Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 5 de xullo de 2023 Páx. 41440

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 6 de marzo de 2023.

A Orde do 6 de marzo de 2023 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (DOG núm. 54, do 17 de marzo).

Logo de ver os informes-proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 17 da dita convocatoria e polo órgano instrutor que recolle o artigo 15, e en virtude das facultades que me confire a Orde do 29 de xullo de 2022 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos relacionados no anexo. Ao abeiro desta convocatoria na valoración realizada non hai ningunha desestimación.

Segundo. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, de acordo co establecido na Orde do 6 de marzo de 2023, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2023

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO

Número de expediente

Entidade

Modalidade

Importe

2023/0001

Concello de Arzúa

Programas de dinamización lingüística

3.306,10 €

2023/0002

Concello do Carballiño

Mantemento do Servizo Lingüístico

9.786,00 €

2023/0003

Concello de Ribadavia

Programas de dinamización lingüística

4.496,30 €

2023/0004

Concello de Val do Dubra

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.709,98 €

2023/0005

Concello de Viveiro

Programas de dinamización lingüística

3.361,45 €

2023/0006

Concello de Padrón

Programas de dinamización lingüística

2.400,82 €

2023/0007

Concello de Cambados

Programas de dinamización lingüística

2.460,00 €

2023/0008

Concello de Barbadás

Programas de dinamización lingüística

3.570,55 €

2023/0009

Concello do Barco de Valdeorras

Programas de dinamización lingüística

3.005,52 €

2023/0010

Concello de Outeiro de Rei

Programas de dinamización lingüística

3.155,79 €

2023/0011

Concello de Vilaboa

Programas de dinamización lingüística

1.920,00 €

2023/0012

Concello de Moaña

Mantemento do Servizo Lingüístico

9.389,23 €

2023/0013

Concello de Ares

Programas de dinamización lingüística

1.839,47 €

2023/0014

Concello de Cerdedo-Cotobade

Programas de dinamización lingüística

3.306,07 €

2023/0015

Concello de Melide

Mantemento do Servizo Lingüístico

7.008,86 €

2023/0016

Concello das Neves

Programas de dinamización lingüística

1.996,58 €

2023/0017

Concello de Santa Comba

Mantemento do Servizo Lingüístico

6.000,00 €

2023/0018

Concello de Ponteareas

Mantemento do Servizo Lingüístico

7.321,44 €

2023/0019

Concello de Cangas

Programas de dinamización lingüística

4.099,52 €

2023/0020

Concello do Pino

Programas de dinamización lingüística

3.835,04 €

2023/0021

Concello de Silleda

Programas de dinamización lingüística

3.155,79 €

2023/0022

Concello de Mos

Programas de dinamización lingüística

3.029,56 €

2023/0023

Concello de Ribeira

Mantemento do Servizo Lingüístico

10.711,65 €

2023/0024

Agrupamento dos Concellos de Carnota e Mazaricos

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.592,17 €

2023/0025

Concello de Xove

Programas de dinamización lingüística

3.200,00 €

2023/0026

Concello de Outes

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.848,23 €

2023/0027

Concello de Boiro

Mantemento do Servizo Lingüístico

10.711,65 €

2023/0028

Concello de Carral

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.066,81 €

2023/0029

Concello de Vedra

Programas de dinamización lingüística

2.909,34 €

2023/0030

Agrupamento dos Concellos de Boborás e Castrelo de Miño

Programas de dinamización lingüística

1.500,00 €

2023/0031

Concello de Teo

Mantemento do Servizo Lingüístico

10.369,00 €

2023/0032

Concello de Betanzos

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.992,50 €

2023/0033

Concello das Pontes de García Rodríguez

Mantemento do Servizo Lingüístico

6.612,13 €

2023/0034

Concello de Vila de Cruces

Programas de dinamización lingüística

1.348,80 €

2023/0035

Concello da Coruña

Mantemento do Servizo Lingüístico

10.314,93 €

2023/0036

Concello de Marín

Programas de dinamización lingüística

3.173,83 €

2023/0037

Concello de Valga

Mantemento do Servizo Lingüístico

7.321,44 €

2023/0038

Concello de Muros

Mantemento do Servizo Lingüístico

5.568,90 €

2023/0039

Concello de Neda

Programas de dinamización lingüística

2.191,54 €

2023/0040

Concello de Valdoviño

Programas de dinamización lingüística

1.839,47 €

2023/0041

Concello de Chantada

Programas de dinamización lingüística

1.239,67 €

2023/0042

Concello de Moraña

Programas de dinamización lingüística

2.885,29 €

2023/0043

Concello de Mugardos

Programas de dinamización lingüística

1.839,47 €

2023/0044

Concello do Rosal

Programas de dinamización lingüística

2.900,00 €

2023/0045

Concello de Soutomaior

Programas de dinamización lingüística

3.041,58 €

2023/0046

Concello de Touro

Programas de dinamización lingüística

2.524,63 €

2023/0047

Concello de Narón

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.583,75 €

2023/0048

Concello de Abegondo

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.066,81 €

2023/0049

Concello de Sanxenxo

Programas de dinamización lingüística

3.570,55 €

2023/0050

Concello da Cañiza

Mantemento do Servizo Lingüístico

7.537,83 €

2023/0051

Concello de Tomiño

Programas de dinamización lingüística

771,00 €

2023/0052

Concello de Ames

Mantemento do Servizo Lingüístico

12.022,06 €

2023/0053

Concello de Oleiros

Mantemento do Servizo Lingüístico

9.785,96 €

2023/0054

Concello de Cabanas

Programas de dinamización lingüística

1.839,66 €

2023/0055

Concello da Guarda

Programas de dinamización lingüística

3.408,26 €

2023/0056

Concello de Carballo

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.018,71 €

2023/0057

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

Mantemento do Servizo Lingüístico

12.022,06 €

2023/0058

Concello do Porriño

Programas de dinamización lingüística

1.479,67 €

2023/0059

Concello de Cariño

Programas de dinamización lingüística

2.398,40 €

2023/0060

Concello de Oia

Programas de dinamización lingüística

2.479,34 €

2023/0061

Concello de Miño

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.463,53 €

2023/0062

Concello de Ponteceso

Mantemento do Servizo Lingüístico

7.934,56 €

2023/0063

Concello de Cuntis

Programas de dinamización lingüística

3.594,00 €

2023/0064

Concello da Pobra do Caramiñal

Mantemento do Servizo Lingüístico

6.732,35 €

2023/0065

Agrupamento dos Concellos de Rois e Dodro

Mantemento do Servizo Lingüístico

8.646,27 €

2023/0066

Concello de Ribadumia

Programas de dinamización lingüística

3.967,28 €

2023/0067

Concello de Ponte Caldelas

Programas de dinamización lingüística

2.043,75 €

2023/0068

Concello de Mondariz

Programas de dinamización lingüística

2.777,10 €

Total

350.000,00 €