Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 20 de febreiro de 2023 Páx. 14731

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406E.

missing image file

A Orde do 28 de abril de 2022 establece as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e convócanse para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, con código de procedemento MR406E. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, a Comisión Avaliadora prevista no artigo 15.3 das bases reguladoras, aplica os criterios de prioridade para que as persoas titulares das xefaturas territoriais formulen as propostas de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vistas estas, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, procede a resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións correspondentes á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, con código de procedemento MR406E, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2022 que establece as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e convócanse para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, aos solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 7 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.713C 770.3 e proxecto 2021 00208 para as axudas previstas á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023 e 2024.

Esta axuda ten por finalidade apoiar a agricultura e a gandaría de precisión que contribúe de maneira significativa á seguridade alimentaria, á inocuidade dos alimentos e a promover unhas prácticas agrarias máis sustentables. A revolución dixital será fundamental na loita contra o cambio climático, polo que se necesita impulsar o desenvolvemento e a implantación das devanditas tecnoloxías, a difusión da súa utilidade e a formación de usuarios para aproveitar todo o seu potencial.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II polas causas que se indican no dito anexo.

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son, con carácter xeral, as establecidas na Orde desta consellería do 28 de abril de 2022 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

c) Esta axuda forma parte do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Mecanismo de recuperación e resiliencia.

Taxa de cofinanciamento: financiadas ao 100 % pola Administración xeral do Estado. Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Obxectivo estratéxico/operativo/instrumental: mellorar a resiliencia e a competitividade dun sector económico estratéxico como o sector agroalimentario, apoiando a consecución dos obxectivos climáticos, ambientais e de descarbonización da economía.

Política panca: política número 1 «Axenda Urbana e Rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura».

Compoñente: compoñente 3 «Transformación ambiental e dixital do sector agroalimentario e pesqueiro».

Medida: investimento 4 «Plan de Impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería (III): investimentos en agricultura de precisión, eficiencia enerxética e economía circular no sector agrícola e gandeiro».

Contribución á transición ecolóxica: 40 %.

Contribución á transformación dixital: 6 %.

d) Obrigas en materia de emprego:

As entidades e persoas beneficiarias deberán cumprir coas seguintes obrigas en materia de emprego, sen prexuízo das eventuais limitacións respecto diso, relacionadas co réxime de normativa de axudas de Estado que sexa de aplicación:

i. Ter o seu domicilio fiscal e o seu principal centro operativo en España e mantelos, polo menos, durante o período de prestación das actividades obxecto de subvención.

ii. Prestar as actividades obxecto da subvención desde centros de traballo situados en España.

iii. Contribuír á creación e mantemento en España de todo o emprego necesario para a prestación da actividade obxecto da subvención, que se realizará con persoal contratado e afiliado á Seguridade Social no territorio nacional.

e) Prazo de execución: 18 meses desde a concesión da subvención.

f) Período durante o que se deben destinar os bens ao fin concreto: 5 anos.

g) Os investimentos deben cumprir as características mínimas indicadas na orde.

h) Requisitos de comunicación do financiamento público do proxecto:

– As accións de información e comunicación contarán co emblema da Unión Europea e a referencia ao fondo europeo que financia a actuación.

– Nos lugares de realización da actuación informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo de A3 nun lugar destacado e visible.

– Informar a través da páxina web, en caso de dispoñer dela, sobre o proxecto e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada.

– Exhibir de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de financiamento adecuado que indique «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», xunto ao logo do PRTR dispoñible na ligazón https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, en particular cando promovan accións e os seus resultados, facilitarán información coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público.

i) Outras obrigas:

– Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da actividade, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que se refire o anexo I do devandito Regulamento, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046.

Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao comezo da vinculación do/da participante coa actuación subvencionada, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberanse referir ao período comprendido entre o día posterior ao da finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención.

A Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do/da participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no citado Regulamento.

– Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da actividade, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 6 do Regulamento (UE) núm. 1301/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que se refire o anexo I do devandito Regulamento, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046.

– Conservar os libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de 5 anos a partir da recepción do último pagamento.

j) Segundo o indicado no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das persoas beneficiarias na lista de operacións para publicar, co contido previsto no número 1 do anexo XII e o artigo 115.2 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro.

Cuarto. Os solicitantes relacionados no anexo I disporán de información máis detallada na súa Carpeta cidadá.

Quinto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario/a

NIF

Puntuación criterios de valoración

Subvención concedida

Importe

1

MR406E-2022-15-000058

Álvaro Núñez Ferreiro

***0163**

16

45.132,00 €

2

MR406E-2022-15-000015

Céltigos, S. Coop. Galega

F15800220

14

4.940,00 €

3

MR406E-2022-27-000127

Asoc. de Gandeiros A Fonsagrada

G27368455

14

300.000,00 €

4

MR406E-2022-15-000059

Grille, S. Coop. Galega

F15017346

14

122.143,20 €

5

MR406E-2022-15-000060

Granxa A Costa, S.C.G.

F70039854

14

32.480,00 €

6

MR406E-2022-36-000001

Coop. O Rodo

F36100782

13

299.999,99 €

7

MR406E-2022-15-000004

Xallas-Santa Comba, Soc. Coop. Galega

F15020290

13

124.294,40 €

8

MR406E-2022-27-000012

Camposan, Sdad. Coop. Galega

F27274570

13

224.932,20 €

9

MR406E-2022-36-000015

Cobideza, Sdad. Coop.

F36211019

13

129.600,00 €

10

MR406E-2022-27-000049

SAT Vila Albores núm. 1044

V15731219

11

118.000,00 €

11

MR406E-2022-27-000051

Avimoa, S.C.

J27447200

11

26.016,53 €

12

MR406E-2022-27-000053

SAT Otero Novon 1170 XUGA

V27282680

11

78.000,00 €

13

MR406E-2022-27-000054

Saamil, S.C. (Const.)

J70333984

11

54.000,00 €

14

MR406E-2022-15-000010

Granxamor Integración, S. Coop. Galega

F70591490

11

120.000,00 €

15

MR406E-2022-27-000069

Ganadería Porto Sánchez, S.C.

J70399324

11

59.333,60 €

16

MR406E-2022-15-000013

Gandería Ramas, S.C.

J70378716

11

5.085,62 €

17

MR406E-2022-27-000070

Francisco Díaz Franco

***6716**

11

53.553,72 €

18

MR406E-2022-15-000024

Viudal, S.C.

J70038906

11

15.816,00 €

19

MR406E-2022-15-000025

Serviagro Galicia, S.L.

B70325311

11

67.600,00 €

20

MR406E-2022-15-000026

Ganadería Bartulo, S.C.

J70522164

11

13.104,00 €

21

MR406E-2022-15-000027

Otero e Suárez, S.C.

J70304613

11

199.401,20 €

22

MR406E-2022-15-000028

Granxa Daniel, S.C.

J15899743

11

14.555,20 €

23

MR406E-2022-15-000029

Ganadería Pastora, S.C.

J70362173

11

119.600,00 €

24

MR406E-2022-27-000091

José Miguel Valcárcel Arias

***6063**

11

300.000,00 €

25

MR406E-2022-15-000041

Granjas de Porcino Garda, S.L.

B15646540

11

131.892,44 €

26

MR406E-2022-36-000011

Sandion, Sociedade Coop. Galega

F70590286

11

118.400,00 €

27

MR406E-2022-15-000049

Coop. Agraria Prov. de la Coruña, S. Coop. Gallega

F15000177

11

259.322,40 €

28

MR406E-2022-15-000056

Casa Fernando SAT 1122 XUGA

V15825854

11

245.143,47 €

29

MR406E-2022-15-000061

Ganadería O Rubio, S.C.

