Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 25 de maio de 2023 Páx. 31624

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2023 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (profesor/a titular de universidade).

En virtude do disposto na disposición transitoria décimo primeira da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do Sistema universitario (LOSU), e de conformidade co establecido no artigo 62 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (en diante LOU); nos reais decretos 1312/2007, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio, e 1313/2007, do 5 de outubro, que regulan, respectivamente, a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios e o réxime dos correspondentes concursos de acceso; nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (no sucesivo estatutos da USC), aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente (en diante Regulamento), aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 27 de setembro de 2019.

En cumprimento do Acordo do Consello de Goberno desta universidade do 28 de abril de 2023, e unha vez aprobada a oferta de emprego público correspondente ao ano 2022, publicada pola Resolución do 25 de maio de 2022 (DOG do 31 de maio), e para o ano 2023, pola Resolución do 27 de marzo de 2023 (DOG do 3 de abril), esta reitoría, no exercicio das competencias atribuídas polo artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, resolve convocar o concurso de acceso a 43 prazas de profesorado titular de universidade (32 delas incluídas na oferta de emprego público de 2023, 2 delas dentro da reserva de prazas para a incorporación de persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais ou internacionais que obtivesen o certificado I3; e 11 prazas correspondentes á OPE 2022, 3 delas dentro da reserva de prazas para a incorporación de persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais ou internacionais que obtivesen o certificado I3), todas elas relacionadas no anexo I desta convocatoria, con suxeición ás seguintes bases:

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso rexerase polo disposto na LOU e no Real decreto 1312/2007, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio, e o Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, que regulan, respectivamente, a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios e o réxime dos correspondentes concursos de acceso. Ademais, regularase polo disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante LPACAP); na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante LRXSP); no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social; nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela; no Regulamento; nas bases desta convocatoria e, con carácter supletorio, polo previsto na lexislación xeral de funcionarios civís do Estado.

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñan nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberá asumir a persoa adxudicataria non suporán en ningún caso, para quen obteña este posto, un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitará a competencia da universidade para asignarlle distintas obrigas docentes e investigadoras. Do mesmo modo, a referencia ao centro en que deberá desenvolverse a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que se fai referencia nesta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, de acordo co disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos para estes efectos os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo; en calquera caso ampliarase en ambos os campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

1.4. A presente convocatoria comprende un concurso independente de cada unha das prazas convocadas.

1.5. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 4 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral que deberán reunir para poder participar nestas probas selectivas:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, de acordo co disposto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no artigo 88 da LOSU, permita o acceso ao emprego público.

b) Cumprir os requisitos mínimos e máximos de idade legalmente establecidos para o acceso á Administración pública.

c) Estar en posesión do título de doutor e da acreditación pertinente para o corpo de que se trate, de conformidade co establecido no Real decreto 1312/2007; cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 do Real decreto 1313/2007, e no caso de ser funcionario/a do mesmo corpo, non estar incurso na prohibición do punto 4 do artigo 9 deste real decreto.

As persoas acreditadas que sexan nacionais doutros Estados non membros da Unión Europea poderán tomar parte nos concursos de acceso e, de ser o caso, acceder á función pública cando o Estado da súa nacionalidade recoñeza aptitude legal aos/ás españois/las para ocupar na docencia universitaria posicións análogas ás dos/das funcionarios/as docentes na universidade española.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar, unha vez nomeados/as funcionarios/as, un nivel de coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder á mesma categoría profesional á que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Aboar as taxas previstas na base 3.5.

2.2. Requisitos de carácter específico.

2.2.1. Para ser admitido/a nos concursos de acceso a prazas de profesores/as titulares de universidade incluídas na reserva de prazas para a incorporación de investigadores/as do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia, será necesario acreditar a obtención do certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia de entre os recoñecidos para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

2.3. A posesión de todos os requisitos estará referida sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo, excepto no caso sinalado no punto 2.e), que poderá acreditar a persoa candidata proposta nos termos establecidos no punto 9.1 desta convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente en formato pdf, unicamente por medios electrónicos, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm). Para realizar a inscrición as persoas interesadas deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

Non presentar a solicitude electrónica será causa de exclusión e non se poderá reparar no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

Será requisito imprescindible para participar no proceso que as persoas aspirantes, no acto de presentación, fagan entrega ao/á presidente/a da comisión, en formato electrónico, dunha copia do seu curriculum vitae, do seu proxecto investigador e do proxecto de actividades docentes. No mesmo acto deberase entregar, igualmente, a documentación acreditativa dos méritos alegados, que se poderá presentar en formato electrónico ou ben en papel.

3.2. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do nomeamento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresa e motivadamente no momento da inscrición.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC a cantidade de 44,17 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e as que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame as persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral e as que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación desta convocatoria, e non perciban prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación informática e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento a través do impreso de autoliquidación. Para isto, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para isto, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se dá acceso a través da aplicación informática.

En ningún caso a presentación e pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non xustifiquen ese extremo, de non telo feito con anterioridade, no prazo de reposición de documentación, serán excluídas do procedemento por non ter feito o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. De ser este o caso, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecidos e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos. Momento de presentación.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no punto 3.1, presentarase a seguinte documentación:

a) Copia dixitalizada en formato pdf do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato pdf dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra c) da base 2.1 e na base 2.2. No suposto de ser profesor/a dunha praza de igual categoría, certificación acreditativa do seu desempeño.

4.2. Acreditación de requisitos de carácter específico.

As persoas aspirantes a prazas correspondentes ás prazas do corpo de profesores/as titulares de universidade incluídas na reserva do 15 % para o persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais ou internacionais que obtivesen o certificado I3, deberán presentar copia dixitalizada do certificado I3 obtido no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

As persoas candidatas que pertenzan á Universidade de Santiago de Compostela só deberán presentar os documentos a que se refire este punto que non consten no seu expediente persoal.

Non presentar os documentos especificados nos puntos citados será causa de exclusión, que deberá emendarse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará unha resolución que aprobe a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm).

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación ante o reitor para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da dita lista. Se non o fan, serán excluídas definitivamente do proceso selectivo sen ter dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión a persoa aspirante deberá realizar o trámite a través da aplicación de concursos, incorporando no punto correspondente a documentación requirida e/ou formular as alegacións que considere pertinentes.

5.4. Rematado o prazo para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que a ditou.

5.5. A inclusión na lista definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para ser nomeado funcionario/a de carreira. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisión de Selección.

6.1. A composición das comisións de selección é a que figura no anexo II desta convocatoria. De acordo co establecido no artigo 6.4 do Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, os curriculum vitae dos membros da Comisión de Selección poderán ser consultados polas persoas interesadas, durante o tempo que dure o proceso, na páxina web da USC (https://www.usc.gal/gl/institucional/goberno/area/xestionpersoal/PDI/convocatorias/pdipermanente).

6.2. Para a constitución e actuación das comisións aplicarase o disposto no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente da USC. Os membros da Comisión deberán absterse de actuar, e as persoas interesadas poderán recusalos, en calquera momento do procedemento, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da LRXSP.

6.3. Unha vez resoltas a renuncia, abstención ou recusación que se puidesen ter presentado, as persoas afectadas serán substituídas polos/as respectivos/as suplentes. No suposto de que tamén no membro suplente de que se trate concorrese algunha das circunstancias de impedimento citadas anteriormente, a súa substitución farase por orde correlativa de nomeamento entre os membros suplentes.

6.4. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de tres meses desde o día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Para isto, a persoa titular da presidencia da comisión, logo de consultar cos restantes membros, convocará os membros titulares e, de ser o caso, os suplentes, para proceder ao acto de constitución da comisión, con indicación do lugar e a data. Ademais, o/a presidente/a deberá informar as persoas candidatas admitidas acerca do acto de constitución e convocalas para o acto de presentación de candidaturas, que deberá ter lugar con posterioridade á constitución da comisión e á aprobación dos criterios de valoración dos méritos. A convocatoria para o acto de presentación de candidaturas realizarase a través do taboleiro electrónico, e incluirá o lugar, a data e a hora de celebración.

No acto de constitución a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes ás distintas fases. En todo caso, a puntuación exixida para superar cada unha das fases non poderá ser superior ao 50 % da cualificación máxima asignada. Polo demais, os criterios deberán axustarse ás pautas que se indican nos baremos recollidos no anexo III.

6.5. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de maneira presencial ou telemática.

7. Desenvolvemento do concurso.

7.1. Acto de presentación.

7.1.1. A orde de actuación das persoas aspirantes á praza seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra V, de conformidade co establecido na Resolución do 23 de xaneiro de 2023, da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia (DOG do 26 de xaneiro).

7.1.2. No acto de presentación, que será público, as persoas candidatas ás prazas do corpo de Profesor/a titular de universidade entregaranlle ao/á presidente/a da comisión unha copia en soporte dixital con forma de lapis de memoria USB do seu curriculum vitae e a documentación acreditativa dos méritos alegados.

O curriculum vitae deberá axustarse no posible ao modelo de currículum do aspirante publicado na páxina do Catálogo de procedementos da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm) e na web do Servizo de Planificación de PDI da USC. En calquera caso, será posible tamén presentar o curriculum vitae noutro formato, preferentemente normalizado.

A documentación acreditativa dos méritos alegados poderase presentar en formato electrónico ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo IV desta convocatoria.

No caso de que as persoas aspirantes opten pola presentación en formato electrónico da documentación acreditativa de méritos, esta deberase organizar en carpetas ordenadas seguindo a estrutura do curriculum vitae.

Se se opta pola presentación en papel, o exemplar da documentación acreditativa terá que ordenarse seguindo a estrutura do curriculum vitae. Recoméndase que os documentos estean numerados en cada unha das páxinas e encadernados ou suxeitos de calquera outro modo que os manteña unidos de maneira sólida e impida a perda da documentación. Os libros e outros materiais non encadernables deberán presentarse en arquivadores ou similares, numerados, no caso de que se entregue máis dun, e identificados co número do concurso e o nome do aspirante. Co fin de facilitar a súa localización, recoméndase que en cada un dos méritos relacionados no curriculum vitae se indique o número de orde da carpeta ou do arquivador que os contén.

7.1.3. No mesmo acto de presentación as persoas aspirantes entregaranlle ao/á presidente/a, ademais do curriculum vitae e a documentación recollida no punto 7.1.2, o proxecto de actividades docentes, así como o proxecto investigador que desenvolverán no caso de lles ser outorgada a praza. Os proxectos citados neste punto deberanse presentar en formato electrónico.

O proxecto de actividades docentes terá unha extensión máxima de 100.000 caracteres (espazos incluídos) e deberase referir á materia indicada no anexo I como perfil da praza ou, cando neste indique «materias da área», a unha materia obrigatoria ou de formación básica adscrita á área de coñecemento de que se trate, das cursadas para a obtención de títulos de carácter oficial de grao ou equivalente na USC. O proxecto deberá recoller, polo menos, os seguintes aspectos: datos descritivos da materia, sentido da materia no plan de estudos, obxectivos, desenvolvemento do temario, metodoloxía de ensino-aprendizaxe, bibliografía e criterios de avaliación. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da Comisión de Selección unha copia do texto nun formato electrónico que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

O proxecto investigador terá unha extensión máxima de 50.000 caracteres (espazos incluídos) e deberase referir ao proxecto que desenvolverá a persoa solicitante no caso de lle ser outorgada a praza. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da Comisión de Selección unha copia do texto nun formato electrónico que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

7.1.4. Non serán valorados os proxectos de actividades docentes e os proxectos investigadores que incumpran os requisitos de extensión fixados.

7.1.5. O/a secretario/a da comisión garantirá que a documentación entregada polas persoas concursantes poida ser consultada antes do inicio das probas por todas as persoas candidatas presentadas que o desexen.

7.1.6. As probas deberán comezar nun prazo máximo de dez días desde o acto de presentación.

7.1.7. No acto de presentación, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. No lugar de celebración do acto deberá estar presente, ademais das persoas aspirantes, como mínimo un membro da comisión.

7.2. Realización das probas.

7.2.1. O concurso de acceso a prazas do corpo de profesorado titular de universidade constará de dúas probas, que serán públicas, cada unha delas de carácter eliminatorio:

a) A primeira proba terá unha valoración máxima de 100 puntos e consistirá na exposición e defensa oral dos méritos e historial académico, docente, investigador, de xestión e, se é o caso, sanitario-asistencial de cada persoa candidata. A exposición non poderá exceder os noventa minutos, e irá seguida dun debate coa comisión durante un tempo máximo de dúas horas.

No caso de que exista unha única persoa aspirante, a comisión, logo de analizar a documentación presentada por esta, se considera por unanimidade que resulta suficiente para a superación da proba, poderá eximila da exposición oral e posterior debate.

Rematada a proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

A persoa que presida a Comisión de Selección publicará no taboleiro electrónico da USC a lista das persoas candidatas que superaron a primeira proba e a convocatoria para a realización da segunda proba.

b) A segunda proba consistirá na exposición oral, en sesión pública, do proxecto de actividades docentes e do proxecto investigador, durante un tempo máximo de noventa minutos. Seguidamente a comisión debaterá coa persoa aspirante á praza sobre os contidos da súa exposición durante un tempo máximo de dúas horas.

Rematada a proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

O proxecto de actividades docentes e o proxecto investigador terán unha valoración máxima de 50 puntos cada un.

c) A puntuación final de cada aspirante será o resultado da suma das puntuacións obtidas na primeira e na segunda proba.

7.2.2. Nestas probas, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de celebración das probas deberá estar presente fisicamente, ademais das persoas aspirantes, cando menos un membro da comisión.

8. Proposta de provisión.

8.1. De acordo coas valoracións e informes realizados, no prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao de finalización da última proba, a comisión elaborará unha proposta de provisión, que incluirá a relación de todas as persoas candidatas que sexan consideradas aptas para ocupar a praza, ordenadas pola puntuación final acadada no proceso (de maior a menor). No caso de que ningunha das persoas candidatas acade a puntuación mínima establecida nos criterios, a comisión elaborará unha proposta de non provisión. Esta proposta farase pública no taboleiro electrónico da universidade.

Unha vez publicada, a Comisión de Selección remitiralle o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, xunto coa xustificación documental correspondente.

Rematado o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará á súa disposición no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de recurso, a documentación non se poderá retirar ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, en caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fose retirada será destruída.

8.2. Contra a proposta de provisión as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor no prazo de dez días contados desde o seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico. A reclamación será valorada por unha Comisión de Reclamacións nos termos e de acordo co procedemento establecido no artigo 20 do Regulamento. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

9. Presentación de documentos e nomeamento.

9.1. No prazo máximo de vinte días contados desde o seguinte ao da publicación da proposta de provisión, a persoa candidata proposta en primeiro lugar pola Comisión de Selección deberá presentar os seguintes documentos na Vicerreitoría de Profesorado, ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da LPACAP, para proceder a efectuar o seu nomeamento como funcionario/a de carreira do corpo de que se trate:

a) Copia compulsada do título académico requirido para a praza para a que foi proposta.

b) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separada mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública nin estar inhabilitada para o exercicio das funcións públicas. As persoas aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar, de conformidade co establecido no artigo 7.2 do Real decreto 543/2001, do 18 de maio, sobre acceso ao emprego público na Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos de nacionais doutros Estados a que é de aplicación o dereito á libre circulación de traballadores/as, que non están sometidas a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

c) Acreditación do requisito exixido na base 2.d) de non padecer enfermidade nin estar afectada por limitación física ou psíquica que impida o desempeño das funcións correspondentes a profesor/a de universidade, mediante a certificación médica oficial ou o informe de saúde emitido polo Servicio Galego de Saúde (Sergas).

d) Acreditación do requisito exixido na base 2.e), que se deberá axustar ao seguinte:

A persoa candidata proposta para ocupar o posto de profesor/a titular de universidade deberá acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga3 ou equivalente.

De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da toma de posesión, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior. De non ser así, a USC realizaralle ao candidato proposto unha proba específica, que terá lugar antes de que transcorran dous anos desde a toma de posesión.

9.2. Aquelas persoas que tivesen a condición de funcionarios/as públicos/as de carreira en activo estarán exentos/as de presentar os documentos mencionados nos parágrafos b) e c) do número 9.1. No seu lugar, deberán presentar certificación da Administración de que dependan, acreditativa da súa condición de funcionarios e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos.

As persoas candidatas que pertenzan á Universidade de Santiago de Compostela só deberán presentar aqueles documentos a que se refire o punto 9.1 que non consten no seu expediente persoal.

9.3. O reitor da Universidade de Santiago de Compostela efectuará o nomeamento como funcionario/a de carreira da persoa candidata proposta en primeiro lugar pola comisión, unha vez que esta presente en prazo a documentación exixida no número 1 desta base. No caso de que a primeira persoa candidata proposta non acredite en tempo e forma os datos sinalados no parágrafo anterior, o reitor procederá, de forma sucesiva, ao nomeamento das seguintes persoas candidatas propostas segundo a orde establecida pola Comisión de Selección, logo de que estas acrediten os mencionados requisitos en idéntico prazo de vinte días.

9.4. O nomeamento, que especificará a denominación da praza con indicación da área de coñecemento e do corpo a que pertence, será publicado no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia e comunicado aos rexistros correspondentes para os efectos do outorgamento do número de rexistro de persoal e da inscrición no corpo respectivo, así como ao Consello de Universidades.

9.5. No prazo máximo de vinte días, contados desde o día seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario/a de carreira do corpo docente universitario de que se trate. No momento da toma de posesión a persoa candidata deberá presentar declaración de non estar afectada de incompatibilidade, ou opción no caso de ter outro traballo no sector público.

Está documentación deberá presentarse en:

• Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador-Colexio de San Xerome-Santiago de Compostela.

• Vicexerencia-Edificio Biblioteca Intercentros-Lugo, se a praza foi convocada para Lugo.

10. Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente poderase interpoñer recurso de reposición ante o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata a resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Relación de prazas

Titular de universidade

Nº de concurso: 2T/23.

Nº de prazas: 1(C01960).

Área de coñecemento: Bioloxía Celular.

Departamento: Bioloxía Funcional.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: Bioloxía da célula (G1022105).

Centro: Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3T/23.

Nº de prazas: 1(C01961).

Área de coñecemento: Botánica.

Departamento: Botánica.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 4T/23.

Nº de prazas: 1(C01962).

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Políticas públicas G3011224.

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 5T/23.

Nº de prazas: 1(C01963).

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Métodos en ciencia política G 3011103.

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 6T/23.

Nº de prazas: 1(C01964).

Área de coñecemento: Psicoloxía Social.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Psicoloxía da intervención Social e Comunitaria G2011332.

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 7T/23.

Nº de prazas: 1(C01965).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Modalidades de ficción e do documental para TV (G3042223).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 8T/23.

Nº de prazas: 1(C01966).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Cultura audiovisual contemporánea G3042329.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 9T/23.

Nº de prazas: 1(C01967).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Expresión sonora e visual G3042221.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 10T/23.

Nº de prazas: (C01968).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Deontoloxía xornalística e sistemas de gobernanza G3032422.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 11T/23.

Nº de prazas: 1(C01969).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Novos soportes e arquitectura da información xornalística (G3032423).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 12T/23.

Nº de prazas: 1(C01970).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Multimedia: teoría, técnica e aplicacións G3032325.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 13T/23.

Nº de prazas: 1(C01971).

Área de coñecemento: Anatomía e Embrioloxía Humana.

Departamento: Ciencias Morfolóxicas.

Perfil: Esplacnoloxía (G2051122).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 14T/23.

Nº de prazas: 1(C01972).

Área de coñecemento: Anatomía e Embrioloxía Humana.

Departamento: Ciencias Morfolóxicas.

Perfil: Embrioloxía Humana G2051107.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 15T/23.

Nº de prazas: 1(C01973).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: Prácticas tuteladas (G2061521).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 16T/23.

Nº de prazas: 1(C01974).

Área de coñecemento: Dereito Civil.

Departamento: Dereito Común.

Perfil: Dereito de sucesións G3161327.

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 17T/23.

Nº de prazas: 1(C01975).

Área de coñecemento: Dereito do Traballo e da Seguridade Social.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: Dereito da Seguridade Social II G3021325.

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 18T/23.

Nº de prazas: 1(C01976).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Ensino e aprendizaxe das ciencias experimentais I G3141226.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 19T/23.

Nº de prazas: 1(C01977).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Aprendizaxe das ciencias da natureza G3121423.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 20T/23.

Nº de prazas: 1(C01978).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: Estrutura económica de Galicia (G3061330).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 21T/23.

Nº de prazas: 1(C01979).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: Estrutura económica de España e da UE G3061324.

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 22T/23.

Nº de prazas: 1(C01980).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: Desenvolvemento rexional e desenvolvemento local G3061328.

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 23T/23.

Nº de prazas: 1(C01981).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Dirección Financeira I G3071330.

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 24T/23.

Nº de prazas: 1(C01982).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Contabilidade de custos: cálculo, análise e control G3101221.

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 25T/23.

Nº de prazas: 1(C01983).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Programación orientada a obxectos G4012225).

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 26T/23.

Nº de prazas: 1(C01984).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Robótica móbil G4111423.

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 27T/23.

Nº de prazas: 1(C01985).

Área de coñecemento: Enxeñaría Hidráulica.

Departamento: Enxeñaría Agroforestal.

Perfil: Portos e costas I G4041330.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 28T/23.

Nº de prazas: 1(C01986).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 29T/23.

Nº de prazas: 1(C01987).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 30T/23.

Nº de prazas: 1(C01988).

Área de coñecemento: Farmacoloxía.

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 31T/23.

Nº de prazas: 1(C01989).

Área de coñecemento: Física Atómica, Molecular e Nuclear.

Departamento: Física de Partículas.

Perfil: Física nuclear e de partículas G1031422.

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 32T/23.

Nº de prazas: 1(C01990).

Área de coñecemento: Física Atómica, Molecular e Nuclear.

Departamento: Física de Partículas.

Perfil: Física cuántica I G1031322.

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 33T/23.

Nº de prazas: 1(C01991).

Área de coñecemento: Física da Materia Condensada.

Departamento: Física de Partículas.

Perfil: Fundamentos da Termodinámica G1031223.

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 34T/23.

Nº de prazas: 1(C01992).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: Métodos de análise e interpretación do fenómeno artístico (G5011205).

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 35T/23.

Nº de prazas: 1(C01993).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: Historia das vangardas históricas G5011325.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 36T/23.

Nº de prazas: 1(C01994).

Área de coñecemento: Literatura Española.

Departamento: Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral.

Perfil: Introdución á historia da Literatura española G5041121.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 37T/23.

Nº de prazas: 1(C01995).

Área de coñecemento: Álxebra.

Departamento: Matemáticas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 38T/23.

Nº de prazas: 1(C01996).

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: Marketing dixital G3201226.

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 39T/23.

Nº de prazas: 1(C01997).

Área de coñecemento: Sanidade Animal.

Departamento: Patoloxía Animal.

Perfil: Parasitoloxía veterinaria G2091222.

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 40T/23.

Nº de prazas: 1(C01998).

Área de coñecemento: Proxectos de Enxeñaría.

Departamento: Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría.

Perfil: Proxectos G4091401.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 41T/23.

Nº de prazas: 1(C01999).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Perfil: Dificultades de aprendizaxe e trastornos do desenvolvemento G3141107.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 42T/23.

Nº de prazas: 1(C02000).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: Farmacoloxía G2022202.

Centro: Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 43T/23.

Nº de prazas: 1(C02001).

Área de coñecemento: Química Inorgánica.

Departamento: Química Inorgánica.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: Non metais e os seus compostos (G1041223).

Centro: Facultade de Química.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 44T/23.

Nº de prazas: 1(C02002).

Área de coñecemento: Xeografía Humana.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Departamento: Xeografía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

ANEXO II

Comisións de Selección

Nº de concurso

2T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Bioloxía Celular

Comisión titular

Presidenta

Rodríguez-Moldes Rey, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Candal Suárez, Eva María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Noia Guldrís, Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Castro Castro, Antonio Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Pombal Diego, Manuel Ángel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Lamas Fernández, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Adrio Fondevila, María Fátima

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sánchez Piñón, Laura Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Megías Pacheco, Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Moreno García, Nerea

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Nº de concurso

3T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Botánica

Comisión titular

Presidenta

Aira Rodríguez, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Vázquez Ruiz de Ocenda, Rosa Ana

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Rigueiro Rodríguez, Antonio

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Calvo Galván, Mª Leonor

T

Catedrática de universidade

Universidade de León

3º vogal

Muñoz Sobrino, Castor

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Reyes Ferreira, Otilia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

García González, Ignacio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Soalleiro, Roque Julio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Taboada Castro, Mª Mercedes

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

3ª vogal

López de Silanes, Mª Eugenia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

4T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Maiz Suárez, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ares Castro-Conde, Cristina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gómez-Reino Cachafeiro, Margarita

T

Profesora titular de universidade

UNED

3ª vogal

Lombardo, Emanuela

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

De Artaza Montero, Manuel María

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lagares Diez, María Nieves

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Jaraiz Gulias, Erika

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

López Mira, Álvaro Xosé

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Mateos Díaz, Araceli

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

Nº de concurso

5T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Máiz Suárez, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Lagares Díez, María Nieves

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Rivera Otero, José Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Moreno del Río, Carmelo

T

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Ojeda García, Raquel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Jaraiz Gulias, Erika

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Losada Trabada, Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Montabés Pereira, Juan

T

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Delgado Sotillos, Irene

T

Catedráticoa de universidade

UNED

Nº de concurso

6T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento

Comisión titular

Presidente

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Novo Pérez, Mercedes

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Rodríguez, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

2ª vogal

Salanova Soria, María Luisa

T

Catedrática de universidade

Universidad Jaume I de Castellón

3º vogal

Chacón Fuertes, Fernando

T

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretariª

Seijo Martínez, María Dolores

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Expósito Jiménez, Francisca

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Lila Murillo, Marisol

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

7T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidenta

Ledo Andión, Margarita María

P01

Profesora emérita

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez Salas, Daniel

Tc

Profesor titular de universidade

Universidad Rey Juan Carlos

2º vogal

Fernández Labayen, Miguel

T

Profesor titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

3ª vogal

Ciller Tenreiro, María Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Castro De Paz, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Nicolás, Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidad Rey Juan Carlos

1ª vogal

Abuín Vences, Natalia

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

2ª vogal

Menéndez Menéndez, Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Burgos

3º vogal

Xifra Triadú, Jordi

T

Catedrático de universidade

Universidad Pompeu Fabra

Nº de concurso

8T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidenta

Ledo Andión, Margarita María

P01

Profesora emérita Lou

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

López Gómez, Antía María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Marzal Felici, Javier

T

Catedrático de universidade

Universidad Jaume I de Castellón

2ª vogal

Ciller Tenreiro, María Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

3º vogal

Rúas Araújo, José

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Serrano, Aarón

T

Titular de universidade

Universidad Jaume I de Castellón

2ª vogal

Colaizzi, Giulia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Franquet Calvet, Rosa

T

Catedrática de universidade

Universidad Autónoma de Barcelona

Nº de concurso

9T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidenta

Ledo Andión, Margarita María

P01

Profesora emérita

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rodero Antón, Emma

T

Catedrática de universidade

Universidad Pompeu Fabra

3º vogal

de Aguilera Moyano, Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidenta

Franquet Calvet, Rosa

T

Catedrática de universidade

Universidad Autónoma de Barcelona

Secretario

Vivar Zurita, Hipólito

T

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

1ª vogal

Gutiérrez San Miguel, María Begoña

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

2ª vogal

Tur Viñes, Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

3º vogal

Rúas Araújo, José

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

10T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Marta Lazo, Carmen María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

2ª vogal

Peñafiel Sáiz, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Palomo Torres, María Bella

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidente

Elías Pérez, Carlos José

T

Catedrático de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Secretaria

García Orosa, Berta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Aguado Terrón, Juan Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

3ª vogal

Berrocal Gonzalo, Salomé

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Nº de concurso

11T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

García Orosa, Berta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Palomo Torres, María Bella

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

Peñafiel Saiz, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

3º vogal

Aguado Terrón, Juan Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Comisión suplente

Presidente

Elías Pérez, Carlos José

T

Catedrático de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Secretaria

Marta Lazo, Carmen María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

1ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Moreno Castro, Carolina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3º vogal

Farias Batlle, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso

12T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

García Orosa, Berta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Palomo Torres, María Bella

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

Peñafiel Saiz, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco

3º vogal

Aguado Terrón, Juan Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Comisión suplente

Presidente

Elías Pérez, Carlos José

T

Catedrático de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Secretaria

Marta Lazo, Carmen María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

1ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Moreno Castro, Carolina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

3º vogal

Farias Batlle, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso

13T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Anatomía e Embrioloxía Humana

Comisión titular

Presidente

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Pallares, Jannette

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Herrero Ezquerro, María Trinidad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

3º vogal

Diz Gómez, José Carlos

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Guerra Seijas, María Josefa Natividad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Muñoz Patiño, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vázquez Osorio, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3º vogal

Fuentes Boquete, Isaac Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

14T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Anatomía e Embrioloxía Humana

Comisión titular

Presidente

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Pallarés, Jannette

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Samartin, Alberto Luis

T

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco

3º vogal

Fuentes Boquete, Isaac Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Guerra Seijas, María Josefa Natividad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Muñoz Patiño, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Herrero Ezquerro, María Trinidad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

3º vogal

Diz Gómez, José Carlos

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

15T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Diz Dios, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Feijoo, Javier

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

López-Pintor Muñoz, Rosa María

T

Titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

2ª vogal

Monticelli, Francesca

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Ceballos García, Laura

T

Catedrática de universidade

Universidad Rey Juan Carlos

Comisión suplente

Presidenta

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Limeres Posse, Jacobo

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Hernández Vallejo, Gonzalo

T

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3ª vogal

López Jornet, Pía

T

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Nº de concurso

16T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Dereito Civil

Comisión titular

Presidente

Rebolledo Varela, Ángel Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Carballo Fidalgo, Marta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Espín Alba, Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Álvarez Moreno, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3º vogal

Colina Garea, Rafael

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Diaz Martínez, Ana

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Karrera Egialde, Mikel Mari

T

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco

1º vogal

Navarro Castro, Miguel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Murcia

2ª vogal

Egúsquiza Balmaseda, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidad Pública de Navarra

3ª vogal

Pérez Vallejo, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Almería

Nº de concurso

17T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Comisión titular

Presidente

Gárate Castro, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Ferreiro Regueiro, María Consuelo

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Maneiro Vázquez, Yolanda

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Ron Latas, Ricardo Pedro

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Martínez Girón, Jesús Federico

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

Mella Méndez, Lourdes

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Miranda Boto, José María

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Maroño Gargallo, María del Mar

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rivas Vallejo, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

3º vogal

Carril Vázquez, Xosé Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

18T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

Comisión titular

Presidenta

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Rodríguez, Uxío

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Martín Gámez, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Málaga

3º vogal

Vega Marcote, Pedro

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Lestegás, Francisco

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

López-Gay Lucio-Villegas, Rafael

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Almería

3º vogal

García Carmona, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso

19T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

Comisión titular

Presidenta

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Rodríguez, Uxío

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Martín Gámez, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Málaga

3º vogal

Vega Marcote, Pedro

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Lestegás, Francisco

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

López-Gay Lucio-Villegas, Rafael

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Almería

3º vogal

García Carmona, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso

20T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Vence Deza, Xabier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Chas Amil, María Luisa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Galdo, María Josefina Francisca

P01

Profesora emérita

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Soler Montiel, Marta María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Sevilla

3º vogal

Lago Peñas, Santiago

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

López Iglesias, Edelmiro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Ruzo Sanmartín, Emilio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cancelo Márquez, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Iglesias Vázquez, Emma María

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Rodríguez Modroño, Paula

T

Profesora titular de universidade

Universidad Pablo de Olavide

Nº de concurso

21T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Caballero Fernández, Rafael Enrique

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Martínez Roget, Fidel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Gómez, Núñez, Trinidad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

2ª vogal

Martín-Herrán, Guiomar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

3ª vogal

Guerrero Casas, Flor María

T

Catedrática de universidade

Universidad Pablo de Olavide

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez González, Xosé Antón

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Cancelo Márquez, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Espido Bello, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Martín Martín, José Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

3ª vogal

Muñoz Martos, María del Mar

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso

22T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Vence Deza, Xabier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodil Marzabal, Óscar

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Neira Gómez, María Isabel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Heijs, Jozef Johannes Hendrikus María

T

Profesor titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3ª vogal

Álvarez González, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

López Iglesias, Edelmiro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Espido Bello, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández López, Sara

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

López Rodríguez, Jesús

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Corchuelo Martínez Azúa, María Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Estremadura

Nº de concurso

23T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Otero González, Luis Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández López, Sara

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

López Penabad, María Celia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Castro, Ángel Santiago

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Muíño Vázquez, María Flora

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Aibar Guzman, Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Iturralde Jainaga, Txomin

T

Catedrático de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Iglesias Antelo, Susana

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

24T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Piñeiro Chousa, Juan Ramón

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández López, Sara

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Aibar Guzman, Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Castro, Ángel Santiago

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Muiño Vázquez, María Flora

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Otero González, Luis Alberto

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Aibar Guzmán, Cristina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Barajas Alonso, Ángel Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Calvo Babío, Nuria Begoña

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

25T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Carreira Nouche, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Lama Penín, Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Parapar López, Javier

T

Profesor titular de Universidad

Universidade da Coruña

3ª vogal

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Mucientes Molina, Manuel Felipe

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Barreiro García, Álvaro

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Gómez López, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso

26T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidenta

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Iglesias Rodríguez, Roberto

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Carreira Nouche, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Rebollo, Fernando

T

Profesor titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

3º vogal

Vázquez Regueiro, Carlos

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

García Varea, Ismael

T

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

1ª vogal

Cernadas García, Eva

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández Arregui, Susana

T

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

3º vogal

Bandera Rubio, Antonio Jesús

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso

27T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Hidráulica

Comisión titular

Presidente

Marey Pérez, Manuel Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Valcárcel Armesto, Montserrat

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Rodríguez, María Elena

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

García García, Marta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Estremadura

3º vogal

Ceballos Martínez, José María

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Estremadura

Comisión suplente

Presidente

Dafonte Dafonte, Jorge

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Gil Docampo, María de la Luz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martín Sánchez, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Castro Santos, Laura

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Fernández Rodríguez, Santiago

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Estremadura

Nº de concurso

28T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidenta

Mosquera Corral, Anuska

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Hospido Quintana, Almudena

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Sineiro Torres, Jorge

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Balaguer Condom, María Dolors

T

Catedrática de universidade

Universidade de Girona

3º vogal

Soto Castiñeira, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Méndez Pampín, Ramón

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Franco Uria, María Amaya

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Garrido Fernández, Juan Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Veiga Barbazán, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Domínguez González, Herminia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

29T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidente

Lema Rodicio, Juan Manuel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Martínez, Héctor

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Soto Campos, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

García Cubero, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

3ª vogal

Sáez Jiménez, Cristina

T

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Comisión suplente

Presidente

Omil Prieto, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Gómez Díaz, Diego

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Carballa Arcos, Marta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Caballero Suárez, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Reitor en funcións

3ª vogal

Ruano García, María Victoria

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso

30T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Farmacoloxía

Comisión titular

Presidenta

Loza García, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Toimil, Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Freire-Garabal Núñez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

O´Shea Gaya, María Esther

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3ª vogal

Rodríguez Fernández, Casilda

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Botana López, Luis Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Pérez, María de los Ángeles

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Vilariño del Río, Natalia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Camí Morell, Jordi

T

Catedrático de universidade

Universidad Pompeu Fabra

3ª vogal

Montiel López, Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidad Autónoma de Madrid

Nº de concurso

31T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Física Atómica, Molecular e Nuclear

Comisión titular

Presidente

Santamarina Rios, Cibrán

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Saborido Silva, Juan José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

López Lago, María Elena

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Luzón Marco, Gloria

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

De Oyanguren Campos, María Aránzazu

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidente

Álvarez Muñiz, Jaime

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Gallas Torreira, Abraham Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cortina Gil, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

González Caballero, Isidro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Oviedo

3ª vogal

Cebrián Guajardo, Susana

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso

32T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Física Atómica, Molecular e Nuclear

Comisión titular

Presidente

Álvarez Pol, Héctor

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández Domínguez, Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Álvarez Muñiz, Jaime

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Jungclaus, Andrea

T

Investigadora científica CSIC

Instituto de Física Corpuscular (CSIC, Valencia)

3ª vogal

Andrés Martín, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Saborido Silva, Juan José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

González Ferreiro, Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Torrón Casal, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Moro Muñoz, Antonio Matías

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Rubio Barroso, Berta

Profesora de investigación CSIC

Instituto de Física Corpuscular

Nº de concurso

33T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Física da Materia Condensada

Comisión titular

Presidente

Taboada Antelo, Pablo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Barbosa Fernández, Silvia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Calvo Iglesias, María Encina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Grazú Bonavía, María Valeria

T

Investigadora científica

INMA CSIC Universidade de Zaragoza

3º vogal

Correa Duarte, Miguel Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Mosqueira Rey, Jesús Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Torrón Casal, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pérez Comuñas, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Scott George, Mitchell

t

Científico titular CSIC

INMA CSIC Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Salgueiriño Maceira, Verónica

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

34T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Historia da Arte

Comisión titular

Presidente

Sánchez García, Jesús Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

López Silvestre, Federico Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Hernández Barbosa, María Sonsoles

T

Profesora titular de universidade

Universidade das Illas Balears

2º vogal

Sazatornil Ruiz, Luis S.

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cantabria

3ª vogal

Ramos Frendo, Eva María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidente

Villanueva Prieto, Francisco Darío

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Taín Guzmán, Miguel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Llinares García, María del Mar

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Iacoli, Giulio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Parma

3ª vogal

Becerra Suárez, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

35T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Historia da Arte

Comisión titular

Presidente

Vigo Trasancos, Alfredo Manuel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez García, Jesús Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Martín Prada, Juan Luis

T

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

3ª vogal

Guasch Ferrer, Ana María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidenta

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

López Silvestre, Federico Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Nogueira Otero, Xosé

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Paz Agras, Luz

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Carrillo Castillo, Jesús María

T

Profesor titular de universidade

Universidad Autónoma de Madrid

Nº de concurso

36T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Literatura Española

Comisión titular

Presidente

Fernández Mosquera, Santiago

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Pérez-Abadín Barro, María Soledad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Azaustre Galiana, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Aradra Sánchez, Rosa María

T

Profesora titular de universidade

UNED

3ª vogal

Ferrer Valls, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidente

Serrano Alonso, Francisco Javier

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Alonso Veloso, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Chouciño Fernández, Ana Gloria

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

García-Reidy, Alejandro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Marín Cepeda, Patricia

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

Nº de concurso

37T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Álxebra

Comisión titular

Presidente

Ladra González, Manuel Eulogio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Jeremías López, Ana

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Alonso Tarrío, Leovigildo

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Bravo Zarza, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidad Autónoma de Madrid

3ª vogal

López Martín, Ana Cristina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

Comisión suplente

Presidente

Fernández Vilaboa, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Pérez Rodríguez, Marta

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

1º vogal

Majadas Soto, José Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Sancho de Salas, Fernando

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Salamanca

3ª vogal

Carrasco Carrasco, María del Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Nº de concurso

38T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Comercialización e Investigación de Mercados

Comisión titular

Presidenta

Bande Vilela, María Belén

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Ruzo Sanmartín, Emilio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Ferrín, María Pilar

T

Profesora titular de universidade

Universidade do País Vasco

2ª vogal

García de Frutos, Nieves

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Almería

3º vogal

Jiménez Castillo, David

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Almería

Comisión suplente

Presidenta

Del Río Araújo, María Luisa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Casal, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sánchez Hernández, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Universidade de Estremadura

3º vogal

Barrena Martínez, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Cádiz

Nº de concurso

39T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Sanidade Animal

Comisión titular

Presidenta

Morrondo Pelayo, María Patrocinio

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Panadero Fontán, Rosario

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Hernández Bermúdez, Joaquín Ricardo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Olmeda García, Ángeles Sonia

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

3º vogal

Lucientes Curdi, Javier

T

Profesor emérito LOU

Universidade de Zaragoza

Comisión suplente

Presidente

Díez Baños, Pablo

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

López Sandez, Ceferino Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sánchez-Andrade Fernández, Rita

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Díez Baños, María Natividad

T

Profesora titular de universidade

Universidade de León

3ª vogal

Meana Mañes, María Aránzazu

T

Catedrática de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Nº de concurso

40T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Proxectos de Enxeñaría

Comisión titular

Presidente

Marey Pérez, Manuel Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Barrasa Rioja, Martín

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Rodríguez, María Dolores

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Balteiro, Luís Augusto

T

Catedrático de universidade

Universidad Politécnica de Madrid

3ª vogal

Prendes Gero, María Belén

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

Amiama Ares, Carlos

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Rodríguez, Manuel Ramiro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Gil Docampo, María de la Luz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Ortega Fernández, Francisco

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

3ª vogal

Bovea Edo, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidad Jaume I de Castellón

Nº de concurso

41T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidente

Pereiro Rozas, Arturo José

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Torres Maroño, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Castro Balsa, María Josefa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Valle Arias, Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Núñez Pérez, José Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Comisión suplente

Presidente

Pérez Pereira, Miguel

P01

Profesor emérito

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Vázquez González, Fernando Lino

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Tinajero Vacas, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Pinazo Hernandis, Sacramento

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Rodríguez Martínez, Susana

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

42T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Enfermaría

Comisión titular

Presidente

Freire-Garabal Núñez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Núñez Iglesias, María Jesús

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

De Toro Santos, Francisco Javier

T

Catedrático de escola universitaria

Universidade da Coruña

3ª vogal

Arufe Gonda, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Blanco Carrion, Andrés

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Tabernero Duque, María Jesús

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Lareu Huidobro, María Victoria

T

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Fuentes Boquete, Isaac Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Lahoz Gimeno, Manuel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso

43T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Química Inorgánica

Comisión titular

Presidenta

González Noya, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez González, Mª Ángeles

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Sanmartín Matalobos, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Carballo Rial, Rosa

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

3º vogal

Esteban Gómez, David

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidenta

García Tasende, María Soledad

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Maneiro Maneiro, Marcelino

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1º vogal

Ortigueira Amor, Juan Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2º vogal

Platas Iglesias, Carlos

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Jiménez Pulido, Sonia Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidad de Jaén

Nº de concurso

44T/23

Corpo

Titular de universidade

Área de coñecemento

Xeografía Humana

Comisión titular

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Paul Carril, Valeria

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Silva Pérez, Rocío

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

2º vogal

Durà y Guimerà, Antoni

T

Profesor titular de universidade

Universidad Autónoma de Barcelona

3ª vogal

Ribas Palom, Anna María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Girona

Comisión suplente

Presidenta

Paneque Salgado, Pilar

T

Catedrática de universidade

Universidad Pablo de Olavide

Secretario

Pazos Otón, Miguel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

1ª vogal

Piñeira Mantiñan, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

2ª vogal

Hernández Hernández, María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

3º vogal

Giménez Font, Pablo

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Alicante

ANEXO III

Baremo para a valoración dos méritos e do historial
das persoas candidatas

Profesorado titular

1. Traxectoria investigadora e de transferencia (máximo de 55 puntos; 45 no caso de prazas con vinculación asistencial). Neste punto valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

1.1. Difusión da actividade investigadora.

1.1.1. Publicacións científicas.

1.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

1.2. Proxectos e contratos de investigación.

1.2.1. Participación en proxectos de investigación.

1.2.2. Participación en contratos de investigación.

1.3. Bolsas e contratos de investigación.

1.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

1.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

1.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

1.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

1.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

2. Traxectoria docente (máximo de 40 puntos; 25 no caso de prazas con vinculación asistencial). Neste punto valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

2.1. Dedicación docente.

2.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

2.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

2.1.3. Dirección de traballos académicos.

2.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

2.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

2.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

3. Experiencia asistencial (máximo 25 puntos, só para prazas con vinculación asistencial).

4. Outros méritos relevantes para a praza (máximo 5 puntos).

4.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

4.2. Mobilidade.

4.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

4.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

4.5. Outros.

ANEXO IV

Acreditación dos méritos

A Comisión de Selección poderá admitir e valorar os méritos alegados polos candidatos sempre que, ao seu xuízo, os documentos presentados non ofrezan dúbidas sobre a súa autenticidade e permitan acreditar de maneira fidedigna os datos necesarios para a valoración de mérito concreto. De utilizar esta facultade, a Comisión de Selección deberá facelo constar na acta de valoración.

1. Traxectoria investigadora e de transferencia.

1.1. Difusión da actividade investigadora.

1.1.1. Publicacións científicas.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf, ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf, ou ben exemplar en papel, co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, na cal se fagan constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

1.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, pdf, ou ben copia en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e a primeira e últimas páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf ou copia en papel do resumo ou da presentación.

1.2. Proxectos e contratos de investigación.

1.2.1. Participación en proxectos de investigación.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que, ademais, indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

1.2.2. Participación en contratos de investigación.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indiquen a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e no cal se acredite a participación da persoa interesada.

1.3. Bolsas e contratos de investigación.

1.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e documentación acreditativa do centro ou institución receptora en que conste a duración efectiva da bolsa ou contrato.

1.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

Copia do contrato e documentación acreditativa da súa duración e da función realizada.

1.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que os acrediten.

1.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

Documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e de finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

1.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

2. Traxectoria docente.

2.1. Dedicación docente.

2.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral a Secretaría Xeral), onde se especifiquen a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. En caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo...), deberase facer constar este dato no certificado correspondente.

2.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servicios prestados) ou persoal (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) en que se recolla a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable o ensino impartido na educación regulada que conduza á expedición de títulos oficiais.

2.1.3. Dirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

2.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

No caso de publicacións impresas, pdf, ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, ligazón á páxina correspondente ou pdf ou copia impresa do índice e os créditos.

2.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

No caso de participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

No caso de estadías docentes, documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constaten a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

Certificación ou documentación acreditativa dos restantes méritos alegados.

2.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

3. Experiencia asistencial (exclusivamente para prazas con vinculación asistencial).

4. Outros méritos relevantes para a praza.

4.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalente doutras universidades) en que se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

4.2. Mobilidade.

Certificación ou documentación acreditativa da mobilidade realizada.

4.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

4.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.

4.5. Outros.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos.