Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 90 Xoves, 11 de maio de 2023 Páx. 29464

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2023 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal docente e investigador para o ano 2023.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro (BOE núm. 261, do 31.5.2015), polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 20.Un.1 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023 (BOE núm. 308, do 24.12.2022), nos artigos 12 e 36.Un da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (DOG núm. 248, do 30.12.2022), no capítulo IV do título IX da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (BOE núm. 70, do 23.3.2023), así como nos estatutos da Universidade da Coruña, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG núm. 100, do 26.5.2004) e modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG núm. 201, do 17.10.2007) e no Acordo do Consello de Goberno, do 27 de febreiro de 2023, polo que se aproba a oferta pública de emprego para o ano 2023 de prazas estables de persoal docente e investigador da Universidade da Coruña, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador e unha vez obtida a autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, do 10 de marzo de 2023, tal e como se determina no artigo 36.Un da Lei 6/2022,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público (OEP) do persoal docente e investigador da Universidade da Coruña para o ano 2023, no anexo.

Segundo. En aplicación do artigo 20.Dous.3.I) da Lei 31/2022, dentro do límite da taxa de reposición correspondente aos corpos de catedráticos/as de universidade e de profesores/as titulares de universidade e á categoría de profesores/as permanentes laborais, destínanse dez prazas (catro de profesores/as titulares de universidade e seis de profesores/as permanentes laborais) para a incorporación de persoal investigador doutor que superase a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivese o certificado como investigador/a establecido/a (R3), dentro do programa Ramón y Cajal. No caso de que non se utilicen todas as prazas previstas nesta reserva, estas poderanse ofertar a outros/as investigadores/as de programas de excelencia, nacionais ou internacionais, que superasen a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivesen o certificado como investigador/a establecido/a (R3).

Terceiro. A Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, prevé a reserva de vacantes ofertadas para seren cubertas por persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no número 2 do artigo 4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro (BOE núm. 289, do 3.12.2013), sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade, así como a compatibilidade no desempeño das súas funcións.

Con respecto á reserva desta cota para persoas con discapacidade na oferta de acceso libre, resérvase un número de prazas para persoas con discapacidade xeral que se distribuirá segundo se establece no anexo de prazas obxecto desta oferta.

Os sistemas de selección que se convoquen para persoas con discapacidade desenvolveranse de acordo co establecido no Real decreto 2271/200, do 3 de decembro (BOE núm. 303, do 17.12.2004), polo que se regulan o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade.

Nos concursos estableceranse, para as persoas con discapacidade que o soliciten, as adaptacións e os axustes razoables necesarios de tempo e medios para a súa realización, de acordo co disposto na Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño (BOE núm. 140, do 13.6.2006), pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade.

As prazas reservadas para as persoas con discapacidade xeral que queden desertas nos procesos selectivos poderanse acumular á quenda xeral.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida nos artigos 71 e 86 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Esta oferta de emprego inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.

Esta oferta realízase conforme os requisitos establecidos na Lei 31/2022, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023. O artigo 12.Tres da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, establece que a oferta pública de emprego se adaptará aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal, así como ao disposto na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación. En consecuencia, esta oferta, de ser o caso, poderá modificarse para axustarse ao disposto na dita normativa básica.

A OEP das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a Universidade da Coruña, nin os demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril (BOE núm. 103, do 30.4.2012), de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

A Coruña, 3 de maio de 2023

Julio Ernesto Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Oferta de emprego público do persoal docente e investigador
da Universidade da Coruña para o ano 2023

1. Sistema de acceso libre.

1.1. Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios.

Corpo

Quenda xeral

Discapacidade xeral

Número de prazas

Profesor/a titular de universidade

28

1

29

Catro das prazas resérvanse para a incorporación de persoal investigador doutor que superase a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivese o certificado como investigador/a establecido/a (R3), dentro do programa Ramón y Cajal. No caso de que non se utilicen todas as prazas previstas nesta reserva, estas poderanse ofertar a outros investigadores de programas de excelencia, nacionais ou internacionais, que superasen a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivesen o certificado como investigador/a establecido/a (R3).

1.2. Persoal docente e investigador laboral.

Modalidade de contratación

Quenda xeral

Discapacidade xeral

Número de prazas

Profesor/a permanente laboral

32

2

34

Seis das prazas resérvanse para a incorporación de persoal investigador doutor que superase a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivese o certificado como investigador/a establecido/a (R3), dentro do programa Ramón y Cajal. No caso de que non se utilicen todas as prazas previstas nesta reserva, estas poderanse ofertar a outros investigadores de programas de excelencia, nacionais ou internacionais, que superasen a avaliación do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3), ou obtivesen o certificado como investigador/a establecido/a (R3).

2. Sistema de acceso promoción interna.

2.1. Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios.

En aplicación do disposto no artigo 71.2 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, inclúense na OEP para o ano 2023 as seguintes prazas polo procedemento de promoción interna:

Corpo

Quenda xeral

Discapacidade xeral

Número de prazas

Catedrático/a de universidade

10

1

11