J15843477

11

52.520,00 €

30

MR406E-2022-15-000044

Ganadería Pérez de Vilar, S.L.

B70552765

11

81.743,20 €

31

MR406E-2022-15-000001

Casavella, Soc. Coop. Galega

F70173083

9

83.684,00 €

32

MR406E-2022-15-000002

San José de Oa, Sociedad Coop. Galega

F70108360

9

103.960,00 €

33

MR406E-2022-15-000003

Vitoba, Sociedade Coop. Galega

F70012372

9

87.800,00 €

34

MR406E-2022-27-000019

Coparma, S. Coop. Galega

F27261379

9

237.465,00 €

35

MR406E-2022-27-000037

SAT Ladeira nº 1285 XUGA

F27317320

9

115.200,00 €

36

MR406E-2022-27-000039

Ganadería Xuíz, S.C.

J27478288

9

65.661,60 €

37

MR406E-2022-27-000041

Ladeiravi, Sociedad Cooperativa Galega

F27499466

9

34.000,00 €

38

MR406E-2022-27-000042

Pazo de Eiras SAT nº 1239 XUGA

V27300151

9

7.330,00 €

39

MR406E-2022-15-000008

Agraria Comarcal de Ordes, S. Coop. Galega

F70305818

9

21.280,00 €

40

MR406E-2022-27-000063

Charent Ganadera, S.L.

B84181247

9

83.200,00 €

41

MR406E-2022-15-000009

Granxa Salgueiro, S.C.

J70378690

9

72.080,00 €

42

MR406E-2022-27-000064

Jesús Amil García

***3893**

9

75.200,00 €

43

MR406E-2022-15-000012

Samede, S. Coop. Galega

F15725781

9

72.198,00 €

44

MR406E-2022-27-000072

CUMA Sarria 201á, S.C.G.

F27420306

9

167.100,00 €

45

MR406E-2022-27-000093

Fripal, S. Coop. Galega

F27483809

9

169.200,00 €

46

MR406E-2022-15-000037

Santaiatordoia, S. Coop. Galega

F15878804

9

15.200,00 €

47

MR406E-2022-15-000040

Orceto, S. Coop. Galega

F70511894

9

47.280,00 €

48

MR406E-2022-36-000009

Campodeza, S. Coop. Ltda.

F36047058

9

138.000,00 €

49

MR406E-2022-15-000046

Aranxes, S. Coop. Galega

F15799273

9

288.163,80 €

50

MR406E-2022-32-000015

Asoc. Agrogandeira Ourensán

G32349169

8

16.560,40 €

51

MR406E-2022-15-000017

Agroforestal Vaamonde Mella, S.L.

B15933237

8

114.400,00 €

52

MR406E-2022-15-000018

Servicios Agrícolas Iván, S.L.

B70322698

8

356.800,00 €

53

MR406E-2022-27-000092

Barreal, S.C.

J27350511

8

300.000,00 €

54

MR406E-2022-15-000035

Agroforestal Taboada, S.L.

B70372602

8

114.274,00 €

55

MR406E-2022-27-000100

Nogueira e Xeixo, S.C.

J27359462

8

122.729,80 €

56

MR406E-2022-27-000107

Grupo Poutón Chantada, S.L.

B27511278

8

300.000,00 €

57

MR406E-2022-27-000032

Caxigo, S. Coop. Galega

F27027218

7

122.624,40 €

58

MR406E-2022-27-000033

Penadrada, S. Coop. Galega

F01938257

7

177.600,00 €

59

MR406E-2022-27-000052

S. Coop. Explotación Comunitaria de Antelana, S. Coop. Galega

F32013302

7

14.720,00 €

60

MR406E-2022-27-000086

Cuma do Asma, S. Coop. Galega

F27291772

7

132.000,00 €

61

MR406E-2022-27-000087

Mesturas, Sdad. Coop. Galega

F27296292

7

162.900,00 €

62

MR406E-2022-15-000031

Os Pequeniños, S. Coop. Galega

F70051446

7

117.800,00 €

63

MR406E-2022-27-000132

Rocío Campos Adrio

***6040**

7

3.600,00 €

64

MR406E-2022-27-000018

José Ángel López Díaz

***4561**

6

72.000,00 €

65

MR406E-2022-27-000023

Transformacións Rúa, S.L.U.

