Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2023 Páx. 21269

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (CU2201).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril) (en diante, LOU), e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro) (en diante, RDCA), e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, consonte os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público por promoción interna para o corpo de catedrático/a de universidade para o ano 2021 (Resolución do 24 de novembro de 2021, DOG do 1 de decembro) e para o ano 2022 (Resolución do 1 de decembro de 2022, DOG do 15 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I desta resolución, delas reservarase unha (1) praza para cubrir pola cota de persoas con discapacidade, determinada no campo observacións do dito anexo I, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro) (en diante, Lei 39/2015); a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), (en diante, Lei 40/2015); no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro) (en diante, EBEP); os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo Claustro universitario o 24 xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, modificada polo Acordo do Consello de Goberno do 1 de xullo de 2020, e polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poderen ser admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados, aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así se prevexa nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente, poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter feitos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberase achegar credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de catedrático/a de universidade consonte o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado consonte o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o aceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin encontrarse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta da española deberá acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

h) As persoas aspirantes que teñan recoñecida legalmente una discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. No caso de precisar algunha adaptación e co obxecto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, xuntarase coa solicitude de participación no concurso un escrito en que se soliciten as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Os aspirantes, a que se refire este parágrafo, que non soliciten as adaptacións no momento de presentaren a solicitude de participación no concurso, entenderase que non as precisan ou que renuncian a elas, sen que se poida expoñer solicitude delas en ningún outro momento posterior do procedemento.

Á vista das propostas de adaptación efectuadas, a Comisión determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que fosen admitidas no concurso e así o tivesen solicitado.

2.2. De conformidade co artigo 62.2 da LOU para poderen participar nas prazas de promoción interna ao corpo de catedrático/ a de universidade que figura/n no anexo I deberán ter a condición de funcionario o funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

Terceira. Solicitude telemática

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentaren a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude establecido especificamente para a praza e o corpo correspondente, dispoñible na ligazón https:// secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, deberá ser presentada xunto coa documentación correspondente, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios, CU2201 (catedráticos de universidade).

De conformidade co disposto no artigo 16.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto feito a través de medios distinto o indicado no punto anterior.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente se deban publicar, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index.

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (CU2201) serán de 44,17 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderase aboar o importe correspondente no período indicado na folla de liquidación, ben en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata a súa finalización, e comprobar que o pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentos do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicáraselles unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación desta convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, e a persoa interesada deberá solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pagamento ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1., achegará nun ficheiro pdf os seguintes documentos, e será causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co que teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberase acompañar da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra d) da base 2.1.

d) Copia da folla de servizos que acredite ser funcionario ou funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición. Os aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo non terán que presentar copia da folla de servizos.

e) Xustificante, de ser o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se poidan advertir, poderanse emendar en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar na súa solicitude, e poderá unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1. para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo, non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola Universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de 15 días hábiles desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución en que aprobe a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente, ditarase unha resolución reitoral en que aprobe a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da Presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento a que se adscriba a praza convocada.

A Universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os currículos dos membros das comisións de acceso no enderezo de internet: http://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da comisión deberanse abster de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa, e en último caso resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberanse constituír no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a Comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a Presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, se é o caso. A Presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez días hábiles e, fixará o lugar, a data e a hora para proceder ao acto de constitución da Comisión, que, poderá realizar por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles; neste suposto quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución, a Comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no do lugar onde se vaian realizar as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a Comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a Presidencia, será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a Comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a Presidencia e a Secretaría. Os membros da Comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á Secretaría de cada Comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da Comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento a que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a Comisión resolverá as dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e na Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A Presidencia da Comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez días hábiles, indicando o lugar e a hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará por calquera soporte informática as alíneas a) e b):

a) O currículo deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, no cal detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no currículo, con independencia de que a Comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a Comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no centro onde se realice, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal se deberá iniciar no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito por parte das persoas concursantes. Igualmente, fixará o prazo durante o cal poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberase realizar dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano que convoca aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente, tomando en conta, ademais do alegado, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables e as necesidades e intereses da Universidade. Contra tal acordo non caberá recurso sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A Comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no currículo por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo, físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a Presidencia da correspondente Comisión, e poderanse realizar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. En todo caso, as persoas concursantes, así como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo, nos ditos concursos, deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a Presidencia da Comisión, durante todo o acto de presentación e de realización da proba.

Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a Comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto de concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da Comisión entregaralle á Presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da Comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da Comisión. En caso de empate, recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da Presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A Comisión elevará ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, unha relación de todas as persoas candidatas que superaron a proba por orde de preferencia. A Comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Este acordo será publicado no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, que servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos, e no do centro onde se realice a proba.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da Comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase, en formato electrónico.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar no prazo dos vinte días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da Comisión e conforme o procedemento previsto na base 3.2., os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5.: fotocopia do documento de identidade, copia electrónica auténtica do título de doutor ou doutora, copia electrónica auténtica da acreditación e folla de servizos orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o/a incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos das alíneas c) e d), e deberá presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola Comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que teñan acreditado no prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para os efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias ás necesidades e obrigacións docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non supoñerán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de Reclamacións

8.1. Contra a proposta da Comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo. A reclamación presentarase mediante instancia xenérica dirixida ao Servizo de PDI na sede electrónica da Universidade de Vigo (https:// sede.uvigo.gal). Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles para formular alegacións sobre o contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola Comisión de Reclamacións da Universidade de Vigo, que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedementais e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, e a Comisión de Selección deberá formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de Reclamacións.

8.4 As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/polas aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contados desde a finalización do procedemento, ou, de ser o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) nº 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, co propósito de xestionar a tramitación deste concurso e amparados pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e os estatutos da Universidade de Vigo.

Coa súa participación neste concurso as persoas interesadas autorizan a Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así se derive da natureza deste concurso. Non obstante, e co fin de previr riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicará esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e conservaranse durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da dita finalidade e do tratamento dos datos.

As persoas participantes están obrigadas a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos anteriores e, en caso de non facelo, excluiráselles do proceso selectivo.

As persoas participantes teñen dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a oporse ao dito tratamento e a solicitar, agás casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Estes dereitos poderanse exercer mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP e remitila á Secretaría Xeneral da Universidade de Vigo, Campus universitario, 36310 Vigo, Pontevedra. Máis información: https://www.uvigo.gal/ proteccion-datos

Igualmente, pode dirixir a dita solicitude á delegada de Protección de Datos: Ana Garriga Domínguez Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense (España) 988 36 88 34, dpd@uvigo.gal

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Décimo primeira. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación desta convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder de catro meses. Para estes efectos, o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, ante o reitor. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 20 de marzo de 2023

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

CU2201-C02-063-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0063 Botánica

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Bioloxía: Bioloxía

Botánica

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 2.

Referencia:

CU2201-C02-412-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0412 Fisioloxía Vexetal

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 3.

Referencia:

CU2201-C04-220-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0220 Ecoloxía

Departamento:

D00c04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Actividade docente e investigadora:

Oceanografía biolóxica

Ecoloxía mariña

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

Praza nº 4.

Referencia:

CU2201-C04-819-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0819 Zooloxía

Departamento:

D00c04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Actividade docente e investigadora:

Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 5.

Referencia:

CU2201-C07-640-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0640 Nutrición e Bromatoloxía

Departamento:

D00c07 Química Analítica e Alimentaria

Actividade docente e investigadora:

Políticas alimentarias

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 6.

Referencia:

CU2201-C07-640-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0640 Nutrición e Bromatoloxía

Departamento:

D00c07 Química Analítica e Alimentaria

Actividade docente e investigadora:

Ampliación de bromatoloxía

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 7.

Referencia:

CU2201-C09-760-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0760 Química Inorgánica

Departamento:

D00c09 Química Inorgánica

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 8.

Referencia:

CU2201-C11-755-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 9.

Referencia:

CU2201-C11-755-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 10.

Referencia:

CU2201-C12-765-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0765 Química Orgánica

Departamento:

D00c12 Química Orgánica

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 11.

Referencia:

CU2201-H05-450-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0450 Historia Contemporánea

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

Historia Contemporánea de España

Centro de traballo:

102 Facultade de Historia

Praza nº 12.

Referencia:

CU2201-H11-583-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0583 Literatura Española

Departamento:

D00h11 Literatura Española e Teoría da Literatura

Actividade docente e investigadora:

Literatura española medieval

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 13.

Referencia:

CU2201-T01-305-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0305 Expresión Gráfica na Enxeñería

Departamento:

D00t01 Deseño na Enxeñaría

Actividade docente e investigadora:

Expresión gráfica: expresión gráfica

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 14.

Referencia:

CU2201-T03-590-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0590 Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Motores e turbomáquinas térmicas

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 15.

Referencia:

CU2201-T03-600-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0600 Mecánica de Fluídos

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 16.

Referencia:

CU2201-T04-555-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Química: Química

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 17.

Referencia:

CU2201-T04-555-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Química: Química

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 18.

Referencia:

CU2201-T04-555-CU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxía medioambiental

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 19.

Referencia:

CU2201-T04-780-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0780 Tecnoloxía de Alimentos

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxía Alimentaria

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 20.

Referencia:

CU2201-T06-505-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0505 Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento:

D00t06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Actividade docente e investigadora:

Sistemas de navegación

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Praza nº 21.

Referencia:

CU2201-T08-385-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física I Física: Física II Tecnoloxía láser

Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 22.

Referencia:

CU2201-T08-385-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Termodinámica

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 23.

Referencia:

CU2201-T08-385-CU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física II

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

Praza nº 24.

Referencia:

CU2201-T08-385-CU-TC-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física II

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 25.

Referencia:

CU2201-T08-385-CU-TC-05

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física I

Tecnoloxía láser

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 26.

Referencia:

CU2201-T08-398-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Modelización e simulación ambiental

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Praza nº 27.

Referencia:

CU2201-T08-398-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da Terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Física I

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 28.

Referencia:

CU2201-T13-560-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxías de Aplicación

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 29.

Referencia:

CU2201-T13-560-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Redes sen Fíos e Computación Ubicua

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 30.

Referencia:

CU2201-X02-165-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0165 Dereito Mercantil

Departamento:

D00x02 Dereito Privado

Actividade docente e investigadora:

Dereito mercantil I Dereito mercantil II

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 31.

Referencia:

CU2201-X05-187-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0187 Didáctica da Expresión Corporal

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

Socorrismo e a súa didáctica

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 32.

Referencia:

CU2201-X06-225-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0225 Economía Aplicada

Departamento:

D00x06 Economía Aplicada

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 33.

Referencia:

CU2201-X06-225-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0225 Economía Aplicada

Departamento:

D00x06 Economía Aplicada

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 34.

Referencia:

CU2201-X08-415-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0415 Fundamentos da Análise Económica

Departamento:

D00x08 Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 35.

Referencia:

CU2201-X09-095-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e Investigación de Merc.

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Investigación de mercados turísticos

Métodos para a análise do turismo e influencia das novas tecnoloxías en hábitos de consumo

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 36.

Referencia:

CU2201-X09-650-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Xestión de almacéns e do transporte

Xestión de compras e distribución física

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: CU2201-C02-063-CU-TC-01.

Área: Botánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Mª Jesús Aira Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Luis González Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Manuel Arias Estévez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Luis Navarro Echeverría

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Carmen Galán Soldevilla

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Suplente 2ª

Mª Francisca Alba Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Suplente 3ª

Irene la Serna Ramos

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Praza nº 2: CU2201-C02-412-CU-TC-01.

Área: Fisioloxía Vexetal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Luis González Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mónica Tereza Boscaiu Neagu

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Vogal 2ª

Rosa Ana Malvar Pintos

Escala de Profesores de

Investigación

Misión Biológica de Galicia (CSIC)

Vogal 3ª

Carmen Fenoll Comes

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Comisión suplente

Presidenta

Charlotte Poschenrieder Wiens

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Secretario

Manuel Ángel Rey Fraile

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Teresa Altabella Artigas

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 2º

Óscar Vicente Meana

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 3º

José María Becerril Soto

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Praza nº 3: CU2201-C04-220-CU-TC-01.

Área: Ecoloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Emilio Manuel Fernández Suárez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Emilio Marañón Sainz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Fidel Echevarría Navas

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Vogal 2º

José Luis Acuña Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 3ª

Ángeles Cid Blanco

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Juan José Vergara Oñate

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Secretaria

Celia Olabarria Uzquiano

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Concepción Herrero López

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2ª

Beatriz Novoa García

Escala de profesores de

investigación

CSIC

Suplente 3ª

Isabel Reche Cañabate

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Praza nº 4: CU2201-C04-819-CU-TC-01.

Área: Zooloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Jorge Domínguez Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jesús Souza Troncoso

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Luis Navarro Echeverría

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Juan José Soler Cruz

Escala de profesores de

investigación

Consello Superior de Investigacións

Científicas

Vogal 3º

Adolfo Cordero Rivera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Jesús Iglesias Briones

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Celia Olabarria Uzquiano

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Elsa Vázquez Otero

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Paloma Morán Martínez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Juan Moreno Klemming

Catedrático de universidade

CSIC

Praza nº 5: CU2201-C07-640-CU-TC-01.

Área: Nutrición e Bromatoloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Alegría Carrasco Pancorbo

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Secretaria

Encarna Moyano Morcillo

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 1º

Giuseppe Fregapane Quadri

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 2ª

María Desamparados Salvador

Moya

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 3º

Isaac Rodríguez Pereiro

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María Luísa Rúa Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana María García Campaña

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Suplente 2º

José Oliva Ortiz

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Suplente 3ª

María Rosario Salinas Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Praza nº 6: CU2201-C07-640-CU-TC-02.

Área: Nutrición e Bromatoloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Alegría Carrasco Pancorbo

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 1ª

Amparo Mercedes Querol Simón

Escala de profesores de

investigación

CSIC Instituto de Agroquímica y

Tecnología de los Alimentos

Vogal 2º

Isaac Rodríguez Pereiro

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3ª

María Llompart Vizoso

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente

Francisco A. Tomás Barberán

Escala de profesores de

investigación

CSIC Centro de Edafología y

Biología Aplicada del Segur

Secretario

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Encarna Moyano Morcillo

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 2ª

Laura Gámiz Gracia

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Suplente 3º

Abelardo Margolles Barros

Escala de profesores de

investigación

Instituto de Productos Lácteos de

Asturias (IPLA)

Praza nº 7: CU2201-C09-760-CU-TC-01.

Área: Química Inorgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jesús Antonio Castro Fojo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Delfina Couce Fortúnez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Ángeles Ubeda Picot

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 2º

José Pérez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Vogal 3º

David Esteban Gómez

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Ezequiel Manuel Vázquez López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rosa Carballo Rial

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ginesa Blanco Montilla

Catedrática de universidade

Universidade de Cádiz

Suplente 2º

José Luis Serrano Martínez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Suplente 3º

Carlos Platas Iglesias

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 8: CU2201-C11-755-CU-TC-01.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luís Manuel Liz Marzán

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Juan Pablo Hervés Beloso

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Luis García Río

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2ª

Elena Junquera González

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 3ª

María Concepción Tojo Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Ana María Graña Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Carmen Barrientos Benito

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 1º

Juan Carlos Mejuto Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Ricardo Antonio Mosquera Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Andrés Guerrero Martínez

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Praza nº 9: CU2201-C11-755-CU-TC-02.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ricardo Antonio Mosquera Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Ana María Graña Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Evelio Francisco Miguélez

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2º

José Manuel Hermida Ramón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Saulo Ángel Vázquez Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María Carmen Barrientos Benito

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Secretaria

María Concepción Tojo Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Berta Fernández Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

Ángel Martín Pendás

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 3º

Jesús Rodríguez Otero

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 10: CU2201-C12-765-CU-TC-01.

Área: Química Orgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jesús Ugalde Uribe-Etxebarría

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Secretaria

Emilia Tojo Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Magdalena Cid Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Javier López Pestaña

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

Roberto José Sanz Díez

Catedrático de universidade

Universidade de Burgos

Comisión suplente

Presidenta

Rosana Álvarez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rosa Carballo Rial

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Sodupe Roure

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Suplente 2º

Luis Muñoz López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Agustí Lledós Falcó

Catedrático de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Praza nº 11: CU2201-H05-450-CU-TC-01.

Área: Historia Contemporánea.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luís Domínguez Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Julio Ponce Alberca

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 1º

Lourenzo Fernández Prieto

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

Julián Chaves Palacios

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Vogal 3ª

María Ángela Cenarro Lagunas

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Comisión suplente

Presidente

Xosé Manoel Núñez Seixas

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María López Díaz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Ricardo Manuel Martín de la

Guardia

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 2ª

María Alicia Alted Vigil

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Suplente 3ª

Susana Sueiro Seoane

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Praza nº 12: CU2201-H11-583-CU-TC-01.

Área: Literatura Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Francisco Montero Reguera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Marta Haro Cortés

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 1ª

Eva Valero Juan

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 2º

Luis María Gómez Canseco

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Vogal 3ª

Carmen Valcárcel Rivera

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Rafael Beltrán Llavador

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Secretario

Manuel Ángel Candelas Colodrón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Fernando Gómez Redondo

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Suplente 2ª

Marta Palenque Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 3º

Álvaro Alonso Miguel

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Praza nº 13: CU2201-T01-305-CU-TC-01.

Área: Expresión Gráfica na Enxeñería.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Ángel Aguilar Torres

Catedrático de universidade

Universidade de Almería

Secretario

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Francisco Javier Sánchez-Reyes

Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 2º

Antonio Bello García

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 3ª

Estefanía Peña Baquedano

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Comisión suplente

Presidenta

María Nuria Aleixós Borrás

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

María Belén Benito Oterino

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 1º

Jesús Miguel Chacón Muñoz

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Suplente 2º

Fernando José Aguilar Torres

Catedrático de universidade

Universidade de Almería

Suplente 3ª

Margarita Vergara Monedero

Catedrática de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Praza nº 14: CU2201-T03-590-CU-TC-01.

Área: Máquinas e Motores Térmicos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jacobo Porteiro Fresco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mercedes de Vega Blázquez

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 2º

José Antonio Orosa García

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Luis María López González

Catedrático de universidade

Universidade de La Rioja

Comisión suplente

Presidente

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Venegas Bernal

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 1ª

María del Pilar Dorado Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Suplente 2º

Domingo José Santana Santana

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 3ª

Cristina Alonso Tristán

Catedrática de universidade

Universidade de Burgos

Praza nº 15: CU2201-T03-600-CU-TC-01.

Área: Mecánica de Fluídos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Castro Ruiz

Catedrático de universidade

Universidad de Valladolid

Secretario

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María del Pilar Dorado Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Vogal 2ª

Sandra Velarde Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 3º

Javier García García

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidenta

María Ángeles Sanroman Braga

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Norberto Fueyo Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 2º

Jacobo Porteiro Fresco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Julio Hernández Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Praza nº 16: CU2201-T04-555-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Luís Alonso González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Perfecto Paseiro Losada

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3ª

María Julia Celia López Hernández

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Manuel Domínguez González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2A

María de los Ángeles Romero

Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

Manuel Vázquez Vázquez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 17: CU2201-T04-555-CU-TC-02.

Área: Enxeñaría química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Astrid Barona Fernández

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 2º

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Ana María Soto Campos

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Claudio Cameselle Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Manuel Vázquez Vázquez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

José Luis Alonso González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Manuel Domínguez González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 18: CU2201-T04-555-CU-TC-03.

Área: Enxeñería Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Manuel Vázquez Vázquez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1º

José Luis Alonso González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Perfecto Paseiro Losada

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3ª

María Julia Celia López Hernández

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Claudio Cameselle Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Manuel Domínguez González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Teresa del Carmen Barral

Silva

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3ª

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 19: CU2201-T04-780-CU-TC-01.

Área: Tecnoloxía de Alimentos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier Carballo García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Elena González Fandós

Catedrática de universidade

Universidad de La Rioja

Vogal 1ª

María Mercedes López Fernández

Catedrática de universidade

Universidad de León

Vogal 2ª

María Isabel Cambero Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidad Complutense de

Madrid

Vogal 3ª

María Teresa Antequera Rojas

Catedrática de universidade

Universidad de Extremadura

Comisión suplente

Presidente

Santiago Condón Usón

Catedrático de universidade

Universidad de Zaragoza

Secretaria

Olga Díaz Rubio

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1º

Ángel Cobos García

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

Gonzalo Doroteo García de

Fernando Minguillón

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Suplente 3º

Javier Mateo Oyagüe

Catedrático de universidade

Universidade de León

Praza nº 20: CU2201-T06-505-CU-TC-01.

Área: Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Diego González Aguilera

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Secretario

Pedro Arias Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Ramón Rodríguez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de León

Vogal 2ª

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Ana María Bernabéu Tello

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Daniel Rey García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Luis Ortiz Torres

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 21: CU2201-T08-385-CU-TC-01.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan María Pou Saracho

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Javier Gil Mur

Catedrático de universidade

Universitat Internacional de

Catalunya

Vogal 1ª

Gloria Fiestras Janeiro

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Pau Ginebra Molins

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Vogal 3º

Francisco Galisteo González

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidenta

Rosa María Benito Zafrilla

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Secretaria

Julia Asunción Serra Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Luís Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Pío Manuel González Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María José Gálvez Ruiz

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Praza nº 22: CU2201-T08-385-CU-TC-02.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Felipe Jiménez Blas

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Vogal 1ª

Ana María Ulla Miguel

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Carmen Ramírez Gómez

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3ª

María José Abad López

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Josefa Fernández Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María Teresa Pérez Iglesias

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Luisa María Segade Zas

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2º

Alfredo José Amigo Pombo

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

Óscar Cabeza Gras

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 23: CU2201-T08-385-CU-TC-03.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Teresa Pérez Iglesias

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Ana María Ulla Miguel

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pablo Taboada Antelo

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3ª

Josefa Fernández Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pío Manuel González Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Julia Asunción Serra Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Gabriel Roson Porto

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Juan Manuel Ruso Veiras

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3ª

Leonor Hernández López

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Praza nº 24: CU2201-T08-385-CU-TC-04.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Teresa Pérez Iglesias

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan de Vicente Álvarez-

Manzaneda

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2ª

María Luisa Fernández-Gubieda

Ruiz

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

Pedro Gorria Korres

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidenta

Josefa Fernández Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Pío Manuel González Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Julia Asunción Serra Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María José Abad López

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3º

Victorino Franco García

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Praza nº 25: CU2201-T08-385-CU-TC-05.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan María Pou Saracho

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Javier Gil Mur

Catedrático de universidade

Universitat Internacional de

Catalunya

Vogal 1ª

Gloria Fiestras Janeiro

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Pau Ginebra Molins

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Vogal 3º

Francisco Galisteo González

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidenta

Rosa María Benito Zafrilla

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Secretaria

Julia Asunción Serra Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Luís Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Pío Manuel González Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María José Gálvez Ruiz

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Praza nº 26: CU2201-T08-398-CU-TC-01.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Germán Alejandro Rodríguez

Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Secretaria

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jaime Carpio Huertas

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 2ª

Ana María Bernabéu Tello

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Xesús Antón Nogueira Garea

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Secretario/a

Ramón Gómez Gesteira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 27: CU2201-T08-398-CU-TC-02.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Gómez Gesteira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Ana María Bernabéu Tello

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Irene Sendiña Nadal

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Vogal 3º

Humberto Javier Michinel Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Vicente Pérez Muñuzuri

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Inés Pérez Mariño

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Praza nº 28: CU2201-T13-560-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier González Castaño

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Carlos Burguillo Rial

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Jorge Forné Muñoz

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Vogal 3ª

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidenta

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Soledad García Valls

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Juan García Haro

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Suplente 2º

Ignacio Soto Campos

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 3º

Matías Toril Genovés

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Praza nº 29: CU2201-T13-560-CU-TC-02.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier González Castaño

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Pedro Salvador Rodríguez

Hernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Carlos Burguillo Rial

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidenta

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Soledad García Valls

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Juan García Haro

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Suplente 2º

Ignacio Soto Campos

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 3º

Matías Toril Genovés

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Praza nº 30: CU2201-X02-165-CU-TC-01.

Área: Dereito Mercantil.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Anxo Tato Plaza

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Julio Costas Comesaña

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Pilar Martín Aresti

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Vogal 2º

Felipe Palau Ramírez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Vogal 3º

Ángel García Vidal

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente

Manuel Areán Lalín

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María de las Angustias Díaz Gómez

Catedrático de universidade

Universidade de León

Suplente 1º

Ángel Jacobo Fernández-Albor

Baltar

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2ª

María José Morillas Jarillo

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 3ª

María del Rocío Quintáns Eiras

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 31: CU2201-X05-187-CU-TC-01.

Área: Didáctica da Expresión Corporal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Luisa Zagalaz Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Jaén

Secretaria

María Ángeles Pilar Parrilla Latas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Arturo Díaz Súarez

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 2º

Amador Jesús Lara Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Jaén

Vogal 3ª

María del Mar Cepero González

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Carlos Lago Peñas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Anabel Moriña Díez

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 1º

Juan Antonio Moreno Murcia

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de

Elche

Suplente 2º

José Antonio Pérez Turpín

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Suplente 3º

Félix Zurita Ortega

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Praza nº 32: CU2201-X06-225-CU-TC-01.

Área: Economía Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Santiago Lago Peñas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Eva María Rodríguez Míguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Laura de Pablos Escobar

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 2ª

María de los Ángeles García Valiñas

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 3º

Andrés José Picazo Tadeo

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Comisión suplente

Presidente

Carlos Manuel Gradín Lago

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Luz Loureiro García

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1ª

María Berta Rivera Castiñeira

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2º

Javier Suárez Pandiello

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 3º

Francisco Javier Salinas Jiménez

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Praza nº 33: CU2201-X06-225-CU-TC-02.

Área: Economía Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Dolores Garza Gil

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Juan Carlos Suris Regueiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Xavier Vence Deza

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

Jordi Roca Jusmet

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 3º

José Luis Galán González

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Julia González Cerdeira

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Eva María Rodríguez Míguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Luz Loureiro García

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

Jesús Ferreiro Aparicio

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Suplente 3º

Enrique Tello Aragay

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Praza nº 34: CU2201-X08-415-CU-TC-01.

Área: Fundamentos da Análise Económica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jaime Alonso Carrera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Marcos Álvarez Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Gustavo Alberto Marrero Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 2ª

Paula González Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Vogal 3º

Francesc Xavier Raurich Puigdevall

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Comisión suplente

Presidenta

María Luz Loureiro García

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

José María Da-Rocha Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana Isabel Moro Egido

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Suplente 2º

Bernardo Moreno Jiménez

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 3ª

Virginia Sánchez Marcos

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

Praza nº 35: CU2201-X09-095-CU-TC-01.

Área: Comercialización e Investigación de Merc.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Antonio Varela González

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Miguel Hernández Mogollón

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Vogal 2ª

Amaia Maseda García

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 3ª

Alicia Cándida Blanco González

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Comisión suplente

Presidente

Antonio Genaro Leal MIllán

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretaria

María Luisa Andreu Simo

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Suplente 1º

José Enrique Bigne Alcañiz

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Suplente 2º

Antonio Navarro García

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 3ª

María Asunción Beerli Palacio

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Praza nº 36: CU2201-X09-650-CU-TC-01.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Carlos Prado Prado

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Luis Gerardo Onieva Giménez

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 1º

David Alfonso de la Fuente García

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2º

Adolfo López Paredes

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 3º

Jesús Muñuzuri Sanz

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Camelo Orgaz

Catedrática de universidade

Universidade de Cádiz

Suplente 1ª

María del Mar Alemany Díaz

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 2ª

Amaia Lusa García

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Suplente 3ª

Josefa Mula Bru

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

ANEXO III

Currículo

Datos persoais:

− Apelidos e nome.

− NIF.

− Data, localidade e provincia de nacemento.

− Enderezo, localidade e provincia de residencia.

− Teléfono e enderezo electrónico.

− Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

− Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación se a houbese.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cese.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentados a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do currículo.