Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 22 de febreiro de 2023 Páx. 15072

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 10 de febreiro de 2023 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2023.

O artigo 58 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, establece que por medio da orde anual de pesca continental, a consellería competente en materia de pesca continental establecerá, para cada tempada, as normas específicas de pesca das distintas especies pescables que habitan as augas continentais de Galicia, adoptará os réximes especiais que se coiden pertinentes en determinados tramos de auga e aprobará as modificacións e as revisións dos plans técnicos de xestión dos recursos piscícolas que sexan necesarias.

O mesmo artigo tamén indica que as normas específicas de pesca fixarán as épocas hábiles, os tamaños mínimos, as cotas de captura, os cebos e as modalidades de pesca para cada especie en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma, sen prexuízo do disposto nas normas específicas para cada tramo de auga.

En virtude do anterior, en concordancia co disposto no artigo 27.15 do Estatuto de autonomía, e en uso das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Normas para a pesca do salmón

1. Períodos hábiles.

a) Coutos de Betanzos e A Frieira: do 1 de maio ao 31 de xullo. Poderá adiantarse o remate da tempada en función das cotas de captura que se establecen máis adiante.

b) Coutos de Pontevea, Santeles, Sinde, Ximonde, A Pontenova (lotes 1, 2 e 3), Celeiro e Salmeán: do 1 de maio ao 30 de xuño. Poderá adiantarse o remate da tempada en función das cotas de captura que se establecen máis adiante.

c) Coutos do río Eo compartidos con Asturias (lotes 4 e 5 da Pontenova, lotes 2 e 3 de San Tirso e lotes 4 a 9 de Abres; no sucesivo, río Eo compartido): do 1 de maio ao 30 de xuño.

d) Outras masas de auga: non se autoriza a captura do salmón.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 31 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, e no 71 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), fíxase unha dimensión mínima de 40 cm. No río Eo compartido a dimensión mínima fíxase en 45 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: un exemplar.

c) Cotas anuais de captura: 5 no río Mandeo, 15 no río Masma, 8 no río Miño, 10 no couto de Salmeán e 30 no río Ulla. No resto dos coutos autorizados no río Eo non se establece cota anual de captura.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes.

No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño só se permite a mosca artificial.

b) Engados naturais autorizados: miñoca e quisquilla. Só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais aos que se sinalan no anexo I desta orde.

No río Eo compartido, a partir do 16 de xuño prohíbense os engados naturais.

4. Prescricións especiais para as capturas de salmón.

As capturas accidentais, as capturas fóra da tempada hábil, as capturas de exemplares de dimensión menor que a mínima e mais as capturas en tramos de pesca sen morte terán que ser devoltas á auga con rapidez, mantendo o peixe na auga mentres se libera do engado e podéndose valer dunha sacadeira, pero nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándoo pola cola; de ser preciso, cortarase a sedela para liberar o peixe.

En todos os salmóns capturados se comprobará a existencia de micromarcas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados.

Dado que os salmóns micromarcados proceden das repoboacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción do fragmento da cartilaxe nasal en que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para recuperar a micromarca magnética propiedade da Administración autora da repoboación.

5. Doazón de salmóns do río Ulla para reprodución ou marcación.

Co obxecto de colaborar na mellora da poboación do salmón no río Ulla, cando se capture un salmón nos coutos de Ximonde ou Santeles, poderá doarse voluntariamente ao Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra para destinalo á reprodución artificial na piscifactoría de Carballedo ou á marcación e seguimento da súa migración no río Ulla. Para iso, antes de iniciar a xornada de pesca, a persoa deberá comunicar a súa vontade de doar un salmón na Estación Ictiolóxica de Ximonde (centro de precintaxe) ou poñerse en contacto co teléfono 608 75 10 78. Tras a captura do salmón, o persoal do Servizo de Patrimonio Natural decidirá se acepta a doazón en función do estado do exemplar e de como se desenvolveu a captura.

En caso de aceptarse a doazón, cada salmón doado descontarase da cota anual de captura do río Ulla e, se esta cota non se superou, quen doe o salmón poderá seguir pescando nesa mesma xornada un salmón máis. Despois de pescar este segundo exemplar, dóese ou non, non poderá seguir pescando salmóns, pero si reos.

Artigo 2. Normas para a pesca do reo

1. Períodos hábiles.

a) Coutos de Betanzos, Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Xuvia e Lambre: do 1 de maio ao 30 de setembro.

b) Coutos de Ponte Arnelas, Pontevea, Santeles, Sinde e Ximonde: do 1 de maio ao 31 de agosto.

c) Río Eo compartido: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Zonas de desembocadura (anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia): non se autoriza a captura do reo.

e) Outras masas de auga: do 1 de maio ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 31 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, e no 71 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), fíxase unha dimensión mínima de 35 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: 2 exemplares.

c) No río Eo compartido, a dimensión mínima é de 25 cm e a cota de captura é de 2 reos por persoa e xornada.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, risco e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais, agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais ás que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para engados artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, incluídos os coutos de salmón: a culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para engados naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo III: queda prohibido o uso de engados naturais, agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

e) No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño só se permite a mosca artificial.

Artigo 3. Normas para a pesca da troita

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde, agás río Eo compartido: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Río Eo compartido: do 1 de maio ao 31 de xullo.

c) Masas de auga de reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo V desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

e) Coutos de pesca intensiva: do 19 de marzo ao 30 de setembro.

f) Outras masas de auga: do 19 de marzo ao 31 de xullo.

g) Zonas de desembocadura (anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia): non se autoriza a captura da troita común.

h) Nos coutos con convenio cunha entidade colaboradora, prolongarase a tempada de pesca ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte, nos termos recollidos no artigo 16 desta orde.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 31 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, e no 71 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), fíxase unha dimensión mínima de 19 cm con carácter xeral, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

Cota máxima de captura por persoa e xornada: 6 exemplares, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

b) Río Eo compartido: dimensión mínima de 25 cm e cota de 4 troitas por persoa e xornada.

c) Normas específicas en masas de auga do anexo VI: dimensión mínima de 21 cm e cota de 4 exemplares por persoa e xornada.

d) Normas específicas en toda a masa de auga dos encoros dos anexos VII e VIII: dimensión mínima 23 cm e cota de 3 exemplares por persoa e xornada.

e) Normas específicas nos coutos de pesca: no anexo XII recóllense as dimensións mínimas e as cotas de captura específicas de cada couto de pesca.

f) Nunha masa de auga concreta non se poderá estar en posesión de troitas de menor tamaño que o autorizado, mesmo cando fosen pescadas noutro lugar, agás no caso de que se estea de paso, con todos os aparellos e engados recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

g) Nos ríos en que haxa troita e mais reo só se poderá capturar un número de pezas igual ao da cota da troita, sen que o número de reos supere a súa propia cota.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais, agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais ás que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para engados artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, incluídos os coutos de salmón: a culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para engados naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo III: queda prohibido o uso de engados naturais, agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

e) No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño só se permite a mosca artificial.

f) No anexo IX establécense as masas de auga en que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo.

g) Outras prescricións especiais para engados naturais recóllense nos réximes especiais do anexo XIV.

Artigo 4. Normas para a pesca dos ciprínidos autóctonos

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Masas de auga de reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

c) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo V desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Encoros do anexo VIII: todo o ano.

e) Outras masas de auga: do 19 de marzo ao 31 de xullo.

2. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais, agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais ás que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Con carácter xeral prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmón ou reo na mesma masa de auga e no mesmo período.

d) Autorízase cebar as augas para a captura de ciprínidos nos encoros do anexo VIII. Esta ceba poderase realizar con engados vexetais ou pensos. Cando se trate de adestramentos e campionatos oficiais, poderase empregar o asticot con autorización expresa do servizo provincial de Patrimonio Natural correspondente.

e) Fóra da tempada hábil de salmónidos, nos tramos de encoros delimitados no anexo X, poderanse empregar anzois de calquera tamaño para a captura de ciprínidos con engados vexetais ou asticot, e quedan prohibidos outros engados.

f) Máximo de dous anzois por cana, con carácter xeral, para ciprínidos nos encoros do anexo VIII.

Artigo 5. Normas para a pesca da sabella (Alosa fallax)

1. Períodos hábiles.

a) Tramo do río Ulla comprendido entre a presa de Couso e a desembocadura: do 1 de maio ao 11 de xuño.

b) Outras masas de auga: non se autoriza a captura da sabella.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 31 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, e no 71 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), fíxase unha dimensión mínima de 30 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: cinco exemplares.

3. Engados.

Con carácter xeral, prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período.

Artigo 6. Normas para a pesca da anguía

Védase a anguía en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma e en todas as fases do ciclo vital da especie, incluídos, en todo caso, os exemplares denominados comunmente como angula ou meixón. Exceptúase deste réxime a pesca de interese etnográfico autorizada no río Miño nos concellos de Portomarín, O Páramo, Paradela e Guntín e mais os plans de aproveitamento específicos aprobados conforme o Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 7. Réxime especial da lamprea

A pesca da lamprea autorízase unicamente nos ríos Tea e Ulla. As autorizacións para a pesca da lamprea regúlanse mediante unha normativa específica que publica anualmente a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Artigo 8. Réxime especial de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla…)

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

b) Masas de auga do reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

c) Zonas de desembocadura (anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia): todo o ano.

d) Outras masas de auga: do 19 de marzo ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) A dimensión mínima de captura para cada unha destas especies será a establecida na normativa de pesca marítima.

b) A cota máxima de capturas por persoa e día será de 5 kg para o total de pezas capturadas e pode non computarse o peso dunha peza. Só se permitirá a tenza dunha peza que exceda o peso do tope establecido.

3. Engados.

Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp.), pulga de mar, miolo de pan, quisquilla, mosca artificial cun anzol e sen arponciño, peixes artificiais e mais engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»).

Artigo 9. Normas xerais para a pesca de especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras

1. Conforme o disposto na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, modificada pola Lei 7/2018, do 20 de xullo, autorízase a pesca das seguintes especies: perca americana común (Micropterus salmoides), carpa (Cyprinus carpio), cangrexo vermello americano (Procambarus clarkii) e cangrexo sinal (Pacifastacus leniusculus).

2. Ámbito territorial das autorizacións e período hábil.

a) Perca americana común e carpa.

• Encoros de Zamáns, O Vao, Montefurado, As Portas, As Conchas, Lindoso, Vilasouto, A Hedrada, Cecebre, Belesar, Castrelo de Miño, Cachamuíña, A Frieira, Os Peares, Velle, Pumares, San Martiño, San Pedro, Santiago, Santo Estevo, Sequeiros, Leboreiro e Portodemouros. En todos os casos, os límites dos encoros son os que se sinalan no anexo VIII desta orde. O período hábil comprende todo o ano.

• Tramos fluviais dos ríos Miño e Sil comprendidos entre os encoros sinalados no punto anterior. O período hábil de cada tramo será o establecido na normativa xeral ou nos réximes especiais do anexo XIV.

b) Cangrexo vermello americano e cangrexo sinal.

• Encoros de Sabón, As Forcadas e Cecebre (agás tramos vedados): todo o ano.

• Ríos Sil e Bibei: todo o ano.

• Ríos da Furnia, do Hospital da Briña e do Pego (afluentes do baixo Miño) augas abaixo da estrada PO-552 (Vigo-Tui) en todos os casos: todo o ano.

• Canles e pozas da antiga lagoa de Antela, pozas dos Milagres (concello de Maceda), pozas de Rioseco (concello de Paderne de Allariz), pozas de Niñodaguia (concello de Xunqueira de Espadanedo) e coiñais de Oímbra (concello de Oímbra): todo o ano.

• Encoro da Fervenza e tramo do río Xallas augas abaixo da presa de Ventín: do 19 de marzo ao 30 de setembro.

• Encoros de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime especial de encoros do anexo VIII: todo o ano.

3. Dimensións mínimas e cotas de captura.

Non se establecen dimensións mínimas nin cotas de captura.

4. Engados e artes autorizadas.

Fóra da tempada hábil de salmónidos, nos tramos autorizados para a captura de perca americana común poderanse empregar streamers, engados de superficie (comunmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»), queda prohibido o emprego de peixes artificiais.

A única arte de pesca autorizada para o cangrexo vermello americano e o cangrexo sinal é o trueiro. Cada persoa só poderá empregar un máximo de 10 trueiros e non ocupará cos seus trueiros máis de 100 metros de río ou de beira de encoro.

5. Normas de pesca no ámbito territorial autorizado.

Os exemplares das especies citadas no punto 1 que sexan extraídos da natureza por calquera procedemento non poderán ser devoltos ao medio natural. Tampouco poderán ser transportados en vivo ou ser mantidos con vida, deberán ser sacrificados inmediatamente no lugar de captura. Estas prescricións aplicaranse en todo caso e lugar, incluídas as capturas accidentais, mesmo cando se trate dun tramo de pesca sen morte.

6. Normas de pesca fóra do ámbito territorial autorizado e pesca doutras especies do catálogo.

Prohíbese a pesca doutras especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras distintas das incluídas no punto 1, así como a pesca destas últimas fóra do ámbito territorial autorizado indicado no punto 2 deste artigo.

En todo caso, as capturas accidentais están sometidas ás prohibicións xenéricas de posesión, transporte ou devolución ao medio natural.

Artigo 10. Especies vedadas

Védanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Achondrostoma arcasii), espiñento (Gasterosteus gymnurus), zamborca (Alosa alosa) e anguía (Anguilla anguilla). Exceptúanse os plans de aproveitamento específicos aprobados conforme o Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 11. Xornadas hábiles

Con carácter xeral, declárase o luns como inhábil para a pesca, agás festivos nacionais ou autonómicos.

Os xoves serán hábiles unicamente para a modalidade de pesca sen morte en todas as masas de auga, agás festivos nacionais ou autonómicos, que serán hábiles segundo a modalidade de pesca autorizada en cada masa de auga.

Nos coutos de salmón de Betanzos e A Frieira, e nos coutos de pesca intensiva da Ulloa e do Carballiño (tramo 2), serán inhábiles os xoves para todos os efectos, agás festivos nacionais ou autonómicos.

Nos tramos dos ríos Eo e Navia compartidos con Asturias serán inhábiles os luns e mais os xoves, agás festivos nacionais.

Nas zonas de desembocadura (anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia), e nos encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos autóctonos durante todo o ano (anexo VIII), serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos, sen obriga de practicar a pesca sen morte en ningún caso.

Excepcionalmente, e logo de resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, nas xornadas inhábiles poderanse expedir permisos de pesca en coutos para atender aqueles compromisos institucionais que o requiran ou para compensar os erros que se poidan producir no sistema de expedición de permisos de pesca.

Artigo 12. Horas de pesca

De conformidade co disposto nos artigos 17 e 4.44 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois do solpor. As horas oficiais serán as publicadas na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.es/web/predicion/orto/ortoIndex.action), e tomarase como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.

Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca, todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

Artigo 13. Modalidades de pesca

Como regra xeral, e para todas as especies, só se autoriza a pesca con cana, sen prexuízo da regulamentación específica da solla, da lamprea e da anguía.

Prohíbese o aparello coñecido como «de ninfa» e calquera outro semellante (que estea composto por máis dunha ninfa ou perdigón), lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo. No anexo II desta orde esquematízanse exemplos de aparellos prohibidos conforme este artigo.

Artigo 14. Canas de pescar e utensilios auxiliares

a) De conformidade co disposto no artigo 34.2 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, con carácter xeral só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros, e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar.

b) Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, e autorízase un máximo de tres canas por embarcación aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior.

c) Nas zonas de desembocadura (anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia), e nos encoros que se relacionan nos anexos VII e VIII desta orde, autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros.

Artigo 15. Pesca desde embarcación

De conformidade co disposto no artigo 26.3 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia, poderase pescar desde embarcacións ou artefactos aboiantes nas zonas de desembocadura e naquelas masas de auga expresamente autorizadas nos anexos VII e VIII desta orde, sen prexuízo das competencias dos organismos responsables da navegación e flotación nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais.

A prohibición de aparellos de ecolocalización, sonar ou semellantes, recollida no artigo 17.2 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), é aplicable a calquera modalidade de pesca desde embarcación, mesmo en artefactos aboiantes exentos de licenza de embarcación.

Artigo 16. Pesca sen morte

1. Períodos hábiles.

O período hábil para esta modalidade de pesca abranguerá, con carácter xeral, desde o 19 de marzo ao 31 de xullo, coas seguintes excepcións:

– O inicio da tempada aprázase ata o 1 de maio nos casos de masas de auga salmoneiras, masas de auga de reo ou cabeceiras de ríos de montaña.

– Coutos conveniados, agás Boborás, Laza, Celanova, Mondoñedo e Xinzo: finalizada a tempada da troita, expediranse permisos de pesca sen morte ata o 30 de setembro.

– Tramos libres de pesca sen morte (anexo XI): o período hábil prolongarase ata o 30 de setembro, con carácter xeral. No caso dos tramos da bacía do Anllóns (ríos Anllóns, Bardoso e Quenxe), o período hábil prolongarase ata o 31 de agosto. Nos tramos dos ríos Eo e Támega non se prolongará a tempada de pesca.

– Coutos e tramos de coutos de pesca sen morte (anexo XII): o período hábil prolongarase ata o 30 de setembro, agás nas augas salmoneiras da provincia de Lugo.

2. Normas de pesca.

Nos coutos e tramos de pesca sen morte rexerán as seguintes normas:

– Autorízanse unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña, en ambos os dous casos cun só anzol e sen arponciño, e queda prohibido para todos os efectos o engado natural.

– Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción.

– Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo.

– Poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas solicitadas por entidades interesadas na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente, e poderase ampliar o número máximo de permisos por causas xustificadas.

No anexo XI recóllense os tramos libres en que unicamente se poderá practicar a pesca sen morte.

Artigo 17. Normativa dos coutos

Apróbase a normativa dos coutos de pesca que figura no anexo XII desta orde.

Artigo 18. Vedas e réximes especiais

a) Védanse as masas de auga que se relacionan no anexo XIII desta orde. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo desta orde, e a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos.

b) Apróbanse os réximes especiais provinciais que figuran no anexo XIV desta orde.

c) No anexo XV establécense as normas de funcionamento que rexerán nas zonas de adestramento de Lugo, Ourense e Pontevedra.

d) Con ocasión da celebración dos campionatos de Salmónidos Mosca Lago Beira e Salmónidos Lance Lago Beira e o Campionato Nacional de Salmónidos Lance Artificiais, apróbase o réxime especial de pesca que se establece no anexo XVI, coas normas que nel constan.

Disposición adicional primeira

Os peches anticipados da tempada de salmón entrarán en vigor o día seguinte ao de acadar a cota anual.

No caso dos coutos de salmón nos cales remate a tempada ao chegar á cota anual, quen teña permisos expedidos con anterioridade poderá solicitar a devolución do seu importe.

En todo caso, para o reintegro do importe será preciso presentar unha solicitude escrita, á cal se xunte o permiso, e mais unha copia do impreso de pagamento en que figuren os datos da persoa titular do permiso.

Con carácter xeral, o prazo de solicitude para devolucións será de dez días naturais contados a partir do peche da tempada no couto; transcorrido este prazo, só procederá a devolución cando se solicite antes da data de vixencia do permiso.

Disposición adicional segunda

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Patrimonio Natural para ditar cantos actos e resolucións sexan necesarios para o desenvolvemento desta orde e, en particular, para ampliar as cotas anuais de captura de salmón, no caso de ser preciso, logo de informe do Servizo Provincial de Patrimonio Natural.

Disposición adicional terceira

A persoa titular da Dirección Xeral de Patrimonio Natural poderá modificar o anexo XII desta orde para adecuar a normativa de coutos de pesca e facer as reservas dos permisos, de conformidade co disposto no Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio). As modificacións requirirán unha solicitude da entidade titular da reserva de permisos cunha anticipación mínima de quince días, o informe favorable do Servizo de Patrimonio Natural da xefatura territorial e, con carácter xeral, no caso dos concursos deportivos oficiais ou das entidades colaboradoras, a práctica da modalidade de pesca sen morte.

Disposición adicional cuarta

Co obxecto de facilitar o adestramento das persoas pescadoras participantes en competicións locais, autonómicas, nacionais e internacionais, a Federación Galega de Pesca, co visto e prace da Secretaría Xeral para o Deporte, poderalle propor á Dirección Xeral de Patrimonio Natural a autorización para practicar a pesca sen morte nun tramo das augas continentais da nosa comunidade autónoma fóra do período hábil de pesca.

Coa solicitude deberase xuntar a identificación das persoas pescadoras e, se é o caso, dos seus adestradores ou adestradoras, e nela especificaranse as datas dos adestramentos que se pretenden autorizar.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e manterase vixente ata a publicación da orde correspondente á tempada do ano 2024.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2023

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO I

Dimensións mínimas do anzol para a pesca con engado natural

missing image file

ANEXO II

Exemplos de aparellos de ninfa

missing image file

ANEXO III

Principais masas de auga salmoneiras

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo salmón. Nos límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. En todos os casos a masa de auga comprende o último quilómetro de todos os afluentes do tramo. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllóns

A Ponte Cardezo (Cabana de Bergantiños; 511.933, 4.786.072)

Canteira de Santa Mariña (Cabana de Bergantiños e Ponteceso; 508.727, 4.786.968), límite superior da zona de desembocadura

9,4

Da Balsa

Ponte da Balsa (Cabana de Bergantiños; 506.697, 4.782.849)

Desembocadura no Anllóns (Cabana de Bergantiños; 508.195, 4.785.721)

5,5

De Cundíns

Ponte do Muíño Novo (Cabana de Bergantiños; 508.658, 4.782.730)

Desembocadura no Anllóns (Cabana de Bergantiños; 508.785, 4.785.021)

2,9

Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; 562.901, 4.733.038)

Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; 553.372, 4.737.034)

18

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; 645.719, 4.787.713), límite superior do couto de Vilarmide

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Ribadeo e Asturias; 657.546, 4.815.196), límite superior da zona de desembocadura

52

Landro

presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; 613.226, 4.828.579)

A Ponte de Portochao (Viveiro; 611.959, 4.832.569), límite inferior do couto de Viveiro e superior da zona de desembocadura

7,5

Lañas

Salto natural de Fao (Touro; 558.876, 4.744.642)

Desembocadura no Ulla (Touro; 560.231, 4.742.449)

3,1

Lérez

Presa de Dorna (Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade; 544.148, 4.707.908)

Ponte vella do ferrocarril Vigo-A Coruña en Monte Porreiro (Pontevedra; 530.147, 4.699.369), límite superior da zona de desembocadura

27

Liñares

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada; 543.422, 4.729.582), límite inferior do couto de Ponte Liñares

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 543.351, 4.732.461)

4,9

Mandeo

O Inferniño (Aranga e Irixoa; 573.815, 4.788.692)

A Ponte Vella de Betanzos (564.178, 4.792.367), límite superior da zona de desembocadura

15

Masma

A Ponte de Viloalle (Mondoñedo; 632.940, 4.813.819), límite superior do couto de Mondoñedo

A Ponte da Espiñeira na estrada N-642 (Barreiros e Foz; 639.862, 4.822.235), límite superior da zona de desembocadura

23

Mera

A presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; 588.609, 4.828.615)

Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira; 588.228, 4.835.964), límite superior da zona de desembocadura

11

De Oca

Presa da piscifactoría (A Estrada; 548.778, 4.732.623)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 547.622, 4.733.669)

2,3

Ouro

Pasarela de Valmaior (Foz; 631.895, 4.825.619), límite superior do couto de Foz

Ponte de Fazouro (Foz; 636.549, 4.827.851), límite inferior do couto de Foz e superior da zona de desembocadura

8,4

Da Pulgueira

Ponte da Pulgueira (Ortigueira; 590.563, 4.828.046)

Desembocadura no Mera (Ortigueira; 588.879, 4.828.931)

2,6

Sor

Afluente Panda ou río das Forxas (Mañón e O Vicedo; 604.041, 4.836.501), límite superior do couto de Ribeiras

Souto da Ribeira (Mañón e O Vicedo; 603.925, 4.840.394), límite superior da zona de desembocadura

13

Tea

Lugar de Foxaco (Mondariz; 546.369, 4.676.888), límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; 539.083, 4.658.406)

29

Ulla

presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro (Touro e Vila de Cruces; 561.982, 4.742.084)

A Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo; 522.405, 4.724.994), límite superior da zona de desembocadura

74

Valga

Fervenza de Raxoi ou de Pedrafita (Valga; 530.623, 4.725.620)

Desembocadura no Ulla (Valga; 527.045, 4.729.577)

8,5

Vea

Ponte Poceños (A Estrada; 537.913, 4.732.299)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 538.198, 4.733.372)

1,9

Xabriña

Área recreativa de San Pedro (Mondariz e Mondariz-Balneario; 544.585, 4.674.756)

Desembocadura no Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario; 543.845, 4.675.289)

1,3

ANEXO IV

Principais masas de auga do reo

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo reo. Nos límites de cada tramo inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a masa de auga inclúe todo o curso dos afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes»; nos demais casos, a masa de auga inclúe o último quilómetro de todos os afluentes do tramo.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Almofrei

Fervenza de Portamuíño (Pontevedra; 535.319, 4.698.263), límite inferior do tramo 1 do couto de Portamuíño

1 km augas arriba da desembocadura no Lérez (Pontevedra; 534.163, 4.698.607)

2,8

Afluentes 1 km

Alvedosa

Nacemento (Pazos de Borbén)

Desembocadura na ría de Vigo (Redondela; 532.077, 4.681.766)

6,8

Afluentes 1 km

Baleo

Nacemento (Ortigueira)

Ponte do ferrocarril (Ortigueira; 595.677, 4.838.965), límite superior da zona de desembocadura

21

Afluentes 1 km

Da Balsa

Nacemento (Zas)

Ponte da Balsa (Cabana de Bergantiños; 506.697, 4.782.849)

5,9

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Baxoi

Xunta dos ríos Vilariño e Anduriña (Vilarmaior; 570.832, 4.801.978)

Ponte do ferrocarril (Miño; 564.494, 4.800.502), límite superior da zona de desembocadura

