Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 9 de febreiro de 2023 Páx. 12881

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2023 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 31 de xaneiro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 25 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 17, do 25 de xaneiro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nas demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais segundo o disposto na base IV.6 os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Con.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgrupo

Nivel

Titulación

1

***0184**

Castro Fresco, Antonio

324

SAC991010236001009

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

2

***4150**

Fraga Martínez, Eulalia Isabel

42

EDC994030115090001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Francisco Aguiar (Betanzos)

Servizos periféricos

Betanzos

C2

14

 

3

***1979**

Montes Vence, Elsa

205

MRC991000015001040

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

4

***1408**

Fernández de Córdoba Soto, Marina

87

EIC991000036560037

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

5

***9863**

Fernández Cadaya, María del Rosario

279

PSC991000036560571

Operador/a entrada de datos

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C1-C2

14

 

6

***0745**

Villaverde Vázquez, María del Carmen

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

7

***3731**

Fernández Regueiro, Marta

76

INO191000027001044

Xefatura de negociado

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Instituto Galego de Consumo (Servizos periféricos)

Lugo

A2-C1-C2

18

 

8

***6149**

Souto Ferreiro, Sandra

43

EDC994030115170002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES David Buján (Cambre)

Servizos periféricos

Cambre

C2

14

 

9

***8797**

Abraldes Castro, María Rosario

192

MAO110000515770010

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/ Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

10

***5561**

Orjales Ramírez, Eva

257

PRC993000015350023

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Edificio administrativo (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

C2

12

Horario especial

11

***9062**

Martínez Otero, Juana

198

MAO191000036001018

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Pontevedra

IGVS/áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

 

12

***9905**

Barreiro García, Maribel

78

EI5010000015770030

Posto base subgrupo C2

EM

SX de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

 

13

***5623**

López García, María Isabel

210

MRC991000027001059

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12