Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 15 de xuño de 2023 Páx. 37531

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Deporte Galego

ANUNCIO do Plan de patrocinio dos equipos de alta competición femininos de 1º e 2º máximo nivel estatal de Galicia 2023.

A Fundación Deporte Galego, tendo en conta que nos seus fins recolle o fomento da actividade física e do deporte base e de alta competición en Galicia, pon en marcha a IV edición do Plan de patrocinio dos equipos de alta competición femininos de 1º e 2º máximo nivel estatal de Galicia 2023.

A Fundación remitiralle un correo electrónico á entidade obxecto de patrocinio, en que cursará invitación para a presentación da solicitude de patrocinio acompañando o texto do plan de patrocinio.

A entidade invitada a tomar parte no procedemento DE400C presentará a solicitude obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considérase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365), habilitándose un enlace na Guía de procedementos e servizos co código DE400C.

O prazo máximo para a presentación das solicitudes será de 7 días naturais contados desde a propia data de recepción da invitación. A presentación das proposicións por unha vía diferente á sinalada será causa de rexeitamento ou exclusión.

As bases poderanse consultar na ligazón https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/de400c-plan-patrocinio-equipos-alta-competicion-femininos-galicia-2023

Teléfono: 881 99 63 77.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2023

José Ramón Lete Lasa
Presidente Fundación Deporte Galego