Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 10 de marzo de 2023 Páx. 17162

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE do 27 de febreiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de asignación do concerto social para a prestación do servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica nos centros da Rede pública autonómica de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, de titularidade da Xunta de Galicia, para o período 2023-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS214A).

O artigo 148.1.20 da Constitución española establece que as comunidades autónomas poderán asumir competencias, entre outras, en materia de asistencia social. Ao abeiro do devandito precepto, o artigo 27.23 do Estatuto de autonomía para Galicia atribúelle a esta comunidade autónoma competencia exclusiva en materia de servizos sociais.

A Xunta de Galicia, consciente das elevadas necesidades asistenciais que presentan as persoas en situación de dependencia e, fundamentalmente, as persoas que padecen alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, creou a Rede pública autonómica de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

Así, con data do 7 de febreiro do ano 2008 apróbase no Consello da Xunta de Galicia o Decreto 19/2008, do 7 de febreiro, polo que se crea a Rede galega de centros de Día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, norma que vén regulamentar unha nova tipoloxía de centros de día, os centros de día de alzhéimer e cuxos requisitos específicos se establecen na Orde do 25 de xuño de 2008.

O referido decreto, no seu capítulo III, crea a Rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, que estará composta por aqueles centros de titularidade pública ou privada debidamente autorizados e integrados de conformidade co previsto na referida norma. A integración dos centros de titularidade autonómica na indicada rede será automática, unha vez que conten coas correspondentes autorizacións.

Na actualidade concorren as mesmas circunstancias e necesidades que motivaron a creación e posta en funcionamento destes centros: a necesidade de prazas de atención a persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, a localización e dispoñibilidade dos equipamentos, a existencia de demanda de atención real e previsible constituída polas persoas incluídas no Programa de asignación de recursos para persoas con alzhéimer (ou que están tramitando a súa inclusión nel).

Cómpre engadir que a Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, regula as condicións básicas para garantir a igualdade no exercicio do dereito subxectivo da cidadanía á promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia mediante a creación dun sistema para a autonomía e a atención á dependencia (SAAD), coa colaboración e participación de todas as administracións públicas, e fundamentalmente das comunidades autónomas, como administracións titulares da competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A necesidade de dar resposta ás necesidades de atención especializada ás persoas en situación de dependencia deriva igualmente das previsións contidas na propia Lei 39/2006, do 14 de decembro, na medida en que esta recolle, dentro do Catálogo de servizos de atención á dependencia (artigo 15), os servizos de atención diúrna para as persoas en situación de dependencia.

Pola súa banda, con base na referida atribución competencial constitucional, aprobouse a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, modificada pola Lei 8/2016, do 8 de xullo, na cal se configura e define o Sistema galego de servizos sociais.

De conformidade co artigo 29.1 da dita lei, os servizos sociais serán prestados polas administracións públicas galegas a través das seguintes fórmulas: a) a xestión directa; b) a xestión indirecta no marco da normativa reguladora dos contratos do sector público; c) mediante o réxime de concerto social previsto nesta lei; d) mediante convenios con entidades sen ánimo de lucro.

Para os efectos desta lei, segundo o reflectido no seu artigo 33.bis.2 enténdese por concerto social o instrumento por medio do cal se produce a prestación de servizos sociais de responsabilidade pública a través de entidades cuxo financiamento, acceso e control sexan públicos.

Segundo o artigo 33.ter da citada lei, poderán ser obxecto de concerto social:

a) A reserva e a ocupación de prazas para uso exclusivo das persoas usuarias de servizos sociais ou os colectivos vulnerables, cuxo acceso sexa autorizado polas administracións públicas mediante a aplicación dos criterios previstos na normativa das administracións competentes.

b) A xestión integral de prestacións técnicas, tecnolóxicas, de servizos, programas ou centros.

Ao abeiro dos referidos artigos, aprobouse o Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. De conformidade co artigo 2.1 do referido decreto, este será de aplicación aos concertos sociais que realice a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da consellería competente en materia de servizos sociais, e o sector público autonómico, a través das entidades instrumentais adscritas a ela, con entidades que ofrezan servizos sociais previstos nas carteiras de servizos vixentes que se determinen.

Tal como recolle este decreto, con isto dótase a Administración autonómica dun novo mecanismo que permite impulsar as súas relacións coas entidades prestadoras de servizos sociais e acadar unha maior seguridade xurídica nas actividades económicas deste sector. Pola súa vez, o establecemento de concertos sociais incorporará na provisión dos servizos sociais os principios de atención personalizada e integral arraigamento da persoa no ámbito da atención social, elección da persoa e continuidade na atención no seu ciclo de vida e calidade.

Segundo o artigo 11.1 do dito decreto, os procedementos de concerto social iniciaranse de oficio mediante resolución da persoa titular da consellería competente en materia de servizos sociais.

A Consellería de Política Social e Xuventude, de conformidade co Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e co Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e tendo en conta o Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, é o departamento da Administración autonómica ao cal lle corresponde propor e executar as directrices xerais da Xunta de Galicia no ámbito do benestar, que engloban as competencias en materia de servizos sociais, incluíndo as políticas de atención ás persoas con alzhéimer.

A necesidade desta convocatoria está motivada pola demanda do servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica, e polas elevadas necesidades asistenciais que teñen as persoas en situación de dependencia e, máis concretamente, as persoas con alzhéimer, ademais do efecto que esta situación causa sobre as persoas afectadas, así como sobre os seus familiares.

En consecuencia, facendo uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras do concerto social para a xestión integral do servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica, en centros da Rede pública autonómica de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, de titularidade da Xunta de Galicia, e proceder á súa convocatoria para o período 2023-2027 (código de procedemento BS214A), destinadas a entidades que desenvolvan prestacións, programas, servizos ou xestionen centros no ámbito obxecto desta convocatoria de concerto e cumpran os requisitos exixidos no artigo 4.

2. Teñen a consideración de servizos de atención diúrna para persoas con alzhéimer aqueles equipos que proporcionan un servizo multidisciplinar de atención diúrna e de carácter especializado ás persoas que teñen diagnosticado alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

3. Este procedemento de asignación de concerto convócase ao abeiro do disposto no artigo 9.2 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Servizo que se vai concertar

A través desta convocatoria concertarase a xestión integral do servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica nos seguintes centros da Rede pública autonómica de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, de titularidade da Xunta de Galicia:

Centro

Enderezo

Prazas de atención diúrna

Prazas de transporte

Centro de día de alzhéimer de Ferrol

Estrada Alta do Porto, s/n, Ferrol

40

55

Centro de día de alzhéimer de Lugo

Rúa Xoana a Louca, nº 27, Lugo

40

55

Centro de día de alzhéimer de Moaña

Rúa María Martín, nº 1, Urbanización O Rosal, Moaña

40

55

Centro de día de alzhéimer de Pontevedra

Rúa Pedro Sarmiento de Gamboa, nº 5, Pontevedra

35

48

Centro de día de alzhéimer de Ourense

Rúa Bernardo González Cachamuíña, nº 18, baixo, Ourense

30

45

Centro de día de alzhéimer de Ribeira

Rúa Cardenal Cisneros, nº 1, Ribeira

35

48

Centro de día de alzhéimer de Vigo

Avenida de Beiramar, núm. 51, Vigo

40

55

Programa comunitario de alzhéimer vinculado ao Centro de día de día de alzhéimer de Vigo

24

24

Centro de día de alzhéimer

Celeiro-Viveiro

Rúa Ramón Canosa, núm. 7, Celeiro-Viveiro

20

27

Programa comunitario de alzhéimer vinculado ao Centro de día de alzhéimer

10

10

Artigo 3. Contido da prestación que se concerta

1. Os servizos que serán prestados determínanse segundo o Catálogo de servizos previsto no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

Segundo o referido decreto, a codificación do servizo é a que segue:

Atención diúrna para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas: 020103.

2. As prestacións que integran as distintas áreas de intervención do indicado servizo son as establecidas no prego técnico (anexo III) desta convocatoria.

3. As entidades concertadas poderán establecer servizos ou prestacións complementarias de conformidade co establecido no artigo 24 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

4. En todo caso, serán de aplicación aos servizos que se presten en virtude dos acordos de acción concertada subscritos todos os requisitos, criterios e estándares de calidade que, en cada momento, estableza a normativa vixente sobre condicións básicas dos centros de atención diúrna.

Artigo 4. Requisitos que deben cumprir as entidades

1. De conformidade co artigo 6 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, poderán solicitar e acceder ao réxime de acción concertada as entidades prestadoras de servizos sociais que cumpran os seguintes requisitos:

a) Estar debidamente inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras De Servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia (en diante, RUEPSS).

b) Contar coa correspondente acreditación administrativa dos servizos prestados.

c) Acreditar a súa solvencia económica e financeira e unha experiencia mínima de atención ao colectivo destinatario do obxecto deste concerto, segundo o establecido no artigo 5 desta convocatoria.

d) Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas pola lexislación vixente.

e) Estar en condicións de acreditar o cumprimento da normativa que, con carácter xeral ou específico, lles sexa aplicable, tanto pola natureza xurídica da entidade como polo tipo de servizo obxecto do concerto social.

f) Contar cun seguro de responsabilidade civil cunha cobertura non inferior a 150.000 euros.

g) Non estar incursa nas prohibicións que establece o artigo 7 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

2. Os requisitos das alíneas a) e b) serán comprobados de oficio polo órgano competente para a formalización do concerto social.

3. As entidades solicitantes deberán cumprir os requisitos sinalados no número un na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 5. Solvencia económica e financeira e técnica ou profesional e experiencia mínima das entidades solicitantes

1. Para poderen concertar o servizo ao abeiro desta convocatoria, as entidades solicitantes deberán acreditar a súa solvencia económica e financeira mediante o volume anual de negocios ou, de ser o caso, o volume anual de negocios no ámbito das actividades correspondentes ao obxecto do/dos concerto/s, referido ao ano de maior volume de negocios dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio das actividades da entidade e de presentación das ofertas, que deberá ser igual ou superior ao do valor anual medio do concerto que se vai formalizar (IVE excluído). O valor anual medio calcúlase sumado as seguintes partidas: atención diúrna (nº de prazas de atención diúrna × 41,50 € × 246 días) e transporte vinculado ao servizo de atención diúrna (nº de prazas de transporte × 13,20 € × 246 días) e, de ser o caso, programa vinculado ao centro de día (nº de prazas programa × 18,00 € × 246 días) e transporte vinculado ao programa (nº de prazas de transporte × 13,20 × 246 días).

O volume anual de negocios da entidade acreditarase por medio de copia das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se a entidade está inscrita no dito rexistro; en caso contrario, polas depositadas no Rexistro Oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante copia dos seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

2. Así mesmo, as entidades solicitantes deberán acreditar a súa solvencia técnica ou profesional.

Esta solvencia deberase acreditar mediante unha relación dos principais servizos ou traballos realizados de igual ou similar natureza que o obxecto do/dos concerto/s nos últimos tres anos computados ata a data de fin de prazo de presentación solicitudes desta convocatoria, que inclúa os seus importes, as súas datas e os seus destinatarios públicos ou privados.

A dita relación deberase presenta segundo o cadro establecido para estes efectos no formulario de solicitude de participación nesta convocatoria (anexo I).

Cada un dos traballos recollidos no cadro deberase acreditar, mediante copia, do seguinte xeito:

a) Se o destinatario foi unha entidade do sector público, mediante copia da certificación de boa execución expedida ou visada polo órgano competente.

b) Se o destinatario foi un suxeito privado, mediante unha copia da certificación de boa execución expedida por este ou, na falta de certificación, mediante unha declaración responsable do candidato en que declare ter realizado o traballo ou servizo a satisfacción daquel, xunto cos documentos que consten no seu poder, que acrediten a realización da prestación.

Só se terán en conta os servizos ou traballos relacionados co obxecto desta convocatoria que aparezan relacionados no cadro e respecto dos cales se acheguen as correspondentes certificacións ou declaracións.

Reputarase solvente a entidade que acredite ter executado, durante os últimos tres anos concluídos na data de publicación desta convocatoria, un ou varios traballos que garden relación co obxecto do/dos concerto/s cun importe acumulado que sexa igual ou superior ao 50 % do valor anual medio do importe do concerto formalizado coa entidade, IVE non incluído.

Considéranse traballos relacionados co obxecto desta convocatoria aqueles en que se xestionen centros de atención diúrna para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas nos cales se presta unha asistencia social integral ás persoas con esta diagnose.

3. Así mesmo, as entidades participantes deberán ter unha experiencia mínima dun ano na atención ao colectivo destinatario do obxecto do/dos concerto/s.

Artigo 6. Medios mínimos profesionais e materiais necesarios para levar a cabo a prestación

1. As entidades concertadas deberán dispor do persoal necesario para a realización do servizo concertado.

O referido persoal dependerá exclusivamente das entidades concertadas, polo que estas terán todos os dereitos e obrigas inherentes á súa calidade de empresarias e deberán cumprir as disposicións vixentes en materia fiscal, laboral, de seguridade social, de integración social das persoas con discapacidade, igualdade de xénero e seguridade e saúde no traballo.

O incumprimento destas obrigas por parte das entidades concertadas non implicará ningunha responsabilidade para a Administración.

2. As ratios de atención son as establecidas no prego técnico desta convocatoria. A entidade concertada deberá cumprir coas ratios de atención que resulten da normativa vixente.

3. As entidades concertadas están obrigadas a xestionar os permisos, licenzas e autorizacións establecidas na normativa nacional, autonómica e local que lle sexa de aplicación, e nas normas de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarias para o inicio e a execución do servizo concertado.

CAPÍTULO II

Procedemento de concertación

Artigo 7. Forma, prazo e lugar de presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como última día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

3. Se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras, o órgano responsable da tramitación requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles a partir do día seguinte ao da notificación do requirimento, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se considerarán desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos previstos polo artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4. Presentarase unha solicitude por cada centro e cada solicitude deberá ser á totalidade das prazas dese centro.

5. A presentación da solicitude supón a aceptación incondicionada da entidade solicitante da totalidade do contida desta convocatoria, sen ningunha excepción ou reserva.

6. No anexo I constan as seguintes declaracións responsables:

a) Que, de acordo co artigo 38 do Decreto 219/2022, do 17 de decembro, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, a entidade non solicitou outras axudas para o financiamento dos servizos ou prestacións obxecto deste concerto.

b) Que a entidade dispón da solvencia económica e financeira, e técnica ou profesional, e da experiencia mínima, segundo se establece no artigo 5 da convocatoria.

c) Que a entidade non está incursa en ningunha causa de prohibición para concertar, segundo o disposto no artigo 7.1 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

d) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

e) Que a entidade participante acepta a totalidade das condicións establecidas nesta convocatoria e no prego técnico.

f) Que a entidade participante acepta expresamente, no caso de resultar concertada ao abeiro desta convocatoria, a rescisión automática dos contratos que teña asinados coa Consellería de Política Social e Xuventude, relativos ás mesmas prazas contratadas, no caso de que coincida o número de prazas concertadas e o de prazas contratadas. No caso de concertación dun número de prazas inferior ás actualmente contratadas, a entidade participante acepta expresamente unha modificación do contrato asinado, consistente nunha redución de prazas nun número idéntico ao de prazas concertadas.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude (anexo I), a seguinte documentación:

a) Documentación acreditativa de que a entidade ten contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil cunha cobertura non inferior aos 150.000 euros, para garantir a obriga de indemnizar as persoas usuarias polos danos que se lles poidan ocasionar como consecuencia da execución do concerto.

b) Documentación acreditativa da solvencia económica e financeira nos termos previstos no artigo 5.1 desta convocatoria.

c) Documentación acreditativa da solvencia técnica ou profesional e da experiencia mínima segundo se establece no artigo 5.2 desta convocatoria.

d) Anexo II, criterios de valoración.

2. A documentación complementaria deberase presentar electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pódese consultar na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 10. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) Inscrición da entidade solicitante no RUEPSS.

d) Certificado de que a entidade solicitante está ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta dos datos a que se refiren as alíneas a), b), e d), deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 11. Instrución do procedemento

1. O órgano competente para a tramitación do procedemento é a Subdirección Xeral de Recursos Residenciais e Atención Diúrna de Maiores da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

Presentada a solicitude, a unidade administrativa instrutora realizará, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para determinar, coñecer e comprobar os datos en virtude dos cales se deba pronunciar a resolución, conforme o establecido nesta convocatoria.

2. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras, o órgano instrutor requirirá as entidades solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles desde o día seguinte ao da notificación do dito requirimento, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se considerarán por desistidas da súa petición, logo de resolución que se deberá ditar nos termos previstos no artigo 21 da mesma lei.

3. O órgano instrutor, por solicitude da Comisión de Valoración e motivadamente, poderá requirir das persoas solicitantes a información ou documentación adicional que, non estando en poder da Administración, teña fundamental relevancia e unha relación directa para unha mellor avaliación das solicitudes.

Artigo 12. Comisión de Avaliación

1. Constituirase como órgano colexiado unha Comisión de Valoración de conformidade co artigo 15 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

2. A Comisión de Avaliación será a encargada de verificar o cumprimento das condicións impostas ás entidades para concertar e de valorar as solicitudes de conformidade cos criterios de baremación establecidos no artigo 14 desta convocatoria.

3. A Comisión rexerase polo establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no relativo aos órganos colexiados, e estará integrada polos seguintes membros:

a) A persoa titular da subdirección xeral competente para a regulación e execución dos sistemas de acceso e admisión nos centros e servizos para as persoas maiores en situación de dependencia, que actuará como presidente/a. Se, por calquera causa, a persoa titular da Presidencia non pode asistir cando a Comisión de Valoración se reúna para o exame das solicitudes, será substituída polo/a funcionario/a designado para estes efectos pola persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

b) A persoa titular do servizo competente en materia de tramitación e seguimento da admisión en centros e servizos para as persoas maiores en situación de dependencia.

c) A persoa titular do servizo competente en materia de xestión e coordinación administrativa da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

d) Un/unha funcionario/a designado pola persoa titular da Presidencia, que actuará como secretario/a.

Se, por calquera causa, as persoas titulares dos Servizos competentes ou o/a secretario/a que compoñen a Comisión de Valoración non pode asistir cando esta se reúna para o exame das solicitudes, será substituída polo/a funcionario/a designado/a para estes efectos pola persoa que exerza a Presidencia.

4. A Comisión de Valoración determinará aquelas entidades que cumpran os requisitos para concertar e elaborará un informe de acordo cos seguintes criterios:

a) En primeiro lugar, e de acordo co disposto no artigo 13, atribuiranse por concertación directa os servizos ocupados mediante contratos ou fórmulas de colaboración.

b) No caso de que a entidade que estea a prestar o servizo mediante un contrato non presente a solicitude de participación nesta convocatoria, o servizo será atribuído atendendo aos criterios de selección establecidos no artigo 14. Neste caso, daráselles prioridade ás entidades sen ánimo de lucro, de acordo co disposto no número tres do artigo 14.

5. Segundo o referido informe da Comisión de Avaliación, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión con cada entidade e centro.

No informe da Comisión de Avaliación figurarán de maneira individualizada as solicitudes propostas para a xestión integral de cada un dos centros obxecto de concerto, con especificación da puntuación que lles corresponde, e o centro cuxa xestión se concerta, con indicación do número de prazas de cada un dos centros e do importe.

Artigo 13. Concertación con entidades que veñen prestando o servizo obxecto de concertos

1. De acordo co disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, nesta convocatoria teranse en conta como criterio de preferencia, de acordo co principio de continuidade, os servizos ocupados mediante contratos ou fórmulas de colaboración.

2. Nestes supostos, de conformidade co establecido no punto anterior, producirase a concertación directa do servizo coas súas entidades xestoras, sen aplicar os criterios de valoración previstos no artigo seguinte desta convocatoria, no caso de que estas entidades presenten a correspondente solicitude de participación.

Artigo 14. Criterios de selección

1. Sen prexuízo do disposto no número dous deste artigo, no caso de que a entidade que estea a prestar o servizo mediante un contrato na data de publicación desta convocatoria non presente a solicitude de participación nesta convocatoria, procederase á valoración das outras solicitudes presentadas segundo unha escala de 0 a 6 puntos, segundo os seguintes criterios:

a) A experiencia por cada ano completo de antigüidade da inscrición da entidade no RUEPSS: 0,40 puntos por ano completo, ata un máximo de 2 puntos.

b) A mellora en materia de persoal, ata un máximo de 2 puntos.

Valorarase a ratio de persoal, por riba dos mínimos establecidos no artigo 8.1.b) e c) do Decreto 19/2008, do 7 de febreiro. Asignarase a puntuación de acordo coas seguintes fórmulas:

1º. Ratio de persoal de atención directa (sen programa): ata un máximo de 1,50 puntos.

Puntos = (Ratio para valorar - 0,25) × 15

2º. Ratio de profesionais (sen programa): ata un máximo de 0,50 puntos.

Puntos = (Ratio para valorar - 0,05) × 5

c) Aplicación de políticas empresariais en materia de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, e corresponsabilidade na execución do concerto: ata 2 puntos.

De acordo co establecido no artigo 57 da Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, valorarase do seguinte xeito a existencia na empresa de políticas en materia de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, e corresponsabilidade, que se apliquen na execución do concerto:

1º. Estar en posesión da Marca Galega de Excelencia en Igualdade ou equivalente (1 punto).

2º. Estar en posesión do Certificado de Empresa Familiarmente Responsable ou de calquera outro certificado ou acreditación adecuado para estes efectos (1 punto).

2. No caso de igualdade entre dúas ou máis proposicións, desde o punto de vista dos criterios que serven de base para a adxudicación terá preferencia na adxudicación do concerto a entidade que teña no seu cadro de persoal un número de traballadores con discapacidade superior ao 2 por 100, aínda que este non sexa un requisito exixido por lei. No caso de que varias entidades se encontren nesta circunstancia, terá preferencia na adxudicación do concerto a entidade que dispoña da maior porcentaxe de traballadores con discapacidade no seu cadro de persoal. Se o adxudicatario do concerto resulta da aplicación deste criterio de desempate deberá manter, segundo o que acreditase nesta convocatoria, a vixencia da porcentaxe de contratos de traballadores con discapacidade durante o tempo que dure a execución do concerto. O incumprimento de tal condición será causa de resolución daquel.

3. De conformidade co artigo 13.1 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, daráselles prioridade ás entidades sen ánimo de lucro cando existan análogas condicións de efectividade, calidade e rendibilidade social, sempre que, en todo caso, se garanta a libre concorrencia e se respecten os principios de igualdade de trato, de non discriminación e de transparencia.

Artigo 15. Resolución

1. A resolución, logo da proposta, correspóndelle, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, á persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

2. O prazo máximo para resolver e notificar será de tres (3) meses contados desde a publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Este prazo poderá ser ampliado, de acordo coa normativa sobre o procedemento administrativo, por un prazo máximo doutros tres meses.

Transcorrido o dito prazo sen se dictar resolución expresa, as solicitudes consideraranse por desestimadas.

3. A resolución de concesión recollerá os seguintes datos:

a) NIF e razón social da entidade que concerta.

b) Número de rexistro da entidade e do centro no RUEPSS.

c) Concello e provincia onde está situado o centro.

d) Servizo e número de prazas que se concertan.

e) Período de concerto.

f) Importe do concerto.

Artigo 16. Publicidade dos concertos

Publicarase no Diario Oficial de Galicia de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a resolución de concertación, que terá os efectos da notificación.

Sen prexuízo do indicado no número precedente, de forma complementaria poderáselles efectuar a notificación da resolución ás entidades solicitantes por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade de conformidade co disposto no artigo 17 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

Artigo 17. Notificación por medios electrónicos

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse de forma complementaria só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas efectuaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación de Galicia-Notifica.gal

Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico efectuará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 18. Formalización dos acordos de concerto social

1. Os concertos sociais resultado desta convocatoria formalizaranse mediante documento administrativo dentro dos trintas (30) días seguintes ao da publicación da resolución de concertación.

2. Os documentos de formalización serán subscritos, en representación da Administración, pola persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

3. O concerto social perfeccionarase coa súa formalización e non se poderá iniciar a súa execución sen se ter efectuado esta previamente.

4. O documento de formalización dos concertos sociais conterá as mencións sinaladas no artigo 19.5 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

Artigo 19. Duración

1. A duración inicial dos concertos sociais asinados ao abeiro desta convocatoria, é de catro (4) anos.

2. Os concertos poderanse renovar ata acadar un máximo de dez (10) anos. A duración de cada unha das renovacións non poderá exceder a duración máxima indicada no número anterior.

3. Mediante acordo do Consello da Xunta poderase superar o límite dos catro (4) anos para as renovacións dos concertos sociais.

Artigo 20. Seguimento e avaliación do concerto social

A Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria é a responsable do seguimento e avaliación dos acordos de acción concertada subscritos, sen prexuízo das funcións inspectoras que realice o órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia.

Realizarase unha avaliación cada dous anos e unha ao final do concerto social, incluídas as prórrogas subscritas.

CAPÍTULO III

Execución

Artigo 21. Organización, funcionamento e actividades que deberán conformar a prestación

1. O centro disporá dunhas normas de funcionamento que deberán estar visadas polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que lles entregará no momento do seu ingreso ás persoas designadas para ocuparen as prazas públicas do servizo concertado.

2. Sen prexuízo das referidas normas de funcionamento, o centro deberase axustar ao establecido no prego técnico desta convocatoria.

3. Os centros concertados contarán, como mínimo, cos seguintes protocolos de actuación: preingreso, acollida e adaptación ao centro, caídas, medidas de suxeición, hixiene persoal, medicación, atragoamento, prevención e tratamentos de úlceras por presión, control de constantes, emerxencia sanitaria, control de errantes, detección e intervención no caso de malos tratos, suxestións, queixas e reclamacións, e baixa no centro.

4. Non se permitirán as referencias publicitarias ou identificativas da entidade concertada no exterior do centro. En todo caso, a colocación ou utilización no centro de elementos identificativos interiores ou exteriores da entidade concertada quedará supeditada á autorización previa da Administración concertante.

Artigo 22. Cobertura de prazas e acceso aos servizos polas persoas usuarias

1. A asignación do recurso farase de conformidade co indicado no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, e co establecido na Orde de 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

2. Na data do ingreso da persoa usuaria no centro, a persoa encargada da Dirección e a persoa usuaria ou, de ser o caso, o seu representante legal ou de feito, asinarán un contrato de prestación de servizos, que deberá cumprir cos requisitos exixidos pola normativa aplicable. Este contrato regula todos os aspectos fundamentais da relación desde o seu ingreso ata a súa baixa no centro. No contrato deberán constar necesariamente a obriga da persoa usuaria de aboarlle á entidade concertante o importe que lle corresponda e a forma e os prazos en que se deben efectuar os correspondentes pagos.

3. Malia o disposto no punto 1, as persoas que xa sexan usuarias dunha praza pública nos centros obxecto desta convocatoria manterán o seu dereito para continuar na mesma praza e non se poderán ver afectadas como consecuencia da resolución desta convocatoria.

Artigo 23. Obrigas da entidade concertada

1. A formalización dun concerto social obrigará a entidade concertada ao cumprimento das obrigas establecidas no artigo 20 da Decreto 229/2020, do 17 de novembro.

2. A entidade concertada achegará a súa propia dirección e xestión na execución, e será responsable da organización do servizo, da calidade técnica dos traballos que desenvolve e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución da prestación obxecto de concerto.

3. A entidade concertada está obrigada a subrogarse como empregador nas relacións laborais xurdidas en virtude da actual prestación dos servizos comprendidos no obxecto do concerto. Inclúese como anexo IV desta convocatoria a información facilitada polos actuais contratistas en relación coas condicións laborais dos traballadores afectados pola subrogación. No caso de que, unha vez producida a subrogación, os custos laborais sexan superiores aos que se desprenderán da información facilitada polo antigo contratista, a entidade concertada terá acción directa contra o antigo contratista.

Por requirimento da Administración concertante, cunha antelación de dous (2) meses á finalización do prazo de execución deste concerto, a entidade concertada estará obrigada a proporcionar as listaxes do persoal obxecto de subrogación, en que se indiquen o convenio colectivo de aplicación e os detalles de categoría, tipo de contrato, xornada, data de antigüidade, vencemento do contrato, salario bruto anual de cada traballador, así como todos os pactos en vigor aplicables aos traballadores afectados pola subrogación.

3. A entidade concertada está obrigada a manter en perfectas condicións os locais, instalacións, mobles, enxoval e aparellos, e serán pola súa conta as reparacións que se efectúen. Serán por conta da Administración concertante as obras ou reparacións que afecten a estrutura resistente do edificio cando, ao xuízo dos servizos técnicos da Consellería, resulten necesarias. A entidade concertada non poderá allear os bens afectados ao concerto nin destinalos a outros fins que non sexan os do servizo público concertado, coa excepción, neste último caso, de que conten coa expresa autorización escrita da Administración.

4. A entidade concertante está obrigada a solicitar a autorización correspondente á Administración concertante no caso de pretender establecer referencias publicitarias ou identificativas da entidade concertada no exterior do centro.

5. As entidades concertadas comprométense expresamente ao cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), así como na restante normativa vixente na materia.

As entidades concertadas e o persoal que teña relación directa ou indirecta coa prestación ás persoas usuarias da atención obxecto de concerto gardarán segredo profesional sobre todas as informacións, documentos e asuntos a que teñan acceso ou coñecemento durante a vixencia do contrato, e estarán obrigados a non facer público ou allear cantos datos coñezan como consecuencia ou con ocasión da súa execución, mesmo despois de que finalice o prazo contractual.

No caso de que as entidades concertadas, como encargadas do tratamento, destinen os datos a unha finalidade distinta á estipulada, os comuniquen ou utilicen incumprindo estas bases, serán consideradas tamén responsables do tratamento e responderán das infraccións en que incorresen.

As entidades concertadas, como encargadas do tratamento, comprométense á observancia das medidas de seguridade correspondentes ao tratamento dos datos persoais.

6. No caso de resolución do concerto ou extinción polo seu incumprimento, a entidade concertante estará obrigada a seguir prestando o servizo ata a formalización do novo concerto. Así mesmo, naqueles casos en que sexa posible que a Administración opte por unha xestión directa do servizo, asumirá igualmente a obriga de prestar o servizo ata a súa plena asunción pola Comunidade Autónoma. Nestes casos de extensión do servizo, a entidade concertada terá dereito a ser compensada de acordo cos prezos establecidos no propio contrato.

Artigo 24. Obrigas da Administración concertante

1. A formalización dun concerto social obrigará a Administración concertante ao cumprimento das obrigas establecidas no artigo 22 da Decreto 229/2020, do 17 de novembro.

2. Para a xestión do servizo, a Administración, durante o prazo de duración do concerto, achegará os edificios, equipamentos e instalacións correspondentes aos centros enumerados no artigo 2.

O equipamento detallado dos centros (inventario de bens dos centros) que figura no anexo V desta convocatoria ten carácter estimativo e quedará condicionado á súa efectiva entrega e recepción o pola/s entidade/s.

Artigo 25. Publicidade

1. As entidades acollidas ao concerto social, xunto coa súa denominación, teñen que facer constar na documentación, en todas as comunicacións externas (informes, documentos, trípticos de difusión, webs, insercións en prensa) e na publicidade que realizan a condición de entidade concertada pola Xunta de Galicia, segundo as indicacións do Manual de identidade corporativa que se facilitará desde a Administración, sempre co visto e prace da Consellería de Política Social e Xuventude.

2. Toda a publicidade, a documentación escrita, os anuncios ou a sinalización exterior, como tamén calquera tipo de información en apoio electrónico, informático ou telemático que derive desta actividade, ten que utilizar unha linguaxe inclusiva de mulleres e homes.

3. Non se permitirán as referencias publicitarias ou identificativas da entidade adxudicataria no exterior do centro residencial. En todo caso, a colocación ou utilización no centro de elementos identificativos-interiores ou exteriores da entidade adxudicataria quedará supeditada á autorización previa do órgano contratante.

Artigo 26. Réxime de compatibilidade

1. De acordo co exposto no artigo 38 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, o réxime de concertos sociais será incompatible coas subvencións para o financiamento dos servizos ou prestacións obxecto destes.

2. Sen prexuízo do sinalado no punto anterior, este réxime é compatible con axudas ou subvencións cuxo obxecto non sexa estritamente a reserva e ocupación das prazas concertadas, como é o caso, entre outras, das destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF e ao fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro.

Artigo 27. Subcontratación e cesión de servizos concertados

1. Só se poderán subcontratar aquelas prestacións accesorias ou complementarias do obxecto principal do concerto social ata unha porcentaxe máxima do 60 % do prezo do concerto. Para estes efectos, nos servizos de atención diúrna poderase admitir a subcontratación total do servizo de transporte.

Poderanse subcontratar, entre outras, as seguintes prestacións:

a) Servizo de manutención, transporte, limpeza ou outras de análoga consideración.

b) Aquelas actividades que correspondan á prestación de servizos profesionais, que non requiran exclusividade ou que teñan natureza de servizos xerais, que sexan necesarios para cubrir as necesidades de atención integral ou execución do servizo.

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante a entidade concertada, que asumirá a total responsabilidade da execución e da prestación do servizo fronte á Administración.

Para os efectos do previsto no punto anterior, a entidade concertada será responsable de que na execución da actividade accesoria ou complementaria subcontratada con terceiros se respecten os límites que se establezan na normativa de concertos sociais en canto á natureza e contía máxima.

2. Queda prohibida a cesión, total ou parcial, dos servizos obxecto do concerto social, excepto cando a entidade concertada sexa declarada en concurso de acredores e non quede garantida a continuidade da atención das persoas usuarias, con autorización expresa e previa da Administración, que adoptará as medidas precisas para garantir a continuidade e calidade do servizo.

Artigo 28. Resolución de conflitos

As cuestións litixiosas derivadas da aplicación do réxime de concerto social serán resoltas polo órgano competente da Administración concertante, sen prexuízo de que, unha vez esgotada a vía administrativa, se poidan someter á xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 29. Penalizacións por incumprimento

1. En caso de cumprimento defectuoso da execución dos servizos concertados, ou, de ser o caso, incumprimento dos medios persoais e materiais exixidos nestas bases, a Administración poderalle impor á entidade as penalidades indicadas no punto seguinte.

Consideraranse execución defectuosa os seguintes supostos:

a) O incumprimento da obriga de manter, durante toda a vixencia do concerto, as condicións técnicas de capacidade que foron exixidas nestas bases.

b) A utilización de medios persoais ou materiais inferiores aos establecidos nestas bases.

c) As deficiencias na prestación do servizo, na satisfacción de necesidades e no control e protección das persoas usuarias que afecten a súa integridade física ou emocional, cando sexan imputables á entidade.

d) A inobservancia reiterada das instrucións dadas pola Administración concertada, relativas á correcta prestación do servizo ou pola ocultación de feitos relevante que afecten as persoas usuarias ou a prestación do servizo.

e) O mal trato dispensado polo persoal da entidade adscrita á execución do concerto ás persoas beneficiarias do servizo, entendéndose por tal os abusos e a desatención das ditas persoas, e inclúe todos os tipos de malos tratos físicos ou psicolóxicos, desatención, neglixencia ou doutro tipo que causen ou poidan causar un dano á saúde, desenvolvemento ou dignidade da persoa usuaria, ou pór en perigo a súa supervivencia, no contexto dunha relación de responsabilidade, confianza ou poder.

f) A negativa para admitir no servizo a calquera persoa usuaria proposta segundo o previsto nestas bases.

2. A base económica das penalizacións calcularase sobre o total de prazas concertadas no centro no momento en que se produza o feito que dea lugar ás penalidades, valoradas ao orzamento do concerto en cómputo anual, segundo a seguinte fórmula:

a) Servizo de atención diúrna e programa:

Base económica=prazas concertadas × (prezo unitario praza/día) × 246

b) Servizo de transporte:

Base económica=prazas concertadas × (prezo unitario transporte/día) × 246

3. Poderase impor unha penalidade de ata o 1,5 % da base económica no caso de incumprimento das condicións técnicas de prestación do servizo, sempre que dean lugar a unha situación de risco para a saúde e a integridade da persoa usuaria.

4. Poderase impor unha penalidade de ata o 0,5 % da base económica nos seguintes casos:

a) Por incumprimento das condicións técnicas de prestación do servizo, sempre que non dean lugar a unha situación de risco para a saúde e a integridade da persoa usuaria.

b) Pola disposición de medios persoais inferiores ao establecido na normativa vixente en cada momento.

c) Polo incumprimento de calquera outra obriga establecida no Decreto 229/2020, do 17 de novembro, e nesta convocatoria.

5. En todo caso, cando a contía das penalidades impostas por estas causas acade o 10 % do importe do concerto, deberase de proceder á resolución do acordo.

6. Nos casos en que, debido ao cumprimento defectuoso da entidade concertada ou ao incumprimento das condicións esenciais do concerto social, a Administración concertante teña que intervir en defensa dos dereitos das persoas usuarias, poderalle exixir á entidade os danos e perdas sufridos.

7. Os actos ou resolucións que finalicen os procedementos administrativos no relativo á imposición de penalizacións ou determinación dos danos e perdas producidos serán inmediatamente executivos e faranse efectivos mediante deducións nos pagamentos que se lle deben facer á entidade.

Artigo 30. Causas de extinción

1. Os acordos de acción concertada derivados desta convocatoria extinguiranse polas causas establecidas no capítulo VI do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

2. Extinguido o acordo, a Consellería de Política Social e Xuventude garantiralles ás persoas usuarias a continuidade do servizo, e a entidade concertada deberao seguir prestando ata a formalización do novo concerto social ou a recolocación daquelas.

As entidades concertadas, unha vez cumprido o obxecto do concerto respecto de cada persoa usuaria, comprométense a devolverlle á Administración os datos obxecto de tratamento, soportes ou documentos en que estes consten.

CAPÍTULO IV

Modificación e renovación

Artigo 31. Modificación do acordo de concertación

Unha vez formalizados os acordos de concertación, poderán ser modificados nos supostos, cos requisitos e seguindo o procedemento establecido no artigo 27 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

Artigo 32. Modificación do número de prazas ou de servizos concertados

1. A Administración concertante, de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, poderá modificar o número de prazas de cada un dos centros obxecto dos concertos sociais durante a súa vixencia. Esta modificación deberá estar xustificada na demanda dos servizos polas persoas que teñan ou poidan ter dereito a estes e cun límite máximo do 20 % do número total de prazas autorizadas de cada un dos centros.

2. Poderase minorar o número de prazas de cada un dos centros obxecto dos concertos sociais nos casos en que non exista suficiente demanda para a súa cobertura. Nos casos en que esta insuficiencia de demanda sexa prolongada, durante tres meses consecutivos ou de seis meses nun período de doce, a Administración concertante poderá impor unilaterlamente a minoración do número de prazas afectadas.

Artigo 33. Modificación das condicións técnicas

1. As condicións recollidas nesta convocatoria poderán ser modificadas como consecuencia de cambios normativos que as afecten ou da súa revisión por parte da Administración.

2. No expediente de modificación deberá constar unha memoria económica en que se avalíe o impacto no cambio das condicións técnicas nos prezos unitarios ou módulos económicos. De ter incidencia nestes últimos, deberase proceder ao seu reaxuste.

3. Se é a Administración a que decide revisar as condicións técnicas do concerto social, os cambios deberán estar motivados na mellor ou máis adecuada prestación dos servizos mediante informe dos técnicos do órgano competente.

Deberáselles dar audiencia ás entidades concertadas afectadas para que poidan formular propostas e alegacións á revisión proposta.

A modificación das condicións técnicas deberá afectar todas as prazas ou unidades de servizos da mesma tipoloxía, sen que se poida facer distinción en función da entidade concertada.

Artigo 34. Renovación dos concertos sociais

Os concertos sociais poderanse renovar por mutuo acordo das partes segundo o establecido no artigo 31 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

CAPÍTULO V

Financiamento da acción concertada

Artigo 35. Orzamento do concerto

Esta convocatoria conta cun orzamento de 18.565.989, 20 euros (IVE incluído) que se financiará con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312D.228.1 dos orzamentos de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 e a que corresponda para os anos 2024 a 2026 e 2027, coa seguinte distribución:

Orzamento anualidades

Orzamento total

Achega Xunta

2023

3.920.533,76 €

3.136.427,01 €

2024

4.636.785,12 €

3.709.428,10 €

2025

4.636.785,12 €

3.709.428,10 €

2026

4.636.785,12 €

3.709.428,10 €

2027

735.100,08 €

588.080,06 €

18.565.989,20 €

14.852.791,36 €

Do importe total do orzamento calcúlase que a Xunta de Galicia achegará o 80 % e que o restante se satisfará a través da participación económica dos usuarios dos servizos.

Artigo 36. Módulos económicos

1. O módulo económico para a reserva e ocupación de praza de atención diúrna é o seguinte:

Prezo/praza/día (xornada completa): 43, 16 € (con IVE) = 41,50 € (prezo sen IVE) + 1, 66 € (IVE 4 %).

2. O módulo económico para a reserva e ocupación de praza no programa de alzhéimer é o seguinte:

Prezo/praza/día: 18, 72 € (con IVE) = 18 € (prezo sen IVE) + 0, 72 € (IVE 4 %).

3. O módulo económico do servizo de transporte vinculado ao centro de día e ao programa é o seguinte:

Prezo/praza/día: 14, 52 € (con IVE) = 13, 20 € (prezo sen IVE) + 1, 32 € (IVE 10 %).

Os servizos de transporte vinculados ás prazas de atención diúrna só devindicarán dereitos de cobramento cando se preste efectivamente o servizo ás persoas usuarias e este uso quede acreditado.

4. Dos módulos económicos sinalados resultan os seguintes orzamentos por cada un dos centros:

Centro de día de alzhéimer de Ferrol

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

40

208

345.280,00 €

13.811,20 €

359.091,20 €

287.272,96 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

151.008,00 €

15.100,80 €

166.108,80 €

132.887,04 €

Total 2023

496.288,00 €

28.912,00 €

525.200,00 €

420.160,00 €

2024

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2024

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2025

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2025

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2026

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2026

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2027

Atención diúrna

40

39

64.740,00 €

2.589,60 €

67.329,60 €

53.863,68 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

28.314,00 €

2.831,40 €

31.145,40 €

24.916,32 €

Total 2027

93.054,00 €

5.421,00 €

98.475,00 €

78.780,00 €

Total anualidades

2.350.210,00 €

136.915,00 €

2.487.125,00 €

1.989.700,00 €

Centro de día de alzhéimer de Ribeira

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

35

208

302.120,00 €

12.084,80 €

314.204,80 €

251.363,84 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

131.788,80 €

13.178,88 €

144.967,68 €

115.974,14 €

Total 2023

433.908,80 €

25.263,68 €

459.172,48 €

367.337,98 €

2024

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2024

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2025

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2025

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2026

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2026

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2027

Atención diúrna

35

39

56.647,50 €

2.265,90 €

58.913,40 €

47.130,72 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

24.710,40 €

2.471,04 €

27.181,44 €

21.745,15 €

Total 2027

81.357,90 €

4.736,94 €

86.094,84 €

68.875,87 €

Total anualidades

2.054.808,50 €

119.638,10 €

2.174.446,60 €

1.739.557,28 €

Centro de día de alzhéimer de Lugo

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

40

208

345.280,00 €

13.811,20 €

359.091,20 €

287.272,96 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

151.008,00 €

15.100,80 €

166.108,80 €

132.887,04 €

Total 2023

496.288,00 €

28.912,00 €

525.200,00 €

420.160,00 €

2024

Atención

diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2024

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2025

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

78.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2025

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2026

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2026

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2027

Atención diúrna

40

39

64.740,00 €

2.589,60 €

67.329,60 €

53.863,68 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

28.314,00 €

2.831,40 €

31.145,40 €

24.916,32 €

Total 2027

93.054,00 €

5.421,00 €

98.475,00 €

78.780,00 €

Total anualidades

2.350.210,00 €

136.915,00 €

2.487.125,00 €

1.989.700,00 €

Centro de día de alzhéimer de Celeiro-Viveiro e programa

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

20

208

172.640,00 €

6.905,60 €

179.545,60 €

143.636,48 €

Transporte vinculado ao centro de día

27

74.131,20 €

7.413,12 €

81.544,32 €

65.235,46 €

Programa

10

37.440,00 €

1.497,60 €

38.937,60 €

31.150,08 €

Transporte vinculado ao programa

10

27.456,00 €

2.745,60 €

30.201,60 €

24.161,28 €

Total 2023

311.667,20 €

18.561,92 €

330.229,12 €

264.183,30 €

2024

Atención diúrna

20

246

204.180,00 €

8.167,20 €

212.347,20 €

169.877,76 €

Transporte vinculado ao centro de día

27

87.674,40 €

8.767,44 €

96.441,84 €

77.153,47 €

Programa

10

44.280,00 €

1.771,20 €

46.051,20 €

36.840,96 €

Transporte vinculado ao programa

10

32.472,00 €

3.247,20 €

35.719,20 €

28.575,36 €

Total 2024

368.606,40 €

21.953,04 €

390.559,44 €

312.447,55 €

2025

Atención diúrna

20

246

204.180,00 €

8.167,20 €

212.347,20 €

169.877,76 €

Transporte vinculado ao centro de día

27

87.674,40 €

8.767,44 €

96.441,84 €

77.153,47 €

Programa

10

44.280,00 €

1.771,20 €

46.051,20 €

36.840,96 €

Transporte vinculado ao programa

10

32.472,00 €

3.247,20 €

35.719,20 €

28.575,36 €

Total 2025

368.606,40 €

21.953,04 €

390.559,44 €

312.447,55 €

2026

Atención diúrna

20

246

204.180,00 €

8.167,20 €

212.347,20 €

169.877,76 €

Transporte vinculado ao centro de día

27

87.674,40 €

8.767,44 €

96.441,84 €

77.153,47 €

Programa

10

44.280,00 €

1.771,20 €

46.051,20 €

36.840,96 €

Transporte vinculado ao programa

10

32.472,00 €

3.247,20 €

35.719,20 €

28.575,36 €

Total 2026

368.606,40 €

21.953,04 €

390.559,44 €

312.447,55 €

2027

Atención diúrna

20

39

32.370,00 €

1.294,80 €

33.664,80 €

26.931,84 €

Transporte vinculado ao centro de día

27

13.899,60 €

1.389,96 €

15.289,56 €

12.231,65 €

Programa

10

7.020,00 €

280,80 €

7.300,80 €

5.840,64 €

Transporte vinculado ao programa

10

5.148,00 €

514,80 €

5.662,80 €

4.530,24 €

Total 2027

58.437,60 €

3.480,36 €

61.917,96 €

49.534,37 €

Total anualidades

1.475.924,00 €

87.901,40 €

1.563.825,40 €

1.251.060,32 €

Centro de día de alzhéimer de Ourense

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

30

208

258.960,00 €

10.358,40 €

269.318,40 €

215.454,72 €

Transporte vinculado ao centro de día

45

123.552,00 €

12.355,20 €

135.907,20 €

108.725,76 €

Total 2023

382.512,00 €

22.713,60 €

405.225,60 €

324.180,48 €

2024

Atención diúrna

30

246

306.270,00 €

12.250,80 €

318.520,80 €

254.816,64 €

Transporte vinculado ao centro de día

45

146.124,00 €

14.612,40 €

160.736,40 €

128.589,12 €

Total 2024

452.394,00 €

26.863,20 €

479.257,20 €

383.405,76 €

2025

Atención diúrna

30

246

306.270,00 €

12.250,80 €

318.520,80 €

254.816,64 €

Transporte vinculado ao centro de día

45

146.124,00 €

14.612,40 €

160.736,40 €

128.589,12 €

Total 2025

452.394,00 €

26.863,20 €

479.257,20 €

383.405,76 €

2026

Atención diúrna

30

246

306.270,00 €

12.250,80 €

318.520,80 €

254.816,64 €

Transporte vinculado ao centro de día

45

146.124,00 €

14.612,40 €

160.736,40 €

128.589,12 €

Total 2026

452.394,00 €

26.863,20 €

479.257,20 €

383.405,76 €

2027

Atención diúrna

30

39

48.555,00 €

1.942,20 €

50.497,20 €

40.397,76 €

Transporte vinculado ao centro de día

45

23.166,00 €

2.316,60 €

25.482,60 €

20.386,08 €

Total 2027

71.721,00 €

4.258,80 €

75.979,80 €

60.783,84 €

Total anualidades

1.811.415,00 €

107.562,00 €

1.918.977,00 €

1.535.181,60 €

Centro de día de alzhéimer de Pontevedra

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

35

208

302.120,00 €

12.084,80 €

314.204,80 €

251.363,84 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

131.788,80 €

13.178,88 €

144.967,68 €

115.974,14 €

Total 2023

433.908,80 €

25.263,68 €

459.172,48 €

367.337,98 €

2024

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2024

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2025

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2025

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2026

Atención diúrna

35

246

357.315,00 €

14.292,60 €

371.607,60 €

297.286,08 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

155.865,60 €

15.586,56 €

171.452,16 €

137.161,73 €

Total 2026

513.180,60 €

29.879,16 €

543.059,76 €

434.447,81 €

2027

Atención diúrna

35

39

56.647,50 €

2.265,90 €

58.913,40 €

47.130,72 €

Transporte vinculado ao centro de día

48

24.710,40 €

2.471,04 €

27.181,44 €

21.745,15 €

Total 2027

81.357,90 €

4.736,94 €

86.094,84 €

68.875,87 €

Total anualidades

2.054.808,50 €

119.638,10 €

2.174.446,60 €

1.739.557,28 €

Centro de día de alzhéimer de Moaña

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

40

208

345.280,00 €

13.811,20 €

359.091,20 €

287.272,96 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

151.008,00 €

15.100,80 €

166.108,80 €

132.887,04 €

Total 2023

496.288,00 €

28.912,00 €

525.200,00 €

420.160,00 €

2024

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2024

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2025

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2025

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2026

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Total 2026

586.956,00 €

34.194,00 €

621.150,00 €

496.920,00 €

2027

Atención diúrna

40

39

64.740,00 €

2.589,60 €

67.329,60 €

53.863,68 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

28.314,00 €

2.831,40 €

31.145,40 €

4.916,32 €

Total 2027

93.054,00 €

5.421,00 €

98.475,00 €

78.780,00 €

Total anualidades

2.350.210,00 €

136.915,00 €

2.487.125,00 €

1.989.700,00 €

Centro de día de alzhéimer de Vigo e programa

Ano

Prazas

Días

Prezo sen IVE

IVE

Orzamento total

Achega Xunta

2023

Atención diúrna

40

208

345.280,00 €

13.811,20 €

359.091,20 €

287.272,96 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

151.008,00 €

15.100,80 €

166.108,80 €

132.887,04 €

Programa

24

89.856,00 €

3.594,24 €

93.450,24 €

74.760,19 €

Transporte vinculado ao programa

24

65.894,40 €

6.589,44 €

72.483,84 €

57.987,07 €

Total 2023

652.038,40 €

39.095,68 €

691.134,08 €

552.907,26 €

2024

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Programa

24

106.272,00 €

4.250,88 €

110.522,88 €

88.418,30 €

Transporte vinculado ao programa

24

77.932,80 €

7.793,28 €

85.726,08 €

68.580,86 €

Total 2024

771.160,80 €

46.238,16 €

817.398,96 €

653.919,17 €

2025

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Programa

24

106.272,00 €

4.250,88 €

110.522,88 €

88.418,30 €

Transporte vinculado ao programa

24

77.932,80 €

7.793,28 €

85.726,08 €

68.580,86 €

Total 2025

771.160,80 €

46.238,16 €

817.398,96 €

653.919,17 €

2026

Atención diúrna

40

246

408.360,00 €

16.334,40 €

424.694,40 €

339.755,52 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

178.596,00 €

17.859,60 €

196.455,60 €

157.164,48 €

Programa

24

106.272,00 €

4.250,88 €

110.522,88 €

88.418,30 €

Transporte vinculado ao programa

24

77.932,80 €

7.793,28 €

85.726,08 €

68.580,86 €

Total 2026

771.160,80 €

46.238,16 €

817.398,96 €

653.919,17 €

2027

Atención diúrna

40

39

64.740,00 €

2.589,60 €

67.329,60 €

53.863,68 €

Transporte vinculado ao centro de día

55

28.314,00 €

2.831,40 €

31.145,40 €

24.916,32 €

Programa

24

16.848,00 €

673,92 €

17.521,92 €

14.017,54 €

Transporte vinculado ao programa

24

12.355,20 €

1.235,52 €

13.590,72 €

10.872,58 €

Total 2027

122.257,20 €

7.330,44 €

129.587,64 €

103.670,11 €

Total anualidades

3.087.778,00 €

185.140,60 €

3.272.918,60 €

2.618.334,88 €

5. Das posibles prórrogas e modificacións resulta o seguinte valor estimado:

Centro

Días

Prezo sen IVE

Modificación

Centro de día de alzhéimer de Ferrol

Duración inicial

1ª anualidade

589.342,00 €

117.868,40 €

2ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

3ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

4ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Prórrogas

5ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

6ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

7ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

8ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

9ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

10ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Totais

5.871.946,00 €

1.174.389,20 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Ferrol

7.046.335,20 €

Centro de día de alzhéimer de Ribeira

Duración inicial

1ª anualidade

515.266,70 €

103.053,34 €

2ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

3ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

4ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

Prórrogas

5ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

6ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

7ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

8ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

9ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

10ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

Totais

5.133.892,10 €

1.026.778,42 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Ribeira

6.160.670,52 €

Centro de día de alzhéimer de Lugo

Duración inicial

1ª anualidade

589.342,00 €

117.868,40 €

2ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

3ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

4ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Prórrogas

5ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

6ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

7ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

8ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

9ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

10ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Totais

5.871.946,00 €

1.174.389,20 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Lugo

7.046.335,20 €

Centro de día de alzhéimer de Celeiro-Viveiro e programa

Duración inicial

1ª anualidade

370.104,80 €

74.020,96 €

2ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

3ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

4ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

Prórrogas

5ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

6ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

7ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

8ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

9ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

10ª anualidade

368.606,40 €

73.721,28 €

Totais

3.687.562,40 €

737.512,48 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Celeiro-Viveiro

4.425.074,88 €

Centro de día de alzhéimer de Ourense

Duración inicial

1ª anualidade

454.233,00 €

90.846,60 €

2ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

3ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

4ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

Prórrogas

5ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

6ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

7ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

8ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

9ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

10ª anualidade

452.394,00 €

90.478,80 €

Totais

4.525.779,00 €

905.155,80 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Ourense

5.430.934,80 €

Centro de día de alzhéimer de Pontevedra

Duración inicial

1ª anualidade

515.266,70 €

103.053,34 €

2ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

3ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

4ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

Prórrogas

5ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

6ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

7ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

8ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

9ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

10ª anualidade

513.180,60 €

102.636,12 €

Totais

5.133.892,10 €

1.026.778,42 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Pontevedra

6.160.670,52 €

Centro de día de alzhéimer de Moaña

Duración inicial

1ª anualidade

589.342,00 €

117.868,40 €

2ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

3ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

4ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Prórrogas

5ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

6ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

7ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

8ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

9ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

10ª anualidade

586.956,00 €

117.391,20 €

Totais

5.871.946,00 €

1.174.389,20 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Moaña

7.046.335,20 €

Centro de día de Alzhéimer de Vigo e programa

Duración inicial

1ª anualidade

774.295,60 €

154.859,12 €

2ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

3ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

4ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

Prórrogas

5ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

6ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

7ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

8ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

9ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

10ª anualidade

771.160,80 €

154.232,16 €

Totais

7.714.742,80 €

1.542.948,56 €

Total valor estimado CD alzhéimer de Vigo

9.257.691,36 €

Total valor estimado concerto

52.574.047,68 €

Artigo 37. Revisión dos módulos económicos

1. Os módulos económicos poderán ser revisados:

a) Cando se realice unha modificación do concerto social, segundo o establecido no artigo 31, que teña incidencia nos custos do servizo.

b) Cando se produza unha variación nos custos do servizo respecto das condicións económicas do concerto social, de acordo co establecido no punto seguinte.

2. No suposto da alínea b) do punto anterior, os módulos económicos revisaranse conforme o incremento anual do índice xeral do IPC respecto ao exercicio anterior e, en todo caso, á alza. Neste suposto, a revisión de prezos dos módulos económicos realizarase con carácter anual desde a entrada en vigor dos concertos.

3. A revisión dos módulos precisará dun informe da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria sobre os custos económicos do concerto social, en que se evidencie a necesidade da revisión.

4. A revisión dos módulos económicos efectuarase mediante resolución ditada para o efecto polo órgano competente e que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 38. Pagamento do custo do concerto

1. Para o aboamento das compensacións económicas, a entidade concertada deberá presentar ante a Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude que corresponda, nos cinco (5) primeiros días do mes seguinte á prestación dos servizos, a correspondente factura e os seguintes documentos:

a) Declaración responsable do organigrama e cadro de persoal con que conta o centro, en que se especifiquen o nome e os apelidos do persoal do centro, o número de afiliación á Seguridade Social, a categoría profesional, o cadro de resumo que cuantifique o persoal do centro e a súa capacidade total. Esta documentación non será preciso achegala mensualmente no caso de que o cadro de persoal non sufra variación.

b) Liquidación de estadías mediante certificación emitida pola persoa titular ou responsable do centro das cantidades que se van percibir, na cal se expresarán os conceptos polos cales se efectúa a dita declaración (praza ocupada/praza reservada) e os días que correspondan a cada un dos conceptos.

A factura e demais documentación deberanse presentar de forma telemática a través do Sistema electrónico de facturación da Xunta de Galicia (dispoñible no enderezo electrónico https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/).

A contraprestación que deberá satisfacer a Administración ás entidades concertadas virá determinada polo número total de prazas efectivamente ocupadas; a Administración aboará a diferenza entre o prezo de referencia máximo correspondente a cada praza, establecido no artigo 35, e a contía que deberá pagar a persoa usuaria.

A Administración concertante terá a obriga de aboar o prezo dentro dos trinta (30) días seguintes ao da data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade co disposto no concerto social dos servizos prestados.

2. Para os efectos da liquidación mensual, establécese a seguinte clasificación das prazas:

a) Praza ocupada: é aquela praza asignada a unha persoa usuaria desde o momento en que se produza o seu ingreso no centro. Nestas prazas, a entidade concertada percibirá o 100 % do importe da praza. Para os efectos previstos a continuación, a ausencia da persoa usuaria durante dez (10) días ou menos non modifica a cualificación da praza.

b) Praza reservada: é aquela praza reservada e non vacante ou aquelas ocupadas por unha persoa usuaria durante os períodos de ausencia desta en virtude de permisos, enfermidade ou internamento en establecementos hospitalarios, sempre que estes períodos de ausencia duren máis de 10 días naturais ao mes. Neste caso, a praza liquidarase polo 60 % do prezo praza/mes.

3. A contribución das persoas usuarias no financiamento do servizo determinaraa a Consellería de Política Social e Xuventude de acordo coa normativa que ao respecto sexa de aplicación; a estas facturaralles directamente a entidade concertada.

A achega das persoas usuarias/suxeitos obrigados facturarállela directamente a entidade a estas nos dez (10) primeiros días do mes de que se trate. A entidade concertada procederá ao reintegro da parte proporcional correspondente no caso de que a persoa usuaria cause baixa no centro. Así mesmo, facturará a parte proporcional no caso de que o ingreso non se produza o primeiro día do mes ou no caso de ausencias xustificadas de máis de dez (10) días. Neste caso, aplicaranse as normas de liquidación de estadías previstas nesta cláusula para a incorporación e baixa de usuarios.

4. En ningún caso a cantidade percibida pola entidade concertada, a través da participación das persoas usuarias e da achega da Administración, poderá superar os prezos ou módulos económicos vixentes no concerto social.

Artigo 39. Constitución de garantías

Para a formalización dos concertos sociais non se exixe constitución de garantía nin provisional nin definitiva ao tratase da prestación de servizos sociais, ao abeiro do artigo 107 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

Disposición adicional primeira. Mantemento de persoas usuarias de praza pública

As persoas que se encontren atendidas nunha praza pública contratada cunha entidade que resulte concertada a través deste procedemento manterán o seu dereito para continuar na mesma praza e non se poderán ver afectadas como consecuencia desta resolución convocatoria.

Disposición adicional segunda. Rescisión dos contratos de servizos de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas

A formalización, ao abeiro desta convocatoria, da concertación de servizos que actualmente estean contratados pola Consellería de Política Social e Xuventude suporá a rescisión automática dos contratos asinados entre esta e a entidade concertante.

Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Delégase na Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria a resolución do procedemento de concerto social a que se refire esta convocatoria, así como, se é o caso, a renovación dos concertos derivados dela. Así mesmo é facultada, no ámbito das súas competencias, para ditar cantas instrucións sexan necesarias, tanto para a execución e aplicación desta resolución como para a adecuada xestión dos concertos no seu ámbito funcional.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación. Así mesmo, con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ante o mesmo órgano que ditou a resolución. Todo iso de conformidade co establecido nos artigos 112, 114, 115, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e os artigos 8, 14.2 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que poidan exercer, de ser o caso, calquera outro que xulguen procedente.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2023

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO III

Prego de prescricións técnicas do concerto social para a xestión integral do servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica en centros da Rede pública autonómica de titularidade da Xunta de Galicia

1. Definición do servizo de centro de día de alzhéimer.

Este prego ten por obxecto describir as condicións técnicas e de medios persoais e materiais que deben ser asumidas e desenvolvidas pola entidade concertada da convocatoria do concerto social para a xestión integral do servizo de atención terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas, e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao servizo de atención diúrna terapéutica en centros da Rede pública autonómica de titularidade da Xunta de Galicia.

Teñen a consideración de servizos de atención diúrna para persoas con alzhéimer, aqueles equipamentos que proporcionan un servizo multidisciplinar de atención diúrna e de carácter especializado ás persoas diagnosticadas de alzhéimer e doutras demencias neurodexenerativas.

O servizo, que será prestado no centro de día de alzhéimer, determínase segundo o Catálogo de servizos previsto no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

Codificación do servizo, segundo o anterior decreto: 020103.

2. Prestacións que formarán parte do servizo.

Formarán parte do servizo de atención diúrna as seguintes prestacións:

2.1. Área de información, valoración, seguimento e orientación:

2.1.1. Servizo de valoración, seguimento, avaliación e coordinación:

• Avaliación da necesidade e intensidade dos apoios.

• Plan de atención individual (PAI).

• Seguimento e avaliación do PAI.

No momento de ingreso da persoa usuaria, levarase a cabo o seu estudo e avaliación interdisciplinar e elaborarase un programa individual de atención baseado na planificación individualizada dos apoios que cada persoa necesita, que comprenderá tanto as actuacións dirixidas a acadar e manter a súa saúde, a súa autonomía persoal e a súa integración social no maior grao posible, como o seguimento e a avaliación do plan individual de apoios, en coordinación coa persoa usuaria e a súa familia.

2.1.2. Servizo de información, orientación e formación a familiares:

• Acollida e valoración de necesidades da familia.

• Avaliación da necesidade e intensidade dos apoios.

• Plan de apoio familiar.

• Seguimento e avaliación do plan de apoio familiar.

As actuacións que se desenvolvan estarán dirixidas á atención e ao apoio á familia/persoa coidadora e terán por finalidade informar, orientar, asesorar, apoiar e acompañar a familia durante o proceso de atención á persoa usuaria no centro, así como prestar unha formación e unha atención integral que permita incorporar a familia e a persoa coidadora aos programas de intervención que se levan a cabo.

2.2. Área de formación básica e instrumental:

2.2.1. Asistencia ás actividades básicas e instrumentais da vida diaria:

As intervencións nesta área estarán orientadas a acadar o nivel máximo de independencia e autonomía funcional a través de actividades deseñadas e desenvolvidas para que a persoa usuaria participe de forma activa na readaptación á súa vida cotiá, incidindo tanto nas actividades da vida diaria como nas instrumentais.

Ás persoas usuarias prestaráselles o apoio necesario para o mantemento do seu aseo persoal e demais actividades da vida diaria.

Respecto ao coidado persoal:

• Deberáselles supervisar o seu aseo persoal diario.

• O centro disporá dos medios necesarios para a hixiene das persoas usuarias, así como os adecuados para o coidado estético da súa imaxe.

• Os útiles de aseo de uso persoal (peite, cepillo de dentes, afeitadora ou máquina de afeitar eléctrica e outros similares) serán por conta da persoa usuaria.

• Os produtos de aseo de uso común (xabón, auga de colonia, pasta dentífrica, xampú, xel, máquina de afeitar dun só uso, esponxas xabonosas, crema hidratante e outros similares) achegaraos a entidade concertada. Serán por conta das persoas usuarias aqueles produtos de marcas ou tipos específicos preferidos por eles/as.

• Prestaráselles a axuda necesaria ás persoas que teñan autonomía limitada para vestirse, espirse e asearse.

• As próteses, órteses, cadeiras de rodas e outros dispositivos de uso persoal serán por conta das persoas usuarias, sen prexuízo da cobertura que o sistema de saúde correspondente prevexa en cada caso.

• Prestaráselles o apoio necesario para a súa mobilización coa finalidade de manter un nivel de funcionalidade e de interacción social adecuado.

2.3. Área de actividades e programas:

2.3.1. Actividades de lecer e tempo libre:

O centro elaborará unha programación anual de actividades lúdicas, culturais e sociais para ocupar o tempo de lecer das persoas usuarias, e deste xeito garantirá a promoción das súas capacidades mentais, físicas e sociais.

Anualmente elaborarase un programa de actividades de animación sociocultural, que se levará a cabo tanto dentro do centro como fóra deste, e no cal se lles proporcionarán ás persoas usuarias o acompañamento e o apoio persoal necesarios para a súa participación nelas.

2.4. Área de mantemento e/ou rehabilitación:

2.4.1. Rehabilitación funcional.

2.4.2. Terapia ocupacional.

2.4.3. Estimulación cognitiva.

2.4.4. Atención psicolóxica.

2.4.5. Atención sanitaria preventiva (atención de enfermaría).

2.5. Área de servizos xerais:

2.5.1. Manutención e dietas especiais:

• Cumprirase coa normativa de control de comedores colectivos e de cociña, así como calquera normativa de aplicación.

• A xornada completa incluirá almorzo, xantar e merenda.

• A media xornada incluirá o almorzo ou merenda.

• Os menús deberán ser supervisados por un médico ou especialista en nutrición e deberán garantir a achega calórica e dietética axeitada. Terase en conta que sexan variados e coidarase a súa presentación para que sexan atractivos e apetitosos. Estarán expostos nun lugar público do centro.

• Xunto co menú ordinario deberanse preparar outros de réxime, con dietas especiais para as persoas usuarias que o precisen e o acrediten debidamente con prescrición facultativa.

• As comidas e os pratos cociñados chegarán á temperatura adecuada aos/ás seus/súas destinatarios/as.

• Os menús serán de coñecemento público das persoas usuarias cunha antelación mínima de 24 horas.

• Deberáselles prestar a axuda persoal ás persoas que non poidan comer por si mesmas, para o cal se utilizarán, se é o caso, os medios técnicos precisos.

• Os/as traballadores/as que teñan contacto directo cos alimentos contarán co correspondente certificado de manipulación de alimentos.

2.5.2. Limpeza e mantemento do inmoble:

A entidade concesionaria terá un plan de limpeza establecido segundo a normativa hixiénico-sanitaria, onde se definirán a periodicidade das tarefas de limpeza do centro e a persoa responsable de facelas, así como os produtos que se van utilizar segundo a normativa correspondente.

Manterá unha axeitada limpeza de todas as instalacións, fomentando unhas condicións adecuadas de aspecto, olor, hixiene e ventilación que xeren satisfacción nas persoas usuarias e nas que visiten o centro.

Garantirá o mantemento do centro e o seu contorno: reposición de mobiliario e enxoval deteriorado, temperatura, iluminación, medidas de seguridade, accesibilidade, obras de reparación e mellora.

Contará cun plan integral de mantemento, que incluirá un plan de control de instalacións, sistema contra incendios, roubo, fugas e calquera outro sistema de necesidades exixido pola normativa. Así mesmo, a empresa adxudicataria realizará tarefas de desinsectación, desratización e desinfección, así como todas aquelas tarefas relacionadas co control de augas, lexionela, recollida de materiais contaminantes, etc., propias das distintas lexislacións sanitarias de aplicación a este tipo de centros.

2.5.3. Xestión e administración:

Desenvolverá e supervisará todos os aspectos relacionados coa actividade económica, administrativa e representativa, derivados do funcionamento do centro, como son o control de ingresos e gastos, a elaboración do calendario de pagamentos, os seguros, a contabilidade, a vixencia de permisos e licenzas, así como as relacións con outras entidades públicas e privadas. Así mesmo, este servizo inclúe a dirección e planificación da relación coas familias, a atención de queixas, as reclamacións, o tratamento de suxestións, a supervisión do persoal, a política de formadores e a xestión de calidade.

2.5.4. Supervisión e vixilancia:

Garantirase que a integridade física das persoas usuarias e dos profesionais non sufra ningún tipo de ameaza.

Naqueles casos en que, por condicionamento de índole física ou psíquica, se poidan prever situacións de risco para a súa integridade, estableceranse as medidas de protección e control necesarias.

Levarase un control, tanto das entradas e saídas das persoas usuarias como das visitas. En particular, velarase polos accesos e procurarase preservar a intimidade das persoas usuarias respectando sempre o regulado na Lei orgánica de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

3. Servizos opcionais ou complementarios.

Consideraranse opcionais ou complementarios todos aqueles servizos que non están recollidos na carteira de servizos sociais (Decreto 149/2013, do 5 de setembro).

As persoas usuarias pagarán por estes servizos opcionais os prezos correspondentes que fixe a entidade concertada (agás que esta os ofertase como gratuítos). Estes prezos determinaranse de acordo cos existentes, para o mesmo tipo de servizo, na zona en que se encontre situado o centro de día.

No caso de que a entidade concertada lles cobre ás persoas usuarias outros servizos distintos aos que estean fixados neste prego, deberallo notificar á Consellería de Política Social e Xuventude e ter a autorización desta.

4. Protocolos.

O servizo de atención diúrna deberá dispor dos seguintes protocolos:

1. Preingreso.

2. Acollida e adaptación ao centro.

3. Caídas.

4. Medidas de suxeición.

5. Hixiene persoal.

6. Medicación.

7. Atragoamento.

8. Prevención e Tratamentos de úlceras por presión.

9. Control de constantes.

10. Emerxencia sanitaria.

11. Control de errantes.

12. Detección e intervención no caso de malos tratos.

13. Suxestións, queixas e reclamacións.

14. Baixa no centro.

5. Criterios de persoal.

A ratio de persoal de atención directa deberá cumprir co establecido no Decreto 19/2008, do 7 de febreiro (Diario Oficial de Galicia núm. 36, do 20 de febreiro), polo que se crea a Rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, e na súa normativa de desenvolvemento.

Dentro deste marco de referencia, os centros de día de alzhéimer deberán contar co seguinte persoal:

a. Deberá existir un posto de director/a-coordinador/a que conte cunha titulación de grao medio nas ramas social e/ou sanitaria ou dous anos de experiencia na xestión de servizos sociais.

b. Contarán cunha ratio mínima de profesionais de 0,05 traballadores/as a xornada completa por persoa usuaria de entre profesionais cunha formación mínima de diplomatura universitaria.

c. O persoal mínimo de atención directa será de 0,25 traballadores/as a xornada completa por persoa usuaria.

En todos os casos exixirase formación complementaria especializada na atención das persoas que padecen alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

Os centros de atención ás persoas maiores en que se acondicionen unidades de alzhéimer deberán contar, nesta unidade, co persoal indicado no punto anterior na proporción fixada, agás no referido ao/a coordinador/a, que abondará con que dedique a esta unidade 20 horas semanais. O persoal poderá ser compartido co do centro principal sempre que acredite, de prestar servizo en ambos os dous equipos, a dita dedicación a esta unidade.

En todo caso, a ratio indicada determinarase de acordo coa normativa vixente en cada momento.

No que respecta ao programa comunitario de alzhéimer vinculado ao centro de día, as ratios de persoal en ningún caso serán inferiores ao seguinte:

Persoal de atención directa. Cumprirase unha ratio de 0,09 traballadores/as por persoa usuaria. Poderase desenvolver con profesionais con algún dos seguintes perfís: técnico en coidados auxiliares de enfermaría, técnico de atención sociosanitaria, certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Profesionais cunha formación mínima de diplomatura universitaria. Cumprirase unha ratio mínima de 0,025 traballadores/as por persoa usuaria. Poderase desenvolver con profesionais con algún dos seguintes perfís: psicoloxía, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia.

6. Organización e particularidades técnicas.

6.1. Planificación, organización e xestión do servizo de atención diúrna.

O centro disporá dunhas normas de funcionamento que deberán estar visadas polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que lles entregará no momento do seu ingreso ás persoas designadas para ocuparen as prazas públicas do servizo concertado. En relación con estas, asume a obriga de comunicarlle á xefatura territorial correspondente da Consellería de Política Social e Xuventude as variacións das circunstancias que poidan supor unha modificación do recurso que sexa axeitado.

O centro disporá para o seu funcionamento dun sistema de xestión, en formato electrónico, que permita:

a) Levar o control e os horarios das súas actividades.

b) A xestión dos expedientes das persoas usuarias, así como o seu rexistro.

c) O seguimento dos protocolos que se desenvolven no centro.

d) A planificación do persoal.

e) A comunicación coas familias.

O centro deberá contar:

1. Cun plan de control e avaliación da calidade, elaborado anualmente na memoria de avaliación, que deberá recoller, como mínimo, os seguintes aspectos:

a) Mantemento do centro e o seu contorno: reposición de mobiliario e enxoval deteriorados, temperatura, iluminación, utilización de espazos que favorezan a interrelación social, axudas técnicas, medidas de seguridade, accesibilidade, obras de reparación e mellora.

b) Organización e funcionamento: programas específicos de intervención nas distintas áreas, e nos cales se recollerán os obxectivos, a tipoloxía das persoas usuarias aos/ás cales se dirixe, as actividades, os profesionais responsables, o calendario, a listaxe de persoas usuarias e o sistema de avaliación; protocolos, rexistros...

c) Recursos humanos e plan de formación continua para o persoal do centro.

2. Cun plan de emerxencia e de evacuación, coas correspondentes instrucións para o persoal e as persoas usuarias.

O horario de funcionamento do centro será das 8.00 da mañá ás 8.00 da tarde (excluídos os días festivos, os sábados e os domingos).

O réxime de estadías será de media xornada ou de xornada completa.

A media xornada será de 4 horas.

O tempo máximo de permanencia no centro das persoas usuarias, con xornada completa, será de 8 horas.

Os servizos de media xornada incluirán as mesmas prestacións que os de xornada completa, coa excepción do xantar.

A utilización das prazas, a xornada completa ou a media xornada, non poderá alterar nin superar, no seu cómputo total, a capacidade de prazas contratadas nin o orzamento total do concerto.

De cada persoa usuaria deberá existir un expediente individual que se encontrará nas instalacións en que se desenvolva o servizo e no cal constará, como mínimo, a seguinte documentación:

a) Copia do documento nacional de identidade e da tarxeta sanitaria.

b) Datos identificativos da persoa usuaria e do/dos contacto/s do/dos familiar/es de referencia ou, de ser o caso, do seu representante legal.

c) Contrato de prestación de servizos asinado pola persoa usuaria ou por quen a represente no momento do ingreso no servizo.

d) Facturas e xustificantes dos pagamentos realizados polas persoas usuarias polas prestacións básicas e opcionais.

e) Nos casos en que proceda, resolución xudicial que modifique a capacidade de obrar da persoa usuaria.

f) De ser o caso, valoración da dependencia e/ou discapacidade realizada pola Xunta de Galicia.

g) Valoración actualizada na escala Barthel e naqueloutras escalas que resulten adecuadas para a avaliación da persoa usuaria, asinadas por persoal sanitario.

h) Todas as revisións das valoracións e seguimentos de evolución realizados.

i) Contactos mantidos cos familiares ou, de ser o caso, cos representantes legais das persoas usuarias.

Procurarase a dixitalización e a informatización desta información, que terá, en todo caso, carácter reservado e que cumprirá coas exixencias do Regulamento 2016/679 (UE) xeral de protección de datos.

No caso de que o/a usuario/a sexa derivado/a a outra institución, o centro de orixe facilitará os informes correspondentes, respectando en todo caso a normativa de protección de datos anteriormente citada.

6.2. Rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

A entidade concesionaria como xestora dun centro integrado na Rede galega de centros de día de alzhéimer, segundo o Decreto 19/2008, do 7 de febreiro, polo que se crea a rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, adscrita ao centro directivo da Administración autonómica con competencia en materia de benestar, comprométese expresamente a aceptar as directrices propias deste centro directivo relativas á Rede galega de centros de día de alzhéimer.

7. Dereitos e deberes das persoas usuarias.

7.1. Dereitos.

De conformidade co artigo 6 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, as persoas usuarias teñen dereito:

a) A utilizar os servizos do centro en condicións de igualdade e sen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, estado civil, idade, situación familiar, discapacidade, ideoloxía, crenza, opinión ou calquera outra circunstancia persoal, económica ou social.

b) A recibir un trato acorde coa dignidade da persoa e co respecto aos dereitos e ás liberdades fundamentais, tanto por parte do persoal como das demais persoas implicadas no centro.

c) A unha intervención individualizada acorde coas súas necesidades específicas, así como a que se lles asista nos trámites necesarios de cara ao seu acceso á atención social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

d) A recibir información de xeito áxil, suficiente e veraz, e en termos comprensibles, sobre os recursos e as prestacións do centro e do Sistema galego de servizos sociais.

e) A ter asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia e a globalidade no proceso de intervención social. Sen prexuízo da súa delegación, o/a director/a do centro asumirá esta función.

f) Á confidencialidade, ao sixilo e ao respecto en relación cos seus datos persoais e coa información que sexa coñecida polo centro en razón da intervención profesional, sen prexuízo do posible acceso a aqueles no exercicio dunha acción inspectora, de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

g) A elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do centro e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuado para o seu caso.

h) A rexeitar a oferta de participación en servizos ou programas que opcionalmente lles oferte o centro.

i) Á calidade dos servizos e prestacións recibidas, para o cal poden presentar suxestións e reclamacións.

j) A dar instrucións previas respecto da asistencia ou dos coidados que se lles poidan administrar, co obxecto de facer fronte a situacións futuras en cuxas circunstancias non sexan capaces de expresalas persoalmente.

k) Ao respecto dos dereitos lingüísticos.

l) A deixar de utilizar os servizos ou a abandonar o centro por vontade propia.

m) Aos demais dereitos que, en materia de servizos sociais, estean recoñecidos na normativa vixente en cada momento.

2. Deberes.

De conformidade co artigo 7 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, as persoas usuarias terán os seguintes deberes:

a) Cumprir as normas, os requisitos e os procedementos para o acceso ao centro e ao Sistema galego de servizos sociais, para o cal facilitarán información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para a súa utilización e comunicarán as variacións que estas experimenten.

b) Comunicarlle ao persoal de referencia calquera cambio significativo de circunstancias que poida implicar a interrupción ou modificación substancial da intervención proposta.

c) Comunicar os períodos de ausencia á dirección coa debida antelación.

d) Colaborar co persoal do centro encargado de prestarlles a atención necesaria, acudindo ás entrevistas con eles e seguindo os programas e as orientacións que lles prescriban.

e) Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais do centro, participando activamente no proceso que xere a intervención social en que sexan destinatarias.

f) Participar de xeito activo no seu proceso de mellora, autonomía persoal e inserción social.

g) Destinar as prestacións recibidas ao fin para o cal foron concedidas.

h) Contribuír ao financiamento do custo dos servizos consonte a normativa vixente.

i) Observar as demais normas que dimanen deste documento e das demais normas de funcionamento ou convivencia no centro.

8. Familia.

O regulamento de réxime interno do centro de día entregaráselle á persoa usuaria ou a quen exerza a súa representación legal ou de feito, se é o caso, xunto coa información sobre o horario de atención, con presenza física ou telefónica, dos distintos profesionais.

A familia será informada puntualmente das incidencias importantes no estado de saúde da persoa usuaria, e desta comunicación quedará constancia por escrito no seu expediente ou historia.

O equipo técnico do centro, xunto coa dirección deste, manterá reunións coa persoa que exerza a representación legal ou de feito, nas cales será informada persoalmente dos programas de atención individualizada e do plan de coidados.

As familias deben cumprir cos seus deberes cara á persoa usuaria en todos os procesos de atención.

O centro propiciará a relación entre a persoa usuaria e os seus familiares ou achegados, facilitando as visitas destes e organizando actos e encontros colectivos entre ambos, así como canles de participación na vida do centro.

9. Asignación da praza e ingreso no servizo.

9.1. Asignación da praza.

A asignación do recurso farase de conformidade co indicado no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, e co establecido na Orde do 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

Correspóndelle ao órgano superior competente da Consellería de Política Social e Xuventude a asignación das prazas vacantes en cada momento no servizo de atención diúrna (actualmente a Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria).

9.2. Ingreso.

Con carácter previo ao ingreso, a persoa usuaria debe ter recibido a comunicación, por parte do centro, de que lle foi adxudicada pola Consellería de Política Social e Xuventude unha praza nese servizo de atención diúrna, así como coñecer as normas internas de funcionamento do centro e asinar o contrato de prestación de servizos.

O prazo para o ingreso na praza vacante será de dez días naturais, que comezarán a contar desde o día seguinte a aquel en que a persoa interesada reciba a comunicación por parte do centro. A non incorporación no prazo sinalado entenderase como unha renuncia ao dereito.

No prazo de dous días desde que se produza o ingreso, o centro deberalle comunicar á unidade administrativa responsable da xestión dos ingresos e traslados a data en que aquel tivo lugar. Así mesmo, deberánselle comunicar á indicada unidade os casos de non incorporación dentro do prazo establecido e de renuncia, xuntando a documentación acreditativa destes.

9.3. Aprazamento.

Cando, por causas de forza maior ou por razón de ingreso hospitalario, non se produza o ingreso dentro do prazo establecido, a persoa interesada, antes da finalización deste prazo, poderá solicitar o aprazamento do ingreso. De ser o caso, a súa praza será cuberta por outra persoa. Desaparecida a causa que xustifica o aprazamento, incorporarase na primeira praza vacante que se produza no servizo previamente recoñecido.

A autorización de aprazamento, que recollerá debidamente xustificada a súa causa, será efectuada pola unidade administrativa responsable da xestión de ingresos e traslados.

9.4. Período de adaptación.

• O período de adaptación ten por finalidade comprobar se as persoas beneficiarias reúnen as condicións físicas e psíquicas indispensables para permaneceren no servizo que se lles adxudicou, a súa adaptación ás características e ao funcionamento propio deste servizo, así como a existencia dos hábitos de convivencia mínimos e necesarios para garantir unha correcta atención e o propio benestar do resto das persoas usuarias.

• A duración máxima do período de adaptación é de trinta días naturais contados desde o seu ingreso, salvo interrupción nos supostos de permisos autorizados ou por ingreso hospitalario. O indicado prazo poderá se ampliado de forma excepcional, por unha soa vez e coa mesma duración, pola unidade administrativa responsable da xestión dos ingresos e traslados.

10. Causas de perda da condición de persoa usuaria do servizo.

As persoas usuarias do servizo de atención diúrna perderán a súa condición de usuarias:

• Por petición propia, ou por parte do titor ou representante legal.

• Por ocultación ou falsidade nos datos e/ou documentos que se teñan en conta para a concesión do servizo.

• Por incumprimento grave das obrigas e deberes establecidos nas normas de funcionamento do servizo.

• Por ausencia do servizo sen autorización do centro ou por ausencia autorizada pero que supere o período que lle foi autorizado polo centro.

• Traslado a outro servizo.

• Falta de pagamento da cantidade establecida en concepto de participación económica no custo do servizo, ou ocultación de datos relativos á capacidade económica.

• Por falecemento.

