Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Luns, 5 de xuño de 2023 Páx. 34525

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo especialista de área convocado por Resolución do 18 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 123, do 30 de xuño).

Mediante a resolución desta dirección xeral do 18 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 30 de xuño), convocouse o concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

A base décima da resolución de convocatoria establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e a asignación de destino daqueles/las aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da dita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 18 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 30 de xuño) nas especialidades de cirurxía oral e maxilofacial, cirurxía pediátrica, cirurxía plástica, estética e reparadora, inmunoloxía e oncoloxía radioterápica.

Segundo. Nomear persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución, na categoría de facultativo especialista de área na especialidade que nel se indica.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo.

No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar con carácter obrigatorio, nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, que conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente validada.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Oral e Maxilofacial

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***6953**

Arenaz Búa, Jorge

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

***4789**

Chávez Bonilla, Vanessa

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***4818**

Megias Barrera, Joaquim

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Pediátrica

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***0295**

Aneiros Castro, Belén

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3072**

García González, Míriam

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***6239**

García Palacios, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

***3704**

Lema Carril, Ana

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***5320**

Rodríguez Iglesias, Patricia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***4259**

Couto González, Iván

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

***5938**

Gago Vidal, Bruno

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7636**

González Porto, Sara Alicia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7629**

González Rodríguez, Alba

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***4104**

Pacheco Compaña, Francisco Javier

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

Facultativo/a especialista da Área de Inmunoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***9392**

Abad Alastruey, María Luisa

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Gallega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

***2842**

Mirete Bachiller, Serafín

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

Facultativo/a especialista da Área de Oncoloxía Radioterápica

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***4949**

Formoso García, Inés

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***2754**

Martínez Agra, Marta

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***1227**

Ramírez Vargas, Rubén Darío

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***4742**

Rodríguez de Dios, Nuria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***0702**

Taboada Valladares, María Begoña

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Vigo

Vigo

***8314**

Willisch Santamaría, Patricia

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Vigo

Vigo