Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2023 Páx. 21311

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (TU2201).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante, LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), en diante, RDCA, e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, da Xunta de Galicia (DOG do 22 de febreiro), conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2021 (Resolución do 24 de novembro de 2021; DOG do 1 de decembro) e para o ano 2022 (Resolución do 1 de decembro de 2022; DOG do 15 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I desta resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), en diante, Lei 39/2015; a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), en diante, Lei 40/2015; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), en diante EBEP; os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo, aprobado polo Claustro universitario o 24 xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios, aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, modificada polo Acordo do Consello de Goberno, do 1 de xullo de 2020, e polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poderen ser admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as no termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así se prevexa nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente, poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter feito os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberase achegar credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado ou acreditada para o corpo docente de profesores ou profesoras titulares de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o aceso a corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin encontrarse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta da española deberá acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

h) Estar no marco ou ter finalizado o programa Ramón y Cajal ou o programa de excelencia nacional ou internacional como investigador doutor ou investigadora doutora e dispor do certificado I3, tal como se establece na Resolución do 4 de novembro de 2020 (BOE do 10 de novembro), da Secretaría Xeral de Universidades, nas prazas que se indiquen no anexo I.

i) As persoas aspirantes que teñan recoñecida legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. No caso de precisar alguna adoptación, e co obxeto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, xuntarase á solicitude de participación no concurso un escrito en que se soliciten as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Os aspirantes a que se refire este parágrafo, que non soliciten as adaptacións no momento de presentaren a solicitude de participación ao concurso, entenderase que non as precisan ou que renuncian a elas, sen que poidan presentar solicitude destas en ningún outro momento posterior do procedemento.

Á vista das propostas de adaptación efectuadas, a Comisión determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que fosen admitidas ao concurso e así o solicitasen.

2.2. De conformidade co artigo 9.4 do RDCA e o artigo 65.2 da LOU, non poderá participar neste concurso quen ocupe unha praza de corpos docentes universitarios nesta ou noutra universidade, obtida mediante concurso de acceso, salvo que se producise o desempeño efectivo desta durante, polo menos, dous anos.

Terceira. Solicitude telemática

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentaren a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude que se encontra establecido especificamente para a praza e o corpo correspondente, dispoñible na ligazón https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, deberá ser presentada, xunto coa documentación correspondente, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios, TU2201 (profesor titular de universidade).

De conformidade co disposto no artigo 16.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto feito a través de medios distintos do indicado no punto anterior.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente se deban publicar, a convocatoria e os actos e acordos que integran este proceso selectivo publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo, https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (TU2201) serán de 44,17 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderase aboar o importe correspondente no período indicado na folla de liquidación, en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, e será preciso seguir con atención o proceso ata súa finalización, comprobando que o pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentos do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicaráselles unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación desta convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, caso en que a persoa interesada deberá solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pagamento ou a exención da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1, achegaranse nun ficheiro pdf os seguintes documentos, e será causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co cal teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor o doutora. Cando corresponda, deberá ir acompañada da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra d da base 2.1.

d) De ser o caso, documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra h da base 2.1.

e) No suposto de aspirantes que ocupen unha praza de corpos docentes universitarios (funcionarios), certificado orixinal (folla de servizos) da universidade u organismo de que dependa, que acredite o seu desempeño. O Servizo de Persoal Docente e Investigador emitirá, de oficio, a folla de servizos dos aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo.

f) Xustificante, de ser o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se poidan advertir poderanse emendar en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar nas súas solicitudes, e poderá unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo, non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola Universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de quince (15) días hábiles desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución en que aprobe a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante o reitor, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente, ditarase unha resolución reitoral en que se aprobe a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da Presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento ao cal se adscriba a praza convocada.

A Universidade fará público coa publicación da convocatoria o curriculum vitae dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: http://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da Comisión deberanse abster de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa, e en último caso resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberanse constituír no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, de ser o caso. A Presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles, e fixará o lugar, a data e a hora para proceder ao acto de constitución da Comisión, que se poderá realizar por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles; neste suposto, quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución, a Comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no do lugar onde teñan lugar as probas, antes do acto de presentación dos candidatos ou candidatas.

