DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Luns, 17 de xullo de 2023 Páx. 43760

III. Outras disposicións

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2023 pola que se convoca e se regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o ano 2023, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento (código de procedemento CO400C).

O artigo 51 da Constitución española establece que os poderes públicos garantirán a defensa das persoas consumidoras e usuarias protexendo, mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e os lexítimos intereses económicos destas.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 30, número 1, parágrafo cuarto, outórgalle á Comunidade galega competencias exclusivas en materia de defensa das persoas consumidoras e usuarias.

A Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, consciente da situación de desvantaxe e mesmo de indefensión en que se atopan estas, con demasiada frecuencia, no actual escenario de mercado no momento de adquirir un produto ou contratar un servizo, regula, entre outros aspectos, a protección dos lexítimos intereses económicos das persoas consumidoras e a información sobre os diferentes bens, produtos e servizos que se ofrecen no mercado.

Por outra banda, a citada Lei 2/2012 establece no seu capítulo VII do título I que corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia, a través do seu órgano competente en materia de consumo, fomentar a formación e a educación das persoas consumidoras coidando o coñecemento dos seus dereitos para que os poidan exercer de acordo con pautas de consumo responsable nun mercado global, altamente tecnificado e cambiante. Esta formación deberá orientarse a conseguir instaurar no consumidor e usuario unas pautas de consumo responsable, con criterios de sustentabilidade ambiental, económica e social e de forma especial de prevención do sobreendebedamento.

A estratexia de protección ás persoas consumidoras para o período 2020-2025 ten por obxecto lograr un alto nivel de protección na nosa comunidade autónoma e enmárcase na nova Axenda europea do consumidor 2020-2025. Neste senso, comparte os obxectivos recollidos nela e encádrase dentro do ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de protección das persoas consumidoras. O obxectivo que persegue a nova estratexia é o de reforzar a resiliencia da persoa consumidora para unha recuperación sustentable.

Prevé tres ámbitos de actuación que son os seguintes:

– Transformación dixital.

– Persoas consumidoras vulnerables.

– Formación e educación sustentable, económica, integral e inclusiva.

Dentro do ámbito das persoas consumidoras vulnerables prevese a realización dun plan formativo para colectivos vulnerables e diferentes programas entre os cales se encontra o denominado Consumo Local. Este programa desenvolverase fundamentalmente no medio rural e terá por obxectivo proporcionar asesoramento na materia de endebedamento á poboación.

Este programa levarase a cabo en colaboración, entre outras, coas organizacións de persoas consumidoras implantadas na nosa comunidade autónoma.

O sector dos servicios financeiros retallistas merece unha atención moi importante, xa que se transformou profundamente debido a que á transición dixital e os novos produtos, tales como os préstamos de alto custo a curto prazo, que se contraen por un curto prazo pero poden xerar custos considerables para o prestameiro, se comercializan e venden cada vez máis de xeito dixital.

A Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, quere promover mellores prácticas para axudar as persoas consumidoras con dificultades, incluíndo un mellor acceso ao asesoramento na materia de endebedamento. Estudos realizados demostran que por cada euro gastado neste tipo de asesoramento se poden aforrar máis de dous euros en beneficios sociais.

A pandemia da COVID-19 fixo aflorar aínda máis este grupo de persoas consumidoras denominadas vulnerables, persoas que teñen dificultades para poder vivir dignamente e non poden afrontar os gastos máis básicos.

Xunto a este tipo de colectivos vulnerables, están tamén aquelas persoas que, por razón de idade avanzada, discapacidade ou en situacións de exclusión, necesitan dunha protección especial que evite que queden desconectadas.

Estes grupos de persoas consumidoras vulnerables que teñen diversas dificultades poden verse discriminados e quedar fóra dos beneficios da transformación dixital ou verse inmersos nun endebedamento do cal lles resulta moi difícil saír.

Ante este escenario futuro, as institucións públicas terán que velar polos dereitos das persoas consumidoras e usuarias en canto accedan a estes servizos, co fin de protexelos ante este complexo e variado conxunto de situacións que requiran un coñecemento en profundidade do seu funcionamento e operativa.

En virtude do exposto, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión de axudas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ás asociacións de persoas consumidoras e usuarias da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento durante o ano 2023 e proceder á súa convocatoria (código de procedemento administrativo CO400C).

Artigo 2. Solicitudes

1. Para poder ser persoa beneficiaria das axudas deberá presentarse unha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta resolución, que irá acompañada dos documentos que se especifican no artigo 5 das bases reguladoras.

2. Cada asociación poderá presentar unha única solicitude (anexo II). Por cada solicitude poderán figurar ata un máximo de 12 actividades por asociación (anexo III).

3. As solicitudes para participar no procedemento de concesión das axudas presentaranse na forma e prazo que se indican no seguinte artigo.

Artigo 3. Forma, lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2.O prazo para a presentación das solicitudes é dun mes, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Non obstante, no suposto de que antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes se esgotase o crédito establecido na convocatoria, o órgano concedente acordará a inadmisión de solicitudes e publicará tal circunstancia no DOG e na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Artigo 4. Prazo de duración do procedemento de concesión

Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a 3 meses. O prazo empezará a computar a partir da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente resolución.

O vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución lexitima os interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.

Artigo 5. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, a través dos seguintes medios:

a) Na Guía de procedementos e servizos da sede electrónica, que pode consultar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

b) Na páxina web oficial do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, http://consumo.xunta.gal

c) Nos teléfonos 981 54 55 45 e 981 54 54 16 do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

d) No enderezo electrónico igc.xerencia@xunta.gal

e) Presencialmente nas oficinas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, na avenida Gonzalo Torrente Ballester, nº 3, 1-5, baixo, Santiago de Compostela.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da resolución

Facúltase o director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para que dite as disposicións necesarias para a aplicación do disposto na presente resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

ANEXO I

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas para o ano 2023, ás asociacións de persoas consumidoras
da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento
(código de procedemento CO400C)

Artigo 1. Obxecto e réxime das axudas

1. As axudas reguladas nestas bases teñen por obxecto a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia dun programa de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento, coas especificidades que se establecen no artigo 2 destas bases.

2. O procedemento de concesión destas axudas tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu artigo 19.2 establece que as bases reguladoras das convocatorias de axudas poderán exceptuar do requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, polo obxecto e finalidade da subvención, non sexa necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Artigo 2. Actuacións e gastos susceptibles de axuda

1. As axudas concederanse para atender os gastos xerados polo desenvolvemento e impartición de actividades formativas relacionadas co sobreendebedamento das familias e que faciliten e axuden as familias a manter as súas finanzas en orde, controlando os seus gastos, administrando eficientemente o seu orzamento, avaliando a súa capacidade de gasto e endebedamento e identificando gastos necesarios e aqueles superfluos, co fin de que adquiran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que redunden nunha situación financeira segura e satisfactoria para a persoa consumidora.

2. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

Todos estes gastos teñen que ser realizados e efectivamente pagados desde o 1 de xaneiro de 2023 e ata a data límite de xustificación establecida no artigo 18.

Considéranse custos subvencionables aqueles gastos que se xeren e que sexan directamente imputables ás actuacións de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento, en concreto:

a) Desenvolvemento e impartición de actividades formativas maioritariamente prácticas, encamiñadas a identificar, esclarecer e coñecer toda a problemática dos produtos e servizos financeiros que lles poderían afectar como usuarios e que deberán abranguer todas e cada unha das seguintes temáticas:

– Orzamento familiar e capacidade de endebedamento.

– Contas bancarias e comisións bancarias. Conta de pagamento básica.

– Créditos ao consumo. Tarxetas revolving e préstamos rápidos.

– Préstamos hipotecarios.

– Contratación de servizos financeiros na internet.

– Como reclamar.

Deberá quedar xustificado, coa elaboración dun programa, que materias das relacionadas anteriormente son obxecto da actividade formativa.

b) Desenvolvemento práctico de simuladores de endebedamento financeiro ou outro tipo de ferramentas, que axuden a unha mellor comprensión destas situacións de endebedamento polas persoas consumidoras e usuarias.

3. Cada actividade ou proxecto financiarase cunha contía máxima total de 200 euros (IVE incluído) por actividade, cun máximo de 12 actividades ou proxectos por asociación.

4. A duración mínima de cada actividade será de 2 horas presenciais.

Artigo 3. Financiamento e concorrencia

1. O Instituto Galego do Consumo e da Competencia concederá axudas ás asociacións de persoas consumidoras de Galicia por un importe total de 12.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 05.80.613A.781.0 do orzamento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o ano 2023 sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria, o que poderá dar lugar á concesión de máis axudas. Tal incremento de crédito poderá provir de xeracións, ampliacións ou incorporacións de crédito.

2. O incremento de crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda.

A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

3. A contía das axudas concedidas poderá financiar ata un 100 % dos gastos obxecto de financiamento; en calquera caso, cada actividade individual non pode superar a contía de 200 euros (IVE incluído) e o total da axuda, a cantidade de 2.400 euros (IVE incluído).

4. O importe da subvención regulada nesta resolución en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións das distintas administracións ou calquera dos seus entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

Artigo 4. Beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións de persoas consumidoras que estean legalmente constituídas e inscritas, no momento de publicarse esta resolución no Diario Oficial de Galicia, na Sección Xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia a que se refire o Decreto 95/1984, do 24 de maio.

2. Non poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas asociacións que, incumprindo manifestamente os seus deberes legais, non colaborasen ou non facilitasen a información solicitada polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

3. Para que as asociacións poidan beneficiarse destas axudas deberán cumprir, os seguintes requisitos:

a) Non estar incursas en ningunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto coa Administración pública da comunidade autónoma.

4. As persoa beneficiarias obríganse a facilitar canta información lles sexa requirida polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia no exercicio das súas funcións de fiscalización do destino das axudas.

Artigo 5. Documentación complementaria

1. As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:

a) Certificación da lista de actividades que se pretenden levar a cabo obxecto de subvención (anexo III). Unha vez presentado este anexo III no momento da solicitude, posteriormente só se permitirá a súa modificación unha única vez e sempre que os cambios afecten unicamente ou a data ou a localidade de celebración. A dita modificación deberá ser comunicada ao IGCC cunha antelación mínima de 15 días antes da celebración da primeira actividade, presentando un novo anexo III.

b) Poder suficiente da persoa representante e asinante da solicitude para actuar en nome da entidade solicitante, se é o caso.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán solicitados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada. De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada nos parágrafos anteriores. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 6. Trámites administrativos posteriores á presentación das solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 7. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT para a solicitude de axudas e subvención.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento coa Xunta de Galicia para percibir axudas ou subvencións das administracións públicas.

f) Concesión de subvencións e axudas.

g) Inhabilitación para obter subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente de inicio (anexo II) e achegar os ditos documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 8. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 9. Órganos competentes

O órgano competente para a instrución dos expedientes de axudas a que fan referencia esta bases será o Servizo de Información, Cooperación e Fomento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia e corresponde á Dirección do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditar a resolución da concesión.

Artigo 10. Instrución dos procedementos

1. De acordo co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no correlativo artigo 31.4 da mesma lei, o órgano competente para a tramitación do procedemento comezará a instrución dos expedientes por orde de entrada na unidade tramitadora atendendo ao disposto no artigo 16.4.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, concedendo a subvención en actos sucesivos ata o esgotamento do crédito. O órgano xestor publicará no DOG e na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia o esgotamento da partida orzamentaria e inadmitirá as posteriores solicitudes destinadas á subvención, salvo que se produza un incremento do crédito.

Cando non se dispoña de crédito suficiente para atender a última solicitude coa intensidade prevista no artigo 3.3 das bases, o crédito esgotarase nela coa porcentaxe de axuda que resulte.

No caso de coincidencia na data entre varias solicitudes, e cando non se dispoña de crédito suficiente para atendelas todas coa intensidade de axuda solicitada, o crédito distribuirase de maneira ponderada entre elas en función da solicitude e respectando o límite de intensidade máxima prevista no artigo 3.3 das bases.

2. Conforme o establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude de axuda non reúne os requisitos exixidos nesta lei e na presente resolución, o interesado será requirido para que nun prazo de dez días, contados a partir do día seguinte ao da recepción do dito requirimento, rectifique a falta ou xunte os documentos preceptivos, coa indicación de que, se non o fixer, se entenderá que desiste da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da citada lei.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de conformidade co artigo 7.1 resulta que o solicitante non está ao día no pagamento das súas obrigas tributarias e sociais co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

3. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se indicarán as causas desta.

Artigo 11. Audiencia

1. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Porén, poderase prescindir do trámite a que se refire o número anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 12. Resolución

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución, que se elevará, a través do órgano instrutor, ao/á director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

2. O/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, á vista da proposta de resolución e logo da fiscalización limitada previa, ditará a correspondente resolución, que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando menos, os conceptos que se subvencionan e o seu custo, así como a axuda concedida e a súa contía ou, se é o caso, a causa de denegación.

En ningún caso o importe das axudas concedidas poderá superar o custo da actividade que vai desenvolver a persoa beneficiaria ou, se é o caso, a porcentaxe máxima de investimento subvencionable legalmente establecido.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder 3 meses. O prazo empezará a computar a partir da publicación no DOG da presente resolución.

O vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución lexitima os interesados para entenderen desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A dita resolución será publicada na web http://consumo.xunta.gal e notificada á persoa adxudicataria, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas da desestimación.

Artigo 13. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 14. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da resolución de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o órgano que as ditou ou debeu ditalas, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación. Se o acto non for expreso, poderán interpoñer recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta é expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 15. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. O órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia da persoa beneficiaria. Os requisitos que deberán cumprirse son os seguintes:

a) Que a actividade, conduta ou modificación estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da axuda.

3. O acto polo que se acorde a modificación da resolución ou, se é o caso, se denegue será ditado polo órgano concedente, logo de instrución do correspondente expediente en que se dará audiencia aos interesados nos termos previstos no artigo 11 destas bases.

Artigo 16. Aceptación e renuncia

Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, transcorridos dez días desde a notificación ou publicación desta sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia á axuda entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de persoa beneficiaria.

A renuncia á axuda poderase facer axustándose ao modelo que se xunta como anexo V, así como por calquera outro medio que permita a súa constancia de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 21 da mesma lei.

Artigo 17. Obrigas da persoa beneficiaria

Son obrigas da persoa beneficiaria as establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e, en concreto, as que se relacionan a seguir:

a) Realizar a actividade nas condicións que fundamentaron a concesión da axuda.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o órgano concedente, así como calquera outra comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como comunitarios, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle á entidade concedente a obtención de axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos. Esta axuda é compatible con outras axudas para a mesma finalidade, sempre e cando o importe total das axudas concedidas non supere o custo total da actividade.

d) Poñer á disposición do IGCC calquera información ou documentación que se lle solicite, especialmente a destinada a comprobar os datos facilitados polas organizacións para a obtención de axudas.

e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

f) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Para as axudas indicadas nestas bases, as asociacións deberán exhibir, nos lugares de realización das actividades, o seu patrocinio pola Consellería de Economía, Industria e Innovación e polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

h) Dar cumprimento á normativa de protección de datos persoais, en concreto ao disposto no Regulamento (UE) núm. 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais (Regulamento xeral de protección de datos) e demais normativa concordante. Os datos persoais das persoas usuarias participantes nas actuacións subvencionadas trataraos a Xunta de Galicia, Instituto Galego do Consumo e da Competencia, na súa condición de responsable, coa finalidade de xestionar o adecuado desenvolvemento desta resolución e poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes cando sexa necesario para a tramitación do procedemento. A base lexitimadora do tratamento é a realización dunha misión de interese público e o consentimento das persoas interesadas, que poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Contacto delegado de protección de datos e máis información en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais CVE-DOG: tokkuho1-tow1-nbn3-gbs5-jizkwzm1znx8, DOG núm. 135, do 16 de xullo de 2018, páx. 33600, ISSN1130-9229, depósito legal C.494-1998, http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia. As entidades beneficiarias da subvención serán responsables de informar de maneira fidedigna as destinatarias finais do tratamento que levarán a cabo sobre os seus datos, conforme o especificado no artigo 13 do Regulamento xeral de protección de datos, así como dos aspectos incluídos no parágrafo anterior, para o cal deberán solicitar o seu consentimento explícito. Así mesmo, as entidades beneficiarias serán responsables de custodiar a documentación que acredite o cumprimento destes deberes.

Artigo 18. Xustificación

1. Para cobrar a axuda concedida, a persoa beneficiaria deberá presentar a seguinte documentación nos lugares sinalados no artigo 3 da convocatoria e terá de prazo límite para presentala ata o 10 de decembro (inclusive) de 2023, non sendo necesario esgotar o prazo máximo:

a) Certificación do/da secretario/a da organización, co visto e prace do presidente/a, de que o programa de actividades foi executado conforme o indicado na solicitude.

b) Xustificación dos asistentes ás actividades que leven a cabo, polos medios que se consideren máis oportunos.

c) Memoria final de avaliación por cada unha das actividades realizadas (anexo VI).

d) Relación clasificada dos gastos e investimentos de cada unha das actividades subvencionadas, con identificación do provedor, concepto, importe, a data de emisión e a data de pagamento (anexo VII).

e) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior, emitidas polos provedores en relación coa actuación subvencionada e por cada unha das actividades subvencionadas.

f) As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro (BOE do 29 de novembro), modificado polo Regulamento aprobado polo Real decreto 87/2005, do 31 de xaneiro (BOE do 1 de febreiro).

g) Os pagamentos poderanse realizar polos seguintes medios:

– Transferencia bancaria.

– Cheque nominativo co seu xustificante de movemento de fondos.

– Pagamentos en efectivo. Condicións para a correcta acreditación do pagamento: debe presentar un recibo asinado e selado polo provedor en que estea suficientemente identificada a empresa que recibe o importe e no cal consten o número e a data de emisión do xustificante de pagamento, así como o nome e o NIF da persoa que o asina. No suposto de que o pagamento se acredite mediante recibo consignado no mesmo documento xustificativo do gasto, este deberá conter a sinatura lexible indicando a persoa que o asina, o seu NIF e o selo do provedor. A xustificación do pagamento mediante recibo do provedor só poderá aceptarse para gastos de escasa contía, segundo o establecido no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

h) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para esta mesma finalidade, polas distintas administracións públicas, segundo o modelo anexo IV.

i) Certificación, debidamente actualizada, acreditativa de se encontraren ao día nas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral de Seguridade Social e a Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia.

j) Declaración responsable, debidamente actualizada, de non están incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de empresa beneficiaria das axudas recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, segundo o modelo anexo IV.

k) Todos os materiais producidos no desenvolvemento dos proxectos deberán remitirse ao IGCC xunto coa xustificación en soporte dixital en formato PDF. No caso de haber imaxes, o formato será JPG.

l) Reportaxe fotográfica do desenvolvemento de cada unha das actividades de formación. Esta reportaxe fotográfica deberá xustificar o día e o lugar da realización das actividades.

m) Programa de actividades en que se poña de manifesto o cumprimento do contido mínimo que deben acadar as actividades de formación impartidas.

2. Transcorrido o prazo indicado sen que a persoa beneficiaria presentase a documentación solicitada poderase entender que renuncia á axuda. Neste caso, o/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditará a oportuna resolución, nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En virtude do establecido no artigo 10 destas bases reguladoras, a concesión das subvencións faise en actos sucesivos ata o esgotamento do crédito, o que implica que as solicitudes presentadas logo do esgotamento do crédito serán inadmitidas, non podendo conceder a dita axuda para o desenvolvemento de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento que queiran levar a cabo outras asociacións. Por iso, a non xustificación das solicitudes concedidas nunha porcentaxe superior ao 50 % implicará a imposibilidade de presentar outras solicitudes nas dúas vindeiras convocatorias para este procedemento CO400C.

Artigo 19. Pagamento

1. Recibida a documentación xustificativa da axuda, os órganos competentes do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, antes de procederen ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

2. As axudas minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución da concesión, sempre que estea garantida a consecución do obxectivo.

3. De conformidade co establecido no artigo 65.4 e 5 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias desta resolución non están obrigadas a constituír garantía.

Artigo 20. Incumprimentos, reintegros e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a axuda percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no capítulo II do título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Procederá a revogación das axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Devolución voluntaria. De acordo co establecido no artigo 64 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e cando proceda o reintegro da axuda, a entidade beneficiaria poderá devolver voluntariamente os pagamentos percibidos mediante o seu ingreso na correspondente conta bancaria do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. O importe da devolución incluirá os xuros de demora previstos legalmente ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da entidade.

5. Ás persoas beneficiarias das axudas reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da devandita Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21. Fiscalización e control

1. O Instituto Galego do Consumo e da Competencia poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas.

2. Alén do anterior, a concesión das axudas reguladas nesta resolución estará sometida ao exercicio da función interventora e do control financeiro por parte da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, se é o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 22. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das axudas concedidas, con indicación da norma reguladora, persoa beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da axuda.

Non obstante o anterior, cando os importes das axudas concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das axudas concedidas na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 23. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases observarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no resto de normativa que resulte de aplicación.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file