8,3

Afluentes 1 km

Belelle

A Fervenza do Belelle (Fene e Neda; 571.062, 4.814.718)

Lugar de Subarreiros (Neda; 568.375, 4.817.138), límite superior da zona de desembocadura

5,4

Afluentes 1 km

Coroño

Nacemento (Boiro)

Desembocadura no mar (Boiro; 508.140, 4.720.847)

9,8

Afluentes 1 km

De Cundíns

Nacemento (Cabana de Bergantiños)

Ponte do Muíño Novo (Cabana de Bergantiños; 508.658, 4.782.730)

11

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Donas

Nacemento (Negreira)

Desembocadura no esteiro do Tambre (Outes; 510.545, 4.741.804)

19

Afluentes 1 km

Espasante ou Callobre

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Ortigueira; 596.099, 4.841.048)

12

Afluentes 1 km

Do Esteiro

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Mañón e Ortigueira; 602.637, 4.844.818)

11

Afluentes 1 km

Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero; 580.042, 4.806.545)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda (Cabanas e Pontedeume; 570.672, 4.808.399), límite inferior do couto de Ombre e superior da zona de desembocadura

13

Afluentes

Da Furnia

Pontillón augas arriba do cemiterio de Amorín (Tomiño; 525.581, 4.649.970)

Desembocadura no Miño (Tomiño; 525.731, 4.648.833)

1,7

Afluentes 1 km

Gafos

Xunta dos ríos Tomeza e do Marco (Pontevedra; 530.017, 4.696.133)

Desembocadura no Lérez (Pontevedra; 528.638, 4.697.405)

2,6

Afluentes 1 km

Galdo ou de Bravos

Pontiga da Baralla (Viveiro; 611.518, 4.831.563)

Desembocadura no Landro (Viveiro; 612.777, 4.832.193)

1,7

Afluentes 1 km

Da Granda ou da Gándara

Desembocadura do Río de Rons (Pontevedra; 528.817, 4.701.751)

Desembocadura no Lérez (Pontevedra; 529.007, 4.698.383)

3,8

Afluentes 1 km

Grande

A Presa da Furaqueira ou de Castro Buxán (Vimianzo; 495.183, 4.776.685)

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas; 490.629, 4.776.137), límite inferior do couto da Ponte do Porto e superior da zona de desembocadura

8,0

Afluentes

Do Hospital da Briña

Presa da área recreativa da Pedra (Tomiño; 522.729, 4.649.537)

Desembocadura no Miño (Tomiño; 523.608, 4.647.803)

2,5

Afluentes 1 km

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilarmaior; 569.663, 4.796.246), límite superior do couto de Lambre

Ponte do Porco (Miño e Paderne; 564.764, 4.798.352), límite inferior do couto de Lambre e superior da zona de desembocadura

6,5

Afluentes

Loureiro

A Ponte de Galea (Viveiro; 615.066, 4.830.070)

Desembocadura no Landro (Viveiro; 613.734, 4.830.232)

1,6

Afluentes 1 km

Louro

Ponte de Valo, na estrada PO-331, límite inferior do tramo 1 do couto do Porriño-Mos (O Porriño; 531.030, 4.667.878)

Desembocadura no Miño (Tui; 530.443, 4.655.459)

16

Afluentes 1 km

Das Maceiras

Nacemento (Redondela)

Desembocadura no Alvedosa (Redondela; 532.087, 4.681.135)

7,2

Afluentes 1 km

Maior

Nacemento (Ortigueira)

Muíño de mareas de Pol (Ortigueira; 592.956, 4.835.821), límite superior da zona de desembocadura

10

Afluentes 1 km

Mendo

Ponte dos Cabalos (Coirós e Oza-Cesuras; 567.461, 4.786.546)

Xunta co Mandeo (Betanzos; 563.880, 4.792.734)

11

Afluentes 1 km

Mera

Xunta do Rego dos Carrís co Rego do Soutochao, augas abaixo da Ponte do Soutochao (As Pontes de García Rodríguez, As Somozas e Ortigueira; 592.274, 4.823.276)

A Presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; 588.609, 4.828.615)

16

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Mero

Presa de Cecebre (Cambre; 556.964, 4.792.411)

100 m augas abaixo da antiga presa da Barcala, final do tramo canalizado (Cambre e Culleredo; 552.264, 4.795.520), límite superior da zona de desembocadura

10

Afluentes 1 km

Das Mestas e Porto do Cabo

Ponte da estrada AC-102 en Pontellas (Cedeira e Cerdido; 578.950, 4.830.537) e nacemento do Porto do Cabo (Moeche)

A Ponte Vella (Cedeira e Valdoviño; 576.753, 4.831.744), límite superior da zona de desembocadura

17

Afluentes 1 km

Miñor

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar; 521.445, 4.661.724), límite superior do couto de Gondomar

A Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán; 516.583, 4.662.424), límite inferior do couto de Gondomar e superior da zona de desembocadura

7,4

Afluentes 1 km

Oitavén

Presa do encoro de Eiras (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas; 542.003, 4.688.394)

Desembocadura no Verdugo (Soutomaior; 536.325, 4.688.182)

8,0

Afluentes 1 km

De Pedrafigueira

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; 491.486, 4.742.956)

6,0

Afluentes

Do Pego

Ponte Tomiñesa, na estrada local que sae de Tomiño cara ao Torneiro (Tomiño; 520.356, 4.648.378)

Desembocadura no Miño (Tomiño; 521.029, 4.646.174)

3,1

Afluentes 1 km

Da Pulgueira

Nacemento (Ortigueira)

Ponte da Pulgueira (Ortigueira; 590.563, 4.828.046)

12

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

De Rois, Baleirón ou Liñares

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; 527.245, 4.735.324), límite superior do tramo 2 do couto de Rois

Desembocadura no Sar (Rois; 527.934, 4.735.054), límite inferior do tramo 2 do couto de Rois

0,98

Sar

Presa do Muíño de Cuncheiro (Padrón e Rois; 528.067, 4.735.275)

Desembocadura no Ulla (Padrón; 526.986, 4.729.751), límite inferior do couto de Padrón

6,7

Afluentes 1 km

Sóñora

A Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois; 518.097, 4.736.392), límite superior do couto de Traba

Muíños de Pedrachán (Noia; 509.594, 4.736.775), límite superior da zona de desembocadura

15

Afluentes 1 km

Sor

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez e Muras)

Afluente Panda ou Río das Forxas (Mañón e O Vicedo; 604.041, 4.836.501), límite superior do couto de Ribeiras

43

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira; 516.542, 4.745.819), límite superior do couto de Noia

Desembocadura do Regato de Castro (Noia e Outes; 511.700, 4.741.099), límite inferior do couto de Noia e superior da zona de desembocadura

8,8

Afluentes

Tamuxe

Ponte Urgal, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal; 514.169, 4.642.386)

Desembocadura no Miño (O Rosal, 514.322, 4.640.008)

3,8

Afluentes 1 km

Te

Nacemento (Dodro)

Desembocadura no mar (Rianxo; 515.149, 4.723.463)

12

Afluentes 1 km

Tines

Ponte San Paio (Mazaricos e Outes; 504.622, 4.748.073), límite superior do couto de Outes

Peirao do Conchido (Outes; 507.880, 4.742.849), límite inferior do couto de Outes e superior da zona de desembocadura

7,8

Afluentes 1 km

Tollo

Ponte da estrada PO-552 (O Rosal e Tomiño; 517.878, 4.643.163)

Desembocadura no Miño (O Rosal e Tomiño; 518.603, 4.641.728)

2,7

Afluentes 1 km

Uma

Nacemento (A Cañiza)

1 km augas arriba da desembocadura no Tea (Ponteareas; 540.922, 4.667.570)

17

Afluentes 1 km

Umia

Fervenza de Segade (Caldas de Reis; 530.984, 4.717.115), límite superior do tramo 1 do couto de Caldas de Reis

Ponte Estacas (Cambados e Ribadumia; 518.301, 4.705.546)

24

Afluentes 1 km

Vadebois

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; 491.383, 4.743.663)

6,3

Afluentes

Verdugo

Presa da central do Inferno (Ponte Caldelas; 537.199, 4.690.234)

Carballeira dos Franceses, no lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Pontevedra e Soutomaior; 534.138, 4.687.996), límite superior da zona de desembocadura

5,4

Afluentes 1 km

Xuvia

Nacemento (As Somozas)

A Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda; 568.587, 4.818.551), límite inferior do couto de Xuvia e superior da zona de desembocadura

38

Afluentes

ANEXO V

Masas de auga de montaña en que a tempada
da troita comeza o 1 de maio

Nas masas de auga delimitadas neste anexo o comezo da tempada da troita aprázase ata o 1 de maio. Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VII e VIII desta orde e os límites de coutos son os que se fixan no anexo XII desta orde. Noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Provincia de Lugo.

Bacía do Eo.

Río Rodil

Augas arriba da desembocadura do Río Pontigón (A Fonsagrada; 654.463, 4.785.922), incluído este

Bacía do Miño.

Río Neira

Augas arriba do límite superior do couto de Baralla

Bacía do Navia.

Río Navia

Augas arriba do límite superior do couto das Nogais

Río Cancelada

Augas arriba do límite inferior do couto de Doiras

Río Ser

Augas arriba da Ponte de Vilaquinte (Cervantes; 667.735, 4.751.085)

Río Rao

Augas arriba da Ponte das Veigas (Navia de Suarna; 673.191, 4.756.432)

Río Agüeira

Toda a bacía na Comunidade Autónoma, incluídas as dos seus afluentes Allonca e Candesa (A Fonsagrada)

Bacía do Sil.

Río Selmo

Toda a bacía na Comunidade Autónoma (Folgoso do Courel e Quiroga)

Río Lor

Augas arriba do límite inferior do couto de Courel

Río Lóuzara

Augas arriba do límite inferior do couto de Santalla de Lóuzara

Río Cabe

Augas arriba da Ponte de Santalla de Trascastro (O Incio; 637.172, 4.722.574)

Río Mao

Augas arriba da desembocadura do Rego da Ribeira (O Incio; 631.617, 4.726.055), incluído este

Río Soldón

Augas arriba da ponte da estrada de Rugando a Vilarmel (Quiroga; 651.758, 4.705.265)

Provincia de Ourense.

Bacía do Douro.

Río Abredo ou do Pereiro

Toda a bacía, ata a súa confluencia co Pentes/da Ribeira (A Gudiña; 651.870, 4.650.564)

Río de Cádavos

Toda a bacía na Comunidade Autónoma, incluída a do Rego das Veigas (A Mezquita)

Río Pentes/da Ribeira

Augas arriba da xunta do Regueiro do Fontao (A Gudiña; 651.916, 4.653.744), incluído este

Río da Ribeiriña

Augas arriba da xunta do Regato Boelle (A Gudiña; 649.185, 4.654.881), incluído este

Río Parada

Augas arriba da xunta da Ribeira Grande (A Gudiña; 645.060, 4.655.310), incluído este

Río Mente

Augas arriba da presa do Papeleiro (Riós; 640.782, 4.651.658)

Bacía do Limia.

Río Caldo

Augas arriba da xunta do Corgo da Fecha do Carballón (Lobios; 573.682, 4.633.428), incluído este

Río de Vilameá (afluente do Caldo)

Augas arriba da Ponte de Portaparedes (Lobios; 576.482, 4.634.278)

Río de Lobios

Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios; 577.973, 4.634.564)

Río Cabaleiro

Augas arriba da xunta do Río do Chao de Requeixo coa Corga da Carballa (Lobios; 578.945, 4.637.136)

Río Salas

Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este

Río Mao (afluente do Salas)

Augas arriba da xunta da Corga da Poza (Lobios; 581.200, 4.638.777), incluída esta

Río das Mestas ou Fírveda

Augas arriba da xunta do Rego da Ponte Maior (Calvos de Randín; 595.155, 4.649.076)

Río Nocedo ou Airoa

Augas arriba da desembocadura do Regato de Guntín (Os Blancos; 602.852, 4.648.841), incluído este

Río de Faramontaos

Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar; 606.254, 4.643.458)

Río Agro

Augas arriba da xunta da Corga dos Bois ou de Guxinde (Entrimo; 570.879, 4.645.788), incluída esta

Río Pacín ou da Montaña (afluente do Agro)

Augas arriba da xunta da Corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios; 574.531, 4.646.569)

Río Fragoso

Augas arriba da xunta do Rego dos Pedrouzos (Lobeira; 579.674, 4.650.921)

Río Cadós

Augas arriba do límite superior do couto de Cadós

Bacía do Miño.

Río Tuño (afluente do Arnoia)

Augas arriba da xunta do Río de Cexo (Celanova; 580.397, 4.665.461), incluído este

Río Ourille (afluente do Arnoia)

Augas arriba da Ponte de San Pedro (Verea; 588.173, 4.661.476)

Río Deva Grande

Augas arriba da Ponte Retortoiro (Quintela de Leirado; 575.472, 4.662.869)

Río de Crespos

Augas arriba da Ponte de Freáns (Padrenda; 570.455, 4.663.693)

Bacía do Sil.

Ríos Galir e Malvela

Augas arriba do Robledo da Lastra (Rubiá; 672.320, 4.705.826)

Río Farelos

Augas arriba da Ponte de San Xulián (Vilamartín de Valdeorras; 662.052, 4.699.989)

Río Leira

Augas arriba da xunta do Regueiro de Preanes (Vilamartín de Valdeorras; 659.079, 4.700.733), incluído este

Río Sotillo

Toda a bacía na Comunidade Autónoma (Carballeda de Valdeorras)

Río Casoio

Augas arriba da xunta dos ríos Valborrás e Riodolas (Carballeda de Valdeorras; 677.864, 4.690.989)

Regueiro de Candís

Toda a bacía (O Barco de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras), ata a desembocadura no Sil

Río Bibei

Toda a bacía vertente no encoro do Vao, excluído este

Ríos de San Miguel, de San Lázaro, Cabalar, Fiscaíño e Cernado

Todas as súas bacías, ata as respectivas desembocaduras no Bibei

Río Xares

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Prada, excluído este

Río das Azoreiras

Toda a bacía, ata a desembocadura no Xares (A Veiga)

Río Navea

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Guístolas, excluído este

Río Edo

Augas arriba da xunta dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas; 633.020, 4.692.284)

Río dos Vaos

Augas arriba da xunta do Regato do Carballiño co Río de Vilariño das Uces (A Teixeira; 625.730, 4.690.156)

Río Mao

Todas as augas que verten aos encoros da Hedrada e Leboreiro (Maceda, Montederramo e Parada de Sil), excluídos estes e o couto de Montederramo

ANEXO VI

Masas de auga con dimensión mínima da troita de 21 centímetros e
cota de captura de 4 exemplares por persoa e xornada (sen prexuízo
da normativa específica dos anexos XII, XIII e XIV)

Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VII e VIII desta orde. Os límites das zonas de desembocadura son as do anexo I da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo XII desta orde. Noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Provincia da Coruña.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Anllóns

Límite superior do couto de Verdes

Límite superior da zona de desembocadura

Río Eume

Presa do encoro do Eume

Límite inferior do couto de Ombre e superior da zona de desembocadura

Río Grande

A Presa da Furaqueira ou de Castro Buxán (Vimianzo; 495.183, 4.776.685)

Límite inferior do couto da Ponte do Porto e superior da zona de desembocadura

Río Lambre

Límite superior do couto de Lambre

Límite inferior do couto de Lambre e superior da zona de desembocadura

Río Mandeo

Límite superior do couto de Betanzos

Límite superior da zona de desembocadura

Río Mero

Límite superior do couto de Cecebre

Límite superior do encoro de Cecebre

Río Mero

Presa de Cecebre (Cambre; 556.964, 4.792.411)

Límite superior da zona de desembocadura

Río Sar

Ponte de Chave, na estrada AC-300 (Brión; 528.454, 4.741.113)

Límite inferior do couto de Padrón

Río Sóñora ou Traba

Límite superior do couto de Traba

Límite superior da zona de desembocadura

Río Tambre

A Ponte Carreira (Frades e O Pino; 560.890, 4.763.015)

Límite superior do encoro de San Xoán de Fecha

Río Tambre

Presa do encoro de San Xoán de Fecha

Límite superior do couto da Ponte Maceira

Río Tambre

Límite superior do couto de Noia

Límite inferior do couto de Noia

Río Xallas

Presa do encoro da Ponte Olveira

Límite superior do encoro de Castrelo

Río Xallas

Presa do encoro de Castrelo

Límite superior do encoro de Santa Uxía

Río Xuvia

Límite superior do couto de Xuvia

Límite inferior do couto de Xuvia e superior da zona de desembocadura

Provincia de Lugo.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Cabe

Límite superior do couto de Monforte

Límite superior do encoro de San Pedro

Río Eo

Límite superior do couto de Vilarmide

Límite superior do couto da Pontenova

Río Ladra

Límite superior do couto de Begonte

Límite inferior do couto de Ladra

Río Landro

Límite superior do couto de Viveiro

Límite inferior do couto de Viveiro e superior da zona de desembocadura

Río Lor

A Ponte de Baldomir, na estrada LU-P-1901 (Folgoso do Courel; 646.130, 4.715.216)

Límite superior do encoro de Santo Estevo

Río Masma

Límite superior do couto de Mondoñedo

Límite superior da zona de desembocadura

Río Miño

Límite superior do couto de Terrachá

Límite inferior do couto de Quinte e superior do encoro de Belesar

Río Miño

Presa do encoro de Belesar

Límite superior do encoro dos Peares

Río Navia

Límite superior do couto de San Martiño da Ribeira

Límite superior do encoro de Grandas de Salime

Río Neira

Límite superior do couto de Láncara

Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo; 619.603, 4.748.087)

Río Ouro

Límite superior do couto de Foz

Límite inferior do couto de Foz e superior da zona de desembocadura

Río Sarria

Ponte da estrada de Samos (Sarria; 630.015, 4.737.450)

Desembocadura no Neira (Láncara e O Páramo; 626.409, 4.747.807)

Río Sil

Todo o seu curso, agás réxime especial de encoros

Río Tórdea

Límite superior do couto de Tórdea

Desembocadura no Neira (O Corgo; 625.462, 4.748.082)

Provincia de Ourense.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Arnoia

Límite superior do couto de Allariz

Límite superior do encoro da Frieira

Río Avia

Xunta do Arenteiro (Boborás; 570.469, 4.694.121)

Desembocadura no encoro da Frieira (Ribadavia; 570.841, 4.682.078)

Río Barbadás

Xunta do Rego de Santa Olaia (Barbadás; 592.038, 4.684.915)

Desembocadura no Barbaña (Ourense; 593.260, 4.687.099)

Río Barbantiño

Ponte Mandrás, na estrada CV-101 (San Cristovo de Cea; 586.351, 4.698.354)

Desembocadura no encoro de Castrelo de Miño (Ourense; 582.241, 4.688.812)

Río Barbaña

A Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas; 595.621, 4.682.028)

Desembocadura no Miño (Ourense; 592.746, 4.688.724)

Río Bibei

Presa do encoro do Vao

Límite superior do encoro de Montefurado

Río Deva

Límite superior do couto de Pontedeva

Límite superior do encoro da Frieira

Río Limia

Límite superior do couto de Ponteliñares

Límite inferior do couto de Ponteliñares

Río Limia

Presa do encoro das Conchas

Límite superior do encoro de Lindoso

Río Loña

Presa do encoro de Cachamuíña

Desembocadura no Miño (Ourense; 594.273, 4.689.251)

Río Miño

Presa do encoro dos Peares

Límite superior do encoro de Velle

Río Miño

Presa do encoro de Velle

Límite superior do encoro de Castrelo de Miño

Río Miño

Presa do encoro de Castrelo de Miño

Límite superior do encoro da Frieira

Río Miño

Límite superior do couto da Frieira

Límite inferior do couto da Frieira

Río Ourille

Límite superior do tramo 2 do couto de Celanova

Límite inferior do tramo 2 do couto de Celanova

Río Sil

Todo o seu curso, agás encoros de réxime especial

Río Támega

Desembocadura do Vilaza (Verín; 627.882, 4.642.158)

Fin do tramo internacional (Verín; 630.569, 4.629.581)

Provincia de Pontevedra.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; 562.901, 4.733.038)

Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; 553.372, 4.737.034)

Río Lérez

Presa de Dorna (Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade; 544.148, 4.707.908)

Límite superior da zona de desembocadura

Río Maneses

Límite superior do tramo 2 do couto de Cutián

Límite inferior do tramo 2 do couto de Cutián

Río Oitavén

Límite superior do tramo 2 do couto de Soutomaior

Límite inferior do tramo 2 do couto de Soutomaior

Río Tea

Límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; 539.083, 4.658.406)

Río Ulla

Presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro (Touro e Vila de Cruces; 561.982, 4.742.084)

Límite superior da zona de desembocadura

Río Uma

Límite superior do couto de Uma

Desembocadura no Tea (Ponteareas; 540.149, 4.667.150)

Río Verdugo

Límite superior do tramo 1 do couto de Soutomaior

Límite superior da zona de desembocadura

ANEXO VII

Réxime especial de encoros e lagoas con normativa específica
nos cales non se autoriza a pesca todo o ano

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que non se autoriza a pesca durante todo o ano, pero que teñen unha normativa específica no referente a número de canas, pesca desde embarcación e tamaño mínimo da troita.

Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas», considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Noutros límites inclúense entre parénteses as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde embarcación

Cenza

Cenza

Augas encoradas

Presa do encoro (644.748, 4.673.014)

Non autorizada

Barcés

Lago das Encrobas

Toda a superficie do lago

Autorizada só con pato

Eume

Eume

Augas encoradas

Presa do encoro (580.084, 4.806.516)

Autorizada

Eume

A Ribeira

Augas encoradas

Presa do encoro (594.687, 4.812.463)

Autorizada

Forcadas

As Forcadas

Augas encoradas

Presa do encoro (573.827, 4.829.613)

Autorizada

Mandeo

A Castellana

Augas encoradas

Presa do encoro (580.303, 4.781.267)

Autorizada só con pato

Meicende

Meicende

Augas encoradas

Presa do encoro (544.380, 4.798.793)

Autorizada

Navia

Grandas de Salime

Augas encoradas

Límite da Comunidade Autónoma (marxe dereita: 673.180, 4.783.118; marxe esquerda: 672.940, 4.783.942)

Autorizada

Pórtico de Vilasenín

San Cosmade ou de Vilasenín

Augas encoradas

Presa do encoro (546.528, 4.778.084)

Autorizada só con pato

Rons

Pontillón do Castro

Augas encoradas

Presa do encoro (531.320, 4.705.225)

Autorizada

Roufrío

Beche

Augas encoradas

Presa do encoro (556.484, 4.781.197)

Non autorizada

Salas

Salas

Augas encoradas

Presa do encoro (587.665, 4.642.028)

Non autorizada

Tambre

San Xoán de Fecha

100 m augas abaixo da Ponte Albar (535.884, 4.756.645)

Presa do encoro (534.857, 4.757.653)

Autorizada

Ulla

Brandariz

Nova Ponte de San Xusto (565.210, 4.743.989)

Presa do encoro (564.226, 4.742.946)

Non autorizada

Xallas

Castrelo

Augas encoradas

Presa do encoro (494.176, 4.756.142)

Autorizada

Xallas

A Fervenza

Augas encoradas

Presa do encoro (499.102, 4.759.469)

Autorizada só con pato

Xallas

A Ponte Olveira

Límite inferior do couto de Xallas (497.201, 4.755.988) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (495.620, 4.756.705)

Autorizada

Xallas

Santa Uxía

Augas encoradas

Presa do encoro (491.497, 4.751.362)

Autorizada só con pato

Xares

Santa Baia

Augas encoradas

Presa do encoro (659.467, 4.690.275)

Non autorizada

ANEXO VIII

Réxime especial de encoros autorizados todo o ano
para a pesca de ciprínidos autóctonos

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos autóctonos durante todo o ano.

Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas», considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Noutros límites inclúense entre parénteses as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Encoro

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde embarcación

Avia

Albarellos

Ponte Albarellos no curso principal (562.454, 4.694.406), ponte da estrada Albarellos-Amiudal no Cardelle (565.117, 4.695.133) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (566.626, 4.694.466)

Autorizada

Bibei

O Vao

A Ponte da Residencia no Bibei (655.543, 4.670.721), A Ponte de Vilariño de Conso no Conso (650.508, 4.669.584), a Ponte de Bembibre no Camba (655.155, 4.668.413) e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (651.207, 4.678.762)

Autorizada

Bibei

Montefurado

Ponte do Bibei (estrada OU-636) no curso principal (647.096, 4.688.379) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (646.649, 4.694.719)

Autorizada

Camba

As Portas

Desembocadura da Corga das Pías no Camba (639.134, 4.659.329), liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña (642.459, 4.661.350) coa desembocadura do Río de Cabras (644.081, 4.662.418) nos ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (648.043, 4.664.032)

Autorizada

Limia

As Conchas

Ponte da estrada Bande-Mugueimes no Limia (586.846, 4.647.904), límite inferior do couto de Cadós no Cadós e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (580.004, 4.644.046)

Autorizada sen motor de explosión

Limia

Lindoso

Augas encoradas

Fronteira con Portugal (marxe dereita: 565.537, 4.641.611; marxe esquerda: 568.965, 4.636.077)

Autorizada sen motor de explosión

Loña

Cachamuíña

Pasarela sobre o Loña na cola do encoro (598.935, 4.686.750) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (598.684, 4.688.039)

Non autorizada

Mao

Vilasouto

Augas encoradas

Presa do encoro (629.213, 4.724.375)

Non autorizada

Mao

A Hedrada

Augas encoradas

Presa do encoro (621.847, 4.688.079)

Non autorizada

Mero

Cecebre

Augas encoradas

Presa do encoro (556.980, 4.792.409)

Autorizada só con pato

Miño

Belesar

Límite inferior do couto de Quinte no curso principal, presa dos Galegos no Ferreira (612.979, 4.745.000) e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (605.574, 4.720.400)

Autorizada

Miño

Castrelo de Miño

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos (584.874, 4.687.663) e a beira oposta no curso principal, e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (572.846, 4.682.632)

Autorizada sen motor

Miño

A Frieira

Desembocadura do Avia no curso principal (570.656, 4.681.238) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (566.697, 4.667.357)

Autorizada

Miño

Os Peares

A Ponte de San Fiz (605.012, 4.717.832) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (604.906, 4.702.216)

Autorizada

Miño

Velle

Desembocadura do Regato do Fontao no curso principal (603.480, 4.699.883) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (594.630, 4.690.162)

Autorizada sen motor

Navea

Chandrexa de Queixa

Augas encoradas

Presa do encoro (633.075, 4.680.230)

Autorizada

Navea

As Guístolas

Augas encoradas

Presa do encoro (640.004, 4.689.426)

Autorizada

Oitavén (Barragán)

Eiras

Ponte da estrada PO-250, de Oitavén a Calvos (Fornelos de Montes; 542.421, 4.686.847)

Liña imaxinaria que une o centro da presa do encoro de Eiras co alto de Coto da Raposa (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas; 542.109, 4.688.332), límite inferior do tramo 2 do couto das Eiras

Autorizada sen motor

Paradela e Biduído

Vilagudín

Augas encoradas

Presa do encoro (541.293, 4.771.456)

Autorizada

Seixedo

Sabón ou de Rosadoiro

Augas encoradas

Presa do encoro (540.503, 4.797.758)

Autorizada

Sil

Pumares

Ponte de Quereño no curso principal (678.608, 4.698.338) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (676.133, 4.696.766)

Autorizada

Sil

San Martiño

Desembocadura do Caborco da Bioca no curso principal (656.495, 4.694.220) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (650.358, 4.694.749)

Autorizada sen motor de explosión

Sil

San Pedro

A Ponte da Barca, na estrada Ferreira-Luíntra, no curso principal (609.928, 4.697.667) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (605.753, 4.700.844)

Autorizada

Sil

Santiago

Desembocadura do Río Leira no curso principal (659.973, 4.697.144) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (658.136, 4.696.410)

Autorizada

Sil

Santo Estevo

A Ponte Vella de San Clodio no curso principal (640.392, 4.703.105) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (611.111, 4.696.664)

Autorizada

Sil

Sequeiros

Saída do túnel de Montefurado no curso principal (647.618, 4.694.812), presa do encoro de Montefurado no Bibei (646.625, 4.694.738), Ponte do Muíño no Soldón (645.999, 4.700.858) e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (643.795, 4.701.313)

Autorizada

Tambre

Barrié de la Maza

Desembocadura do Río de Barcala no Tambre, no Tambre (524.230, 4.749.931); 100 m augas abaixo da presa da Balsa de Patiño no Río de Barcala (521.390, 4.749.842), e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (516.577, 4.745.848)

Autorizada

Ulla

Portodemouros

Augas encoradas

Presa do encoro (566.154, 4.745.163)

Autorizada

Ulla

Touro

100 m augas abaixo da presa do encoro de Brandariz (564.257, 4.742.826)

Presa do encoro (561.999, 4.742.101)

Non autorizada

Xares

Prada

Ponte da estrada A Veiga-Covelo (662.802, 4.678.855) no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (661.494, 4.686.130)

Autorizada

Zamáns

Zamáns

Augas encoradas

Presa do encoro (524.675, 4.667.350)

Autorizada sen motor

ANEXO IX

Masas de auga en que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo

• Provincia da Coruña.

Río Furelos e afluentes (Melide, Santiso e Toques).

• Provincia de Lugo.

Río Asma e afluentes (Carballedo e Chantada).

Rego Bieitas e afluentes (Taboada).

Río Búbal e afluentes (Carballedo).

Río Cabe e afluentes (A Pobra do Brollón, Bóveda, Monforte de Lemos, O Incio, O Saviñao, Pantón, Paradela e Sober).

Rego de Camporramiro (Chantada).

Río Eo e afluentes: desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide (A Fonsagrada, Baleira, Pol e Ribeira de Piquín).

Rego de Fondós e afluentes (Carballedo e Chantada).

Río Ladra: couto de Begonte.

Río da Lama e afluentes (Chantada).

Río Landro: tramo 4 do couto de Viveiro.

Río Loio e afluentes (Paradela e Sarria).

Río Lor e afluentes (A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga e Samos).

Rego de Moreda e afluentes (Taboada).

Río Navia e afluentes (A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz e Pedrafita do Cebreiro).

Río Neira e afluentes (Baleira, Baralla, Becerreá, Castroverde, Láncara, O Corgo, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela), agás no tramo do Sarria augas abaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do Tórdea.

Río Pambre e afluentes (Palas de Rei).

Río da Ponte de Enviande e afluentes (Chantada e Taboada).

Rego de Portocelo e afluentes (Taboada).

Río Sardiñeira e afluentes (Bóveda e O Saviñao).

Río Sil e afluentes: toda a rede hidrográfica vertente no río Sil e non incluída noutros parágrafos, coa excepción do curso principal deste.

Rego de Souto Varela e afluentes (Chantada).

Rego de Vilela e afluentes (Taboada).

Rego de Xamogo e afluentes (Portomarín e Taboada).

• Provincia de Ourense.

Todas as masas de auga da provincia, agás as que a seguir se relacionan:

– Encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos autóctonos durante todo o ano (anexo VIII desta orde).

– Encoros de Penarrubia (Sil), Cenza, Leboreiro (Mao), Santo Agostiño ou Pías (Bibei).

– Río Miño: curso principal.

– Río Sil: curso principal.

– Río Avia: entre a presa de Albarellos e a desembocadura no Miño.

– Río Támega: entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal.

– Río Arnoia: entre a desembocadura do Ourille e a desembocadura no Miño.

– Río Arenteiro: tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño.

ANEXO X

Tramos de encoros para a pesca con asticot

Na táboa deste anexo inclúense os tramos de encoros en que se autoriza a captura de ciprínidos con asticot sen limitacións no tamaño dos anzois. Entre parénteses sinálanse as coordenadas dos límites (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Río

Encoro

Límite superior

Límite inferior

Avia

Albarellos

Liña imaxinaria que une as puntas dos lugares de Carballeira do Rei (marxe dereita: 565.375, 4.693.672) e A Carboeira (marxe esquerda: 565.458, 4.693.916)

Presa do encoro (566.626, 4.694.466)

Bibei

Montefurado

Liña imaxinaria que une o punto situado 100 m augas abaixo da desembocadura do Navea (645.706, 4.693.201) co punto máis próximo da beira oposta (645.798, 4.693.159)

Presa do encoro (646.649, 4.694.719)

Bibei

O Vao

A Ponte da Residencia no Bibei (655.543, 4.670.721) e A Ponte de Bembibre no Camba (655.155, 4.668.413)

Ponte da estrada que vai de Viana do Bolo cara ás parroquias de Fradelo e Quintela do Pando (655.173, 4.671.407)

Camba

As Portas (marxe esquerda)

Desembocadura do Regueiro da Portela (647.456, 4.665.247)

Presa do encoro (648.043, 4.664.032)

Ferreira

Belesar (cola do Ferreira)

Ponte 250 m augas arriba da Ponte de Cebres (612.834, 4.742.821)

A Ponte de Cebres, na estrada LU-612 (612.905, 4.742.641)

Grande

Chandrexa de Queixa (cola do Grande)

Liña imaxinaria perpendicular ás beiras e situada 400 m augas abaixo da xunta da cola do Regato de Queixeliña coa do Río Grande, á altura da igrexa parroquial de Chandrexa (marxe esquerda: 633.120, 4.679.153; marxe dereita: 633.352, 4.679.248)

Presa do encoro (633.075, 4.680.230)

Limia

As Conchas (marxe dereita)

Pozas de Auga Quente na desembocadura da Corga da Rocha (584.278, 4.647.969)

Desembocadura da Corga de Ermille (580.924, 4.645.000)

Limia

As Conchas (marxe esquerda)

Desembocadura do Rego da Pousa (585.231, 4.646.636)

Desembocadura do Rego de Piñoi (582.116, 4.644.839)

Limia

Lindoso (marxe dereita)

Viaduto de Lantemil (572.019, 4.639.007)

Desembocadura da Corga das Mestas en Quintela (569.612, 4.638.442)

Limia

Lindoso (marxe esquerda)

Viaduto do Río Limia na estrada OU-540 (575.287, 4.640.042)

Viaduto de Lantemil (572.097, 4.638.532)

Loio

Belesar (marxe esquerda da cola do Loio)

Ponte da estrada LU-633 (613.124, 4.738.433)

500 m augas abaixo da ponte da estrada LU-633, seguindo a beira do encoro bordeando a punta (612.973, 4.738.350)

Lonia

Cachamuíña

100 m augas abaixo da pasarela sobre o Loña (598.901, 4.686.846)

Presa do encoro (598.684, 4.688.039)

Mao

Vilasouto

200 m augas arriba da igrexa parroquial de Vilasouto (629.673, 4.724.971)

150 m augas arriba da presa (629.096, 4.724.568)

Miño

Belesar (marxe dereita)

300 m augas arriba da Ponte de Portomarín, no lugar da Grabanía (613.391, 4.740.143)

Desembocadura do Rego do Boco, augas abaixo do Club Náutico (612.365, 4.739.213)

Miño

Belesar (marxe dereita)

Área recreativa da Ponte (606.313, 4.727.696)

A Ponte de Fortes ou de Mourulle (605.976, 4.727.689)

Miño

Belesar (marxe dereita)

150 m augas arriba do Club Náutico de Belesar (604.740, 4.720.308)

300 m augas abaixo do Club Náutico de Belesar (605.194, 4.720.355)

Miño

Castrelo de Miño

Viaduto de Barbantes (581.851, 4.688.401)

Presa do encoro (572.846, 4.682.632)

Miño

A Frieira

Desembocadura do Avia (570.656, 4.681.238)

Liña imaxinaria que une os puntos situados 100 m augas arriba das desembocaduras dos ríos Cerves e Arnoia (marxe esquerda: 569.853, 4.678.477; marxe dereita: 569.406, 4.678.482)

Miño

A Frieira (marxe esquerda)

Ponte Vella de Filgueira-Cortegada (566.882, 4.673.751)

Miradoiro Coto da Pena, augas abaixo do balneario de Cortegada (567.990, 4.672.151)

Miño

Os Peares

A Ponte de San Fiz (605.012, 4.717.832)

A Ponte de Belesar (604.611, 4.716.198)

Miño

Os Peares (marxe esquerda)

120 m augas arriba da praia fluvial da Cova (608.066, 4.713.345)

160 m augas abaixo da praia fluvial da Cova (608.219, 4.713.169)

Miño

Velle (marxe dereita)

200 m augas abaixo da desembocadura do Río da Barra (598.867, 4.695.876)

Desembocadura do Regato dos Carrís (595.454, 4.691.800)

Navea

Chandrexa de Queixa (cola do Río de Queixa)

Liña imaxinaria que une o punto situado 200 m augas abaixo da desembocadura do Regato de San Fiz (630.998, 4.679.145) co punto máis próximo da beira oposta en dirección ao lugar de Vilar (631.139, 4.678.853)

Presa do encoro (633.075, 4.680.230)

Navea

As Guístolas

Liña imaxinaria que une o final da pista que baixa de Cerdeira (638.646, 4.688.776) co punto máis próximo da beira oposta (638.741, 4.688.649)

Presa do encoro (640.004, 4.689.426)

Navia

Grandas de Salime

Xunta das colas dos ríos Navia e Ibias (669.926, 4.773.652)

Límite da Comunidade Autónoma

Oitavén (Barragán)

Eiras

Ponte da estrada PO-250, de Oitavén a Calvos (542.421, 4.686.847)

Liña imaxinaria que une o centro da presa do encoro de Eiras co alto de Coto da Raposa (542.109, 4.688.332), límite inferior do tramo 2 do couto das Eiras

Sil

Pumares

Liña imaxinaria que une o punto situado 100 m augas abaixo da desembocadura do Regato de Cacheira (677.146, 4.697.058), no Paseo do Malecón, co punto máis próximo da beira oposta (677.125, 4.697.227)

Presa do encoro (676.133, 4.696.766)

Sil

San Martiño

Liña imaxinaria que une o inicio augas arriba do Paseo do Malecón (marxe esquerda: 654.497, 4.693.995) co areal situado 175 m augas arriba do campo de fútbol (marxe dereita: 655.233, 4.694.396)

A Ponte da Cigarrosa (654.030, 4.694.560)

Sil

Santiago

Liña imaxinaria que une o punto situado entre as piscinas e o campo de fútbol, baixo a liña eléctrica (659.564, 4.697.088), co punto máis próximo da beira oposta (659.585, 4.697.026)

Presa do encoro (658.136, 4.696.410)

Sil

Santo Estevo

A Ponte Vella de San Clodio (640.392, 4.703.105)

Viaduto de Rairos (638.445, 4.702.640)

Sil

Santo Estevo (marxe dereita)

200 m augas arriba do embarcadoiro do Val (620.473, 4.693.539)

300 m augas abaixo do embarcadoiro do Val (620.089, 4.693.688)

Sil

Santo Estevo (marxe dereita)

Viaduto de Augasmestas na N-120 (635.644, 4.701.739)

300 m augas abaixo do Viaduto de Augasmestas (635.314, 4.701.741)

Sil

Santo Estevo (marxe esquerda)

100 m augas abaixo da desembocadura do Mao (623.243, 4.693.840)

Punta de Rabacallos (619.782, 4.693.499)

Ulla

Portodemouros (marxe dereita)

Ponte de Agra (575.262, 4.744.956)

Inicio da cola do Rego Beseña (573.859, 4.744.801)

Ulla

Portodemouros (marxe dereita)

Inicio da cola do Rego Beseña (573.678, 4.744.821)

Xunta das colas dos ríos Iso e Boente (569.991, 4.747.494)

Ulla

Portodemouros (marxe dereita)

Xunta das colas dos ríos Iso e Boente (569.944, 4.747.550)

Presa do encoro (561.154, 4.745.163)

Ulla

Portodemouros (marxe esquerda)

Ponte de Agra (575.255, 4.744.893)

Ponte da estrada EP-6403 (571.423, 4.741.234)

Ulla

Portodemouros (marxe esquerda)

Ponte da estrada EP-6403 (571.429, 4.741.134)

Presa do encoro (566.154, 4.745.163)

Ulla

Touro

Desembocadura do Rego de Cubelos e a súa prolongación imaxinaria ao punto máis próximo da marxe dereita (564.506, 4.742.707 na marxe esquerda; 564.490, 4.742.674 na marxe dereita)

Presa do encoro (561.999, 4.742.101)

Xares

Prada

Liña imaxinaria perpendicular ás beiras e situada 300 m augas abaixo da xunta da cola do Regueiro da Fervenza coa do Xares, á altura dos lugares de Lama de Alende (marxe dereita: 661.764, 4.680.511) e O Xadeiro (marxe esquerda: 661.561, 4.680.476)

Presa do encoro (661.494, 4.686.130)

Zamáns

Zamáns

250 m augas abaixo da desembocadura do Zamáns (525.276, 4.667.614 na marxe dereita; 525.181, 4.667.479 na marxe esquerda)

Presa do encoro (524.675, 4.667.350)

ANEXO XI

Tramos libres de pesca sen morte

Na táboa deste anexo inclúense os tramos fluviais en que unicamente se poderá practicar a modalidade de pesca sen morte. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo XII desta orde; noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Provincia da Coruña.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllóns

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses (Carballo; 524.685, 4.784.241)

Desembocadura do Río de Rosende (Carballo; 523.089, 4.783.378)

2,4

Anllóns

Central de Caldas (Ponteceso; 509.841, 4.786.604)

Desembocadura do Rego da Balsa (Cabana de Bergantiños e Ponteceso; 508.195, 4.785.721)

3,6

Anllóns

Ponte dos Muíños de Abaixo (A Laracha; 536.579, 4.787.840)

Ponte dos Lameiros, 700 m augas arriba da área recreativa de Gabenlle (A Laracha; 535.372, 4.787.705)

1,6

De Barcala

Límite inferior do tramo 1 do couto de Negreira

100 m augas abaixo da presa da Balsa de Patiño, situada na cola do encoro, no límite das augas altas (Negreira; 521.390, 4.749.842)

0,76

Barcés

Lago das Encrobas

5,6

Barcés

Saída do Lago das Encrobas (Cerceda; 547.843, 4.781.794)

A Ponte de Lavandeira ou Ponte de Herves (Carral; 551.043, 4.782.814)

6,2

Bardoso

Nacemento (A Laracha)

Xunta do Rego dos Lameiros (A Laracha e Carballo; 532.969, 4.783.615)

7,4

Belelle

A Ponte Grande (Neda; 569.167, 4.817.277)

Desembocadura no mar (Neda; 567.818, 4.816.952)

1,5

De Casanova

Nacemento (Cerceda)

Xunta co Río do Viso (A Laracha; 533.900, 4.781.940)

3,5

Castro

A Ponte de Salgueiros (Dumbría e Muxía; 485.491, 4.763.113)

A Ponte Constante (Cee e Muxía; 484.369, 4.761.175)

3,0

Dubra

Ponte de Cornes (Val do Dubra; 528.066, 4.761.828)

A Ponte de Lesta (Val do Dubra; 528.186, 4.758.135)

3,9

Eume

Límite inferior do couto das Pontes

Cola do encoro do Eume, nas Painceiras (As Pontes de García Rodríguez e Xermade; 589.728, 4.805.380)

7,0

Furelos

Muíño da Fervenza (Toques; 585.773, 4.760.868)

Límite superior do couto de Furelos

6,3

Grande

Minicentral de Gaioso (Vimianzo; 497.359, 4.776.871)

Ponte de pedra da Casa do Muíño (Vimianzo; 495.611, 4.776.800)

3,4

Iso

A Ponte Maroxo (Arzúa; 568.512, 4.750.591)

Muíño de Roque ou Muíño de Castrillón, na pasarela que atravesa o río (Arzúa; 568.055, 4.748.559)

3,0

Lengüelle

Límite inferior do couto de Boicalvo

Ponte da Pontraga (Ordes e Tordoia; 544.803, 4.766.932)

6,0

Lengüelle

Xunta do Río Cabrón (Ordes, Oroso e Tordoia; 544.438, 4.764.856)

Desembocadura no Tambre (Oroso e Trazo; 543.293, 4.758.417)

8,1

Mera

A Presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; 588.609, 4.828.615)

Ponte da Cardeal (Cerdido e Ortigueira; 588.109, 4.829.549)

1,6

Dos Pasos

Presa da canle de alevinaxe (Ames; 528.797, 4.745.565)

Desembocadura no Sar (Ames; 528.854, 4.744.954)

0,7

Quenxe ou do Vilán

Nacemento (A Laracha)

A Ponte Allán (A Laracha; 528.836, 4.788.121)

11

Samo

O Covelo (Oroso; 552.762, 4.763.700)

Ponte da Baiuca (Oroso; 552.825, 4.759.966)

5,5

Sar

Desembocadura do Rego do Manzanillo (Padrón e Rois; 528.675, 4.739.518)

Límite superior do tramo 1 do couto de Padrón

6,6

Sóñora

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia; 510.826, 4.737.010)

Muíños de Pedrachán (Noia; 509.594, 4.736.775)

2,0

Sor

Límite inferior do couto de Segade

Límite superior do couto de Ribeiras

9,2

Sor

Xunta co Rego de Santar en Ambosores (Mañón, Ourol e Muras; 600.941, 4.823.402)

Límite superior do couto de Segade

10,4

Tambre

A Ponte de Brates (Boimorto e Frades; 565.232, 4.762.213)

A Ponte Carreira (Frades e O Pino; 560.890, 4.763.015)

7,3

Tambre

Límite inferior do couto da Ponte Maceira

Desembocadura do Río da Barcala (Brión e Negreira; 421.582, 4.749.741)

6,6

De Vimianzo

Ponte da estrada AC-432 na Ponterroda (Vimianzo; 496.724, 4.773.800)

Desembocadura no Río Grande (Vimianzo, 496.473, 4.775.810)

2,5

Do Viso

Nacemento (A Laracha )

Xunta co Río Bardoso (Carballo; 532.161, 4.783.219)

6,7

Xallas

Presa do encoro de Santa Uxía (Dumbría e Mazaricos; 491.439, 4.751.342)

Desembocadura na Fervenza do Ézaro (Carnota e Dumbría; 490.436, 4.751.120)

1,3

Provincia de Lugo.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllo ou Rego de Abadín

Ponte da estrada N-634 (Abadín; 621.899, 4.801.652)

Ponte da pista que parte da estrada LU-113 e vai das Regas a Gaúte (Abadín; 621.940, 4.798.775)

4,2

Anllo

Pontes da estrada de Feira do Monte a Muimenta, nos dous brazos do río (Cospeito; 621.238, 4.788.493)

Desembocadura no Miño (Cospeito; 619.938, 4.783.180)

10,0

Asma

Límite inferior do couto de Chantada

Ponte da estrada N-540 (602.011, 4.717.628)

2,4

Azúmara

Ponte da estrada Mosteiro-Rioxoán (Pol; 634.554, 4.776.370)

Desembocadura no Miño (Castro de Rei; 626.548, 4.785.643)

25

Cabe

Límite inferior do couto de Monforte

Ponte Piñeira (Monforte de Lemos; 620.345, 4.707.157)

4,2

Cabe

Ponte do Agro (A Pobra do Brollón; 629.886, 4.716.368)

Límite superior do couto de Monforte

3,4

Chamoso

Xunta co Rego de Romeán, proximo á ponte de Arxemil a Pedrafita (O Corgo; 627.295, 4.758 004)

Desembocadura no Miño (Corgo 621316, 4755104)

14

Cancelada

Límite inferior do couto de Doiras

Límite superior do couto das Pontes de Gatín

1,9

Comezo

A Ponte Nova (Chantada; 595.554, 4.717.021)

Desembocadura no Asma, no couto de Chantada (596.392, 4.716.264)

1,4

Eo

Ponte da estrada de Martín a Murias (Baleira; 644.604, 4.777.189)

Límite superior do couto de Ribeira de Piquín

8,9

Eo

Límite inferior do lote 2 do couto de Salmeán

Límite superior do lote 1 do couto da Pontenova

3,5

Eume

Xunta dos regos Lamoso e Toxeiras, no nacemento do Eume (Muras; 615.658, 4.808.853)

Límite superior do couto de Muras

19

Eume

Límite inferior do couto de Muras

Límite entre as provincias de Lugo e A Coruña, aproximadamente 100 m augas abaixo da desembocadura do Rego da Fragachá (Muras; 599.668, 4.814.839)

4,1

Ferreira

Límite inferior do tramo 2 do couto de Guntín

Desembocadura do Río Seco (Guntín e Portomarín; 612.848, 4.745.352)

11

Ladra

Xunta co Trimaz e Madanela (Vilalba; 606.131, 4.793.040)

Límite superior do couto de Pígara

7,0

Ladra

Límite inferior do couto de Pígara

Límite superior do couto de Begonte

1,75

Ladroil

Piscina dos Sete Muíños (Guitiriz; 590.358, 4.782.223)

A Ponte Forxá (Guitiriz; 590.122, 4.781.752)

0,9

Landro

Límite inferior do tramo 1 do couto de Xerdiz

Límite superior do tramo 4 do couto de Viveiro

3,2

Lor

Límite inferior do couto de Courel

A Ponte de Baldomir (Folgoso do Courel; 646.132, 4.715.206)

6,4

Lor

Ponte de Froxán a Castro Portela (Folgoso do Courel; 643.343, 4.711.573)

Límite superior do couto da Labrada

6,3

Lor

Límite inferior do couto da Labrada

Límite superior do réxime especial do encoro de Santo Estevo (Quiroga; 635.453, 4.701.976)

5,5

Lóuzara

Límite inferior do couto de Santalla de Lóuzara

A Ponte de Cortes (Folgoso do Courel; 643.420, 4.719.341)

6,5

Madanela

Límite inferior do couto de Vilalba

Xunta co Trimaz (Vilalba; 606.138, 4.793.033)

2,3

Madanela ou Miñotelo

Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Igrexa (A Pastoriza; 636.720, 4.794.714)

Desembocadura no Miño (A Pastoriza; 633.632, 4.790.886)

7,9

Mao

Presa de Vilasouto (O Incio; 629.188, 4.724.341)

Ponte do Campo da Festa de Ver (Bóveda; 624.442, 4.718.972)

11

Mao

Ponte de Ribas Pequenas (Bóveda; 625.334, 4.717.565)

Desembocadura no Cabe (Monforte 625.463, 4.713.618)

5,4

Masma

Ponte da Cabana, na pista que sae da estrada LU-160 cara á Cabana (Mondoñedo; 632.802, 4.812.296)

Límite superior do couto de Mondoñedo

2,7

Miño

Límite inferior do couto de Terrachá

Límite superior do couto de Castro de Rei

3,1

Miño

Límite inferior do couto de Castro de Rei

Límite superior do couto de Cospeito

4,8

Miño

Límite inferior do couto de Cospeito

Ponte da autovía A-6 (Outeiro de Rei e Rábade; 612.971, 4.775.142)

11,8

Miño

O Caneiro do Vilar (Lugo; 619.943, 4.758.950)

Depuradora de augas de Lugo (620.570, 4.757.467)

2,3

Narla

Límite inferior do couto de Friol

Desembocadora no Miño (Lugo; 611.762, 4.737.293)

11

Narón ou Cruzul

A Ponte de Cruzul (Becerreá; 652.001, 4.745.334)

Xunta co Río Navia (Becerreá; 653.876, 4.747.226)

4,5

Navia

Xunta do Río Boullón (As Nogais; 654.449, 4.740.211)

Límite superior do couto das Nogais

3,0

Navia

Límite inferior do couto de Becerreá

Límite superior do couto de Cervantes

1,0

Neira

Límite inferior do couto de Baralla

Límite superior do couto de Covas

1,8

Neira

Límite inferior do tramo 2 do couto de Láncara

Límite superior do couto de Valdriz

1,1

Neira

Límite inferior do couto de Pobra

Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo; 619.594, 4.748.100)

4,5

Ouro

Nacemento (Alfoz)

Límite superior do couto de Val do Ouro

11

Ouro

Límite inferior do tramo 2 do couto de Val do Ouro

Límite superior do lote 1 do couto de Foz

5,5

Pambre

Límite inferior do couto de Palas de Rei

Desembocadura no Ulla (Palas de Rei; 584.280, 4.744.614)