• Pola aplicación dunha sanción que comporte a revogación da adxudicación da praza pública de xeito definitivo, conforme a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

En todo caso, observarase o indicado no capítulo V da Orde do 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros propios ou concertados no ámbito de atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal, ou na normativa en vigor.

11. Horario do centro de día.

O horario de funcionamento do centro de día será das 8.00 da mañá ás 8.00 da tarde (excluídos os días festivos, os sábados e os domingos).

O réxime de estadías será de media xornada ou de xornada completa.

A media xornada será de 4 horas.

O tempo máximo de permanencia no centro das persoas usuarias, con xornada completa, será de 8 horas.

Os servizos de media xornada incluirán as mesmas prestacións que os de xornada completa, coa excepción do xantar.

A utilización das prazas, a xornada completa ou a media xornada, non poderá alterar nin superar, no seu cómputo total, a capacidade de prazas contratadas nin o orzamento total desta contratación.

12. Identificación do órgano ou unidade responsable do servizo.

A entidade concesionaria, mediante unha notificación permanente no taboleiro de anuncios nas instalacións de que dispoña para a execución do contrato ou nun cartel na zona de entrada destas instalacións, fará público ás persoas usuarias e aos seus familiares os estándares de calidade do servizo contratado.

Disporá tamén dun rótulo, que se situará nun lugar ben visible na entrada das instalacións, no cal se identifique de modo permanente o nome do servizo e que está concertado coa Xunta de Galicia.

ANEXO IV

Persoal

1. Centro de día de alzhéimer de Ferrol.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e pactos individuais (7)*

99010825011997

Condutor

189

21.3.2011

100 %

1.776

16.113,44

5.059,62

99010825011997

Condutor

189

28.6.2021

100 %

1.776

14.986,72

4.705,83

99010825011997

Directora asistencial/t.o.

189

9.8.2010

100 %

1.776

28.500,64

8.949,20

Imputa ao servizo un 50 % da xornada e salario

99010825011997

Xerente

100

21.7.2014

100 %

1.776

35.758,06

11.228,03

Imputa ao servizo un 50 % da xornada e salario

99010825011997

Xerocultora

189

21.12.2010

100 %

1.776

15.831,76

4.971,17

99010825011997

Xerocultora

189

2.5.2011

100 %

1.776

16.113,44

5.059,62

99010825011997

Xerocultora

100

7.5.2012

100 %

1.776

15.831,76

4.971,17

99010825011997

Xerocultora

189

26.12.2012

100 %

1.776

15.831,76

4.971,17

99010825011997

Xerocultora

100

5.12.2020

2.5.2014

100 %

1.776

15.550,08

4.882,73

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

100 %

1.776

15.550,08

4.882,73

99010825011997

Xerocultora

189

4.4.2016

100 %

1.776

15.550,08

4.882,73

(en situación IT)

99010825011997

Xerocultora

289

3.5.2021

50 %

888

7.493,36

2.352,92

Baixa por maternidade

99010825011997

Xerocultora

189

1.9.2021

100 %

1.776

14.986,72

4.705,83

99010825011997

Xerocultora

200

2.5.2022

50 %

888

7.493,36

2.352,92

99010825011997

Xerocultora

510

16.5.2022

Fin substitución

50 %

888

7.493,36

2.442,84

Substitución baixa maternidade

99010825011997

Xerocultora

100

1.6.2022

100 %

1.776

14.986,72

4.705,83

99010825011997

Xerocultora

410

12.12.2022

Fin substitución

100 %

1.776

14.986,72

4.885,67

Substitución IT

99010825011997

Of. administrativa

189

21.3.2011

87,5 %

1.554

Garda

legal

16.180,22

5.080,59

Imputa ao servizo un 50 % da xornada e salario

99010825011997

Of. administrativa

200

5.9.2016

37,5 %

666

7.113,12

2.233,52

Imputa ao servizo un 50 % da xornada e salario

99010825011997

Psicóloga

289

14.12.2018

50 %

888

11.658,84

3.660,88

Imputa ao servizo un 75 % da xornada e salario

99010825011997

Terapeuta ocupacional

289

21.1.2019

50 %

888

9.543,10

2.996,53

Baixa por maternidade

99010825011997

Terapeuta ocupacional

510

20.9.2022

Fin substitución

50 %

888

9.402,26

3.065,14

Substitución baixa maternidade

99010825011997

Titulada

200

4.7.2016

92,5 %

1.643

17.071,46

5.360,44

Imputa ao servizo un 60 % da xornada e salario

99010825011997

Traballadora social

289

17.12.2018

50 %

888

9.543,10

2.996,53

* Nota pactos individuais:

Pactos en vigor aplicables a todos os traballadores: 1 hora de descanso para comer (xornadas superiores a 6 h/día), complemento prestación IT (3 primeiros días ao 60 % da BRD, 1 día de permiso por cada 5 días consecutivos de vacacións en temporadas baixas, 23 días laborables de vacacións no canto dos 30 días naturais que define o convenio.

2. Centro de día de alzhéimer de Ribeira.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e pactos individuais (7)

99010825011997

Fisioterapeuta

189

11.1.2017

Indefinido

100,00 %

2.080

18.804,78

5.852,74

99010825011997

Traballadora social/coordinadora

100

15.3.2021

Indefinido

100,00 %

2.080

21.304,44

5.858,58

99010825011997

Xerocultora

189

2.2.2016

Indefinido

75,00 %

1.560

Fillos a cargo

10.938,92

2.864,48

99010825011997

Xerocultora

189

13.10.2012

Indefinido

75,00 %

1.560

Fillos a cargo

11.530,47

3.243,39

99010825011997

Xerocultora

100

25.6.2012

Indefinido

50,00 %

1.040

Fillos a cargo

11.137,77

2.912,71

99010825011997

Xerocultora

189

23.11.2015

Indefinido

100,00 %

2.080

15.100,56

3.878,00

99010825011997

Xerocultora

130

1.9.2016

Indefinido

87,50 %

1.820

Fillos a cargo

12.622,86

2.074,10

99010825011997

Xerocultora

189

2.2.2013

Indefinido

100,00 %

2.080

13.305,33

1.225,32

99010825011997

Xerocultora

100

24.3.2017

Indefinido

87,50 %

1.820

Fillos a cargo

14.632,03

3.925,69

99010825011997

Xerocultora

189

13.9.2010

Indefinido

100,00 %

2.080

15.854,81

4.179,78

99010825011997

Educadora social

289

14.1.2012

Indefinido

65,00 %

1.352

11.935,79

3.289,60

99010825011997

Xerocultora

289

27.3.2017

Indefinido

32,50 %

650

4.444,08

953,38

99010825011997

Xerocultora

189

7.8.2013

Indefinido

87,50 %

1.820

Fillos a cargo

13.431,56

3.500,27

99010825011997

Xerocultora

289

20.7.2017

Indefinido

87,50 %

1.820

11.555,33

3.353,10

99010825011997

Traballadora social

189

21.10.2016

Indefinido

75,00 %

1.560

11.347,06

4.792,62

99010825011997

Psicóloga

200

14.12.2022

Indefinido

5,00 %

104

4.239,95

1.337,70

3. Centro de día de alzhéimer de Lugo.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e pactos individuais (7)

99010825011997

Director

200

1.3.2010

75,00 %

1.344 - 1.792

59.986,68

7.378,56

99010825011997

Coordinadora

100

13.12.2013

100,00 %

1.792 - 1.792

26.130,60

3.934,20

99010825011997

Psicóloga

300

3.2.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

23.235,84

8.771,40

99010825011997

ATS/DUE

289

15.9.2022

1.10.2020

25,00 %

448 - 1.792

5.082,84

1.931,40

99010825011997

Educador social

100

1.12.2007

1.9.2006

100,00 %

1.792 - 1.792

20.190,84

7.622,16

99010825011997

Traballador social

189

26.4.2017

75,00 %

1.344 - 1.792

Garda legal

14.358,36

5.420,40

99010825011997

TASOC

189

8.10.2020

8.10.2018

100,00 %

1.792 - 1.792

15.557,28

5.872,92

99010825011997

Fisioterapeuta

300

2.11.2022

80,00 %

1.433, 30 - 1.792

15.103,20

5.701,92

99010825011997

Administrativa

100

1.3.2018

100,00 %

1.792 - 1.792

20.103,48

7.589,16

99010825011997

Terapeuta ocupacional

300

20.12.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

18.879,00

7.127,40

99010825011997

Terapeuta ocupacional

420

12.12.2022

11.12.2023

100,00 %

1.792 - 1.792

14.000,04

5.285,16

99010825011997

Xerocultora

100

1.6.2010

100,00 %

1.792 - 1.792

16.098,00

6.076,92

99010825011997

Xerocultora

100

18.5.2011

(*1)

100,00 %

1.792 - 1.792

(*1) Baixa

Esgotamento

IT en espera

Resolución INSS

99010825011997

Xerocultora

100

2.1.2012

(*2)

50,00 %

896 - 1.792

Garda legal

7.917,84

249,09

99010825011997

Xerocultora

100

19.7.2012

87,50 %

1.568 - 1.792

Garda legal

13.853,52

5.229,72

99010825011997

Xerocultora

100

15.7.2013

(*4)

100,00 %

1.792 - 1.792

(*4) Baixa

Esgotamento

IT en espera

Resolución INSS

99010825011997

Xerocultora

100

28.8.2013

(*3)

75,00 %

1.344 - 1.792

Garda legal

11.876,76

4.483,48

99010825011997

Xerocultora

100

13.12.2013

62,50 %

1.120 - 1.792

Garda legal

9.731,52

3.673,67

99010825011997

Xerocultora

100

1.10.2020

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

410

6.10.2021

(*1)

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

189

20.10.2021

(*2)

50,00 %

896 - 1.792

8.174,34

3.085,86

99010825011997

Xerocultora

420

25.4.2022

24.4.2023

100,00 %

1.792 - 1.792

14.000,04

5.285,16

99010825011997

Xerocultora

300

25.4.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

420

2.5.2022

30.4.2023

100,00 %

1.792 - 1.792

14.000,04

5.285,16

99010825011997

Xerocultora

510

15.9.2022

(*3)

75,00 %

1.344 - 1.792

11.284,20

4.259,64

99010825011997

Xerocultor

410

20.9.2022

(*4)

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

PSX

300

1.9.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

14.000,04

5.285,16

4. Centro de día de alzhéimer de Celeiro-Viveiro.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e Pactos individuais (7)

2700110101201000

Condutor/a

189

11.7.2018

14.6.2018

Indefinido

100,00 %

1.750

15.609,12

4.901,28

2700110101201000

Coidador/a 6

100

22.11.2022

15.6.2022

Indefinido

100,00 %

1.750

14.853,96

4.664,14

2700110101201000

Coidador/a 5

189

1.1.2018

29.3.2017

Indefinido

100,00 %

1.750

15.797,76

4.960,56

2700110101201000

Coidador/a 4

189

27.3.2017

1.7.2016

Indefinido

100,00 %

1.750

15.797,76

4.960,56

2700110101201000

Coidador/a 3

189

11.1.2010

Indefinido

100,00 %

1.750

16.426,90

5.157,96

2700110101201000

Coidador/a 2

189

5.1.2009

Indefinido

100,00 %

1.750

16.835,52

5.286,36

2700110101201000

Coidador/a 1

100

27.12.2005

19.9.2005

Indefinido

100,00 %

1.750

17.845,44

5.603,40

2700110101201000

Educador social

289

30.12.2017

30.12.2016

Indefinido

53,33 %

933

9.638,40

3.026,64

2700110101201000

Enfermeiro/a

189

24.11.2011

Indefinido

100,00 %

1.750

19.599,84

6.154,32

2700110101201000

Psicólogo/a

189

31.12.2019

Indefinido

100,00 %

1.750

21.530,28

6.760,56

2700110101201000

Terapeuta ocupacional

289

1.2.2013

Indefinido

53,33 %

933

11.964,60

3.756,84

5. Centro de día de alzhéimer de Ourense.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e pactos individuais (7)

99010825011997

Director

200

1.3.2016

25,00 %

448 - 1.792

18.600,12

1.633,08

99010825011997

Psicóloga

300

3.10.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

23.235,84

8.771,40

99010825011997

Educad. social

300

13.10.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

18.879,00

7.126,82

99010825011997

Trab.social

189

1.7.2016

100,00 %

1.792 - 1.792

19.409,88

7.327,08

99010825011997

Fisioterapeuta

300

7.11.2022

20,00 %

358, 40 - 1.792

3.775,80

1.425,36

99010825011997

Administrativa

300

15.4.2022

50,00 %

896 - 1.792

10.800,00

4.077,00

99010825011997

T. psicomotric.

300

15.4.2022

50,00 %

896 - 1.792

20.400,00

3.071,52

99010825011997

Educad. social

300

15.4.2022

50,00 %

896 - 1.792

19.200,00

7.248,00

99010825011997

Xerocultora

100

20.2.2016

13.1.2009

100,00 %

1.792 - 1.792

(*1)

16.369,20

6.179,37

99010825011997

Xerocultora

100

20.2.2016

1.3.2011

87,50 %

1568 - 1.792

Garda

legal

12.573,00

5.537,40

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2020

16.8.2016

100,00 %

1.792 - 1.792

15.576,36

5.880,12

99010825011997

Xerocultora

189

18.6.2018

100,00 %

1.792 - 1.792

15.310,92

5.779,80

99010825011997

Xerocultora

100

25.4.2022

2.11.2021

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

389

15.9.2022

15.9.2021

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

389

6.12.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

410

1.9.2022

100,00 %

1.792 - 1.792

(*1)

15.045,48

5.679,72

99010825011997

Xerocultora

420

13.10.2022

12.4.2023

100,00 %

1.792 - 1.792

14.000,04

5.285,16

6. Centro de día de alzhéimer de Pontevedra.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e outros actos individuais (7)

99010825011997

Director/a - xerente

100

21.1.2022

100,00 %

1.792

28.287,96 €

8.924,97 €

Incentivos

99010825011997

Asist./trab. Social

189

1.1.2013

21.8.2008

100,00 %

1.792

23.855,81 €

7.526,45 €

Prima coordinación/ por conta convenio

99010825011997

Terapeuta ocupacional

189

1.3.2013

3.9.2012

100,00 %

1.792

20.115,36 €

6.359,01 €

Mellora voluntaria

99010825011997

Terapeuta ocupacional

289

15.6.2020

75,00 %

1.344

14.117,51 €

4.453,52 €

99010825011997

Educadora social

289

8.3.2017

81,25 %

1.456

15.674,67 €

4.945,40 €

Prima tecnolóxica

99010825011997

Fisioterapeuta

Externo

15.6.2022

25,00 %

448

8.960,00 €

99010825011997

Psicólogo/a

189

1.1.2013

3.9.2012

100,00 %

1.792

23.531,52 €

7.343,18 €

99010825011997

DUE

289

3.1.2022

37,50 %

672

7.343,18 €

2.338,48 €

99010825011997

Podólogo

Externo

1.3.2013

2,90 %

52

99010825011997

Médico

Externo

1.3.2013

2,90 %

52

2.590,80 €

99010825011997

Xerocultor

189

1.1.2013

15.10.2012

100,00 %

1.792

15.647,12 €

4.936,82 €

Mellora voluntaria

99010825011997

Xerocultor

109

18.5.2015

100,00 %

1.792

14.955,78 €

3.285,69 €

99010825011997

Xerocultor

109

1.3.2016

100,00 %

1.792

15.031,61 €

2.968,78 €

99010825011997

Xerocultor

189

1.9.2016

100,00 %

1.792

14.896,53 €

4.699,79 €

99010825011997

Xerocultor

289

3.9.2018

75,00 %

1.344

12.221,68 €

3.855,96 €

99010825011997

Xerocultor

189

2.1.2020

100,00 %

1.792

13.348,83 €

3.442,82 €

99010825011997

Xerocultor

189

7.2.2022

100,00 %

1.792

13.904,43 €

4.450,26 €

99010825011997

Xerocultor

100

1.12.2022

100,00 %

1.792

13.085,72 €

4.128,51 €

99010825011997

Xerocultor

505

10.12.2022

9.12.2023

75,00 %

1.344

785,96 €

257,39 €

99010825011997

Xerocultor

505

10.12.2022

9.12.2023

75,00 %

1.344

681,44 €

233,17 €

7. Centro de día de alzhéimer de Moaña.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano 2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e outros pactos individuais (7)

99010825011997

Coordinador director

189

1.8.2014

1.2.2007

-

100,00 %

1.792

23.943,96

7.518,36

99010825011997

Xerocultora

189

15.1.2018

-

100,00 %

1.792

15.147,12

4.756,08

99010825011997

Xerocultora

189

16.12.2021

-

100,00 %

1.792

14.867,76

4.668,36

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

1.7.2010

-

100,00 %

1.792

15.985,44

5.019,36

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

16.8.2013

100,00 %

1.792

15.706,08

4.931,76

99010825011997

Xerocultora

239

7.1.2009

-

50,00 %

1.792

7.992,72

2.509,68

99010825011997

Xerocultora

100

17.4.2017

-

100,00 %

1.792

14.222,64

4.465,92

99010825011997

Xerocultora

200

1.8.2014

1.12.2010

-

50,00 %

1.792

Garda

legal

7.853,04

2.465,88

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

1.5.2005

-

100,00 %

1.792

16.264,92

5.107,20

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

1.11.2007

-

100,00 %

1.792

16.264,92

5.107,20

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

15.9.2008

-

75,00 %

1.792

Garda

legal

11.989,08

3.764,52

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

1.2.2007

-

87,50 %

1.792

Garda

legal

14.231,88

4.468,80

99010825011997

Xerocultora

189

1.8.2014

15.7.2013

-

100,00 %

1.792

15.706,08

4.931,76

99010825011997

Psicóloga

189

1.8.2014

1.7.2009

-

100,00 %

1.792

24.077,88

7.560,48

99010825011997

ATS/DUE

200

25.1.2016

-

25,00 %

1.792

5.162,28

1.620,84

99010825011997

Educadora social

189

1.8.2014

17.12.2003

-

50,00 %

1.792

10.165,98

3.192,12

99010825011997

Traballador social

189

1.8.2014

6.7.2010

-

75,00 %

1.792

Garda

legal

14.829,72

4.656,48

99010825011997

Terapeuta ocup.

100

20.10.2022

-

50,00 %

1.792

9.327,66

2.928,90

8. Centro de día de alzhéimer de Vigo.

Convenio colectivo

Categoría profesional

Tipo de contrato de traballo (1)

Data de alta

Data de antigüidade (2)

Data de vencemento do contrato

Porcentaxe de xornada laboral (3)

Horas anuais de traballo segundo contrato e convenio

Causa da redución da xornada (4)

Salario bruto anual (ano  2022 (5)(6)

Custo anual de cotizacións á Seguridade Social (ano 2022) (6)

Observacións e outros pactos individuais (7)

99010825011997

Director

189

23.3.2009

100,00 %

1.792

31.933,96

8.816,31

99010825011997

Psicóloga

289

22.12.2008

50,00 %

896

12.200,13

3.655,43

99010825011997

Terapeuta ocupacional

200

25.10.2022

75,00 %

1.344

2.618,18

821,53

99010825011997

Fisioterapeuta

Autónomo

23.5.2022

37,50 %

672

1.050,00

99010825011997

Traballador social

289

1.1.2016

11.9.2014

97,50 %

1.747

18.516,31

5.476,05

99010825011997

Aux. enfermaría

289

1.1.2009

68,75 %

1.232

11.309,60

3.477,02

99010825011997

Aux. enfermaría

189

1.1.2009

100,00 %

1.792

16.035,13

4.523,57

99010825011997

Aux. enfermaría

289

2.9.2019

24.3.2019

93,75 %

1.680

12.434,28

-554,86

IT

99010825011997

Aux. enfermaría

100

27.4.2021

18.6.2009

50,00 %

896

Garda

legal

7.123,86

1.659,66

99010825011997

Aux. enfermaría

289

1.1.2016

1.7.2015

93,75 %

1.680

14.250,56 €

4.118,13 €

99010825011997

Aux. enfermaría -condutora

289

26.11.2020

12.9.2019

62,50 %

1.120

10.829,77 €

3.206,91 €

99010825011997

Aux. enfermaría

289

4.1.2021

19.1.2019

68,75 %

1.232

10.529,02 €

3.244,90 €

99010825011997

Aux. enfermaría

200

4.7.2022

8.1.2021

75,00 %

1.344

12.908,99 €

3.653,15 €

99010825011997

Aux. enfermaría

200

17.12.2022

75,00 %

1.344

468,98 €

162,69 €

99010825011997

Aux. enfermaría

505

9.12.2022

8.12.2023

75,00 %

1.344

703,47 €

244,04 €

99010825011997

Aux. enfermaría

289

7.11.2022

26.3.2021

68,75 %

1.232

8.851,41 €

2.891,15 €

99010825011997

Aux. enfermaría

289

25.1.2022

75,00 %

1.344

9.833,11 €

3.246,75 €

99010825011997

Aux. enfermaría

289

28.10.2022

9.10.2014

37,50 %

672

1.019,19 €

320,53 €

99010825011997

Aux. enfermaría

289

1.1.2018

21.5.2016

68,75 %

1.232

11.028,78 €

3.242,22 €

99010825011997

Psicóloga

289

2.5.2022

22.8.2018

37,50 %

672

5.978,22 €

1.828,97 €

99010825011997

Terapeuta ocupacional

289

1.1.2016

13.7.2012

37,50 %

672

5.306,77 €

2.254,00 €

99010825011997

Traballador social

289

26.9.2016

87,50 %

1.568

17.430,49 €

5.317,01 €

99010825011997

Aux. enfermaría

189

1.1.2010

50,00 %

1.792

Garda

legal

5.477,47 €

-2.703,88 €

IT

99010825011997

Aux. enfermaría

200

1.7.2022

1.10.2021

93,75 %

1.680

14.542,32 €

4.272,42 €

99010825011997

Aux. enfermaría -condutora

189

2.5.2009

75,00 %

1.344

Garda

legal

11.334,29 €

1.338,10 €

99010825011997

Aux. enfermaría -condutora

510

1.12.2022

75,00 %

1.344

929,23 €

293,18 €

Substitúe IT fila anterior

99010825011997

Aux. enfermaría

289

1.1.2016

13.4.2010

50,00 %

896

7.876,84 €

2.393,60 €

99010825011997

Aux. enfermaría

200

15.11.2021

5.11.2020

50,00 %

896

8.863,93 €

2.710,90 €

Notas:

(1) Segundo as claves da modalidade de contrato de traballo establecidas pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

(2) Só se cubrirá no caso de que o/a empregado/a teña recoñecida unha antigüidade anterior á da data de alta.

(3) Refírese ao contrato do/da empregado/a, isto é: 100 % no caso de contratos a tempo completo e un valor inferior no caso de contratos a tempo parcial.

(4) Soamente se cubrirá no caso de que o traballador desfrute dunha redución de xornada. Indicarase se é por garda legal, coidado de familiar ou outra causa.

(5) Incluirá o salario total anual que perciba o traballador por todos os conceptos.

(6) O dato referirase a un ano completo, mesmo nos casos en que o/a empregado/a non pertencese ao cadro de persoal da empresa durante o ano anterior completo.

(7) De ser o caso, especificaranse todos os pactos individuais en vigor aplicables aos traballadores afectados pola subrogación e outras observacións.

ANEXO V

Equipamento

1. Centro de día de alzhéimer de Ferrol.

Conserxaría (vestíbulo)

Concepto

Unidades

Cadeira de brazos aperativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Aula de formación

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 145 × 80 × 73.

1

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Estrutura en taboleiro de partículas melaminado, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm aproximadamente: pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

2

Cadeira de brazos confidente. Estrutura en aceiro de catro patas, acabado en pintura epoxi ou equivalente, a xogo coa cadeira de brazos operativa. Norma UNE EN 1335.

4

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

2

Papeleira de polipropileno.

2

Cadeiras de brazos con pa abatible. Asento e respaldo tapizados sobre goma-escuma de alta densidade ou equivalente. Pas en taboleiro de partículas con revestimento de laminado estratificado alta presión, 5 delas para persoas xergas. Reixa inferior metálica.

14

Despachos: dirección e axuste persoal

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro en partículas de 30 mm de espesor mínimo con recubrimento melamínico, canto en ABS de 3 mm ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables.

1

Mesa despacho. Taboleiro en partículas de 30 mm de espesor mínimo con recubrimento melamínico. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 145 × 80 × 73.

1

Ala auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 120 × 60 × 73.

1

Caixoneiras con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60.

2

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm aproximadamente: pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

2

Cadeira de brazos confindente. Estrutura de aceiro de catro patas, acabados en pintura epoxi ou equivalente, a xogo coa cadeira de brazos operativa Norma UNE EN 1335.

4

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

2

Papeleira de polipropileno.

2

Sala de rehabilitación

Concepto

Unidades

Escaleira con rampla con armazón en tubo de aceiro de diferentes medidas e espesor. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo. Pasamáns extraíble e rampla desmontable para permitir o seu posicionamento á dereita, á esquerda ou á traseira do conxunto. Base da rampla e pisadas dos chanzos en taboleiro de madeira rechapada forradas con goma antiesvaradía. Pasamáns posicionable en altura. Tacos de PVC nos extremos dos tubos. Tacos niveladores nas patas. Medidas estándar.

1

Roda de ombro con estrutura de madeira e aceiro. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo. Guías e soportes á parede. Regulación en altura. Diámetro 90 cm Sistema central para gradación de resistencia. Medidas aproximadas: 90 cm de diámetro.

1

Mesa de man con pedal. Base de madeira. Sobre de 100 cm × 60 cm fabricado en taboleiro de fibra de madeira de 19 mm de espesor rechapada en piñeiro canteado en madeira de piñeiro maciza de 2 cm × 2 cm 25 orificios e un pau cónico ou solución equivalente. Patas en madeira.

1

Paralelas. Graduables para adultos, 3 m. Construídas en tubo de aceiro pintado con base de madeira de faia ou equivalente e pregables. Altura regulable de 75 a 130 cm

1

Escaleira de dedos. Construída en madeira vernizada.

1

Polea sinxela de parede. Construída en tubo de aceiro pintado e guías cromadas ou solución equivalente.

1

Pedais. Aparello para exercicio. Con esforzo de pedaleo graduable. Apto para mesa.

2

Espello de reeducación móbil con vidro cuadriculado. Medidas aproximadas: 150 × 65 cm

1

Conxunto de pesas pintadas de 1 a 4 kg

1

Espaleira de 1 corpo en madeira de piñeiro (Pynus Silvestrys) ou equivalente. Medidas aproximadas:

100 × 270 cm

1

Tens portátil, unidade dixital de analxesia, 2 canles, onda bifásica, corrente continua, 2 cables para doentes con eléctrodos.

1

Ultrasóns de dobre cabezal con soporte (ultrasón e correntes). Unidade de terapia combinada, electroterapia de baixa e media frecuencia e ultrasóns.

1

Banco/colgadoiro modular a xogo cos armarios, estrutura en aceiro con tubos de 30 × 30 × 1,5 pintados epoxi, con lamelas de panel fenólico de 13 mm en asento e respaldo, con colgadoiros cromados, pés niveladores. Medida do banco con colgadoiro incluído 200 × 39 × 175.

1

Colchonetas. Tipo Theraband ou equivalente. Medidas aproximadas: 190 × 60 × 2,5 cm

1

Sala de curas-consulta médica

Concepto

Unidades

Carro de curas: de aceiro cadrado cromado con andel superior e inferior, bomboneira, batea e papeleira extraíble.

1

Padiola de exploración dous corpos, cabeceiro articulado mediante sistema gradual progresivo, estrutura aceiro inoxidable, calidade 18/ 8 AISI 304 ou superior, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, cor para elixir. Medidas 190 × 60 × 70 cm

1

Vitrina armario, estrutura aceiro inox., módulo superior con dúas portas corredizas de vidro con dous andeis interiores de vidro de espesor mínimo 5mm. Módulo inferior con dúas portas metálicas cun andel interior. Pechadura con chave. Medidas aproximadas: 60 × 30 × 140 cm

1

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro de partículas melaminado de 30 mm de espesor mínimo, canto en ABS de 3 mm ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Pintura epoxi e memaliminado. Medidas aproximadas: 185 × 80 × 73

1

Ala auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 120 × 60 × 73.

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas melaminado de 19 mm de espesor, canto en ABS, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

2

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm aproximadamentes: pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevacion a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Cadeira de brazos confidente. Estrutura en aceiro de catro patas, acabado en pintura epoxi ou equivalente, a xogo coa cadeira de brazos operativa. Norma UNE EN 1335.

2

Banqueta con elevación a gas, asento xiratorio, base con rodas, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994. Altura máxima 550 mm e mínima 415 mm

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Terapia ocupacional-sala controlada

Concepto

Unidades

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión, canteada en madeira maciza de faia ou equivalente, con todos os seus cantos redondeados, sen arestas en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 1900 × 850 × 755.

2

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada de primeira calidade ou equivalente e libre de nós. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

8

Papeleira de polipropileno.

1

Repousapés independente balancín. Plataforma móbil de madeira de faia laminada e curvada con coxín ergonómico de escuma de densidade mínima 30 kg/m3. Desenfundable mediante cremalleira. Medidas aproximadas 49 × 41 cm

5

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable que inclúa kit manual de repousapés. Con mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza libre de nós, seleccionada de 1ª calidade. Cantos e bordos redondeados. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo). Desenfundables mediante cremalleira. Tapizaría vinílica transpirable, impermeable e. con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, lavable e altamente resistente. Asento con parte dura e branda, reversible e regulable en profundidade. Repousabrazos de maior lonxitude que a estrutura. Repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117,5 cm

12

Vestiario

Concepto

Unidades

Armario modular para dobre servizo de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa incluídos andeis interiores e barras, pés graduables en altura de 10 a 15 cm Medidas aproximadas:

1.800 × 400 × 500 mm dotados de pechadura e placa de numeración.

4

Comedor

Concepto

Unidades

Moble aparador baixo con tres caixóns e tres portas. Sobre e estrutura realizados en taboleiro de partículas de madeira rechapado en madeira de faia ou equivalente, canteado pola súa cara frontal e laterais cun bordón de madeira de faia ou equivalente. Portas atamboradas. Bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulables. Tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 160 × 50 × 90 cm

1

Mesa cadrada de taboleiro de partículas con sobre en laminado estratificado de alta presión. Madeira maciza nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas redondeadas. Sen resaltes baixo o taboleiro, adaptada para cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 900 × 900 × 755 mm

9

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada de primeira calidade ou equivalente e libre de nós. Cantos e bordos redondeados. Respaldo e asento ergonómicos, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

36

Carro camareira de polipropileno con nervio de aceiro con caixóns, para desperdicios e cubertos.

2

Papeleira de polipropileno.

2

Sala polivalente

Concepto

Unidades

Moble TV con caixón, oco para DVD e 2 portas, construído en taboleiro de partículas de madeira de 19 mm, rechapado en madeira de faia ou equivalente, todo canteado en madeira maciza, todos os seus cantos e esquinas redondeadas. Caixón en taboleiro contrachapado, guías corredeiras metálicas. Portas atamboradas con bastidor de madeira de 45 x 20 mm, montada con bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulable tridimensionalmente, tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 120 × 55 × 85 cm

1

Moble aparador baixo con tres caixóns e tres portas. Sobre e estrutura realizados en taboleiro de partículas de madeira de 19 mm, rechapado en madeira de faia ou equivalente, canteado pola súa cara frontal e laterais cun bordón de madeira. Portas atamboradas. Bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulables. Tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 160 × 50 × 90 cm

1

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado, alta presión, canteada en madeira maciza de faia ou equivalente, con todos os seus cantos redondeados, patas macizas de madeira de faia ou equivalente, sen arestas nin resaltes en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 1600 × 850 × 755 mm

2

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada de primeira calidade ou equivalente e libre de nós. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

8

Papeleira de polipropileno.

1

Mesa cadrada de taboleiro de partículas con sobre en laminado estratificado de alta presión. Madeira maciza nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas redondeadas. Sen resaltes baixo o taboleiro, adaptada para cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 900 × 900 × 755 mm

4

Mesa recanto de taboleiro de partículas rechapado en faia ou equivalente. Madeira maciza en canteado e patas. Medidas aproximadas: 600 × 600 × 610 mm

2

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable que inclúa kit manual de repousapés. Con mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza ou equivalente libre de nós, seleccionada de 1ª calidade. Cantos e bordos redondeados. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo). Desenfundables mediante cremalleira. Tapizaría vinílica transpirable, impermeable e con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, lavable e altamente resistente. Asento con parte dura e branda, reversible e regulable en profundidade. Repousabrazos de maior lonxitude que a estrutura. Repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117,5 cm.

12

Almacéns 1 e 2

Concepto

Unidades

Módulo lineal de estante de ángulo rañurado, con cinco paneis cada un. Perfiles e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Medidas aproximadas: 100 × 40 × 200 cm

10

Varios

Concepto

Unidades

Cadros diferentes coleccións en láminas diversas de medidas aproximadas 70 × 80.

20

Paraugueiros metálicos.

2

Reloxos de parede con números grandes.

2

Atril menús diarios para comedor.

1

Vitrina anuncios en estrutura de aluminio sobre patas con rodas, portas de cristal con chave. Medidas aproximadas: 80 × 100 cm

1

Colgadores de madeira con barra para pantalóns.

100

Armario chaveiro con pechadura, para 40 chaves.

1

Material médico clínico

Concepto

Unidades

Caixa aceiro inox. c/tapa 18 × 8 × 4 cm para instrumental.

1

Pinza disección 14 cm c/dentes.

1

Pinza disección 14 cm s/dentes.

1

Pinza mosquito recta.

1

Pinza pau recta

1

Portaagullas.

1

Tesoiras rectas 14 cm

1

Tesoira lister vendaxes 18 cm

1

Tensiómetro manual portátil, 2 saídas independentes, sen fixación a «0», brazalete de nailon, válvula cromada, en estoxo de vinilo, pinza no manómetro.

1

Tensiómetro de parede con sistema oscilante e cesta para manguitos, calibración automática, sen fixación a «0».

1

Fonendoscopios dobre campá, membrana de dobre frecuencia no lado grande e campá tradicional no outro lado, campá resistente de aceiro inoxidable, tubo de gran resistencia, aro quitafríos.

1

Otoscopio+oftalmoscopio de parede con dous mangos e cabezais adaptables.

1

Estoxo diagnóstico ( otoscopio, oftalmoscopio e espello farínxeo).

1

Espéculos para otoscopio bolsa de 50 u.

1

Laringoscopio de tres pas, pas de 60 mm, 78 mm, 90 mm, mango a pilas esterilizable con líquido, estoxo para transporte, terminación satinada, tipo Macintosh.

1

Báscula electrónica con tallímetro. Báscula para persoas dixital de doada lectura con capacidade hasta 200 kg, fácil manexo cunha soa tecla, divisións de 100 g, funcionamento á rede ou batería recargable.

1

Báscula plataforma para cadeira de rodas, deseñada para pesar doentes con problemas de mobilidade ou discapacitados, tecnoloxía con 4 células de carga para lectura rápida e precisa mesmo cando o doente non está situado no centro da plataforma.

1

Pantalla optotipo de parede.

1

Analizador de glicosa.

1

Tira reactiva caixa 50 u.

1

Electrocardiógrafo 3 canles automático con impresora termal alta definición, 12 derivacións, de 1 a 3 canles de lectura.

1

Carro de urxencias parada provisto de táboa de masaxe.

1

Desfibrilador con pantalla de rexistro, un só botón de uso, conexión a PC.

1

Oscilómetro.

1

Equipamentosos de subministración de oxíxeno, compostos de regulador de presión, caudalímetro, conectores para mangueiras, humificador e mangueiras.

1

Aspirador orotraqueal e nasal, composto de vacuorregulador, frasco recolector e xogo de mangueiras

1

Otoscopio portátil.

1

Carro portahistorias.

1

Termómetro dixital.

1

Cuñas.

2

Xiringa lavado ótico sacatapóns 100 ml

1

Martelo reflexo.

1

Lanterna de exploración.

1

Chaleco suxeición cadeira.

2

Chaleco pélvico con perineal.

2

Chaleco suxeición completa.

2

Andador con 2 rodas. Indicado para o seu uso en interiores. Sinxelo pregamento mediante bisagras laterais, regulable en altura, puños con regulación independente. Pregable.

2

Maletín emerxencias; ambú O2, caudalímetro, aspirador, sondas, máscaras, abreboca, tiralingua, manta térmica, tubo Guedel.

1

Lámpada de pé e lupa. Lente con 3 dioptrías. Luz fluorescente. Tubo de 22 w. Mastro cromado. Pé con 5 brazos e rodas xiratorias. Interruptor na pantalla. Orientable, con mordaza de agarrar. Brazos compensados con resortes.

1

Baños e aseos

Concepto

Unidades

Portacepillo de baño en forma cilíndrica, en aceiro inox., con vaso de cristal.

7

Portarrolos papel hixiénico, en aceiro inox., acabado puído, tapa.

4

Asideiro toalleiro en u de aceiro lacado en epoxi.

3

Cadeira ducha, estrutura metálica sen soldaduras, dobrado, revestida en epoxi, rodas de plástico con freo, superficie de asento e respaldo en polipropileno liso con cantos redondeados con gravado antiesvaradío.

1

Guindastre de bipedestación, de 170 kg, eléctrico, de doado manexo e maniobrabilidade a través das portas. Con apertura de patas e freo nas dúas rodas traseiras. Inclúe o arnés.

1

Colector de cueiros antiolor e antixermes, indicado para uso en baños ou salas onde se realicen cambios de cueiros, capacidade aproximada 25 cueiros, serve para todo tipo de cueiros e mesmo para material de curas ou outro tipo de residuos.

3

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas: 24 × 19 × 37 cm

7

Lenzaría

Concepto

Unidades

Pano cociña reixa.

10

Manteis de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 120 × 120 cm

20

Sobremanteis algodón/poliéster 50 % de 105 × 105.

20

Panos de mesa de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 50 × 50 cm

80

Babeiros adulto, rizo-pvc impermeable, peche de cintas.

50

Toalla 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade 480 g medidas 28 × 50 cm

10

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 50 × 1000 cm

30

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 70 × 150.

50

Medias mantas veludo 100 × 150 cm

40

Empapador de tres capas con barreira de poliuretano, costuras en remallado con fío de poliéster de gran resistencia, capa superior supersecante, con alas para mellor suxeición. Medidas 85 × 90, alas de 50 × 85 cm

30

Enxoval

Concepto

Unidades

Prato chan porcelana e liso 26 cm

17

Prato fondo porcelana e liso 23 cm

24

Prato sobremesa porcelana reforzado e liso 20.

24

Cunca almorzo con prato.

27

Cunca café con prato.

2

Cunca café con leite e prato.

5

Culler mesa aceiro inox.

38

Garfos mesa aceiro inox.

26

Coitelos mesa aceiro inox.

14

Coitelo de carne aceiro inox.

2

Garfos peixe aceiro inox.

50

Coitelo pa peixe aceiro inox.

50

Culler sobremesa aceiro inox.

50

Garfo sobremesa aceiro inox.

38

Coitelo sobremesa aceiro inox.

50

Culler café aceiro inox.

50

Culler café aceiro inox.

50

Copas de auga 20 cl

50

Copas de viño 15 cl

50

Copas champán 13 cl

50

Copas de cervexa

10

Xerras de auga 1,5 l

15

Sopeiras con pé, de 24 cm aceiro inox.

5

Ensaladeiras 12 cm

40

Vinagreiras 4 pezas

11

Paneiras 20 cm de bambú.

9

Cazo de servir aceiro inox.

5

Culler de servir aceiro inox.

9

Garfos trincheiros.

9

Azucreiros cromados.

9

Bandexa aceiro inox. 25 cm

10

Bandexa aceiro inox. 40 cm

15

Xerras de leite 12,5 cl aceiro inox.

15

Fontes fondas de 40 cm aceiro inox.

1

Fonte oval

1

Flaneiros inox. 8 cm

50

Bol redondo 13 cm

44

Pinza ensalada

5

Cazola baixa 20 l aceiro inox.

2

Cazola alta 50 l aceiro inox.

2

Pota alta 40 cm 50 l aceiro inox.

2

Cazo industrial.

2

Tixola 36 cm profesional 5 mm de espesor.

2

Tixola 32 cm profesional 5 mm de espesor.

2

Tixola 40 cm profesional 5 mm de espesor.

2

Abrelatas industrial.

1

Espumadeira araña inox. de 16 cm

1

Espumadeira araña inox. de 18 cm

1

Espumadeira cociña aceiro inox. monoblok 14 cm

1

Bloque motor.

1

Brazo triturador.

1

Brazo batedor.

1

Coadores chineses.

1

Coitelos de patacas pelador.

2

Coitelos de pan.

1

Coitelos cociñeiros ergonómicos con virol de protección 15 cm

2

Coitelos cociñeiros ergonómicos con virol de protección 25 cm

2

Tesoira 24 cm cociña aceiro inox.

2

Maceta cociña.

2

Descorazonador aceiro inox. con mango de plástico.

2

Táboa profesional en polietileno 300 × 200 × 10

2

Cazo pequeno salsa inox.

10

Morteiros con maceta.

2

Corta ovos en inox.

2

Espátula en poliamida.

2

Escorredoiros en aceiro inox. 36 cm

2

Escamadores de peixe.

2

Relador 4 caras.

1

Rolo de amasar 50 cm en nailon

1

Rustrideira 50 × 36 a/a inox.

2

Rustrideira 60 × 40 a/a inox.

2

Sacarrollas 2 t

2

Pincel pasteleiro

1

Aceiteira 1 l

2

Equipos informáticos

Concepto

Unidades

PC sobremesa. Procesador I·, HDD 500 GB, Ram 4GB.

3

Monitor CTXW1961A- N/S LG5-63001291.

1

Monitor HPL1908W - N/S CNC850PR01.

1

Monitor FUJITSU L20T-1- N/S YV3H008615.

1

Portátil HP Probook 6560b N/S 5CB1464J4W.

1

Audiovisuais

Concepto

Unidades

Un televisor LCD con iluminación LED. Alta definición nativa FullHD1080p. 32 polgadas, 2 euroconectores, 2 HDMI, 1 entrada de PC. Un Xogo de conectores RCA e un HDMI, sintonizador de TDT de alta definición integrado e soporte de parede.

1

Un reprodutor de Blu-ray con saída HDMI con OSD en español.

1

Un equipo Hi-Fi con lector de CD audio, compatible con CD MP3.

1

Conxunto de pantallas: 1 pantalla enrolable con trípode de polo menos 2 m de diagonal de alta ganancia e 1 pantalla enrolable de parede de polo menos 2 m de diagonal de alta ganancia.

1

Outros

Concepto

Unidades

Tres armarios dobre servizo con pechadura e placa de numeración. Porta en gris acabado V-157.

1

Secadora de 7 kg condensación Balay 3SC74100A (bomba de calor).

1

Armario mixto con portas inferiores e andeis na parte superior. Medidas 91 × 40 × 200.

1

Padiola hidráulica Hosclimobel 1048-HC.

1

50 babeiros adulto, rizo-pvc impermeable.

1

2. Centro de día de alzhéimer de Ribeira.

Control (vestíbulo)

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro de partículas con recubrimento melamínico. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 100 × 80 × 73.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Aula de formación

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 145 × 80 × 73.

1

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Cadeiras de brazos con pa abatible. Asento e respaldo tapizado. Pas en taboleiro de partículas, 3 delas para persoas xergas. Reixa inferior metálica.

15

Despacho de dirección

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas:

185 × 80 × 73.

1

Ala auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 120 × 60 × 73.

1

Caixoneiras con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60.

1

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm aproximadamente. Pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Cadeira de brazos confidente. Estrutura de aceiro de catro patas, acabados en pintura, a xogo coa cadeira de brazos operativa. Norma UNE EN 1335.

2

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Sala de rehabilitación

Concepto

Unidades

Escaleira con rampla con armazón en tubo de aceiro de diferentes medidas e espesor. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo. Pasamáns extraíble e rampla desmontable para permitir o seu posicionamento á dereita, á esquerda ou á traseira do conxunto. Base da rampla e pisadas dos chanzos en taboleiro de madeira rechapada forradas con goma antiesvaradía. Pasamáns posicionable en altura. Tacos de PVC nos extremos dos tubos. Tacos niveladores nas patas. Medidas estándar.

1

Roda de ombro con estrutura de madeira e aceiro. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo ou solución equivalente. Guías e soportes á parede. Regulación en altura. Diámetro 90 cm Sistema central para gradación de resistencia. Medidas aproximadas: 90 cm de diámetro.

1

Mesa de man con pedal. Base de madeira. Sobre de 100 cm × 60 cm fabricado en taboleiro de fibra de madeira de 19 mm de espesor rechapada en piñeiro canteado en madeira de piñeiro maciza de 2 cm × 2 cm 25 orificios e un pau cónico ou solución equivalente. Patas en madeira.

1

Paralelas. Graduables para adultos, 3 m. Construídas en tubo de aceiro pintado con base de madeira de faia ou e pregables. Altura regulable de 75 a 130 cm

1

Escaleira de dedos. Construída en madeira vernizada.

1

Polea sinxela de parede. Construída en tubo de aceiro pintado e guías cromadas ou solución equivalente.

1

Pedais. Aparello para exercicio. Con esforzo de pedaleo graduable. Apto para mesa.

2

Espello de reeducación móbil con vidro cuadriculado. Medidas aproximadas: 150 × 65 cm.

1

Conxunto de pesas pintadas de 1 a 4 kg

1

Espaleira de 1 corpo en madeira de piñeiro. Medidas aproximadas: 100 × 270 cm

1

Tens portátil, unidade dixital de analxesia, 2 canles, onda bifásica, corrente continua, 2 cables para doentes con eléctrodos.

1

Ultrasóns de dobre cabezal con soporte (ultrasón e correntes). Unidade de terapia combinada, electroterapia de baixa e media frecuencia e ultrasóns.

1

Banco/colgadoiro modular a xogo cos armarios, estrutura en aceiro con tubos de 30 × 30 × 1,5 pintados epoxi, con lamelas de panel fenólico de 13 mm en asento e respaldo, con colgadores cromados, pés niveladores. Medida do banco con colgadoiro incluído 200 × 39 × 175.

1

Colchonetas. Tipo thera band ou equivalente. Medidas aproximadas: 190 × 60 × 2,5 cm

1

Sala de curas-consulta médica

Concepto

Unidades

Carro de curas de aceiro cadrado cromado con andel superior e inferior, bomboneira, batea e papeleira extraíble.

1

Padiola de exploración dous corpos, cabeceiro articulado mediante sistema gradual progresivo, estrutura aceiro inoxidable, calidade 18/ 8 AISI 304 ou superior, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, cor para elixir. Medidas 190 × 60 × 70 cm

1

Vitrina armario, estrutura aceiro inox., módulo superior con dúas portas corredizas de vidro con dous andeis interiores de vidro de espesor mínimo 5mm. Módulo inferior con dúas portas metálicas cun andel interior. Pechadura con chave. Medidas aproximadas: 60 × 30 × 140 cm

1

Mesa despacho. Taboleiro de partículas melaminado. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 185 × 80 × 73

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Cadeira de brazos confidente. Estrutura en aceiro de catro patas, a xogo coa cadeira de brazos operativa. Norma UNE EN 1335.

2

Banqueta con elevación a gas, asento xiratorio, base con rodas, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994. Altura máxima 550 mm e mínima 415 mm

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Terapia ocupacional-sala controlada

Concepto

Unidades

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión, canteada en madeira maciza de faia ou equivalente, con todos os seus cantos redondeados, sen arestas en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 1900 × 850 × 755.

2

Cadeira de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

Medidas aproximadas: ancho 55 cm, alto 80 cm, fondo 52 cm

8

Papeleira de polipropileno.

1

Repousapés independente balancín. Plataforma móbil de madeira de faia laminada e curvada con coxín ergonómico de escuma de densidade mínima 30 kg/m3. Desenfundable mediante cremalleira. Medidas aproximadas 49 × 41 cm

4

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable. Con mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Desenfundables mediante cremalleira. Tapizaría vinílica transpirable, impermeable e con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, lavable e altamente resistente. Asento con parte dura e branda, reversible e regulable en profundidade. Repousabrazos de maior lonxitude que a estrutura. Repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117,5 cm

12

Axuste persoal

Concepto

Unidades

Mesa despacho. Taboleiro en partículas de 30 mm de espesor mínimo con recubrimento melamínico. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 185 × 80 × 73.

1

Ala auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 100 × 60 × 73

1

Caixoneiras con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60.

2

Armario mixto. Portas cegas na súa parte inferior e andeis graduables vistos na parte superior. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm aproximadamente. Pechadura nas portas. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200.

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente. Norma UNE EN 1335.

1

Cadeira de brazos confidente. Estrutura de aceiro de catro patas, acabados en pintura, a xogo coa cadeira de brazos operativa. Norma UNE EN 1335.

2

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Comedor

Concepto

Unidades

Moble aparador baixo con tres caixóns e tres portas. Sobre e estrutura realizados en taboleiro de partículas de madeira rechapado en madeira de faia. Portas atamboradas. Bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulables. Tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 160 × 50 × 90 cm

2

Mesas cadrada de tableiro de partículas con sobre en laminado estratificado de alta presión. Madeira maciza nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas redondeadas. Sen resaltes baixo o taboleiro, adaptada para cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 900 × 900 × 755 mm

10

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

Medidas aproximadas: ancho 55 cm, alto 80 cm, fondo 52 cm

40

Carro camareira de polipropileno con nervio de aceiro con caixóns, desperdicios e cubertos.

1

Sala polivalente

Concepto

Unidades

Moble TV con caixón, oco para DVD e 2 portas, construído en taboleiro de partículas de madeira de 19 mm, rechapado en madeira de faia ou equivalente, todo canteado en madeira maciza, todos os seus cantos e esquinas redondeadas. Caixón en taboleiro contrachapado, guías corredeiras metálicas. Portas atamboradas con bastidor de madeira de 45 x 20 mm, montada con Bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulable tridimensionalmente, tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 120 × 55 × 85 cm

1

Moble aparador baixo con tres caixóns e tres portas. Portas atamboradas. Bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulables. Tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 160 × 50 × 90 cm

1

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión. Medidas aproximadas: 1600 × 850 × 755 mm

2

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).

Medidas aproximadas: ancho 55 cm, alto 80 cm, fondo 52 cm

8

Papeleira de polipropileno.

1

Mesa cadrada de tableiro de partículas con sobre en laminado estratificado de alta presión. Madeira maciza nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas redondeadas. Sen resaltes baixo o taboleiro, adaptada para cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 900 × 900 × 755 mm

4

Mesa recanto de taboleiro de partículas rechapado en faia ou equivalente. Madeira maciza en canteado e patas. Medidas aproximadas: 600 × 600 × 610 mm

2

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable que inclúa kit manual de repousapés. Con mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións . Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo). Desenfundables mediante cremalleira. Tapizaría vinílica transpirable, impermeable e con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, lavable e altamente resistente. Asento con parte dura e branda, reversible e regulable en profundidade. Repousabrazos de maior lonxitude que a estrutura. Repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117,5 cm.

12

Varios

Concepto

Unidades

Armario modular para dobre servizo de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, incluídos andeis interiores e barras, pés graduables en altura de 10 a 15 cm. Medidas aproximadas:

1.800 × 400 × 500 mm Dotadas de pechadura e placa de numeración.

20

Cadros diferentes coleccións en láminas diversas de medidas aproximadas 70 × 80.

16

Paraugueiros metálicos.

2

Reloxos de parede con números grandes.

2

Atril menús diarios para comedor.

1

Vitrina anuncios en estrutura de aluminio sobre patas con rodas, portas de cristal con chave. Medidas aproximadas: 80 × 100 cm

1

Colgadores de madeira con barra para pantalóns.

82

Armario chaveiro con pechadura, para 40 chaves.

1

Material médico clínico

Concepto

Unidades

Caixa aceiro inox. Con tapa 18 × 8 × 4 cm para instrumental.

1

Pinza disección 14 cm con dentes.

1

Pinza disección 14 cm sen dentes.

1

Pinza mosquito recta.

1

Pinza pau recta.

1

Portaagullas.

1

Tesoiras recta 14 cm

1

Tesoira líster vendaxes 18 cm

1

Tensiómetro manual portátil, 2 saídas independentes, sen fixación a «0», brazalete de nailon, válvula cromada, en estoxo de vinilo, pinza no manómetro.

1

Tensiómetro de parede con sistema oscilante e cesta para manguitos, calibrado automático, sen fixación a «0»

1

Fonendoscopio dobre campá, membrana de dobre frecuencia no lado grande campá tradicional no outro lado, campá resistente de aceiro inoxidable, tubo de gran resistencia, aro quitafríos.

1

Otoscopio e oftalmoscopio de parede con dous mangos e cabezais adaptables.

1

Estoxo diagnóstico (otoscopio, oftalmoscopio e espello farínxeo).

1

Espéculos para otoscopio bolsa 50 unidades.

1

Laringoscopio de tres pas (60, 78 e 99 mm), mango a pilas esterilizable con líquido, estoxo para transporte, terminación satinada, tipo Macintosh.

1

Báscula electrónica con tallímetro. Báscula para persoas dixital de doada lectura con capacidade hasta 200 kg, fácil manexo cunha soa tecla, división de 100 g, funcionamento á rede ou batería recargable.

1

Báscula plataforma para cadeira de rodas, deseñada para pesar doentes con problemas de mobilidade ou discapacitados, tecnoloxía con 4 cédudas de carga para lectura rápida e precisa incluso cando o doente non está situado no centro da plataforma.

1

Pantalla optotipo de parede.

1

Analizador de glicosa.

1

Tira reactiva caixa 50 u.

1

Electrocardiógrado 3 canles automático con impresora termal alta definición, 12 derivacións, de 1 a 3 canles de lectura.

1

Carro de urxencias parada provisto de táboa de masaxe.

1

Desfibrilador con pantalla de rexistro, un só botón de uso, conexión a PC.

1

Oscilómetro.

1

Equipamentos de subministración de oxíxeno, compostos de regulador de presión, caudalímetro, conectores para mangueiras, humificador e mangueiras.

1

Aspirador orotraqueal e nasal, composto de vacuorregulador, frasco recolector e xogo de mangueiras.

1

Otoscopio portátil.

1

Carro portahistorias.

1

Termómetro dixital.

1

Cuñas.

2

Xiringa lavado ótico sacatapóns 100 ml

1

Martelo reflexo.

1

Lanterna de exploración.

1

Chaleco suxeición cadeira.

2

Chaleco pélvico con perineal.

2

Chaleco suxeición completa.

1

Andador con 2 rodas. Indicado para o seu uso en interiores. Sinxelo pregamento mediante bisagras laterais, regulable en altura, puños con regulación independente. Pregable.

1

Maletín emerxencias; ambú. O2, caudalímetro, aspirador, sondas, máscaras, abreboca, tiralingua, manta térmica, tubo Guedel.

1

Lámpada de pé e lupa. Lente con 3 dioptrías. Luz fluorescente. Tubo de 22 w. Mastro cromado. Pé con 5 brazos e rodas xiratorias. Interruptor na pantalla. orientable, con mordaza de agarre. Brazos compensados con resortes.

1

Baños e aseos

Concepto

Unidades

Portacepillo de baño en forma cilíndrica, en aceiro inox., con vaso de cristal. Repostos.

0

Asideiro L para ducha de aceiro lacado en epoxi.

4

Cadeira de ducha, estrutura metálica sen soldaduras, dobrado, revestida en epoxi, rodas de plástico con freo, superficie de asento e respaldo en polipropileno liso con cantos redondeados con gravado antiesvaradío.

1

Guindastre de bipedestación, de 170 kg, eléctrico, de doado manexo e maniobrabilidade a través das portas. Con apertura de patas e freo nas dúas rodas traseiras. Inclúe o arnés.

1

Colector de cueiros antiolor e antixermes, indicado para uso en baños ou salas onde se realicen cambios de cueiros, capacidade aproximada 25 cueiros; serve para todo tipo de cueiros e mesmo para material de curas ou outro tipo de residuos.

4

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas: 24 × 19 × 37 cm

6

Lenzaría

Concepto

Unidades

Pano cociña reixa.

1

Manteis de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 120 × 120 cm

14

Sobremanteis algodón/poliéster 50 % de 105 × 105.

18

Panos de mesa de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 50 × 50 cm

77

Babeiros adulto, rizo-pvc impermeable, peche de cintas.

50

Toalla 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade 480 g medidas 28 × 50 cm

2

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 50 × 1.000 cm

30

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 70 × 150

33

Medias mantas veludo 100 × 150 cm

19

Empapadores de tres capas con barreira de poliuretano, costuras en remallado con fío de poliéster de gran resistencia, capa superior supersecante, con alas para mellor suxeición. Medidas 85 × 90, alas de

50 × 85 cm

28

Enxoval

Concepto

Unidades

Prato chan porcelana e liso 26 cm

26

Prato fondo porcelana e liso 23 cm

22

Prato sobremesa porcelana reforzado e liso 20.

26

Cunca café con prato.

49

Cunca café con leite e prato (50 cuncas, 21 pratos).

50

Culler mesa aceiro inox.

28

Garfos mesa aceiro inox.

19

Coitelos mesa aceiro inox.

21

Coitelo de carne aceiro inox.

44

Garfos peixe aceiro inox.

40

Coitelo pa peixe aceiro inox.

50

Culler sobremesa aceiro inox.

8

Garfo sobremesa aceiro inox.

28

Coitelo sobremesa inox.

28

Culler café aceiro inox.

3

Culler café aceiro inox.

7

Copas de auga 20 cl

22

Copas de viño 15 cl

17

Copas champán 13 cl

50

Xerras de auga 1,5 l

1

Sopeiras con pé, 24 cm aceiro inox.

15

Ensaladeiras 12 cm

11

Vinagreiras 4 pezas.

13

Paneiras 20 cm de bambú.

11

Cazo de servir aceiro inox.

15

Culler de servir inox.

15

Garfos trincheiros.

15

Azucreiros cromados.

13

Bandexa aceiro inox. 25 cm

9

Bandexa aceiro inox. 40 cm

15

Bandexa aceiro inox. 50 cm

5

Xerras de leite 12,5 cl aceiro inox.

15

Fontes fondas de 50 cm aceiro inox.

5

Fontes fondas de 40 cm aceiro inox.

2

Flaneiros inox. 8 cm

43

Bol redondo 12 cm

35

Pinza ensalada.

15

Cazola baixa 20 l aceiro inox.

2

Cazola alta 50 l aceiro inox.

2

Pota alta 40 cm 50 l aceiro inox.

2

Cazo industrial.

2

Tixola 36 cm profesional 5 mm de espesor.

2

Tixola 32 cm profesional 5 mm de espesor.

2

Tixola 40 cm procesional 5 mm de espesor.

2

Abrelatas industrial.

1

Abrelatas bolboteta.

1

Espumadeira araña inox. de 16 cm

1

Espumadeira araña inox. de 18 cm

1

Espumadeira cociña aceiro anox. Monoblok de 14 cm

1

Batedor 35 cm

1

Bloque motor.

1

Brazo triturador.

1

Brazo batedor.

1

Coador chinés.

1

Coitelos de patacas.

1

Coitelos de pan.

2

Coitelos cociñeiros ergonómicos con virol de protección 15 cm

2

Coitelos cociñeiros ergonómicos con virol de protección 25 cm

2

Tesoira 24 cm cociña aceiro inox.

2

Maceta cociña

2

Descorazonador inox. con mango elástico

2

Táboa profesional en polietileno 300 × 200 × 10.

2

Táboa profesional en polietileno 300 × 200 × 10 400 × 200 × 21.

1

Coador con aro.

1

Cazo pequeno salta inox.

10

Morteiros con maceta.

1

Cortaovos en inox.

2

Espátula en poliamida.

2

Xogo de 5 embudes plásticos.

1

Escorredoiros inox. 36 cm

2

Escamadores de peixe

1

Relador 4 caras.

1

Rolo de amasar 50 CM en nailon

1

Rustrideira 50 ×36 A/A inox.

2

Rustrideira 60 ×40 A/A inox.

2

Sacarrollas 2 t

2

Racionador xeado.

1

Pincel pasteleiro.

1

Aceiteira 1 l

2

Central telefónica + fax

Concepto

Unidades

Central telefónica preparada para 3 liñas e 12 extensións.

1 terminal dixital con pantalla alfanumérica, mans libres, 12 teclas programables con LED, 10 teclas de marcación rápida, buscapersoas interno. Tamén posibilidade de cascos.

4 terminais dixitais mans libres, 2 teclas programables con LED, 2 teclas función fixa, luz de mensaxe en espera.

4 terminais DECT e unha base emisora con función de localización de terminais.

1

Equipamentos informáticos

Concepto

Unidades

PC posto:

3

Impresoras multifunción en cor (1 delas en modalidade de renting).

2

Audiovisuais

Concepto

Unidades

Un televisor LCD con iluminación LED. Alta definición nativa FullHD1080p.

1

Un reprodutor de Blu-ray con saída HDMI con OSD en español.

1

Un equipo Hi-Fi con lector de CD audio, compatible con CD MP3.

1

Videoproxector.

2

Conxunto de pantallas: 1 pantalla enrolable con trípode e 1 pantalla enrolable de parede.

2

3. Centro de día de alzhéimer de Lugo.

Entrada/recepción

Concepto

Unidades

Cadeira xiratoria.

1

Teléfono (central).

1

Fax.

1

Fío musical.

1

Paraugueiro.

1

Taboleiro de anuncios.

1

Armarios embutidos.

3

Axuste persoal

Concepto

Unidades

Mesa de despacho con caixoneira rodante.

1

Cadeiras confidentes.

2

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante.

1

Teléfono.

1

Ordenador.

1

Impresora.

1

Colgadoiro pé metálico.

1

Dirección

Concepto

Unidades

Mesa de despacho grande con caixoneira rodante con ala auxiliar.

1

Cadeiras confidentes.

2

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante

1

Armario arquivador.

1

Teléfono.

1

Ordenador.

1

Impresora.

1

Colgadoiro de pé metálico.

1

Papeleira.

1

Estores.

2

Videoproxector.

1

Sala de xuntas

Concepto

Unidades

Mesa de reunión para 8 persoas.

1

Cadeiras confidentes.

8

Mesa auxiliar.

1

Teléfono.

1

Baños persoal

Concepto

Unidades

Lavabos.

2

WC.

2

Portacepillo de baño en aceiro inoxidable.

2

Portarrolos papel hixiénico, en aceiro inoxidable.

2

Papeleiras con tapa.

2

Sala controlada

Concepto

Unidades

Estante de madeira.

3

Mesas rectangulares de madeira.

2

Cadeiras con brazos rectos en madeira e tapizaría transpirable e impermeable.

10

Moble televisión con portas e rodas.

1

Televisión.

1

DVD.

1

Teléfono.

1

Mesa auxiliar.

1

Sofá de 2 prazas con respaldo baixo tapizado.

2

Papeleira.

1

Sala polivalente

Concepto

Unidades

Mesas de madeira.

8

Cadeiras de brazos con brazos rectos en madeira e tapizaría transpirable e impermeable.

22

Butacas de respaldo alto en madeira, con brazos, de respaldo alto en madeira con brazos rectos e tapizaría transpirable e impermeable con repousabrazos e repousacabezas regulable en altura.

6

Repousapés independente.

4

Butacas de traslado.

3

Padiola grande.

Armario.

3

Mesa auxiliar.

1

Cadeiras de brazos dobres.

2

Mesa auxiliar.

1

Teléfono.

1

Estores.

8

Ximnasio

Concepto

Unidades

Cadeiras con brazos rectos en madeira e tapizaría transpirable e impermeable.

10

Rampla con escaleiras con pasamáns.

1

Bicicletas estáticas.

2

Mesa de terapia ocupacional. Mesa de man con pedal sobre base de madeira.

1

Barras paralelas graduables en aceiro.

1

Polea sinxela de parede en aceiro inoxidable.

1

Roda de ombro en madeira e aceiro.

1

Escaleira de dedos en madeira.

1

Espaleira de madeira.

1

Colchoneta.

4

Espello de reeducación móbil cuadriculada.

1

Conxunto de pesas.

1

Padiola.

1

Mesa auxiliar.

1

Báscula.

1

Papeleira.

1

Pedais.

1

Máquina microondas.

1

Tens portátil.

1

Máquina de infravermellos.

1

Estores.

3

Consulta médica

Concepto

Unidades

Mesa de despacho con caixoneira de rodas.

1

Cadeiras confidentes.

2

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante.

1

Biombo de tres corpos.

1

Padiola de exploración.

1

Carro de curas en aceiro inoxidable.

1

Moble auxiliar con pía.

1

Ordenador.

1

Teléfono.

1

Carro transporte de medicación con soporte de bandexas.

1

Vitrina armario en aceiro inoxidable con portas.

1

Colgadoiro de pé metálico.

1

Banqueta con elevación a gas asento xiratorio.

1

Escaleira de dous chanzos.

1

Papeleira.

1

Estores.

2

Baños usuarios

Concepto

Unidades

Duchas xeriátricas.

5

WC adaptados.

5

Espellos.

5

Agarradoiras toalleiros.

5

Lavabos adaptados.

5

Armarios.

40

Banco.

Colgadoiro.

1

Cadeira para ducha.

1

Papeleiras.

5

Guindastre.

1

Arnés.

2

Arnés acolchado.

2

Moble armario.

1

Portacepillo de baños.

5

Almacén

Patios

Concepto

Unidades

Xardineiras metálicas.

4

Comedor

Concepto

Unidades

Mesas

9

Cadeiras de brazos rectos.

28

Armario/estante.

Armario baixo.

1

Mostrador para sucio.

1

Mostrador para limpo.

1

Carro camareira.

1

Papeleira.

1

Estores.

3

Sala lavalouzas

Concepto

Unidades

Lavalouza.

Mostrador.

Vertedoiro.

Dispensador de xabón.

Cociña

Concepto

Unidades

Neveiras.

3

Microondas.

1

Cociña de gas.

1

Forno.

1

Frixideira.

1

Vertedoiros.

3

Mesas de aceiro.

Dispensador de xabón.

1

Sala frigorífica

Concepto

Unidades

Cámaras frigoríficas.

2

Estante.

Almacén 1

Concepto

Unidades

Estante.

1

Almacén 2

Concepto

Unidades

Estante.

2

Almacén 3

Concepto

Unidades

Desaugadoiro, carro de limpeza.

Almacén 4

Concepto

Unidades

Armario.

1

Mesa.

1

Cadeiras.

4

Baños persoal

Concepto

Unidades

WC

2

Lavabos.

2

Armarios.

14

Duchas.

1

Espellos.

3

Dispensadores de papel.

2

Dispensador de xabón.

1

Papeleiras.

3

Secador de máns.

1

Secadora

Concepto

Unidades

Secadora.

1

Ferro de pasar industrial.

1

Centro de pasar o ferro.

1

Táboa de pasar o ferro.

1

Mesa de aceiro.

1

Estante.

Tendais.

2

Carro.

1

Lavandaría

Concepto

Unidades

Lavadora.

2

Mesa de aceiro.

1

Corredor

Concepto

Unidades

Moble a medida con compartimentos interiores.

2

Sala de máquinas

Almacén 5

Concepto

Unidades

Estante.

1

Aula de formación

Concepto

Unidades

Mesa.

1

Armario/estante.

1

Videoproxector.

1

Pantalla enrolable de parede.

1

Cadeira xiratoria.

1

Cadeiras formación.

25

Despacho 1

Concepto

Unidades

Mesa.

1

Cadeiras.

2

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante.

1

Teléfono.

1

Colgadoiro.

1

Impresora láser.

1

Despacho 2

Concepto

Unidades

Mesa.

1

Cadeiras.

2

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante.

1

Teléfono.

1

Colgadoiro

1

Despacho 3/coordinación

Concepto

Unidades

Mesa con caixóns.

1

Mesa de reunións.

1

Cadeiras.

6

Cadeira xiratoria.

1

Armario/estante.

1

Teléfono.

1

Colgadoiro.

1

Baños parte superior

Concepto

Unidades

WC.

2

Lavabos.

2

Espellos.

2

Papeleiras.

2

Dispensadores de xabón.

2

Secadores de mans.

2

Recepción parte superior

Concepto

Unidades

Mesa.

1

Cadeira.

1

Armario/estante.

1

Paraugueiro.

1

Vaixela

Concepto

Unidades

Vasos plástico.

46

Vasos cristal.

13

Culleres.

29

Garfos.

106

Coitelos serra mango madeira.

12

Garfos madeira.

5

Culleres madeira.

3

Garfos grandes de servir.

3

Coitelos mango negro.

2

Pinzas servir ensalada.

10

Culleróns servir.

14

Cazos de servir grandes.

13

Cazos de servir pequenos.

10

Pas de servir plástico.

2

Tesoiras.

3

Abrelatas.

3

Culleres de café.

49

Pratos medianos.

30

Cuncas grandes almorzo.

39

Pratos pequenos.

38

Pratos grandes.

32

Pratos fondos.

30

Bol.

46

Pratos chans pequenos.

26

Coitelos grandes.

3

Garfos de pincho grande.

14

Relador.

1

Púcaros de café grandes.

46

Púcaros de café pequenos.

50

Abrelatas eléctrico.

1

Moldes de flan.

41

Aceiteiras.

2

Moldes de plástico sobremesa.

38

Xerras cristal.

12

Paneiras.

14

Azucreiras.

15

Xerras aluminio pequenas.

14

Bols porcelana.

42

Copas sobremesa de cristal.

50

Copas de viño pequenas.

48

Pota de aceiro inoxidable 45 cm

Potas de aceiro inoxidable 40 × 40 cm

2

Copas de cervexa.

7

Tapas de plástico branco.

44

Tapas de plástico.

47

Potas de aceiro inoxidable de 20 cm

2

Escorredoiros de aceiro inoxidable 2 asas.

2

Escorredoiro en oico de aceiro inoxidable.

1

Coitelos sobremesa.

36

Coitelos de mesa.

48

Coitelos de carne.

36

Coitelos de mesa.

36

Garfos de mesa.

24

Garfos de café.

24

Embude grande.

1

Embude mediano.

1

Embude pequeno.

1

Espumadeira.

2

Culler xeado.

1

Machetas de 18 cm aceiro inoxidable.

2

Descorazonadores inoxidable.

2

Coitelos chefs.

2

Bandexas ovaladas de 50 cm.

5

Bandexas ovaladas de 40 cm.

2

Bandexas ovaladas de 20 cm.

2

Bandexa ovalada inoxidable plana.

1

Bandexa ovalada de 25 cm plana.

1

Bandexas inoxidables de 35 cm ovaladas.

5

Bandexas inoxidables planas ovaladas 40 cm

13

Sopeiras de aceiro inoxidable.

15

Fontes de forno grandes.

2

Fontes de forno medianas.

2

Batedora de pé.

1

Batedora industrial.

1

Morteiros.

2

Táboas de cortar brancas.

3

Relador inoxidable.

1

Cacerola alta de 45 cm

1

Copas de 50 cl

72

Aceiteiras e vinagreiras.

4

Tixolas grandes.

5

Tixola pequena.

1

Cazos de 20 cm de aceiro inoxidable.

2

Cazos de porcelana.

2

Bandexas de plástico.

2

Xerras de plástico.

6

Coadoiro.

1

Empapadores brancos de 90 cm

22

Panos de cociña.

3

Panos de mesa.

2

Manteis.

15

Babeiros.

36

Material médico

Concepto

Unidades

Caixa de aceiro inoxidable con tapa para instrumental.

1

Pinza disección con dentes.

1

Pinza disección sen dentes.

1

Pinza mosquito recta.

1

Pinza pau recta.

1

Portaagullas.

1

Tesoira recta.

1

Tesoira lister vendaxes.

1

Tensiómetro manual.

1

Tensiómetro de parede.

1

Fonendoscopio.

1

Otoscopio-oftalmoscopio de parede.

1

Estoxo diagnóstico.

1

Espéculo para otoscopio.

1

Laringoscopio.

1

Báscula plataforma para cadeira de rodas.

1

Pantalla optotipo de parede.

1

Analizador de glicosa.

1

Tira reactiva.

1

Electrocardiógrafo.

1

Carro de urxencias parada.

1

Desfibrilador con pantalla de rexistro.

1

Oscilómetro.

1

Equipamento de subministración de O2.

1

Aspirador orotraqueal e nasal.

1

Otoscopio portátil.

1

Carro para historias.

1

Cuñas.

2

Xiringa lavado ótico.

1

Chalecos de suxeición cadeira.

2

Chalecos pélvicos con perineal.

2

Chalecos suxeición completa.

2

Andador con rodas.

2

Maletín de emerxencias.

1

Lámpada de pé e lupa.

1

4. Centro de día de alzhéimer de Celeiro-Viveiro.

Sala de TV

Concepto

Unidades

Mesa con capacidade para 6 persoas, cor madeira clara.

3

Cadeira de brazos xeriátrica con apoia cóbados, cor azul.

13

Repousapés de madeira acolchado cor azul.

4

Cadeira xeriátrica de madeira cor azul.

10

Sofás xeriátricos con rodas e elementos posicionadores.

9

Respousacabezas cor azul.

5

Cintos de posicionamento.

3

Moble baixo de madeira.

1

Mobe baixo de madeira con rodas.

1

Mesas regulables en altura de aceiro e madeira con rodas.

2

Sala de terapia

Concepto

Unidades

Roda de ombros.

1

Escaleira de dedos.

1

Espaleiras.

1

Sistema de poleas e pesas.

1

Pedais de aceiro.

2

Ciclo GYM Magnetic.

1

Circuíto simple branco con fichas de cores.

1

Encerado branco de Vileda.

1

Dado de terapia ocupacional.

1

Carro de terapia ocupacional con aros, picas, balóns, conos, etc.

1

Báscula electrónica.

1

Andadores de aceiro.

2

Almacén

Concepto

Unidades

Estante de 4 andeis.

4

Percha.

1

Sala de limpeza

Concepto

Unidades

Acumulador de auga Edesa.

1

Escorredoiro de augas Roca.

1

Contedor de lixo cor verde.

1

Paus de fregona con escorredoiro.

3

Carro de fregona con escorredoiro.

1

Sala de roupa de usuarios

Concepto

Unidades

Lavabo con billa Roca.

1

Báscula de pé electrónica Sohnle.

1

Negatoscopio (aparello para ver radiografías).

1

Optómetro.

1

Contedores de lixo.

4

Andeis con 4 andeis.

3

Cadeira de brazos xeriátrica respaldo alto e reclinable.

2

Cadeira de bipedestación Power Lit Up

1

Vestiario

Concepto

Unidades

Armarios.

8

Lavabo Roca con billa de pedal.

1

Dispensador de xabón.

1

Papeleira.

1

Espello.

1

Ducha de chan con sifón.

1

Cunca de WC.

1

WC usuarios

Concepto

Unidades

Lavabo con billa Roca.

1

Inodoro CS Presta con asento elevado con barras de suxeición.

1

Ducha adaptada Roca con barra de suxeición de aceiro.

1

Andeis de parede.

2

Carro gris para cueiros.

1

Cadeira xeriátrica de baño con rodas.

2

Dispensadores de xabón.

2

Dispensadores de papel de mans.

2

Barras de cambio de cueiros.

2

Toallas pequenas para aseos.

2

Papeleiras.

2

Despacho

Concepto

Unidades

Carro de medicación con caixóns dispensadores semanais.

Fonendo.

1

Tensiómetro de pulso.

1

Termómetros.

2

Colgadoiro.

2

Caixa de primeiros auxilios equipado.

1

Tensiómetro de parede.

1

Caixón de 3 apartamentos con chave.

1

Mesa de despacho.

1

Cadeira de despacho tapizada en cor granate.

1

Cadeira confidente cor granate.

1

Ordenador, con pantalla e teclado Dell.

1

Andel de madeira, 5 alturas.

1

Armario de medicación de aceiro e cristal.

1

Sala de descanso

Concepto

Unidades

Padiola eléctrica Bobath.

1

Somieres con colchón para cambios de posturas e descansos.

2

Biombo.

1

Carro de curas.

1

Guindastre Invacare Birdie.

1

Arneses de cadeira.

1

Arnés de ducha.

1

Sofá de dúas prazas azul.

1

Cadeiras xeriátricas.

2

Repousapés.

1

Comedor

Concepto

Unidades

Minicadea LG MCS445.

1

Mesas de comedor.

5

Cadeiras xeriátricas de comedor.

21

Mobles aparador de comedor.

1

Enxoval de comedor.

Reloxo de comedor.

1

Atril para exposición do menú.

1

Cociña

Concepto

Unidades

Carro de comidas.

1

Vertedoiro de aceiro inoxidable con billas de pedal.

2

Lavalouza universal Bar.

1

Mesa de aceiro inoxidable.

1

Neveira de 4 corpos.

1

Cociña de 4 lumes e forno de gas.

1

Frixideira.

2

Quentador de leite.

1

Batedor.

1

Pelapatacas e vertedoiro con billa de pedal.

1

Caldeiro de lixo verde con tapa.

1

Cámara de frío

Concepto

Unidades

Cámara frigorífica en aceiro inoxidable.

Estante.

Almacén

Concepto

Unidades

Estante.

Recepción

Concepto

Unidades

Fax Samsung.

1

Teléfono inalámbrico.

1

Cadeiras tapizadas cor granate.

2

Alarma antiincendios Tecvipro.

1

Paraugueiro.

1

Despacho dirección

Concepto

Unidades

Ordenador e pantalla Dell.

1

Impresora HP Laserjet P3005N.

1

Caixón de 3 departamentos.

1

Mesa de despacho.

1

Moble andel con caixón na parte inferior con chave e 3 andeis abertos na superior.

1

Cadeiras confidentes, cor granate.

2

Cadeira de despacho, cor granate.

1

5. Centro de día de alzhéimer de Ourense.

Control

Concepto

Unidades

Mostrador de 73 cm de altura. Recto, composto dun tramo de 85 cm practicable á dereita, un tramo fixo de 85 cm á esquerda e un traveseiro, de 20 cm de anchura, e altura ata o teito no extremo esquerdo, para ocultación dos mecanismos de control de acceso existentes na parede lateral interior. Estrutura de taboleiro de MDF de 19 mm recuberto de laminado estratificado alta presión, cantos romos e acabados con poliuretano.

1

Mesa despacho. Taboleiro de partículas de 30 mm de espesor mínimo con recubrimento melamínico, canto en ABS de 3 mm ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Pintura epoxi cor aluminio ou branca. Medidas aproximadas: 100 × 80 × 73 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Armario baixo con portas, para colocar baixo a parte fixa do mostrador. A xogo co resto de despachos. Medidas aproximadas: 80 × 40 × 70 cm

1

Despacho dirección

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Estrutura en taboleiro de partículas de 30 mm de espesor mínimo, con faldrón, cantos en ABS ou equivalente. Patas con niveladores regulables. Medidas aproximadas: 180 × 80 × 73 cm

1

Ala auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 120 × 60 × 73.

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200 cm

1

Cadeira de brazos dirección con respaldo alto basculante, sistema elevación a gas, base inxectada en poliamida, asento e respaldo tapizados, brazo regulable en altura.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Despacho psicoloxía

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 160 × 80 × 73 cm

1

Á auxiliar fabricada a xogo con estrutura e altura de mesa. Medidas aproximadas: 120 × 60 × 73.

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200 cm

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Despacho traballo social

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 160 × 80 × 73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas melaminado de 19 mm de espesor, con acabado melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas:

90 × 45 × 200 cm

1

Cuarto de limpeza

Concepto

Unidades

Módulo lineal de estante de ángulo rañurado, con cinco paneis cada un. Perfís e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Con suxeicións puntuais á parede para garantir a estabilidade. Medidas aproximadas: 100 × 40 × 200 cm

1

Lavandaría

Concepto

Unidades

Lavadora centrígufa. Tensión trifásica. Capacidade de carga mínima: 8 kg de roupa seca por ciclo. Volume mínimo: 80 l. Velocidade máxima de centrifugado non inferior a 1.000 rpm. Tambor e cuba en aceiro inoxidable. Sen necesidade de ancoraxe. De baixo nivel acústico.

1

Secadora industrial. Capacidade de carga mínima: 7 kg de roupa seca por ciclo. Produción mínima: 14 kg/h. Moble en aceiro vitrificado de cor branca en resina epoxi e tambor aluminizado.

1

Mesa de pasar o ferro autónoma pregable. Con prato universal aspirante. Prato quentado electricamente. Con ferro de pasar profesional e aspirador e caldeira de 1,5 l.

1

Carro para roupa seca. Con estrutura pregable de tubo recuberta en epoxi e bolsa de poliamida tipo nailon cun volume de 200 l como mínimo. Con catro rodas direccionables.

1

Andel. De taboleiro MDF de 19 mm lacado en epoxi branco. Medidas aproximadas: 100 × 40 × 150 cm

2

Lavadoiro con soporte de 4 patas. De aceiro inoxidable 18/8/2. Medidas aproximadas: 54 × 44 × 25 mm Con billas convencionais hidromesturadoras con cano xiratorio. Colocado e fixado ao chan, conexionado á auga fría e quente e a saneamento con desaugadoiro, sifón, fixación do aparello e selaxe con silicona.

1

Almacén

Concepto

Unidades

Módulo lineal de estante de ángulo rañurado, con cinco paneis cada un. Perfís e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Con suxeicións puntuais á parede para garantir a estabilidade. Medidas aproximadas: 100 × 40 × 200 cm

4

Distribuidor

Concepto

Unidades

Andel de taboleiro aglomerado con recubrimento chapado. Con 2 baldas de 25 mm de espesor apoiadas en soportes tomados a paredes laterais, taboleiro de división central de 19 mm de espesor como mínimo e taboleiro apoiado na base existente a uns 90 cm do chan, de 9 mm de espesor como mínimo. Con acabado en verniz de poliuretano e arestas romas. Medidas adaptadas ao oco existente: aproximadamente 120 × 70 cm en planta.

1

Sala de xuntas

Concepto

Unidades

Mesa circular de xuntas. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, con arestas romas. Soporte do sobre mediante estrutura de aceiro con acabado en epoxi. Diámetro aproximado: 140 cm

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

6

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Vestiario

Concepto

Unidades

Armario modular para dobre servizo de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, incluídos andeis interiores e barras, pés graduables en altura de 10 a 15 cm. Medidas aproximadas: 1800x300x500 mm. Dotadas de pechadura e placa de numeración.

5

Banco/colgadoiro modular a xogo cos armarios, estrutura en aceiro con tubos de 30 × 30 × 1,5 pintados epoxi, con lamelas de panel fenólico de 13 mm en asento e respaldo, con colgadores cromadas, pés niveladores. Medida do banco con colgadoiro incluído 200 × 39 × 175 cm

1

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas:

24 × 19 × 37 cm

1

Portarrolos de papel hixiénico industrial apto para rolos de 250/300 m. Con eixes de 45 mm. Aceiro inoxidable, con acabado. Visor de enchedura. Mecanismo de peche. Medidas aproximadas: 25 diámetro × 12 cm

1

Portacepillo de baño en forma cilíndrica, en aceiro inoxidable, con vaso de vidro.

1

Percha dobre. Fabricada en aceiro inoxidable 18/8 AISI 304, con dúas fixacións.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Curas

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 160 × 80 × 73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas melaminado de 19 mm de espesor, con acabado melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

2

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Banqueta de dous chanzos. De estrutura de aceiro, bordón inoxidable. Goma antiesvaradía.

1

Banqueta con elevación a gas, asento xiratorio, base con rodas, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, cor. Altura máxima 550 mm e mínima 415 mm

1

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas:

24 × 19 × 37 cm

1

Portapapel de aceiro inoxidable con sistema para corte de papel para padiola.

1

Bobina caixa de 6 unidades de papel precortado para padiolas.

1

Padiola de exploración dous corpos, cabeceiro articulado mediante sistema gradual progresivo, estrutura aceiro inoxidable, calidade 18/ 8 AISI 304 ou superior, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, cor para elixir. Medidas 190 × 60 × 70 cm

1

Biombo de tres corpos. De estrutura de tubaxe de aceiro lacado en epoxi, con tela plastificada lavable e desmontable e rodas direccionables.

1

Carro de curas: de aceiro cadrado cromado con andel superior e inferior, bomboneira, batea e papeleira extraíble.

1

Vitrina. Con dúas portas na parte inferior con pechadura e chave. Con tres andeis de vidro e portas de vidro con pechadura na parte superior Construída en aceiro esmaltado. Medidas aproximadas: 600 × 300 × 1400 cm

1

Servizos hixiénicos

Concepto

Unidades

Portacepillo de baño en forma cilíndrica, en aceiro inoxidable, con vaso de vidro.

4

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas:

24 × 19 × 37 cm

4

Percha dobre de aceiro inoxidable 18/8 aisi 304, con dúas fixacións.

2

Colector de cueiros antiolor e antixermes, indicado para uso en baños ou salas onde se realicen cambios de cueiros, capacidade aproximada 25 cueiros, serve para todo tipo de cueiros e mesmo para material de curas ou outro tipo de residuos

4

Cartucho 25 m (aproximadamente 100 cueiros) de bolsa perfumada con tratamento antibacterias.

2

Sala de rehabilitación

Concepto

Unidades

Escaleira con rampla con armazón en tubo de aceiro de diferentes medidas e espesor. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo ou equivalente. Pasamáns extraíble e rampla desmontable para permitir o seu posicionamiento á dereita, á esquerda ou á traseira do conxunto. Base da rampla e pisadas dos chanzos en taboleiro de madeira rechapada forrados con goma antiesvaradía ou solución equivalente. Pasamáns posicionable en altura. Tacos de PVC nos extremos dos tubos. Tacos niveladores nas patas. Medidas estándar.

1

Roda de ombro con estrutura de madeira e aceiro. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo ou solución equivalente. Guías e soportes á parede. Regulación en altura. Diámetro 90 cm Sistema central para gradación de resistencia. Diámetro aproximado: 90 cm

1

Mesa de man con pedal. Base e patas de madeira. Sobre de 100 cm × 60 cm fabricado en taboleiro MDF de 19 mm de espesor rechapado en piñeiro ou equivalente, canteado en madeira de piñeiro ou equivalente de 2 cm × 2 cm 25 orificios e un pau cónico ou solución equivalente.

1

Escaleira de dedos. Construída en madeira vernizada.

1

Polea sinxela de parede. Construída en tubo de aceiro pintado e guías cromadas ou solución equivalente.

1

Pedais con gradación de esforzo de pedaleo. Apto para mesa.

1

Espello de reeducación móbil con vidro cuadriculado. Medidas aproximadas: 150 × 65 cm.

1

Conxunto de pesas pintadas de 1 a 4 kg

1

Tens portátil, unidade dixital de analxesia, 2 canles, onda bifásica, corrente continua, 2 cables para doentes con eléctrodos.

1

Balón inflable de PVC de 55 cm Tipo Bobath ou equivalente.

2

Theraband. Xogo en látex de tres niveles de resistencia progresiva. Amarelo, vermello, verde. Lonxitude: 5,5 m.

1

Unidade de terapia combinada: electroterapia de baixa e media frecuencia e ultrasóns. Con maleta.

1

Colchoneta. Tipo theraband ou equivalente. Medidas aproximadas: 190 × 60 × 2,5 cm

2

Sala controlada

Concepto

Unidades

Aparador en contrachapado de faia, acabado en verniz de pur. Parte inferior con andel interior e 4 portas con pechadura e chave maestra; parte superior con 34 caixóns con guías metálicas antienvorcadura. Sobre en laminado estratificado alta presión. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 200 × 50 × 90 cm

1

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión, canteada en madeira maciza de faia ou equivalente, con todos os seus cantos redondeados, sen arestas en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 1900 × 850 × 755.

4

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada de primeira calidade ou equivalente e libre de nós. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e une en 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).
Medidas aproximadas: ancho 55 cm, alto 80 cm, fondo 52 cm

16

Repousapés independente balancín. Plataforma móbil de madeira de faia laminada ou equivalente e curvada con coxín ergonómico de escuma de densidade mínima 30 kg/m3. Desenfundable mediante cremalleira. Medidas aproximadas 49 × 41 cm

6

Papeleira de polipropileno.

2

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable con kit manual de repousapés, mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza ou equivalente libre de nós, seleccionada de 1ª calidade. Arestas e esquinas romas. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (mínimo 45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo), tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante creamalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado e repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117 cm

12

Sala polivalente

Concepto

Unidades

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia en canteados e patas, cantos e esquinas romos, sen resaltos en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 160 × 85 × 75 cm

2

Mesa cadrada con 4 patas, sen faldróns. Con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia ou equivalente en canteado e patas, cantos e esquinas romos. Medidas aproximadas: 90 × 90 × 75 cm

2

Cadeiras de brazos con brazos rectos. Estrutura en madeira de faia maciza tratada de primeira calidade ou equivalente e libre de nós. Cantos e bordos redondeados. Deseño ergonómico tanto do respaldo como do asento, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade. Repousabrazos adiantado para facilitar a acción de erguerse e sentarse. Asento e respaldo tapizados con revestimento vinílico transpirable, impermeable, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza (tipo Ambla ou equivalente).
Medidas aproximadas: ancho 55 cm, alto 80 cm, fondo 52 cm

16

Aparador en contrachapado de faia ou equivalente, acabado en verniz de poliuretano. Parte inferior con andel interior e 4 portas con pechadura e chave mestra; parte superior con 34 caixóns con guías metálicas antienvorcadura. Sobre en laminado estratificado alta presión. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 200 × 50 × 90 cm

1

Moble TV con caixón, oco para DVD e 2 portas, construído en taboleiro de partículas de madeira de 19 mm, rechapado en madeira de faia ou equivalente, todo canteado en madeira maciza, todos os seus cantos e esquinas redondeadas. Caixón en taboleiro contrachapado, guías corredías metálicas. Portas atamboradas con bastidor de madeira de 45 x 20 mm, montada con bisagras de cazoleta con apertura de 95º regulable tridimensionalmente, tiradores ergonómicos. Medidas aproximadas: 120 × 55 × 85 cm

1

Mesa de recanto. Taboleiro de partículas con sobre en laminado estratificado alta presión. Madeira maciza de faia ou equivalente nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas romas. Medidas aproximadas: 60 × 60 × 61 cm

1

Repousapés independente balancín. Plataforma móbil de madeira de faia ou equivalente laminada e curvada con coxín ergonómico de escuma de densidade mínima 30 kg/m3. Desenfundable mediante cremalleira. Medidas aproximadas 49 × 41 cm

4

Papeleira de polipropileno.

2

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable con kit manual de repousapés, mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza ou equivalente libre de nós, seleccionada de 1ª calidade. Arestas e esquinas romas. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (mínimo 45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo), tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante cremalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado e repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117 cm

8

Comedor

Concepto

Unidades

Mesa cadrada con 4 patas, sen faldróns. Con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia ou equivalente en canteado e patas, cantos e esquinas romos. Medidas aproximadas: 90 × 90 × 75 cm

6

Cadeira de brazos rectos. Arestas e recantos romos. Asento e respaldo ergonómicos, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano, tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante cremalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado. Medidas aproximadas: 58 × 54 × 77 cm

24

Aparador en contrachapado de faia ou equivalente, acabado en verniz de poliuretano. Parte inferior con andel interior e 4 portas con pechadura e chave mestra; parte superior con 34 caixóns con guías metálicas antienvorcadura. Sobre en laminado estratificado alta presión. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 200 × 50 × 90 cm

1

Carro camareira con tres bandexas e unha bolsa. Medidas aproximadas: 120 × 50 × 104 cm

2

Papeleira de polipropileno.

1

Cociña

Concepto

Unidades

Mesado para situar baixo a extracción de fumes. De aceiro inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1,5 mm de espesor. Con rebordo posterior (topete) de 10 cm, aproximadamente. Con bastidor de aceiro inoxidable. Con andel inferior. Dimensións aproximadas: 200 × 60 × 85 cm

1

Amoblamento de cociña para colocar ao longo da parede de separación coa despensa, consistente en: mesado puído, con lonxitude abondo para tapar os seguintes módulos baixos, de esquerda a dereita: un módulo de caixóns de 90 cm, oco duns 60 cm para aloxar un lavalouza e módulo de 90 cm baixo vertedoiro. Produndidade: a necesaria para tapar os mobles baixos. Composición: 94 % de partículas de cuarzo; resto: resinas. Espesor do canto en frontal: 4 cm con rebordo posterior (topete) de 10 cm, aproximadamente. Con zócolo para mobiliario baixo de igual material.

Módulos baixo mesado de taboleiro de partículas hidrófugo con revestimento melamínico, con fronte laminado estratificado alta presión e tiradores de aceiro inoxidable. Módulo dereito: de 90 cm, con 3 caixóns, o superior para cubertos. Módulo esquerdo, baixo o vertedoiro: de 90 cm de lonxitude, con andel interior baixo e con dúas portas abatibles.

1

Vertedoiro de aceiro inoxidable aisi 304 18/10 para encastrar, composto de escorredoiro e se o de aproximadamente 45x45 cm Lonxitude total aproximada: 90 cm Con válvula de desaugamento e tubo rebordador. Con billa xerontolóxica. Instalado conectado ás redes de fontanaría e saneamento nos puntos previstos e probado.

1

Frigorífico no frost de dúas portas, con conxelador abaixo. Eficiencia enerxética A, como mínimo. Capacidade neta mínima do frigorífico: 280 l, capacidade neta mínima do conxelador: 60 l

1

Lavalouza de clasificación de eficiencia enerxética A, de eficacia de lavado A e de eficacia de secado A, para un mínimo de 13 servizos, programable para lavado de consumo de 14 l de auga ou menos e 1, 05 kWh ou menos. Instalado e probado.

1

Forno microondas. potencia mínima: 1.100 W. Capacidade mínima: 40 dm3.

1

Quentaleites. Capacidade mínima: 1 l

1

Licuadora/espremedor de 2 velocidades. Potencia aproximada: 650 W. Capacidade do recipiente de polpa: 2 l. Diámetro do orificio de entrada: 75 mm con xerra de capacidade mínima de 1,25 l.

1

Estante de aluminio/pé, de 1.290 mm de lonxitude, aproximadamente, con catro niveis de andeis. Estrutura de aluminio e andeis de polietileno. Con dobre apoio de andeis. Capacidade de carga mínima: 150 kg, pés de altura regulables cada 150 mm. Profundidade: 40 cm. Altura: 175 cm

3

Extractor. Potencia mínima: 105 W. Con bandexa recollegraxas. Instalado con condutos de evacuación de superficie lisa e probado.

2

Enxoval

Concepto

Unidades

Prato chan porcelana e liso 26 cm

50

Prato fondo porcelana e liso 23 cm

50

Prato sobremesa porcelana reforzado e liso 20.

50

Cunca almorzo con prato.

50

Cunca café con leite e prato.

50

Culler mesa aceiro inox.

50

Garfos mesa aceiro inox.

50

Coitelos mesa aceiro inox.

50

Culler sobremesa aceiro inox.

50

Garfo sobremesa aceiro inox.

50

Xerras de auga 1,5 l

15

Sopeiras con pé, de 24 cm aceiro inox.

15

Ensaladeiras 12 cm

10

Vinagreiras 4 pezas.

6

Paneiras 20 cm de bambú.

6

Cazo de servir aceiro inox.

10

Culler de servir aceiro inox.

10

Garfos trincheiros.

6

Azucreiros cromados.

6

Bandexa aceiro inox. 50 cm

6

Fonte fonda de 50 cm aceiro inox.

5

Fonte fonda de 40 cm aceiro inox.

5

Fonte oval.

5

Bol redondo 13 cm

6

Pinza ensalada

10

Abrelatas bolboreta.

1

Batedor 35 cm

1

Coitelos de pan.

2

Tesoira 24 cm cociña aceiro inox.

2

Descorazonador aceiro inox. con mango de plástico.

2

Táboa profesional en polietileno 400 × 200 × 21.

1

Coadoiro con aro.

1

Xogo de 5 embudes plásticos.

1

Relador 4 caras.

1

Racionador xead.

1

Lenzaría

Concepto

Unidades

Pano cociña reixa.

10

Manteis de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 120 × 120 cm

18

Sobremanteis algodón/poliéster 50 %, de 105 × 105.

18

Panos de mesa de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 50 × 50 cm

80

Babeiros adulto, rizo-pvc impermeable, peche de cintas.

50

Toalla 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade 480 g, medidas 28 × 50 cm

10

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade, medidas 50 × 1.000 cm

30

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade, medidas 70 × 150.

50

Medias mantas veludo 100 × 150 cm

40

Empapador de tres capas con barreira de poliuretano, costuras en remallado con fío de poliéster de gran resistencia, capa superior supersecante, con alas para mellor suxeicion. Medidas 85 x 90, alas de 50 × 85 cm

30

Material médico

Concepto

Unidades

Caixa aceiro inox. c/tapa 18 × 8 × 4 cm para instrumental.

1

Pinza disección 14 cm c/dentes.

1

Pinza disección 14 cm s/dentes.

1

Pinza mosquito recta.

1

Pinza pau recta.

1

Portaagullas.

1

Tesoiras recta 14 cm

1

Tesoira lister vendaxes 18 cm

1

Tensiómetro manual portátil, 2 saídas independentes, sen fixación a «0», brazalete de nailon, válvula cromada, en estoxo de vinilo, pinza no manómetro.

1

Tensiómetro de parede con sistema oscilante e cesta para manguitos, calibración automática, sen fixación a «0»

1

Fonendoscopios dobre campá, membrana de dobre frecuencia no lado grande e campá tradicional no outro lado, campá resistente de aceiro inoxidable, tubo de gran resistencia, aro quitafríos.

1

Otoscopio+oftalmoscopio de parede con dous mangos e cabezais adaptables

1

Estoxo diagnóstico (otoscopio, oftalmoscopio e espello farínxeo)

1

Espéculos para otoscopio bolsa de 50 u.

1

Laringoscopio de tres pas, pas de 60 mm, 78 mm, 90 mm, mango a pilas esterilizable con líquido, estoxo para transporte, terminación satinada, tipo Macintosh.

1

Báscula electrónica con tallímetro. Báscula pesapersoas dixital de doada lectura con capacidade hasta 200 kg, fácil manexo cunha soa tecla, divisións de 100 g, funcionamento á rede ou batería recargable.

1

Báscula plataforma para cadeira de rodas, deseñada para pesar doentes con problemas de mobilidade ou discapacitados, tecnoloxía con 4 células de carga para lectura rápida e precisa mesmo cando o doente non está situado no centro da plataforma.

1

Pantalla optotipo de parede.

1

Analizador de glicosa.

1

Tira reactiva caixa 50 u.

1

Electrocardiógrafo 3 canles automático con impresora termal alta definición, 12 derivacións, de 1 a 3 canles de lectura.

1

Carro de urxencias parada provisto de táboa de masaxe.

1

Desfibrilador con pantalla de rexistro, un só botón de uso, conexión a PC.

1

Oscilómetro.

1

Equipamentos de subministración de oxíxeno compostos de regulador de presión, caudalímetro, conectores para mangueiras, humificador e mangueiras.

1

Aspirador orotraqueal e nasal composto de vacuorregulador frasco recolector e xogo de mangueiras.

1

Otoscopio portátil.

1

Carro portahistorias.

1

Termómetro dixital.

1

Cuñas.

2

Xiringa lavado ótico sacatapóns 100 ml

1

Martelo reflexo.

1

Lanterna de exploración.

1

Chaleco suxeición cadeira.

2

Chaleco pélvico con perineal.

2

Chaleco suxeición completa.

2

Andador con 2 rodas. Indicado para o seu uso en interiores, sinxelo pregamento mediante bisagras laterais, regulable en altura, puños con regulación independente, pregable.

2

Maletín emerxencias; ambú. O2, caudalímetro, aspirador, sondas, máscaras, abreboca, tiralingua, manta térmica, tubo Guedel.

1

Lámpada de pé e lupa. Lente con 3 dioptrías. Luz fluorescente. Tubo de 22w. Mastro cromado. Pé con 5 brazos e rodas xiratorias. Interruptor na pantalla. Orientable, con mordaza de agarrar. Brazos compensados con resortes.

1

Varios

Concepto

Unidades

Cadros diferentes coleccións en láminas diversas de medidas aproximadas 70 × 80.

8

Paraugueiros metálicos.

2

Reloxos de parede con números grandes.

3

Atril menús diarios para comedor.

1

Vitrina anuncios en estrutura de aluminio sobre patas con rodas, portas de cristal con chave. Medidas aproximadas: 80 × 100 cm

1

Colgadores de madeira con barra pantaloneira.

100

Armario chaveiro con pechadura, para 40 chaves.

1

Armario modular para dobre servizo de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, incluídos andeis interiores e barras, pés graduables en altura de 10 a 15 cm. Medidas aproximadas: 1800 × 300 × 500 mm dotados de pechadura e placa de numeración.

15

Armario modular de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, pés graduables en altura de 10 a 15 cm Medidas aproximadas: 900 × 300 × 500 mm dotados de pechadura e placa de numeración.

10

Carro de transporte e manipulación, estrutura aberta con tres bandexas resistentes a raiadas. Asas antidescorregadizas e ergonómicas nas dúas beiras, capacidade de carga de 135 kg (45 por balda). Con colector de desperdicios nunha beira e colector de cubertos na outra. Medidas aproximadas: 85 × 47 × 96 cm

1

Carro de limpeza, estrutura en aceiro inoxidable, con 3 bandexas de PP, bolsa plastificada, asa telescópica, rodas de 125 con paragolpes, 4 cubos de 6 l, dous cubos de 25 l e prensa, con fregonas, mopas e paus.

1

Carro de lenzaría para transporte e recollida, de aceiro cromado, con tres bandexas de polipropileno, dúas bolsas plastificadas e asas telescópicas. Medidas aproximadas: 119 × 56 × 106 cm. Capacidade por bolsa: 77 l

1

Contedor de lixo, con rodas. Con cor de tapa adecuado a cada tipo de residuo: amarelo, verde, azul e beixe.

4

Estante.

1

Conxunto de cámping (mesa e 4 cadeiras).

1

Audiovisuais

Concepto

Unidades

Televisor LCD con iluminación LED. Alta definición nativa FullHD1080p.
Tamaño mínimo: 32". Conectores: 2 euroconectores, cun mínimo dun de entrada e doutro de saída, 2 HDMI, unha entrada de PC (VGA).
Un xogo de conectores RCA e un HDMI accesibles nun lateral ou no frontal.
Sintonizador TDT de alta definición integrado e rañura para tarxeta CAM (listo para TDT de pagamento).
Soporte de parede.

2

Reprodutor de Blu-ray con saída HDMI con OSD en español.

1

Equipo Hi-Fi con lector de CD audio, compatible con CD MP3. Pantalla LCD multiliña con información da reprodución. Porto USB compatible con dispositivos de memoria USB con MP3 almacenadas en carpetas. Potencia nominal mínima de 2 × 5 W. Sintonizador de radio FM/AM con RDS. 20+20 memorias de emisoras.

1

Videoproxector. HD_Ready (soporte nativo de 720 p e escalado de 1080 p). 3000 lúmens ANSI. Lámpada con 3000 horas de termo de vida esperado. Entradas: S-Video, RCA (vídeo composto), VGA e HDMI.

1

Conxunto de pantallas: unha pantalla enrolable con trípode de un mínimo de 2 m de diagonal de alta ganancia e 1 pantalla enrolable de parede dun mínimo de 2 m de diagonal de alta ganancia.

1

Telefonía e informática

Concepto

Unidades

Subministración e montaxe de compoñentes de telecomunicacións para os postos previstos, con central telefónica preparada para 3 liñas e 10 extensións, con instalación de cableado estruturado e aparellos e programación, segundo o seguinte desagregación:

1 Rack de 38U ancho 80, fondo 800, con bastidores, 10 unidades de aros guía; cables verticais e pés niveladores; regreta eléctrica para racks de 19" de 8 bases schuko con interruptor; 2 bandexas soporte de equipos de 2U e fondo 450; 3 paneis guía cables horizontais con tapa frontal; 2 panel telescópicos e modulares con 24 portos RJ/4 UTP categoría 6; un panel telefónico de 50 portos RJ/45 categoría 3 para conexión das extensións provenientes da central telefónica.

 

Aproximadamente 1.400 m de cable UTP categoría 6 con cuberta libre de halóxenos; cables de asignación de servizo telefónico RJ/45-RJ/45 categoría 3 de 1 par e 2 m; cables de asignación de servizo telefónico RJ/45-RJ/45 categoría 6 de 2 m; cables de asignación de servizo telefónico RJ/45-RJ/45 categoría 6 de 3 m; Switch xestionable vía web de 24 portos 10/100/1000 baseT HP ProCurve 1810G Switch J9450A; con certificación da rede de datos segundo normativa ISO 11801 Clase E.

1

Un terminal dixital con pantalla alfanumérica, mans libres, 12 teclas programables con LED, 10 teclas de marcación rápida, buscapersoas interno.
Catro terminais dixitais mans libres, 2 teclas programables con LED, 2 teclas función fixa, luz de mensaxe en espera.
Un fax láser LED papel normal. 8 ppm, 4 Mb, 33.600 bps, 110 memorias.

 

PC posto: requisitos Iincluídos. Procesador con arquitectura ×86, cunha valoración global igual ou superior a 320 no programa para o cálculo de rendemento (Benchmark) BAPCo Sysmark 2004 SE. Ademais, non poderán baixar de 150 puntos en ningunha das epígrafes do dito test. Memoria RAM de 3 GB DDR2-800. Disco duro de 320 GB 7200 rpm SATA II. Tarxeta de rede 10/100/1000 Mbps. Portos: 4 USB 2.0, 1 PS/2 rato, 1 PS/2 teclado. 2 Portos USB 2.0 accesibles desde o frontal. Lector-gravador DVD (20x lectura mínimo). 2 slots de expansión libres PCI express (1× e 8×). Tarxeta gráfica PCI Express en rañura 16× con polo menos 128 MB de memoria non compartida e con soporte para DirectX 9 por hardware. Se a tarxeta gráfica está integrada na placa base, esta debe incorporar un slot PCI Express 16× libre. Teclado español co símbolo do euro e tamaño AT completo (non se aceptarán miniteclados). Rato óptico con dous botóns e roda de navegación. Tarxeta de son integrada en placa base. Garantía de 3 anos in situ. Monitores coas seguintes características: tamaño da pantalla: 19” (diagonal visible). Tipo de pantalla: TFT (Thin Film Transistor) active matrix. Resolución mínima: 1280 × 1024. Brillo mínimo: 300 cd/m2. Altofalantes integrados. Certificacións calidade: ISO 13406.2, TCO’03. Licenza e instalación de Windows 7 en castelán ou galego. Baixa emisión de ruído. Non superior a 65 DB (norma ISO 9296). Cable de 5 m con conector RJ45 e de categoría 6. Alfombra para rato óptico. Certificación de calidade de produto: ISO/IEC 17050.1 e EN 17050.1. Certificado Energy Star 4.0 para PC e TFT. Instalación hardware e software. Configuración na rede local. Non se especifica o antivirus por existiren suficientes licenzas corporativas para este concurso. Software de xestión que permita xestionar o software e o hardware para auditorías e mantementos remotos (exemplo: vPro ou certificado de Landesk).

3

Ordenadores portátiles con, polo menos, as seguintes características técnicas:
Pantalla de 15, 4”.Procesador con valor MobileMark 2005 (sección performance) mínimo de 140.
Memoria RAM 2 GB.
Disco duro Serial ATA 120 GB.
Duración da batería: valor mínimo 210 no benchmark MobileMark 2005 (sección battery life).
Lector e gravador de DVD con LightScribe ou similar e software de gravación.
Webcam integrada, auricular e micrófono.
Bluetooth e wifi.
Rato óptico non sen fíos.
Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
Maletín de transporte.
Peso inferior a 3 kg

2

Impresoras multifunción en cor.

1

Impresora láser B/N.

2

6. Centro de día de alzhéimer de Pontevedra.

Control

Concepto

Unidades

Estores realizados en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho; sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes. Cores parpara elexir. Totalmente instalado e funcionando.

4

Papeleira de polipropileno.

1

Zona de espera

Concepto

Unidades

Cadeira de brazos sala de espera. Cadeira de brazos de sala de espera o módulo de espera dunha praza. Realizado en estrutura de aceiro con respaldo medio. Asento e e respaldo de poliuretano inxectado ou similar, con tapizado variado e tonalidade para elixir, embelecedor de brazos tapizados.

2

Sala de descanso (sala de xuntas)

Concepto

Unidades

Mesa circular de xuntas. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, con arestas romas. Soporte do sobre mediante estrutura de aceiro con acabado en epoxi. Diámetro aproximado: 140 cm

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

6

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Vestiario

Concepto

Unidades

Armario con dúas portas para dobre servizo de melamina con tratamento hidrófugo e con portas de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, incluídos andeis interiores e barras, pés de PVC con niveladores. Perfís resistentes a oxidación. Medidas aproximadas: 1930 × 400 × 500 × 10 mm dotados de pechadura e placa de numeración.

3

Banco/colgadoiro modular a xogo cos armario, estrutura en aceiro con tubos de 30 × 30 × 1,5 pintados epoxi, con lamelas de melamina hidrófugos de 13 mm en asento e respaldo, con colgadores cromadas, pés niveladores. Medida do banco con colgadoiro incluído 120 × 39 × 175 cm

2

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas: 24 × 19 × 37 cm

1

Cociña

Concepto

Unidades

Mesado de melamina con tratamento hidrófugo ou de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, incluídos andeis interiores e barras, pés de PVC con niveladores. Perfís resistentes á oxidación. Dimensións aproximadas: 257 × 60 × 85 cm (con andel).

1

Módulo mesado de melamina con tratamento hidrófugo ou de placas de resinas termoestables reforzadas con fibras de celulosa, pés de PVC con niveladores. Perfís resistentes á oxidación, material similar ao mesado existente. Tres módulos a continuación do mesado existente en obra: módulo dereito: de 60 cm, con 3 caixóns, o superior para cubertos e tiradores de aceiro inoxidable. Módulo esquerdo: de 60 cm de lonxitude, con andel interior baixo e con dúas portas abatibles e tiradores de aceiro inoxidable. Módulo baixo vertedoiro con dúas portas, andel intermedio e tiradores de aceiro inoxidable. Axustaranse as medidas e posicións segundo o mesado colocado en obra. Medidas aproximadas.

1

Frigorífico no frost de dúas portas, con conxelador abaixo. Eficiencia enerxética A, como mínimo. Capacidade neta mínima do frigorífico: 280 l. Capacidade neta mínima do conxelador: 60 l

1

Forno microondas. Potencia mínima: 1.100 W. Capacidade mínima: 40 dm3

1

Lavalouza de clasificación de eficiencia enerxética A, de eficacia de lavado A e de eficacia de secado A, para un mínimo de 13 servizos, programable para lavado de consumo de 14 l de auga ou menos e 1, 05 kWh ou menos.

1

Licuadora/espremedor de 2 velocidades. Potencia aproximada: 650 W. Capacidade do recipiente de polpa: 2 l. Diámetro do orificio de entrada: 75 mm Con xerra de capacidade mínima de 1,25 l.

1

Despensa-almacén

Concepto

Unidades

Módulo lineal de estante de ángulo rañurado, con cinco paneis cada unha. Perfís e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Con suxeicións puntuais á parede para garantir a estabilidade. Medidas aproximadas: 70 × 40 × 200 cm

4

Lavandaría

Concepto

Unidades

Lavadora centrígufa, monofásica. Capacidade de carga mínima: 8 kg de roupa seca por ciclo. Volume mínimo: 80 l. Velocidade máxima de centrifugado non inferior a 1.000 rpm. Tambor e cuba en aceiro inoxidable. Sen necesidade de ancoraxe. De baixo nivel acústico. Eficiencia enerxética A, como mínimo.

1

Secadora. Capacidade de carga mínima: 7 kg de ropa seca por ciclo. Produción mínima: 14 kg/h. Moble en aceiro vitrificado de cor branca en resina epoxi e tambor aluminizado. Eficiencia enerxética A, como mínimo.

1

Carro para roupa seca. Con estrutura pregable de tubo recuberta en epoxi e bolsa de poliamida tipo nailon cun volume de 200 l como mínimo. Con catro rodas direccionables.

1

Despacho traballador/a social

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 160 × 80 ×73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 ×55 ×60 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

2

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 60 × 45 × 200 cm

1

Estores realizados en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho; sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes. Totalmente instalado e funcionando.

2

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Despacho dirección

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Estrutura en taboleiro de partículas de 30 mm de espesor mínimo, con faldrón, cantos en ABS ou equivalente. Patas con niveladores regulables. Medidas aproximadas: 180 × 80 × 73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Cadeira de brazos dirección con respaldo alto basculante, sistema elevación a gas, base inxectada en poliamida, asento e respaldo tapizados, brazo regulable en altura.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 90 × 45 × 200 cm

1

Sala polivalente 1 (comedor)

Concepto

Unidades

Mesa cadrada con 4 patas, sen faldróns. Con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia ou equivalente en canteado e patas, cantos e esquinas romos. Medidas aproximadas: 90 × 90 × 75 cm

12

Cadeira de brazos con brazos rectos. Arestas e recantos romos. Asento e respaldo ergonómicos, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano, tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante cremalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado. Medidas aproximadas: 58 × 54 × 77 cm

34

Peche de armario de obra con estrutura, guías, tiradores e portas abatibles, en contrachapado de faia, acabado en verniz de PUR ou lacado similar a armarios existentes en obra, con pechadura e chave mestra; arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 128, 5 × 178, 5 cm (dúas portas).

1

Peche de armario de obra con estrutura, guías, tiradores e portas abatibles, en contrachapado de faia, acabado en verniz de PUR ou lacado similar a armarios existentes en obra, con pechadura e chave mestra; arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 171 × 178, 5 cm (tres portas).

1

Peche de armario de obra con estrutura, guías, tiradores e portas abatibles, en contrachapado de faia, acabado en verniz de PUR ou lacado similar a armarios existentes en obra, con pechadura e chave mestra; arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 151,5 × 178, 5 cm (tres portas).

1

Carro camareira con tres bandexas e unha bolsa. Medidas aproximadas: 120 × 50 × 104 cm

2

Papeleira de polipropileno.

1

Sala polivalente 2

Concepto

Unidades

Sistema bloqueo acceso sala, por medio dunha instalación similar ou equivalente á colocada en obra.

1

Aparador en contrachapado de faia ou equivalente, acabado en verniz de PUR. Parte inferior con andel interior e 4 portas con pechadura e chave mestra; parte superior con 4 caixóns con guías metálicas antienvorcadura. Sobre en laminado estratificado alta presión. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente. Medidas aproximadas: 200 × 50 × 90 cm

1

Mesa cadrada con sobre en laminado estratificado alta presión, canteada en madeira maciza de faia ou equivalente, con todos os seus cantos redondeados, sen arestas en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 90 × 90 × 75 cm

2

Butaca ergonómica de respaldo alto regulable con kit manual de repousapés, mecanismo manual de regulación no respaldo en 4 posicións e no asento en 3 posicións, estrutura en madeira de faia maciza ou equivalente libre de nós, seleccionada de 1ª calidade. Arestas e esquinas romas. Asento e respaldo ergonómicos de madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano de alta densidade (mínimo 45 kg/m3 en asento e 35 kg/m3 en respaldo), tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante cremalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado e repousacabezas regulable en altura. Medidas aproximadas: 65 × 69 × 117 cm

10

Papeleira de polipropileno.

1

Despacho médico/enfermaría

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 140 × 80 × 73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

1

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Banqueta de dous chanzos. De estrutura de aceiro, bordón inoxidable. Goma antiescorregadiza.

1

Banqueta con elevación a gas, asento xiratorio, base con rodas, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994. Altura máxima 550 mm e mínima 415 mm

1

Papeleira de polipropileno con tapa basculante liberamáns, dobre rañura, dispositivo interno para cambio de bolsa, ángulos redondeados e lisos, parte traseira plana, capacidade 10 l. Medidas aproximadas: 24 × 19 × 37 cm

1

Portapapel de aceiro inoxidable con sistema para corte de papel para padiola.

1

Bobina caixa de 6 unidades de papel precortado para padiolas.

1

Padiola de exploración dous corpos, cabeceiro articulado mediante sistema gradual progresivo, estrutura aceiro inoxidable, calidade 18/ 8 AISI 304 ou superior, tapizado con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994, cor para elixir. Medidas 190 × 60 × 70 cm

1

Mesa auxiliar medicación. Construída totalmente en aceiro inoxidable, dous andeis de aceiro inoxidable, varanda en tres lados, con rodas. Dous caixóns de PVC.

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 60 × 45 × 200 cm

1

Vitrina. Con dúas portas corredías na parte inferior con pechadura e chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 13 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas; con tres andeis e portas de vidro con pechadura na parte superior. Para colocar suspendido en parede sobre mesado con lavabo. Medidas aproximadas: 980 × 300 × 900 cm

1

Servizos hixiénicos

Concepto

Unidades

Percha dobre de aceiro inoxidable 18/8 AISI 304, con dúas fixacións.

5

Colector de cueiros antiolor e antixermes, indicado para uso en baños ou salas onde se realicen cambios de cueiros; capacidade aproximada 25 cueiros; serve para todo tipo de cueiros e mesmo para material de curas ou outro tipo de residuos.

2

Cadeira de rodas para ducha. Cadeira de baño de rodas con estrutura de aluminio anticorrosión. Repousabrazos regulables en altura e desmontables. Repousapés retirables. Dimensións aproximadas: Anchura total: 54 cm Lonxitude total: 83 cm Anchura asento: 45 cm Profundidade do asento: 42 cm

2

Cartucho 25 m (aproximadamente 100 cueiros) de bolsa perfumada con tratamento antibacterias.

2

Despacho psicoloxía

Concepto

Unidades

Mesa de despacho. Taboleiro de partículas melaminado, de 30 mm de espesor mínimo, con acabado melamínico, canto en ABS ou equivalente. Estrutura da mesa en aceiro. Niveladores nas patas regulables. Medidas aproximadas: 140 × 80 × 73 cm

1

Caixoneira con rodas, composta por 3 caixóns con chave. Estrutura de taboleiro de partículas de madeira de 19 mm de espesor con recubrimento melamínico, canto en ABS ou equivalente, arestas redondeadas. Sistema de peche central e chaves. Medidas aproximadas: 43 × 55 × 60 cm

1

Cadeira de brazos operativa con brazos. Cadeira de brazos xiratoria con respaldo medio, fabricado en tubo de aceiro redondo, asento e respaldo ergonómicos recubertos de poliuretano inxectado ou similar, altura regulable por mecanismo de elevación a gas, respaldo regulable en altura, sistema de contacto permanente.

1

Cadeira confidente, monocarcasa de láminas de madeira de faia ou equivalente de 10 mm de espesor. Vernizado en poliuretano. Chasis de catro patas en tubaxe de 18 mm de diámetro, acabado en cromo. Empillable.

2

Colgadoiro de pé metálico, con colgadoiros orientables e colgabolsos.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Armario mixto. Parte baixa con andel interior e portas cegas con pechadura. Parte superior con andeis graduables vistos. Estrutura en taboleiro de partículas de 19 mm de espesor, con recubrimento melamínico, traseira de 10 mm de espesor, cantos en ABS, arestas redondeadas, ou materiais equivalentes. Niveladores accesibles desde o interior. Regulación dos andeis cada 32 mm, aproximadamente. Medidas aproximadas: 60 × 45 × 200 cm

1

Sala de fisioterapia (de rehabilitación)

Concepto

Unidades

Roda de ombro con estrutura de madeira e aceiro. Pintura epoxi con tratamento previo anticorrosivo ou solución equivalente. Guías e soportes á parede. Regulación en altura. Diámetro 90 cm Sistema central para gradación de resistencia. Diámetro aproximado: 90 cm

1

Mesa de man con pedal. Base e patas de madeira. Sobre de 100 cm × 60 cm fabricado; en taboleiro MDF de 19 mm de espesor rechapado en piñeiro ou equivalente, canteado en madeira de piñeiro ou equivalente de 2 cm × 2 cm 25 orificios e un pau cónico ou solución equivalente.

1

Escaleira de dedos. Construída en madeira vernizada.

1

Pedais con gradación de esforzo de pedaleo. Apto para mesa.

1

Espello de reeducación móbil con vidro cuadriculado. Medidas aproximadas: 150 × 65 cm.

1

Tens portátil, unidade dixital de analxesia, 2 canles, onda bifásica, corrente continua, 2 cables para doentes con eléctrodos.

1

Balón inflable de PVC de 55 cm Tipo Bobath ou equivalente.

2

Theraband. Xogo en látex de tres niveis de resistencia progresiva. Amarelo, vermello, verde. Lonxitude: 5,5 m

1

Lámpada de infravermellos. Lámpada de exploración en aceiro esmaltado, bombilla de 150 W para infravermellos, orientable en todos os sentidos, regulable en altura, base con rodas.

1

Padiola hidráulica de dimensións aproximadas 207 × 73 × 78+109 cm. Estrutura aceiro esmaltado con acabado epoxi, 4 rodas de 150 mm con freo. Regulable en altura mediante pedal, varandas e cabeceiro abatibles. Colchón inchable de material vinílico de dimensións aproximadas 196 × 66 × 10 cm grosor de doada limpeza.

1

Unidade de terapia combinada: electroterapia de baixa e media frecuencia e ultrasóns. Con maleta.

1

Colchoneta. Tipo Theraband ou equivalente. Medidas aproximadas: 190 × 60 × 2,5 cm

2

Almacén roupa limpa e sucia

Concepto

Unidades

Módulo lineal de andel de ángulo rañurado, con cinco paneis cada un. Perfís e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Con suxeicións puntuais á parede para garantir a estabilidade. Medidas aproximadas: 70 × 30 × 200 cm

2

Módulo lineal de estante de ángulo rañurado, con cinco paneis cada un. Perfís e paneis de aceiro galvanizado. Tacos plásticos nas patas. Con suxeicións puntuais á parede para garantir a estabilidade. Medidas aproximadas: 100 × 30 × 200 cm

4

Salas actividades

Concepto

Unidades

Mesa rectangular con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia en canteados e patas, cantos e esquinas romos, sen resaltes en previsión de usuarios de cadeira de rodas. Medidas aproximadas: 160 × 85 × 75 cm

1

Mesa cadrada con 4 patas, sen faldróns. Con sobre en laminado estratificado alta presión, madeira de faia ou equivalente en canteado e patas, cantos e esquinas romos. Medidas aproximadas: 90 × 90 × 75 cm

3

División interior de armario de obra con módulos de caixoneiras con 4 caixóns con guías metálicas antienvorcadura e un andel de 16 mm de espesor. Realizados en laminado estratificado alta presión; similar ao existente en obra. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente.; i/pechadura en portas de armario existentes. Medidas aproximadas: 75 × 50 × 90 cm (caixoneira) e 75 × 50 × 1, 6 cm (andel).

1

División interior de armario de obra con módulos de caixoneiras con 4 caixóns con guías metálicas antienvorcadura e un andel de 16 mm de espesor. Realizados en laminado estratificado alta presión; similar ao existente en obra. Arestas e esquinas romas de faia ou equivalente.; i/pechadura en portas de armario existentes. Medidas aproximadas: 92, 5 × 50 × 90 cm (caixoneira) e 92, 5 × 50 × 1, 6 cm (andel).

1

Cadeira de brazos con brazos rectos. Arestas e recantos romos. Asento e respaldo ergonómicos, realizados en madeira laminada curvada de faia ou equivalente, recuberta con escuma de poliuretano, tapizados con revestimento vinílico tipo Ambla ou equivalente, transpirable, impermeable, desenfundable mediante cremalleira, con reacción á inflamabilidade segundo a UNE EN 1021-1:1994 e UNE EN 1021-2:1994 e de doada limpeza. Con repousabrazos adiantado. Medidas aproximadas: 58 × 54 × 77 cm

16

Mesa de recanto. Taboleiro de partículas con sobre en laminado estratificado alta presión. Madeira maciza de faia ou equivalente nas 4 patas e nos cantos. Arestas e esquinas romas. Medidas aproximadas: 60 × 60 × 61 cm

1

Repousapés independente balancín. Plataforma móbil de madeira de faia ou equivalente laminada e curvada con coxín ergonómico de escuma de densidade mínima 30 kg/m3. Desenfundable mediante cremalleira. Medidas aproximadas 49 × 41 cm

4

Estores realizados en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho; sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes.Totalmente instalado e funcionando.

10

Estores en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho; sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes.

4

Estores en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho; sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes.

5

Estores en tecidos de polyscreen ou equivalente para lograr o escurecemento do despacho, sistema de apertura mediante cadeas; p.p. de ferraxes e ancoraxes.

1

Papeleira de polipropileno.

1

Enxoval

Concepto

Unidades

Prato chan porcelana e liso 26 cm

13

Prato fondo porcelana e liso 23 cm

24

Prato sobremesa porcelana reforzado e liso 20.

24

Cunca almorzo con prato.

27

Cunca café con leite e prato.

5

Culler mesa aceiro inox.

38

Garfos mesa aceiro inox.

26

Coitelos mesa aceiro inox.

14

Culler sobremesa aceiro inox.

2

Garfo sobremesa aceiro inox.

38

Xerras de auga 1,5 l

15

Sopeiras con pé, de 24 cm aceiro inox.

5

Culler de servir aceiro inox.

4

Bandexa aceiro inox. 50 cm

1

Fonte fonda de 40 cm aceiro inox.

1

Fonte oval.

1

Coitelos de pan.

1

Tesoira 24 cm cociña aceiro inox.

2

Descorazonador aceiro inox. con mango de plástico.

2

Relador 4 caras.

1

Lenzaría

Concepto

Unidades

Pano cociña reixa.

10

Manteis de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 120 × 120 cm

18

Sobremanteis algodón/poliéster 50 %, de 105 × 105.

18

Panos de man de satén 50 % algodón 50 % poliéster, cor branca, medidas 50 × 50 cm

80

Babeiros adulto, rizo-pvc impermeable, peche de cintas.

50

Toalla 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade 480 g, medidas 28 × 50 cm

10

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 50 × 1.000 cm

30

Toalla 480 g 100 % algodón virxe puro, pespuntos de seguridade. Medidas 70 × 150

50

Medias mantas veludo 100 × 150 cm

20

Material médico

Concepto

Tesoira lister vendaxes 18 cm

1

Tensiómetro manual portátil, 2 saídas independentes, sen fixación a «0», brazalete de nailon, válvula cromada, en estoxo de vinilo, pinza no manómetro.

1

Fonendoscopios dobre campá, membrana de dobre frecuencia no lado grande e campá tradicional no outro lado, campá resistente de aceiro inoxidable, tubo de gran resistencia, aro quitafríos.

1

Termómetro dixital.

1

Andador con 2 rodas indicado para o seu uso en interiores, sinxelo pregado mediante bisagras laterais, regulable en altura, puños con regulación independente, pregable.

2

Varios

Concepto

Unidades

Paraugueiros metálicos.

2

Reloxos de parede con números grandes.

3

Vitrina anuncios en estrutura de aluminio sobre patas con rodas, portas de cristal con chave. Medidas aproximadas: 80 × 100 cm

1

Colgadores de madeira con barra para pantalóns.

50

Armario chaveiro con pechadura, para 40 chaves.

1

Carro de transporte e manipulación, estrutura aberta con tres bandexas resistentes a raiadas. Asas antiescorregadizas e ergonómicas nas dúas beiras, capacidade de carga de 135 kg (45 por balda). Con colector de desperdicios nunha beira e colector de cubertos na outra. Medidas aproximadas: 85 × 47 × 96 cm

1

Carro de limpeza, estrutura en aceiro inoxidable, con 3 bandexas de pp, bolsa plastificada, asa telescópica, rodas de 125 con paragolpes, 4 cubos de 6l, dous cubos de 25 l e prensa, con fregonas, mopas e paus.

1

Contedor de lixo con rodas, coa cor da tapa adecuada a cada tipo de residuo e catro departamentos: amarelo, verde, azul e beixe.

1

Placa indicativa, realizada en metacrilato, cun tamaño aproximado de 420 mm × 300 mm, con logotipo da Xunta de Galicia e escudo corporativo, así como a denominación: «centro de día de alzhéimer». O tamaño, cores e lugar de colocación seran indicados pola Administración previamente á súa fabricación e instalación; i/p.p. de materiais de ancoraxe.

1

Audiovisuais

Concepto

Unidades

Televisor LCD con iluminación LED. Alta definición nativa FullHD1080p.
Tamaño mínimo: 32". Conectores: 2 euroconectores, cun mínimo dun de entrada e doutro de saída, 2 HDMI, unha entrada de PC (VGA).
Un xogo de conectores RCA e un HDMI accesibles nun lateral ou no frontal.
Sintonizador TDT de alta definición integrado e rañura para tarxeta CAM (listo para TDT de pagamento).
Soporte de parede.

2

Reprodutor de Blu-ray con saída HDMI con OSD en español.

1

Equipo Hi-Fi con lector de CD audio, compatible con CD MP3. Pantalla LCD multiliña con información da reprodución. Porto USB compatible con dispositivos de memoria USB con MP3 almacenados en carpetas. Potencia nominal mínima de 2x5 W. Sintonizador de radio FM/AM con RDS. 20+20 memorias de emisoras.

1

Videoproxector. HD_Ready (soporte nativo de 720 p e escalado de 1080 p). 3000 lumens ANSI. Lámpada con 3000 horas de termo de vida esperado. Entradas: S-Vídeo, RCA (vídeo composto), VGA e HDMI.

1

Conxunto de pantallas: unha pantalla enrolable con trípode dun mínimo de 2 m de diagonal de alta ganancia e 1 pantalla enrolable de parede dun mínimo de 2 m de diagonal de alta ganancia.

1

Telefonía e informática

Concepto

Unidades

Subministración e montaxe de compoñentes de telecomunicacións para os postos previstos, con central telefónica preparada para 3 liñas dixitais e 10 extensións, con instalación de cableado estruturado e aparellos e programación, segundo a seguinte desagregación:
1 Rack de 38U ancho 80, fondo 800, con bastidores, 10 unidades de aros guía; cables verticais e pés niveladores; regreta eléctrica para racks de 19" de 8 bases schuko con interruptor; 2 bandexas soporte de equipos de 2U e fondo 450; 3 paneis guía cables horizontais con tapa frontal; 2 paneis telescópicos e modulares con 24 portos RJ/4 UTP categoría 6; un panel telefónico de 50 portos RJ/45 categoría 3 para conexión das extensións provenientes da central telefónica; aproximadamente 1.400 m de cable UTP categoría 6 con cuberta libre de halóxenos; cables de asignación de servizo telefónico RJ/45-RJ/45 categoría 3 de 1 par e 2 m; cables de asignación de servizo telefónico.

RJ/45-RJ/45 categoría 6 de 2 m; cables de asignación de servizo telefónico RJ/45-RJ/45 categoría 6 de 3 m; Switch xestionable vía web de 24 portos 10/100/1000 baseT, Switch J9450A.

1

Un terminal dixital con pantalla alfanumérica, mans libres, 12 teclas programables con LED, 10 teclas de marcación rápida, buscapersoas interno.
Catro terminais dixitais mans libres, 2 teclas programables con LED, 2 teclas función fixa, luz de mensaxe en espera. Unha base DECT con dúas tomas sen fíos con cobertura suficiente para a superficie do centro. Instalación con certificación da rede de datos segundo a normativa ISO 11801, clase E.

1

Ordenadores portátiles con, polo menos, as seguintes características técnicas:
Pantalla de 15, 4”.
Procesador con valor MobileMark 2005 (sección performance) mínimo de 140.
Memoria RAM 2 GB.
Disco duro Serial ATA 120 GB.
Duración da batería: valor mínimo 210 no benchmark MobileMark 2005 (sección battery life)
Lector e gravador de DVD con LightScribe ou similar e software de gravación.
Webcam integrada, auricular e micrófono.
Bluetooth e wifi.
Rato óptico non sen fíos.
Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
Maletín de transporte.
Peso inferior a 3 kg

2

PC posto: requisitos incluídos
Procesador con arquitectura ×86, cunha valoración global igual ou superior a 320 no programa para o cálculo de rendemento (Benchmark) BAPCo Sysmark 2004 SE. Ademais, non poderán baixar de 150 puntos en ningunha das epígrafes do dito test.
Memoria RAM de 3 GB. Disco duro de 320 GB 7200 rpm SATA II. Tarxeta de rede 10/100/1000 Mbps. Portos: 4 USB 2.0, 1 PS/2 rato, 1 PS/2 teclado. 2 Portos USB 2.0 accesibles desde o frontal. Lector-gravador DVD (20× lectura mínimo). 2 slots de expansión libres PCI express (1×, e 8×). Tarxeta gráfica PCI Express con polo menos 128 MB de memoria non compartida e con soporte para DirectX 9 por hardware. Se a tarxeta gráfica está integrada na placa base, esta debe incorporar un slot PCI Express 16× libre, para futuras actualizacións.Teclado español co símbolo do euro e tamaño AT completo (non se aceptarán miniteclados).
Rato óptico con dous botóns e roda de navegación. Tarxeta de son integrada en placa base. Garantía de 3 anos in situ. Monitores coas seguintes características:
Tamaño da pantalla: 19” (diagonal visible).
Tipo de pantalla: TFT (Thin Film Transistor) active matrix. Resolución mínima: 1280 × 1024. Brillo mínimo: 300 cd/m2. Altofalantes integrados. Certificacións calidade: ISO 13406.2, TCO’03. Licenza e instalación de Windows 7 en castelán ou galego. Baixa emisión de ruído. Non superior a 65 DB (norma ISO 9296). Cable de 5 m. Con conector RJ45 e de categoría 6. Alfombra para rato óptico. Certificación de calidade de produto: ISO/IEC 17050.1 e EN 17050.1. Certificado Energy Star 4.0 para PC e TFT. Instalación hardware e software. Configuración na rede local. Non se especifica o antivirus por existiren suficientes licenzas corporativas para este concurso. Software de xestión que permita xestionar o software e o hardware para auditorías e mantementos remotos (exemplo: vPro ou certificado de Landesk).

3

Impresoras multifunción en cor.

1

Impresora láser B/N.

2

7. Centro de día de alzhéimer de Moaña.

Salas polivalentes

Concepto

Unidades

Cortina Scren 3500.

23

Cadeira de brazos xeriátrica reclinable tapiz. Beixe con repousapés.

6

Mesa Cataluña 180 × 100 melam. Col. Faia 428.

3

Cadeira de brazos Egipto DR/BJ CURVO T-1 square met azul.

12

Cadeira de brazos Egipto DR/BJ CURVO T-1 highlands pistacho.

20

Mesa Cantabria 60 x 60 col. Faia natural.

2

Aparador Málaga 4/c+ pt Faia.

1

Libraría Santiago p/bj 95/200 melamina faia.

1

Libraría media pt/ faia.

3

Puff xeriátrico fixo mad. T-1 Valencia.

8

Aire acondicionado sala avanzados.

Despacho persoal

Concepto

Unidades

Mesa de traballo 120 x 80 p/ aluminio faia.

1

Mesa de traballo 160 x 80 p/ aluminio cereixa.

1

Cadeira xiratoria Straits cor negra.

1

Cadeira xiratoria Nasdaq. col. negra.

1

Equipos xtrem office.

3

Monitores.

3

Impresora Hp Deskjet.

1

Recepción

Concepto

Unidades

Haley 3 prz. madeira p/ arco cromo faia.

1

Mostrador recep. mel 270 × 120 H

1

Cadeira Futsi tapizada col. negra.

Vestiario

Concepto

Unidades

Armario monoblok 40 mm 4 × 3 corpo gris p azul

5

Colgadoiro Economic

1

Colgadores madeira c/ gancho

50

Enfermaría

Concepto

Unidades

Padiola rec. 3 corp. Elec. Skay azul.

1

Banqueta baixo c/ rd. Gas skay.

1

Carro p/ 34 bandexas c/ptas.

1

Etiquetas et. 1 400 u.

30

Bandexa de medicación 7 módulos.

30

Bandexa de medicación 7 módulos.

30

Carro p/ curas inox. 2 bandexas.

1

Vitrina 2 pt. Pint 146 × 60 × 35.

1

Flexo infravermellos 250 w.

1

Mesa de mans 6000.

1

Fonendoscopio dúplex 4001-02.

1

Báscula tallímetro.

1

Sala de rehabilitación

Concepto

Unidades

Poleas de 1 corpo a parede.

1

Pedais exercicio.

3

Espaleira de 1 corpo, madeira.

1

Colchoneta forrada 200 × 100 × 20.

1

Roda ombro aceiro aro metal.

1

Paralela aceiro pregable 2.5 metros.

1

Baños xeriátrico

Concepto

Unidades

Moble portas 2.20 × 0.70

1

Moble 2 portas 2.20 × 0.40

1

Cadeira ducha aluminio reg. Alt.

1

Contedor easiseal maxi 22 u.

1

Almacén

Concepto

Unidades

Poñotodo 50 litros.

1

Armario limpeza 50 net 500 1 × 1 gris.

1

Carro superlimpeza 420 inox.

1

8. Centro de día de alzhéimer de Vigo.

Concepto

Unidades

Cadeira de brazos con repousabrazos.

14

Cadeiras.

48

Mesa.

12

Ordenadores sobremesa.

2

Teléfono.

4

Impresora.

1

Banco metálico.

1

Paraugueiro.

1

Mesa escritorio oficina.

5

Cadeira de oficina con rodas.

3

Armario arquivador.

1

Carriño verduras.

1

Carro metálico comida.

1

Radio.

1

Banqueta con rodas.

1

Guindastres.

1

Lavalouza.

1

Banquetas repousapés.

8

Televisión.

1

DVD reprodutor.

1

Armario bañeira plástico.

2

Moble televisión.

1

Carro medicación.

1

Carro metálico enfermaría.

1

Carro cátering.

1

Carro limpeza.

1

Programa comunitario O Porriño

Entrada

Concepto

Unidades

Cadeira madeira con repousabrazos.

4

Cortinas enrolables porta entrada.

1

Despacho administrativo

Concepto

Unidades

Escritorio en L.

1

Cadeira de madeira patas metálicas.

2

Colgadoiro pe metálico.

1

Balda de parede gris.

1

Andel con catro andeis.

1

Caixón metálico con 3 caixóns.

2

Arquivador metálico con 4 caixóns.

1

CPU.

1

Papeleira metálica.

1

Cortinas enrolables ventá pequena.

1

Cortinas enrolables ventá grande

1

Sala estimulación cognitiva

Concepto

Unidades

Cadeiras plásticas negras.

6

Andel con 4 andeis.

1

Armarios metálicos ( 2 vestiario persoal + 1 limpeza).

3

Cortinas enrolables ventá grande.

1

Sala terapia ocupacional

Concepto

Unidades

Armario formica gris 2 portas 2, 07 × 0, 80.

2

Balda formica 0, 60 x× 0, 20.

1

Moble formica madeira c/ 12 armarios 2 × 1, 29.

1

Cadeiras madeira con repousabrazos.

11

Cadeiras de brazo.

2

Lavalouza Indesit.

1

Papeleira plástica.

2

Banquetas madeira baixas.

2

Cortinas enrolables.

3

TV 73 Toshiba.

1

Equipamento aire acondicionado Toshiba.

1

Baño grande

Concepto

Unidades

Papeleira plástica.

1

Espello.

1

Barra suxeición de parede inox.

1

Quentador eléctrico.

1

Dosificador xabón parede.

1

Dosificador papel de mans parede.

1

Portarrolos metálico.

1

Duchador parede.

1

Baño pequeno

Concepto

Unidades

Papeleira plástica

1

Espello

1

Dosificador xabón parede

1

Dosificador papel de mans parede

1

Portarrolos metálico

1