B67952804

6

208.000,00 €

66

MR406E-2022-27-000036

Gandeiros Xallas Barcala, S. Coop. Galega

F15964943

6

32.800,00 €

67

MR406E-2022-27-000040

José Manuel Seijas Vázquez

***3926**

6

196.280,00 €

68

MR406E-2022-27-000058

Servicios Agricolas Muimenta, S.L.

B09759507

6

171.967,93 €

69

MR406E-2022-27-000062

Jesús Fidel Amil Casal

***7130**

6

300.000,00 €

70

MR406E-2022-15-000011

Gandería Sar, S.L.

B70167341

6

309.116,28 €

71

MR406E-2022-27-000081

Onega Ares, S.L.

B27310556

6

79.981,00 €

72

MR406E-2022-15-000020

Ganadería Agriña-Espigas, S.C.

J70139738

6

25.120,00 €

73

MR406E-2022-15-000021

Alberto González Chento

***4524**

6

96.000,00 €

74

MR406E-2022-36-000007

Val Silva, S.L.

B36520591

6

127.280,00 €

75

MR406E-2022-15-000038

SAT Regueiro Branco nº 1390 XUGA

V70191119

6

116.672,00 €

76

MR406E-2022-27-000104

Luis Miguel Rojo Vázquez

***5457**

6

173.065,20 €

77

MR406E-2022-27-000124

SAT Ganadería Xusto nº 1333 XUGA

V27337856

6

106.907,60 €

78

MR406E-2022-15-000051

Servicios Agrícolas Bermúdez, S.L.

B70009741

6

216.600,00 €

79

MR406E-2022-27-000137

SAT Algrabusan XUGA N. 1346

V27289347

6

206.165,60 €

80

MR406E-2022-27-000071

Pedro López Fernández

***6866**

5

60.495,87 €

81

MR406E-2022-27-000002

Emilio do Jaime SAT XUGA N 1406

V27367127

5

80.560,00 €

82

MR406E-2022-27-000057

Quintián, S.C.

J27335553

5

60.000,00 €

83

MR406E-2022-32-000016

Cacheniñas, S.L.

B32338857

5

8.568,66 €

84

MR406E-2022-36-000006

Óscar Arias González

***4741**

4

87.300,00 €

85

MR406E-2022-27-000117

Daniel Álvarez Vázquez

***7302**

4

89.512,87 €

86

MR406E-2022-27-000130

Vence García, T.C.

E27478940

4

60.000,00 €

87

MR406E-2022-27-000013

Transformaciones Agrarias Montero y Díaz, S.L.

B27280841

4

81.200,00 €

88

MR406E-2022-27-000024

Excavaciones Cancelo, S.L.

B27448935

4

76.000,00 €

89

MR406E-2022-27-000026

SAT Dorna 1305 XUGA

V27323211

4

67.654,88 €

90

MR406E-2022-27-000038

Casa Julián de Cabarcos, S.C.

J27182567

4

83.468,96 €

91

MR406E-2022-15-000005

Jesús Novo, S.L.

B15904956

4

97.600,00 €

92

MR406E-2022-15-000006

Finca Tarreo, S.L.

B15811219

4

75.000,00 €

93

MR406E-2022-36-000005

Mareque García Viticultores, Sociedad Limitada

B94199437

4

41.000,00 €

94

MR406E-2022-27-000055

Granxa Xustas, S.L.

B27237064

4

65.800,00 €

95

MR406E-2022-27-000067

Pedrolas, SAT Nº 1026 XUGA

V27244557

4

175.520,00 €

96

MR406E-2022-15-000014

Ganadería Liste, S.L.

