Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 14 de abril de 2023 Páx. 23415

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, así como a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2022.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, así como á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2022

Ata o 30.9.2022

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

20.753.000,00

0,00

20.753.000,00

0,00

0,00

20.753.000,00

106.999,96

2

Consello de Contas

7.958.714,00

0,00

7.958.714,00

0,00

0,00

7.958.714,00

3.481.469,41

3

Consello da Cultura Galega

2.842.400,00

46.000,00

2.888.400,00

0,00

0,00

2.888.400,00

469.829,30

4

Presidencia da Xunta de Galicia

385.096.945,00

23.194.513,15

408.291.458,15

77.000,00

FALSO

408.214.458,15

143.369.638,85

5

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

391.781.260,00

24.880.556,96

416.661.816,96

165.011,09

161.275,60

416.335.530,27

27.101.115,78

6

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

385.995.665,00

125.393.869,96

511.389.534,96

6.198.225,60

0,00

505.191.309,36

375.006.199,01

7

Consellería de Facenda e Administración Pública

51.259.695,00

5.640.356,75

56.900.051,75

0,00

0,00

56.900.051,75

4.935.359,36

8

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

249.056.501,00

65.860.976,08

314.917.477,08

102.207,04

241.602,74

314.573.667,30

65.427.591,63

9

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

462.401.663,00

22.246.668,29

484.648.331,29

1.457.497,11

3.821.225,65

479.369.608,53

52.297.906,82

10

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

2.752.958.472,00

79.645.381,47

2.832.603.853,47

805.316,97

0,00

2.831.798.536,50

228.950.287,95

11

Consellería de Emprego e Igualdade

428.504.950,00

131.495.185,22

560.000.135,22

416.651,94

0,00

559.583.483,28

91.634.223,47

12

Consellería de Sanidade

4.379.618.458,00

46.078.577,54

4.425.697.035,54

127.269,98

0,00

4.425.569.765,56

9.845.725,22

13

Consellería de Política Social

927.413.621,00

74.767.252,13

1.002.180.873,13

437.292,50

626.173,24

1.001.117.407,39

175.060.693,63

14

Consellería do Medio Rural

627.856.741,00

64.000.825,59

691.857.566,59

713.550,58

2.749.546,79

688.394.469,22

209.348.661,36

15

Consellería do Mar

194.104.497,00

14.396.996,75

208.501.493,75

0,00

91.346,36

208.410.147,39

38.117.694,58

20

Consello Consultivo de Galicia

2.170.619,00

-39.593,25

2.131.025,75

0,00

0,00

2.131.025,75

482.688,39

21

Transferencias a corporacións locais

135.713.928,00

-3.241.227,61

132.472.700,39

0,00

0,00

132.472.700,39

34.211.402,68

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.326.565.439,00

0,00

1.326.565.439,00

0,00

0,00

1.326.565.439,00

1.221.187,93

23

Gastos de diversas consellerías

45.856.840,00

66.409.546,42

112.266.386,42

330.000,00

0,00

111.936.386,42

63.709.517,16

Total xeral

12.777.909.408,00

740.775.885,45

13.518.685.293,45

10.830.022,81

7.691.170,38

13.500.164.100,26

1.524.778.192,49

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

2.264.047.521,00

29.175.349,08

2.293.222.870,08

413.012,30

221.166,68

2.292.588.691,10

115.546.966,02

2 Gastos en bens correntes e servizos

604.536.363,00

23.208.819,67

627.745.182,67

402.875,36

0,00

627.342.307,31

65.417.316,74

3 Gastos financeiros

74.297.114,00

467.526,96

74.764.640,96

0,00

0,00

74.764.640,96

1.511.686,73

4 Transferencias correntes

5.888.652.292,00

235.780.490,61

6.124.432.782,61

1.243.851,58

405.006,56

6.122.783.924,47

263.524.074,79

5 Fondo de continxencia

13.500.000,00

40.358.166,37

53.858.166,37

330.000,00

0,00

53.528.166,37

53.528.166,37

6 Investimentos reais

544.828.914,00

73.491.968,81

618.320.882,81

184.241,23

252.621,96

617.884.019,62

247.097.168,83

7 Transferencias de capital

2.011.169.757,00

288.530.105,11

2.299.699.862,11

8.256.042,34

6.812.375,18

2.284.631.444,59

747.930.608,55

8 Activos financeiros

122.161.539,00

797.298,83

122.958.837,83

0,00

0,00

122.958.837,83

143.209,08

9 Pasivos financeiros

1.254.715.908,00

48.966.160,01

1.303.682.068,01

0,00

0,00

1.303.682.068,01

30.078.995,38

Total xeral

12.777.909.408,00

740.775.885,45

13.518.685.293,45

10.830.022,81

7.691.170,38

13.500.164.100,26

1.524.778.192,49

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2022 (ata o 30.9.2022)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pendente
de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

20.753.000,00

0,00

0,00

5.161.500,04

0,00

3.441.000,00

0,00

106.999,96

20.646.000,04

20.646.000,04

15.484.500,00

15.484.500,00

12.043.500,00

12.043.500,00

02

Consello de Contas

7.958.714,00

0,00

18.159,14

267.424,21

0,00

1.301.907,80

0,00

3.481.469,41

4.477.244,59

4.459.085,45

4.191.661,24

4.191.661,24

2.889.753,44

2.889.753,44

03

Consello da Cultura Galega

2.888.400,00

51.430,42

103.032,83

707.033,70

0,00

0,00

0,00

469.829,30

2.367.140,28

2.264.107,45

1.557.073,75

1.557.073,75

1.557.073,75

1.557.073,75

04

Presidencia da Xunta de Galicia

408.291.458,15

1.103.383,88

2.493.960,55

56.982.313,79

0,00

116.035,28

0,00

143.369.638,85

263.818.435,42

261.324.474,87

204.342.161,08

204.342.161,08

204.226.125,80

204.226.125,80

05

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

416.661.816,96

5.006.400,45

8.498.120,55

162.577.217,22

0,00

11.297.293,03

0,00

27.101.115,78

384.554.300,73

376.056.180,18

213.478.962,96

213.478.962,96

202.181.669,93

202.181.669,93

06

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

511.389.534,96

6.690.933,91

15.907.961,47

21.880.281,02

0,00

45.080.398,90

0,00

375.006.199,01

129.692.402,04

113.784.440,57

91.904.159,55

91.904.159,55

46.823.760,65

46.823.760,65

07

Consellería de Facenda e Administración Pública

56.900.051,75

0,00

3.271,52

14.549.750,80

0,00

1.924.716,01

0,00

4.935.359,36

51.964.692,39

51.961.420,87

37.411.670,07

37.411.670,07

35.486.954,06

35.486.954,06

08

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

314.917.477,08

865.011,82

8.649.722,03

169.610.452,08

0,00

14.101.411,15

0,00

65.427.591,63

248.624.873,63

239.975.151,60

70.364.699,52

70.364.699,52

56.263.288,37

56.263.288,37

09

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

484.648.331,29

21.897.509,73

14.038.826,99

212.591.654,99

0,00

37.175.344,60

0,00

52.297.906,82

410.452.914,74

396.414.087,75

183.822.432,76

183.822.432,76

146.647.088,16

146.647.088,16

10

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

2.832.603.853,47

17.107.032,69

51.963.354,40

652.457.722,50

0,00

48.251.525,70

0,00

228.950.287,95

2.586.546.532,83

2.534.583.178,43

1.882.125.455,93

1.882.125.455,93

1.833.873.930,23

1.833.873.930,23

11

Consellería de Emprego e

Igualdade

560.000.135,22

6.056.584,13

99.560.540,63

168.322.088,30

0,00

4.497.940,92

0,00

91.634.223,47

462.309.327,62

362.748.786,99

194.426.698,69

194.426.698,69

189.928.757,77

189.928.757,77

12

Consellería de Sanidade

4.425.697.035,54

144.421,26

5.435.819,34

1.313.826.150,91

0,00

65.155.986,68

0,00

9.845.725,22

4.415.706.889,06

4.410.271.069,72

3.096.444.918,81

3.096.444.918,81

3.031.288.932,13

3.031.288.932,13

13

Consellería de Política Social

1.002.180.873,13

9.465.434,33

59.017.146,09

196.479.942,46

0,00

7.667.947,09

0,00

175.060.693,63

817.654.745,17

758.637.599,08

562.157.656,62

562.157.656,62

554.489.709,53

554.489.709,53

14

Consellería do Medio Rural

691.857.566,59

3.945.856,81

44.731.927,74

203.471.497,96

0,00

22.392.031,99

0,00

209.348.661,36

478.563.048,42

433.831.120,68

230.359.622,72

230.359.622,72

207.967.590,73

207.967.590,73

15

Consellería do Mar

208.501.493,75

1.650.798,26

27.797.889,52

71.982.978,57

0,00

6.807.443,95

0,00

38.117.694,58

168.733.000,91

140.935.111,39

68.952.132,82

68.952.132,82

62.144.688,87

62.144.688,87

20

Consello Consultivo de Galicia

2.131.025,75

8.591,00

0,00

454.640,94

0,00

0,00

0,00

482.688,39

1.639.746,36

1.639.746,36

1.185.105,42

1.185.105,42

1.185.105,42

1.185.105,42

21

Transferencias a corporacións locais

132.472.700,39

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

34.211.402,68

98.261.297,71

98.261.297,71

98.261.297,71

98.261.297,71

88.846.897,08

88.846.897,08

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.326.565.439,00

0,00

298.600,00

283.601.362,90

0,00

0,00

0,00

1.221.187,93

1.325.344.251,07

1.325.045.651,07

1.041.444.288,17

1.041.444.288,17

1.041.444.288,17

1.041.444.288,17

23

Gastos de diversas consellerías

112.266.386,42

330.000,00

2.379.302,88

8.650.912,07

0,00

12.816,00

0,00

63.709.517,16

48.226.869,26

45.847.566,38

37.196.654,31

37.196.654,31

37.183.838,31

37.183.838,31

Total xeral

13.518.685.293,45

74.323.388,69

340.897.635,68

3.543.574.924,46

0,00

278.638.199,73

0,00

1.524.778.192,49

11.919.583.712,27

11.578.686.076,59

8.035.111.152,13

8.035.111.152,13

7.756.472.952,40

7.756.472.952,40

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente
de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.293.222.870,08

634.178,98

901.036,59

527.218.676,22

0,00

5.011.119,82

0,00

115.546.966,02

2.177.041.725,08

2.176.140.688,49

1.648.922.012,27

1.648.922.012,27

1.643.910.892,45

1.643.910.892,45

2 Gastos en bens correntes e servizos

627.745.182,67

4.307.280,72

14.357.080,85

170.790.607,88

0,00

28.488.632,01

0,00

65.417.316,74

558.020.585,21

543.663.504,36

372.872.896,48

372.872.896,48

344.384.264,47

344.384.264,47

3 Gastos financeiros

74.764.640,96

0,00

298.612,07

26.635.404,85

0,00

57,45

0,00

1.511.686,73

73.252.954,23

72.954.342,16

46.318.937,31

46.318.937,31

46.318.879,86

46.318.879,86

4 Transferencias correntes

6.124.432.782,61

13.782.741,79

151.751.195,21

1.468.560.296,69

0,00

107.264.998,08

0,00

263.524.074,79

5.847.125.966,03

5.695.374.770,82

4.226.814.474,13

4.226.814.474,13

4.119.549.476,05

4.119.549.476,05

5 Fondo de continxencia

53.858.166,37

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.528.166,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