3,1

Quiroga

Ponte de San Xulián (Quiroga; 643.598, 4.703.996)

Desembocadura no Sil (Quiroga; 642.243, 4.703.067)

1,8

Requeixo ou Roca

Viaduto da A-6 (Guitiriz; 596.262, 4.781.704)

Xunta co Parga (Guitiriz; 596.992, 4.781.092)

1,0

Rodil

Ponte dos Vaos (Ribeira de Piquín; 649.159, 4.782.427)

Límite superior do couto de Ribeira de Piquín

2,8

Sarria

A presa do Bizarro (Samos; 637.029, 4.732.193)

Límite superior do tramo 1 do couto de Frollais

6,9

Sarria

Límite inferior do couto de Frollais

A Ponte Castelao (Sarria; 630.003, 4.736.702)

3,5

Sarria

A Ponte de Manán (Sarria; 632.113, 4.740.851)

Límite superior do couto de Ronfe

4,1

Sarria

Límite inferior do couto de Ronfe

Desembocadura no Neira (Láncara, O Corgo e O Páramo) 626.413, 4.747.798)

2,1

Ser

Ponte de Chao de Vilarín (Cervantes; 667.701, 4.751.076)

Desembocadura no Navia (Cervantes e Navia; 658.671, 4.755.072)

17

Sil

Xunta do Río de San Pedro (Quiroga e Ribas de Sil; 642.450, 4.702.375)

A Ponte Vella de San Clodio (Quiroga e Ribas de Sil; 640.392, 4.703.105)

3,0

Soldón

Presa do Muíño (Quiroga; 646.838, 4.701.695)

Ponte do Muíño, límite superior do réxime especial do encoro de Sequeiros (Quiroga; 645.999, 4.700.858)

1,3

Támoga

Ponte da N-634 (Abadín; 618.242, 4.799.459)

Límite superior do couto de Támoga

14

Támoga

Límite inferior do couto de Támoga

Desembocadura no Miño (Begonte, Cospeito e Outeiro de Rei; 616.209, 4.789.144)

2,8

Tórdea

Ponte da N-VI (O Corgo; 631.675, 4.754.198)

Límite superior do couto de Tórdea

9,2

Trimaz

Ponte Trimaz (Vilalba; 604.562, 4.795.346)

Xunta co Madanela (Vilalba; 606.138, 4.793.033)

3,3

Ulla

Límite inferior do couto de Monterroso

Límite superior do couto de Antas de Ulla

1,6

Valiñadares

Nacemento (Mondoñedo)

Xunta co Tronceda (Mondoñedo; 632.905, 4.812.416)

16

Provincia de Ourense.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Abredo ou do Pereiro

Desembocadura do Regueiro dos Ladrois (A Gudiña; 654.808, 4.651.295)

Desembocadura do Pentes (A Gudiña; 651.870, 4.650.564)

3,2

Arenteiro

Presa do encoro de Bouteiro (Boborás e O Carballiño; 572.284, 4.695.882)

Desembocadura no Avia (Boborás; 570.476, 4.694.134)

5,0

Arnoia

A Ponte de Prado (Vilar de Barrio; 622.387, 4.665.951)

Límite superior do tramo 1 do couto dos Medos

8,3

Arnoia

Límite inferior do couto dos Medos

Pasarela da piscina de Baños de Molgas (609.699, 4.677.510)

0,5

Arnoia

Presa do Bernardo, aproximadamente 400 m augas abaixo da desembocadura do Regueiro de Mevan (Xunqueira de Ambía; 605.209, 4.674.566)

Ponte Romana, na estrada entre Xunqueira de Ambía e a parroquia de Armariz (Xunqueira de Ambía; 604.079, 4.674.000)

1,5

Arnoia

Presa da minicentral da Merca (A Merca e Allariz; 593.741, 4.671.656)

Límite superior do couto de Celanova

5,3

Arnoia

Desembocadura do Regueiro de Boia (Cartelle e Ramirás; 582.916, 4.671.742)

A Ponte Nova (Cartelle e Ramirás; 578.853, 4.673.757)

6,3

Arnoia

Presa da minicentral da Peneda (Cartelle e Gomesende; 573.873, 4.675.639)

Minicentral da Arnoia (A Arnoia; 572.035, 4.675.999)

4,5

Arnoia

Presa de Os Cubos (A Arnoia; 571.669, 4.677.036)

Aula da Natureza (A Arnoia; 571.364, 4.677.119)

0,45

Avia

Presa do encoro de Albarellos (Boborás e Leiro; 566.626, 4.694.466)

Edificio da central de Cabanelas (Leiro e O Carballiño; 571.943, 4.693.127)

7,3

Avia

Presa da Veronza (Ribadavia; 570.974, 4.682.852)

Ponte do ferrocarril (Ribadavia; 570.820, 4.682.204)

0,8

Bibei

Desembocadura do Regueiro da Porta da Arca (Viana do Bolo; 659.555, 4.665.971)

Presa ao carón do túnel de saída da auga turbinada da central hidroeléctrica de Santo Agostiño (Viana do Bolo; 658.867, 4.669.855)

4,8

Camba

Presa do encoro das Portas (Viana do Bolo e Vilariño de Conso; 648.043, 4.664.032)

Ponte do camiño que sae de Fornelos de Filloás cara ás Covelas e A Veiga (Viana do Bolo; 650.480, 4.664.610)

5,3

Cardelle ou Doade

Xunta do Regueiro de Maleito (Avión e Boborás; 562.824, 4.698.064)

Ponte da estrada Albarellos-Amiudal (Avión e Boborás; 565.117, 4.695.133)

7,5

Deva

Sala de máquinas da minicentral de San Miguel (Padrenda e Quintela de Leirado; 573.001, 4.666.396)

Límite superior do couto de Pontedeva

2,9

Edo

A Ponte de Ferro de Condelle, no Río Ferreiros (Castro Caldelas; 632.186, 4.691.701)

Presa do aproveitamento hidroeléctrico do Edo (Castro Caldelas; 630.974, 4.692.685)

2,6

Gorgua

Ponte Freáns na estrada OU-411 (Padrenda; 570.457, 4.663.695)

Desembocadura no Río Deva (Padrenda e Pontedeva; 572.471, 4.668.001)

5,9

Limia

Ponte da sala de máquinas das Conchas (Lobios; 578.265, 4.643.713)

Viaduto do Río Limia ou Ponte do Torno (Lobios; 577.344, 4.642.503)

3,0

Loña

Presa do encoro de Castadón (O Pereiro de Aguiar e Ourense; 596.529, 4.688.852)

Desembocadura no Miño (Ourense; 594.273, 4.689.251)

3,4

Maceda

Ponte da estrada OU-536 (Xunqueira de Espadanedo; 611.380, 4.684.991)

Desembocadura do Regueiro da Pitadiña (Baños de Molgas; 610.104, 4.677.984)

10,0

Mao

10 m augas arriba da ponte entre os concellos da Teixeira e Parada de Sil (623.670, 4.692.119)

Desembocadura no encoro de Santo Estevo (A Teixeira e Parada de Sil; 623.820, 4.693.247)

1,3

De Maquiáns

Desembocadura do Regato de Vales (Carballeda de Avia; 568.770, 4.684.544)

Desembocadura no Avia (Ribadavia; 570.945, 4.682.854)

3,5

Mente

Preseira do Pisón (A Gudiña e Riós; 649.594, 4.649.068)

Ponte da Veiga, na estrada entre O Seixo e A Veiga do Seixo (A Gudiña e Riós; 650.245, 4.648.364)

1,1

Miño

Ponte do Ribeiriño, das Caldas ou Novísima (Ourense; 592.613, 4.688.762)

Pasarela de Outariz (Barbadás e Ourense; 589.198, 4.688.832)

4,1

Miño

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, situada 300 m augas arriba da desembocadura do Regato de Alongos (Ourense e Toén; 585.863, 4.687.420)

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos e a beira oposta (Ourense e Toén; 584.869, 4.687.741)

1,1

Bacía do Navea, agás encoros en réxime especial

Pozo Simeón (Chandrexa de Queixa e Montederramo; 629.124, 4.671.984)

Límite superior do réxime especial do encoro de Montefurado

146(*)

Ourille

Ponte da Aceña, na estrada vella de Verea a Ourille (Verea; 588.155, 4.661.488)

Límite superior do couto de Celanova

12

Pentes

Pasarela sobre o río no camiño do Tameirón (A Gudiña; 651.660, 4.651.314)

Desembocadura no Río Abredo ou do Pereiro (A Gudiña; 651.870, 4.650.564)

0,96

Ponte Pedriña

Ponte da área recreativa de Barcia (Beariz; 559.323, 4.702.710)

Ponte Piñeiros, no tramo antigo da estrada OU-212 (Beariz; 560.044, 4.701.284)

3,5

Salas

A Ponte Vella, no camiño Rubiás-Paradela (Calvos de Randín; 595.862, 4.640.621)

Fronteira con Portugal no encoro de Salas (Calvos de Randín; 592.403, 4.640.648)

5,5

Sil

Desembocadura do Regueiro de Candís (O Barco de Valdeorras; 670.061, 4.698.339)

Ponte de San Fernando, na estrada N-536 (O Barco de Valdeorras; 666.444, 4.697.610)

4,9

Támega

A Presa de Peláez (Verín; 629.224, 4.644.675)

Ponte do Campo do Río en Pazos (Verín; 628.439, 4.643.885)

1,5

Tioira

A Ponte de Pías (Maceda; 617.272, 4.675.417)

Ponte na área recreativa de Tioira (Maceda; 614.242, 4.679.767)

7,1

Tuño

Presa de Rubiás (Celanova e Ramirás; 580.570, 4.667.176)

Saída de augas das turbinas da minicentral Tuño 3 (Ramirás; 581.135, 4.668.973)

2,6

Tuño

Ponte da estrada OU-531 (Ramirás; 579.728, 4.671.024)

Desembocadura no Arnoia (Ramirás; 580.132, 4.672.362)

1,7

Bacía do Xares, agás encoros en réxime especial e couto da Veiga

Pontón Pena Pousa (A Veiga; 674.346, 4.679.942)

Desembocadura no Bibei (Larouco e O Bolo; 651.000, 4.688.023)

193(*)

(*) Lonxitude total dos principais cursos fluviais da bacía.

Provincia de Pontevedra.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Arnego

A Ponte Vilariño (Agolada e Lalín; 577.706, 4.733.184)

Xunta do Rego de Lodeiro (575.613; 4.734.138)

4,5

Barragán

Ponte da estrada a Freaza (Fornelos de Montes e Mondariz; 542.604, 4.681.584)

Pontillón de Xunqueiras (Fornelos de Montes e Pazos de Borbén; 542.534, 4.683.196)

2,1

Borbén

Ponte de Ferro (Ponteareas; 539.846, 4.676.046)

Desembocadura no Tea (Ponteareas; 539.969, 4.674.117)

2,6

Deva

Ponte da estrada que une A Chan e As Grades (A Cañiza; 558.634, 4.674.798)

Presa da minicentral da Ibia (A Cañiza; 558.933, 4.672.400)

4,0

Deza

Ponte da estrada comarcal da Trigueira a Porto Martín (Lalín; 563.324, 4.711.807)

Ponte Bustelo, na estrada comarcal entre Casa de Canaval e Gondoriz (Lalín; 564.274, 4.716.888)

8,4

Deza

Desembocadura do Río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces; 564.306, 4.730.451)

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; 562.901, 4.733.038)

4,1

Gallo

A Ponte do Candán, na estrada N-640, preto da Anllada (Cuntis; 536.172, 4.722.215)

Desembocadura no Umia (Cuntis; 535.656, 4.717.876)

5,6

Lagoa de Castiñeiras

Regato de Castiñeiras (Marín e Vilaboa; 526.771, 4.689.982)

Presa/estrada (Marín; 526.787, 4.690.144)

0,2

Lérez

Ponte Nova de Andón, entre as parroquias de Aciveiro e Pereira (Forcarei; 556.634, 4.719.465)

Límite superior do couto de Forcarei

5,2

Louro

Límite inferior do tramo 1 do couto do Porriño-Mos

A Ponte do Baranco (O Porriño; 530.544, 4.664.215)

4,2

Maceiras

Estrada O Porriño-Vigo (Redondela; 532.062, 4.680.662)

Desembocadura (Redondela; 532.103, 4.681.120)

0,4

Lagoa Mina Mercedes V

Punto situado a 50 m do extremo sur da lagoa (Valga; 527.279, 4.727.909)

Punto situado 30 m antes do extremo nordés da lagoa (Valga; 527.335, 4.728.158)

0,5

Parada

Ponte medieval da Laxe (Fornelos de Montes; 550.799, 4.688.733)

Ponte da estrada PO-255 (A Lama e Fornelos de Montes; 548.437, 4.688.510)

4,2

De Rodeiro

Ponte que une a estrada EP-6201 coa avenida Gumersindo Areán (Rodeiro; 586.223, 4.722.496)

Desembocadura no Arnego (Rodeiro; 584.685, 4.721.989)

2,0

Tamuxe ou Carballo

A Ponte de Abaixo en Fornelos, aproximadamente 400 m augas arriba da desembocadura do Río Folón (O Rosal; 514.390, 4.643.921)

Ponte Urgal ou A Ponte Nova, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal; 514.169, 4.642.386)

1,6

Tea

Ponte medieval de Fofe (Covelo; 554.683, 4.681.107)

Presa da central hidroeléctrica Maceira I (Covelo; 554.120, 4.680.741)

1,2

Tea

Límite inferior do couto de Ponteareas

EDAR de Ponteareas na Moscadeira (Ponteareas; 540.207, 4.668.880)

1,1

Tea

Muíños Novos (Salvaterra de Miño; 540.383, 4.660.235)

Ponte do ferrocarril (Salvaterra de Miño; 539.674; 4.658.910)

1,7

Ulla

Viaduto da autoestrada AP-53 (A Estrada e Vedra; 548.504, 4.734.016)

Desembocadura do Regato de Marque (A Estrada e Vedra; 546.322, 4.732.762)

3,1

Umia

A Ponte de Ribela (A Estrada; 548.853, 4.720.853)

A Tosta do Muíño dos Lourenzos, aproximadamente 1,2 km augas arriba do límite superior do couto de Codeseda (A Estrada; 546.981, 4.720.525)

2,1

Umia

Límite inferior do couto de Codeseda

Presa da minicentral na Goleta (A Estrada; 540.897, 4.718.196)

2,9

Umia

Límite inferior do couto de Caldas de Reis

Ponte Currucho (Caldas de Reis e Portas; 526.472, 4.714.735)

0,78

Verdugo

Límite inferior do couto de Ponte Caldelas

Restitución da Central Hidroeléctrica Laforet (Ponte Caldelas; 539.269, 4.691.231)

3,0

Xabriña

Desembocadura do Río Azal (Covelo; 551.849, 4.672.052)

Praia fluvial de Paraños (Covelo; 550.605, 4.672.251)

1,7

Xabriña

Pontillón do Mosqueiro (Mondariz; 546.761, 4.673.411)

Pontillón da Moura-Castañetas (Mondariz; 545.761, 4.673.725)

1,2

Xabriña

Área recreativa de San Pedro (Mondariz e Mondariz-Balneario; 544.585, 4.674.756)

Desembocadura no Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario; 543.845, 4.675.289)

1,3

Xesta

Presa da minicentral de Ponte Liñares (A Lama; 549.592, 4.692.306)

Ponte da estrada EP-0303 (A Lama; 547.724, 4.691.921)

2,4

ANEXO XII

Normativa de coutos

Nas táboas deste anexo inclúense os coutos de pesca fluvial da Comunidade Autónoma xunto coas súas normas básicas de funcionamento. Nos límites figuran entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Nas columnas tituladas «Categoría» figura a categoría dos permisos de pesca (s= salmón, r= reo, t= troita, sm= pesca sen morte, i= pesca intensiva, 0= xornada inhábil) nas distintas xornadas hábiles (Ma= martes, Me= mércores, Xo= xoves, Ve= venres, SDF= sábados, domingos e festivos), tendo en conta que nun mesmo couto ou tramo os permisos de inferior categoría só se expiden no caso de veda da especie principal. Nas columnas tituladas «Nº» figura o número de permisos diarios en xornadas laborables (Lab.) e os sábados, domingos ou festivos (SDF). Na columna titulada «Troita» figura a dimensión mínima da troita en centímetros (cm) e a cota de captura por persoa e xornada (n).

Provincia da Coruña.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Categoría

Troita

Ma

Me

Xo

Ve

SDF

Lab.

SDF

cm

n

A Laracha

Anllóns

Ponte do Formigueiro (A Laracha; 533.499, 4.787.723)

Ponte do Porto Pereiro (A Laracha; 530.739, 4.786.492)

4,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

8

19

6

A Ponte do Porto

Grande e Regato Cruz de Canle

r

r

sm

r

r

10

10

21

3

A Ponte do Porto, tramo 1

Cruz de Canle

Central eléctrica de Carantoña (Vimianzo; 492.125, 4.776.347)

Desembocadura no Grande (Vimianzo; 491.797, 4.775.909)

0,7

A Ponte do Porto, tramo 2

Grande

Desembocadura do Regato Cruz de Canle (Vimianzo; 491.797, 4.775.909)

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas; 490.629, 4.776.137)

2,5

A Ponte Maceira

Tambre

Ponte da Ribeira, Muíño de Portochán (A Baña e Ames; 527.814, 4.753.841)

A Ponte Nova, cola do encoro de Barrié de la Maza (Ames e Negreira; 524.230, 4.749.931)

9,0

i

i

sm

i

i

75

75

19

6

Aranga

Mandeo

Desembocadura do Río Cambás (Aranga; 580.382, 4.786.315)

Desembocadura do Rego do Porto (Aranga e Irixoa; 575.092, 4.789.017)

8,8

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

5

10

19

6

Arzúa

Iso

Ponte de Castromil (Arzúa; 570.394, 4.756.647)

Ponte Nova de Lema (Arzúa; 569.990, 4.751.808)

9,2

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

6

15

19

6

As Pontes

Eume

Presa do encoro da Ribeira (As Pontes de García Rodríguez; 594.675, 4.812.428)

Presa da Fábrica (As Pontes de García Rodríguez; 592.196, 4.810.643)

3,8

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

7

19

19

6

Baio

Grande

A Ponte Lodoso (Zas; 504.057, 4.777.434)

A Ponte de Vadalama (Vimianzo; 499.069, 4.777.477)

9,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

7

16

19

6

Betanzos

Mandeo

O Inferniño (Aranga e Irixoa; 573.815, 4.788.692)

Desembocadura do Regato de Meizoso (Coirós e Paderne; 567.079, 4.791.590)

11,0

s/r

s/r

0

s/r

s/r

30

30

21

4

Boicalvo

Lengüelle

Desembocadura do Regato Lodeiro (Cerceda; 541.715, 4.776.419)

Desembocadura do Río Biduído (Tordoia; 542.223, 4.770.372)

8,8

t

t

sm

t

t

7

19

19

6

Carballo

Anllóns

Km 28 da estrada xeral A Coruña-Fisterra (Carballo; 528.493, 4.786.753)

Ponte Lagoa (Carballo; 525.399, 4.784.069)

5,9

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

6

12

19

6

Cecebre, tramo 1

Mero

A Ponte de Limiñón (Abegondo; 561.365, 4.788.023)

Presa do Muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos; 560.131, 4.790.146)

4,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

10

21

4

Cecebre, tramo 2

Mero

Ponte Galiñeiros (Cambre; 556.666, 4.792.503)

Rego do Piñeiro (Cambre; 554.845, 4.792.975)

2,4

sm

sm

sm

sm

sm

5

5

Cecebre, tramo 3

Mero

Rego do Piñeiro (Cambre; 554.845, 4.792.975)

Presa da Telva (Cambre; 552.036, 4.794.238)

5,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

10

21

4

Chaián

Tambre

Muíños da Pena do Gato (Santiago e Trazo; 539.583, 4.757.224)

A Ponte Albar (Santiago e Trazo; 535.984, 4.756.636)

7,9

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

25

45

21

4

Furelos

Furelos

A Ponte da Fraga (Toques; 583.345, 4.756.949)

Ponte Romana de Furelos (Melide; 581.728, 4.751.120)

8,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

6

15

19

6

Lambre

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilarmaior; 569.663, 4.796.246)

Ponte do Porco (Miño e Paderne; 564.764, 4.798.352)

6,5

r

r

sm

r

r

20

30

21

4

Naraío

Castro

A Ponte de Pielas (San Sadurniño; 574.310, 4.815.947)

A Ponte da Coveluda (Neda; 573.398, 4.817.583)

3,8

sm

sm

sm

sm

sm

6

6

Negreira

De Barcala e de Albariña

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

19

6

Negreira, tramo 1

De Barcala

A Ponte de Rial (Negreira; 517.283, 4.753.763)

Ponte Vilachán ou A Ponte de Cotón (Negreira; 521.227, 4.750.504)

8,3

Negreira, tramo 2

De Albariña

Ponte Triáns (Negreira; 521.008, 4.751.739)

Xunta co Barcala (Negreira; 520.532, 4.751.143)

0,9

Noia

Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira; 516.542, 4.745.819)

Desembocadura do Regato de Castro (Noia e Outes; 511.700, 4.741.099)

8,8

r

r

sm

r

r

30

40

21

4

Noval

Mera

Ponte da Cardeal (Cerdido e Ortigueira; 588.109, 4.829.549)

A Ponte de Mera (Ortigueira; 588.159, 4.835.739)

8,7

r

r

sm

r

r

7

10

19

6

Ombre

Eume

Barreira de retención de Caaveiro (A Capela e Monfero; 575.814, 4.807.118)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda (Cabanas e Pontedeume; 570.672, 4.808.399)

7,6

r

r

sm

r

r

30

30

21

4

Outes

Tines

Ponte San Paio (Mazaricos e Outes; 504.622, 4.748.073)

Peirao do Conchido, enseada de Langaño (Outes; 507.880, 4.742.849)

7,8

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

13

28

19

6

Padrón, tramo 1

Sar

Presa do Muíño de Cuncheiro (Padrón e Rois; 528.067, 4.735.275)

Ponte do Carme (Padrón; 527.661, 4.731.890)

4,2

r

r

sm

r

r

12

15

21

4

Padrón, tramo 2

Sar

Ponte do Carme (Padrón; 527.661, 4.731.890)

Desembocadura no Ulla (Dodro e Padrón; 526.986, 4.729.751)

2,5

sm

sm

sm

sm

sm

10

10

Ponte Castro

Tambre

Pasos de Mezonzo (Boimorto e Vilasantar; 568.884, 4.766.422)

Ponte As Veigas (Mesía e Vilasantar; 566.249, 4.764.405)

8,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

14

38

19

6

Ribeiras

Sor

Afluente Panda ou Río das Forxas (Mañón e O Vicedo; 604.041, 4.836.501)

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; 603.881, 4.838.914)

10,5

r

r

sm

r

r

25

25

19

6

Rois

Rois, Baleirón ou Liñares e Rego de Buxán

sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

8

14

19

6

Rois, tramo 1

Rois, Baleirón ou Liñares

Desembocadura do Rego do Ribeiriño no Baleirón (Rois; 523.664, 4.737.286)

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; 527.245, 4.735.324)

5,5

Rois, tramo 2

Rois, Baleirón ou Liñares

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; 527.245, 4.735.324)

Desembocadura no Sar (Rois; 527.934, 4.735.054)

1,0

Rois, tramo 3

De Buxán

Desembocadura do Rego do Vispeiro (Rois; 523.278, 4.733.437)

Xunta co Rois (Rois; 525.116, 4.735.191)

3,2

San Sadurniño

Xuvia

A Ponte de Prospes (San Sadurniño; 576.857, 4.820.685)

Ponte Cornide (San Sadurniño; 574.457, 4.820.365)

3,9

sm

sm

sm

sm

sm

10

10

Santa Comba

Xallas e Abuín

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

7

22

19

6

Santa Comba, tramo 1

Xallas

Presa da Xesteira (Santa Comba; 513.864, 4.766.862)

A Ponte de Truebe (Santa Comba; 508.984, 4.760.398)

9,9

Santa Comba, tramo 2

Abuín

Ponte Pereira (Santa Comba; 510.990, 4.760.276)

Xunta co Xallas (Santa Comba; 509.788, 4.760.873)

2,0

Segade

Sor

Desembocadura do Regato do Rosario (Mañón e Ourol; 602.437, 4.828.484)

Muíño de Covelas (Mañón e O Vicedo; 603.544, 4.832.601)

8,3

r

r

sm

r

r

25

25

19

6

Sigüeiro

Tambre

t

t

sm

t

t

21

36

21

4

Sigüeiro, tramo 1

Tambre

Carolliño de Arriba (O Pino e Oroso; 551.175, 4.757.211)

Presa de Chan de Castro (Oroso e Santiago; 546.540, 4.757.545)

8,4

Sigüeiro, tramo 2

Tambre

A Ponte de Sigüeiro, na estrada A Coruña-Santiago (Oroso e Santiago; 545.209, 4.757.166)

Desembocadura do Lengüelle (Oroso e Santiago; 543.293, 4.758.417)

2,4

Traba

Sóñora

A Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois; 518.097, 4.736.392)

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia; 510.826, 4.737.010)

12,6

r

r

sm

r

r

9

21

21

4

Verdes

Anllóns

Presa do Muíño do Reigoso (Carballo e Coristanco; 520.722, 4.785.000)

A Ponte Nova da Pontedona (Coristanco e Ponteceso; 515.916, 4.786.136)

7,1

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

8

20

21

4

Vilarraso

Deo

Ponte Cencasas (Curtis; 576.869, 4.778.319)

Desembocadura no Mandeo, na Ponte da Castellana (Aranga e Curtis; 579.924, 4.781.798)

6,4

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

6

12

19

6

Xallas

Xallas e Beba

sm

sm

sm

sm

sm

10

10

Xallas, tramo 1

Xallas

Presa do encoro da Fervenza (Dumbría e Mazaricos; 499.079, 4.759.463)

Xunta do Beba (Dumbría e Mazaricos; 497.201, 4.755.988)

5,2

Xallas, tramo 2

Beba

A Ponte Nova (Mazaricos; 498.599, 4.753.067)

Xunta co Xallas (Mazaricos; 497.201, 4.755.988)

3,8

Xuvia

Xuvia

Ponte Doso (Narón; 572.098, 4.819.208)

A Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda; 568.587, 4.818.551)

6,4

r

r

sm

r

r

20

30

21

4

Provincia de Lugo.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Categoría

Troita

Ma

Me

Xo

Ve

SDF

Lab.

SDF

cm

n

A Fonsagrada, tramos 1 e 3

Suarna e de Lamas

t

t

sm

t

t

8

8

19

6

A Fonsagrada, tramo 1

De Lamas

A Ponte de Cereixido (A Fonsagrada; 658.486, 4.770.910)

Xunta co Suarna (A Fonsagrada; 660.780, 4.772.744)

3,5

A Fonsagrada, tramo 2

Suarna

Xunta do Río de Lamas (A Fonsagrada; 660.780, 4.772.744)

Ponte da estrada entre Naraxa e Vilabol (A Fonsagrada; 662.142, 4.771.961)

1,8

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

A Fonsagrada, tramo 3

Suarna

Ponte da estrada entre Naraxa e Vilabol (A Fonsagrada; 662.142, 4.771.961)

Ponte da Ferraría da Cuíña (A Fonsagrada; 664.619, 4.769.507)

5,3

A Labrada

Lor

Desembocadura do Regueiro de Loureiro en Paramedela (A Pobra do Brollón e Quiroga; 638.847, 4.710.967)

Ponte da estrada Monforte-Quiroga (N-120) inmediatamente augas arriba da piscifactoría (Quiroga; 635.893, 4.705.439)

9,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

21

4

A Pontenova, lote 1

Eo

Pasarela do Pico (A Pontenova; 646.638, 4.801.545)

A Penouta (A Pontenova; 647.065, 4.803.018)

1,8

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

A Pontenova, lote 2

Eo

A Penouta (A Pontenova; 647.065, 4.803.018)

Ponte de Ervelle (A Pontenova; 647.935, 4.803.876)

1,7

s/r

s/r

sm

s/r

s/r

3

3

25

4

A Pontenova, lote 3

Eo

Ponte de Ervelle (A Pontenova; 647.935, 4.803.876)

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias; 648.187, 4.804.889)

1,5

s/r

s/r

sm

s/r

s/r

3

3

25

4

A Pontenova, lote 4 (O Cairo)

Eo

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias; 648.187, 4.804.889)

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias; 647.523, 4.805.591)

1,7

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

A Pontenova, lote 5 (Pedrido)

Eo

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias; 647.523, 4.805.591)

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; 647.333, 4.806.421)

1,6

sm

sm

0

sm

sm

3

3

A Ulloa

Ulla

Presa de Parteme (Antas de Ulla e Monterroso; 594.929, 4.736.923)

A Ponte Pedriña, na estrada N-640 (Antas de Ulla e Monterroso; 593.514, 4.738.155)

2,6

i

i

0

i

i

20

20

17

6

Abres, lote 4 (Reiboa)

Eo

Río Trabada (Trabada e Asturias; 651.362, 4.809.549)

Reiboa (Trabada e Asturias; 652.265, 4.809.852)

1,0

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Abres, lote 5 (Louside)

Eo

Reiboa (Trabada e Asturias; 652.265, 4.809.852)

Louside (Trabada e Asturias; 652.957, 4.810.137)

1,0

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Abres, lote 6 (Barcas)

Eo

Louside (Trabada e Asturias; 652.957, 4.810.137)

A Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias; 653.447, 4.809.932)

0,6

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Abres, lote 7 (Carballón)

Eo

A Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias; 653.447, 4.809.932)

Pena de Abraído (Trabada e Asturias; 653.404, 4.810.421)

0,8

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Abres, lote 8 (Pozón)

Eo

Pena de Abraído (Trabada e Asturias; 653.404, 4.810.421)

Antiga presa de Abres (Trabada e Asturias; 653.920, 4.810.785)

1,2

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Abres, lote 9 (Canaveiras)

Eo

Antiga presa de Abres (Trabada e Asturias; 653.920, 4.810.785)

Pozo do Fornacho (Trabada e Asturias; 653.756, 4.811.544)

0,9

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Antas de Ulla

Ulla

Pasarela de Toande (Antas de Ulla e Palas de Rei; 587.805, 4.741.392)

Límite provincial Lugo-Pontevedra (Antas de Ulla e Palas de Rei; 585.272, 4.743.582)

5,2

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

20

20

19

6

As Nogais

Navia

A Ponte da Ferrería (As Nogais; 654.090, 4.742.265)

Central eléctrica da Horta (Becerreá; 653.345, 4.745.121)

4,7

Couto vedado

As Pontes de Gatín

Cancelada ou Cervantes

A Ponte de Santa Xusta (Cervantes; 658.471, 4.742.812)

Desembocadura no Navia (Becerreá; 654.936, 4.747.181)

9,7

sm

sm

sm

sm

sm

5

5

Baamonde

Parga

Ponte de Santo Alberto (Guitiriz; 598.107, 4.780.633)

Desembocadura no Ladra (Begonte; 604.762, 4.779.312)

7,4

t

t

sm

t

t

14

14

19

6

Baralla

Neira

A Ponte dos Mazos (Baralla; 646.758, 4.754.533)

Ponte da estrada N-VI (Baralla; 642.188, 4.750.500)

7,6

t

t

sm

t

t

8

8

19

6

Becerreá

Navia

Central eléctrica da Horta (Becerreá; 653.345, 4.745.121)

As Pontes de Gatín, ponte da estrada Becerreá-Doiras (Becerreá; 655.154, 4.747.158)

6,1

sm

sm

sm

sm

sm

16

16

Begonte

Ladra

Ponte da estrada N-VI (Begonte; 603.606, 4.780.195)

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei; 610.549, 4.772.735)

11,1

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

35

35

21

4

Castro de Rei

Miño

Ponte de Outeiro (Castro de Rei; 628.807, 4.789.489)

Pontes de Quintela (Castro de Rei e Cospeito; 626.530, 4.783.496)

9,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

21

4

Celeiro, lote 1

Masma

Ponte da Cazolga (Lourenzá; 636.991, 4.817.542)

Presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; 638.368, 4.817.911)

3,6

s/r

s/r

sm

s/r

s/r

3

3

21

4

Celeiro, lote 2

Masma

Presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; 638.368, 4.817.911)

Presa Vella (Barreiros; 639.143, 4.818.591)

2,3

s/r

s/r

sm

s/r

s/r

3

3

21

4

Celeiro, lote 3

Masma

Presa Vella (Barreiros; 639.143, 4.818.591)

Pozo do Pibidal (Barreiros; 638.816, 4.819.535)

1,8

s/r

s/r

sm

s/r

s/r

3

3

21

4

Cervantes

Navia

A Ponte de Liber (Becerreá; 655.840, 4.747.464)

Ponte de San Martiño da Ribeira (Becerreá e Cervantes; 657.991, 4.750.974)

5,1

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

18

18

19

6

Chantada

Asma

A Ponte de Esmoriz (Carballedo e Chantada; 593.706, 4.714.228)

Presa da captación de auga para Chantada (Chantada; 599.964, 4.717.618)

10,9

t

t

sm

t

t

17

17

19

6

Cospeito

Miño

Ponte de Xustás (Cospeito; 623.766, 4.782.108)

A Ponte Vilar (Castro de Rei e Cospeito; 618.057, 4.780.519)

9,9

t

t

sm

t

t

35

35

21

4

Courel

Lor

A Ponte de Esperante (Folgoso do Courel; 652.793, 4.722.815)

Desembocadura do Regato Ferreiros de Abaixo ou Rego da Veiga (Folgoso do Courel; 649.150, 4.719.491)

6,7

t

t

sm

t

t

8

8

19

6

Covas

Neira

A Ponte de Santo Estevo (Baralla; 641.783, 4.749.015)

Pasarela de Carballal (Láncara; 635.799, 4.746.320)

10,2

sm

sm

sm

sm

sm

15

15

Doiras

Cancelada ou das Casas

A Ponte de Doiras (Cervantes; 664.962, 4.738.950)

Ponte Covelas (Cervantes; 659.722, 4.742.741)

9,7

t

t

sm

t

t

5

5

19

6

Foz, lote 1

Ouro

Pasarela de Valmaior (Foz; 631.895, 4.825.619)

A Ponte de Trasmonte (Foz; 633.744, 4.826.047)

2,9

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

Foz, lote 2

Ouro

A Ponte de Trasmonte (Foz; 633.744, 4.826.047)

Antiga Fábrica da Luz (Foz; 634.861, 4.826.843)

2,3

r

r

sm

r

r

3

3

21

4

Foz, lote 3

Ouro

Antiga Fábrica da Luz (Foz; 634.861, 4.826.843)

Ponte de Fazouro (Foz; 636.549, 4.827.851)

3,2

r

r

sm

r

r

3

3

21

4

Friol

Narla

Ponte da estrada que sae do Empalme, en Prado, cara ao Outeiro e A Castronela (Friol; 596.036, 4.762.534)

A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá (Friol; 604.368, 4.766.459)

13,8

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

10

19

6

Frollais, tramo 1

Sarria

A Ponte da Veiga de Reiriz (Samos; 634.620, 4.734.633)

Ponte de Pedra Chantada (Samos; 631.768, 4.734.883)

8,3

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Frollais, tramo 2

Sarria

Ponte de Pedra Chantada (Samos; 631.768, 4.734.883)

A Ponte de Fafián ou A Ponte Grande (Sarria; 630.725, 4.734.817)

1,5

sm

sm

sm

sm

sm

2

2

Guntín, tramo 1

Ferreira

A Ponte de Lousa, na pista de terra que sae de Carteire cara a Vilamaior de Negral (Palas de Rei; 600.867, 4.752.190)

Xunta do Rego da Pena da Hedra (Guntín; 603.211, 4.750.792)

5,5

t

t

sm

t

t

7

7

19

6

Guntín, tramo 2

Ferreira

Xunta do Rego da Pena da Hedra (Guntín; 603.211, 4.750.792)

Ponte cabo da piscifactoría do Ferreira (Guntín; 606.443, 4.748.116)

5,7

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

Ladra

Ladra

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei; 610.549, 4.772.735)

Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei; 612.024, 4.772.221)

1,8

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Láncara, tramo 1

Neira

Pasarela de Carballal (Láncara; 635.799, 4.746.320)

Presa do Muíño de Corveira (Láncara; 632.779, 4.747.386)

4,2

sm

sm

sm

sm

sm

8

8

Láncara, tramo 2

Neira

Presa do Muíño de Corveira (Láncara; 632.779, 4.747.386)

A Ponte de Marzán (Láncara; 628.729, 4.747.297)

5,6

t

t

sm

t

t

8

8

21

4

Lourenzá

Baos

A Ponte de Camacho, no Pereiro (Lourenzá; 638.310, 4.810.797)

Desembocadura no Masma (Lourenzá; 636.430, 4.816.821)

8,9

t

t

sm

t

t

20

20

19

6

Mondoñedo, tramo 1

Masma

A Ponte de Viloalle (Mondoñedo; 632.940, 4.813.819)

Desembocadura do Baos (Lourenzá; 636.430, 4.816.821)

8,2

r

r

sm

r

r

20

20

21

4

Mondoñedo, tramo 2

Masma

Desembocadura do Baos (Lourenzá; 636.430, 4.816.821)

Ponte da Cazolga (Lourenzá; 636.991, 4.817.542)

0,96

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

Monforte

Cabe

Ponte da estrada LU-652 (A Pobra do Brollón; 628.056, 4.714.355)

Presa do muíño do Club Fluvial (Monforte de Lemos; 622.459, 4.709.612)

11,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

21

4

Monterroso, tramo 1

Ulla

A Ponte Pedriña, na estrada N-640 (Antas de Ulla e Monterroso; 593.514, 4.738.155)

A presa do Alemán (Antas de Ulla e Monterroso; 593.167, 4.738.832)

1,5

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Monterroso, tramo 2

Ulla

A Presa do Alemán (Antas de Ulla e Monterroso; 593.167, 4.738.832)

A Ponte Mercé, na desembocadura do Río Pequeno ou do Estanco (Antas de Ulla e Palas de Rei; 588.789, 4.741.387)

7,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

19

6

Muras

Eume

A Ponte de Saamil (Muras; 606.281, 4.811.612)

A Ponte de Casateita-O Batán (Muras; 601.308, 4.813.367)

9,7

t

t

sm

t

t

8

8

17

6

Navia

Navia

Hortas das Veigas, enlace da estrada de Moia (Navia de Suarna; 663.564, 4.758.858)

Límite da Comunidade Autónoma de Galicia (Navia de Suarna; 665.764, 4.761.901)

5,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

12

12

21

4

Ombreiro

Miño

A Presa de Piago (Outeiro de Rei; 611.559, 4.770.692)

Presa da Acea do Rei Chiquito (Lugo; 614.554, 4.764.094)

9,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

50

50

21

4

Oribio Alto

Sarria ou Oribio

A Ponte da Balsa (Triacastela; 643.714, 4.735.238)

Ponte da Capela do Ciprés (Samos; 637.125, 4.732.447)

12,4

t

t

sm

t

t

20

20

19

6

Palas de Rei

Pambre

A Ponte Santar (Palas de Rei; 589.656, 4.750.264)

Ponte do camiño entre Pambre e Vilariño (Palas de Rei; 586.156, 4.745.901)

9,2

t

t

sm

t

t

12

12

19

6

Parga, tramos 1, 2 e 4

Parga e Ladroil

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

14

14

21

4

Parga, tramo 1

Parga

Ponte do Román (Guitiriz; 594.092, 4.776.958)

Presa do Club Fluvial (Guitiriz; 594.596, 4.779.398)

4,0

Parga, tramo 2

Ladroil

A Ponte de Moeiro (Guitiriz; 592.080, 4.779.262)

Xunta co Parga (Guitiriz; 593.409, 4.778.575)

2,5

Parga, tramo 3

Parga

Presa do Club Fluvial (Guitiriz; 594.596, 4.779.398)

Ponte do ferrocarril (Guitiriz; 595.260, 4.780.394)

1,4

sm

sm

sm

sm

sm

2

2

Parga, tramo 4

Parga

Ponte do ferrocarril (Guitiriz; 595260, 4780394)

Ponte de Santo Alberto (Guitiriz; 598.107, 4.780.633)

3,8

Penamil

Navia

Desembocadura do Ser (Navia de Suarna; 658.663, 4.755.070)

Presa da central de Maseiriños (Navia de Suarna; 661.587, 4.758.694)

6,1

t

t

sm

t

t

10

10

21

4

Pígara

Ladra

A Ponte de Rebordaos, Insua (Vilalba; 605.675, 4.787.222)

Muíño de Carballido (Begonte; 603.616, 4.781.843)

6,8

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

16

19

6

Pobra

Neira

A Ponte Grande na estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo; 626.732, 4.747.589)

A Ponte de Neira (O Corgo e O Páramo; 622.922, 4.746.816)

5,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

10

21

4

Quinte

Miño

Río Chamoso (Lugo e O Corgo; 621.286, 4.755.058)

Ponteareas, entre as parroquias de Santo André da Ribeira e A Mota (Guntín e O Páramo; 619.375, 4.747.841)

8,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

50

50

21

4

Rego de Moreda

De Moreda

Ponte da estrada LU-P-6005 entre Gondulfe e Pedrouzos (Taboada; 598.533, 4.728.219)

Ponte da pista forestal entre Ider e Vilar, aproximadamente 280 m augas arriba da central do Castelo (Taboada; 604.513, 4.728.791)

8,9

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

4

19

6

Ribeira de Piquín, tramo 1

Rodil

Presa do muíño de Andrés (Ribeira de Piquín; 647.736, 4.782.335)

Xunta co Eo (Ribeira de Piquín; 646.351, 4.781.706)

2,0

sm

sm

sm

sm

sm

5

5

Ribeira de Piquín, tramo 2

Eo

Xunta do Rodil (Ribeira de Piquín; 646.351, 4.781.706)

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; 645.719, 4.787.713)

9,6

sm

sm

sm

t/sm

t/sm

25

25

19

4

Ronfe

Sarria

A Ponte de Céltigos (Láncara e Sarria; 631.661, 4.744.017)

Ponte do ferrocarril (Láncara; 627.399, 4.746.299)

9,1

t

t

sm

t

t

7

7

21

4

Salmeán, lote 1

Eo

Presa de Xinzo (A Pontenova; 647.347, 4.798.134)

Presa de Losada (A Pontenova; 647.065, 4.798.290)

0,8

s

s

sm

s

s

3

3

21

4

Salmeán, lote 2

Eo

Presa de Losada (A Pontenova; 647.065, 4.798.290)

Pasarela do Refuxio (A Pontenova; 645.806, 4.798.779)

1,6

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

San Martiño da Ribeira

Navia

Ponte de San Martiño da Ribeira (Becerreá e Cervantes; 657.991, 4.750.974)

Desembocadura do Ser (Navia de Suarna; 658.663, 4.755.070)

7,2

t

t

sm

t

t

16

16

21

4

San Tirso, lote 1 (Piago Maior)

Eo

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; 647.333, 4.806.421)

Estreitos (Trabada e Asturias; 647.876, 4.806.815)

0,7

Tramo vedado

San Tirso, lote 2 (Estreitos)

Eo

Estreitos (Trabada e Asturias; 647.876, 4.806.815)

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias; 648.161, 4.807.212)

1,2

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

San Tirso, lote 3 (Louredal)

Eo

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias; 648.161, 4.807.212)

Pasarela da Volta (Asturias; 648.450, 4.807.767)

1,1

s/r

s/r

0

s/r

s/r

3

3

25

4

Santalla de Lóuzara

Lóuzara

A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos; 646.257, 4.728.654)

Ponte de Santalla de Abaixo, na estrada cara á igrexa (Samos; 642.855, 4.724.296)

10,0

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Sardiñeira

Sardiñeira

Desembocadura do Río do Portiño (O Saviñao; 612.537, 4.723.176)

Desembocadura do Rego de Pantrigal (O Saviñao; 606.810, 4.723.226)

9,5

t

t

sm

t

t

4

4

19

6

Támoga

Támoga

Ponte de Sistallo (Cospeito; 616.144, 4.788.908)

Ponte de Támoga (Cospeito; 613.894, 4.782.753)

8,0

t

t

sm

t

t

18

18

19

6

Terrachá

Miño

Ponte de Santadrao, na estrada que sae da LU-122 cara a Val de Duque (A Pastoriza; 636.531, 4.788.436)

A Ponte do Condado (Castro de Rei; 630.705, 4.791.044)

12,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

19

19

21

4

Tórdea

Tórdea

Muíño de Rizo (O Corgo; 628.261, 4.748.692)

A Ponte de Laxes (O Corgo; 625.638, 4.748.384)

3,7

t

t

sm

t

t

16

16

21

4

Val do Ouro, tramo 1

Ouro

Ponte Frexulfe, na estrada que sae de Suaigrexa cara aos lugares da Abelleira e O Leirado (O Valadouro; 624.150, 4.819.741)

Ponte Centoi, na estrada entre O Rizal e A Pinguela (Alfoz; 625.582, 4.819.621)

2,4

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Val do Ouro, tramo 2

Ouro

Ponte Centoi, na estrada entre O Rizal e A Pinguela (Alfoz; 625.582, 4.819.621)

Desembocadura do Rego de Adelán (Alfoz; 630.297, 4.822.077)

7,4

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

6

6

19

6

Valdriz

Neira

A Ponte de Valdriz (Láncara; 627.837, 4.747.037)

A Ponte Grande, na estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo; 626.732, 4.747.589)

1,7

sm

sm

sm

sm

sm

2

2

Vilalba

Madanela

A Ponte Nova en Lanzós (Vilalba; 607.801, 4.800.214)

Ponte cabo da Capela da Madanela (Vilalba; 606.252, 4.794.798)

6,9

t

t

sm

t

t

6

6

19

6

Vilarmide

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; 645.719, 4.787.713)

Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto; 645.685, 4.792.916)

6,9

sm

sm

sm

t/sm

t/sm

25

25

21

4

Viveiro, lote 1

Landro

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; 613.226, 4.828.579)

A Presa de Chavín (Viveiro; 613.249, 4.829.776)

1,4

r

r

sm

r

r

3

3

21

4

Viveiro, lote 2

Landro

A presa de Chavín (Viveiro; 613.249, 4.829.776)

Cruzamento da estrada a Valcarría (Viveiro; 613.520, 4.831.375)

2,9

r

r

sm

r

r

3

3

21

4

Viveiro, lote 3

Landro

Cruzamento da estrada a Valcarría (Viveiro; 613.520, 4.831.375)

A Ponte de Portochao (Viveiro; 611.959, 4.832.569)

3,4

r

r

sm

r

r

3

3

21

4

Viveiro, tramo 4

Landro

Desembocadura do Río das Balsadas (Ourol; 613.272, 4.825.812)

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; 613.226, 4.828.579)

3,9

t

t

sm

t

t

10

10

21

4

Xerdiz

Landro e Xanceda

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Xerdiz, tramo 1

Landro

A Ponte da Ferraría (Ourol; 613.531, 4.821.159)

Presa de Piegalbo (Ourol; 612.221, 4.824.416)

5,2

Xerdiz, tramo 2

Xanceda

A Ponte Currás (Ourol; 611.534, 4.821.841)

Xunta co Landro (Ourol; 612.708, 4.823.565)

3,3

Xinzo, tramo 1

Eo

Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto; 645.685, 4.792.916)

Ponte de Fondón (A Pontenova; 647.740, 4.796.532)

5,5

sm

sm

sm

r

r

10

10

21

4

Xinzo, tramo 2

Eo

Ponte de Fondón (A Pontenova; 647.740, 4.796.532)

Presa de Xinzo (A Pontenova; 647.347, 4.798.134)

3,7

sm

sm

sm

sm

sm

2

2

Provincia de Ourense.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Categoría

Troita

Ma

Me

Xo

Ve

SDF

Lab.

SDF

cm

n

A Veiga

Xares

200 m augas abaixo da desembocadura do Canda (A Veiga; 667.700, 4.678.260)

Pozo dos Mouros (A Veiga; 663.946, 4.677.977)

4,8

t

t

sm

t

t

6

10

19

6

Allariz

Arnoia

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

20

21

4

Allariz, tramo 1

Arnoia

Presa do Rexo (Allariz; 602.517, 4.672.603)

Presa de Abuín (Allariz; 600.098, 4.671.970)

2,7

Allariz, tramo 2

Arnoia

Presa do Buraco (Allariz; 598.767, 4.671.618)

Desembocadura do Regueiro da Fulón (Allariz; 595.950, 4.671.046)

3,5

Barbantiño

Barbantiño

Fervenza do Barbantiño (Amoeiro e Maside; 583.589, 4.694.677)

Ponte da estrada N-120 (Ourense e Punxín; 582.152, 4.689.079)

6,5

sm

sm

sm

sm

sm

6

6

Boborás

Viñao

Ponte do muíño de Santiso (O Irixo; 570.746, 4.704.808)

Muíño da Teixeira (Boborás; 569.056, 4.699.242)

10,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

7

10

19

6

Cadós

Cadós

Ponte Pereira (Bande; 582.868, 4.655.008)

Desembocadura no encoro das Conchas (Bande; 585.805, 4.650.164)

9,0

t

t

sm

t

t

4

6

19

6

Celanova, tramo 1

Arnoia

Ponte Pulido (A Merca; 590.436, 4.671.839)

Xunta do Ourille (Celanova; 587.089, 4.671.658)

5,1

t/sm

t/sm

sm

0

t/sm

3

6

21

4

Celanova, tramo 2

Ourille

Ponte Ribeiro, na estrada Celanova-Ponte Fechas (Celanova; 587.532, 4.668.809)

Desembocadura no Arnoia (Celanova; 587.089, 4.671.658)

5,8

t/sm

t/sm

sm

0

t/sm

3

4

21

4

Cenza sen morte

Cenza

Presa do alto Cenza (Vilariño de Conso; 644.789, 4.672.978)

Canteira de Castiñeira (Vilariño de Conso; 648.873, 4.670.128)

6,9

sm

sm

sm

sm

sm

6

6

Conso

Conso

Desembocadura do Regueiro de Valboa (Vilariño de Conso; 642.442, 4.670.178)

A Ponte de Hedrada (Vilariño de Conso; 646.035, 4.667.867)

6,0

t

t

sm

t

t

10

14

19

6

A Frieira

Miño

50 m augas abaixo da presa do encoro da Frieira (Crecente e Padrenda; 566.554, 4.667.297)

Desembocadura do Troncoso na marxe esquerda e a súa prolongación imaxinaria á marxe dereita (Crecente e Padrenda; 566.233, 4.667.220)

0,34

s

s

0

s

s

4

4

21

4

Laza

Támega

A Ponte Pedriña (Laza; 629.256, 4.656.158)

A Ponte de Nocedo (Castrelo do Val; 627.931, 4.652.131)

7,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

5

8

19

6

Montederramo, tramos 1 e 3

Mao

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

16

34

19

6

Montederramo, tramo 1

Mao

A Ponte de Touzal (Montederramo; 625.438, 4.681.110)

A Ponte de Gabín (Montederramo; 624.897, 4.681.972)

2,4

Montederramo, tramo 2

Mao

A Ponte de Gabín (Montederramo; 624.897, 4.681.972)

Presa de San Roque, aproximadamente 200 m augas abaixo da depuradora de Montederramo (Montederramo; 623.085, 4.681.847)

3,2

sm

sm

sm

sm

sm

4

6

Montederramo, tramo 3

Mao

Presa de San Roque, aproximadamente 200 m augas abaixo da depuradora de Montederramo (Montederramo; 623.085, 4.681.847)

Presa do encoro de Leboreiro (Montederramo; 621.709, 4.687.061)

9,6

O Carballiño, tramos 1 e 3

Arenteiro e Marañao

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

12

15

19

6

O Carballiño, tramo 1

Arenteiro

A Ponte de Outeiro (O Carballiño e Piñor; 579.494, 4.705.018)

Presa da Xesteira (O Carballiño; 576.258, 4.699.427)

9,4

O Carballiño, tramo 2

Arenteiro

Presa da Xesteira (O Carballiño; 576.258, 4.699.427)

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño; 574.530, 4.697.309)

3,5

i

i

0

i

i

50

55

O Carballiño, tramo 3

Marañao

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (San Cristovo de Cea; 581.247 4.702.039)

Desembocadura no Arenteiro (O Carballiño e San Cristovo de Cea; 578.314, 4.701.533)

4,8

O Carballiño sen morte

Arenteiro

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño; 574.530, 4.697.309)

A Ponte de Godás (O Carballiño; 573.496, 4.697.306)

1,6

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Os Medos, tramo 1

Arnoia

Ponte de Parada a Igrexa (Vilar de Barrio; 617.830, 4.668.793)

Ponte da estrada Maceda-Vilar de Barrio (Vilar de Barrio; 614.765, 4.671.937)

5,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

5

19

6

Os Medos, tramo 2

Arnoia

A Ponte de Froufe no camiño Froufe-Os Milagres (Baños de Molgas; 612.007, 4.675.215)

Ponte do campo de fútbol en Penouzos (Baños de Molgas; 610.227, 4.677.478)

4,0

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

4

4

19

6

Pontedeva

Deva

A Ponte de Entrerríos, na estrada Entrerríos-Trigueira (Pontedeva; 572.471, 4.667.904)

Ponte Romana (Pontedeva e Cortegada; 570.603, 4.670.393)

4,8

t

t

sm

t

t

6

12

21

4

Ponteliñares

Limia

Ponteliñares, na estrada Güín-Fontemoura (Bande e Porqueira; 592.360, 4.652.678)

Ponte de Bande a Mugueimes (Bande e Muíños; 586.846, 4.647.904)

10,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

14

24

21

4

Ribadavia

Avia

A Ponte das Poldras (Leiro; 572.326, 4.690.984)

Presa do Muíño de San Cristovo (Ribadavia; 571.419, 4.684.157)

8,1

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

15

21

4

Provincia de Pontevedra.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Categoría

Troita

Ma

Me

Xo

Ve

SDF

Lab.

SDF

cm

n

As Eiras

Oitavén e Parada

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

18

18

23

3

As Eiras, tramo 1

Parada

Desembocadura do Río Ventín (Fornelos de Montes; 545.920, 4.688.419)

Xunta co Oitavén (Fornelos de Montes; 545.516, 4.688.980)

0,9

As Eiras, tramo 2

Oitavén

Xunta do Parada (Fornelos de Montes; 545.516, 4.688.980)

Liña imaxinaria que une o centro da presa do encoro de Eiras co alto de Coto da Raposa (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas; 542.109, 4.688.332)

6,6

As Neves

Termes

A Ponte da Fenteira, na estrada entre A Fenteira e A Aldea (As Neves; 552.019, 4.664.944)

Desembocadura no Miño (As Neves; 549.735, 4.658.911)

9,1

Couto vedado

Bora

Lérez

Desembocadura do Regato de Gargallóns ou do Xorrón (Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade; 535.454, 4.704.069)

Presa da Celulosa (Pontevedra; 533.961, 4.699.601)

6,3

sm

sm

sm

sm

sm

8

8

Caldas de Reis, tramos 1 e 3

Umia

t

t

sm

t

t

6

6

19

6

Caldas de Reis, tramo 1

Umia

Fervenza de Segade (Caldas de Reis; 530.984, 4.717.115)

Presa de Chorreras (Caldas de Reis; 529.398, 4.716.775)

1,9

Caldas de Reis, tramo 2

Umia

Presa de Chorreras (Caldas de Reis; 529.398, 4.716.775)

Desembocadura do Río de Follente (Caldas de Reis; 528.483, 4.716.525)

0,98

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

Caldas de Reis, tramo 3

Umia

Desembocadura do Río de Follente (Caldas de Reis; 528.483, 4.716.525)

Ponte do ferrocarril (Caldas de Reis e Portas; 526.701, 4.715.376)

2,9

Carboeiro

Deza

30 m augas abaixo da restitución de auga da minicentral de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; 562.545, 4.734.143)

Desembocadura do Río Toxa no Deza, por baixo da pasarela metálica que cruza o río (Silleda e Vila de Cruces; 559.689, 4.734.360)

5,5

sm

sm

sm

sm

sm

8

8

Cerdedo

Lérez e Castro

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Cerdedo, tramo 1

Lérez

Muíño de Penedo (Cerdedo-Cotobade; 549.951, 4.709.815)

Desembocadura do Regato de Quireza (Cerdedo-Cotobade; 545.948, 4.709.215)

5,3

Cerdedo, tramo 2

Castro

Pasos de Arén (Cerdedo-Cotobade; 551.370, 4.709.576)

Xunta co Lérez (Cerdedo-Cotobade; 549.585, 4.708.963)

2,3

Cira, tramos 1, 3 e 5

Ulla e Deza

sm

sm

sm

sm

sm

10

10

Cira, tramo 1 (Brandelos-Bendaña)

Ulla

Desembocadura do Río Brandelos (Touro e Vila de Cruces; 554423, 4740723)

Refuxio de Bendaña (Touro e Vila de Cruces; 554722, 4740343)

0,6

Cira, tramo 3 (Illas de Gres)

Ulla

Tosta do Muíño do Boticario (Boqueixón e Vila de Cruces; 554588, 4738174)

Ponte Nova de Ponte Ledesma (Boqueixón e Vila de Cruces; 554057, 4738094)

0,5

Cira, tramo 5

Deza

Tosta de García (Silleda e Vila de Cruces; 554509, 4735920)

Xunta Deza-Ulla (Silleda e Vila de Cruces; 553385, 4737050)

1,9

Cira, tramos 2 e 4

Ulla

t

t

sm

t

t

16

16

21

4

Cira, tramo 2 (Bendaña-Gres)

Ulla

Refuxio de Bendaña (Touro e Vila de Cruces; 554722, 4740343)

Tosta do Muíño do Boticario (Boqueixón e Vila de Cruces; 554588, 4738174)

2,4

Cira, tramo 4 (Gres-Donas)

Ulla

Ponte Nova de Ponte Ledesma (Boqueixón e Vila de Cruces; 554057, 4738094)

Regato de Donas (A Estrada e Boqueixón; 550363, 4737660)

5,8

Codeseda

Umia

Presa de Loureiro, en Entrecastrelo (A Estrada; 546.387, 4.720.841)

Ponte Paradola, na Penela (A Estrada; 542.690, 4.719.113)

7,6

sm

sm

sm

sm

sm

8

8

Couso

Ulla

Presa de Couso (A Estrada e Teo; 536.455, 4.732.773)

100 m augas abaixo da Pedra de Fernández (A Estrada e Teo; 535.660, 4.732.703)

0,87

sm

sm

sm

sm

sm

6

6

Cutián

Lérez e Maneses

t

t

sm

t

t

10

10

21

4

Cutián, tramo 1

Lérez

Central eléctrica de Ponte San Xusto (Cerdedo-Cotobade; 539.917, 4.707.658)

Illa Rociña (Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade; 537.164, 4.706.310)

5,5

Cutián, tramo 2

Maneses

1 km augas arriba da desembocadura (Campo Lameiro; 537.933, 4.708.889)

Desembocadura no Lérez (Campo Lameiro; 537.922, 4.707.975)

1,0

Fillaboa

Tea

Desembocadura do Uma (Ponteareas; 540.149, 4.667.150)

Presa entre os lugares de Rañe e Monte de Abaixo (Salvaterra de Miño; 540.796, 4.664.804)

3,3

t

t

sm

t

t

4

4

21

4

Forcarei

Lérez

Ponte Loureiro ou Ponte do Crego, na estrada entre Loureiro e Quintelas (Forcarei; 554.854, 4.716.464)

Ponte Pego (Cerdedo-Cotobade; 552.344, 4.710.640)

10,5

t

t

sm

t

t

16

16

19

6

Fragoso

Lagares e afluentes

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Fragoso, tramo 1

Lagares

Ponte de Riomao, no cruzamento das rúas Riomao, Regueira e A Fontaíña (Vigo; 528.245, 4.674.863)

Ponte da Fábrica de Álvarez (Vigo; 526.728, 4.674.588)

2,1

Fragoso, tramo 2

Eifonso

Ponte da estrada Bembrive-Beade (Vigo; 526.055, 4.672.428)

Desembocadura no Lagares (Vigo; 524.297, 4.673.693)

3,3

Fragoso, tramo 3

Barxa

Ponte Babío (Vigo; 523.238, 4.671.407)

Desembocadura no Lagares (Vigo; 523.683, 4.673.599)

3,1

Tramo vedado

Fragoso, tramo 4

Comesaña

Santo André de Comesaña (Vigo; 520.701, 4.671.899)

Desembocadura no Lagares (Vigo; 519.374, 4.672.194)

2,1

Gondomar

Miñor

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar; 521.445, 4.661.724)

A Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán; 516.583, 4.662.424)

7,5

t

t

sm

t

t

18

18

19

6

Lagoas

Almofrei

Ponte de Loureiro, na estrada PO-235 (Cerdedo-Cotobade; 543.682, 4.701.613)

Pozo do Couto, na Xesteira, augas abaixo da praia fluvial da Ponte Borela (Cerdedo-Cotobade; 537.843, 4.698.885)

9,7

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

10

19

6

Lalín

Asneiro

A Ponte da Xesta (Lalín; 573.029, 4.717.746)

Antiga Fábrica da Luz-Presa Botos (Lalín; 569.351, 4.720.772)

8,1

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

17

17

19

6

Lougares

Tea e Alén

t

t

sm

t

t

10

10

19

6

Lougares, tramo 1

Tea

Ponte da estrada entre Lourido e Redondo (Covelo; 550.903, 4.679.221)

Pasos de Tatín, en Outerelo (Mondariz; 547.382, 4.676.808)

7,8

Lougares, tramo 2

Alén

Ponte Caxil, na estrada entre A Carballeira e Alén (Covelo e Mondariz; 549.138, 4.680.078)

Xunta co Tea (Covelo e Mondariz; 549.074, 4.677.280)

3,2

Mondariz, tramo 1

Tea

Lugar de Foxaco ou desembocadura do Río Pequeno (Mondariz; 546.369, 4.676.888)

Presa do Val (Mondariz; 544.427, 4.676.152)

2,4

t

t

sm

t

t

7

7

21

4

Mondariz, tramo 2

Tea

Presa do Val (Mondariz; 544.427, 4.676.152)

A Ponte da Poeira (Mondariz; 544.245, 4.676.247)

0,25

Tramo vedado

Mondariz, tramo 3

Tea

A Ponte da Poeira (Mondariz; 544.245, 4.676.247)

Final do paseo de Mondariz-Balneario (542.430, 4.675.126)

2,6

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Monte Porreiro

Lérez

Presa da Celulosa (Pontevedra; 533.961, 4.699.601)

Ponte nova de Monte Porreiro, na estrada EP-0020 (Pontevedra; 530.628, 4.699.463)

3,9

Couto vedado

Ponte Arnelas

Umia

Ponte Baión (Meis e Vilanova de Arousa; 523.973, 4.711.722)

Con de Posta (Ribadumia; 518.864, 4.706.664)

9,4

r/sm

r/sm

sm

r/sm

r/sm

10

10

19

5

Ponte Caldelas, tramos 1 e 3

Verdugo

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

10

19

6

Ponte Caldelas, tramo 1

Verdugo

Desembocadura do Río Pequeno (Ponte Caldelas; 544.084, 4.693.531)

Presa da piscina fluvial da área recreativa (Ponte Caldelas; 541.862, 4.693.321)

3,0

Ponte Caldelas, tramo 2

Verdugo

Presa da piscina fluvial da área recreativa (Ponte Caldelas; 541.862, 4.693.321)

Presa de Parada (Ponte Caldelas; 541.148, 4.692.887)

1,3

sm

sm

sm

sm

sm

3

3

Ponte Caldelas, tramo 3

Verdugo

Presa de Parada (Ponte Caldelas; 541.148, 4.692.887)

Presa de Coveliño (Ponte Caldelas; 540.916, 4.692.360)

1,2

Ponte Liñares

Liñares

Desembocadura do Regato de Tabeirós (A Estrada; 545.258, 4.724.924)

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada; 543.422, 4.729.582)

8,2

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

10

10

19

6

Ponte Verdugo, tramo 1

Verdugo

Muíño das Partidas, en Abelaído (A Lama; 548.873, 4.696.639)

Ponte de Carrizáns (A Lama; 547.088, 4.695.977)

2,6

sm

sm

sm

sm

sm

5

5

Ponte Verdugo, tramo 2

Verdugo

Ponte de Carrizáns (A Lama; 547.088, 4.695.977)

Presa dos Muíños de Castro Bo (A Lama e Cerdedo-Cotobade; 544.906, 4.695.767)

3,6

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

5

5

19

6

Ponteareas

Tea

Muíño das Pías, aproximadamente 1 km augas arriba da ponte da estrada PO-253 (Ponteareas; 540.818, 4.674.977)

A Ponte Romana de Ponteareas (Ponteareas; 540.379, 4.669.532)

7,0

t

t

sm

t

t

15

15

21

4

Pontevea

Ulla

Desembocadura do Vea (A Estrada e Teo; 538.169, 4.733.395)

Ponte Vella de Pontevea (A Estrada e Teo; 536.989, 4.734.242)

1,8

s/sm

s/sm

sm

s/sm

s/sm

8

8

O Porriño-Mos

Louro e Perral

t

t

sm

t

t

6

6

19

6

O Porriño-Mos, tramo 1

Louro

Ponte Novelda, na estrada que vai da N-550 cara a Espaín (Mos; 532.708, 4.672.535)

Ponte de Valo, na estrada PO-331 (O Porriño; 531.030, 4.667.878)

6,5

O Porriño-Mos, tramo 2

Perral

A Ponte do Matadoiro, na estrada que vai da N-120 cara a Piñeiro (Mos; 530.416, 4.669.478)

Xunta co Louro (Mos e O Porriño; 530.930, 4.668.093)

1,9

Portamuíño, tramo 1

Almofrei

Desembocadura do Regato de Campolongo ou Regueiro de Cachón (Cerdedo-Cotobade; 537.535, 4.698.019)

Fervenza de Portamuíño (Pontevedra; 535.319, 4.698.263)

3,6

t

t

sm

t

t

4

4

19

6

Portamuíño, tramo 2

Almofrei

Fervenza de Portamuíño (Pontevedra; 535.319, 4.698.263)

Antiga Ponte Bora (Pontevedra; 534.293, 4.699.373)

3,8

sm

sm

sm

sm

sm

4

4

Rodeiro

Arnego

Ponte Hospital, na estrada PO-533 (Rodeiro; 584.643, 4.722.038)

Ponte Alemparte, augas arriba da desembocadura do Rego da Eirexe (Lalín e Rodeiro; 582.188, 4.726.032)

10,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

18

18

19

6

Rubín

Curantes

Ponte Bede, no camiño do Bede a Pousada (A Estrada; 549.752, 4.726.998)

Desembocadura no Liñares (A Estrada; 545.146, 4.725.747)

7,2

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

13

13

19

6

Santeles

Ulla

100 metros augas abaixo da canle de Covelas (A Estrada e Vedra; 543.042, 4.732.695)

Presa do muíño de Arnelas (A Estrada e Vedra; 541.548, 4.733.850)

1,9

s/sm

s/sm

sm

s/sm

s/sm

8

8

21

4

Seixo

Loira e afluentes

t

t

sm

t

t

9

9

19

6

Seixo, tramo 1

Loira

A Ponte de Neibó (Marín; 524.874, 4.688.580)

Ponte da praia de Loira (Marín; 521.419, 4.690.639)

5,8

Seixo, tramo 2

Miñán ou de Maceira

Carballeira de Rei, no paso situado 200 m augas abaixo da ponte da estrada entre Miñán e Allariz (Marín; 523.684, 4.687.753)

Xunta co Loira (Marín; 524.277, 4.689.118)

1,7

Seixo, tramo 3

De Cadrelo ou de Cachadiñas

Ponte da estrada PO-313 (Marín; 525.099, 4.689.578)

Xunta co Loira (Marín; 524.280, 4.689.251)

1,0

Sinde

Ulla

Presa de Sinde (A Estrada e Padrón; 533.755, 4.732.302)

Desembocadura do Rego do Fontao (A Estrada e Padrón; 533.211, 4.732.468)

0,6

s/sm

s/sm

sm

s/sm

s/sm

6

6

21

4

Souto de Vea

Vea

Ponte Ribeira (A Estrada; 537.639, 4.727.587)

Ponte Poceños (A Estrada; 537.913, 4.732.299)

6,5

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

8

8

19

6

Soutomaior

Verdugo e Oitavén

sm

sm

sm

t/sm

t/sm

8

8

21

4

Soutomaior, tramo 1

Verdugo

Central do Inferno (Soutomaior; 536.635, 4.688.639)

Ponte Canal, entre Romariz e Comboa (Soutomaior; 535.491, 4.687.944)

1,6

Soutomaior, tramo 2

Oitavén

Muíño da Tereixa, en Aranza (Ponte Caldelas e Soutomaior; 538.558, 4.687.522)

Xunta co Verdugo (Soutomaior; 536.325, 4.688.182)

3,5

Taboada

Deza

A Ponte Taboada (Lalín e Silleda; 565.000, 4.725.746)

Ponte Penide, entre a desembocadura do Rego de Busto e a do Río de Mera ou de Oisa (Lalín e Silleda; 564.432, 4.730.477)

7,4

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

18

18

19

6

Touzosas

Deva

Pontillón de Pedrás, aproximadamente 500 m augas arriba da ponte da estrada entre As Touzosas e Pintelos (A Cañiza; 558.337, 4.668.577)

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo; 558.235, 4.663.345)

8,9

t

t

sm

t

t

5

5

19

6

Toxa

Toxa

A Ponte de Graba (Silleda; 558.394, 4.724.918)

Ponte Medelo (Silleda; 558.829, 4.732.253)

11,3

t/sm

t/sm

sm

t/sm

t/sm

8

8

19

6

Uma

Uma

Ponte Alta (Salvaterra de Miño; 543.916, 4.667.791)

Presa da Manguiña, entre A Valboa e As Covas (Ponteareas; 540.349, 4.667.247)

5,9

Couto vedado

Ximonde

Ulla

200 m augas abaixo da presa de Ximonde (A Estrada e Vedra; 543.729, 4.732.657)

Canle de Covelas (A Estrada e Vedra; 543.099, 4.732.616)

0,7

s/sm

s/sm

sm

s/sm

s/sm

6

6

21

4

ANEXO XIII

Masas de auga vedadas

Nas táboas deste anexo inclúense os tramos fluviais que permanecerán vedados durante toda a tempada de pesca. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo da presente orde; a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos. Nos límites figuran entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas (X e Y) no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a veda inclúe todos os afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes»; nesta mesma columna tamén se fan constar, se é o caso, algunhas outras particularidades da veda.

Provincia da Coruña.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Río Anllóns

Ponte dos Lameiros, 700 m augas arriba da área recreativa de Gabenlle (A Laracha; 535.372, 4.787.705)

Ponte do Formigueiro (A Laracha; 533.499, 4.787.723)

3,0

Río Anllóns

Ponte Lagoa (Carballo; 525.399, 4.784.069)

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses (Carballo; 524.685, 4.784.241)

0,8

Río Anllóns

A Presa da Saímia (Ponteceso; 509.571, 4.786.590)

50 m augas abaixo da presa da Saímia (Ponteceso; 509.527, 4.786.614)

0,05

Río Bolaños ou Arteixo

A Ponte do Va (Arteixo; 540.137, 4.794.409)

Desembocadura (Arteixo; 539.535, 4.797.165)

3,3

Inclúe o afluente Candame

Río Cádavo

Ponte da estrada N-651 (Fene; 567.843, 4.813.814)

Desembocadura (Fene; 566.202, 4.813.610)

2,0

Afluentes

Rego do Campo e Rego do Brixeo

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez; 592.388, 4.811.073)

3,2

Encoro de Cecebre

Presa do Muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos; 560.131, 4.790.146)

Liña recta imaxinaria que une Agrolongo coa beira oposta, atravesando a illa existente (Abegondo; marxe esquerda: 558.513, 4.791.750; marxe dereita: 558.642, 4.792.069)

4,8

Encoro de Cecebre

Viaduto da autoestrada A-6 (Abegondo e Carral; 557.738, 4.788.689)

Liña recta imaxinaria, perpendicular á beira, que une o embarcadoiro de Carril coa beira oposta (Abegondo; marxe esquerda: 557.947, 4.790.638; marxe dereita: 558.119, 4.790.752)

3,8

Río Chamoselo

Nacemento (Xermade)

Desembocadura no Eume (As Pontes de García Rodríguez; 592.949, 4.810.866)

12

Afluentes

Río Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero; 580.042, 4.806.545)

Barreira de retención de Caaveiro, límite superior do couto de Ombre (A Capela e Monfero; 575.814, 4.807.118)

5,6

Regato Frai Bermuz

A Ponte da Feira do Dez (Monfero; 585.362, 4.798.609)

Desembocadura no Eume (Monfero; 585.706, 4.800.495)

2,6

Río Furelos

Ponte Romana de Furelos, límite inferior do couto de Furelos (Melide; 581.728, 4.751.120)

Desembocadura no Ulla (Santiso; 579.722; 4.744.292)

10

Incluída toda a bacía do Rego de Reboredo

Río Grande

Ponte de pedra da Casa do Muíño (Vimianzo; 495.611, 4.776.800)

Desembocadura do Regato Cruz de Canle, límite superior do tramo 2 do couto da Ponte do Porto (Vimianzo; 491.797, 4.775.909)

6,2

Río Mandeo

Desembocadura do Regato de Meizoso (Coirós e Paderne; 567.079, 4.791.590)

Desembocadura do Mendo (Betanzos; 563.880, 4.792.734)

4,5

Río Mendo

Ponte da estrada N-VI (Betanzos; 563.985, 4.791.462)

Desembocadura no Mandeo (Betanzos; 563.880, 4.792.734)

1,6

Afluentes

Río Mera

A Ponte de Mera, límite inferior do couto de Noval (Ortigueira; 588.159, 4.835.739)

Límite da zona de desembocadura (Ortigueira; 588.228, 4.835.964)

0,3

Río Mera (Rego dos Carrís)

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez)

Xunta do Rego dos Carrís co Rego do Soutochao, augas abaixo da Ponte do Soutochao (As Pontes de García Rodríguez, As Somozas e Ortigueira; 592.274, 4.823.276)

6,8

Afluentes, incluído o Rego do Soutochao

Río Mercurín (Rego da Fraga)

Camiño entre Vilaverde e O Casal (Ordes; 547.663, 4.770.647)

Ponte da estrada N-550 (Ordes; 547.996, 4.768.927)

2,2

Río Mero

Presa de Cecebre (Cambre; 556.964, 4.792.411)

Ponte Galiñeiros (Cambre; 556.666, 4.792.503)

0,34

Río Mero

Presa da Telva, límite inferior do tramo 3 do couto de Cecebre (Cambre; 552.036, 4.794.238)

100 m augas abaixo da antiga presa da Barcala, final do tramo canalizado, límite superior da zona de desembocadura (Culleredo; 552.264, 4.795.520)

1,7

Río das Mestas

Nacemento (Cedeira e Cerdido)

Ponte de Arón (Cedeira e Cerdido; 581.189, 4.832.667)

5,0

Afluentes

Río Millares ou de Lamas

Nacemento (Sobrado)

Desembocadura no Rego Rodelo (Sobrado; 580.174, 4.765.168)

2,3

Rego de Neiros

Nacemento (San Sadurniño)

Desembocadura no Castro, no couto de Naraío (San Sadurniño; 574.151, 4.816.050)

1,7

Afluentes

Ríos do Parque Natural de Corrubedo

Límites do Parque Natural (Ribeira)

Desembocadura (Ribeira; 496.097, 4.713.280)

Río do Pedrouzo

Nacemento do Rego Santa Marta do Carregal (Carballo)

Presa do Muíño do Pego (Tordoia; 534.542, 4.774.611)

5,7

Lago das Pontes

Toda a superficie do lago (As Pontes de García Rodríguez)

Río de Prados ou Vello

Nacemento (Narón)

Desembocadura no Xuvia (Narón; 569.077, 4.820.133)

4,7

Afluentes

Rego de Quenxe

Estrada AC-552, no tramo entre O Chamusco e A Telleira (A Laracha; 531.736, 4.788.831)

Ponte da estrada que vai da AC-552 cara á igrexa de Cabovilaño (A Laracha; 531.529, 4.788.685)

0,3

Rego Rendal

Nacemento (Melide)

Desembocadura no Iso, no lugar de Ribadiso (Arzúa; 570.900, 4.753.792)

6,2

Afluentes

Rego Rodelo

Nacemento (Sobrado)

Desaugadoiro da Lagoa de Sobrado (Sobrado; 580.588, 4.765.431)

3,8

Afluentes e toda a superficie da lagoa

Río de Santa Lucía

Ponte da estrada AC-841 en Pontevea (Teo; 537.033, 4.734.733)

Desembocadura no Ulla (Teo; 536.493, 4.734.413)

1,3

Río Sar

Inicio da canle de Padrón (Padrón; 527.905, 4.732.523)

Desembocadura da canle no Ulla (Padrón; 528.324, 4.730.664)

2,0

Regato Segade ou dos Castros

Nacemento (Mañón)

Desembocadura no couto de Segade (Mañón; 602.196, 4.830.214)

8,8

Afluentes

Río das Somozas

Nacemento (As Somozas)

Ponte da estrada AC-110 (As Somozas; 585.338, 4.820.617)

6,0

Afluentes

Río Sor

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; 603.881, 4.838.914)

Souto da Ribeira (Mañón e O Vicedo; 603.925, 4.840.394)

2,4

Río Sor

200 m augas arriba da presa de Rafael (Mañón e O Vicedo; 603.159, 4.837.838)

200 m augas abaixo de Ponte Ulló (Mañón e O Vicedo; 603.876, 4.837.862)

0,9

Incluída no couto de Ribeiras

Río Sor

Nacemento do Rego de Tras da Serra (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura do Rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da Ponte de Ambosores (As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras; 600.586, 4.823.214)

15

Afluentes, incluído o Rego de Solloso

Río Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza, límite superior do couto de Noia (Brión e Negreira; 516.542, 4.745.819)

Desembocadura do Corzán (Brión e Negreira; 515.801, 4.745.736)

0,8

Rego das Touzas

Brañas das Cabazas-Baíñas (Vimianzo; 498.738, 4.764.366)

Desembocadura no Xallas, no lugar de Boudañeira (Dumbría; 498.316, 4.758.242)

9,4

Afluentes

Río de Va

Ponte da estrada DP-3501 (Fene; 565.262, 4.810.513)

Ponte da estrada AC-133 (Fene; 564.753, 4.811.528)

2,6

Río Xallas

100 m augas arriba da presa do Outeiro (Santa Comba; 511.757, 4.762.410)

A Presa do Outeiro (Santa Comba; 511.679, 4.762.349)

0,1

Incluída no couto de Xallas

Río Xuvia

Presa do Muíño de Xuvia (Narón e Neda; 568.564, 4.818.634)

Ponte peonil do albergue (Narón e Neda; 568.455, 4.818.306)

0,4

92 m incluídos no couto de Xuvia

Provincia de Lugo.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Rego de Anguieira

A Ponte de Deilás, na estrada LU-611, entre Taboada e Toiriz (Taboada; 603.501, 4.730.457)

Desembocadura no Rego de Moreda, no couto de pesca (Taboada; 604.107, 4.729.097)

3,0

Río Antigua

Nacemento (O Incio)

Desembocadura no Cabe (O Incio; 637.218, 4.722.592)

5,3

Afluentes

Rego de Barcia

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.739, 4.785.133)

1,2

Afluentes

Río de Brego ou de Cereixedo

Nacemento (Cervantes)

Lugar de Deva (Cervantes; 670.439, 4.740.104)

5,5

Rego de Cabana Vella ou do Salgueiro

Nacemento (Cervantes)

Desembocadura no Río das Cales (Cervantes; 668.881, 4.741.062)

2,9

Río Cabarcos ou Pusigo

Nacemento (Barreiros)

Desembocadura no Masma (Barreiros; 639.453, 4.818.691)

8,7

Afluentes

Río Cabe

Ponte Piñeira (Monforte de Lemos; 620.345, 4.707.157)

Ponte da CG-2.1, augas abaixo da desembocadura do Cinsa (Monforte de Lemos; 618.011, 4.706.676)

2,6

Rego de Candaíde (Río Narla)

Nacemento (Friol)

A Ponte do Vao, na estrada entre Xiá e A Torre da Luz (Friol; 592.904, 4.762.263)

5,8

Afluentes

Lagoa de Caque ou Bardancos

Toda a superficie da lagoa (Castro de Rei)

Río de Castelo ou de Quindous

Nacemento (Cervantes)

Desembocadura no Navia, no couto de Cervantes (Cervantes; 657.117, 4.748.824)

16

Afluentes

Rego do Castro

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.696, 4.782.938)

1,5

Afluentes

Río Centiño

Nacemento (Foz)

Desembocadura na ría de Foz (Foz; 640.694, 4.824.471)

11

Afluentes

Río Chamoselo

Nacemento (Xermade)

Desembocadura no Eume (As Pontes de García Rodríguez; 592.949, 4.810.866)

12

Afluentes

Río Córneas

Nacemento (Baleira)

Xunta cos ríos de Ferreira e de Lamas (A Fonsagrada; 654.236, 4.767.063)

15,5

Afluentes

Rego dos Coruxos

Nacemento (Muras)

Desembocadura no Landro (Muras; 612.075, 4.817.574)

6,3

Lagoa de Cospeito

Toda a superficie da lagoa (Cospeito)

Rego das Covas

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil (A Fonsagrada e Ribeira de Piquín; 649.490, 4.782.593)

7,4

Afluentes

Río de Donsal

Nacemento (Becerreá)

Desembocadura no Navia, no couto de San Martiño da Ribeira (Becerreá; 657.517, 4.752.970)

12

Afluentes

Río Eo

Pozo do Fornacho, límite inferior do couto de Abres (Trabada e Asturias; 653.756, 4.811.544)

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Ribadeo e Asturias; 657.546, 4.815.196)

6,9

Río Eo

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; 647.333, 4.806.421)

Estreitos (Trabada e Asturias; 647.876, 4.806.815)

0,7

Lote 1 do couto de San Tirso

Rego de Ferreira

Nacemento (O Valadouro)

Desembocadura no Ouro (O Valadouro; 627.753, 4.821.225)

12

Afluentes

Rego de Figueiras

Nacemento (Abadín)

Ponte de Coutada, na pista que vai cara á Coutada desde a estrada entre Viloalle e Figueiras (Mondoñedo; 630.039, 4.814.530)

13

Afluentes

Rego Grande

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.896, 4.784.861)

3,6

Afluentes

Río de Guisande

A Ponte de Guisande (Cospeito; 619.292, 4.790.950)

Desembocadura no Támoga (Cospeito; 616.215, 4.789.140)

4,4

Río Landro

Nacemento (Muras)

A Ponte de Cabana, na estrada que sae de Cabana cara á Barreira e Fornelos (Muras; 612.286, 4.818.684)

8,4

Río Landro

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; 613.226, 4.828.579)

250 m augas abaixo da presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; 613.342, 4.828.759)

0,25

Incluída no couto de Viveiro

Río Landro

100 m augas arriba da presa do Muíño de Landrove (Viveiro; 613.034, 4.831.830)

100 m augas abaixo da presa do Muíño de Landrove (Viveiro; 613.049, 4.831.930)

0,2

Incluída no couto de Viveiro

Río Landro

100 m augas arriba da presa de Chavín (Viveiro; 613.223, 4.829.685)

100 m augas abaixo da Presa de Chavín (Viveiro; 613.192, 4.829.857)

0,2

Incluída no couto de Viveiro

Rego de Larín

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 646.104, 4.784.591)

1,9

Afluentes

Río Lodoso

Nacemento (Friol)

Ponte da estrada LU-P-1611, entre As Pardellas e Guimarei (Friol; 598.996, 4.761.416)

5,9

Afluentes

Río Lóuzara

Nacemento (Pedrafita do Cebreiro)

A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos; 646.257, 4.728.654)

11

Afluentes

Río Lúa

Nacemento (Pol)

Desembocadura no Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 646.090, 4.781.682)

8,0

Afluentes

Río Madanela

Nacemento (Vilalba)

A Ponte Nova en Lanzós, límite superior do couto de Vilalba (Vilalba; 607.801, 4.800.214)

9,6

Afluentes

Regueiro das Malloadas

Rúa do escultor Francisco Moure, no límite do Parque dos Condes (Monforte de Lemos; 621.926, 4.708.537)

Desembocadura no Cabe (Monforte de Lemos; 621.778, 4.708.573)

0,15

Río Mao

Presa do encoro de Vilasouto (O Incio; 629.204, 4.724.346)

200 m augas abaixo da presa do encoro de Vilasouto (O Incio; 629.090, 4.724.185)

0,2

Río Mao

A Ponte da Ribeira, na parroquia de Goó (O Incio; 631.791, 4.726.272)

Xunta do Rego de Boqueiro (O Incio; 631.236, 4.725.664)

1,2

Río do Marbondo

Nacemento (A Fonsagrada)

Ponte da estrada LU-P-1910 (A Fonsagrada e Negueira de Muñiz; 667.832, 4.772.657)

8,5

Afluentes

Río Masma

100 m augas arriba da Presa de Fontela (Barreiros; 639.455, 4.818.678)

100 m augas abaixo da presa de Fontela (Barreiros; 639.340, 4.818.837)

0,2

Incluída no couto de Celeiro

Río Masma

100 m augas arriba da Presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; 638.288, 4.817.871)

100 m augas abaixo da presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; 638.416, 4.817.860)

0,2

Incluída no couto de Celeiro

Río Mera

Ponte do Muíño de Mazuco (Lugo; 611.590, 4.760.581)

Ponte nova da estrada LU-232, na parroquia do Veral (Lugo; 612.286, 4.760.993)

1,1

Rego de Millares

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.899, 4.785.923)

0,8

Afluentes

Río Miño

Nacemento (Meira)

A Ponte de Rapafoles, na estrada que vai da N-640 cara ao Gruñedo (A Pastoriza; 637.238, 4.786.179)

5,7

Afluentes

Río Miño

Xunta do Río Chamoso (Lugo e O Corgo; 621.286, 4.755.058)

Xunta do Rego de Vilamoure ou Ceza (Lugo e O Corgo; 621.076, 4.753.812)

1,3

Incluída no couto de Quinte

Rego de Moleiras

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 646.863, 4.782.164)

8,2

Afluentes

Rego do Muíño Vello

Ponte da estrada LU-P-6001 entre Batán e Piñor (Taboada; 598.362, 4.728.941)

Desembocadura no Rego de Moreda, no couto de pesca (Taboada; 599.025, 4.728.547)

0,9

Río Navia

A Ponte da Ferrería (As Nogais; 654.090, 4.742.265)

Central eléctrica da Horta (Becerreá; 653.345, 4.745.121)

4,7

Couto das Nogais

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Cuba (Alfoz; 625.330, 4.819.547)

50 m augas abaixo da presa de Cuba (Alfoz; 625.423, 4.819.581)

0,1

Incluída no couto de Val do Ouro

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa da Galea (Alfoz; 628.323, 4.821.106)

50 m augas abaixo da Presa da Galea (Alfoz; 628.372, 4.821.176)

0,1

Incluída no couto de Val do Ouro

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Dona Lola (Alfoz; 628.999, 4.821.501)

50 m augas abaixo da Presa de Dona Lola (Alfoz; 629.073, 4.821.567)

0,1

Incluída no couto de Val do Ouro

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Damián (Alfoz; 630.444, 4.822.134)

50 m augas abaixo da Presa de Damián (Alfoz; 630.415, 4.822.228)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Santo Acisclo (Alfoz e Foz; 630.884, 4.823.707)

50 m augas abaixo da Presa de Santo Acisclo (Foz; 630.890, 4.823.789)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Maciñeira (O Valadouro; 624.884, 4.819.542)

50 m augas abaixo da Presa de Maciñeira (O Valadouro; 624.883, 4.819.441)

0,1

Incluída no couto de Val do Ouro

Río Parga

100 m augas arriba da presa do muíño da praia fluvial (Begonte; 601.006, 4.780.587)

A Ponte de Vilariño (Begonte; 601.197, 4.780.384)

0,3

Incluída no couto de Baamonde

Río da Penela ou de Maceda

Nacemento (Palas de Rei)

Xunta co Pambre (Palas de Rei; 591.029, 4.751.638)

5,1

Afluentes

Río Pequeno

Ponte da estrada Folgoso-Seoane (Folgoso do Courel; 651.094, 4.723.089)

Desembocadura no Lor (Folgoso do Courel; 651.463, 4.722.103)

1,3

Río Pequeno

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei; 612.086, 4.771.734)

14

Afluentes

Río Pequeno

Nacemento (Guitiriz)

Xunta co Ladroil (Guitiriz; 592.509, 4.778.217)

3,4

Rego de Pomeda ou Carteire

Nacemento (Palas de Rei)

Xunta co Ferreira (Palas de Rei; 601.356, 4.751.775)

10

Afluentes

Río da Ponte de Enviande

Nacemento (Chantada)

Desembocadura no encoro de Belesar (Chantada e Taboada; 602.958, 4.724.059)

18

Afluentes

Río do Portiño

Nacemento (Bóveda)

Xunta co Sardiñeira (O Saviñao; 612.537, 4.723.176)

14

Afluentes

Rego de Porto Recimil ou de Mariz

Ponte da estrada de Guitiriz a Mariz (Guitiriz; 588.725, 4.777.368)

Desembocadura no Ladroil, no couto de Parga (Guitiriz; 592.151, 4.778.859)

4,6

Rego de Puza ou da Fonte

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Narla (Lugo; 610.869, 4.767.323)

5,3

Afluentes

Fontes de Quintela

Nacemento (Castro de Rei)

Desembocadura no Miño (Castro de Rei; 626.593, 4.783.492)

0,5

Afluentes

Río Rato

A Ponte de Galegos (Lugo; 618.451, 4.763.739)

Desembocadura no Miño (Lugo; 619.288, 4.760.401)

4,9

Rego das Reigadas

Nacemento (A Fonsagrada)

Desembocadura no Eo (A Pontenova; 647.617, 4.797.800)

12

Afluentes

Rego de Rendide

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.672, 4.783.065)

1,6

Afluentes

Rego de Riotorto

Nacemento (Mondoñedo e Riotorto)

Ponte Machín (Riotorto; 639.659, 4.802.325)

5,1

Afluentes

Rego do Salgueiro

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.912, 4.783.938)

2,8

Afluentes

Rego de Samai

Ponte da estrada LU-1611 (Guntín; 607.541, 4.753.016)

Xunta co Ferreira (Guntín; 605.630, 4.748.922)

6,6

Afluentes

Rego San Mamele

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Rodil, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 647.624, 4.782.256)

1,3

Afluentes

Río Sardiñeira

Nacemento (Bóveda)

Xunta do Río do Portiño (O Saviñao; 612.537, 4.723.176)

12

Afluentes

Río Sarria

Ponte da Capela do Ciprés (Samos; 637.125, 4.732.447)

A presa do Bizarro (Samos; 637.029, 4.732.193)

0,3

Río Sarria

A Ponte Castelao (Sarria; 630.003, 4.736.702)

Ponte de Ferro-estrada de Samos (Sarria; 630.015, 4.737.450)

0,8

Río Seco

Nacemento (A Pobra do Brollón)

Desembocadura no Cabe (Monforte de Lemos; 622.485, 4.709.614)

15

Afluentes

Río Sor

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; 603.881, 4.838.914)

Souto da Ribeira (Mañón e O Vicedo; 603.925, 4.840.394)

1,6

Río Sor

200 m augas arriba da presa de Rafael (Mañón e O Vicedo; 603.159, 4.837.838)

200 m augas abaixo de Ponte Ulló (Mañón e O Vicedo; 603.876, 4.837.862)

1,1

Incluída no couto de Ribeiras

Río Sor

Nacemento do Rego de Tras da Serra (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura do Rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da Ponte de Ambosores (As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras; 600.586, 4.823.214)

15

Afluentes, incluído o Rego de Solloso

Rego de Survial do Couso

Nacemento (Meira e Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; 645.684, 4.786.523)

3,5

Afluentes

Río Trimaz

Nacemento (Xermade)

Ponte da pista que sae da estrada LU-861, na Ribeira, cara ás Mariñás (Xermade; 599.676, 4.799.770)

14

Afluentes

Río Ulla

Nacemento (Antas de Ulla)

Presa de Parteme, límite superior do couto da Ulloa (Antas de Ulla e Monterroso; 594.929, 4.736.923)

12

Afluentes

Rego de Valcoxo

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Rodil (Ribeira de Piquín; 648.706, 4.782.814)

1,2

Afluentes

Rego de Valín de Salgueiro

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil (Ribeira de Piquín; 649.152, 4.782.299)

8,9

Afluentes

Río da Vara ou das Cales

Nacemento (Cervantes)

Xunta do Regueiro do Castelo de Frades (Cervantes; 667.364, 4.740.010)

7,6

Rego da Veiga de Feás

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Rego de Guimarás (Lugo; 625.718, 4.771.106)

2,8

Afluentes

Rego de Vilamoure ou Ceza

Ponte da estrada LU-612 en Vilamoure (Lugo; 616.534, 4.756.174)

Desembocadura no Miño (Lugo; 621.076, 4.753.812)

7,2

Afluentes

Rego de Vilarpandín ou de Corbeira

Ponte da estrada Becerreá-Navia (Navia de Suarna; 662.401, 4.758.572)

Desembocadura no Navia (Navia de Suarna; 662.591, 4.758.838)

0,4

Río Xunco

Nacemento (Cervo)

Ponte do ferrocarril na Rueta (Cervo; 628.512, 4.837.762)

21

Afluentes

Provincia de Ourense.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Regato da Abelleira

Nacemento (A Merca)

Desembocadura no Arnoia (Celanova; 587.502, 4.672.106)

6,1

Río Arenteiro

A Ponte de Veneres (O Carballiño e San Cristovo de Cea; 578.279, 4.701.650)

Pasarela da Granxa (O Carballiño; 577.679, 4.701.123)

1,1

Incluída no couto do Carballiño

Río Arnoia

Ponte da Acea, na estrada entre os lugares de Pumares e O Viñal (Baños de Molgas; 605.776, 4.675.165)

Presa do Bernardo, aproximadamente 400 m augas abaixo da desembocadura do Regueiro de Mevan (Xunqueira de Ambía; 605.209, 4.674.566)

0,9

Veda do Decreto 70/2013

Río Arnoia

Ponte Pulido (A Merca; 590.436, 4.671.839)

A Presa de Pontefechas (Celanova; 588.935, 4.671.115)

2,0

Incluída no tramo 1 do couto de Celanova

Río Arnoia

Xunta dos ríos Arnoia e Ourille, límite inferior do couto de Celanova (Celanova; 587.089, 4.671.658)

600 m augas abaixo da Presa de Varela (Cartelle e Celanova; 586.302, 4.672.656)

1,6

Río Arnoia

Nacemento (Vilar de Barrio)

A Ponte de Prado (Vilar de Barrio; 622.387, 4.665.951)

10

Afluentes

Corga da Auguela

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; 588.399, 4.650.885)

1,8

Afluentes

Río da Barra

A Fervenza (Coles; 597.344, 4.697.905)

Desembocadura no Miño (A Peroxa e Coles; 598.941, 4.695.943)

3,4

Regato de Baxín

Nacemento (O Irixo)

Xunta co Río Viñao (O Irixo; 572.621, 4.708.408)

4,1

Afluentes

Rego de Caldelas

Nacemento en Faramontaos e Orega (Carballeda de Avia e Leiro)

Desembocadura no Avia (Leiro; 572.124, 4.687.983)

9,7

Afluentes

Río Caldo

Nacemento (Lobios)

Desembocadura no encoro de Lindoso (Lobios; 574.291, 4.637.847)

10

Afluentes

Río Camba

Nacemento (Laza)

Xunta do Río de Groíses (Laza; 632.440, 4.662.997)

5,3

Afluentes

Rego de Carpazás

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; 590.035, 4.651.992)

5,8

Afluentes

Río Cenza

Nacemento (Manzaneda)

Pista de circunvalación do encoro de Cenza (Chandrexa de Queixa; 641.949, 4.674.761)

5,1

Afluentes

Río Cereixo

Nacemento (Laza)

Desembocadura no Támega (Laza; 627.949, 4.656.537)

10

Afluentes

Río Cerves

Nacemento (Melón)

Desembocadura no encoro da Frieira (Ribadavia; 569.373, 4.678.336)

12

Afluentes

Río Collas ou Codias

Nacemento (Castrelo do Val)

Desembocadura no Támega (Laza; 629.997, 4.655.459)

8,8

Afluentes

Río Conso

Nacemento (Chandrexa de Queixa)

Desembocadura do Regueiro de Valboa (Vilariño de Conso; 642.442, 4.670.178)

11

Afluentes

Rego Currelo

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; 589.741, 4.651.829)

4,2

Afluentes

Río Doade ou Cardelle

Nacemento (Avión e Beariz)

Xunta do Regueiro de Maleito (Avión e Boborás; 562.824, 4.698.064)

16

Afluentes, agás o tramo libre de pesca sen morte do Río Ponte Pedriña

Regato de Fechiñas

Nacemento (A Bola)

Desembocadura no Arnoia (A Merca e Celanova; 589.335, 4.671.068)

6,7

Afluentes

Regato do Fragoso

Nacemento (Toén)

Desembocadura no encoro de Castrelo de Miño (Castrelo de Miño; 578.373, 4.685.841)

9,8

Regato de Groil

Nacemento (Montederramo)

Desembocadura no Mao (Montederramo; 622.623, 4.682.198)

7,8

Regato de Güín

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; 591.172, 4.652.182)

1,7

Afluentes

Río Limia

Pozas das areeiras da Limia sinalizadas (Sandiás)

Regato de Lobios

Nacemento (Porqueira)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Porqueira; 589.186, 4.651.423)

1,1

Afluentes

Río de Lobios

Nacemento (Lobios)

Desembocadura no encoro de Lindoso (Lobios; 575.794, 4.639.864)

10

Afluentes

Río Maceda

Nacemento (Parada de Sil)

Ponte da estrada OU-536 (Xunqueira de Espadanedo; 611.380, 4.684.991)

7,7

Afluentes

Río Maceda

Desembocadura do Regueiro da Pitadiña (Baños de Molgas; 610.104, 4.677.984)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; 609.776, 4.677.474)

0,7

Veda do Decreto 70/2013

Río Mao

200 m augas arriba de Ponte Mazaira (Montederramo; 624.183, 4.681.296)

Ponte Mazaira, augas abaixo da área recreativa de Montederramo (Montederramo; 624.086, 4.681.145)

0,2

Incluída no couto de Montederramo

Río Mao

Nacemento (Montederramo)

A Ponte de Touzal (Montederramo; 625.438, 4.681.110)

9,7

Afluentes

Regato de Maquiáns

Nacemento (Carballeda de Avia)

Desembocadura do Regato de Vales (Carballeda de Avia; 568.770 4.684.544)

6,7

Afluentes, incluído o do límite inferior

Río Marañao (Silvaboa)

Nacemento (San Cristovo de Cea)

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro, límite superior do tramo 3 do couto do Carballiño (San Cristovo de Cea; 581.247, 4.702.039)

8,8

Afluentes

Río Marañao

A Presa do Gabián, aproximadamente 200 m augas arriba do viaduto da AG-53 (San Cristovo de Cea; 580.188, 4.701.745)

Ponte de San Bieito ou Ponte Marañao (San Cristovo de Cea e O Carballiño; 579.804, 4.701.551)

0,9

Incluída no couto do Carballiño

Regueiro de Mevan

Nacemento (Xunqueira de Ambía)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; 605.479, 4.674.849)

3,6

Veda do Decreto 70/2013

Río Oseira ou Mirela

Nacemento (San Cristovo de Cea)

Desembocadura no Arenteiro, no couto do Carballiño (San Cristovo de Cea; 579.496, 4.703.760)

17

Afluentes

Río Navea-Queixa

Nacemento (Laza)

Pozo Simeón (Chandrexa de Queixa e Montederramo; 629.124, 4.671.984)

9,5

Afluentes

Río Ourille

Nacemento (Verea)

Ponte da Aceña, na estrada vella de Verea a Ourille (Verea; 588.155, 4.661.488)

5,5

Afluentes

Río Ourille

Ponte Ribeiro (Celanova; 587.532, 4.668.809)

Pasarela dos Montiños (Celanova; 587.092, 4.669.445)

2,0

Incluída no tramo 2 do couto de Celanova

Río do Outeiro ou Brul

Nacemento (Melón)

Desembocadura no encoro da Frieira (Ribadavia; 569.350, 4.680.243)

13

Afluentes

Río Pacín

Nacemento (Entrimo e Lobeira)

A Ponte Nova (Entrimo; 575.199, 4.643.772)

10

Afluentes

Regueiro da Pitadiña

Nacemento (Baños de Molgas)

Desembocadura no Río Maceda (Baños de Molgas; 610.104, 4.677.984)

1,0

Veda do Decreto 70/2013

Río de Puga

Nacemento (Barbadás)

Desembocadura no encoro de Castrelo de Miño (Toén; 581.508, 4.686.500)

11

Afluentes

Corga Reigosiña

Nacemento (Vilariño de Conso)

Desembocadura no Conso (Vilariño de Conso; 642.666, 4.669.931)

3,4

Afluentes

Regato de Reixa

Nacemento (Montederramo)

Desembocadura no Mao (Montederramo; 625.708, 4.682.061)

4,3

Afluentes

Río Ribeira Grande

Nacemento nos Montes do Invernadeiro (Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso)

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso; 640.870, 4.664.309)

16

Afluentes

Río Ribeira Pequena

Nacemento nos Montes do Invernadeiro (Vilariño de Conso)

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso; 639.856, 4.663.181)

10

Afluentes

Corga do Salto do Gato

Nacemento (Quintela de Leirado)

Desembocadura no Deva (Quintela de Leirado; 575.776, 4.662.844)

5,4

Afluentes

Lagoa de San Cristovo de Regodeigón

Toda a superficie da lagoa (Ribadavia)

Veda do Decreto 70/2013

Corga de San Tomé

Nacemento (Muíños)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Muíños; 588.462, 4.650.493)

3,2

Afluentes

Río de Santiago

Nacemento (Maceda)

Desembocadura no Tioira (Maceda; 617.013, 4.676.189)

7,6

Afluentes

Regato de Sever

Nacemento (Porqueira)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Porqueira; 590.639, 4.651.724)

1,2

Afluentes

Río Sil

Ponte do ferrocarril-Ponte do Estreito (Rubiá; 678.098, 4.706.643)

Saída do túnel do ferrocarril en dirección a Ourense (Rubiá; 678.100, 4.705.841)

1,1

Río Támega

Presa de Penelas (Laza, 629.915, 4.655.217)

Ponte Matamá (Laza, 629.642, 4.654.958)

0,4

Incluída no couto de Laza

Río Támega

Desembocadura do Río Cabras ou Cereixo na Ponte da Veiga (Laza; 627.949, 4.656.537)

A Ponte Pedriña (Laza; 629.256, 4.656.158)

1,5

Río Támega

Nacemento (Laza)

Desembocadura do Regato de Braxón en Tamicelas (Laza; 623.555, 4.661.940)

6,0

Afluentes

Río Tioira

Nacemento (Maceda)

A Ponte de Pías (Maceda; 617.272, 4.675.417)

8,6

Afluentes

Río Tioira

Desembocadura do Regato da Breña (Baños de Molgas; 611.431, 4.678.147)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; 610.423, 4.677.535)

2,0

Veda do Decreto 70/2013

Corga de Trasentes

Nacemento (Lobeira)

Desembocadura no encoro das Conchas (Bande; 582.417, 4.646.732)

6,1

Afluentes

Río Valderías

Nacemento (Avión)

Desembocadura no encoro de Albarellos (Avión; 563.538, 4.691.397)

7,6

Afluentes

Río Viñao

Nacemento (O Irixo)

Xunta do Rego da Fraga no lugar O Tellado do Campo (O Irixo; 573.013, 4.708.904)

4,4

Afluentes

Río Viñao

Muíño da Teixeira, límite inferior do couto de Boborás (Boborás; 569.056, 4.699.242)

Desembocadura do Regato de Moreiras (Boborás; 567.918, 4.698.886)

1,6

Río Viñas ou do Testeiro

Nacemento (O Irixo)

Desembocadura no Viñao, no couto de Boborás (Boborás; 568.880, 4.702.802)

11

Afluentes

Río Xares

Nacemento (A Veiga)

Pontón Pena Pousa (A Veiga; 674.346, 4.679.942)

9,7

Afluentes

Provincia de Pontevedra.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Río Almofrei

Toma de auga da piscifactoría de Carballedo (Cerdedo-Cotobade; 541.776, 4.702.186)

Presa de Pozo Negro (Cerdedo-Cotobade; 541.077, 4.701.845)

0,9

Incluída no couto de Lagoas

Río Almofrei

Desembocadura do Regato de Campolongo ou Regueiro de Cachón, límite superior do tramo 1 do couto de Portamuíño (Cerdedo-Cotobade; 537.535, 4.698.019)

Desembocadura do Rego das Longuiñas (Cerdedo-Cotobade; 536.808, 4.697.727)

0,95

Incluída no couto de Portamuíño

Río Barosa

A Ponte de Búa (Barro; 530.889, 4.712.022)

Ponte da estrada N-550 (Barro e Portas; 529.754, 4.711.693)

1,6

Río Bo

Nacemento (Covelo)

Desembocadura no Tea (Covelo; 556.157, 4.681.814)

3,2

Afluentes

Rego das Brañas

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia, no couto de Codeseda (A Estrada; 543.300, 4.718.961)

2,3

Afluentes

Río Cabanelas

Nacemento (Cerdedo-Cotobade)

Desembocadura no Lérez (Cerdedo-Cotobade; 535.918, 4.702.273)

4,9

Afluentes

Río do Carrio

Nacemento (Lalín e Vila de Cruces)

Desembocadura no Deza (Vila de Cruces; 562.845, 4.733.616)

7,6

Afluentes

Regato de Castiñeiras

Nacemento (Marín e Vilaboa)

Lagoa de Castiñeiras (Marín e Vilaboa; 526.771, 4.689.982)

0,8

Río Castro

Desembocadura do Regato de Carballás (Cerdedo-Cotobade e Forcarei; 553.404, 4.709.256)

Pasos de Arén, límite superior do couto de Cerdedo (Cerdedo-Cotobade; 551.370, 4.709.576)

3,7

Lagoa ou Barreira de Centeáns

Toda a superficie da lagoa (O Porriño)

Río da Chanca

Nacemento (Meis)

Desembocadura na ría de Arousa (Meaño; 514.787, 4.699.965)

9,7

Afluentes

Río do Con

Nacemento (Vilagarcía de Arousa)

Presa do encoro do Con (Vilagarcía de Arousa; 522.610, 4.717.558)

3,4

Afluentes

Río do Con

Ponte da N-640 (Vilagarcía de Arousa; 520.557, 4.715.525)

Desembocadura no mar (Vilagarcía de Arousa; 518.769, 4.715.995)

2,4

Rego das Cortes

Nacemento (Pontevedra)

Desembocadura no encoro do Pontillón de Castro (Pontevedra; 531.763, 4.705.390)

1,8

Afluentes

Regato Cotarel ou do Seixal

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui)

Ponte do Cotarel ou do Lugariño (Tui; 527.528, 4.656.525)

3,6

Afluentes (regatos Udencias, Cabanas, Tripes, Tabernas...)

