Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 25 de maio de 2023 Páx. 31566

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2023 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (catedrático/a de universidade).

En virtude do disposto na disposición transitoria décima primeira da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (LOSU), e de conformidade co establecido no artigo 62 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (en diante, LOU); no Real decreto 1312/2007, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio, e no 1313/2007, do 5 de outubro, que regulan, respectivamente, a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios e o réxime dos correspondentes concursos de acceso; nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (no sucesivo, estatutos da USC), aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente (en diante, Regulamento), aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 27 de setembro de 2019.

En cumprimento do Acordo no Consello de Goberno desta universidade, do 28 de abril de 2023, e despois de aprobada a oferta de emprego público para o ano 2022, publicada pola Resolución do 25 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 31 de maio), e, para o ano 2023, pola Resolución do 27 de marzo de 2023 (DOG do 3 de abril), esta reitoría, no exercicio das competencias atribuídas polo artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, resolve convocar os concursos de acceso a cincuenta (50) prazas do corpo de catedráticos de universidade (corenta e seis (46) delas pola quenda de promoción interna e catro (4) pola quenda libre), correspondentes á oferta de emprego público de 2023, e unha (1) praza deste mesmo corpo, correspondente á oferta de emprego público de 2022, que foi convocada pola Resolución reitoral do 2 de decembro de 2022 (BOE do 12 de decembro) e resultou deserta, todas elas relacionadas no anexo I.1 desta resolución, con suxeición ás seguintes bases:

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Estes concursos rexeranse polo disposto na LOU e no Real decreto 1312/2007, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, que regulan, respectivamente, a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios e o réxime dos correspondentes concursos de acceso. Ademais, regularanse polo disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP); na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP); no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social; nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela; no Regulamento; nas bases desta convocatoria e, con carácter supletorio, polo previsto na lexislación xeral de funcionarios civís do Estado.

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñan nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas adxudicatarias non suporán en ningún caso para quen obteña estes postos un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da universidade para asignarlles distintas obrigas docentes e investigadoras. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que deberá desenvolverse a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia Universidade, mesmo no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que se fai referencia nesta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles, excluídos do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, de acordo co disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos, para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

1.4. Esta convocatoria comprende un concurso independente de cada unha das prazas convocadas.

1.5. O prazo máximo para a resolución do concurso será de catro (4) meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral que deberán reunir para poder participar nestas probas selectivas:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, de acordo co disposto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no artigo 88 da LOSU, permita o acceso ao emprego público.

b) Cumprir os requisitos mínimos e máximos de idade legalmente establecidos para o acceso á Administración pública.

c) Estar en posesión do título de doutor e da acreditación pertinente para o corpo de que se trate, de conformidade co establecido no Real decreto 1312/2007; cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 do Real decreto 1313/2007, e, no caso de ser funcionario/a do mesmo corpo, non estar incurso na prohibición do punto 4 do artigo 9 deste real decreto.

As persoas acreditadas que sexan nacionais doutros Estados non membros da Unión Europea poderán tomar parte nos concursos de acceso e, de ser o caso, acceder á función pública cando o Estado da súa nacionalidade lles recoñeza aptitude legal aos/ás españois/as para ocuparen na docencia universitaria posicións análogas ás dos/das funcionarios/as docentes na universidade española.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar, unha vez nomeados/as funcionarios/as, un nivel de coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Aboar as taxas previstas na base 3.5.

2.2. Requisitos de carácter específico.

2.2.1. Para ser admitido á realización das probas selectivas correspondentes ás prazas de promoción interna ao corpo de catedrático/a de universidade, as persoas candidatas deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 62.2 da LOU e ter a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de profesores e profesoras titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

2.3. A posesión de todos os requisitos estará referida sempre á data de expiración do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo, excepto no caso sinalado no punto 2.e), que poderán acreditar as persoas candidatas propostas nos termos establecidos no punto 9.1 desta convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, xunto coa documentación correspondente en formato pdf, unicamente por medios electrónicos, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm). Para realizar a inscrición, as persoas interesadas deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

No caso de que desexen participar en máis dun concurso, deberán presentar unha solicitude e a documentación acreditativa independente para cada un deles e cubrir os formularios electrónicos citados anteriormente. Non presentar a solicitude electrónica será causa de exclusión e non se poderá reparar no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

Será requisito imprescindible para participar en calquera das prazas a concurso que as persoas aspirantes, no acto de presentación, fagan entrega ao/á presidente/a da Comisión, en formato electrónico, dunha copia do seu curriculum vitae e do seu proxecto investigador. No mesmo acto deberase entregar, igualmente, a documentación acreditativa dos méritos alegados, que se poderá presentar en formato electrónico ou ben en papel.

3.2. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lles sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do nomeamento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresa e motivadamente no momento da inscrición.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 44,17 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e as que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame as persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral e as que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación desta convocatoria e non perciban prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación informática e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento a través do impreso de autoliquidación. Para isto, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dá acceso a través da aplicación informática.

En ningún caso a presentación e o pagamento da taxa suporán a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollan a unha exención ou bonificación e non xustifiquen esta cuestión, de non o teren feito con anterioridade, no prazo de reposición de documentación, serán excluídas do procedemento por non teren feito o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. De ser este o caso, o reintegro realizarase de oficio, para o cal terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/ás Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecidos, e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos. Momento de presentación.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no punto 3.1, presentarase a seguinte documentación:

a) Copia dixitalizada en formato pdf do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, co cal teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos para algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato pdf dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na alínea c) da base 2.1 e na base 2.2. No suposto de ser profesor/a dunha praza de igual categoría, certificación acreditativa do seu desempeño.

As persoas candidatas que pertenzan á Universidade de Santiago de Compostela só deberán presentar os documentos a que se refire este punto, que non consten no seu expediente persoal.

Non presentar os documentos especificados nos puntos citados será causa de exclusión, que deberá emendarse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez (10) días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará unha resolución que aprobe a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm).

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación, ante o reitor, para emendaren os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da dita lista. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión, a persoa aspirante deberá realizar o trámite a través da aplicación de concursos incorporando no punto correspondente a documentación requirida e/ou formular as alegacións que considere pertinentes.

5.4. Rematado o prazo para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado publicará, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que a ditou.

5.5. A inclusión na lista definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para ser nomeado funcionario/a de carreira. A posesión dos requisitos exixidos terá que se acreditar no seu momento.

6. Comisións de selección.

6.1. A composición das comisións de selección é a que figura no anexo II desta convocatoria. De acordo co establecido no artigo 6.4 do Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, os curriculum vitae dos membros da Comisión de Selección poderán ser consultados polas persoas interesadas, durante o tempo que dure o proceso, na páxina web da USC (https://www.usc.gal/gl/institucional/goberno/area/xestionpersoal/PDI/convocatorias/pdipermanente).

6.2. Para a constitución e actuación das comisións aplicarase o disposto no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente da USC. Os membros das comisións deberán absterse de actuar, e as persoas interesadas poderán recusalos, en calquera momento do procedemento, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da LRXSP.

6.3. Unha vez resoltas a renuncia, abstención ou recusación que poidan terse presentado, as persoas afectadas serán substituídas polos/as respectivos/as suplentes. No suposto de que tamén no membro suplente de que se trate concorra algunha das circunstancias de impedimento citadas anteriormente, a súa substitución farase por orde correlativa de nomeamento entre os membros suplentes.

6.4. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de tres meses desde o día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Para isto, a persoa titular da Presidencia da Comisión, logo de consultar cos restantes membros, convocará os membros titulares e, de ser o caso, os suplentes, para proceder ao acto de constitución da Comisión, con indicación do lugar e da data. Ademais, o/a presidente/a deberá informar as persoas candidatas admitidas acerca do acto de constitución e convocalas para o acto de presentación de candidaturas, que deberá ter lugar con posterioridade á constitución da Comisión e á aprobación dos criterios de valoración dos méritos. A convocatoria para o acto de presentación de candidaturas realizarase a través do taboleiro electrónico e incluirá o lugar, a data e a hora de realización.

No acto de constitución, a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes ás distintas fases. En todo caso, a puntuación exixida para superar cada unha das fases non poderá ser superior ao 50 % da cualificación máxima asignada. Polo demais, os criterios deberán axustarse ás pautas que se indican nos baremos recollidos no anexo III.

6.5. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderán ser realizados de maneira presencial ou telemática.

7. Desenvolvemento dos concursos.

7.1. Acto de presentación.

7.1.1. A orde de actuación das persoas aspirantes ás prazas seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra «V», de conformidade co establecido na Resolución do 23 de xaneiro de 2023, da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, para o ano 2023 (DOG do 26 de xaneiro).

7.1.2. No acto de presentación, que será público, as persoas candidatas ás prazas do corpo de catedrático/a de universidade entregaranlle ao/á presidente/a da Comisión unha copia en soporte dixital con forma de lapis de memoria USB do seu curriculum vitae e a documentación acreditativa dos méritos alegados.

O curriculum vitae deberá axustarse no posible ao modelo de currículo do aspirante publicado na páxina do Catálogo de procedementos da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm) e na web do Servizo de Planificación de PDI da USC. En calquera caso, será posible tamén presentar o curriculum vitae noutro formato, preferentemente normalizado.

A documentación acreditativa dos méritos alegados poderase presentar en formato electrónico ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo IV desta convocatoria.

No caso de que as persoas aspirantes opten pola presentación en formato electrónico da documentación acreditativa de méritos, esta deberase organizar en carpetas ordenadas seguindo a estrutura do curriculum vitae.

Se se opta pola presentación en papel, o exemplar da documentación acreditativa terá que ordenarse seguindo a estrutura do curriculum vitae. Recoméndase que os documentos estean numerados en cada unha das páxinas e encadernados ou suxeitos de calquera outro modo que os manteña unidos de maneira sólida e impida a perda da documentación. Os libros e outros materiais non encadernables deberán presentarse en arquivadores ou similares, numerados, no caso de que se entregue máis dun, e identificados co número do concurso e o nome do aspirante. Co fin de facilitar a súa localización, recoméndase que en cada un dos méritos relacionados no curriculum vitae se indique o número de orde da carpeta ou do arquivador que os contén.

7.1.3. No mesmo acto de presentación, as persoas aspirantes ás prazas do corpo de catedrático/a de universidade entregaranlle ao/á presidente/a, ademais do curriculum vitae e da documentación recollida no punto 7.1.2, o proxecto investigador que desenvolverán no caso de serlles outorgada a praza. O proxecto deberase presentar en formato electrónico.

O proxecto investigador terá unha extensión máxima de 50.000 caracteres (espazos incluídos) e deberase referir ao proxecto que desenvolverá a persoa solicitante no caso de serlle outorgada a praza. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/a presidente/a da Comisión de Selección unha copia do texto nun formato electrónico que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

7.1.4. Non serán valorados os proxectos investigadores que incumpran os requisitos de extensión fixados.

7.1.5. O/a secretario/a da Comisión garantirá que a documentación entregada polas persoas concursantes poida ser consultada, antes do inicio das probas, por todas as persoas candidatas presentadas que o desexen.

7.1.6. As probas deberán comezar nun prazo máximo de dez (10) días desde o acto de presentación.

7.1.7. No acto de presentación, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. No lugar de realización do acto deberá estar presente, ademais das persoas aspirantes, como mínimo un membro da Comisión.

7.2. Realización das probas.

7.2.1. Os concursos de acceso ao corpo de catedrático/a de universidade constarán dunha única proba, que será pública e terá unha valoración máxima de 150 puntos. A proba consistirá na exposición e defensa oral dos méritos e historial académico, docente, investigador e de xestión de cada persoa candidata, que terá unha valoración máxima de 100 puntos, e do proxecto investigador que desenvolverá no caso de serlle outorgada a praza, que terá unha valoración máxima de 50 puntos. Esta exposición non poderá exceder os noventa minutos. Seguidamente, a Comisión debaterá coa persoa candidata sobre os contidos da exposición durante un tempo máximo de dúas horas.

Rematada a proba, cada membro da Comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

7.2.2. Nestas probas, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de realización das probas deberá estar presente fisicamente, ademais das persoas aspirantes, cando menos un membro da Comisión.

8. Proposta de provisión.

8.1. De acordo coas valoracións e informes realizados, no prazo máximo de cinco (5) días desde o seguinte ao de finalización da última proba, a Comisión elaborará unha proposta de provisión, que incluirá a relación de todas as persoas candidatas que sexan consideradas aptas para ocupar a praza, ordenadas pola puntuación final acadada no proceso (de maior a menor). No caso de que ningunha das persoas candidatas obteña a puntuación mínima establecida nos criterios, a Comisión elaborará unha proposta de non provisión. Esta proposta farase pública no taboleiro electrónico da Universidade.

Unha vez publicada, a Comisión de Selección remitiralle o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, xunto coa xustificación documental correspondente.

Rematado o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará á súa disposición no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de recurso, a documentación non se poderá retirar ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fose retirada será destruída.

8.2. Contra a proposta de provisión as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación, ante o reitor, no prazo de dez (10) días contados desde o seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico. A reclamación será valorada por unha comisión de reclamacións nos termos e de acordo co procedemento establecido no artigo 20 do Regulamento. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

9. Presentación de documentos e nomeamentos.

9.1. No prazo máximo de vinte (20) días, contados desde o seguinte ao da publicación da proposta de provisión, a persoa candidata proposta en primeiro lugar pola Comisión de Selección deberá presentar os seguintes documentos na Vicerreitoría de Profesorado, ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da LPACAP, para efectuar o seu nomeamento como funcionario/a de carreira do corpo do que se trate:

a) Copia compulsada do título académico requirido para a praza para a cal foi proposta.

b) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separada mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública nin estar inhabilitada para o exercicio das funcións públicas. As persoas aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar, de conformidade co establecido no artigo 7.2 do Real decreto 543/2001, do 18 de maio, sobre acceso ao emprego público da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos de nacionais doutros Estados a que é de aplicación o dereito á libre circulación de traballadores/as, que non están sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

c) Acreditación do requisito exixido na base 2.d) de non padecer enfermidade nin estar afectada por limitación física ou psíquica que impida o desempeño das funcións correspondentes a profesor/a de universidade, mediante a certificación médica oficial ou o informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas).

d) Acreditación do requisito exixido na base 2.e), que se deberá axustar ao seguinte:

As persoas candidatas propostas para ocuparen o posto de catedrático/a de universidade deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga3 ou equivalente.

De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da toma de posesión, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior. De non ser así, a USC realizaralle ao candidato proposto unha proba específica, que terá lugar antes de que transcorran dous anos desde a toma de posesión.

9.2. Aquelas persoas que teñan a condición de funcionarios/as públicos/as de carreira en activo estarán exentos/as de presentar os documentos mencionados nas alíneas b) e c) do número 9.1. No seu lugar, deberán presentar certificación da Administración de que dependan, acreditativa da súa condición de funcionarios/as e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos.

As persoas candidatas que pertenzan á Universidade de Santiago de Compostela só deberán presentar aqueles documentos a que se refire o número 9.1 que non consten no seu expediente persoal.

9.3. O reitor da Universidade de Santiago de Compostela efectuará o nomeamento como funcionario/a de carreira da persoa candidata proposta en primeiro lugar pola Comisión, unha vez que esta presente no prazo a documentación exixida no número 1 desta base. No caso de que a primeira persoa candidata proposta non acredite en tempo e forma as cuestións sinaladas no parágrafo anterior, o reitor procederá, de xeito sucesivo, ao nomeamento das seguintes persoas candidatas propostas segundo a orde establecida pola Comisión de Selección, logo de acreditación por estas dos mencionados requisitos en idéntico prazo de vinte (20) días.

9.4. Os nomeamentos, que especificarán a denominación da praza con indicación da área de coñecemento e do corpo a que pertence, serán publicados no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, e comunicados aos rexistros correspondentes para efectos do outorgamento do número de Rexistro de Persoal e da inscrición no corpo respectivo, así como ao Consello de Universidades.

Con independencia do desenvolvemento de cada un dos concursos, o envío dos nomeamentos para a súa publicación no Boletín Oficial del Estado farase a partir da data recollida na norma 1.5 conxuntamente para as todas as prazas incluídas na convocatoria en que a proposta de provisión sexa firme.

9.5. No prazo máximo de vinte (20) días, contados desde o día seguinte ao da publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario/a de carreira do corpo docente universitario de que se trate. No momento da toma de posesión, a persoa candidata deberá presentar declaración de non estar afectada de incompatibilidade, ou opción no caso de ter outro traballo no sector público.

Estes documentos deberán presentarse no:

• Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador-Colexio San Xerome-Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Vicexerencia-Edificio Biblioteca Intercentros-Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

10. Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición, ante o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata a resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Relación de prazas

Catedrático/a de universidade (quenda de promoción interna)

Nº de concurso: 51C/23.

Nº de prazas: 1(A00728).

Área de coñecemento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Departamento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 52C/23.

Nº de prazas: 1(A00729).

Área de coñecemento: Pediatría.

Departamento: Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 53C/23.

Nº de prazas: 1(A00730).

Área de coñecemento: Psicoloxía Social.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Psicoloxía da intervención social e comunitaria I (G2011332).

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 54C/23.

Nº de prazas: 1(A00731).

Área de coñecemento: Psicoloxía Social.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Selección, avaliación e desenvolvemento de persoal (G3021324).

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 55C/23.

Nº de prazas: 1(A00732).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Teoría e fundamentos do xornalismo (G3032126).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 56C/23.

Nº de prazas: 1(A00680).

Área de coñecemento: Histoloxía.

Departamento: Ciencias Morfolóxicas.

Perfil: Histoloxía humana especial (G2051109).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 57C/23.

Nº de prazas: 1(A00733).

Área de coñecemento: Dereito Civil.

Departamento: Dereito Común.

Perfil: Dereitos reais (G3161122).

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 58C/23.

Nº de prazas: 1(A00734).

Área de coñecemento: Dereito Internacional Privado.

Departamento: Dereito Común.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 59C/23.

Nº de prazas: 1(A00735).

Área de coñecemento: Dereito Financeiro e Tributario.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 60C/23.

Nº de prazas: 1(A00736).

Área de coñecemento: Dereito Penal.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: Dereito penal, parte xeral (G3161221).

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 61C/23.

Nº de prazas: 1(A00737).

Área de coñecemento: Dereito Constitucional.

Departamento: Dereito Público e Teoría do Estado.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 62C/23.

Nº de prazas: 1(A00738).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Cuantitativa.

Perfil: Econometría II (G3061326).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 63C/23.

Nº de prazas: 1(A00739).

Área de coñecemento: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa.

Departamento: Economía Cuantitativa.

Perfil: Econometría I (G3061221).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 64C/23.

Nº de prazas: 1(A00740).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Dirección financeira I (G3071330).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 65C/23.

Nº de prazas: 1(A00741).

Área de coñecemento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Departamento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Perfil: Bioxeoquímica (G1022230).

Centro: Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 66C/23.

Nº de prazas: 1(A00742).

Área de coñecemento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Departamento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 67C/23.

Nº de prazas: 1(A00743).

Área de coñecemento: Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 68C/23.

Nº de prazas: 1(A00744).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Programación orientada a obxectos (G4012225).

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 69C/23.

Nº de prazas: 1(A00745).

Área de coñecemento: Electrónica.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Fundamentos de instrumentación electrónica (G1031325).

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 70C/23.

Nº de prazas: 1(A00746).

Área de coñecemento: Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría.

Departamento: Enxeñaría Agroforestal.

Perfil: Sistemas de información xeográfica I (G4101122).

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 71C/23.

Nº de prazas: 1(A00747).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 72C/23.

Nº de prazas: 1(A00745).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 73C/23.

Nº de prazas: 1(A00749).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: Series de Fourier e introdución ás ecuacións en derivadas parciais (G1011329).

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 74C/23.

Nº de prazas: 1(A00750).

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística, Matemática e Optimización.

Perfil: Estatística (G4012107).

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 75C/23.

Nº de prazas: 1(A00751).

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: Inferencia estatística (G1011325).

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 76C/23.

Nº de prazas: 1(A00752).

Área de coñecemento: Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 77C/23.

Nº de prazas: 1(A00753).

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: Historia e variedade do portugués 2 (G5081439).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 78C/23.

Nº de prazas: 1(A00754).

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: Literatura galega contemporánea: narrativa (G5051423).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 79C/23.

Nº de prazas: 1(A00755).

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: Literatura galega medieval (G5051226).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 80C/23.

Nº de prazas: 1(A00756).

Área de coñecemento: Filoloxía Alemá.

Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemá.

Perfil: Semántica e lexicoloxía alemás (G5081325).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 81C/23.

Nº de prazas: 1(A00757).

Área de coñecemento: Óptica.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 82C/23.

Nº de prazas: 1(A00758).

Área de coñecemento: Óptica.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 83C/23.

Nº de prazas: 1(A00759).

Área de coñecemento: Óptica.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 84C/23.

Nº de prazas: 1(A00760).

Área de coñecemento: Fisioloxía.

Departamento: Fisioloxía.

Perfil: Fisioloxía humana I (G2081201).

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 85C/23.

Nº de prazas: 1(A00761).

Área de coñecemento: Fundamentos de Análise Económica.

Departamento: Fundamentos da Análise Económica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 86C/23.

Nº de prazas: 1(A00762).

Área de coñecemento: Historia Contemporánea.

Departamento: Historia.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 87C/23.

Nº de prazas: 1(A00763).

Área de coñecemento: Historia Contemporánea.

Departamento: Historia.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 88C/23.

Nº de prazas: 1(A00764).

Área de coñecemento: Lingüística Xeral.

Departamento: Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral.

Perfil: Lingüística 2 (G5041201).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 89C/23.

Nº de prazas: 1(A00765).

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Departamento: Microbioloxía e Parasitoloxía.

Perfil: Microbioloxía e parasitoloxía (G2071223).

Centro: Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 90C/23.

Nº de prazas: (A00766).

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Departamento: Microbioloxía e Parasitoloxía.

Perfil: Microbioloxía veterinaria (G2091203).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 91C/23.

Nº de prazas: 1(A00767).

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: Investigación comercial (G3101422).

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 92C/23.

Nº de prazas: 1(A00768).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 93C/23.

Nº de prazas: 1(A00769).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: Tecnoloxía educativa (G3081328).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 94C/23.

Nº de prazas: 1(A00770).

Área de coñecemento: Psicoloxía Básica.

Departamento: Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía.

Perfil: Psicoloxía da linguaxe (G2011228).

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 95C/23.

Nº de prazas: 1(A00771).

Área de coñecemento: Radioloxía e Medicina Física.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: Radioloxía II (G2051332).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 96C/23.

Nº de prazas: 1(A00772).

Área de coñecemento: Nutrición e Bromatoloxía.

Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.

Perfil: Nutrición e bromatoloxía II (G2081327).

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 97C/23.

Nº de prazas: 1(A00773).

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Departamento: Química Orgánica.

Perfil: Estrutura e enxeñaría das proteínas (G1051331).

Centro: Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Catedrático de universidade (quenda libre)

Nº de concurso: 98C/23.

Nº de prazas: 1(A00774).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Teoría de autómatas e linguaxes formais (G4012321).

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 99C/23.

Nº de prazas: 1(A00775).

Área de coñecemento: Literatura Española.

Departamento: Lingüística e Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral.

Perfil: Literatura española do século XVII: poesía (G5041322).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 100C/23.

Nº de prazas: 1(A00776).

Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.

Departamento: Matemáticas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 101C/23.

Nº de prazas: 1(A00777).

Área de coñecemento: Química Orgánica.

Departamento: Química Orgánica.

Perfil: Química (G1051103).

Centro: Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

ANEXO IV

Comisións de selección

Catedrático/a de universidade (quenda promoción interna).

Nº de concurso

51C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Comisión titular

Presidenta

Méndez Álvarez, Estefanía María Salomé

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Costas, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Valverde Pérez, Diana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

González Siso, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Arranz Sanz, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidente

Gómez Márquez, Jaime José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Ramos Martínez, Juan Ignacio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pombo Ramos, Celia María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Naves, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Marín Vieira, María Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de León

Nº de concurso

52C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Pediatría

Comisión titular

Presidente

Peña Quintana, Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Secretario

Rodríguez Martínez, Gerardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

1ª vogal

Aguilera García, Concepción María

T

Catedrática de universide

Universidade de Granada

2ª vogal

Ruíz López, María Dolores

T

Profesora emérita

Universidade de Granada

3º vogal

Castaño González, Luis Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

Comisión suplente

Presidente

Madero López, Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Secretario

Ramos Fuentes, Feliciano Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

1ª vogal

Lareu Huidobro, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Martínez Costa, Cecilia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Codoñer Franch, María del Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

53C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Psicoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Rodríguez, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

2ª vogal

Salanova Soria, María Luisa

T

Catedrática de universidade

Universidade Jaume I, de Castellón

3ª vogal

Expósito Jiménez, Francisca

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

González Cabanach, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

1ª vogal

Díaz Cabrera, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

2º vogal

Chacón Fuertes, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Lila Murillo, Marisol

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

54C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Psicoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Munduate Jaca, María Lourdes

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

2ª vogal

Carrera Levillaín, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

3ª vogal

Tabernero Urbieta, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Comisión suplente

Presidente

Páez Rovira, Darío

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

Secretario

Martínez Tur, Vicente A.

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

1ª vogal

Zornoza Abad, Ana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

2ª vogal

Salanova Soria, María Luisa

T

Catedrática de universidade

Universidade Jaume I, de Castellón

3ª vogal

Díaz Cabrera, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Nº de concurso

55C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Berrocal Gonzalo, Salomé

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

2º vogal

de Aguilera Moyano, Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

3ª vogal

Marta Lazo, Carmen María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Comisión suplente

Presidente

García Galindo, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Sierra Caballero, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

1ª vogal

Peñafiel Saiz, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

2º vogal

López García, Guillermo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Palomo Torres, María Bella

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso

56C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Histoloxía

Comisión titular

Presidente

García-Caballero Parada, Tomás M.