B70034632

4

39.200,00 €

97

MR406E-2022-27-000079

Servicios Agrícolas Piñeiro, S.L.

B27349364

4

300.000,00 €

98

MR406E-2022-15-000019

Codesal Servizos Forestais, S.L.

B70474234

4

36.000,00 €

99

MR406E-2022-15-000023

Servicios Agro-Industriales Bascuas, S.L.

B36408987

4

26.280,00 €

100

MR406E-2022-15-000032

SAT Martínez Pereiro

V15843527

4

124.600,00 €

101

MR406E-2022-15-000033

Rosa Vidal Rivas

***6747**

4

124.600,00 €

102

MR406E-2022-27-000098

Ganadería López Iglesias, S.C.

J27478395

4

17.200,00 €

103

MR406E-2022-27-000099

O Rego do Espiño, S.L.

B27186303

4

50.800,00 €

104

MR406E-2022-27-000147

Narxose, S.L.U.

B27499664

4

169.164,00 €

105

MR406E-2022-27-000109

Transformaciones Agrarias Os do Campo, S.L.

B27330786

4

14.707,20 €

106

MR406E-2022-27-000120

Transformaciones Galicia, S.L.

B27368133

4

60.774,87 €

107

MR406E-2022-27-000126

Uceira, S.C.

J27317262

4

25.600,00 €

108

MR406E-2022-27-000142

Agro Pepín, S.L.

B27351600

4

102.800,00 €

109

MR406E-2022-15-000055

Eva María Rodríguez Rodríguez

***9633**

3

3.499,97 €

110

MR406E-2022-27-000129

Rubén Pérez Gutiérrez

***8076**

3

4.642,00 €

111

MR406E-2022-27-000131

José Antonio Serén Blanco

***4566**

3

5.972,00 €

112

MR406E-2022-27-000003

Gavieiro e Hijos, S.L.

B27371194

2

97.600,00 €

113

MR406E-2022-27-000006

Cando Ludrio, S.L.

B27295500

2

77.600,00 €

114

MR406E-2022-27-000007

Joaquín Díaz Gómez

***4080**

2

88.000,00 €

115

MR406E-2022-36-000003

Medio do Agro, S.C.

J01624758

2

33.000,00 €

116

MR406E-2022-27-000009

Varela Labrada, S.L.

B27235696

2

12.240,00 €

117

MR406E-2022-27-000010

SAT Arcicos

V27404375

2

88.000,00 €

118

MR406E-2022-27-000011

Félix, S.C.

J27410430

2

94.480,00 €

119

MR406E-2022-27-000022

Pablo Docando Picos

***3722**

2

13.114,80 €

120

MR406E-2022-27-000025

Hermanos Valiña Irimia, S.C.

J27476738

2

36.000,00 €

121

MR406E-2022-27-000030

Cabana SAT XUGA 1071

V27255850

2

102.880,00 €

122

MR406E-2022-27-000031

Lamas López, S.C.

J27335181

2

71.421,49 €

123

MR406E-2022-27-000043

Martín Souto López

***5784**

2

55.160,00 €

124

MR406E-2022-27-000044

Casa Seija, S.C.

J27417989

2

72.000,00 €

125

MR406E-2022-27-000045

Roima, S.C.

J27337922

2

72.000,00 €

126

MR406E-2022-27-000046

Salgado Buide, S.C.

J27407410

2

33.258,40 €

127

MR406E-2022-27-000047

Javier Miranda Vidueiro

***3819**

2

44.960,00 €

128

MR406E-2022-15-000007

Castro-Noya, S.C.

J70040100

2

119.294,54 €

129

MR406E-2022-27-000048

Ganadería San Andrés, S.C.

