Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 90 Xoves, 11 de maio de 2023 Páx. 29396

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2023 pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o segundo trimestre de 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria. Os beneficiarios das axudas cofinanciadas con fondos do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, están sometidos ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o segundo trimestre de 2022, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o segundo trimestre de 2022, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2023

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.281

A Taberna de Boquete, S.L.

27.5.2022

100.000,00

16.766,26

Norma reguladora: Resolución do 13 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, así como a innovación, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG253.2020.1.27

Etiquetas del Norte, S.L.

5.4.2022

256.042,23

76.812,67

IG253.2020.1.46

Ablanal, S.A.

5.4.2022

75.620,00

21.929,80

IG253.2020.1.64

Machprecis, S.L.

5.4.2022

77.995,00

18.718,80

IG253.2020.1.34

Abj Utillajes de Control y Troqueles, S.L.

13.4.2022

166.799,60

50.039,88

IG253.2020.1.41

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

13.4.2022

62.410,50

17.474,94

IG253.2020.1.55

Astilleros Placeres, S.L.

13.4.2022

544.750,00

163.425,00

IG253.2020.1.80

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

13.4.2022

186.133,87

55.840,16

IG253.2020.1.82

Legatoria Artes Gráficas, S.L.L.

13.4.2022

52.908,91

4.682,43

IG253.2020.1.83

Castromovil, S.L.

13.4.2022

89.373,00

24.130,71

IG253.2020.1.77

Estación de Servicio San Pelayo, S.L.

25.4.2022

162.875,00

48.862,50

IG253.2020.1.88

Control e Inspección Reglamentaria, S.L.

25.4.2022

63.522,67

18.421,57

IG253.2020.1.93

Herramientas de Galicia, S.A.

25.4.2022

203.809,02

55.028,44

IG253.2020.1.94

Canteras Xinzo, S.L.

25.4.2022

107.200,00

17.152,00

IG253.2020.1.95

Roviño 5, S.L.

25.4.2022

148.127,40

41.475,67

IG253.2020.1.97

Top Ventana, S.L.

25.4.2022

347.624,15

93.858,52

IG253.2020.1.90

Bopapel, S.L.

27.4.2022

1.220.000,00

231.800,00

IG253.2020.1.98

Maderas C. Lata, S.L.

27.4.2022

88.000,00

23.760,00

IG253.2020.1.101

Rm Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.

3.5.2022

202.687,15

60.806,15

IG253.2020.1.102

Ditec. Ingeniería de Diseño Industrial, S.L.

23.5.2022

370.659,30

100.078,01

IG253.2020.1.107

Gestores de R.S.U. y Vertederos Controlados, S.L.

23.5.2022

1.263.043,41

233.663,03

IG253.2020.1.111

Industrias Plásticas Arias, S.L.

23.5.2022

1.066.613,46

319.984,04

IG253.2020.1.112

Thune Eureka, S.A.

23.5.2022

160.516,22

28.892,92

IG253.2020.1.113

Matova Agromaquinaria, S.L.

23.5.2022

164.106,55

44.308,77

IG253.2020.1.114

Svenska Bearing Española, S.L.

23.5.2022

325.389,22

87.855,09

IG253.2020.1.120

Renobat Galicia, S.L.

23.5.2022

88.867,19

26.660,15

IG253.2020.1.121

Galega de Software Especializado, S.L.

23.5.2022

101.241,46

27.335,20

IG253.2020.1.123

Chorro Naval, S.L.

23.5.2022

60.825,00

11.860,88

IG253.2020.1.125

Star Electrónica, S.L.

23.5.2022

66.645,00

17.994,15

IG253.2020.1.128

Nodosafer, S.L.

23.5.2022

83.500,00

22.545,00

IG253.2020.1.110

Hotel Pazo de Pravio, S.L.

24.5.2022

795.133,08

238.539,92

IG253.2020.1.137

Goyanes Somoza, S.L.

24.5.2022

169.063,72

47.337,84

IG253.2020.1.108

Coronas Galicia, S.L.

27.5.2022

747.707,03

209.357,97

IG253.2020.1.130

La Fugazza Food, S.L.

27.5.2022

67.641,29

20.292,39

IG253.2020.1.118

Mecanizados Ogal, S.L.