5.4. Unha vez constituída a Comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia, será substituída polo/a catedrático/a de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a Comisión poida actuar validamente, requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros, entre os cales figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a Presidencia e a Secretaría. Os membros da Comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que poidan ter incorrido.

5.6. Á Secretaría de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da Comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento a que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a Comisión resolverá as dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e na Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A Presidencia da Comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles, indicando o lugar e a hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará por calquera soporte informático as alíneas a) e b):

a) O curriculum vitae deberase axustar ao modelo que se achega como anexo III, no cal detallará os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no curriculum, con independencia de que a Comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa, orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a Comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e do centro onde se realice, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal se deberá iniciar no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, fixará o prazo durante o cal poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderano poñer en coñecemento do tribunal e xuntarán á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberase realizar dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao do anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano que convoca aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente, tomando en conta, ademais do alegado, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables e ás necesidades e intereses da Universidade. Contra tal acordo non caberá recurso, sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A Comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no curriculum vitae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo, físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a Presidencia da correspondente comisión, e poderanse realizar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. En todo caso, as persoas concursantes, así como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo, nos ditos concursos, deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a Presidencia da Comisión, durante todo o acto de presentación e de realización da proba.

Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e do historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A seguir, a Comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto de concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da Comisión entregaralle á Presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da Comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da Comisión. En caso de empate, recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da Presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A Comisión propoñeralle ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, a relación de todas as persoas que superaron a proba por orde de preferencia. A Comisión poderá propoñer a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, que servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos e no centro onde teña lugar a proba.

7.2. No prazo dos tres (3) días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a Secretaría da Comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase, en formato dixital.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar, no prazo dos vinte (20) días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da Comisión e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, copia electrónica auténtica do título de doutor ou doctora, copia electrónica auténtica da acreditación e folla de servizos orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo e, de ser o caso, copia electrónica auténtica do certificado I3.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin encontrarse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saude (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o/a incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario ou funcionaria de carreira estará exento/a de xustificar e presentar os documentos das alíneas «c» e «d», e deberá presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola Comisión nun número delas que non exceda o de prazas convocadas a concurso, unha vez que acreditasen no prazo a documentación requirida. De non o facer, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicaráselle ao correspondente rexistro para efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte (20) días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

As referencias ás necesidades e obrigacións docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non supoñerán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de Reclamacións

8.1. Contra a proposta da Comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación, ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. A reclamación presentarase mediante instancia xenérica dirixida ao Servizo de PDI na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal). As persoas interesadas dispoñerán dun prazo de dez (10) días hábiles para formularen alegacións verbo do contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola Comisión de Reclamacións da Universidade de Vigo, que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedementais e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, e a Comisión de Selección deberá formular nova proposta, tras o cal o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de Reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente, ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/as aspirantes

A documentación presentada ao concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contados desde a finalización do procedemento ou, de ser o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non sexa retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a tramitación deste concurso e amparados pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e os estatutos da Universidade de Vigo.

Coa súa participación neste concurso as persoas interesadas autorizan a Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así derive da natureza deste concurso. Non obstante, e co fin de previr riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicará esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e conservaranse durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que poidan derivar da dita finalidade e do tratamento dos datos.

As persoas participantes están obrigadas a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos anteriores e, en caso de non o faceren, serán excluídas do proceso selectivo.

As persoas participantes teñen dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a opoñerse ao dito tratamento e a solicitar, agás nos casos de interese público e/ou no exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Estes dereitos poderanse exercer mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP, e remitila á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Campus Universitario, 36310 Vigo, Pontevedra. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Igualmente, pode dirixir a dita solicitude á delegada de Protección de Datos, Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense (España) 988 36 88 34, dpd@uvigo.gal

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Décimo primeira. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación desta convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder os catro meses. Para estes efectos, o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, ante o reitor. Neste caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 20 de marzo de 2023

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

TU2201-C02-063-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0063 Botánica

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 2.

Referencia:

TU2201-C02-063-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0063 Botánica

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente

Aerobioloxía

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 3.

Referencia:

TU2201-C02-240-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0240 Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Fitotecnia

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Observacións:

Estar no marco ou ter finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 4.

Referencia:

TU2201-C03-420-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0420 Xenética

Departamento:

D00c03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Actividade docente e investigadora:

Xenética I

Xenética II

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 5.