J27490218

2

49.459,20 €

130

MR406E-2022-32-000003

Ángel Campelo Parada

***0949**

2

18.640,00 €

131

MR406E-2022-27-000059

SAT Vilar Alaxe N 938 XUGA

V27209659

2

46.124,00 €

132

MR406E-2022-32-000004

Iván González Rodríguez

***3487**

2

5.396,00 €

133

MR406E-2022-27-000066

Domingo Díaz López

***1932**

2

82.000,00 €

134

MR406E-2022-32-000005

Ana Belén Lozano Alonso

***2656**

2

3.598,00 €

135

MR406E-2022-32-000006

José Antonio Lordi Nogueiras

***9215**

2

11.671,04 €

136

MR406E-2022-15-000016

Indesa Galicia, S.L.

B70207246

2

114.000,00 €

137

MR406E-2022-27-000080

Caseiro SAT Nº 991 XUGA

V27235746

2

20.800,00 €

138

MR406E-2022-27-000082

Finca Pradonelo, S.L.

B27516814

2

65.056,00 €

139

MR406E-2022-27-000088

Souto, S.C.

J27417997

2

30.000,00 €

140

MR406E-2022-27-000090

Marcos Vázquez Marey

***2961**

2

11.020,00 €

141

MR406E-2022-32-000010

José Ángel Sotelo Castro

***5956**

2

11.718,80 €

142

MR406E-2022-32-000011

Torneiros SAT N 595 XUGA

F32033755

2

4.460,00 €

143

MR406E-2022-32-000012

Horto Cabido, S. Coop. Galega Xuvenil

F01594423

2

3.471,05 €

144

MR406E-2022-27-000095

M. Barreal Augalevada, S.C.

J27337054

2

112.000,00 €

145

MR406E-2022-27-000096

Palleira, S.C.

J27517184

2

41.322,32 €

146

MR406E-2022-15-000034

Pacheco-Meimendre, S.C.

J70103817

2

124.600,00 €

147

MR406E-2022-27-000146

Casa Barbeiro, S.L.

B27363886

2

236.100,00 €

148

MR406E-2022-27-000108

Agromilk Berlai, S.L.

B27290014

2

190.000,00 €

149

MR406E-2022-36-000010

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

2

40.937,60 €

150

MR406E-2022-32-000013

Seica Seo, S.L.

B32506149

2

2.195,20 €

151

MR406E-2022-27-000110

Ganadería Riveiro, S.C.

J27330109

2

86.960,00 €

152

MR406E-2022-27-000113

Escarlan, S.C.

J27425677

2

41.322,32 €

153

MR406E-2022-15-000045

Roque de Gramil, S.L.

B70611819

2

59.000,00 €

154

MR406E-2022-36-000012

Magdalena María Parames Gil

***1149**

2

7.199,66 €

155

MR406E-2022-27-000115

Gandeiría Lodeiro, S.C.

J27336445

2

19.600,00 €

156

MR406E-2022-27-000118

Ganadería Isylu, S.C.

J27418912

2

67.200,00 €

157

MR406E-2022-36-000014

Moreira, S.C.

J36516268

2

68.000,00 €

158

MR406E-2022-15-000048

Ganadería Santa Lucía, S.C.

J70191390

2

89.000,00 €

159

MR406E-2022-27-000121

Vanesa López Díaz

***7473**

2

51.239,67 €

160

MR406E-2022-27-000122

Ganadería Gandarela, S.C.

J27379908

2

54.400,00 €

161

MR406E-2022-27-000125

Miguel Huerta Rodil

***4469**

2

100.426,80 €

162

MR406E-2022-27-000128

Antonio Ferreiro Ferreiro

***1725**

2

48.000,00 €

163

MR406E-2022-15-000053

SAT Docampo N 975 XUGA

V15656382

2

120.000,00 €

164

MR406E-2022-27-000133

SAT Castrelo Nº 1220 XUGA

V27288588

2

80.000,00 €

165

MR406E-2022-27-000143

Villamayor de Negral SAT

V27028943

2

60.000,00 €

166

MR406E-2022-15-000057

SAT N 1028 XUGA A Campa

V15698889

2

51.161,60 €

167

MR406E-2022-27-000145

Granja Eiras, S.L.

B27475078

2

58.800,00 €

168

MR406E-2022-36-000022

José Luis Camiñas Vázquez

***2564**

2

60.200,00 €

169

MR406E-2022-27-000001

Ganadería Xusto, S.C.

J27332527

0

66.000,00 €

170

MR406E-2022-36-000002

Gandeiría Midon, S.C.

J36509818

0

76.800,00 €

171

MR406E-2022-27-000004

Casa Carballo SAT 1023 XUGA

V27243864

0

39.800,00 €

172

MR406E-2022-27-000005

Olalla Villar Penelo

***5699**

0

76.363,60 €

173

MR406E-2022-27-000015

Costureironova, S.C.

J27432871

0

28.400,00 €

174

MR406E-2022-27-000017

SAT O Carboeiro nº 1369 XUGA

V27362847

0

146.000,00 €

175

MR406E-2022-27-000027

SAT Os Carrís

V27304187

0

77.716,00 €

176

MR406E-2022-27-000028

SAT do Ferreiro nº 1125 XUGA

V27271030

0

18.536,00 €

177

MR406E-2022-27-000035

Granxa Grixeira, S.C.

J27499318

0

117.600,00 €

178

MR406E-2022-27-000050

SAT Sanchiño

V15917024

0

125.456,00 €

179

MR406E-2022-27-000060

SAT García Quintana N 1126 XUGA

V27272186

0

30.567,39 €

180

MR406E-2022-27-000068

Alambrero, S.C.

J27289594

0

31.040,00 €

181

MR406E-2022-27-000084

Carbajales, S.C.

J27319318

0

38.400,00 €

182

MR406E-2022-15-000022

Ganadería Casa Dego, S.C.

J70085915

0

6.720,00 €

183

MR406E-2022-27-000089

Marcos Celeiro Raposo

***5009**

0

2.300,00 €

184

MR406E-2022-15-000036

Viveiros Compostela SAT nº 974 XUGA

V15656390

0

5.200,00 €

185

MR406E-2022-27-000101

Giovanni Lodos López

***8040**

0

17.536,00 €

186

MR406E-2022-27-000102

Carlos Couso Fernández

***4374**

0

33.818,40 €

187

MR406E-2022-27-000103

Manuel Vallejo Paz

***5632**

0

3.245,39 €

188

MR406E-2022-27-000105

Antonio José López Sánchez

***7970**

0

29.652,00 €

189

MR406E-2022-15-000042

Finca Pisco, S.C.

J70039821

0

6.160,00 €

190

MR406E-2022-27-000114

Ganadería Rivas Gómez, S.C.

J27477991

0

39.600,00 €

191

MR406E-2022-27-000116

Rañadoiro, S.C.

J27336247

0

79.600,00 €

192

MR406E-2022-15-000047

Manuel Botana Cebeiro

***4823**

0

5.920,40 €

193

MR406E-2022-27-000119

Casa do Coxo, S.C.

J27319482

0

118.400,00 €

194

MR406E-2022-27-000123

SAT Casa Román N1252 XUGA

V27303098

0

4.307,91 €

195

MR406E-2022-36-000016

Ganadeza, S.L.

B94099017

0

8.408,00 €

196

MR406E-2022-27-000139

S.C. Ganadería Rego

J27410679

0

24.000,00 €

ANEXO II

Denegacións

Código de expediente

Solicitante

NIF

Motivo de denegación

MR406E-2022-15-000030

Ganadería Sebastián, S.C.

J15799224

Investimento non elixible

MR406E-2022-15-000052

Transfober, S.L.

B70216791

Investimentos non elixibles

MR406E-2022-15-000054

TPS Services 2021, Sociedad Limitada

B16674624

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000014

López Zolle, S.C.

