Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2023 Páx. 21237

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación da acta da Comisión Negociadora do V Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia en que se aproban as táboas salariais 2023-2024-2025.

Visto o texto da acta da Comisión Negociadora do V Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia en que se aproban as táboas salariais 2023-2024-2025, que se subscribiu con data 27 de febreiro de 2023 entre a representación de Aexidega e a representación legal dos traballadores e traballadoras das centrais sindicais CIG, CC.OO. e UGT, e de conformidade co disposto no artigo 90, números 2 e 3, do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade,

Esta Dirección Xeral de Relacións Laborais

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia (Rexcon), creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18 de novembro).

Segundo. Dispor a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2023

Elena Mancha Montero de Espinosa
Directora xeral de Relacións Laborais

Acta da Comisión Negociadora do V Convenio colectivo de instalacións
deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia

En Santiago de Compostela, ás 11.40 horas do día 27 de febreiro de 2023, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, reúnense as persoas que a continuación se sinalan:

Representación sindical:

Rubén Duruelo Cuerdo (CIG)

Adolfo Naya Fernández (CIG)

Artur Xaquín Cougil Conde (CIG)

Óscar Quintás Vázquez (CIG)

Ramón Dopico López (UGT)

Pablo Castro Pardo (UGT)

Mª Teresa Pérez Pardo (CC.OO.)

Manuel González Pidre (CC.OO.)

Representación empresarial:

Pedro Iglesias Santos (Aexidega)

María Gómez Serramo (Aexidega)

Ana Eirís Patiño (Aexidega)

Logo das oportunas deliberacións e debate, as representacións presentes, integrantes da Comisión Negociadora do V Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia,

ACORDAN:

1º. Os incrementos salariais correspondentes aos anos 2023, 2024 e 2025 serán:

Ano 2023: incremento do 3,6 %.

Ano 2024: incremento do 4 %.

Ano 2025: incremento do 4 %.

O salario para o ano 2026 incrementarase coa diferenza entre o IPC acumulado dos anos 2022, 2023, 2024 e 2025 e os incrementos salariais pactados para estes anos, sen prexuízo do incremento salarial que se pacte para o ano 2026, única e exclusivamente para o cálculo das táboas salariais deste ano 2026, sen xerar ningún tipo de atrasos salariais sobre os anos anteriores.

2º. Con este acordo achéganse as táboas salariais para os anos 2023, 2024 e 2025.

3º. Delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a realización dos trámites de depósito, rexistro e publicación do presente acordo.

Ao non ter máis asuntos que tratar, levántase a xuntanza, no lugar e data arriba sinalados, ás 12.30 horas, e asinan a presente acta en proba de conformidade.

Rubén Duruelo Cuerdo (CIG)

DNI

Adolfo Naya Fernández (CIG)

DNI

Artur Xaquín Cougil Conde (CIG)

DNI

Óscar Quintás Vázquez (CIG)

DNI

Ramón Dopico López (UGT)

DNI

Pablo Castro Pardo (UGT)

DNI

Mª Teresa Pérez Pardo (CC.OO.)

DNI

Manuel González Pidre (CC.OO.)

DNI

Ana Eirís Patiño (Aexidega)

DNI

Pedro Iglesias Santos (Aexidega)

DNI

María Gómez Serrano (Aexidega)

DNI

Táboas salariais 2023-2024-2025

2023

Revisión 2023 (revisión da táboa de 2022 co 3,60 % do convenio)

Grupo

Nivel

Salario

PPE extra

Complemento TTE

Total mes

Total anual

1

-

1.423,24 €

237,22 €

75,41 €

1.735,85 €

20.830,21 €

2

1

1.319,94 €

219,99 €

75,41 €

1.615,35 €

19.384,24 €

2

2

1.285,50 €

214,24 €

75,41 €

1.575,17 €

18.902,04 €

3

1

1.207,35 €

201,24 €

75,41 €

1.484,00 €

17.807,94 €

3

2

1.145,40 €

190,91 €

75,41 €

1.411,71 €

16.940,50 €

4

1

1.105,41 €

184,23 €

75,41 €

1.365,05 €

16.380,65 €

4

2

1.105,41 €

184,23 €

75,41 €

1.365,05 €

16.380,65 €

5

-

1.105,41 €

184,23 €

75,41 €

1.365,05 €

16.380,65 €

2024

Revisión 2024 (revisión da táboa de 2023 co 4 % do convenio)

Grupo

Nivel

Salario

PPE extra

Complemento TTE

Total mes

Total anual

1

-

1.480,17 €

246,71 €

78,43 €

1.805,28 €

21.663,42 €

2

1

1.372,74 €

228,79 €

78,43 €

1.679,97 €

20.159,61 €

2

2

1.336,92 €

222,81 €

78,43 €

1.638,18 €

19.658,12 €

3

1

1.255,65 €

209,29 €

78,43 €

1.543,35 €

18.520,26 €

3

2

1.191,21 €

198,54 €

78,43 €

1.468,18 €

17.618,12 €

4

1

1.149,63 €

191,60 €

78,43 €

1.419,66 €

17.035,88 €

4

2

1.149,63 €

191,60 €

78,43 €

1.419,66 €

17.035,88 €

5

-

1.149,63 €

191,60 €

78,43 €

1.419,65 €

17.035,88 €

2025

Revisión 2025 (revisión da táboa de 2024 co 4 % do convenio)

Grupo

Nivel

Salario

PPE extra

Complemento TTE

Total mes

Total anual

1

-

1.539,37 €

256,57 €

81,56 €

1.877,50 €

22.529,95 €

2

1

1.427,65 €

237,95 €

81,56 €

1.747,17 €

20.966,00 €

2

2

1.390,39 €

231,72 €

81,56 €

1.703,70 €

20.444,45 €

3

1

1.305,87 €

217,66 €

81,56 €

1.605,09 €

19.261,07 €

3

2

1.238,86 €

206,48 €

81,56 €

1.526,90 €

18.322,84 €

4

1

1.195,61 €

199,26 €

81,56 €

1.476,44 €

17.717,31 €

4

2

1.195,61 €

199,26 €

81,56 €

1.476,44 €

17.717,31 €

5

-

1.195,61 €

199,26 €

81,56 €

1.476,44 €

17.717,31 €