Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Mércores, 21 de xuño de 2023 Páx. 38858

IV. Oposicións e concursos

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2023, da Comisión de Selección do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola que se aproban e se fan públicas as listas definitivas de persoas admitidas e excluídas.

A Resolución do 25 de abril de 2023 (DOG núm. 84, do 3 de maio), con corrección de erros (DOG núm. 86, do 5 de maio), aproba e fai públicas as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas aos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal, convocadas polo sistema de concurso.

A Resolución do 5 de maio de 2023 (DOG núm. 92, do 15 de maio) nomea a Comisión de Selección do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para cualificar o proceso selectivo extraordinario para o ingreso nas categorías de titulado/a superior (grupo I, categoría 004), titulado/a grao medio (grupo II, categoría 007) e administrativo/a (grupo III, categoría 062).

En sesión que tivo lugar o 5 de xuño de 2023, a Comisión de Selección, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Aprobar as listas definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, ao proceso selectivo extraordinario para o ingreso nos grupos e categorías seguintes:

- Titulado/a superior (grupo I, categoría 004).

- Titulado/a grao medio (grupo II, categoría 007).

- Administrativo/a (grupo III, categoría 062).

As listas definitivas completas de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión (anexo II), así como, a lista de persoas aspirantes que deben realizar a proba de coñecemento da lingua galega requirida, figuran no anexo I e tamén se poderán consultar no taboleiro de anuncios do portal web corporativo https://www.turismo.gal/espazo-institucional

Consonte o disposto no punto I.4.2 das bases da convocatoria, o feito de figurar na relación de persoas admitidas non prexulgará que se lles recoñeza ás persoas aspirantes a posesión dos requisitos exixidos para participar no proceso selectivo. Cando, da documentación que deben presentar tras superaren o proceso selectivo, se desprenda que non posúen algún dos requisitos, as persoas aspirantes decaerán en todos os dereitos que poidan derivar da súa participación.

A Axencia de Turismo de Galicia devolveralles o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de maneira definitiva, ou ben que non figuren en ningunha das listas, que así o soliciten no prazo de dous (2) meses a partir do día seguinte ao da publicación no DOG das listas definitivas de persoas admitidas e excluídas. Para iso será necesaria a presentación dun escrito dirixido á Dirección da Axencia de Turismo de Galicia no cal se solicite a devolución e se indique un número de conta bancaria para o seu aboamento. A presentación deste escrito fóra de prazo ou a non inclusión dos datos bancarios solicitados suporá a perda do dereito á devolución do importe ingresado. Non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante o presidente da Comisión de Selección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2023

Antonio Casas Calviño
Presidente da Comisión de Selección

ANEXO I

A lista definitiva de persoas aspirantes admitidas, segundo grupo e categoría,
é a seguinte:

Admitidos/as Grupo I categoría 004

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

1

***7578**

Abella

López

Ana Belén

2

***1078**

Alcalde

García

Beatriz

3

***6449**

Carro

Vieites

María Elena

4

***5525**

Cuiña

Puente

María Mercedes

5

***6136**

Díaz

Barreiros

Elena

6

***0933**

Díaz

Burgos

Rosa María

7

***5530**

Fernández

Piñeiro

Elvira Inés

8

***8871**

Fernández-Refojo

González

Carla María

9

***0624**

Freijido

Rodríguez

Beatriz

10

***2675**

García

Ameal

Rosa Leonor

11

***7384**

García

Pernas

Catherine

12

***5607**

Gómez

Estalote

Ofelia

13

***2064**

Gómez

Souto

Francisco José

14

***6802**

Iglesias

Díaz

María Carmen*

15

***1068**

Martínez

Villaverde

Juan José

16

***3726**

Neo

Vázquez

Pablo

17

***7034**

Pazo

Labrador

Ana Isabel

18

***8412**

Rodríguez

Fernández

María Carmen

19

***6424**

Rodríguez

Regueiro

Fátima

20

***1577**

Ron

Güimil

María Pilar

21

***9207**

Sesto

Rey

Raquel

22

***1627**

Villar

Fernández

María Carmen

23

***9798**

Zotes

Tarrío

Yolanda Nélida

24

***5601**

Juanatey

Regalado

Alejandro

*Aspirante que debe realizar a proba de coñecemento da lingua galega.

Persoas que deben realizar a proba de coñecemento da lingua galega

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

14

***6802**

Iglesias

Díaz

María Carmen

Admitidos/as Grupo II categoría 007

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

1

***7384**

García

Pernas

Catherine

2

***0250**

Otero

Desojo

Nuria Teresa

3

***9374**

Pacheco

Etchevers

Ramón

4

***8600**

Pernas

Pérez

Juan

5

***5048**

Rodríguez

Beiro

Humberto

6

***8389**

Vilanova

Rodríguez

Joaquín Antonio

Admitidos/as Grupo III categoría 062

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

1

***0250**

Otero

Desojo

Nuria Teresa

2

***6847**

Rey

Tato

Mónica

3

***6934**

Tilve

Rodríguez

Marcos

4

***7384**

García

Pernas

Catherine

5

***8600**

Pernas

Pérez

Juan

6

***6830**

Budiño

Lemos

Marta

7

***5209**

Abellas

Álvarez

Rosina María

8

***9374**

Pacheco

Etchevers

Ramón

9

***3555**

Sánchez

Paradela

Elena Elvira

10

***2092**

Moure

Vázquez

María Enma

A lista definitiva de persoas aspirantes excluídas, segundo grupo e categoría, é a seguinte:

Excluídos/as Grupo I categoría 004

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Causa

1

***9559**

Aguión

Costoya

Fátima

5

2

***9805**

Balseiro

Fraga

Isabel

4, 5

3

***6861**

Estévez

Fontenla

Beatriz Cristina

5

4

***5598**

Sanz

Rey

María Mercedes

5

5

**2659**

Prini

Caroline

3

Excluídos/as Grupo III categoría 062

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Causa

1

***7748**

Suárez

Santos

María Inés

5

2

***5601**

Juanatey

Regalado

Alejandro

3

ANEXO II

Causas

Concepto

Observacións

1

Titulación exixida

Punto I.2.3

2

Coñecemento da lingua galega

Punto I.2.4

3

Persoal fixo

Punto I.2.8

4

Aboamento ou motivo de exención do pagamento da taxa

Punto I.3.1

5

Solicitude fóra de prazo

Punto I.3.2