Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 19 de abril de 2023 Páx. 24203

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2023 pola que se nomean como persoal funcionario de carreira do corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro), con corrección de erros no DOG núm. 229, do 2 de decembro de 2019; e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 25 de marzo de 2023 (DOG núm. 61, do 28 de marzo), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro de destino

Centro directivo

Concello

Adscr.

Niv.

Formación

Observ.

1

***3310**

Rey Eiriz, Ana

1

PRC991000515001002

Psicólogo/a

PR

Equipo Técnico de Xurisdición Provincial de Menores da Provincia da Coruña. Sección de Menores da Fiscalía e Xulgado de Menores

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

26

 

 

2

***6149**

Pérez Pérez, Concepción

27

PRC991001136560003

Psicólogo/a

PR

Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

26

Experiencia/ formación en Psicoloxía forense (mérito)

 

3

***3224**

Raño Ouviña, Juan Diego

54

PRC991000536001006

Psicólogo/a

PR

Equipo Técnico de Xurisdición Provincial de Menores da Provincia de Pontevedra. Sección de Menores da Fiscalía e Xulgado de Menores

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

26

 

 

4

***1888**

López Toimil, Pilar

34

PRC991000527001001

Psicólogo/a

PR

Equipo Técnico de Xurisdición Provincial de Menores da Provincia de Lugo. Sección de Menores da Fiscalía e Xulgado de Menores

Servizos periféricos

Lugo

A1

26

 

 

5

***3689**

López Rodríguez, Ana María

45

PSC993010115350017

Psicólogo/a

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A1

22

 

 

6

***8369**

Bouza Sánchez, Eva María

19

PSC991000036560423

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

7

***4115**

Portela Lozano, María del Mar

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

8

***1979**

Paz Couceiro, Marta María

25

PSC993010315770008

Psicólogo/a

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1

22

 

 

9

***1283**

Otero Fernández, María Margarita

44

PSC994030136001003

Psicólogo/a

PS

Centro de Menores Avelino Montero

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

Horario especial

10

***8378**

Prieto Ramos, María Elena

31

PRV200030115770100

Psicólogo/a

EM

Centro de recuperación integral para mulleres que sofren violencia de xénero

Secretaría Xeral de Igualdade

Santiago de Compostela

A1

22

Experiencia/ formación en materia de violencia de xénero (mérito)

Horario especial

11

***1476**

Reiriz Martínez, Irina

51

PRC991001115770003

Psicólogo/a

PR

Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial de Santiago de Compostela

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1

26

Experiencia/ formación en Psicoloxía forense (mérito)

 

12

***2688**

Arias Parada, Susana

46

PSC991000032001500

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

 

 

13

***0284**

Viade Arias, María del Rosario

10

PRC991001136001002

Psicólogo/a

PR

Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

26

Experiencia/ formación en Psicoloxía forense (mérito)

 

14

***1587**

Andrés Alonso, María Beatriz

22

PSC994080115570011

Psicólogo/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A1

22

 

 

15

***4809**

Alonso Martínez, Gonzalo

48

PSC050000015770177

Psicólogo/a

PS

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1

22

 

 

16

***9770**

Calviño Ruso, Carmen María

18

PSC030000015770104

Psicólogo/a

PS

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

17

***3226**

Martínez Estévez, Ana

53

PRC991000536001001

Psicólogo/a

PR

Equipo Técnico de Xurisdición Provincial de Menores da Provincia de Pontevedra. Sección de Menores da Fiscalía e Xulgado de Menores

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

26

 

 

18

***2745**

Teijeiro Permuy, María Aránzazu

28

PSC991000015001545

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

22

 

 

19

***9350**

Ares Ansareo, Nuria

7

PSC991000027001507

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

20

***3676**

Diéguez Teijeiro, Emma

9

PSC991000036560426

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

21

***8681**

Otero Romero, Alfonso Rafael

12

PSC030000015770102

Psicólogo/a

PS

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

22

***2156**

Álvarez Suárez, Lorena

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

23

***6458**

Alonso Diéguez, Evangelina

20

PSC991000015001531

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

24

***0198**

Lenzos Batalla, Alicia

5

PSC050000015770184

Psicólogo/a

PS

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1

22

 

 

25

***9820**

Fernández González, Paula

47

PSC993010136001011

Psicólogo/a

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

22

 

 

26

***6394**

Lamas Tizón, Ana Esther

50

PSC991000036560430

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

Xornada de tarde // Itinerante

27

***4577**

Barreiro Castro, María José

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

28

***4887**

Muíña Pérez, Reyes

17

PSC991000027001504

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

29

***2636**

Ónega Folgueira, María José

29

PSC991000027001510

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

22

 

 

30

***1936**

Estévez Diéguez, Ermitas

43

PSC991000032001495

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

31

***2364**

Ferro Magariños, Rocío

2

PSC993010136001010

Psicólogo/a

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

22

 

 

32

***6507**

López González, María Begoña

55

PRC991000515001006

Psicólogo/a

PR

Equipo Técnico de Xurisdición Provincial de Menores da Provincia da Coruña. Sección de Menores da Fiscalía e Xulgado de Menores

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

26

 

 

33

***0096**

Díaz Varela, Marta Mercedes

33

PSC993010115350018

Psicólogo/a

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A1

22

 

Itinerante

34

***2954**

Braña Álvarez, María del Carmen

15

PSC991000036560435

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

35

***0052**

Gabín Rial, Vanesa

52

PRC991001115001001

Psicólogo/a

PR

Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

26

Experiencia/ formación en Psicoloxía forense (mérito)

 

36

***2542**

Gey Lorenzo, Eva

41

PSC991000036560439

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

 

 

37

***2061**

Torres López, María Isabel

14

PSC991000032001498

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

38

***5456**

Rodríguez Enríquez, Mónica

 

Excedencia voluntaria por interese particular

39

***8075**

Fernández Moraleda, Bárbara

6

PSC991000036560428

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

Xornada de tarde // Itinerante

40

***8410**

Ordóñez Ozores, María Lorena

30

PSC991000036560438

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

 

 

41

***3567**

Enríquez Fernández, Raquel

3

PRC991001115001003

Psicólogo/a

PR

Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

26

Experiencia/ formación en Psicoloxía forense (mérito)

 

42

***3874**

Maure Pérez, Patricia

13

PSC991000032001494

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

43

***4103**

López Ares, Lara

23

PSC991000015001547

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

22

 

 

44

***1747**

Piñeiro Barreiro, Ana

21

PSC991000015001530

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

45

***6064**

Rodríguez Neira, Sandra

8

PSC991000032001503

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

 

 

46

***8495**

Martínez Lorenzo, Luis

26

PSC991000015001537

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

47

***6731**

Cajide Buján, Susana

40

PSC991000032001502

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

 

 

48

***8213**

Eiras Pérez, Bárbara

49

PSC991000036560436

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

49

***3218**

Domínguez Novoa, Alia

24

PSC994090136440021

Psicólogo/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

A1

22

 

 

50

***0825**

Aboy Oubel, María

4

PSC991000036560420

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

Xornada de tarde // Itinerante

51

***2588**

Menéndez Michell, Lucía María

35

PSC991000027001509

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

22

 

 

52

***7341**

Rama Regueiro, Lidia Dolores

32

PSC991000027001500

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

53

***2062**

Castiñeiras García, Laura

42

PSC991000032001501

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

 

 

54

***5241**

Medina Castro, María

11

PSC991000032001496

Psicólogo/a

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

22

Permiso conducir B (R.I.)

 

55

***6114**

Rodríguez Sío, Beatriz

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público