Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Martes, 4 de abril de 2023 Páx. 22156

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2023 pola que se publica a modificación do plan de estudos do máster universitario en Física.

Este reitorado, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Física pola Universidade de Santiago de Compostela, que quedará configurado consonte o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Física pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4314596.

Rama de coñecemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

6

Optativas

42

Traballo de fin de máster

12

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Física Computacional Avanzada

Obrigatoria

6

Materia obrigatoria

Teoría Cuántica de Campos

Optativa

6

Especialidade en Física Nuclear e de Partículas

Física de Partículas I

Optativa

6

Física de Partículas II

Optativa

6

Estrutura e Astrofísica Nuclear

Optativa

6

Ampliación Estado Sólido I

Optativa

3

Especialidade en Física da Materia

Ampliación Estado Sólido II

Optativa

3

Estrutura Electrónica de Sólidos

Optativa

3

Mecánica Estatística I

Optativa

3

Mecánica Estatística II

Optativa

3

Física de Superficies e Interfases

Optativa

3

Caracterización Experimental da Estrutura da Materia

Optativa

3

Estado Líquido

Optativa

3

Óptica de Fourier

Optativa

3

Especialidade en Física da Luz e a Radiación

Óptica non Lineal

Optativa

3

Óptica Cuántica

Optativa

3

Materiais Fotónicos

Optativa

3

Radiación e Propagación Electromagnética

Optativa

3

Óptica Integrada

Optativa

3

Fibras Ópticas e Comunicacións

Optativa

3

Deseño e Instrumentación Óptica

Optativa

3

Mecánica Cuántica Avanzada

Optativa

3

Especialidade en Física Fundamental

Física de Fluídos

Optativa

3

Electrodinámica Clásica

Optativa

3

Acústica

Optativa

3

Fenómenos de Transporte

Optativa

3

Interacción Radiación-Materia

Optativa

3

Física Médica e Dosimetría

Optativa

3

Física Ambiental

Optativa

3

Teoría Cuántica de Campos Avanzada

Optativa

3

Optativas libres

Física Matemática

Optativa

3

Física de Astropartículas

Optativa

3

Técnicas Experimentais en Fotónica

Optativa

3

Bioelectromagnetismo

Optativa

3

Electróns Altamente Correlacionados

Optativa

3

Detectores e Aceleradores

Optativa

3

Técnicas de Análise e Simulación en Física Nuclear e de Partículas

Optativa

3

Fenómenos Críticos

Optativa

3

Física non Lineal

Optativa

3

Física de Polímeros

Optativa

3

Microfluídos

Optativa

3

Física Atmosférica

Optativa

3

Sensores e Procesado de Sinal

Optativa

3

Sistemas Láser

Optativa

3

Fotónica de Semicondutores

Optativa

3

Metroloxía e Sensores Fotónicos

Optativa

3

Fundamentos de Información Cuántica

Optativa

3

Sistemas Físicos para Información Cuántica

Optativa

3

Simulación Avanzada de Materiais

Optativa

3

Tecnoloxías en Experimentos de Precisión en Física Nuclear e de Partículas

Optativa

3

Gravitación e Cosmoloxía Avanzadas

Optativa

3

Aprendizaxe Automática en Física

Optativa

3

Traballo de fin de máster

Obrigatoria

12

Traballo de fin de máster e prácticas externas

Prácticas externas

Optativa

3

Especialidades:

Para obter o título de máster universitario en Física, do total dos créditos propostos o alumnado deberá cursar os 6 créditos da materia obrigatoria, 12 créditos do traballo de fin de máster, 24 correspondentes a materias dos módulos de optativas vinculadas a calquera das catro especialidades do mestrado e os outros 18 restantes pode elixilos de entre os contidos no catálogo de optativas libres ou vinculadas.

O título inclúe as seguintes especialidades:

– Física Nuclear e de Partículas.

– Física da Materia.

– Física da Luz e a Radiación.

– Física Fundamental.

Ademais dos requisitos xerais do título, para obter algunha das especialidades previstas o alumno/a deberá cumprir as seguintes condicións:

1ª. Cursar polo menos 12 ECTS de materias vinculadas á especialidade elixida.

2ª. Realizar o TFM vinculado á devandita especialidade.