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez-Moldes Rey, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Madrid Cuevas, Juan Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

3ª vogal

Buján Varela, María Julia Aracelí

T

Profesora emérita

Universidade de Alcalá de Henares

Comisión suplente

Presidenta

Bermejo Barrera, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Fraga Rodríguez, Máximo Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Calvo, María Sol

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Peña Amaro, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

3ª vogal

Sánchez Quevedo, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

57C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Dereito Civil

Comisión titular

Presidente

Rebolledo Varela, Ángel Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Díaz Martínez, Ana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Domínguez Luelmo, Andrés Augusto

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

2ª vogal

Guilarte Martín-Calero, Cristina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

3ª vogal

Navas Navarro, Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Comisión suplente

Presidenta

Egúsquiza Balmaseda, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade Pública de Navarra

Secretaria

Nieto Alonso, Antonia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Galicia Aizpurua, Gorka Horacio

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

2º vogal

Serrano Gómez, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Vicente Domingo, Elena María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Burgos

Nº de concurso

58C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Dereito Internacional Privado

Comisión titular

Presidente

Álvarez González, Santiago

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Guzmán Zapater, Mónica

T

Catedrática de universidade

UNED

1º vogal

Esplugues Mota, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

2ª vogal

Castellanos Ruíz, Esperanza

T

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

3ª vogal

González Beilfuss, Cristina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

De Miguel Asensio, Pedro Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

Jiménez Blanco, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

1º vogal

Gacimartín Alférez, Francisco

T

Catedrático de universidade

2º vogal

Arenas García, Rafael

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

3ª vogal

Diago Diago, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso

59C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Dereito Financeiro e Tributario

Comisión titular

Presidente

García Novoa, César

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Juan Lozano, Ana María

T

Catedrática de universidade

1ª vogal

Navarro Faure, Amparo

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

2º vogal

Adame Martínez, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Ribes Ribes, Aurora

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Comisión suplente

Presidente

de la Peña Velasco, Gaspar

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

Ruíz Garijo, Mercedes

T

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

1º vogal

Calderón Carrero, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

2ª vogal

Moreno González, Saturnina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

3ª vogal

Navarro Egea, María Mercedes

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Nº de concurso

60C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Dereito Penal

Comisión titular

Presidente

Lorenzo Salgado, José Manuel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Ferré Olivé, Juan Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

1ª vogal

Vidales Rodríguez, Catalina

T

Catedrática de universidade

Universidade Jaume I, de Castellón

2º vogal

Núñez Paz, Miguel Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

3ª vogal

Trapero Barreales, María Anunciación

T

Catedrática de universidade

Universidade de León

Comisión suplente

Presidenta

Gómez Rivero, Mª del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Secretario

Díaz y García-Conlledo, Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de León

1º vogal

González Cussac, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

2º vogal

de la Mata Barranco, Norberto Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Marín de Espinosa Ceballos, Elena Blanca

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

61C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Dereito Constitucional

Comisión titular

Presidente

Blanco Valdés, Roberto Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Míguez Macho, Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Serra Cristóbal, Rosario Inmaculada

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

2º vogal

Díaz Revorio, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

3ª vogal

Seijas Villadangos, Esther

T

Catedrática de universidade

Universidade de León

Comisión suplente

Presidente

Ruíz Miguel, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lirola Delgado, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ponte Iglesias, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Cotino Hueso, Lorenzo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

3º vogal

Revenga Sánchez, Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Nº de concurso

62C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidenta

Loureiro García, María Luz

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Calvo Babío, Nuria Begoña

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

1º vogal

Marcenaro Gutiérrez, Óscar David

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

López Menéndez, Ana Jesús

T

Catedrática de univerisdade

Universidade de Oviedo

3º vogal

Salinas Jiménez, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Comisión suplente

Presidenta

Iglesias Vázquez, Emma María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

Carmona Badía, Juan Julio Luis

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

González Díaz, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

2º vogal

Vila Lladosa, Luis Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Mancebón Torrubia, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso

63C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa

Comisión titular

Presidenta

Loureiro García, María Luz

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Míguez, Eva María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

1º vogal

Caballero Fernández, Rafael Enrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

Novo Corti, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Faíña Medín, José Andrés

T

Profesor emérito LOU

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Álvarez Pinilla, Antonio María

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Secretaria

Rodríguez Galdo, María Josefina Francisca

P01

Profesora emérita

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Carmona Badía, Juan Julio Luis

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Guerrero Casas, Flor María

T

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

3ª vogal

Iglesias Vázquez, Emma María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

64C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Otero González, Luis Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Calvo Babío, Nuria Begoña

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

1º vogal

Iturralde Jainaga, Txomin

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

2ª vogal

Ayuso Gutiérrez, Mercedes

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

3ª vogal

Maseda García, Amaia

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

Comisión suplente

Presidente

Lago Peñas, Santiago

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Loureiro García, María Luz

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

San José Ruíz de Aguirre, Leire

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

2º vogal

Ayala Calvo, Juan Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de La Rioja

3ª vogal

Mancebón Torrubia, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso

65C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Edafoloxía e Química Agrícola

Comisión titular

Presidente

García-Rodeja Gayoso, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Barral Silva, María Teresa del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Nóvoa Muñoz, Juan Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Paredes Gil, Concepción

T

Catedrática de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

3ª vogal

Turrión Nieves, María Belén

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Álvarez Rodríguez, Esperanza

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Merino García, Agustín

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ramos Martín, María Concepción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Lleida

2º vogal

Navarro Pedreño, José

T

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

3ª vogal

Cantón Castilla, María Yolanda

T

Catedrática de universidade

Universidade de Almería

Nº de concurso

66C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Edafoloxía e Química Agrícola

Comisión titular

Presidenta

Álvarez Rodríguez, Esperanza

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Arias Estévez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

1º vogal

López Piñeiro, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

2ª vogal

Turrión Nieves, María Belén

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

3ª vogal

García Orenes, Fuensanta

T

Catedrática de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Comisión suplente

Presidenta

Fiol López, Sarah

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Merino García, Agustín

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Faz Cano, Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Cartagena

2º vogal

Badía Villas, David

T

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Mérida García, Julieta

T

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Nº de concurso

67C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Comisión titular

Presidente

López Zapata, Emilio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Fernández Rivera, Francisco Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Santamaría, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Bosque Orero, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

3ª vogal

Martín Garzón, Gracia Ester

T

Catedrática de universidade

Universidade de Almería

Comisión suplente

Presidente

Fernández Pena, Anselmo Tomás

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

González Navarro, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

Gil Montoya, Consolación

T

Catedrática de universidade

Universidade de Almería

3ª vogal

Anguita López, Mancia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

68C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Murillo Rodríguez, Juan Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

