Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 20 de febreiro de 2023 Páx. 14718

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406D.

missing image file

A Orde do 28 de abril de 2022 establece as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente a investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, con código de procedemento MR406D. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, a Comisión Avaliadora prevista no artigo 15.3 das bases reguladoras aplica os criterios de prioridade para que as persoas titulares das xefaturas territoriais formulen as propostas de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vistas estas, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, procede a resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións correspondentes a investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, con código de procedemento MR406D, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, ao solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 7 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.713C 770.3 e proxecto 2021 00205 para as axudas previstas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023 e 2024.

Esta axuda ten por finalidade favorecer a redución das emisións de gases contaminantes e de efecto invernadoiro nos sectores gandeiros, ben mediante actuacións relacionadas coa adaptación ou cubrición das balsas exteriores de estercos con ou sen aproveitamento enerxético na propia explotación, ben mediante investimentos orientados á mellora da xestión e aproveitamento dos estercos relacionados co tratamento ou valorización das dexeccións gandeiras.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II polas causas que se indican no dito anexo.

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son con carácter xeral as establecidas na Orde desta consellería do 28 de abril de 2022 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

c) Esta axuda forma parte do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Mecanismo de recuperación e resiliencia.

Taxa de cofinanciamento: financiadas ao 100 % pola Administración Xeral do Estado. Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Obxectivo estratéxico/operativo/instrumental: mellorar a resiliencia e a competitividade dun sector económico estratéxico como o sector agroalimentario, apoiando a consecución dos obxectivos climáticos, ambientais e de descarbonización da economía.

Política panca: política número 1 «Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura».

Compoñente: compoñente 3 «Transformación ambiental e dixital do sector agroalimentario e pesqueiro».

Medida: investimento 4 «Plan de impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandaría (III): Investimentos en agricultura de precisión, eficiencia enerxética e economía circular no sector agrícola e gandeiro».

Contribución á transición ecolóxica: 40 %.

Contribución á transformación dixital: 6 %.

d) Obrigas en materia de emprego:

As entidades beneficiarias deberán cumprir coas seguintes obrigacións en materia de emprego, sen prexuízo das eventuais limitacións respecto diso relacionadas co réxime de normativa de axudas de Estado que sexa de aplicación:

i. Ter o seu domicilio fiscal e o seu principal centro operativo en España e mantelos, polo menos, durante o período de prestación das actividades obxecto de subvención.

ii. Prestar as actividades obxecto da subvención desde centros de traballo situados en España.

iii. Contribuír á creación e mantemento en España de todo o emprego necesario para a prestación da actividade obxecto da subvención, que se realizará con persoal contratado e afiliado á Seguridade Social no territorio nacional.

e) Prazo de execución: 18 meses desde a concesión da subvención.

f) Período durante o que se deben destinar os bens ao fin concreto: 10 anos.

g) Os investimentos deben cumprir as características mínimas indicadas na orde.

h) Requisitos de comunicación do financiamento público do proxecto:

– As accións de información e comunicación contarán co emblema da Unión Europea e a referencia ao fondo europeo que financia a actuación.

– Nos lugares de realización da actuación informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo de A3 nun lugar destacado e visible.

– Informar a través da páxina web, en caso de dispoñer dela, sobre o proxecto e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada.

– Exhibir de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de financiamento adecuado que indique «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», xunto ao logo do PRTR dispoñible na ligazón https: //planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, en particular cando promovan accións e os seus resultados, facilitarán información coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público.

i) Outras obrigas:

– Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da actividade, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que se refire o anexo I do devandito regulamento, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046.

Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao comezo da vinculación do/da participante coa actuación subvencionada, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao período comprendido entre o día posterior ao da finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención.

A Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do/da participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no citado regulamento.

– Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da actividade, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 6 do Regulamento (UE) núm. 1301/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que se refire o anexo I do devandito regulamento, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046.

– Conservar os libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de 5 anos a partir da recepción do último pagamento.

j) Segundo o indicado no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das persoas beneficiarias na lista de operacións a publicar, co contido previsto no punto 1 do anexo XII e o artigo 115.2 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

Cuarto. Os solicitantes relacionados no anexo I disporán de información máis detallada na súa Carpeta cidadá.

Quinto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario

NIF

Puntuación criterios de valoración

Subvención concedida

Importe

1

MR406D-2022-27-000037

SAT Otero Novon 1170 XUGA

V27282680

7

13.650,00 €

2

MR406D-2022-27-000038

Pedro y Vanessa ESPJ

E02996130

7

75.000,00 €

3

MR406D-2022-27-000039

Macia Chorente, S.C.

J27478346

7

7.733,25 €

4

MR406D-2022-15-000007

Meijomin, S.L.

B36527513

7

6.450,00 €

Esteban Bello Eirín

***6656**

7

6.125,00 €

Granjas de porcino Garda, S.L.

B15646540

7

27.950,00 €

Granxa Pontedona, S.L.

B70379169

7

5.265,00 €

Pigarcre, S.L.

B15626138

7

20.825,00 €

Granxas Xestoso, S.L.

B15494826

7

29.965,63 €

5

MR406D-2022-27-000026

Gandeiros Xallas Barcala, S. Coop. Galega

F15964943

5

84.215,00 €

6

MR406D-2022-15-000003

Gandería Ramas, S.C.

J70378716

5

54.215,00 €

7

MR406D-2022-15-000021

Granxa A Costa, S.C.G.

F70039854

5

212.260,87 €

8

MR406D-2022-36-000006

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

5

22.075,50 €

9

MR406D-2022-27-000010

Maribel Combo García

***5639**

4

62.384,00 €

10

MR406D-2022-15-000029

Ganadería Casa Lorenzo, S.C.

J70258504

3

32.825,00 €

11

MR406D-2022-27-000051

Agroamb Prodalt, S.L.

B27257666

3

279.250,00 €

12

MR406D-2022-27-000009

Gaudencio Pérez Pérez

***8174**

2

38.769,50 €

13

MR406D-2022-32-000015

Olimpia y otro Titularidad Compartida de Explotacion Agraria

E32494890

2

26.438,50 €

14

MR406D-2022-32-000003

Agroganadera de Seoane, S.L.

B32147001

2

46.660,11 €

15

MR406D-2022-27-000004

Gandeiría Palmeiro, S.C.

J27335736

2

114.123,90 €

16

MR406D-2022-27-000036

S.A.T. Sanchiño

V15917024

2

114.115,00 €

17

MR406D-2022-32-000007

Jys, S.C.

J32392516

2

30.600,00 €

18

MR406D-2022-32-000008

Manuel Luis Rodríguez Yáñez

***6896**

2

9.633,81 €

19

MR406D-2022-36-000004

Explotaciones Porcinas Agrorozas, Sociedad Limitada

B94170867

2

31.159,62 €

20

MR406D-2022-32-000009

Magallais Docarmo, S.C.

J32500415

2

42.891,73 €

21

MR406D-2022-32-000010

Ana Marra Ramos

***6009**

2

34.629,05 €

22

MR406D-2022-32-000012

Amadeo Martínez Ramos

***4845**

2

16.713,76 €

23

MR406D-2022-32-000014

José María Parente Gómez

***0995**

2

35.879,05 €

24

MR406D-2022-32-000017

Benito Fernández Prieto

***4801**

2

39.604,05 €

25

MR406D-2022-32-000021

José Carlos Fernández Alonso

***1261**

2

21.577,46 €

26

MR406D-2022-27-000060

Pablo Ramón de la Barrera López

***9440**

2

48.550,00 €

27

MR406D-2022-27-000061

Casa Xepe, S.C.

J27318195

2

57.000,00 €

28

MR406D-2022-27-000059

Narxose, S.L.U.

B27499664

2

150.000,00 €

29

MR406D-2022-32-000026

Jesús Rodríguez García

***1938**

2

24.217,46 €

30

MR406D-2022-32-000028

Isabel Gómez Jardón y Santos García Fernández, S.C.

J32323412

2

25.948,52 €

31

MR406D-2022-32-000029

Pérez Limia, S.C.

J32424459

2

25.137,90 €

32

MR406D-2022-32-000030

Hnos. Colmenero, S.C.

