Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 11 de abril de 2023 Páx. 22834

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 17 de novembro de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitaio de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Mediante a Resolución do 17 de novembro de 2022 (DOG núm. 230, do 2 de decembro) concédense as axudas ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral, que se relacionan no seu anexo I.

No artigo 23 da orde de convocatoria indícase que, no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción do contrato laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicala á Secretaría Xeral de Universidades ou á Gain, segundo corresponda, e que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de decembro de 2022. Tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da listaxe de espera do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e durante o tempo restante de aproveitamento da axuda.

A competencia para adxudicar unha nova axuda procedente da lista de espera da Secretaría Xeral de Universidades correspóndelle á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, de acordo co artigo 23 da Orde do 31 de decembro de 2021.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral da resolución parcial, que se indican a seguir:

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona de estadía

Puntuación

ED481A 2022/215

UDC

Estévez

Pereira

Julio Jairo

3

75,5140

ED481A 2022/165

UDC

Michelena

Grandío

Álvaro

3

85,8600

ED481A 2022/132

UDC

Nogueira

Prieto

Natalia María

2

83,2708

ED481A 2022/239

USC

Álvarez

Voces

María

3

78,7588

ED481A 2022/364

USC

Mayo

López

Xoán

2

95,1256

ED481A 2022/379

USC

Varela

Dopico

Alejandro David

3

84,5764

ED481A 2022/138

UVigo

Busto

Castiñeira

Andrea

3

87,2400

ED481A

2022/229

UVigo

Giráldez

Martínez

Jesús

3

89,1912

ED481A

2022/391

UVigo

Vilas

Iglesias

Ana María

2

86,8752

Segundo. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral da resolución provisional, que se indican a seguir:

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona de estadía

Puntuación

ED481A 2022/260

UDC

González

Tabernero

Víctor

3

78,4260

ED481A 2022/351

UDC

González

Casal

Alejandro

2

75,1172

ED481A

2022/173

USC

López

Ferreiro

Miriam

3

80,1640

ED481A

2022/060

USC

Roncero

Dos Santos

Javier

2

73,5400

Terceiro. Conceder parcialmente trece (13) das noventa (90) axudas correspondentes ás universidades do SUG, de apoio á etapa predoutoral, convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021, ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, en que se reflicte tamén a zona de estadía concedida para as persoas que a solicitaron. A data de comezo destes contratos será o día 16 de abril de 2023.

Cuarto. Conceder provisionalmente as restantes axudas correspondentes ás universidades do SUG (13) de apoio á etapa predoutoral, convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021, ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo II desta resolución, en que se reflicte tamén a zona de estadía concedida para as persoas que a solicitaron.

De acordo co disposto no artigo 13.4 da convocatoria, as entidades solicitantes disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, que contarán a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución provisional, para remitiren a seguinte documentación:

a) Escrito de aceptación da axuda da entidade, con indicación expresa das persoas candidatas seleccionadas que formalizarán o correspondente contrato.

b) Certificación da universidade correspondente, asinada pola persoa titular da vicerreitoría competente en materia de investigación ou persoa en quen delegue, na cal se fagan constar os seguintes aspectos:

1º. Programa de doutoramento en que está matriculada a persoa seleccionada no curso 2022/23.

2º. Aprobación do proxecto de tese pola Comisión Académica do programa de doutoramento correspondente.

c) Declaración da persoa candidata de ter ou non ter desfrutado doutras axudas, públicas ou privadas, dirixidas á súa formación predoutoral. Os órganos instrutores poderán, en todo caso, requirir información adicional para resolver a duración da axuda que se vai conceder.

Quinto. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as universidades beneficiarias, segundo as renuncias e as novas adxudicacións:

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

UDC

6

6.000,00

120.000,00

170.000,00

150.000,00

180.000,00

30.000,00

656.000,00

USC

59

48.000,00

1.114.000,00

1.781.000,00

1.475.000,00

1.750.000,00

391.250,00

6.560.000,00

UVigo

12

10.000,00

228.000,00

358.000,00

300.000,00

356.500,00

77.500,00

1.330.000,00

Total SUG

77

64.000,00

1.462.000,00

2.309.000,00

1.925.000,00

2.287.250,00

498.750,00

8.546,000,00

ANEXO I

Axudas concedidas (resolución parcial)

