Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 7 de marzo de 2023 Páx. 16645

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ORDE do 28 de febreiro de 2023 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia-Gabinete Xurídico Territorial de Vigo (Pontevedra), anunciada pola Orde do 28 de decembro de 2022.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia-Gabinete Xurídico Territorial de Vigo (Pontevedra), anunciada pola Orde do 28 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 12 de xaneiro de 2023), de conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 26 e 27 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia-Gabinete Xurídico Territorial de Vigo (Pontevedra), anunciada pola Orde do 28 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 12 de xaneiro de 2023).

Segundo. Adxudicar destino no posto de traballo que se indica e seleccionar a funcionaria que se relaciona no anexo desta orde, conforme o establecido nas bases da convocatoria.

Terceiro. O cesamento no destino actual da funcionaria que obtivo praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles a partir do seguinte ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será dun mes, de conformidade co establecido no artigo 8.1 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando finalicen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidos aos/ás interesados/as. Nos supostos de incapacidade temporal, o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro en que cause baixa o funcionario, así como daquel en que obteña destino, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2023

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes
P.D. (Orde 12.11.2013, DOG núm. 219, do 15 de novembro)
Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral da Presidencia

ANEXO

Apelidos e nome: Díaz Carbajo, María Cristina.

DNI: ***3792**.

Subgrupo: A1.

Corpo/escala: superior, escala de letrados.

Denominación do posto: letrado/a-xefe/a.

Código: PX.599.10.000.36560.001.

Nivel: 30.

Dependencia: Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia-Gabinete Xurídico Territorial de Vigo (Pontevedra).

Localidade: Vigo.

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.