Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 17 de febreiro de 2023 Páx. 14319

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 102, do 30 de maio) pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e 2023, e a Orde do 5 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 233, do 9 de decembro) pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 13 de maio de 2022 (código de procedemento TR301K).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario o que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 16 de abril de 2021 (DOG núm. 81, do 30 de abril), estableceu as bases polas que se regularán as subvencións das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023 (procedemento TR301K).

Esta orde ten por obxecto establecer os criterios e as condicións polas que se rexerán tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través das súas xefaturas territoriais.

Poden ser beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados e/ou inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

Mediante a Orde do 13 de maio de 2022 (DOG núm. 102, do 30 de maio), realizouse, para os exercicios 2022 e 2023 e en réxime de concorrencia competitiva, a segunda convocatoria de subvencións de accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pola Resolución do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, publicada no DOG núm. 183, do 26 de setembro, redistribuíronse, entre as distintas aplicacións orzamentarias e co fin de adecuar a súa distribución en función das entidades que resultaron beneficiarias da subvención (empresas, entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro), os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 13 de maio de 2022.

Posteriormente, a Orde do 5 de decembro de 2022 (DOG núm. 233, do 9 de decembro), publicou a ampliación de crédito da Orde do 13 de maio de 2022 por un importe de 14.770.481,70 €.

Como consecuencia deste incremento destinouse a esta segunda convocatoria un crédito total para os exercicios 2022 e 2023, resultado da suma do crédito inicial e a ampliación, por importe de 64.537.070,70 €, desagregado nas contías, aplicacións e proxectos que a seguir se relacionan.

Crédito

Aplicación

Proxecto

Importe

Importes totais

2022

2023

Inicial

segundo redistribución da Resolución do 14 de setembro de 2022

11.05.323A.460.1

2021 00149

819.131,95 €

2.660.690 €

3.479.821,95 €

11.05.323A.471.0

20.409.333,04 €

14.920.350 €

35.329.683,04 €

11.05.323A.481.0

3.004.946,01 €

7.952.138 €

10.957.084,01 €

Crédito inicial

24.233.411 €

25.533.178 €

49.766.589,00 €

Ampliación

11.05.323A.460.1

2021 00149

391.632,03 €

921.086,37 €

1.312.718,40 €

11.05.323A.471.0

3.331.307,05 €

7.313.285,00 €

10.644.592,05 €

11.05.323A.481.0

927.254,27 €

1.885.916,98 €

2.813.171,25 €

Ampliación de crédito

4.650.193,35 €

10.120.288,35 €

14.770.481,70 €

Crédito total (inicial + ampliación)

28.883.604,35 €

35.653.466,35 €

64.537.070,70 €

Mediante a Resolución do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación (DOG núm. 233, do 9 de decembro), publicáronse as subvencións concedidas con base no crédito inicial dispoñible.

A relación de subvencións concedidas como consecuencia da ampliación de crédito e as entidades beneficiarias destas, ordenadas por xefatura territorial e código de expediente, publícanse como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2023

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Xefatura territorial

Código de expediente

Entidade beneficiaria

NIF

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

A Coruña

TR301K-2022/000009-1

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.05.323A.471.0

88.680,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000025-1

Anxela, S.L.

B15225584

11.05.323A.471.0

58.611,60 €

A Coruña

TR301K-2022/000026-1

Natali Asorey Zorraquino

**784**5J

11.05.323A.471.0

101.805,90 €

A Coruña

TR301K-2022/000029-1

Academia Arca, S.L.

B15318314

11.05.323A.471.0

126.562,20 €

A Coruña

TR301K-2022/000037-1

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.05.323A.471.0

70.632,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000038-1

Concello de Santa Comba

P1507800I

11.05.323A.460.1

198.754,80 €

A Coruña

TR301K-2022/000041-1

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

11.05.323A.481.0

151.922,40 €

A Coruña

TR301K-2022/000043-1

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

B70146618

11.05.323A.471.0

63.921,60 €

A Coruña

TR301K-2022/000044-1

Gaba Formación, S.L.

B15665334

11.05.323A.471.0

99.312,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000050-1

Concello de Narón

P1505500G

11.05.323A.460.1

146.145,90 €

A Coruña

TR301K-2022/000051-1

Concello de Cambre

P1501700G

11.05.323A.460.1

131.455,50 €

A Coruña

TR301K-2022/000056-1

ForTec, Formación y Tecnología, S.L.

B50737659

11.05.323A.471.0

111.926,40 €

A Coruña

TR301K-2022/000059-1

Pedro Pablo Gutiérrez Buján

3**58**1L

11.05.323A.471.0

274.968,60 €

A Coruña

TR301K-2022/000060-1

Asociacion Amicos

G15747678

11.05.323A.481.0

76.458,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000065-1

Método Business School, S.L.

B90482340

11.05.323A.471.0

21.413,70 €

A Coruña

TR301K-2022/000067-1

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.05.323A.471.0

160.331,55 €

A Coruña

TR301K-2022/000075-1

Alfonso Martínez de la Fuente

79**05**D

11.05.323A.471.0

33.493,05 €

A Coruña

TR301K-2022/000077-1

Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleria de A Coruña

G15083215

11.05.323A.481.0

377.914,20 €

A Coruña

TR301K-2022/000104-1

Fundación Ronsel

G15752660

11.05.323A.481.0

55.808,10 €

A Coruña

TR301K-2022/000114-1

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

11.05.323A.481.0

57.465,90 €

A Coruña

TR301K-2022/000117-1

José Antonio Suárez Pozas

**48**23P

11.05.323A.471.0

33.493,05 €

A Coruña

TR301K-2022/000139-1

Formación Profesional Divino Maestro

R1500136E

11.05.323A.481.0

55.808,10 €

A Coruña

TR301K-2022/000151-1

Instituto Galego de Formación

B36809341

11.05.323A.471.0

55.200,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000169-1

Einstein Formación, S.L.

B70014543

11.05.323A.471.0

99.539,40 €

A Coruña

TR301K-2022/000172-1

Auto Escola Mata-Forvial, S.L.

B15520703

11.05.323A.471.0

82.672,80 €

A Coruña

TR301K-2022/000191-1

Cruz Vermella Española

Q2866001G

11.05.323A.481.0

355.828,50 €

A Coruña

TR301K-2022/000202-1

Forga

G36818367

11.05.323A.481.0

198.083,25 €

A Coruña

TR301K-2022/000203-1

Telemática Galicia, S.L.

B15687999

11.05.323A.471.0

104.922,60 €

A Coruña

TR301K-2022/000204-1

Lucaser Solutions, S.L.

B70569868

11.05.323A.471.0

139.245,90 €

A Coruña

TR301K-2022/000221-1

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

11.05.323A.471.0

126.562,20 €

A Coruña

TR301K-2022/000222-1

Concello de Ferrol

P1503700E

11.05.323A.460.1

44.340,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000224-1

Concello da Laracha

P1504200E

11.05.323A.460.1

44.340,00 €

A Coruña

TR301K-2022/000229-1

Concello de Carballo

P1501900C

11.05.323A.460.1

90.442,80 €

A Coruña

TR301K-2022/000230-1

Consultores Basilio Insua Lado, S.L.

B70253158

11.05.323A.471.0

142.140,90 €

A Coruña

TR301K-2022/000240-1

Self Employment Limanfer, S.L.

B70212956

11.05.323A.471.0

42.436,80 €

A Coruña

TR301K-2022/000263-1

Escuela de Finanzas, S.L.

B15985195

11.05.323A.471.0

101.326,50 €

A Coruña

TR301K-2022/000278-1

Confederación Empresarios Coruña - CEC

G15029960

11.05.323A.481.0

92.968,50 €

A Coruña

TR301K-2022/000296-1

Innova Idiomas, S.L.

B70152343

11.05.323A.471.0

42.827,40 €

A Coruña

TR301K-2022/000303-1

Instituto Europeo para el Empleo

B73366247

11.05.323A.471.0

183.436,80 €

A Coruña

TR301K-2022/000305-1

Talleres Gallegos de Soldadura, S.C.

J70180302

11.05.323A.471.0

162.371,70 €

Lugo

TR301K-2022/000011-2

Serviocio Beone Lugo, S.L.

B70558697

11.05.323A.471.0

117.202,80 €

Lugo

TR301K-2022/000028-2

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.05.323A.471.0

124.438,80 €

Lugo

TR301K-2022/000034-2

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.05.323A.471.0

102.359,40 €

Lugo

TR301K-2022/000064-2

Cacumen- José Ángel Castro Expósito

3**4**98J

11.05.323A.471.0

160.699,20 €

Lugo

TR301K-2022/000095-2

Academia A Mariña

B27275726

11.05.323A.471.0

462.888,15 €

Lugo

TR301K-2022/000113-2

Computer 3, S.L.

B27024298

11.05.323A.471.0

319.044,00 €

Lugo

TR301K-2022/000135-2

Attelier Centro de Peluquería y Estética, S.L.U.

B27368174

11.05.323A.471.0

193.105,20 €

Lugo

TR301K-2022/000162-2

Centro de Formación Beana, S.L.

B27335108

11.05.323A.471.0

117.993,60 €

Lugo

TR301K-2022/000166-2

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

11.05.323A.471.0

206.535,60 €

Lugo

TR301K-2022/000193-2

Soldega Formación, S.L.

B27431493

11.05.323A.471.0

60.946,50 €

Lugo

TR301K-2022/000216-2

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

574.568,40 €

Lugo

TR301K-2022/000233-2

Forma-T 2011, S.L.

B27422302

11.05.323A.471.0

63.068,40 €

Lugo

TR301K-2022/000245-2

Concello do Valadouro

P2706300G

11.05.323A.460.1

66.640,80 €

Lugo

TR301K-2022/000252-2

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

11.05.323A.471.0

93.137,40 €

Lugo

TR301K-2022/000283-2

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

B27358209

11.05.323A.471.0

221.855,40 €

Lugo

TR301K-2022/000287-2

Asociacion Prov. de Empresarios Hostelería y Turismo de Lugo

G27021005

11.05.323A.481.0

29.250,00 €

Ourense

TR301K-2022/000001-3

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

11.05.323A.471.0

88.680,00 €

Ourense

TR301K-2022/000005-3

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.05.323A.471.0

366.433,80 €

Ourense

TR301K-2022/000006-3

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.05.323A.471.0

128.472,00 €

Ourense

TR301K-2022/000020-3

Open Ourense, S.L.

B32293599

11.05.323A.471.0

160.889,10 €

Ourense

TR301K-2022/000021-3

Comercialización Transfronteriza

B32157976

11.05.323A.471.0

172.597,80 €

Ourense

TR301K-2022/000057-3

Proyens, S.L.

B32107443

11.05.323A.471.0

39.403,20 €

Ourense

TR301K-2022/000071-3

Mancomunidade de Verín

P3200025I

11.05.323A.460.1

84.873,60 €

Ourense

TR301K-2022/000080-3

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

11.05.323A.481.0

42.436,80 €

Ourense

TR301K-2022/000083-3

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

11.05.323A.460.1

349.540,20 €

Ourense

TR301K-2022/000087-3

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

G32164956

11.05.323A.481.0

37.006,80 €

Ourense

TR301K-2022/000100-3

Apetamcor

G32026056

11.05.323A.481.0

84.701,40 €

Ourense

TR301K-2022/000138-3

Academia Epsilon Barco, S.L.U.

B32362022

11.05.323A.471.0

120.289,20 €

Ourense

TR301K-2022/000157-3

Arenteiro Formación, S.L.

B32449381

11.05.323A.471.0

55.720,80 €

Ourense

TR301K-2022/000164-3

Antonio Devesa Carbajales

3**339**N

11.05.323A.471.0

61.551,00 €

Ourense

TR301K-2022/000180-3

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

11.05.323A.460.1

45.093,60 €

Ourense

TR301K-2022/000218-3

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

353.572,50 €

Ourense

TR301K-2022/000241-3

Luis Martínez Álvarez

**93**49F

11.05.323A.471.0

41.001,00 €

Ourense

TR301K-2022/000255-3

Prom Sistemas Informaticos, S.L.

B32162513

11.05.323A.471.0

119.271,60 €

Ourense

TR301K-2022/000267-3

Academia de Transportes Amicar, S.L.

B32243149

11.05.323A.471.0

53.911,50 €

Vigo

TR301K-2022/000002-5

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

11.05.323A.471.0

192.923,40 €

Vigo

TR301K-2022/000008-5

Geriatros, S.A.U.

A36780245

11.05.323A.471.0

196.503,00 €

Vigo

TR301K-2022/000012-5

Serviocio Beone Campolongo, S.L.

B70563291

11.05.323A.471.0

233.924,40 €

Vigo

TR301K-2022/000016-5

Formacomer Gadicom, S.L.