618.320.882,81

10.492.113,41

48.279.222,99

168.370.605,64

0,00

8.570.192,45

0,00

247.097.168,83

360.731.600,57

312.452.377,58

144.081.771,94

144.081.771,94

135.511.579,49

135.511.579,49

7 Transferencias de capital

2.299.699.862,11

44.777.073,79

117.070.165,39

894.817.849,01

0,00

129.303.199,92

0,00

747.930.608,55

1.506.992.179,77

1.389.922.014,38

495.104.165,37

495.104.165,37

365.800.965,45

365.800.965,45

8 Activos financeiros

122.958.837,83

0,00

8.240.322,58

28.557.119,53

0,00

0,00

0,00

143.209,08

122.815.628,75

114.575.306,17

86.018.186,64

86.018.186,64

86.018.186,64

86.018.186,64

9 Pasivos financeiros

1.303.682.068,01

0,00

0,00

258.624.364,64

0,00

0,00

0,00

30.078.995,38

1.273.603.072,63

1.273.603.072,63

1.014.978.707,99

1.014.978.707,99

1.014.978.707,99

1.014.978.707,99

Total xeral

13.518.685.293,45

74.323.388,69

340.897.635,68

3.543.574.924,46

0,00

278.638.199,73

0,00

1.524.778.192,49

11.919.583.712,27

11.578.686.076,59

8.035.111.152,13

8.035.111.152,13

7.756.472.952,40

7.756.472.952,40

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2022

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos
de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo
de compromisos pendentes
de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1 - Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.596.386.852,00

0,00

0,00

2.596.386.852,00

1.986.627.656,95

1.984.459.963,48

2.167.693,47

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

152.593.595,00

0,00

0,00

152.593.595,00

259.160.781,90

230.104.856,36

29.055.925,54

111

Imposto sobre o patrimonio

70.258.925,00

0,00

0,00

70.258.925,00

93.482.898,47

92.164.644,63

1.318.253,84

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

24.494.307,00

0,00

0,00

24.494.307,00

15.766.960,51

15.766.960,51

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

198.754,00

0,00

0,00

198.754,00

192.806,36

192.806,36

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

2.843.932.433,00

0,00

0,00

2.843.932.433,00

2.355.231.104,19

2.322.689.231,34

32.541.872,85

 

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200

Sobre transmisións inter vivos

233.466.083,00

0,00

0,00

233.466.083,00

233.916.551,57

221.937.642,76

11.978.908,81

201

Sobre actos xurídicos documentados

99.797.100,00

0,00

0,00

99.797.100,00

94.149.954,82

90.255.147,47

3.894.807,35

210

Imposto sobre o valor engadido

1.797.811.814,00

0,00

0,00

1.797.811.814,00

1.639.115.114,94

1.246.785.957,25

392.329.157,69

220

Impostos especiais

858.704.827,00

0,00

0,00

858.704.827,00

722.937.336,24

604.971.198,03

117.966.138,21

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

49.880.891,00

0,00

0,00

49.880.891,00

36.281.954,34

36.252.352,96

29.601,38

231

Imposto sobre actividades de xogo

8.726.923,00

0,00

0,00

8.726.923,00

4.502.898,07

4.502.898,07

0,00

240

Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos

8.600.000,00

0,00

0,00

8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

972.246,00

0,00

0,00

972.246,00

643.305,92

643.305,92

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

13.757.973,00

0,00

0,00

13.757.973,00

11.081.906,82

11.081.906,82

0,00

293

Canon eólico

22.606.800,00

0,00

0,00

22.606.800,00

22.647.634,62

22.647.634,62

0,00

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.094.324.657,00

0,00

0,00

3.094.324.657,00

2.765.336.310,77

2.239.137.697,33

526.198.613,44

 

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

8.278.042,00

0,00

0,00

8.278.042,00

6.947.543,74

6.911.322,09

36.221,65

302

Taxas por servizos profesionais

13.180.303,00

0,00

0,00

13.180.303,00

9.674.418,01

9.603.680,35

70.737,66

303

Taxas por venda de bens

36.069,00

0,00

0,00

36.069,00

16.934,77

16.918,85

15,92

304

Taxas por dominio público

81.728,00

0,00

0,00

81.728,00

57.888,39

57.230,88

657,51

311

Prezos públicos

24.254.772,00

0,00

0,00

24.254.772,00

15.507.288,15

15.445.417,36

61.870,79

312

Prezos privados

3.406.036,00

0,00

0,00

3.406.036,00

1.977.983,46

1.948.535,37

29.448,09

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

652.613,46

652.613,46

0,00

380

De exercicios pechados

12.546.000,00

0,00

0,00

12.546.000,00

21.894.534,99

21.768.399,33

126.135,66

381

De exercicio corrente

1.734.000,00

0,00

0,00

1.734.000,00

5.263.107,80

5.235.276,64

27.831,16

391

Recargas e multas

10.650.000,00

0,00

0,00

10.650.000,00

37.571.507,24

31.824.423,81

5.747.083,43

392

Sancións impostas polas consellerías

15.271.377,00

0,00

0,00

15.271.377,00

15.377.726,82

14.266.317,18

1.111.409,64

394

Diferenzas entre valores de reembolso e emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399

Ingresos diversos

3.218.600,00

0,00

0,00

3.218.600,00

3.727.517,56

3.718.092,28

9.425,28

 

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

93.456.927,00

0,00

0,00

93.456.927,00

118.669.064,39

111.448.227,60

7.220.836,79

 

Capítulo 4 - Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

2.774.449.211,00

24.658.167,74

0,00

2.799.107.378,74

2.808.808.056,42

2.176.522.253,49

632.285.802,93

401

Da Seguridade Social

141.000.000,00

9.410.186,07

0,00

150.410.186,07

150.410.186,07

87.516.907,68

62.893.278,39

402

De organismos autónomos do Estado

160.230.200,00

533.305,50

0,00

160.763.505,50

160.763.505,50

107.950.479,29

52.813.026,21

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

203.684,00

0,00

0,00

203.684,00

203.684,00

0,00

203.684,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

109.587.347,00

25.822.886,52

0,00

135.410.233,52

135.410.233,52

-41.213.120,55

176.623.354,07

408

Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado

211.000.000,00

13.556.183,87

0,00

224.556.183,87

224.556.183,87

224.556.183,87

0,00

410

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma

0,00

0,00

0,00

0,00

6.277.911,62

6.277.911,62

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

De axencias públicas

0,00

235.939,06

0,00

235.939,06

235.939,06

235.939,06

0,00

440

De entidades públicas empresariais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De concellos

0,00

1.056.395,18

0,00

1.056.395,18

1.104.395,18

1.103.395,18

1.000,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Feder programa operativo

82.789.308,00

9.379.772,86

0,00

92.169.080,86

92.169.080,86

0,00

92.169.080,86

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

88.541,00

771.641,61

0,00

860.182,61

860.182,61

737.482,45

122.700,16

495

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

107.208.906,00

18.817.572,06

0,00

126.026.478,06

141.750.952,95

15.724.474,89

126.026.478,06

496

Iniciativa de emprego xuvenil. YEI

6.491.308,00

4.768.653,99

0,00

11.259.961,99

11.259.961,99

0,00

11.259.961,99

499

Outras transferencias da Unión Europea

687.102,00

1.059.322,30

0,00

1.746.424,30

1.746.424,30

431.979,41

1.314.444,89

 

Total 4 - Transferencias correntes

3.593.735.607,00

110.070.026,76

0,00

3.703.805.633,76

3.735.556.697,95

2.579.843.886,39

1.155.712.811,56

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

161.821,35

161.821,35

0,00

520

Xuros de contas bancarias

124.099,00

0,00

0,00

124.099,00

3,85

3,85

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas

17.858.833,00

0,00

0,00

17.858.833,00

7.927.937,02

7.927.937,02

0,00

537

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542

Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

3.848.780,90

3.848.780,90

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598

Compensacións en transferencias recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

53.026,90

53.026,90

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniais

17.982.932,00

0,00

0,00

17.982.932,00

11.991.570,02

11.991.570,02

0,00

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

424.057,73

424.057,73

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

23.195,00

23.195,00

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

448.452,73

448.452,73

0,00

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700

Do fondo de compensación interterritorial

49.351.680,00

0,00

0,00

49.351.680,00

49.351.680,00

0,00

49.351.680,00

702

De organismos autónomos do Estado

27.337.496,00

688.550,30

0,00

28.026.046,30

28.026.046,30

2.090.507,50

25.935.538,80

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

14.222.013,00

432.203,98

0,00

14.654.216,98

13.654.216,98

432.203,98

13.222.013,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

19.427.214,00

319.043,88

0,00

19.746.257,88

19.746.257,88

1.543.017,38

18.203.240,50

732

De axencias públicas

0,00

3.289.566,72

0,00

3.289.566,72

3.289.566,72

0,00

3.289.566,72

760

De concellos

1.260.074,00

2.508.669,33

0,00

3.768.743,33

3.768.743,33

653.850,96

3.114.892,37

761

De deputacións

0,00

1.521.000,00

0,00

1.521.000,00

1.521.000,00

0,00

1.521.000,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

0,00

49.265,33

0,00

49.265,33

49.265,33

49.265,33

0,00

790

Feder programa operativo

506.595.706,00

134.917.411,09

0,00

641.513.117,09

641.513.117,09

44.287.472,60

597.225.644,49

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

2.223.002,00

2.090.283,15

0,00

4.313.285,15

4.313.285,15

1.899.474,46

2.413.810,69

792

Feoga/Feader/Feaga

259.323.031,00

25.198.010,11

0,00

284.521.041,11

284.521.041,11

945.774,25

283.575.266,86

794

IFOP/FEP/FEMP

88.787.218,00

7.528.052,93

0,00

96.315.270,93

96.315.270,93

12.363.034,48

83.952.236,45

795

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

400.532.074,00

72.354.500,13

0,00

472.886.574,13

476.575.368,72

3.688.794,59

472.886.574,13

799

Outras transferencias da Unión Europea

405.095,00

534.666,13

0,00

939.761,13

939.761,13

117.225,66

822.535,47

 

Total 7 - Transferencias de capital

1.369.464.603,00

251.431.223,08

0,00

1.620.895.826,08

1.623.584.620,67

68.070.621,19

1.555.513.999,48

 

Capítulo 8 - Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos

1.799.519,00

0,00

0,00

1.799.519,00

795.219,44

795.219,44

0,00

830

Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a C/P

142.961,00

0,00

0,00

142.961,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

213.498,49

213.498,49

0,00

851

Redución de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

1.942.480,00

0,00

0,00

1.942.480,00

1.008.717,93

1.008.717,93

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.762.839.769,00

372.904.954,67

0,00

2.135.744.723,67

1.162.904.954,67

1.162.904.954,67

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

1.762.839.769,00

372.904.954,67

0,00

2.135.744.723,67

1.162.904.954,67

1.162.904.954,67

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 30.9.2022

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv.
e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.197.054.502,16

11.722.298,29

2.185.332.203,87

3.832.031,24

2.189.164.235,11

133.524.996,23

II. Impostos indirectos

2.709.392.028,31

519.860.265,80

2.189.531.762,51

143.895,74

2.189.675.658,25

49.462.039,08

III. Taxas, prezos e outros ingresos

78.402.839,84

1.820.364,25

76.582.475,59

318.416,26

76.900.891,85

34.547.335,75

IV. Transferencias correntes

2.985.070.320,44

405.226.434,05

2.579.843.886,39

0,00

2.579.843.886,39

0,00

V. Ingresos patrimoniais

11.991.570,02

0,00

11.991.570,02

0,00

11.991.570,02

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

448.452,73

0,00

448.452,73

0,00

448.452,73

0,00

VII. Transferencias de capital

31.620.089,79

346.992,28

31.273.097,51

0,00

31.273.097,51

36.797.523,68

VIII. Activos financeiros

1.008.717,93

0,00

1.008.717,93

0,00

1.008.717,93

0,00

IX. Pasivos financeiros

1.162.904.954,67

0,00

1.162.904.954,67

0,00

1.162.904.954,67

0,00

Total xeral

9.177.893.475,89

938.976.354,67

8.238.917.121,22

4.294.343,24

8.243.211.464,46

254.331.894,74

Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

531.062,02 miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

8.238.917,12

 

Residuos

136.355,14

 

Extraorzamentarios

602.716,54

 

Recursos outros entes

8.529,35

 

Suma

8.986.518,15 miles

Pagamentos do período

Orzamento corrente

7.756.472,95

 

Residuos

910.769,58

 

Extraorzamentarios

370.650,61

 

Recursos outros entes

6.107,05

 

Suma

9.044.000,19 miles

Existencias finais

473.579,98 miles

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2022

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións
de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

4.327.396.952,00

66.934.412,29

4.394.331.364,29

3.814.697.262,05

3.248.295.465,01

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.983.772.061,00

28.664.327,24

2.012.436.388,24

1.784.326.631,24

1.437.565.303,12

3 Gastos financeiros

74.468.563,00

503.496,75

74.972.059,75

73.105.209,45

46.352.356,46

4 Transferencias correntes

2.642.497.164,00

228.501.888,43

2.870.999.052,43

2.407.135.737,35

1.792.506.603,86

5 Fondo de continxencia

45.417.175,00

11.997.908,16

57.415.083,16

0,00

0,00

6 Investimentos reais

1.441.265.521,00

145.499.475,48

1.586.764.996,48

978.919.945,15

431.911.195,26

7 Transferencias de capital

1.112.515.533,00

237.599.386,98

1.350.114.919,98

782.081.860,44

259.162.425,02

8 Activos financeiros

220.367.115,00

25.294.870,19

245.661.985,19

132.663.311,66

93.322.994,90

9 Pasivos financeiros

1.270.218.177,00

49.442.762,51

1.319.660.939,51

1.288.001.943,35

1.024.871.230,49

Total xeral

13.117.918.261,00

794.438.528,03

13.912.356.789,03

11.260.931.900,69

8.333.987.574,12

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2022

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.843.932.433,00

0,00

0,00

2.322.689.231,34

2.185.332.203,87

II. Impostos indirectos

3.094.324.657,00

0,00

0,00

2.239.137.697,33

2.189.531.762,51

III. Taxas, prezos e outros ingresos

173.358.414,00

0,00

0,00

160.154.511,41

114.644.057,41

IV. Transferencias correntes

3.737.916.905,00

0,00

111.333.114,52

2.696.058.097,02

2.696.058.097,02

V. Ingresos patrimoniais

22.898.772,00

0,00

0,00

14.463.403,69

12.592.401,01

VI. Alleamento de investimentos reais

8.451.000,00

0,00

0,00

3.378.955,47

2.560.185,59

VII. Transferencias de capital

1.379.541.888,00

0,00

249.964.799,46

81.100.703,72

44.303.180,04

VIII. Activos financeiros

94.684.423,00

0,00

0,00

7.149.000,29

6.596.823,12

IX. Pasivos financeiros

1.762.839.769,00

0,00

372.904.954,67

1.182.904.954,67

1.182.904.954,67

Total xeral

13.117.948.261,00

0,00

734.202.868,65

8.707.036.554,94

8.434.523.665,24

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.