J27316991

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000016

SAT Andión N 1009 XUGA

V27237239

Non contestan o requirimento en prazo

MR406E-2022-27-000020

Ganadería Carballido, S.C.

J27418755

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000029

José Ángel Pérez Vega

***9513**

Non contestan o requirimento en prazo

MR406E-2022-27-000034

Francisco Javier Losada Prado

***5689**

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000065

Macía Chorente, S.C.

J27478346

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000073

Ganadería Caraves , S.C.

J27397090

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000074

Ganadería López Lampaza, Sociedad Civil

J27411727

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000075

José Manuel Díaz López

***7414**

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000076

Jhose Manuel López Arias

***1689**

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000077

Queitano, S.C.

J27418029

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000085

Díaz, S.C.

J27476696

Colares de identificación que non se adaptan á normativa

MR406E-2022-27-000094

Queiroga, S.C.

J27510148

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000097

Antonio Rodríguez Arias

***4936**

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000106

Casa Barbeiro, S.L.

B27363886

O expediente non cumpre as condicións de plan conxunto

MR406E-2022-27-000111

Servicios Agrícolas Castedo, S.L.

B27508902

Non contestar ao requirimento

MR406E-2022-27-000112

Deputación Provincial de Lugo

P2700000I

Non cumprir o artigo 4, apartado 4.a.1.a

MR406E-2022-27-000134

Marcos Rodríguez López

***5180**

Non cumprir cos obxectivos da convocatoria

MR406E-2022-27-000135

Traforagro Besteiro, S.L.

B27326263

Empresa en crise

MR406E-2022-27-000136

Agroforestal Carballes Campos, S.L.

B27498948

Non acada o importe mínimo da convocatoria (5.000 euros)

MR406E-2022-27-000138

César Lago Fernández

***2749**

Investimento non elixible

MR406E-2022-27-000140

José Alberto López Quiroga

***1768**

O investimento non cumpre os obxectivos da convocatoria

MR406E-2022-27-000144

Baixo de Castro, S.C.

J27439843

Non contestar o requirimento en prazo

MR406E-2022-32-000001

Manuel Gándara Antoñon

***8295**

Carece de maquinaria agrícola para o uso da tecnoloxía 4.0

MR406E-2022-32-000002

Manuel Urbano Ramos Colmenero

***4983**

O investimento non supera o importe mínimo exixido

MR406E-2022-32-000007

Manuel Martínez da Cunha

***1452**

O investimento non supera o importe mínimo exixido

MR406E-2022-32-000009

López Ruido, S.C.

J32429482

O investimento non supera o importe mínimo exixido

MR406E-2022-32-000014

Brandín Gómez y Otros, S.L.

B32451056

Investimento non elixible. Débedas coa Atriga e a AEAT

MR406E-2022-32-000017

Ganaderos Larouco, S.C.

J32470189

Non cumpre cos requisitos do punto 4.a) 2 das bases reguladoras

MR406E-2022-32-000018

O Teso, S.C.

J32469660

Investimento non considerado tecnoloxía 4.0

MR406E-2022-36-000004

Casa do Rei, S.C.

J94037801

Investimentos non subvencionables segundo o recollido no punto 5.a) do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406E-2022-36-000008

Cobideza, Sdad. Coop.

F36211019

Desistencia

MR406E-2022-36-000013

Cecilia Portela Martínez

***6986**

Investimentos non subvencionables segundo o establecido no punto 5.a) 1 do cadro de especificacións da orde de convocatoria

MR406E-2022-36-000017

Rousil, S.C.

J01610567

Desistencia

MR406E-2022-36-000018

Carlos Dafonte Fernández

***0942**

Desistencia

MR406E-2022-36-000019

Finca Agrovical, S.C.

J09852948

Desistencia

MR406E-2022-36-000020

Casa Cazador, S.C.

J36589489

Desistencia

MR406E-2022-36-000021

Rousil, S.C.

J01610567

Desistencia