B27879196

11.05.323A.471.0

42.436,80 €

Vigo

TR301K-2022/000019-5

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.05.323A.471.0

320.679,60 €

Vigo

TR301K-2022/000031-5

Educatic Gap Pue

B36897239

11.05.323A.471.0

70.367,40 €

Vigo

TR301K-2022/000033-5

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.05.323A.471.0

276.047,70 €

Vigo

TR301K-2022/000035-5

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

11.05.323A.471.0

214.126,50 €

Vigo

TR301K-2022/000036-5

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.05.323A.471.0

23.325,60 €

Vigo

TR301K-2022/000039-5

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.05.323A.471.0

53.926,20 €

Vigo

TR301K-2022/000063-5

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

11.05.323A.471.0

366.184,80 €

Vigo

TR301K-2022/000066-5

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.05.323A.471.0

107.012,70 €

Vigo

TR301K-2022/000069-5

Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

G36885853

11.05.323A.481.0

31.830,00 €

Vigo

TR301K-2022/000086-5

Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

B94017894

11.05.323A.471.0

21.413,70 €

Vigo

TR301K-2022/000103-5

Centro de Formación ICA, S.L.

B36995934

11.05.323A.471.0

125.333,10 €

Vigo

TR301K-2022/000118-5

Informática San Benito, S.L.

B36512903

11.05.323A.471.0

129.475,20 €

Vigo

TR301K-2022/000121-5

Autoescola Cíes

B36252864

11.05.323A.471.0

227.189,10 €

Vigo

TR301K-2022/000122-5

José Lago Domínguez

76**38**X

11.05.323A.471.0

33.493,05 €

Vigo

TR301K-2022/000127-5

Lusant Formación, S.L.

B27845981

11.05.323A.471.0

35.717,40 €

Vigo

TR301K-2022/000133-5

Formalar-EE.MM. Lar, S.L.

B36299451

11.05.323A.471.0

88.680,00 €

Vigo

TR301K-2022/000140-5

Instituto de Formación Profesional da Estrada

B94197092

11.05.323A.471.0

135.722,70 €

Vigo

TR301K-2022/000149-5

Gal Víctor Ensino, S.L.L.

B27847409

11.05.323A.471.0

14.200,20 €

Vigo

TR301K-2022/000179-5

El Siete Formación, S.L.

B94092624

11.05.323A.471.0

163.566,00 €

Vigo

TR301K-2022/000187-5

Elisa Estévez Rodríguez

**90**64R

11.05.323A.471.0

79.826,70 €

Vigo

TR301K-2022/000189-5

Centro de Ensino Arturo, S.L.

B27747187

11.05.323A.471.0

168.333,00 €

Vigo

TR301K-2022/000190-5

AEF Alta Formación, S.L.

B27829456

11.05.323A.471.0

251.520,30 €

Vigo

TR301K-2022/000192-5

Centro de Formación e Informática Mapa, S.C.

J36387041

11.05.323A.471.0

42.436,80 €

Vigo

TR301K-2022/000199-5

Ondas y Perfil, S.L.

B36446557

11.05.323A.471.0

128.482,20 €

Vigo

TR301K-2022/000213-5

Academia Paidos, S.L.

B36313898

11.05.323A.471.0

62.047,20 €

Vigo

TR301K-2022/000223-5

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

11.05.323A.460.1

79.222,80 €

Vigo

TR301K-2022/000237-5

Jaime Pérez Martínez

35**36**G

11.05.323A.471.0

144.155,40 €

Vigo

TR301K-2022/000247-5

Norformación, S.L.

B36343218

11.05.323A.471.0

162.726,00 €

Vigo

TR301K-2022/000250-5

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra - CEP -

G36615219

11.05.323A.481.0

53.926,20 €

Vigo

TR301K-2022/000264-5

Grupo Informático de Galicia, S.L.

B36053528

11.05.323A.471.0

77.852,40 €

Vigo

TR301K-2022/000302-5

Autoescuela Sálvora, S.L.

B36015105

11.05.323A.471.0

231.496,80 €

Vigo

TR301K-2022/000304-5

Centro de Formación Sálvora, S.L.

B36447035

11.05.323A.471.0

107.823,00 €

Vigo

TR301K-2022/000306-5

Concello de Cangas

P3600800A

11.05.323A.460.1

87.955,20 €

Vigo

TR301K-2022/000308-5

Mª Carmen Míguez Álvarez, S.L. - Autoesc. España

B36626752

11.05.323A.471.0

141.144,00 €