Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 6 de xuño de 2023 Páx. 34761

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 23 de maio de 2023 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 2023, pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS508B).

No Diario Oficial de Galicia núm. 18, do 26 de xaneiro de 2023, publicouse a Orde do 11 de xaneiro de 2023, da Consellería de Política Social e Xuventude, coas bases reguladoras das subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e se procede de actividades de voluntariado e realizouse á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS508B).

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

Así mesmo, o artigo 14 da mesma orde establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Tras a instrución do procedemento, con data 23 de maio de 2023 o órgano competente emite a resolución que finaliza o procedemento de concesión das subvencións para o fomento da realización de actividades de voluntariado.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da resolución de concesión de data 23 de maio de 2023, para o procedemento BS508B de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado para o ano 2023, como anexo desta resolución.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 23 de maio de 2023 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días, computado a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia, para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2023

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 23 de maio de 2023 ditada no procedemento BS508B
de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e realización de actividades de voluntariado.

Con data 26 de xaneiro de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 18 a Orde do 11 de xaneiro de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS508B).

O artigo 6 da orde de convocatoria establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes. O prazo de presentación de solicitudes sinalado no citado artigo é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

Finalizado o prazo, unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita orde de convocatoria polo órgano encargado da instrución, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros ou por non ser suficiente para determinar o cumprimento dos requisitos esixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

Con data 5 de abril de 2023 publícase no Diario Oficial de Galicia o requirimento de emenda da documentación das solicitudes presentadas, con indicación expresa ás entidades solicitantes de que son requiridas para que, no prazo de dez días hábiles, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia do requirimento, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece na orde de convocatoria. De non o faceren, como así se recolle no artigo 8 da orde convocatoria, daranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Logo de analizar a documentación, con data do 26 de abril de 2023 e de acordo co disposto nos artigos 11, 12 e 13 da dita orde de convocatoria, reuniuse a comisión avaliadora para analizar as solicitudes de axuda e valorar os proxectos presentados polas entidades de acción voluntaria, así como para elaborar o correspondente informe en que figuran as entidades cos proxectos valorados.

Emitido o informe coa valoración dos proxectos presentados, o Servizo de Voluntariado e Participación, órgano instrutor do procedemento, emite de conformidade co disposto no artigo 13 da orde de convocatoria a proposta de resolución con data 3 de maio de 2023.

Vista a proposta de resolución e de conformidade co disposto no artigo 13 da Orde do 11 de xaneiro de 2023,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas polo órgano instrutor e que se relacionan no anexo I, ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade cos criterios de valoración previstos no artigo 12 da Orde do 11 de xaneiro de 2023, por un importe total de cento corenta e cinco mil trescentos oitenta euros e trinta céntimos (145.380,30 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.481.0.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 11 de xaneiro de 2023 e, especialmente, ás establecidas no artigo 19.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 16 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 18 da mesma convocatoria.

Segundo. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2023. A conselleira de Política Social e Xuventude, P.D. (Artigo 13 e disposición adicional terceira da Orde do 11.1.2023), Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

BS508B. Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2023/133

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

70,75

1.415,00 €

2

2023/066

Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

G70420021

A Coruña

69,00

1.380,00 €

3

2023/044

Asociación Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares (Asotrame)

G70370713

A Coruña

67,00

1.340,00 €

4

2023/052

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

G32115941

A Coruña

66,25

1.325,00 €

5

2023/036

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

65,00

1.300,00 €

6

2023/086

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

G15068091

A Coruña

64,00

1.280,00 €

7

2023/113

Aspronaga, Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia

G15028855

A Coruña

63,70

1.274,01 €

8

2023/037

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía

G15416456

A Coruña

63,00

1.260,00 €

9

2023/104

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

61,75

1.235,00 €

10

2023/078

Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP)

G15110893

A Coruña

61,25

1.225,00 €

11

2023/129

Arquitectura Sin Fronteras España , Asf - Demarcación Galicia

G60192614

A Coruña

61,25

1.225,00 €

12

2023/061

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPAS)

G15031537

A Coruña

61,00

1.220,00 €

13

2023/106

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

59,50

1.190,01 €

14

2023/027

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

57,90

1.158,01 €

15

2023/022

Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña (Grumico)

G15038797

A Coruña

57,50

1.150,01 €

16

2023/023

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos

G15074743

A Coruña

57,50

1.150,01 €

17

2023/039

Asociación Afaco, de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Demencias Afines de A Coruña

G15538838

A Coruña

56,50

1.130,01 €

18

2023/060

Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela

G15775604

A Coruña

56,50

1.130,01 €

19

2023/095

Asociación Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

A Coruña

56,25

1.125,00 €

20

2023/090

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

55,25

1.105,00 €

21

2023/119

Asociación Proxecto Máscaras

G70401518

A Coruña

55,25

1.105,00 €

22

2023/047

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

55,00

1.100,00 €

23

2023/128

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

54,80

1.096,00 €

24

2023/043

Asociación Mirabal

G70312954

A Coruña

54,50

1.090,01 €

25

2023/147

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

R1500294B

A Coruña

54,50

1.090,01 €

26

2023/055

Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Galicia

G15299357

A Coruña

54,25

1.085,00 €

27

2023/110

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco

G15229057

A Coruña

54,25

1.085,00 €

28

2023/014

Asociación Galega de Fibrose Quística (AGFQ)

G15088396

A Coruña

54,00

1.080,00 €

29

2023/098

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

53,40

1.068,00 €

30

2023/045

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF)

G15121676

A Coruña

53,25

1.065,00 €

31

2023/134

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

53,25

1.065,00 €

32

2023/029

Asociación Dignidad Galicia

G15500853

A Coruña

52,50

1.050,01 €

33

2023/096

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

A Coruña

52,50

1.050,01 €

34

2023/017

Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva e de Promoción da Saúde Integrad@s

G15973357

A Coruña

52,25

1.045,00 €

35

2023/118

Fundación Meniños

G15551120

A Coruña

52,00

1.040,00 €

36

2023/135

Cruz Roja Española, Comité Autonómico de Galicia

Q2866001G

A Coruña

52,00

1.040,00 €

37

2023/146

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

52,00

1.040,00 €

38

2023/064

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

51,95

1.039,00 €

39

2023/074

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

49,75

995,00 €

40

2023/016

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia (Amicos)

G15747678

A Coruña

48,75

975,00 €

41

2023/084

Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo)

G70605530

A Coruña

48,50

970,01 €

42

2023/139

Asociación Antonio Noche

G15210388

A Coruña

47,50

950,01 €

43

2023/007

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector (Igaxes3)

G15784978

A Coruña

46,50

930,01 €

44

2023/131

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

G70578083

A Coruña

46,50

930,01 €

45

2023/013

Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer, (Agadea)

G15483498

A Coruña

46,00

920,00 €

46

2023/051

Asociación Alcer-Coruña, para a Loita contra as Enfermidades do Ril

G15058647

A Coruña

45,60

912,00 €

47

2023/144

Asociación de Axuda a Estudantes Estranxeiros

G70406038

A Coruña

45,50

910,01 €

48

2023/033

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

45,00

900,00 €

49

2023/137

Arraianas

G70179189

A Coruña

42,25

845,00 €

50

2023/005

Fundación de Adultos Discapacitados de la Coruña (Adcor)

G15546484

A Coruña

42,00

840,00 €

51

2023/026

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros (Adisbismur)

G15052137

A Coruña

41,50

830,01 €

52

2023/103

Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal)

G15496607

A Coruña

41,00

820,00 €

53

2023/009

Asociación Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial)

G70260906

A Coruña

39,50

790,01 €

54

2023/072

Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog)

G70349360

A Coruña

39,25

785,00 €

55

2023/038

Asociación Patronato Concepción Arenal

G15030372

A Coruña

38,00

760,00 €

56

2023/040

Fundación Ronsel

G15752660

A Coruña

38,00

760,00 €

57

2023/094

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Bergantiños y Otras Demencias (Afaber)

G15821572

A Coruña

35,50

710,01 €

58

2023/125

Asociación de Celíacos de Galicia (Acega)

G15675960

A Coruña

35,25

705,00 €

59

2023/077

Asociación Síndrome de Down de A Coruña

G15731466

A Coruña

34,75

695,00 €

60

2023/063

Federación Alcer Galicia

G70474556

A Coruña

33,75

675,00 €

61

2023/065

Asociación Provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña

G15815327

A Coruña

33,75

675,00 €

62

2023/122

Fundación Baiuca Verdescente

G70542113

A Coruña

31,25

625,00 €

63

2023/099

Organización Juvenil Española (OJE)

G28556728

A Coruña

30,50

610,01 €

64

2023/142

Asociación de Voluntarios para Ayuda a Necesitados (AVAN)

G15512502

A Coruña

29,75

595,00 €

65

2023/091

Asociación de Padres, Profesionales y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual Special Olympics Galicia

G15771777

A Coruña

27,00

386,25 €

66

2023/002

Asociación Valentes

G70448055

A Coruña

26,75

535,00 €

67

2023/056

Asociación Escuela Shantidi

G27477744

Lugo

67,50

1.350,01 €

68

2023/087

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

66,75

1.335,00 €

69

2023/053

Asociación Saúde Mental A Mariña

G27262799

Lugo

58,50

1.170,01 €

70

2023/152

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

Lugo

57,45

1.149,00 €

71

2023/107

Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple (Alucem)

G27209535

Lugo

56,25

1.125,00 €

72

2023/126

Fundación Juan Soñador

G24452435

Lugo

55,25

1.105,00 €

73

2023/003

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

55,05

1.101,00 €

74

2023/012

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo (Cogami Lugo)

G27219773

Lugo

54,00

1.080,00 €

75

2023/008

Asociación Alcer-Lugo, para a Loita contra as Enfermidades Renais

G27015866

Lugo

53,25

1.065,00 €

76

2023/068

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

52,75

1.055,00 €

77

2023/048

Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias (AFA Viveiro)

G27341940

Lugo

50,10

790,59 €

78

2023/085

Congregación de las Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

R0800037D

Lugo

48,55

971,00 €

79

2023/116

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Lugo

47,30

946,01 €

80

2023/101

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

47,10

942,01 €

81

2023/010

Aspanais, Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo

G27018365

Lugo

46,25

925,00 €

82

2023/150

Asociación Monfortina de Apoio aos Enfermos Mentais Albores

G27252279

Lugo

44,25

885,00 €

83

2023/018

Asociación Auxilia - Lugo

G08317059

Lugo

42,75

855,00 €

84

2023/136

Club Emevé

G27041490

Lugo

40,00

800,00 €

85

2023/076

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Chantada

G27320225

Lugo

32,25

645,00 €

86

2023/042

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Lugo (Afalu)

G27285980

Lugo

29,75

595,00 €

87

2023/138

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

Lugo

28,30

566,01 €

88

2023/124

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

72,00

1.440,00 €

89

2023/035

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

66,00

1.320,00 €

90

2023/075

Asociación para a Prevención e a Educación Social (APES)

G32383549

Ourense

61,75

1.235,00 €

91

2023/069

Asociación Orensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras (Aodemper)

G32209983

Ourense

60,25

1.205,00 €

92

2023/011

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

58,50

1.170,01 €

93

2023/032

Asociación del Centro de Desarrollo Rural O Viso

G32122376

Ourense

58,00

1.160,00 €

94

2023/109

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense Renacer

G32306623

Ourense

57,50

1.150,01 €

95

2023/015

Asociación Participacción

G32477127

Ourense

56,50

1.130,01 €

96

2023/070

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

55,50

1.110,01 €

97

2023/004

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

50,50

1.010,01 €

98

2023/148

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

50,30

1.006,01 €

99

2023/001

Club Fluvial Allariz

G32102899

Ourense

50,00

1.000,00 €

100

2023/019

Asociación de Persoas con Discapacidade de Ourense (ADO)

G32410797

Ourense

48,50

970,01 €

101

2023/024

Fundación Hospital Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles

G32008633

Ourense

46,25

925,00 €

102

2023/034

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Ourense

45,75

915,00 €

103

2023/111

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

75,25

1.505,00 €

104

2023/130

Asociación San Xerome Emiliani

G36018802

Pontevedra

70,25

1.405,00 €

105

2023/143

Asociación Nós Mesmas pola Loita dos Dereitos das Mulleres Homosexuais e Bisexuais

G27718907

Pontevedra

70,00

1.400,00 €

106

2023/108

Asociación Avelaíña de Axuda ás Persoas con Problemas de Saúde Mental

G36298867

Pontevedra

67,50

1.350,01 €

107

2023/031

Residencia Paz y Bien (Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción)

R3600091G

Pontevedra

65,75

1.315,00 €

108

2023/062

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Pontevedra

64,50

1.290,01 €

109

2023/092

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valadares

G36617082

Pontevedra

61,00

1.220,00 €

110

2023/049

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama (Adicam)

G36380301

Pontevedra

59,50

1.190,01 €

111

2023/115

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

58,75

1.175,00 €

112

2023/067

Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (Apamp)

G36624120

Pontevedra

58,25

1.165,00 €

113

2023/041

Asociación pola Igualdade e a Coeducación (Apico)

G94088549

Pontevedra

56,50

1.130,01 €

114

2023/112

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia (Afaga)

G36776920

Pontevedra

56,00

1.120,00 €

115

2023/057

Asociación Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Pontevedra

55,00

1.100,00 €

116

2023/105

Fundación Juan Ciudad

G78519303

Pontevedra

53,50

1.070,01 €

117

2023/050

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra (Cogami-Pontevedra)

G36704195

Pontevedra

53,00

1.060,00 €

118

2023/054

Comunidade de Montes de Teis

V36841047

Pontevedra

53,00

1.060,00 €

119

2023/079

Fundación Grandes Amigos en Acción

G83625509

Pontevedra

53,00

1.060,00 €

120

2023/149

Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia)

G94079050

Pontevedra

52,85

1.057,00 €

121

2023/020

Bicos de Papel Asociación de axuda ós nenos oncolóxicos do Hospital Álvaro Cunqueiro

G27847672

Pontevedra

52,00

1.040,00 €

122

2023/046

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

51,50

1.030,01 €

123

2023/102

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Pontevedra

50,50

1.010,01 €

124

2023/073

Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down

G36164887

Pontevedra

49,25

985,00 €

125

2023/083

Asociación Oficina de Voluntariado

G94035565

Pontevedra

49,00

980,00 €

126

2023/120

Ayuda, Intercambio y Desarrollo AIDA

G82484882

Pontevedra

49,00

980,00 €

127

2023/021

Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa

G36017929

Pontevedra

48,75

975,00 €

128

2023/080

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca)

G36021970

Pontevedra

47,75

955,00 €

129

2023/100

Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Pontevedra

47,70

954,01 €

130

2023/071

Asociación de Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Pontevedra

47,50

950,01 €

131

2023/121

Casa Santa María de la Esperanza Esclavas de la Virgen Dolorosa-EVD Galicia

R3600131A

Pontevedra

46,75

935,00 €

132

2023/093

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

46,20

924,00 €

133

2023/088

Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y Afines Amencer-Aspace

G36153757

Pontevedra

45,75

915,00 €

134

2023/059

Asociación Benéfica Social de Padres y Amigos la Esperanza del Valle Miñor

G36630572

Pontevedra

45,50

910,01 €

135

2023/006

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Pontevedra

44,00

880,00 €

136

2023/127

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

R3600368I

Pontevedra

43,75

875,00 €

137

2023/081

Asociación Asistencial TDAH Salnés

G94125648

Pontevedra

43,50

870,01 €

138

2023/114

Asociación Santiago Apóstolo de Cangas

G36204931

Pontevedra

37,50

750,01 €

139

2023/030

Asociación Galega Tecendo Sonhos (Agaltes)

G27874684

Pontevedra

36,25

725,00 €

140

2023/058

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Pontevedra

35,25

705,00 €

141

2023/082

Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril (Alcer Pontevedra)

G94096088

Pontevedra

34,75

695,00 €

142

2023/089

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

34,50

690,01 €

143

2023/123

Club Natación Galaico

G36217461

Pontevedra

33,00

660,00 €

144

2023/140

Fundación Educativa Lar

G27817493

Pontevedra

11,50

230,01 €

Total

145.380,30 €

ANEXO II

BS508B. Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

2023/028

Araig

G72500424

A Coruña

Non estar inscrita no RAV. Artigo 3.1.a) da orde da convocatoria

2

2023/097

Asociación Socioeducativa para la Educación (Aseduc)

G70067830

A Coruña

Desistencia. Artigo 8 e artigo 3.1.d) da orde da convocatoria

3

2023/117

Asociación Valores Galicia

G01980895

A Coruña

Non estar inscrita no RAV. Artigo 3.1.a) da orde da convocatoria

4

2023/132

Asociación de Estudiantes de Intercambio de Santiago de Compostela

G70521240

A Coruña

Non estar inscrita no RAV. Artigo 3.1.a) da orde da convocatoria

5

2023/141

Asociación de Ayuda y Atención al Preso de A Coruña

G15414667

A Coruña

Non estar inscrita no RAV. Artigo 3.1.a) da orde da convocatoria

6

2023/145

Asociación de Produtores de Madeiras das Somozas (Promaso)

G70067707

A Coruña

Desistencia. Artigo 8 e artigo 7.1 da orde da convocatoria

7

2023/151

ONGD Senvalos

G70610282

A Coruña

Desistencia. Artigo 94 da Lei 30/2015