2º vogal

Teniente López, Ernest

T

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Cataluña

3ª vogal

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Fernández Rivera, Francisco Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Marcos Martínez, Esperanza

T

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

1º vogal

Llamas Nistal, Martín

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

2º vogal

Canal Velasco, José Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

3ª vogal

Gómez López, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso

69C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Electrónica

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Vázquez, Ángel Benito

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretario

Cabello Ferrer, Diego

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Aldea Chagoyen, Concepción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Fernández de Ávila López, Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Comisión suplente

Presidente

Vidal Verdú, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Santamaría, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Pérez Higueras, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Jaén

3ª vogal

Pérez-Aloe Valverde, Raquel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

Nº de concurso

70C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Comisión titular

Presidente

Merino García, Agustín

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Diéguez Aranda, Ulises

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Loureiro García, María Luz

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Ramil Rego, Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Amor López, Margarita

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Fernández Prieto, Lourenzo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez González, Juan Gabriel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Álvarez Rodríguez, Esperanza

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

García-Ferrer Porras, Alfonso

T

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

3ª vogal

Turrión Nieves, María Belén

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Nº de concurso

71C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidente

Arce Arce, Alberto

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Soto Campos, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Mosquera Corral, Anuska

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

González Velasco, Juan Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

3º vogal

Cameselle Fernández, Claudio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Méndez Pampín, Ramón

P01

Profesor emérito LOU

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Taboada Antelo, Pablo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Pérez, Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Ortiz Uribe, Inmaculada

T

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

3º vogal

Gomis Yagües, Vicente R.

T

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Nº de concurso

72C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidente

Lema Rodicio, Juan Manuel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Moreira Vilar, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Omil Prieto, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sanromán Braga, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

3º vogal

Rodríguez-Roda Layret, Ignasi

T

Catedrático de universidade

Universidade de Girona

Comisión suplente

Presidente

Méndez Pampín, Ramón

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Mosquera Corral, Anuska

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Roca Bordello, Enrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Balaguer Condom, Maria Dolors

T

Catedrática de universidade

Universidade de Girona

3ª vogal

Ibáñez Mendizábal, Raquel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

Nº de concurso

73C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Análise Matemática

Comisión titular

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Otero Espinar, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Lombardía Cortiña, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Núñez Jiménez, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidente

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Febrero Bande, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Vázquez Abal, María Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Liz Marzán, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Jiménez Gamero, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso

74C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Francisco Fernández, Mario

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

1ª vogal

Ruíz Medina, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

2ª vogal

Lillo Rodríguez, Rosa Elvira

T

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

3ª vogal

Gil Álvarez, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

Febrero Bande, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Roca Pardiñas, Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

1ª vogal

Fiestras Janeiro, María Gloria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

2º vogal

Carrizosa Priego, Emilio José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Martínez Miranda, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

75C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Fiestras Janeiro, María Gloria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

1º vogal

Cuevas González, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

2ª vogal

Ruíz Medina, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Gil Álvarez, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

Febrero Bande, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lombardía Cortiña, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

1º vogal

Francisco Fernández, Mario

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Carrizosa Priego, Emilio José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Martínez Miranda, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

76C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Comisión titular

Presidenta

Alonso Fernández, María Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Álvarez Lorenzo, Carmen Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Méndez, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Torres Suárez, Ana Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3º vogal

Peris Ribera, José Esteban

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidente

Concheiro Nine, Ángel Joaquín

P01

Profesor emérito LOU

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Torres López, María Dolores Ramona

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Otero Espinar, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

García Sánchez, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Igartua Olaechea, Manuela

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

Nº de concurso

77C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Filoloxías Galega e Portuguesa

Comisión titular

Presidente

Feijó Torres, Elías José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Fidalgo Francisco, Elvira

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Mariño Paz, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Blanco Valdés, Carmen Fátima

T

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

3º vogal

Morala Rodríguez, José Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de León

Comisión suplente

Presidente

Regueira Fernández, Xosé Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Carracedo Fraga, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Rosa Grincho Serra, Pedro Emanuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Sánchez Trigo, María Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

78C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Filoloxías Galega e Portuguesa

Comisión titular

Presidente

Feijo Torres, Elías José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Cabo Aseguinolaza, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Olaciregui Alustiza, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

2ª vogal

Bacardí Tomàs, Montserrat

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

3º vogal

Mejía Ruíz, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Regueira Fernández, Xosé Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Millet Schroder, Víctor

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fidalgo Francisco, Elvira

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Kortazar Uriarte, Jon Batti

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Lluch Crespo, Gemma

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

79C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Filoloxías Galega e Portuguesa

Comisión titular

Presidente

Monteagudo Romero, Xosé Henrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lorenzo Gradín, María Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martíns, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Lisboa

2ª vogal

Gordón Peral, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

3º vogal

Casanova Herrero, Emili

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidente

Fernández Rei, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Regueira Fernández, Xosé Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fidalgo Francisco, Elvira

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Mejía Ruíz, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Becker, Lidia

T

Catedrática de universidade

Leibniz Universität Hannover

Nº de concurso

80C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Filoloxía Alemá

Comisión titular

Presidente

Millet Schroder, Víctor

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Regueira Fernández, Xosé Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Vilar Sánchez, Karin

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

2º vogal

Balzer Haus, Berit

T

Profesor emérito LOU

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel Sofía

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Acuña Fariña, Juan Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Pino Serrano, Mª Dolores Laura

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Corbella Díaz, Dolores Covadonga

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

2º vogal

Gimber, Arno

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3ª vogal

Balbuena Torezano, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Nº de concurso

81C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Óptica

Comisión titular

Presidente

Liñares Beiras, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez González, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Acosta Plaza, Eva María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Cabeza Gras, Óscar

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Segade Zas, Luisa María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Fernández Pérez, Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

González Ferreiro, Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Varela Cabo, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Fernández, Jesús María

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

3º vogal

Chamorro Posada, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Nº de concurso

82C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Óptica

Comisión titular

Presidenta

Acosta Plaza, Eva María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Mira Pérez, Jorge

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

López-Higuera, José Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

2º vogal

Zubia Zaballa, Joseba Andoni

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Ulla Miguel, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Liñares Beiras, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez González, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Pérez, Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Mínguez Vega, María Gladys

T

Catedrática de universidade

Universidade Jaume I, de Castellón

3ª vogal

Weigand Talavera, Rosa María

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Nº de concurso

83C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Óptica

Comisión titular

Presidente

Liñares Beiras, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Acosta Plaza, Eva María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Pérez, Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Cagigal, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

3ª vogal

Segade Zas, Luisa María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Varela Cabo, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Amigo Pombo, Alfredo José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Cortina Gil, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Weigand Talavera, Rosa María

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

3º vogal

Calleja Gómez, Montserrat

T

Profesora de investigación

Instituto de Micro y Nanotecnología

Nº de concurso

84C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Fisioloxía

Comisión titular

Presidente

Diéguez González, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Álvarez Villamarín, María Clara

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Domínguez Puente, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Luque Huertas, Raúl Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

3ª vogal

Giralt Oms, Marta

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Pérez Fernández, Román

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Loza García, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez-Moldes Rey, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Tena Sempere, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

3º vogal

Soengas Fernández, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

85C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Fundamentos de Análise Económica

Comisión titular

Presidente

Faíña Medín, José Andrés

T

Profesor emérito LOU

Universidade da Coruña

Secretaria

Loureiro García, María Luz

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

López Rodríguez, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

2ª vogal

Salinas Jiménez, María del Mar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

3ª vogal

Rodríguez Míguez, Eva María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Hervés Beloso, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Iglesias Vázquez, Emma María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

1º vogal

Romero Luna, Isidoro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

2º vogal

Maza Fernández, Adolfo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

3ª vogal

Rivera Castiñeira, María Berta

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

86C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Historia Contemporánea

Comisión titular

Presidente

Villares Paz, Ramón

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Núñez Seijas, Xosé Manoel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Duch Plana, Montserrat

T

Catedrática de universidade

Universidade Rovira i Virgili

2ª vogal

Cenarro Lagunas, María Ángela

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

3º vogal

Rivera Blanco, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

Comisión suplente

Presidente

Fernández Prieto, Lourenzo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Domínguez Castro, Luís

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

1ª vogal

Saavedra Vázquez, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sueiro Seoane, Susana

T

Catedrática de universidade

UNED

3º vogal

Thomàs Andreu, Joan Maria

T

Catedrático de universidade

Universidade Rovira i Virgili

Nº de concurso

87C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Historia Contemporánea

Comisión titular

Presidente

Villares Paz, Ramón

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Prieto, Lourenzo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ortega López, Teresa María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

2º vogal

Cobo Romero, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Sierra Alonso, María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Domínguez Castro, Luís

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Núñez Seijas, Xosé Manoel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rey Castelao, Ofelia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Lana Berasain, José Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade Pública de Navarra

3ª vogal

Espigado Tocino, María de la Gloria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Cádiz

Nº de concurso

88C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Lingüística Xeral

Comisión titular

Presidenta

Fernández Pérez, Milagros

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Ramallo Fernández, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

1º vogal

Mendívil Giró, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

2ª vogal

Ibarretxe Antuñano, Iraide

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Galán Rodríguez, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

Comisión suplente

Presidenta

Dorta Luis, Josefa

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Secretaria

López Díaz, Montserrat

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Azaustre Galiana, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Hernández Sacristán, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Fernández Juncal, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Nº de concurso

89C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Microbioloxía

Comisión titular

Presidenta

Otero Casal, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

García Riestra, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Juárez Giménez, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Barcelona

2ª vogal

Merino Montero, Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

3ª vogal

Béjar Luque, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidenta

Estévez Toranzo, María Alicia Carolina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

López Romalde, Jesús Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Santos Rodríguez, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Pascual Hernández, Álvaro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Llagostera Casas, Montserrat

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Nº de concurso

90C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Microbioloxía

Comisión titular

Presidenta

Caro Vergara, Mª Rosa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Secretaria

Otero Casal, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Ortega Mora, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

2ª vogal

Carvajal Urueña, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de León

3º vogal

de la Fuente López, Ricardo

T

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidenta

Estévez Toranzo, María Alicia Carolina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Salinas Lorente, Lázaro Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

1º vogal

Vázquez Valdés, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

2ª vogal

González Fernández, África

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Miró Corrales, Guadalupe

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Nº de concurso

91C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Comercialización e Investigación de Mercados

Comisión titular

Presidenta

González Vázquez, Encarnación

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Trespalacios Gutiérrez, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

1º vogal

Munuera Alemán, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

2ª vogal

Cervera Taulet, Amparo

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Beerli Palacio, María Asunción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Comisión suplente

Presidenta

Sanzo Pérez, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Secretario

Herrero Crespo, Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

1º vogal

Román Nicolás, Sergio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

2º vogal

Iglesias Argüelles, Víctor

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

3ª vogal

Yagüe Guillén, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Nº de concurso

92C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Leal Millán, Antonio Genaro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretario

Ribeiro Soriano, Domingo Enrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

1ª vogal

González Ramírez, María Reyes

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

2º vogal

Llopis Taberner, Juan

T

Catedrático de universiadea

Universidade de Alicante

3ª vogal

García Benau, María Antonia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidenta

Sanz Blas, Silvia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Secretaria

García Sánchez, Isabel María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

1º vogal

Hidalgo Nuchera, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

2º vogal

Palacios Marqués, Daniel

T

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Valencia

3º vogal

Lassala Navarré, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

93C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Montero Mesa, María Lourdes

P01

Profesora emérita

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Sancho Gil, Juana María

Profesora emérita

Universidade de Barcelona

1º vogal

Rivas Flores, José Ignacio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

2º vogal

Rubia Avi, Bartolomé

T

Caterático de universidade

Universidade de Valladolid

3º vogal

Marcelo García, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Zabalza Beraza, Miguel Ángel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Area Moreira, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

1ª vogal

García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Ana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

2ª vogal

Roig Vila, Rosabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

3º vogal

Bautista García-Vera, Antonio

T

Profesor emérito

Universidade Complutense de Madrid

Nº de concurso

94C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Psicoloxía Básica

Comisión titular

Presidente

Méndez Paz, Castor

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Romero Triñanes, Estrella

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Parmentier, Fabrice

T

Catedrático de universidade

Universidade de Illes Balears

2º vogal

Domínguez Martínez, Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

3ª vogal

Pérez García, Ana María

T

Catedrática de universidade

UNED

Comisión suplente

Presidente

Jiménez García, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Elosúa de Juan, María Rosa

T

Catedrática de universidade

UNED

1º vogal

Arce Fernández, Constantino

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Álvarez González, Carlos J.

T

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

3ª vogal

Andrés Benito, María del Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Illes Balears

Nº de concurso

95C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Radioloxía e Medicina Física

Comisión titular

Presidente

Pumar Cebreiro, José Manuel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lareu Huidobro, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Souto Bayarri, José Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

D’Ocon Navaza, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Ayuso Colella, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Freire-Garabal Núñez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Bermejo Barrera, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Pons Pons, Francesca

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

3ª vogal

Sanz Ferrando, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

96C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Nutrición e Bromatoloxía

Comisión titular

Presidente

Paseiro Losada, Perfecto Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

López Hernández, María Julia Celia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Vázquez Vázquez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Santos Buelga, Celestino

T

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Muniategui Lorenzo, Soledad

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Romero Rodríguez, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Moreda Piñeiro, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Simal Gándara, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

López Mahía, Purificación

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

97C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Química Orgánica

Comisión titular

Presidente

Escuder Gil, Beatriu

T

Catedrático de universidade

Universidade Jaume I, de Castellón

Secretaria

González Bello, Concepción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

González Rodríguez, David

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

2ª vogal

Estévez Braun, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

3º vogal

Morey Salvá, Jeroni

T

Catedrático de universidade

Universidade de Illes Balears

Comisión suplente

Presidenta

Gómez Gallego, María del Mar

T

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretario

Mouriño Mosquera, Antonio

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Granja Guillán, Juan Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sotomayor Anduiza, María Nuria

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Figueredo Galimany, Marta

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Catedrático/a de universidade (quenda libre).

Nº de concurso

98C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Cubillo Villanueva, Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

3ª vogal

Martínez Fernández, Paloma

T

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Herrera Triguero, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Secretario

Cabaleiro Domínguez, José Carlos

T

Catedratico de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Onaindia de la Rivaherrera, Eva

T

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Valencia

2º vogal

Larrañaga Múgica, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

3ª vogal

Del Jesús Díaz, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade de Jaén

Nº de concurso

99C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Literatura Española

Comisión titular

Presidente

Rey Álvarez, Alfonso

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Pérez-Abadín Barro, María Soledad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Montero Cartelle, Emilio

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Noguerol Jiménez, Francisca

T

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Morán Rodríguez, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Fernández Pérez, Milagros

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Casas Vales, Arturo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fidalgo Francisco, Elvira

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Soria Olmedo, Andrés

T

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Blanco Valdés, Carmen Fátima

T

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Nº de concurso

100C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Xeometría e Topoloxía

Comisión titular

Presidenta

Vázquez Abal, María Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

García Río, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Álvarez López, Jesús Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

González Vasco, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

3ª vogal

Hernández Cifre, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Comisión suplente

Presidente

Macías Virgós, Enrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Quintela Estévez, Peregrina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Otero Espinar, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Marrero González, Juan Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de La Laguna

3ª vogal

Martínez López, Consuelo

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Nº de concurso

101C/23

Corpo

Catedrático de universidade

Área de coñecemento

Química Orgánica

Comisión titular

Presidente

Riguera Vega, Ricardo Jesús

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Estévez Cabanas, Ramón José

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cid Fernández, María Magdalena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Fernández Fernández, Rosario

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Fernández González, Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

Fernández Megía, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

González Bello, Concepción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pérez Meiras, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Andreu Martínez, David

T

Catedrático de universidade

Universidade Pompeu Fabra

3ª vogal

Barbero Pérez, Mª Asunción

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

ANEXO III

Baremo para a valoración dos méritos e do historial
das persoas candidatas

Anexo III. Catedrático/a de universidade.

1. Traxectoria investigadora e de transferencia (máximo de 60 puntos; 50 no caso de prazas con vinculación asistencial). Neste punto valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

1.1. Difusión da actividade investigadora.

1.1.1. Publicacións científicas.

1.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

1.2. Proxectos e contratos de investigación.

1.2.1. Participación en proxectos de investigación.

1.2.2. Participación en contratos de investigación.

1.3. Bolsas e contratos de investigación.

1.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

1.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

1.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

1.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

1.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

2. Traxectoria docente (máximo de 30 puntos; 20 no caso de prazas con vinculación asistencial). Neste punto valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

2.1. Dedicación docente.

2.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

2.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

2.1.3. Dirección de traballos académicos.

2.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

2.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

2.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

3. Experiencia asistencial (máximo 20 puntos, só para prazas con vinculación asistencial).

4. Outros méritos relevantes para a praza (máximo 10 puntos).

4.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

4.2. Mobilidade.

4.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

4.4. Outros.

ANEXO IV

Acreditación dos méritos

As comisións de selección poderán admitir e valorar os méritos alegados polos candidatos sempre que, ao seu xuízo, os documentos presentados non ofrezan dúbidas sobre a súa autenticidade e permitan acreditar de forma fidedigna os datos necesarios para a valoración do mérito concreto. De utilizaren esta facultade, as comisións de selección deberán facelo constar na acta de valoración.

1. Traxectoria investigadora e de transferencia.

1.1. Difusión da actividade investigadora.

1.1.1. Publicacións científicas.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf ou ben copia ou exemplar en papel do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e ao número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf ou ben exemplar en papel co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial en que se fagan constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

1.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, pdf ou ben copia en papel do texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e últimas páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf ou copia en papel do resumo ou da presentación.

1.2. Proxectos e contratos de investigación.

1.2.1. Participación en proxectos de investigación.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada e que, ademais, indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

1.2.2. Participación en contratos de investigación.

Certificado da universidade ou do centro de investigación, en que se indiquen a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

1.3. Bolsas e contratos de investigación.

1.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador, e documentación acreditativa do centro ou institución receptora en que conste a duración efectiva da bolsa ou contrato.

1.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

Copia do contrato e documentación acreditativa da súa duración e da función realizada.

1.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que os acrediten.

1.5. Estadías en centros de investigación ou noutras institucións de educación superior.

Documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor, en que se constaten a realización da estadía, as súas datas de inicio e de finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía, expedido pola entidade financiadora.

1.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

2. Traxectoria docente.

2.1. Dedicación docente.

2.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral, a Secretaría Xeral), onde se especifiquen a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. No caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo...), deberase facer constar esta cuestión no certificado correspondente.

2.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servizos prestados) ou privado (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) no cal se recollan a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable o ensino impartido na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

2.1.3. Dirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

2.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

No caso de publicacións impresas, pdf ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e ao número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, ligazón á páxina correspondente ou pdf ou copia impresa do índice e os créditos.

2.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

No caso de participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

No caso de estadías docentes, documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor, en que se constaten a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

Certificación ou documentación acreditativa dos restantes méritos alegados.

2.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

3. Experiencia asistencial (exclusivamente para prazas con vinculación asistencial).

4. Outros méritos relevantes para a praza.

4.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) no cal se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

4.2. Mobilidade.

Certificación ou documentación acreditativa da mobilidade realizada.

4.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

4.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.

4.5. Outros.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.