Referencia:

TU2201-C04-819-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0819 Zooloxía

Departamento:

D00c04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Actividade docente e investigadora:

Biodiversidade: xestión e conservación

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Observacións:

Estar no marco ou ter finalizado o Programa Ramón y Cajal ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 6.

Referencia:

TU2201-C07-750-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0750 Química Analítica

Departamento:

D00c07 Química Analítica e Alimentaria

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 7.

Referencia:

TU2201-C11-755-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 8.

Referencia:

TU2201-H10-567-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0567 Lingua Española

Departamento:

D00h10 Lingua Española

Actividade docente e investigadora:

Lingua e literatura: español

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social

Praza nº 9.

Referencia:

TU2201-T01-515-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0515 Enxeñaría dos Procesos de Fabricación

Departamento:

D00t01 Deseño na Enxeñaría

Actividade docente e investigadora:

Fabricación aeroespacial

Tecnoloxías para conformación de materiais aeroespaciais

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Praza nº 10.

Referencia:

TU2201-T03-590-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0590 Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Termodinámica aplicada e transmisión de calor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 11.

Referencia:

TU2201-T05-065-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0065 Ciencia dos Mat. e Enxeñ. Metalúrxica

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 12.

Referencia:

TU2201-T05-605-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estruct.

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Teoría de estruturas e construcións industriais

Introdución á avaliación estrutural de construcións patrimoniais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 13.

Referencia:

TU2201-T05-605-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estruct.

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Teoría de estruturas e construcións industriais

Introdución á avaliación estrutural de construcións patrimoniais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 14.

Referencia:

TU2201-T05-605-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estruct.

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en implantoloxía

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 15.

Referencia:

TU2201-T06-500-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0500 Enxeñaría Agroforestal

Departamento:

D00t06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Actividade docente e investigadora:

Hidroloxía forestal

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

Praza nº 16.

Referencia:

TU2201-T07-520-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0520 Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

D00t07 Enxeñaría de Sistemas e Automática

Actividade docente e investigadora:

Ciberseguridade en contornos industriais

Seguridade en redes

Arquitecturas paralelas

Redes de computadoras II

Robótica intelixente I

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 17.

Referencia:

TU2201-T13-560-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Comunicación de datos

Redes de ordenadores

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 18.

Referencia:

TU2201-X02-130-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0130 Dereito Civil

Departamento:

D00x02 Dereito Privado

Actividade docente e investigadora:

Dereito civil III. Familia e sucesións

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

Praza nº 19.

Referencia:

TU2201-X03-170-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0170 Dereito Penal

Departamento:

D00x03 Dereito Público

Actividade docente e investigadora:

Dereito penal de empresa

O menor como vítima de feitos delituosos

O menor como infractor

Práctica penal I

Práctica penal II

Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 20.

Referencia:

TU2201-X05-187-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0187 Didáctica da Expresión Corporal

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

Educación: desenvolvemento motor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 21.

Referencia:

TU2201-X05-205-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0205 Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

Educación ambiental para o desenvolvemento

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 22.

Referencia:

TU2201-X05-245-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0245 Educación Física e Deportiva

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

Fundamentos das actividades de loita

Actividades físicas e de aventura no medio natural

Deseños observacionais aplicados á investigación no deporte

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 23.

Referencia:

TU2201-X09-650-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Empresa: fundamentos de organización e xestión empresarial

Dirección estratéxica

Centro de traballo:

204 Facultade de Comunicación

Praza nº 24.

Referencia:

TU2201-X09-650-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Empresa: xestión de empresas

Empresa: principios de xestión responsable

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 25.

Referencia:

TU2201-X09-650-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Dirección de operacións

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 26.

Referencia:

TU2201-X09-650-TU-TC-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Teoría da organización

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 27.

Referencia:

TU2201-X09-650-TU-TC-05

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica

Empresa: fundamentos de administración

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 28.

Referencia:

TU2201-X11-775-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0775 Socioloxía

Departamento:

D00x11 Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Actividade docente e investigadora:

Socioloxía: introdución á socioloxía das relacións laborais

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 29.

Referencia:

TU2201-X13-140-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0140 Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

Dereito do traballo e da seguridade social

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Praza nº 30.

Referencia:

TU2201-X13-150-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

Dereito financeiro e tributario I

Dereito financeiro e tributario II

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

Praza nº 31.

Referencia:

TU2201-X14-105-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0105 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

D00x14 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Actividade docente e investigadora:

Produción e realización en novos formatos

Teoría e técnica da montaxe

Centro de traballo:

204 Facultade de Comunicación

Praza nº 32.

Referencia:

TU2201-X14-105-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0105 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

D00x14 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Actividade docente e investigadora:

Videoxogos: deseño e desenvolvemento

Deseño e desenvolvemento de produtos interactivos

Guión e deseño transmedia

Centro de traballo:

204 Facultade de Comunicación

Praza nº 33.

Referencia:

TU2201-X14-105-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0105 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

D00x14 Comunicación Audiovisual e Publicidade

Actividade docente e investigadora:

Crítica audiovisual

Narrativa audiovisual

Centro de traballo:

204 Facultade de Comunicación

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: TU2201-C02-063-TU-TC-01.

Área: Botánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Seijo Coello

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Purificación Marcet Miramontes

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Flora Alonso Vega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Castor Muñoz Sobrino

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Luis González Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José María Sánchez Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Rosa María Valencia Barrera

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Suplente 2º

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 2: TU2201-C02-063-TU-TC-02.

Área: Botánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Jesús Aira Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1ª

Ana María Vega Maray

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Vogal 2º

Castor Muñoz Sobrino

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Rosa Pérez Badía

Profesora titular de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Comisión suplente

Presidente

Luis Navarro Echeverría

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José María Sánchez Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Carmen Galán Soldevilla

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Suplente 2ª

María Delia Fernández González

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Suplente 3ª

María del Carmen Seijo Coello

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 3: TU2201-C02-240-TU-TC-01.

Área: Edafoloxía e Química Agrícola.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Raúl Zornoza Belmonte

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Secretario

Manuel Arias Estévez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Xosé Luís Otero Pérez

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2ª

María Flora Alonso Vega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

César Plaza de Carlos

Escala de investigadores

científicos

CSIC

Comisión suplente

Presidenta

Esperanza Álvarez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Montserrat Díaz Raviña

Escala de investigadores

científicos

CSIC Misión Biolóxica Galicia

Suplente 2ª

María Josefa Fernández Sanjurjo

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

Avelino Núñez Delgado

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 4: TU2201-C03-420-TU-TC-01.

Área: Xenética.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Paloma Morán Martínez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Diana Valverde Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Humberto Carlos Quesada Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Emilio Rolán Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Juan José Pasantes Ludeña

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Marta Riutort León

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Secretaria

M. Carmen Bouza Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1º

Ángel Eduardo Pérez Diz

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Antonio Carvajal Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Armando Caballero Rúa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 5: TU2201-C04-819-TU-TC-01.

Área: Zooloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Jorge Domínguez Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Manuel Aira Vieira

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Flora Alonso Vega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Judith Morales Fernaz

Escala de científicos titulares

Museo Nacional de Ciencias

Naturais CSIC

Vogal 3ª

María Esther de Blas Varela

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Elsa Vázquez Otero

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Alberto Luis Velando Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Calviño Cancela

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Gael Bárcenas Moreno

Profesor titular de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 3º

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 6: TU2201-C07-750-TU-TC-01.

Área: Química Analítica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Elisa González Romero

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Ana Gago Martínez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Manuel Canosa Saa

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Emilio Gil Martín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Alejandro Leonides de Carlos Villamarín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Alaztne Carlosena Zubieta

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

Óscar Nieto Palmeiro

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Soledad Norberta Muniategui Lorenzo

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2ª

Ana María Rodríguez Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Asunción Longo González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 7: TU2201-C11-755-TU-TC-01.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ricardo Antonio Mosquera Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Ana María Graña Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Inmaculada Prieto Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Concepción Tojo Suárez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Francisco Jesús Rey Losada

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Carlos Daniel Bravo Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Nuria Vila Romeu

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María de los Ángeles Peña Gallego

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Sonia Losada Barreiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Manuel Hermida Ramón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 8: TU2201-H10-567-TU-TC-01.

Área: Lingua Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Fernando Ramallo Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Inmaculada Concepción Báez Montero

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María del Carmen Hernández González

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

Vogal 2ª

María Esperanza Acín Villa

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Luis González García

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Alejandro Veiga Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Ana María Fernández Soneira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Rosa Pérez Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Encarnación Atienza Cerezo

Profesora titular de universidade

Universitat Pompeu Fabra

Suplente 3º

José Ricardo Santaemilia Ruiz

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Praza nº 9: TU2201-T01-515-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría dos Procesos de Fabricación.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Joaquim de Ciurana Gay

Catedrático de universidade

Universitat de Girona

Secretaria

Gloria María Pena Uris

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mª Dolores la Rubia García

Profesora titular de universidade

Universidade de Jaén

Vogal 2º

María Luisa García-Romeu de Luna

Profesora titular de universidade

Universitat de Girona

Vogal 3º

Rubén Dorado Vicente

Profesor titular de universidade

Universidade de Jaén

Comisión suplente

Presidenta

María Julia Cristóbal Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Juan José Aguilar Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 2º

Juan Antonio García Manrique

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Valencia

Suplente 3º

Carpóforo Vallellano Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Praza nº 10: TU2201-T03-590-TU-TC-01.

Área: Máquinas e Motores Térmicos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jacobo Porteiro Fresco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Carolina Marugán Cruz

Profesora titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 2º

Jorge Carlos Morán González

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Concepción Paz Penín

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Pilar Dorado Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Suplente 1º

David Patiño Vilas

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Celia Sobrino Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 3º

Pablo Eguía Oller

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 11: TU2201-T05-065-TU-TC-01.

Área: Ciencia dos Mat. e Enxen. Metalúrxica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Marta María Cabeza Simo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Julia Cristóbal Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel Cruz Freire

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Carmen María Abreu Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Gloria María Pena Uris

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 12: TU2201-T05-605-TU-TC-01.

Área: Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pedro Arias Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Antonio Fernández Álvarez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Miguel Adam Martínez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Valencia

Comisión suplente

Presidenta

María Julia Cristóbal Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Elena González Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: TU2201-T05-605-TU-TC-02.

Área: Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pedro Arias Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Miguel Adam Martínez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Valencia

Comisión suplente

Presidenta

María Julia Cristóbal Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Elena González Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 14: TU2201-T05-605-TU-TC-03.

Área: Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan María Pou Saracho

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Elena Beatriz Martín Ortega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Ramón Francisco Soto Costas

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Luis Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Fernando Lusquiños Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Gloria Fiestras Janeiro

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Mohamed Boutinguiza Larosi

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 15: TU2201-T06-500-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Agroforestal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luis Ortiz Torres

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Flor Álvarez Taboada

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Vogal 2º

Enrique María Valero Gutiérrez del Olmo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Ángeles Cancela Carral

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Teresa Rivas Brea

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Pedro Arias Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 16: TU2201-T07-520-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Antonio Barreiro Blas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Mª Emma Delgado Romero

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Enrique Paz Domonte

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Ignacio Armesto Quiroga

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Daniel González Peña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Eva María Lorenzo Iglesias

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Juan Sáez López

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Ramón Méndez Reboredo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 17: TU2201-T13-560-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Sergio Herrería Alonso

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Raúl Fernando Rodríguez Rubio

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Carlos López Ardao

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Cristina López Bravo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Loreto Rodríguez Pardo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Manuel Fernández Veiga

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Rodríguez Pérez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Ana Fernández Vilas

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 18: TU2201-X02-130-TU-TC-01.

Área: Dereito Civil.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ángel Luis Rebolledo Varela

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Elena Martínez Hens

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mª Ángeles Egusquiza Balmaseda

Catedrática de universidade

Universidade Pública de Navarra

Vogal 2º

Gorka Horacio Galicia Aizpurua

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

Margarita Fuenteseca Degeneffe

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Ana Díaz Martínez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Marta Carballo Fidalgo

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1ª

María Carmen Pérez de Ontiveros

Baquero

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Suplente 2º

Juan Antonio Moreno Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Suplente 3º

Rafael Colina Garrea

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 19: TU2201-X03-170-TU-TC-01.

Área: Dereito Penal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Miguel Díaz García-Conlledo

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretario

Javier de Vicente Remesal

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Leticia Jericó Ojer

Profesora titular de universidade

Universidade Pública de Navarra

Vogal 2ª

Raquel Roso Cañadillas

Profesora titular de universidade

Universidade de Alcalá

Vogal 3ª

Mª Soledad Begoña Barber Burusco

Profesora titular de universidade

Universidade Pública de Navarra

Comisión suplente

Presidenta

María Inés Olaizola Nogales

Catedrática de universidade

Universidade Pública de Navarra

Secretaria

Mª Inmaculada Valeije Álvarez

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1º

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 2ª

Isabel Durán Seco

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Suplente 3ª

María Anunciación Trapero Barriales

Catedrática de universidade

Universidade de León

Praza nº 20: TU2201-X05-187-TU-TC-01.

Área: Didáctica da Expresión Corporal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Luisa Zagalaz Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Jaén

Secretaria

María Ángeles Pilar Parrilla Latas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Arturo Díaz Suárez

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 2º

Amador Jesús Lara Sánchez

Profesor titular de universidade

Universidade de Jaén

Vogal 3ª

María del Mar Cepero González

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Carlos Lago Peñas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Anabel Moriña Díez

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 1º

Sixto González Villora

Profesor titular de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Suplente 2º

José Antonio Pérez Turpin

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Suplente 3º

Félix Zurita Ortega

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Praza nº 21: TU2201-X05-205-TU-TC-01.

Área: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Susana García Barros

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

Pedro Membiela Iglesia

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Ana María Abril Gallego

Profesora titular de universidade

Universidade de Jaén

Vogal 2º

Rafael López-Gay Lucio-Villegas

Profesor titular de universidade

Universidade de Almería

Vogal 3ª

Marta Romero Ariza

Profesora titular de universidade

Universidade de Jaén

Comisión suplente

Presidenta

Florentina Cañada Cañada

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

Secretario

Pedro José Vega Marcote

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 1º

Ángel Blanco López

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 2ª

Fátima Rodríguez Marín

Profesora titular de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 3ª

María Rut Jiménez Liso

Catedrática de universidade

Universidade de Almería

Praza nº 22: TU2201-X05-245-TU-TC-01.

Área: Educación Física e Deportiva.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Margarita Rosa Pino Juste

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Alfonso Gutiérrez Santiago

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Inmaculada Canales Lacruz

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

Vogal 2º

José María Cancela Carral

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Alfonso Salguero del Valle

Profesor titular de universidade

Universidade de León

Comisión suplente

Presidente

Carlos Luis Ayán Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Elena Vila Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Marta Zubiaur González

Catedrática de universidade

Universidade de León

Suplente 2ª

Ana Isabel Rey Cao

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Basilio Pueo Ortega

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Praza nº 23: TU2201-X09-650-TU-TC-01.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Carlos Antonio Ferro Soto

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Enrique Juan Buch Gómez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Elisa Alén González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Antonio Genaro Leal Millán

Catedrático de universidad

Universidade de Sevilla

Secretario

Emilio Ruzo Sanmartín

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1ª

Ana Isabel Martínez Senra

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Roberto Cabaleiro Casal

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Mercedes Vila Alonso

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 24: TU2201-X09-650-TU-TC-02.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Carlos Antonio Ferro Soto

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Ana Isabel Martínez Senra

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Camilo Prado Román

Profesor titular de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Vogal 3ª

María de los Ángeles Quintas

Corredoira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Antonio Genaro Leal Millán

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretario

Francisco de Asís Díez Martín

Catedrático de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 1ª

María Ángeles López Cabarcos

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2ª

Alicia Cándida Blanco González

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 3ª

María Mercedes Vila Alonso

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 25: TU2201-X09-650-TU-TC-03.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Elisa Alén González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Cristina López Duarte

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2ª

Nuria González Álvarez

Catedrática de universidade

Universidade de León

Vogal 3ª

María José Ruiz Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Comisión suplente

Presidente

Miguel González Loureiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María del Carmen Cabello Medina

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Suplente 2ª

Elisabet Garrido Martínez

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 3º

Luis Ángel Guerras Martín

Catedrático de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Praza nº 26: TU2201-X09-650-TU-TC-04.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Amaia Maseda García

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Secretaria

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Txomin Iturralde Jainaga

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 2ª

María Concepción López Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

Vogal 3ª

Raquel Arevalo Tomé

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

José María Gómez Gras

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Camilo Prado Román

Profesor titular de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 2ª

Remedios Hernández Linares

Profesora titular de universidade

Universidade de Extremadura

Suplente 3º

Juan Carlos Ayala Calvo

Catedrático de universidade

Universidade de La Rioja

Praza nº 27: TU2201-X09-650-TU-TC-05.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Lucio Funtelsaz Lamata

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Secretario

Miguel González Loureiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María José Ruiz Ortega

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 2ª

Zulima Magdalena Fernández

Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 3º

José Moyano Fuentes

Catedrático de universidade

Universidade de Jaén

Comisión suplente

Presidenta

Cristina López Duarte

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Secretaria

María de los Ángeles Quintas

Corredoira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Nuria González Álvarez

Catedrática de universidade

Universidade de León

Suplente 2ª

María del Carmen Cabello Medina

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Suplente 3º

Juan Pablo Maícas López

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Praza nº 28: TU2201-X11-775-TU-TC-01.

Área: Socioloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Miguel Beriain Rázquin

Catedrático de universidade

Universidade Pública de Navarra

Secretario

Celso Sánchez Capdequi

Profesor titular de universidade

Universidade Pública de Navarra

Vogal 1º

Celso Cancela Outeda

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María Teresa Martín Palomo

Profesora titular de universidade

Universidade de Almería

Vogal 3ª

Marta Isabel Rodríguez Fouz

Profesora titular de universidade

Universidade Pública de Navarra

Comisión suplente

Presidente

José Ángel Bergua Amores

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Secretario

Álvaro Xosé López Mira

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Carmen María Elboj Saso

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 2º

Manuel Tomás González Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Suplente 3ª

Águeda Gómez Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 29: TU2201-X13-140-TU-TC-01.

Área: Dereito do Traballo e da S. Social.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jaime Cabeza Pereiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Emma Rodríguez Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Consuelo Chacartegui Jávega

Profesora titular de universidade

Universitat Pompeu Fabra

Vogal 2ª

María Belén Cardona Rubert

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Vogal 3º

Ricardo Pedro Ron Latas

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Fernando Camas Roda

Catedrático de universidade

Universitat de Girona

Secretaria

Francisca Fernández Prol

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José María Goerlich Peset

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Suplente 2º

Francisco Javier Gárate Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3ª

María Belén García Romero

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Praza nº 30: TU2201-X13-150-TU-TC-01.

Área: Dereito Financeiro e Tributario.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Ana María Pita Grandal

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Roberto Ignacio Fernández López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Teresa Mories Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 2º

María Amparo Grau Ruiz

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

María Jesús García-Torres Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Antonio López Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María del Carmen Ruiz Hidalgo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Luis Manuel Alonso González

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 2ª

Aurora Ribes Ribes

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Suplente 3º

Cristóbal José Borrero Moro

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Praza nº 31: TU2201-X14-105-TU-TC-01.

Área: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Armand Balsebre Torroja

Catedrático de universidade

Universitat Autónoma de

Barcelona

Secretaria

Emma Torres Romay

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Pedro Antonio Hellín Ortuño

Profesor titular de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 2º

Javier Sierra Sánchez

Profesor titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 3ª

María Teresa Piñeiro Otero

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Aurora García González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Rúas Araújo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Isabel Míguez González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Pereira Fariña

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

José Soengas Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 32: TU2201-X14-105-TU-TC-02.

Área: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Soengas Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María Isabel Míguez González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Manuel Corbacho Valencia

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

José Rúas Araújo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Emma Torres Romay

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

José Luis Castro de Paz

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Montserrat María Vázquez Gestal

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Natalia Quintas Froufe

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2º

Mario Ignacio Rajas Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 3ª

Ana Belén Fernández Souto

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 33: TU2201-X14-105-TU-TC-03.

Área: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luis Castro de Paz

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María Isabel Míguez González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Imanol Zumalde Arregui

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Vogal 2º

Juan Manuel Corbacho Valencia

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Teresa Piñeiro Otero

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

José Soengas Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

Ana Belén Fernández Souto

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Carmen Arocena Badillos

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Suplente 2ª

Emma Torres Romay

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Francisco Cerdán Los Arcos

Catedrático de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais:

− Apelidos e nome.

− NIF.

− Data, localidade e provincia de nacemento.

− Enderezo, localidade e provincia de residencia.

− Teléfono e enderezo electrónico.

− Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

− Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación, se a houber.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentados a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolvida, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do curriculum.