J32485211

2

45.009,05 €

33

MR406D-2022-36-000008

José Antonio Calveiro Novo

***1822**

2

11.492,50 €

34

MR406D-2022-36-000009

Integraciones Muíños, S.L.

B94116001

2

8.375,00 €

35

MR406D-2022-27-000052

Gandaría Valcárcel Láncara, S.L.

B27432491

2

77.235,60 €

36

MR406D-2022-32-000036

Explotación Ganadera A Ponte, S.C.

J32392599

2

37.025,00 €

37

MR406D-2022-15-000031

Casa Eiras, S.C.

J70335559

2

34.550,00 €

38

MR406D-2022-15-000032

Finca A Cheda

B15656374

2

27.295,00 €

39

MR406D-2022-32-000037

Benito Rodríguez Vázquez y otros SC

J32236390

2

37.025,00 €

40

MR406D-2022-27-000053

Juan José Iglesias Rodríguez

***7623**

2

154.838,50 €

41

MR406D-2022-32-000039

Severino Bello Fuentes

***9832**

2

27.727,50 €

42

MR406D-2022-15-000020

Granjas Reborido, S.L.

B70465695

2

22.600,00 €

43

MR406D-2022-15-000022

Casa Raña SAT nº 1037 XUGA

V15710114

2

92.500,00 €

44

MR406D-2022-36-000012

Sandra García López

***6603**

2

19.307,50 €

45

MR406D-2022-15-000030

A Roubada, S.C.

J70036611

2

8.825,00 €

46

MR406D-2022-32-000004

Sociedad Cooperativa Unimiño Sociedad Cooperativa Gallega

F32390593

0

30.935,39 €

47

MR406D-2022-27-000001

Olalla Villar Penelo

***5699**

0

38.200,00 €

48

MR406D-2022-27-000002

Gavieiro e hijos, S.L.

B27371194

0

34.940,00 €

49

MR406D-2022-27-000003

Casa Xacobe, S.C.

J27368778

0

42.430,00 €

50

MR406D-2022-27-000005

Avícola O Marco, S.L.U.

B27231695

0

300.000,00 €

51

MR406D-2022-27-000006

Crexal SAT nº 1365 XUGA

V27368000

0

191.600,00 €

52

MR406D-2022-27-000007

SAT O Carboeiro nº 1369 XUGA

V27362847

0

95.177,04 €

53

MR406D-2022-36-000001

Casa do Rei, S.C.

J94037801

0

37.500,00 €

54

MR406D-2022-27-000012

María Jesús Carracedo Seoane

***3917**

0

34.886,25 €

55

MR406D-2022-27-000014

Ber, S.C.

J27390400

0

33.730,00 €

56

MR406D-2022-27-000019

Ganadería O Castelo, S.C.

J27353283

0

34.135,00 €

57

MR406D-2022-27-000021

Pedrolas SAT nº 1026 XUGA

V27244557

0

166.000,00 €

58

MR406D-2022-27-000023

Ganadería Freire Rego, S.C.

J67820084

0

32.050,50 €

59

MR406D-2022-15-000002

Bernardino González Pena

***6910**

0

20.899,66 €

60

MR406D-2022-27-000024

Ganadería Carballo González, S.C.

J27338185

0

5.042,00 €

61

MR406D-2022-27-000025

SAT Revolta nº1421 XUGA

V27447960

0

10.500,00 €

62

MR406D-2022-27-000030

Xerlea, S.L.

B27260348

0

88.915,00 €

63

MR406D-2022-27-000031

Treilán, S.C.

J27490044

0

40.000,00 €

64

MR406D-2022-27-000034

O Pombal de Seoane, S.C.

J27505635

0

11.250,00 €

65

MR406D-2022-27-000041

Agromilk Berlai, S.L.

B27290014

0

181.324,46 €

66

MR406D-2022-15-000004

Vidual, S.C.

J70038906

0

11.660,00 €

67

MR406D-2022-15-000005

Ganadería Pastora, S.C.

J70362173

0

174.240,00 €

68

MR406D-2022-27-000043

Carbajales, S.C.

J27319318

0

15.215,50 €

69

MR406D-2022-32-000011

Víctor Manuel Pérez Villamarín y otro, S.C.

J32238370

0

55.858,61 €

70

MR406D-2022-27-000045

M. Barreal Augalevada, S.C.

J27337054

0

112.180,00 €

71

MR406D-2022-27-000046

Ganadería Neiras, S.C.

J27489970

0

58.000,00 €

72

MR406D-2022-15-000006

SAT Regueiro Branco nº 1390 XUGA

V70191119

0

46.940,00 €

73

MR406D-2022-27-000047

Alicia María Fernández Moreiras

***0368**

0

11.480,00 €

74

MR406D-2022-27-000048

SAT Os Foros nº 1231 XUGA

V27300144

0

167.800,00 €

75

MR406D-2022-27-000049

SAT O Palomar XUGA 1250

F27303726

0

93.870,00 €

76

MR406D-2022-27-000058

Casa Barbeiro, S.L.

B27363886

0

300.000,00 €

77

MR406D-2022-15-000009

Gandería Sar, S.L.

B70167341

0

300.000,00 €

78

MR406D-2022-15-000012

Granxa Salgueiro, S.C.

J70378690

0

71.958,37 €

79

MR406D-2022-15-000014

Manuel Botana Cebeiro

***4823**

0

164.962,25 €

80

MR406D-2022-15-000015

Gandeiría Cruceiro-O Pazo, S.C.

J70041280

0

77.184,00 €

81

MR406D-2022-15-000019

Netransa, S.C.

J15909252

0

125.000,00 €

82

MR406D-2022-32-000041

Celso Gómez Valencia y otros, S.C.

J32236358

0

153.691,92 €

83

MR406D-2022-32-000042

Cacheniñas, S.L.

B32338857

0

16.375,00 €

ANEXO II

Denegacións

Código de expediente

Solicitante

NIF

Motivo de denegación

MR406D-2022-15-000010

Agroganor, S.L.

B70488259

Investimento non elixible

MR406D-2022-15-000011

Asoc. Agricultores e Gandeiros Profesionais Agaprof

G10850360

Non cumpre as condicións de plan conxunto (non acada o mínimo de 5 explotacións)

MR406D-2022-15-000017

TPS Services 2021, Sociedad Limitada

B16674624

O tipo de solicitante (911) non pode ser beneficiario da liña D

MR406D-2022-15-000025

Agrociucende, S.C.

J70141700

Non cumpre os requisitos do punto 5.h)3.f (relación h:s da fosa de xurro) nin os do punto 5.h)3.a (a cuberta da fosa de xurro está aberta polos laterais)

MR406D-2022-15-000033

Ganadería Bello, S.C.

J15980170

Non cumpre os requisitos do punto 5.h)3.f (relación h:s da fosa de xurro)

MR406D-2022-27-000018

Ganadería Mouriz, S.C.

J09789603

Denégase porque non é titular dunha explotación Reaga

MR406D-2022-27-000032

Cristian Pérez Souto

***3670**

O investimento vai asociado a un incremento da capacidade da explotación

MR406D-2022-27-000033

Salgado Buide, S.C.

J27407410

Denégase porque presenta solicitude de 1 unidade e importe 1

MR406D-2022-27-000035

Explotación Ganadera Cabinsua, S.C.

J27350479

Non alcanza o importe mínimo de 10000 euros

MR406D-2022-27-000042

Ganados Varela & Varela, S.L.

B15823495

Denégase porque ten un expediente de plan de mellora 434/22

MR406D-2022-27-000044

José González Lombardía

***3807**

Investimento non elixible (cuberta esterqueira existente)

MR406D-2022-27-000050

Casa Barbeiro, S.L.

B27363886

O expediente non cumpre as condicións de plan conxunto (renunciou un dos integrantes)

MR406D-2022-27-000054

Recría Castro, S.L.

B27487065

Empresa en crise

MR406D-2022-27-000056

Anca María Constantin

***4989**

Non contestou o requirimento.

MR406D-2022-32-000001

Alta Pedra, S. Coop. Galega

F32172348

Duplica co expediente MR406D-2022-32-000002

MR406D-2022-32-000002

Alta Pedra, S. Coop. Galega

F32172348

Obriga de ter almacenamento previo para 6 meses, segundo o expediente 2007/0082 de autorización ambiental integrada

MR406D-2022-32-000006

González Blanco, S.C.

J01737857

Non cumpre a capacidade mínima exixida

MR406D-2022-32-000013

Victorino Parente Pascual y otros, S.C.

J32235988

Non cumpre a capacidade mínima exixida

MR406D-2022-32-000016

Alba Quintairos Casal

***6048**

Non cumpre a relación altura: superficie

MR406D-2022-32-000018

Primo Martínez Rodríguez y otros, S.C.

J32236267

O investimento solicitado está asociado a un incremento da capacidade da explotación

MR406D-2022-32-000019

Carmen Blanco Quintas y otros, S.C.

J32235376

Explotación de baixa no Reaga

MR406D-2022-32-000020

Alfonso Carballo Lama y otros, S.C.

J32346694

Non cumpre a relación altura: superficie

MR406D-2022-32-000022

José Aser Fernández Cidre

***1722**

Non cumpre a capacidade mínima exixida

MR406D-2022-32-000023

Luz María Gómez Suárez

***1897**

Non cumpre os requisitos do punto 5.h)3.f (relación h:s da fosa de xurro) nin os do punto 5.h)3.a (a cuberta da fosa de xurro está aberta polos laterais)

MR406D-2022-32-000024

José Cid y otros, C.B.

E32181653

Obriga de ter almacenamento previo para 6 meses, segundo o expediente 2006/0198 de autorización ambiental integrada

MR406D-2022-32-000025

Nieves y Teresa, S.C.

J32369217

Explotación dada de baixa no Reaga

MR406D-2022-32-000027

Manuel Fernandez Feijoo y otros, S.C.

J32235319

O investimento solicitado non cumpre a relación altura: superficie

MR406D-2022-32-000031

José Luis Castro Vázquez

***5229**

O investimento solicitado vai asociado a un incremento da capacidade da explotación

MR406D-2022-32-000032

José Alvar Rivero y otros, S.C.

J32234874

Segundo a autorización ambiental integrada con núm. 2019- IPPC-7-344, debe ter almacenamento para 6 meses

MR406D-2022-32-000033

Javier Zuñiga Rodríguez

***1514**

Non cumpre a capacidade mínima exixida

MR406D-2022-32-000034

Miguel Meire Rodríguez

***6891**

Débedas coa Seguridade Social e coa Atriga

MR406D-2022-32-000035

Manuela Dorado Rodríguez y otros, S.C.

J32330615

Non cumpre a relación altura: superficie

MR406D-2022-32-000038

Explotaciones Porcinas Reina Loba, S.C.

J32470882

Débedas coa AEAT. Non cumpre a capacidade mínima exixida

MR406D-2022-32-000040

José Cibeira Villanueva

***8135**

Débedas coa Atriga e AEAT. Non cumpre a capacidade mínima esixida

MR406D-2022-36-000002

Meijomin, S.L.

B36527513

Desistencia

MR406D-2022-36-000003

Val Silva, S.L.

B36520591

Investimentos non elixibles por non cumprir o establecido no punto 5.h)3.f do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406D-2022-36-000005

Noa Presas González

***9433**

Incumprimento de requisitos para ser beneficiario segundo o estipulado no punto 4.a)1 do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406D-2022-36-000007

Gandería Silleda, S.L.

B94132701

Non presenta memoria de actuación segundo o establecido no artigo 11.1.a) da orde de convocatoria. Investimentos non elixibles por non cumprir o establecido no punto 5.h)3.f do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406D-2022-36-000010

Asogama, S.C.

J09796103

Incumprimento de requisitos para ser beneficiario segundo o estipulado no punto 4.a)1 do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406D-2022-36-000011

Casa Rosende Agricultura y Ganadería, Sociedad Limitada

B05385745

Investimentos non elixibles por non cumprir o establecido no punto 5.h)3.f do cadro de especificacións da orde de convocatoria