30.6.2022

520.864,84

140.633,51

Norma reguladora: Resolución do 18 de xuño de 2021 (DOG núm. 122, do 29 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: regular as condicións e o procedemento de tramitación do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG257.2021.1.40

Becerra Suárez, Pablo

23.6.2022

85.000,00

8.913,09

IG257.2021.1.70

Rodríguez Maseda, Jesús

23.6.2022

15.000,00

1.524,38

IG257.2021.1.85

A Toda Costa, Espj

23.6.2022

100.000,00

7.417,78

IG257.2021.1.204

Ollovivo, S.L.

23.6.2022

275.000,00

11.905,71

IG257.2021.1.218

Galitruck Logística, S.L.

23.6.2022

70.000,00

1.633,33

IG257.2021.1.252

Blue Forest, S.L.U.

23.6.2022

400.000,00

9.333,33

IG257.2021.1.266

Dental Sana, S.L.

23.6.2022

80.000,00

1.866,67

IG257.2021.1.304

López Díaz, Alba

23.6.2022

30.000,00

1.000,00

IG257.2021.1.309

Alpixendra Servicios Rurais, S.L.

23.6.2022

100.000,00

7.955,71

IG257.2021.1.329

Cárnicas Dcomer, S.L.U.

23.6.2022

50.000,00

5.081,26

IG257.2021.1.348

Bolsas Hércules, S.L.

23.6.2022

50.000,00

5.431,95

IG257.2021.1.389

Penalver Barral, Joaquín

23.6.2022

120.000,00

5.600,00

IG257.2021.1.397

Santín González, Javier

23.6.2022

12.000,00

560,00

IG257.2021.1.408

Soluciones Integrales de Voz, Datos y Seguridad, S.L.

23.6.2022

300.000,00

4.200,00

IG257.2021.1.413

Pérez Rodríguez, José Antonio

23.6.2022

15.000,00

1.139,49

IG257.2021.1.432

Pepe Vieira, S.L.

23.6.2022

400.000,00

43.455,60

IG257.2021.1.440

Elektron, S.L.

23.6.2022

200.000,00

4.666,67

IG257.2021.1.476

Morales Casares, Hugo

23.6.2022

15.000,00

1.629,59

Norma reguladora: Resolución do 21 de setembro de 2021 (DOG núm. 189, do 30 de setembro) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), susceptible de ser financiada no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID 19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021.

Finalidade: aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas destinadas a facilitar a execución dun conxunto de servizos profesionais por parte de entidades colaboradoras previamente seleccionadas mediante a Resolución do 25 de agosto de 2021, DOG núm. 169, do 2 de setembro.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG285.2021.1.12.RFAEF

Daniberto, S.A.T. Xuga 1221

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.68.RFAEF

Coterena, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.72.PTAUP

Caravanas New York, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.73.CRIMT

Maderas Jesús Lamas, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.74.RFAEF

Blancohostel, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.76.RFAEF

Limpiezas Top Clean Coruña, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.77.CRIMT

Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.80.EAIPEI

Mecanizados Oliveira, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.81.CRIMT

Soluciones para el Rural Intega, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.83.RFAEF

Cameril, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.85.CRIMT

Viraxes, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.86.CRIMT

Iconología Servicios y Logística, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.87.RFAEF

Fundación Foltra

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.88.RFAEF

Lugofresh, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.89.RFAEF

Cantera de Montesalgueiro, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.90.RFAEF

Comercial Gran Vía Negreira, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.91.RFAEF

Asorey Carril, Jesús-A Grella Brasería

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.96.RFAEF

Lastra y Viñan, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.98.RFAEF

Cashkit, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.99.RFAEF

Maderas Jesús Lamas, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.100.RFAEF

Cristo Galicia, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.101.RFAEF

Eypar, S.A.-Estudios y Proyectos Archivo

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.102.CRIMT

Blancohostel, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.105.RFAEF

Tormeal, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.106.RFAEF

Ceyma Automatismos, S.L.U.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.107.EAIPEI

Ayeconomics Research Centre, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.108.RFAEF

Porcidre, S.L.

9.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.1.PTAUP

Reser Motor, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.2.PTAUP

Ferretería Valfer, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.10.PTAUP

Motoexpress Neumáticos, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.11.RFAEF

Soom Management, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.13.RFAEF

Manfra Rábade, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.14.RFAEF

Limpieza Higiene y Salud, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.15.RFAEF

H. Caldraga, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.17.RFAEF

Byb Antiroa, S.L.U.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.19.RFAEF

Lis Cidranes, Diego

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.20.RFAEF

Representaciones Celso Isla, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.27.PTAUP

Faustino Carceller, S.L.

10.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.3.RFAEF

Viajes Almar, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.4.AMIC

Cartogalicia, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.5.PTAUP

Revolución Generacional, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.6.RFAEF

Grupo PS Veterinaria, S.C.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.7.RFAEF

Karting Marineda, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.8.RFAEF

Fisioterapia Ronda, S.L.U.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.9.RFAEF

Galuresa

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.21.RFAEF

Santiso Gallego, Jesús

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.22.CRIMT

Hotel Carlos I, S.A.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.23.CRIMT

Silgar Hoteles y Viajes, S.L.U.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.26.AMIC

Mule System, S.A.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.28.RFAEF

Hotel o Val do Naseiro, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.29.RFAEF

Excavaciones Hermanos Otero, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.30.RFAEF

Mesón do Canedo, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.31.RFAEF

Contrafuerte, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.32.CRIMT

Emisión 0 Ingeniería de Energías Renovables, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.34.RFAEF

Coop. de Ptres. Campo de Capela, S.C.G.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.35.CRIMT

Vazva, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.36.PTAUP

Josue de Jahve, C.B.

12.5.2022

10.000,00

9.400,00

IG285.2021.1.37.AMIC

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.38.AMIC

Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.39.RFAEF

Autocares Troncoso, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.40.RFAEF

Herdanza, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.41.RFAEF

Generadores Europeos, S.A.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.42.CRIMT

Jardincelas, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.43.AMIC

Bmc Construction Estudio & Contract, S.L.U.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.44.AMIC

Ideit, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.45.EAIPEI

Suministros Técnicos y Componentes, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.46.EAIPEI

Paradentum, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.47.EAIPEI

Deltro Soldatec, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.48.EAIPEI

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.49.EAIPEI

Weldingtec, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.50.EAIPEI

Bombas Agp, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.51.RFAEF

Soyfer, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.52.EAIPEI

Mecanizados Ogal, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.53.RFAEF

Cierto Blanco, María Jesús

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.54.EAIPEI

Electroson Galicia, S.A.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.55.EAIPEI

Uesti Retail, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.56.PTAUP

Coveko Motor, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.57.EAIPEI

Montajes Cancelas, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.59.PTAUP

Olga Santoni, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.60.EAIPEI

Felix Belso Alfombras, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.61.RFAEF

Lorygar, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.62.RFAEF

Transportes Paraíso, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.63.RFAEF

Miniprecios Zapaterías, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.64.CRIMT

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.65.CRIMT

Recuperadora Gallega de Disolventes, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.66.CRIMT

Miniprecios Zapaterías, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.67.RFAEF

Acelec Instalaciones Eléctricas, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.69.EAIPEI

Muíño Expedición, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.70.PTAUP

Cecodent Clínica Dental, S.L.

12.5.2022

10.000,00

9.400,00

IG285.2021.1.71.CRIMT

No Solo Madera Dr, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.75.EAIPEI

Diseño y Mecanizados de Galicia, S.R.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.78.RFAEF

Acersa Hierros, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.79.RFAEF

Gloswind, S.L.U.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.92.EAIPEI

La Central Heladera Artesana de Ourense, S.L.

12.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.58.RFAEF

Reciclados Plásticos Carballo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.84.RFAEF

Carbónicas Landeira, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.93.CRIMT

Kebab de Pulpo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.94.RFAEF

Mármoles Gumersindo Rey, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.95.EAIPEI

Café, Té y Complementos, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.97.RFAEF

Casanova Lugo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.103.RFAEF

Transportes David Álvarez, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.109.PTAUP

Talleres y Grúas Fernández, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.110.RFAEF

Comercial Cereijo, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.111.RFAEF

Ocio Marineda, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.112.AMIC

Adegas Terra de Asorei, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.113.RFAEF

Garrote Metropolitana, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.114.RFAEF

Polizaplus Broker Digital, S.L.

13.5.2022

10.000,00

9.400,00

IG285.2021.1.115.CRIMT

Agro Bazan, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.116.CRIMT

Eirado da Leña, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.117.RFAEF

Flordeleite, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.118.CRIMT

Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.119.RFAEF

Ferretería Echegaray, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.121.RFAEF

Inserpyme Global, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.122.RFAEF

Exclusivas Revoltosa, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.123.EAIPEI

Netun Solutions, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.124.AMIC

Enxenia, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.125.AMIC

Bran Serigrafic, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.126.AMIC

S. Coop. Gallega del Mar San Miguel, S. Coop.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.127.CRIMT

Camping Bayona Playa, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.128.PTAUP

Valar Iniciativas y Desarrollos, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.129.CRIMT

Prosistemas-Productos y Sistemas Aplicados, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.130.PTAUP

Luisa Abalde, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.131.EAIPEI

Bran Serigrafic, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.132.RFAEF

Probotec Procesos Industriales, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.134.RFAEF

Dosgar Alimentación Lugo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.135.CRIMT

Hebe Sport, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.136.CRIMT

Cesáreo Gómez, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.137.CRIMT

A Roda dos Yoruguas, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.138.CRIMT

Santiso Gallego, Jesús

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.139.CRIMT

Aporta Comunicación Ambiental, S.L.U.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.140.CRIMT

Cooperativa de Camiones Basculantes Codebas, S.C.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.141.EAIPEI

Celtronic, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.142.EAIPEI

Co2 Smart Tech, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.143.CRIMT

Vertifil Industrial, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.144.CRIMT

Uniter Etiquetas, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.145.CRIMT

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.147.EAIPEI

Fernández do Campo, María Lydia

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.148.CRIMT

Construcciones López Cao, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.149.CRIMT

Coop. de Transportistas de Mercancías del Puerto de la Coruña

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.151.CRIMT

Proteción Medio Ambental, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.152.PTAUP

Taberna do Pepiño, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.153.AMIC

Taberna do Pepiño, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.154.EAIPEI

Bordello Globaltea, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.155.PTAUP

Parking Central Cba., S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.156.AMIC

H Paniagua, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.157.RFAEF

Pandellino Bakery, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.158.RFAEF

Garrote Perfumería y Cosmética, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.159.CRIMT

Cocinacavok, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.160.PTAUP

José Cesáreo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.161.EAIPEI

Veiga Pérez, Jorge

13.5.2022

10.000,00

9.400,00

IG285.2021.1.162.CRIMT

Amodiño Eche o Que Hai, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.163.EAIPEI

Tamboura Films, S.L.U.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.164.AMIC

Cosméticos Anfer, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.165.PTAUP

Martínez Rosa, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.166.CRIMT

Montajes Metálicos Pan Añón, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.167.EAIPEI

Espazo Ensina, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.168.CRIMT

Frimarte, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.169.CRIMT

Pretensados Campo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.170.CRIMT

Gastrourense, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.171.EAIPEI

Elemental Street, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.172.EAIPEI

Rei Zentolo, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.173.EAIPEI

Maritime Steel, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.174.AMIC

I-Grape Laboratory, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.175.EAIPEI

Management Operativo 3.0, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.176.CRIMT

Monli, S.A.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.177.EAIPEI

Representaciones Celso Isla, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.179.EAIPEI

Play Plan Cultural, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.180.CRIMT

Limpiezas Top Clean Coruña, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.181.CRIMT

Maritime Global Services, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.182.CRIMT

Lucía Freitas, S.L.U.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.183.CRIMT

Francisco López Restaurante España, S.L.

13.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.146.CRIMT

Kalandraka Editora, S.L.

23.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.150.PTAUP

Gallega de Proyectos y Servicios, S.L.

23.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.33.CRIMT

Villasante Armas, Álvaro

30.5.2022

10.000,00

9.400,00

IG285.2021.1.104.RFAEF

Congeladora Lucense y Servicios Auxiliares, S.L.

30.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.133.EAIPEI

Berce Patrimonial, Soc. Coop. Galega

30.5.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.24.CRIMT

Hotel Nuevo Astur, S.L.

7.6.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.18.RFAEF

Protosolar, S.L.U.

13.6.2022

8.264,46

7.664,46

IG285.2021.1.25.CRIMT

Astilleros Placeres, S.L.

13.6.2022

8.264,46

7.664,46

Norma reguladora: Resolución do 5 de abril de 2022 (DOG núm. 69, do 8 de abril) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar a posta en marcha das seguintes liñas de préstamo: a) préstamos para investimentos estratéxicos; b) préstamos para financiar a operativa de centros tecnolóxicos, asociacións empresariais, fundacións e entidades que desenvolvan actividades económicas, actividades de I+D ou presten servizos de interese para o tecido empresarial galego; c) préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar naval e d) préstamos para financiar a operativa de industrias afectadas polo incremento de prezo de materias primas e de subministracións como consecuencia da invasión de Ucraína por Rusia.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da concesión

Préstamo concedido (euros)

Axuda implícita (euros)

IG262.2022.1.1

Fundación Kertor de Interés Gallego

20.6.2022

600.000,00

44.057,23

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimento das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e coas sociedades de garantía recíproca (Programa microcréditos).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das microempresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7700 e 05.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2016.1.38

Barciela Carballido, Manuel

23.5.2022

15.000,00

2.751,36

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (liña pequenas empresas).

Finalidade: reducir os custos do financiamento das pequenas empresas para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2017.1.492

Clínica Dental Cuidadent, S.L.

27.5.2022

54.000,00

5.159,34

Norma reguladora: Resolución do 9 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 19, do 29 de xaneiro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.03; actuación CPSO 03.04.03.01; campo de intervención: 066; liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2020.1.3

Rus Creative Matters, S.L.

6.4.2022

39.700,00

27.790,00

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG núm. 119, do 18 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización Covid-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada pola COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das categorías relacionadas no artigo 1 das bases reguladoras.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7706 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria é susceptible de financiamento no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG278.2020.1.1413

Rodríguez Gómez, Antonio

27.5.2022

10.000,00

8.000,00

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG núm. 124, do 25 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Finalidade: contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante a adopción de medidas para crear espazos seguros, e introducir cambios nas prácticas empresariais que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG281.2020.1.302

Disbegal, S.A.

13.5.2022

1.842,15

1.473,72

IG281.2020.1.249

Royal Turismo, S.L.

23.6.2022

2.907,50

2.326,00

Norma reguladora: Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG núm. 244, do 3 de decembro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021.

Finalidade: subvencionar as seguintes actividades: 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados, na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-4702 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computando como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación: 3.4.1.6; campo de intervención CE001; liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG283.2021.1.1660

Carvichu, S.L.

3.5.2022

24.892,76

19.914,21

IG283.2021.1.1696

Piñeiro Álvarez, Alberto

19.5.2022

8.177,98

6.542,39

IG283.2021.1.187

López Carmona, C.B.

23.5.2022

7.000,00

5.600,00

IG283.2021.1.478

Hostal as Rodas 2010, S.L.U.

23.5.2022

3.937,66

3.150,13

IG283.2021.1.629

De Miguel Matilla, Paloma Elena

23.5.2022

4.000,00

3.200,00

IG283.2021.1.944

Lovelle Dasilva, Manuel

23.5.2022

3.740,00

2.992,00

IG283.2021.1.1192

Queiruga Castro, Ana

23.5.2022

13.680,00

10.944,00

IG283.2021.1.1319

Canillas Fuentes, Manuel

23.5.2022

10.500,00

8.400,00

Norma reguladora: Resolución do 17 de decembro de 2020 (DOG núm. 4, do 8 de xaneiro), pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, especialmente tras a negativa influencia socioeconómica da crise do coronavirus, cara a fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores, o Igape desenvolve este sistema de apoio a proxectos de ata 400.000 € de axuda. Con este programa de axudas preténdese favorecer tamén o reemprendemento e a cooperación interempresarial nas cuestións relacionadas coa xestión, distribución e loxística dos produtos e servizos, tanto na oferta coma na demanda.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computando como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de actuación 50.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2021.1.380

Proyectos de Matricería Orensana, S.L.L.

6.6.2022

565.146,68

400.000,00

Norma reguladora: Resolución do 23 de decembro de 2020 (DOG núm. 16, do 26 de xaneiro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2021), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar a empresa galega no desenvolvemento e implementación dun programa de internacionalización dixital da empresa.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, campo de intervención 066 e liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG272.2021.1.2

Law356 Servicios Jurídicos, S.L.

3.6.2022

64.000,00

51.200,00

Norma reguladora: Resolución do 29 de xuño de 2021 (DOG núm. 130, do 9 de xullo) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada pola COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das categorías relacionadas no artigo 1 das bases reguladoras.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria é susceptible de ser financiada ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG278.2021.1.102

Ínter Pb Finanzas Clave, S.L.

5.4.2022

4.389,28

3.511,42

IG278.2021.1.248

Segurlamas, S.L.

5.4.2022

10.000,00

8.000,00

IG278.2021.1.369

Fb2 Estudio de Ingeniería, S.L.

5.4.2022

4.065,65

3.252,52

IG278.2021.1.1152

Anter Consultores, S.L.P.

5.4.2022

8.976,96

7.181,57