Río Curantes

Ponte da estrada Nogueira-Vilapouca (A Estrada; 545.411, 4.725.733)

Desembocadura no Liñares (A Estrada; 545.146, 4.725.747)

0,3

Incluída no couto de Rubín

Río Delque

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; 528.937, 4.658.698)

2,8

Afluentes

Río Deva

Nacemento (A Cañiza)

A Ponte Deva (A Cañiza; 558.765, 4.678.130)

3,6

Río Deva

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo; 558.235, 4.663.345)

Desembocadura no Miño (Arbo; 558.399, 4.662.417)

1,0

Río Deza

300 m augas arriba da ponte da praia fluvial de Vilatuxe (Lalín; 564.939, 4.718.294)

100 m augas abaixo da ponte da praia fluvial de Vilatuxe (Lalín; 564.841, 4.718.610)

0,4

Río Deza

Ponte Penide, límite inferior do couto de Taboada (Lalín e Silleda; 564.432, 4.730.477)

Desembocadura do Río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces; 564.306, 4.730.451)

0,13

Río Deza

200 m augas arriba da desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; 553.557, 4.737.060)

100 m augas arriba da desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; 553.459, 4.737.074)

0,1

Incluída no couto de Cira

Río Freixeira

Ponte da Porreta, aproximadamente 140 m augas arriba da ponte da estrada PO-534 entre Folgoso e O Cachafeiro (Forcarei; 553.853, 4.712.399)

Desembocadura no Lérez (Cerdedo-Cotobade; 552.948, 4.711.654)

2,0

Río Gafos

Xunta dos ríos Tomeza e do Marco (Pontevedra; 530.017, 4.696.133)

Desembocadura (Pontevedra; 528.638, 4.697.405)

2,6

Río do Hospital da Briña

Presa do Pedregal, aproximadamente 140 m augas arriba da ponte da estrada PO-552 (Tomiño; 523.312, 4.648.189)

Desembocadura no Miño (Tomiño; 523.608, 4.647.803)

0,6

Regueiro do Inferno (Río de San Simón)

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; 526.626, 4.660.279)

1,2

Afluentes

Río Lagares

Ponte da Fábrica de Álvarez, límite inferior do tramo 1 do couto de Fragoso (Vigo; 526.728, 4.674.588)

Desembocadura no mar (Vigo; 518.197, 4.672.406)

12

Afluentes. Excluídos os tramos 2 e 4 do couto de Fragoso e afluentes

Río Lameiriña

Nacemento (Marín)

Desembocadura no mar (Marín; 524.346, 4.693.688)

3,9

Río Lebozán

A Ponte Nova de Lebozán (Lalín; 569.058, 4.714.790)

Desembocadura no Asneiro (Lalín; 570.017, 4.718.347)

4,8

Afluentes

Río Lérez

Presa da Celulosa (Pontevedra; 533.961, 4.699.601)

Ponte nova de Monte Porreiro, na estrada EP-0020 (Pontevedra; 530.628, 4.699.463)

3,9

Couto de Monte Porreiro

Río Liñares

Presa da traída das augas (A Estrada; 544.280, 4.727.705)

Ponte da praia fluvial do Liñares (A Estrada; 543.749, 4.727.679)

0,9

Incluída no couto de Ponte Liñares

Río Liñares

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa, límite inferior do couto de Ponte Liñares (A Estrada; 543.422, 4.729.582)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 543.351, 4.732.461)

4,9

Rego de Lobeira

Nacemento (Vilanova de Arousa)

Desembocadura no Umia (Cambados; 519.862, 4.708.473)

4,0

Afluentes

Rego de Lobeira ou Río Mendo

Nacemento (As Neves)

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; 544.406, 4.658.993)

8,2

Afluentes

Río Maneses

Nacemento (Campo Lameiro)

1 km augas arriba da desembocadura no Lérez, límite superior do couto de Cutián (Campo Lameiro; 537.933, 4.708.889)

3,9

Afluentes

Río de Mera ou de Oisa

Nacemento (Silleda)

Desembocadura no Deza (Silleda; 564.306, 4.730.451)

9,2

Afluentes

Lagoa Mina Mercedes V

Punto situado 30 m antes do extremo nordés da lagoa (Valga; 527.335, 4.728.158)

Punto situado a 50 m do extremo sur da lagoa (Valga; 527.279, 4.727.909)

0,39

Río Miñor

Ponte da estrada PO-340 Tui-Gondomar (Gondomar; 519.809, 4.661.920)

Ponte xunto á desembocadura do Zamáns (Gondomar; 519.456, 4.662.029)

0,4

Incluída no couto de Gondomar

Río Muíños

Ponte da estrada PO-332, xunta o Pazo da Touza (Nigrán; 518.718, 4.665.678)

Ponte da estrada PO-325 (Nigrán; 515.485, 4.664.634)

4,3

Río de Oca

Nacemento (A Estrada)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 547.622, 4.733.669)

10

Afluentes

Río Oitavén

Desembocadura do Parada (Fornelos de Montes; 545.516, 4.688.980)

Ponte da estrada PO-250 no Portovilán (Fornelos de Montes; 545.240, 4.688.898)

0,3

Incluída no couto das Eiras

Lagoa ou Barreira de Orbenlle

Toda a superficie da lagoa (O Porriño)

Río de Orza

Nacemento (Vila de Cruces)

Desembocadura no Deza (Vila de Cruces; 560.678, 4.734.696)

12

Afluentes

Río Pequeno

A Ponte da Cachopa (Soutomaior; 537.781, 4.687.338)

Desembocadura no Oitavén (Soutomaior; 537.551, 4.687.692)

0,5

Regato da Ponte Pardellas

Nacemento (Covelo)

Desembocadura no Tea (Covelo; 556.307, 4.682.291)

5,8

Afluentes

Regato de Rebordáns

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; 527.496, 4.657.740)

0,4

Afluentes

Río Rons

Nacemento (Moraña)

Desembocadura no encoro do Pontillón de Castro (Pontevedra; 531.425, 4.706.060)

3,0

Afluentes

Rego de Seixas

Nacemento (Dozón)

Xunta do Rego de Pulgán, preto da praia fluvial de Sanguiñeda (Dozón; 574.904, 4.714.799)

4,2

Afluentes, incluído o Rego de Pulgán

Rego de Souto ou de Fontefría

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia, no couto de Codeseda (A Estrada; 544.380, 4.718.549)

5,2

Afluentes

Río Tea

Presa da praia fluvial de Maceira (Covelo; 553.365, 4.680.007)

Ponte da estrada entre Lourido e Redondo, límite superior do tramo 1 do couto de Lougares (Covelo; 550.903, 4.679.221)

3,5

Río Tea

Presa do Val (Mondariz; 544.427, 4.676.152)

A Ponte da Poeira (Mondariz; 544.245, 4.676.247)

0,3

Tramo 2 do couto de Mondariz

Río Tea

Desembocadura do Xabriña (Mondariz e Mondariz-Balneario; 543.845, 4.675.289)

Ponte Vilar (Mondariz e Mondariz-Balneario; 543.639, 4.675.209)

0,23

Incluída no tramo 3 do couto de Mondariz

Río Tea

Final do Paseo de Mondariz-Balneario, límite inferior do couto de Mondariz (Mondariz e Ponteareas; 542.430, 4.675.126)

Pasos de Porta Vilar (Mondariz e Ponteareas; 542.158, 4.675.082)

0,28

Río Tea

Ponte do ferrocarril (Salvaterra de Miño; 539.680, 4.658.908)

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; 539.083, 4.658.406)

0,9

Inclúe as dúas canles polas que desemboca o río

Río Termes

Nacemento (As Neves)

Desembocadura no Miño (As Neves; 549.735, 4.658.911)

11

Afluentes. Inclúe o couto das Neves

Barranco de Toxeira

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia, no tramo libre de pesca sen morte augas abaixo do couto de Codeseda (A Estrada; 541.515, 4.717.975)

5,7

Afluentes

Río Ulla

Canle de Covelas, límite inferior do couto de Ximonde (A Estrada e Vedra; 543.099, 4.732.616)

100 m augas abaixo da canle de Covelas, límite superior do couto de Santeles (A Estrada e Vedra; 543.042, 4.732.695)

0,1

Río Ulla

Presa de Ximonde (A Estrada e Vedra; 543.891, 4.732.721)

200 m augas abaixo da presa de Ximonde pola beira de Pontevedra (A Estrada; 543.729, 4.732.657) e liña perpendicular ao eixe do río que parte do punto anterior e chega á beira oposta (Vedra).

0,2

Río Ulla

Presa de Portodemouros (Arzúa e Vila de Cruces; 566.058, 4.745.055)

Nova Ponte de San Xusto (Arzúa e Vila de Cruces; 565.210, 4.743.989)

1,5

Río Uma

Nacemento (A Cañiza)

Desembocadura no Tea (Ponteareas; 540.149, 4.667.150)

18

Afluentes. Inclúe o couto de Uma

Río Umia

A Tosta do Muíño dos Lourenzos, límite inferior do tramo libre de pesca sen morte (A Estrada; 546.981, 4.720.525)

Presa de Loureiro, en Entrecastrelo, límite superior do couto de Codeseda (A Estrada; 546.387, 472.841)

1,2

Río Umia

Ponte Cabanelas (Ribadumia; 519.249, 4.707.020)

Con de Posta, límite inferior do couto de Ponte Arnelas (Ribadumia; 518.864, 4.706.664)

0,5

Incluída no couto de Ponte Arnelas

Río Umia

Ponte vella entre Vilabar de Abaixo e Grixó (Cuntis e Moraña; 533.554, 4.716.378)

Presa do encoro da Baxe (Caldas de Reis; 531.473, 4.717.351)

3,5

Afluentes 100 m

Río Vea

Ponte Poceños (A Estrada; 537.913, 4.732.299)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; 538.198, 4.733.372)

1,9

Regato da Venda

Nacemento (Ponteareas)

Desembocadura no Tea, no couto de Ponteareas (Ponteareas; 540.453, 4.669.630)

3,4

Río Verdugo

50 m augas arriba da presa da central do Inferno (Ponte Caldelas; 537.237, 4.690.263)

Central do Inferno, límite superior do couto de Soutomaior (Soutomaior; 536.635, 4.688.639)

2,0

Afluentes 1 km

Regueira Xuliana

Nacemento (As Neves)

Desembocadura no Miño (As Neves; 545.710, 4.659.166)

5,4

Afluentes

ANEXO XIV

Réximes especiais

• Réximes especiais da provincia da Coruña.

– Río Grande.

No couto da Ponte do Porto prohíbese o engado natural.

– Lagoa da Frouxeira (concello de Valdoviño).

Autorízase a pesca de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla...) durante todo o ano.

– Río Tambre.

Con motivo da Festa da Troita de Oroso autorízase a celebración dun concurso de pesca no couto de Sigüeiro, coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial.

– Río Ulla e afluentes.

No curso principal augas abaixo da presa de Portodemouros e no último quilómetro de todos os afluentes que verten neste tramo a pesca rexerase polos réximes especiais da provincia de Pontevedra, agás o Río Sar.

Couto de Xallas: Open Presidente da Xunta, 7 e 8 de abril de 2023.

• Réximes especiais da provincia de Lugo.

– Río Eo e afluentes.

Con motivo da Festa da Troita na Pontenova autorízase un concurso de pesca o día 1 de maio nos coutos de Vilarmide, Xinzo, Salmeán e A Pontenova (lotes 1, 2, 3 e 4), así como no tramo libre da Pontenova, coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial. Neste tramo só poderá pescar quen participe no concurso.

Nos coutos de Xinzo e Vilarmide, a partir do 1 de xuño só se permite a pesca con culleriña e mosca, cun so anzol en ambos os casos, na modalidade de pesca con morte ou ordinaria.

No couto de Ribeira de Piquín prohíbese o engado natural.

Védase a pesca do reo no couto de Vilarmide.

– Río Ladra e afluentes.

Prohíbese a pesca nas charcas das antigas canteiras dos concellos de Begonte, Lagoas do Pedroso e Riocaldo, na contorna do Rego de Riocaldo e da marxe esquerda do Ladra.

Prohíbese a pesca nas lagoas Os Pozos do Ollo no concello de Begonte, na contorna da marxe esquerda do Ladra.

Ríos afluentes do Parga: prohíbese a pesca nas charcas das antigas canteiras dos concellos de Friol (parroquia de Miraz) e Guitiriz (parroquias de Parga e Vilar), na contorna dos seguintes cursos fluviais: Río Pequeno, Rego da Roxida, Río Corveiros e Rego da Ponte Saltiño.

– Río Masma.

No tramo comprendido entre O Pozo dos Cantos (concellos de Barreiros e Foz) e A Ponte da Espiñeira prorrógase ata o 30 de setembro a pesca de robaliza, muxo e solla con xorra (Nereis sp.), pulga de mar ou miolo de pan.

– Río Miño.

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre presa do Rei Chiquito (concello de Lugo) e Acea do Vilar (concello de Lugo), nunha lonxitude aproximada de 5 km.

Nos caneiros autorizados nos concellos do Páramo, Portomarín, Guntín e Paradela, os períodos hábiles serán os que estableza a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

• Réximes especiais da provincia de Ourense.

– Río Arenteiro.

Á altura das plataformas existentes no tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño, resérvanse 150 m para uso exclusivo de persoas con mobilidade reducida.

Nos tramos 1 e 3 do couto do Carballiño a tempada de pesca finalizará o 30 de xuño.

– Río Arnoia.

No primeiro tramo do couto dos Medos prohíbese o uso de engado natural durante toda a tempada hábil. No resto do couto prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

No couto de Celanova prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

– Río Limia.

Con motivo da Festa do Peixe de Bande, autorízase a celebración dun concurso de pesca no couto de Ponteliñares, coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial.

– Río Mao.

No tramo de pesca sen morte do couto de Montederramo, a tempada de pesca finalizará o 31 de xullo.

No encoro de Leboreiro (couto de Montederramo) permítese o uso de dúas canas na modalidade «pesca ao parado».

– Río Miño.

Permítese a pesca de ciprínidos e perca americana común desde a beira do río durante todo o ano no tramo comprendido entre o viaduto do ferrocarril (concello de Ourense) e Ponte do Ribeiriño ou Ponte Novísima (concello de Ourense), nunha lonxitude aproximada de 1,2 km.

– Río Sil.

Autorízase a pesca de ciprínidos e perca americana común durante todo o ano no tramo comprendido entre a ponte de San Fernando (concello do Barco de Valdeorras) e a depuradora (concello do Barco de Valdeorras), nunha lonxitude aproximada de 2,5 km.

– Río Viñao.

No couto de Boborás prohíbese o uso do asticot como engado para todas as especies.

• Réximes especiais da provincia de Pontevedra.

– Río Pontiñas ou de Cabirtas (afluente do Deza).

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre a parte superior da lagoa do Auditorio (límite superior) e Ponte da Devesa (límite inferior), no concello de Lalín.

– Río Ulla.

No tramo desde A Ponte de Catoira ata a ponte da estrada N-550 en Pontecesures, nunha lonxitude aproximada de 10 km, poderase pescar desde embarcacións ou artefactos aboiantes.

Do 1 de maio ao 31 de xullo poderase utilizar xorra no tramo comprendido entre A Ponte de Catoira e a ponte da estrada N-550 en Pontecesures para a pesca de especies propias de esteiros (robaliza, muxo, solla, etc.).

Con motivo da Festa do Salmón da Estrada, autorízase a celebración dun concurso de pesca nos coutos de Sinde, Pontevea, Santeles e Ximonde, coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial. En todo caso, os exemplares capturados teranse en conta para o cómputo da cota de capturas establecida no artigo 1.2, letra c), para o Río Ulla.

Con motivo da Festa do Escalo, autorízase a celebración dun concurso de pesca no couto de Couso, coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial.

– Río Miño (bacía do Baixo Miño).

Védase o escalo nos afluentes da provincia de Pontevedra.

– Río Verdugo.

Con motivo da Festa Municipal da Troita autorízase a celebración dun concurso de pesca nos coutos de Ponte Verdugo (tramo 2) e Ponte Caldelas (tramos 1, 2 e 3), coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación pola xefatura territorial.

ANEXO XV

Normas das zonas de adestramento

• Zona de adestramento da provincia de Pontevedra.

Á zona de adestramento de lance no couto de Couso poderán acudir todas aquelas persoas que teñan a licenza de pesca en vigor. Só poderán adestrarse na zona habilitada e terán dereito ao adestramento por orde de chegada a cada postura.

Unha vez finalizada a tempada de pesca, o día 30 de setembro, poderase acceder á zona de adestramento de lance situada dentro do couto de Couso, no Río Ulla, coas seguintes restricións:

a) Período de adestramento.

Días permitidos para o adestramento: de martes a domingo; quedan, polo tanto, os luns como único día da semana inhábil para o adestramento.

Períodos de adestramento: establécense dous períodos para o adestramento.

– Primeiro período: do 1 de outubro ao 30 de novembro, ambos incluídos.

– Segundo período: do 1 de febreiro ao 30 de abril, ambos incluídos.

Período de parada técnica: co obxecto de preservar a reprodución dos salmónidos, queda prohibido o adestramento no período comprendido entre o 1 de decembro e o 31 de xaneiro.

b) Horario: das 10.00 ás 18.00 horas, no primeiro período, e das 8.30 ás 19.30 horas, no segundo período.

c) Límites da zona:

– Augas arriba: a pasarela colgante do Xirimbao.

Coordenadas UTM fuso 29 Datum ETRS89: 536.290, 4.732.688.

– Augas abaixo: 250 metros augas abaixo da pasarela ata pasar polo quinto posto de pesca en ambas as marxes.

Coordenadas UTM fuso 29 Datum ETRS89: 536.052, 4.732.747.

d) Limitación de engados.

Só se autoriza o emprego de mosca sen anzois enteiros; deberá estar habilitada só a tixa plana para o pelo ou pluma da mosca e o anzol deberá estar seccionado no inicio da curvatura traseira.

e) Outras limitacións.

1. Non poderá haber máis de 10 persoas en acción á vez na zona na cal están habilitados os 10 postos (5 en cada marxe).

2. Cada persoa non poderá exceder o tempo de 30 minutos na postura se outra persoa a solicita.

Comunícase que durante ese período están autorizados algúns descensos de embarcacións que poderán interferir na actividade de adestramento de lance.

Facúltase a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para ditar cantos actos e resolucións sexan necesarios para regular o acceso á zona.

• Zona de adestramento da provincia de Ourense.

Á zona de adestramento de lance no río Miño en Ourense poderán acudir todas as persoas que teñan licenza de pesca en vigor. Só poderán adestrar na zona habilitada.

Unha vez finalizada a tempada de pesca, poderase acceder á zona de adestramento de lance situada no Río Miño, coas seguintes restricións:

a) Períodos de adestramento.

Días permitidos para o adestramento: de martes a domingo; quedan, polo tanto, os luns como único día da semana inhábil para o adestramento.

Períodos de adestramento: establécense dous períodos para o adestramento.

– Primeiro período: do 1 de outubro ao 30 de novembro, ambos incluídos.

– Segundo período: do 1 de febreiro ao inicio da tempada de pesca.

Período de parada técnica: co obxecto de preservar a reprodución dos salmónidos, queda prohibido o adestramento no período comprendido entre o 1 de decembro e o 31 de xaneiro.

b) Horario: das 10.00 ás 18.00 horas no primeiro período, e das 8.30 ás 19.30 horas no segundo período.

c) Límite das zonas:

– Zona de Outariz, marxe dereita.

Coordenadas UTM fuso 29 Datum ETRS89.

Límite superior: X= 589.872 Y= 4.689.369.

Límite inferior: X= 589.804 Y= 4.689.355.

– Zona de Reza, marxe esquerda.

Coordenadas UTM fuso 29 Datum ETRS89.

Límite superior: X= 590.688 Y= 4.689.495.

Límite inferior: X= 590.569 Y= 4.689.471.

d) Limitacións de engados.

Só se autoriza o emprego de cachos de la ou moscas sen anzois enteiros; deberá estar habilitada só a tixa plana para o pelo ou pluma da mosca e o anzol deberá estar seccionado no inicio da curvatura traseira.

e) Outras limitacións.

Todas as persoas que estean practicando gardarán entre elas unha distancia razoable que evite interferencias entre os seus respectivos lances.

• Zona de adestramento da provincia de Lugo.

Á zona de adestramento de lance no Río Miño en Lugo poderán acudir todas as persoas con licenza de pesca en vigor e con actividade deportiva de competición; para este último punto a Federación Galega de Pesca comunicaralle á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Lugo unha listaxe de participantes nos adestramentos, cun mínimo de 15 días de antelación ao período de adestramento. Só poderán adestrar na zona habilitada.

Unha vez finalizada a tempada de pesca, poderase acceder á zona de adestramento de lance situada no río Miño, coas seguintes restricións:

a) Período de adestramento.

Días permitidos para o adestramento: de martes a domingo; quedan, polo tanto, os luns como único día da semana inhábil para o adestramento.

Período de adestramento: do 1 de febreiro ao inicio da tempada de pesca.

b) Horario: das 8.30 ás 19.30 horas.

c) Límite da zona:

Coordenadas UTM fuso 29 Datum ETRS89.

Límite superior: Ponte do Condado (Castro de Rei; 630705, 4791044).

Límite inferior: límite superior do couto de Castro de Rei, X= 628.807 Y= 4.789.489.

Lonxitude: 2,6 km.

d) Limitacións de engados.

Só se autoriza o emprego de mosca sen anzois enteiros (seccionados no inicio da curvatura traseira). Só poden ter nos anzois a tixa plana para pelo ou pluma.

e) Categoría da masa de auga: tramo libre de pesca sen morte.

ANEXO XVI

Réxime especial de pesca para a celebración dos campionatos
Salmónidos Mosca Lago Beira e Salmónidos Lance Lago Beira
e o Campionato Nacional de Salmónidos Lance Artificiais

– Campionatos Salmónidos Mosca Lago Beira e Salmónidos Lance Lago Beira.

Tramos de competición: as competicións celebraranse no embalse da Fervenza o día 11 de marzo de 2023.

– Campionato Nacional de Salmónidos Lance Artificiais.

Tramos de competición: as competicións celebrarase nos coutos de Láncara e Covas os días 16 e 17 de xuño de 2023.

A pesca nestes tramos de competición estará restrinxida ás persoas participantes no campionato, conforme a listaxe oficial presentada pola organización e aprobada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Na listaxe deberán figurar o nome e apelidos, o NIF ou equivalente. O campionato desenvolverase conforme as normas propostas pola organización e aprobadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural.