Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 7 de marzo de 2023 Páx. 16640

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2023 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Turismo pola Universidade da Coruña.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Turismo pola Universidade da Coruña foi publicado por Resolución do 12 de maio de 2010 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 29 de maio, unha vez establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 no BOE do 5 de xaneiro de 2010.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Turismo que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o día 4 de maio de 2020.

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Polo exposto,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Turismo pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2020/2021.

A Coruña, 24 de febreiro de 2023

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Turismo pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2501020.

Plan de estudos que se inicia no curso 2020/21 por modificación do plan anterior.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Ciencias Sociais e Xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)…………………….

Obrigatorias (OB)……..….……………...…

Optativas (OP)…..……….…………………

Prácticas externas (PE)……………..........

Traballo fin de grado (TFG)………..………

Total………………………………………....

60

132

18

24

6

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e rama de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias Sociais e Xurídicas

Dereito

Introdución ao Dereito

6

Socioloxía

Socioloxía do Turismo

6

Economía

Introdución á Economía

6

Economía da Empresa

6

Estatística

Estatística

6

Comunicación

Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas

6

Arte e Humanidades

Xeografía

Xeografía do Turismo

6

Arte

Patrimonio Cultural

6

Idioma Moderno

Idioma Moderno: Inglés

6

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Informática de Xestión e do Coñecemento

6

3.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Dirección e Xestión de Empresas de Servicios Turísticos

Introdución ao Dereito

FB

6

Economía da Empresa

FB

6

Contabilidade Financeira

OB

6

Contabilidade de Custos

OB

6

Fiscalidade Turística

OB

6

Análise de Estados Financeiros

OB

6

Creación e Xestión de Empresas Turísticas

OP

6

Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas

OP

6

Xestión de Recursos Humanos

OP

6

Fundamentos e Dimensións do Turismo

Socioloxía do Turismo

FB

6

Introdución á Economía

FB

6

Patrimonio Cultural

FB

6

Introdución ao Turismo

OB

6

Estatística

FB

6

Xestión de Aloxamentos e Restauración

Aloxamentos e Restauración I

OB

6

Aloxamentos e Restauración II

OB

6

As TIC Aplicadas ao Turismo

OB

6

Distribución Turística e Transportes

Informática de Xestión e do Coñecemento

FB

6

Intermediación Turística e Transporte I

OB

6

Intermediación Turística e Transporte II

OB

6

Recursos e Produtos Turísticos

Xeografía do Turismo

FB

6

Recursos Territoriais Turísticos

OB

6

Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo

OB

6

Xestión Turística do Patrimonio

OB

6

Novos Produtos Turísticos

OP

6

Itinerarios Turísticos do Mundo e Información Turística

OP

6

Interpretación do Patrimonio

OP

6

Destinos Turísticos

Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas

FB

6

Márketing Turístico

OB

6

Xestión Pública do Turismo

OB

6

Xestión de Calidade

OB

6

Comercialización de Produtos Turísticos

OB

6

Galicia como Destino Turístico

OP

6

A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación

OP

6

Idiomas

Idioma Moderno: Inglés

FB

6

Segundo Idioma Moderno I

OB

6

Segundo Idioma Moderno II

OB

6

Segundo Idioma Moderno III

OB

6

Inglés no Contorno Profesional

OP

6

Primeiro Idioma Moderno I

OB

6

Primeiro Idioma Moderno II

OB

6

Prácticum

Prácticas en Empresas

PE

24

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

TFG

6

3.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Introdución ao Dereito

FB

6

Economía da Empresa

FB

6

Socioloxía do Turismo

FB

6

Introdución á Economía

FB

6

Patrimonio Cultural

FB

6

Introdución ao Turismo

OB

6

Informática de Xestión e do Coñecemento

FB

6

Xeografía do Turismo

FB

6

Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas

FB

6

Idioma Moderno: Inglés

FB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Contabilidade Financeira

OB

6

Contabilidade de Custos

OB

6

Estatística

FB

6

Aloxamentos e Restauración I

OB

6

Intermediación Turística e Transporte I

OB

6

Recursos Territoriais Turísticos

OB

6

Márketing Turístico

OB

6

Segundo Idioma Moderno I

OB

6

Primeiro Idioma Moderno I

OB

6

Optativa

OP

6

Optativas de segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Xestión de Recursos Humanos

OP

6

Itinerarios Turísticos do Mundo e Información Turística

OP

6

Interpretación do Patrimonio

OP

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Fiscalidade Turística

OB

6

Análise de Estados Financeiros

OB

6

As TIC Aplicadas ao Turismo

OB

6

Aloxamentos e Restauración II

OB

6

Intermediación Turística e Transporte II

OB

6

Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo

OB

6

Xestión Turística do Patrimonio

OB

6

Segundo Idioma Moderno II

OB

6

Primeiro Idioma Moderno II

OB

6

Optativa

OP

6

Optativas de terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Creación e Xestión de Empresas Turísticas

OP

6

Novos Produtos Turísticos

OP

6

A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación

OP

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Xestión Pública do Turismo

OB

6

Xestión de Calidade

OB

6

Comercialización de Produtos Turísticos

OB

6

Segundo Idioma Moderno III

OB

6

Optativa

OP

6

Prácticas en Empresas

PE

24

Traballo Fin de Grao

TFG

6

Optativas de cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas

OP

6

Galicia como Destino Turístico

OP

6

Inglés no Contorno Profesional

OP

6

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e existe un equilibrio de créditos entre cuadrimestres.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Turismo.