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2022/279

USC

Barrera

Cabodevila

Sergio

2

79,4960

ED481A 2022/475

USC

Basanta

Torres

Sara

3

73,5580

ED481A 2022/338

USC

Cambón

Bouzas

José Iván

2

79,8560

ED481A 2022/480

USC

Fernández

Cores

Tamara

3

75,0812

ED481A 2022/461

USC

García

Paleo

Elena

3

75,4548

ED481A 2022/392

USC

Groba

De Antas

Soraya

3

79,8760

ED481A

2022/325

USC

Mosquera

Castro

Tania

1

75,4400

ED481A

2022/207

USC

Paz

Martín

José

2

79,7652

ED481A

2022/423

USC

Pérez

Herrero

Adrián

3

78,3564

ED481A

2022/326

USC

Ramos

Carro

María

3

74,1460

ED481A

2022/276

USC

Salgado

Barca

Jesús Fernando

3

80,2624

ED481A

2022/497

UVigo

Castro

Surís

Elena

2

70,3152

ED481A

2022/228

UVigo

Pérez

Barcia

Álvaro

3

78,9524

ANEXO II

Axudas concedidas (resolución provisional)

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2022/496

UVigo

Núñez

González

Noa

3

78,0300

ED481A 2022/159

UVigo

Fernández

Román

Daniel

2

77,8932

ED481A 2022/181

USC

Morcillo

Gómez

Ángel

2

77,8532

ED481A 2022/243

USC

Sendón

Blanco

Alba

2

77,7416

ED481A 2022/221

USC

Lema

Capeáns

Yago

3

77,5000

ED481A 2022/388

USC

Justo

Vega

Ana

3

77,4496

ED481A

2022/160

UDC

Vázquez

García

David

2

77,3152

ED481A

2022/434

USC

Gómez

García

Fernando

3

77,0440

ED481A

2022/483

USC

Mojón

Álvarez

Diego

3

76,8780

ED481A

2022/134

UDC

Rey

Souto

Cora

2

76,6876

ED481A

2022/057

USC

Silva

Bea

Sergio

3

76,2152

ED481A

2022/041

UDC

Iglesias

Fente

Alba

2

75,6596

ED481A

2022/216

USC

Castiñeira

Landeira

Ana

3

75,5524

Lista de espera

Orde

Nº de exp.

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Total

01

ED481A 2022/154

UDC

Freire

García

Antía

3

75,2292

02

ED481A 2022/321

USC

Gómez

Roncal

Saioa

2

75,0288

03

ED481A 2022/048

USC

Herrero

Vila

Sergio

2

74,8660

04

ED481A 2022/426

USC

Cabezón

Vizoso

Alfonso

3

74,6872

05

ED481A 2022/127

UDC

Rivera

Dourado

Martiño

3

74,6556

06

ED481A 2022/324

UDC

Díaz

Abellás

Mauro

3

74,5324

07

ED481A 2022/183

UDC

Suárez

Marcote

Samuel

2

74,3300

08

ED481A 2022/493

USC

Bermello

Corominas

Xaquín

2

74,2504

09

ED481A 2022/400

USC

Suárez

Lustres

Alejandro

3

74,0880

10

ED481A 2022/365

UVigo

López

Alonso

Luis

2

74,0464

11

ED481A 2022/049

USC

Cela

Álvarez

Brais

2

73,7456

12

ED481A 2022/463

UDC

Paz

Ruza

Jorge

2

73,7100

13

ED481A 2022/262

UDC

Lejo

Santiago

Jorge

3

73,2468

14

ED481A 2022/414

UVigo

Martín

Salazar

Jesús Eduardo

3

73,148

15

ED481A 2022/186

UDC

Fernández

Labandeira

Natalia

3

73,114

16

ED481A 2022/297

USC

Folgar

Cameán

Yeray

3

73,0344

17

ED481A 2022/428

USC

Corrales

Díaz-Flores

Sagrario

3

72,8828

18

ED481A 2022/026

UVigo

Rodríguez

Martínez

Beatriz

2

72,818

19

ED481A 2022/482

USC

Serrano

Cruz

Valentina

3

72,7332

20

ED481A 2022/098

USC

Cea

Núñez

Abraham Roberto

2

72,5600

21

ED481A 2022/203

USC

Raposo

García

Sandra

3

72,3688

22

ED481A 2022/081

USC

Pérez

Rodríguez

Andrés

3

72,2224

23

ED481A 2022/131

USC

González

Pinto

Lucía

3

72,0348

24

ED481A 2022/166

UDC

Fouz

Penas

Uxía

2

71,9048

25

ED481A 2022/285

UDC

Royer

Ana Caroline

1

71,8268

26

ED481A 2022/348

USC

Rodríguez

Acevedo

Iria

3

71,7744

27

ED481A 2022/342

USC

Pérez

Martínez

Noelia

2

71,7440

28

ED481A 2022/139

USC

Díaz

Parga

César

3

71,5400

29

ED481A 2022/310

UDC

Lorenzo

Catoira

Lidia

3

71,4700

30

ED481A 2022/335

USC

Prieto

Campo

Ángela

2

71,3508

31

ED481A 2022/349

USC

Losada

Castro

Pablo

3

71,1820

32

ED481A 2022/332

USC

Santiago

Alonso

Antía

2

71,0352

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades