Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2023 Páx. 19837

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

DECRETO 23/2023, do 9 de marzo, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

O artigo 27.23 do Estatuto de autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no seu artigo 18.1.c), inclúe as prestacións económicas orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias no catálogo de servizos sociais e o artigo 21.1 establece que son prestacións económicas do Sistema galego de servizos sociais as achegas en diñeiro, de carácter periódico ou de pagamento único, que teñan por finalidade, entre outras, paliar situacións transitorias de necesidade.

Con base na referida habilitación legal, de conformidade coa disposición adicional décimo terceira da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, recolle que as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do fondo de asistencia social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a douscentos vinte con cincuenta euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería con competencias en materia de benestar social.

En cumprimento do previsto na disposición adicional citada, o Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia entende que as persoas beneficiarias das pensións non contributivas da Seguridade Social de invalidez e de xubilación, as do fondo de asistencia social e as do subsidio de garantía de ingresos mínimos se encontran nunha situación xeneralizada de precariedade económica, tendo en conta a contía da prestación que perciben e o seu baixo nivel de renda.

Por todo iso, e coa finalidade de contribuír á mellora da súa renda, considérase oportuno establecer axudas sociais de carácter extraordinario e anual para as persoas que perciban en Galicia as devanditas pensións. Esta axuda será distinta das do Sistema da Seguridade Social e das que poida outorgar a Administración xeral do Estado, e será compatible con elas.

Na súa virtude, facendo uso das facultades que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta da conselleira de Política Social e Xuventude, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día nove de marzo de dous mil vinte e tres,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Este decreto ten por obxecto establecer axudas sociais extraordinarias a favor das persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez nas súas modalidades non contributivas, do fondo de asistencia social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Artigo 2. Carácter

Estas axudas sociais, persoais e intransferibles, teñen carácter extraordinario e non se consolidarán no futuro.

Artigo 3. Contía e pagamento

A contía individual destas axudas fíxase en 218 euros, que se aboarán mediante un pagamento único, que se realizará de oficio, sen que se precise solicitude da persoa interesada. Este pagamento efectuarase mediante transferencia bancaria na conta en que as persoas beneficiarias teñen domiciliado a percepción ordinaria da súa pensión.

Artigo 4. Financiamento

As obrigas que se recoñezan como consecuencia da aplicación do presente decreto serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 2023.13.03.312A.480.5 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Artigo 5. Requisitos

Serán persoas beneficiarias destas axudas sociais de carácter extraordinario aquelas que perciban pensións de invalidez e xubilación na súa modalidade non contributiva, as do fondo de asistencia social e as do subsidio de garantía de ingresos mínimos, nas cales concorran os seguintes requisitos:

a) Estar en situación de alta en nómina en data do 1 de xaneiro de 2023 ou estar en situación de alta en nómina con posterioridade á dita data pero con efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2023 e permanecer nesta mesma situación de alta na data de entrada en vigor deste decreto.

b) Ter a residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de entrada en vigor deste decreto. Igualmente, terán dereito ás axudas aquelas persoas que devindicasen o dereito á percepción e falezan durante o mes de publicación deste decreto, sempre que tivesen a súa residencia habitual en Galicia no momento do seu falecemento.

Artigo 6. Suspensión e perda

A suspensión e perda do dereito á percepción destas axudas de carácter extraordinario producirase nos mesmos supostos previstos para as pensións a que se refire o artigo 1, e corresponderá a declaración das ditas situacións á persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Política Social e Xuventude.

Disposición adicional única. Exclusión da axuda extraordinaria no cómputo de rendas ou ingresos

A contía da axuda extraordinaria recoñecida ás persoas beneficiarias estará excluída do cómputo de rendas ou ingresos para efectos de determinar tanto o importe como o mantemento do dereito das pensións non contributivas da Seguridade Social, do fondo de asistencia social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Disposición derradeira primeira. Habilitación de desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude para ditar os actos necesarios para o desenvolvemento do presente decreto, dentro do ámbito das súas competencias.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, nove de marzo de dous mil vinte e tres

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude