DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Martes, 18 de xullo de 2023 Páx. 43874

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2023 pola que se adxudican os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2022 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).

Mediante a Orde do 15 de marzo de 2023 (Diario Oficial de Galicia do 27 de marzo de 2023) convocáronse os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2022 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, dende o día 23 de maio ao 5 de xuño de 2023 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese prazo, as persoas interesadas puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola Comisión Avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e tendo en conta o informe-proposta elevado pola dita comisión, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2022 nas universidades do Sistema universitario de Galicia que se relaciona no anexo desta orde.

As persoas premiadas recibirán unha contribución en metálico de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción. O importe do premio estará suxeito ás retencións fiscais que legalmente correspondan.

Artigo 2

O aboamento dos premios farase efectivo mediante libramento único e directo na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria, da cal deberá ser titular.

Artigo 3

As persoas premiadas deberán remitir á Secretaría Xeral de Universidades o modelo 145 do imposto sobre a renda das persoas físicas a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, nas dúas semanas seguintes á publicación da resolución da concesión dos premios no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 4

Denegar o premio ao alumnado que se relaciona na listaxe das persoas non premiadas no anexo desta orde, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 5

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 15 de marzo de 2023 (Diario Oficial de Galicia do 27 de marzo) constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro, total o parcial, por parte da persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Listaxe das persoas premiadas

– Artes e Humanidades

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título universitario

Univ.

Importe (€)

ED415A-2023-000096-00

Barros

Serodio

María del Carmen

***5759**

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

UVigo

3.500

ED415A-2023-000168-00

Carrión

Longarela

María

***9480**

Grao en Historia da Arte

USC

3.500

ED415A-2023-000248-00

Couso

Núñez

Sergio

***7855**

Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

UDC

3.500

ED415A-2023-000081-00

Iglesias

Pérez

Ana

***2156**

Grao en Tradución e Interpretación

UVigo

3.500

ED415A-2023-000160-00

Lamas

Fernández

Claudia

***2166**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

3.500

ED415A-2023-000133-00

Lens

Fernández

Irene

***2119**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

3.500

ED415A-2023-000124-00

Rivas

Gómez

Abel

***6151**

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

USC

3.500

ED415A-2023-000225-00

Salvado

Vigo

Enrique

***5437**

Grao en Filoloxía Clásica

USC

3.500

ED415A-2023-000141-00

Varela

Vázquez

Ezequiel

***7756**

Grao en Historia

USC

3.500

ED415A-2023-000090-00

Vázquez

Estévez

Aldara

***8872**

Grao en Belas Artes

UVigo

3.500

– Ciencias

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título universitario

Univ.

Importe (€)

ED415A-2023-000247-00

Álvarez

Rodríguez

Lara

***1091**

Grao en Bioloxía

UVigo

3.500

ED415A-2023-000147-00

Calviño

Sanlés

Esther

***9553**

Grao en Química

UDC

3.500

ED415A-2023-000174-00

Franco

Gacio

Anahír

***3067**

Grao en Bioloxía

UDC

3.500

ED415A-2023-000260-00

González

Bao

Javier

***9195**

Grao en Bioloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000091-00

González

Pérez

Ignacio

***8916**

Grao en Matemáticas

USC

3.500

ED415A-2023-000086-00

López

González

Uxía

***9854**

Grao en Química

UVigo

3.500

ED415A-2023-000098-00

Millán

Fernández

Laura

***2997**

Grao en Ciencias do Mar

UVigo

3.500

ED415A-2023-000132-00

Otero

Sande

María

***5819**

Grao en Biotecnoloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000266-00

Povoa

Coutinho

Leonor da Conceicao

***9945**

Grao en Química

UVigo

3.500

ED415A-2023-000159-00

Radziunas

Salinas

Yago

***4024**

Grao en Física

USC

3.500

– Ciencias da Saúde

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título universitario

Univ.

Importe (€)

ED415A-2023-000080-00

Barcia

Blanco

Tatiana

***5672**

Grao en Fisioterapia

UVigo

3.500

ED415A-2023-000231-00

Barreiro

García

César

***9911**

Grao en Odontoloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000078-00

Caíña

López

Sandra

***5598**

Grao en Farmacia

USC

3.500

ED415A-2023-000044-00

Carpente

Teijido

Silvia

***4066**

Grao en Enfermaría

UDC

3.500

ED415A-2023-000140-00

Couce

Barreiro

Laura

***1730**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2023-000082-00

Dona

Fernández

Zoe

***0842**

Grao en Veterinaria

USC

3.500

ED415A-2023-000303-00

Fernández

Cendón

Silvia

***5994**

Grao en Enfermaría

UVigo

3.500

ED415A-2023-000143-00

García

Carballa

Pablo

***5501**

Grao en Fisioterapia

UVigo

3.500

ED415A-2023-000219-00

González

Abelaira

Sergio

***8596**

Grao en Psicoloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000196-00

Martínez

Domínguez

Diana

***1709**

Grao en Enfermaría

UVigo

3.500

ED415A-2023-000105-00

Moral

Reija

Marta

***8616**

Grao en Psicoloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000013-00

Pardo

Señor

Laura

***5729**

Grao en Enfermaría

USC

3.500

ED415A-2023-000085-00

Pérez

Alonso

Paula

***1969**

Grao en Óptica e Optometría

USC

3.500

ED415A-2023-000119-00

Pulido

Fraiz

Lara

***6661**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2023-000180-00

Roade

Pérez

Paula

***9917**

Grao en Nutrición Humana e Dietética

USC

3.500

ED415A-2023-000009-00

Rodríguez

Alonso

Pablo

***9665**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2023-000073-00

Rodríguez

Fiuza

Diego

***9154**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2023-000117-00

Rodríguez

González de Araújo

Ana

***9382**

Grao en Enfermaría

UVigo

3.500

ED415A-2023-000158-00

Saavedra

Mariño

Coral

***5799**

Grao en Enfermaría

USC

3.500

ED415A-2023-000163-00

Vázquez

Barbeito

Patricia María

***3082**

Grao en Logopedia

UDC

3.500

– Ciencias Sociais e Xurídicas

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título universitario

Univ.

Importe (€)

ED415A-2023-000077-00

Aido

Vázquez

Ana María

***9460**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVigo

3.500

ED415A-2023-000076-00

Alonso

Fernández

Paula

***5622**

Grao en Dereito

UVigo

3.500

ED415A-2023-000164-00

Alonso

Lourido

Ada

***6653**

Grao en Comunicación Audiovisual

USC

3.500

ED415A-2023-000066-00

Aparicio

Ferrero

Adriana

***1612**

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

UVigo

3.500

ED415A-2023-000018-00

Blanco

Mira

Lucía

***0644**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

3.500

ED415A-2023-000296-00

Bonilla

Diéguez

Luis

***3540**

Grao en Economía

UDC

3.500

ED415A-2023-000131-00

Caamaño

Balvís

Álvaro

***2123**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVigo

3.500

ED415A-2023-000221-00

Castiñeira

Lampón

Susana

***9181**

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

UVigo

3.500

ED415A-2023-000152-00

Cespón

Fernández

Marta

***0779**

Grao en Ciencias Empresariais

UDC

3.500

ED415A-2023-000201-00

Cobelo

Parga

Laura

***2600**

Grao en Traballo Social

USC

3.500

ED415A-2023-000206-00

Debasa

Corral

Alicia

***8429**

Grao en Dereito

UDC

3.500

ED415A-2023-000074-00

Díaz

Villares

Andrea

***9138**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

USC

3.500

ED415A-2023-000183-00

Fernández

Corredoira

Ainoa

***7953**

Grao en Educación Infantil

UVigo

3.500

ED415A-2023-000047-00

Fernández

Prieto

Inés

***6389**

Grao en Educación Primaria

UVigo

3.500

ED415A-2023-000210-00

Fernández

Rodríguez

Alejandra

***8183**

Grao en Dereito

USC

3.500

ED415A-2023-000162-00

Fraga

Cuña

Irene

***9149**

Grao en Dereito

USC

3.500

ED415A-2023-000281-00

García

Gendra

Alejandro

***9792**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

USC

3.500

ED415A-2023-000212-00

Garrido

Martínez

Laura

***3897**

Grao en Xornalismo

USC

3.500

ED415A-2023-000243-00

González

Becerra

Zara

***3376**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

USC

3.500

ED415A-2023-000198-00

González

Mohamed

Alexia

***3000**

Grao en Traballo Social

UVigo

3.500

ED415A-2023-000250-00

González

Montes

Carla

***5969**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

3.500

ED415A-2023-000155-00

Lamela

Oujo

Paula

***9696**

Grao en Educación Infantil

UVigo

3.500

ED415A-2023-000208-00

Leiros

Vilas

Ana

***8379**

Grao en Socioloxía

UDC

3.500

ED415A-2023-000016-00

López

Armesto

Aroa

***7695**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

3.500

ED415A-2023-000252-00

López

Iglesias

Óscar

***9439**

Grao en Comunicación Audiovisual

USC

3.500

ED415A-2023-000161-00

Luna

Puente

Nicolás

***7244**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

3.500

ED415A-2023-000069-00

Murillo

Mateos

Marta

***7856**

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

UVigo

3.500

ED415A-2023-000038-00

Otero

Rosales

Gonzalo

***6258**

Grao en Dirección e Xestión Pública

UVigo

3.500

ED415A-2023-000165-00

Outes

Castro

Fátima

***3136**

Grao en Xestión Industrial da Moda

UDC

3.500

ED415A-2023-000157-00

Pequeño

Gorís

Marcos

***4746**

Grao en Pedagoxía

USC

3.500

ED415A-2023-000045-00

Pérez

Díaz

Andrea

***2235**

Grao en Educación Primaria

UDC

3.500

ED415A-2023-000179-00

Pérez

Morandeira

Andrea

***5233**

Grao en Educación Primaria

UDC

3.500

ED415A-2023-000142-00

Pérez

Otero

Juan José

***9431**

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

UVigo

3.500

ED415A-2023-000024-00

Pérez

Paz

Alejandro

***9390**

Grao en Educación Social

UVigo

3.500

ED415A-2023-000100-00

Pérez

Torrecilla

David

***3613**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UDC

3.500

ED415A-2023-000194-00

Prol

Lucio

Francisco

***8694**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UDC

3.500

ED415A-2023-000276-00

Rial

Suárez

Laura

***9590**

Grao en Educación Infantil

UVigo

3.500

ED415A-2023-000057-00

Rodríguez

Pérez

Ana

***8662**

Grao en Educación Social

UVigo

3.500

ED415A-2023-000218-00

Soto

Jaramillo

Andrés Felipe

***1482**

Grao en Economía

USC

3.500

ED415A-2023-000234-00

Veiga

Suárez

Paula Andrea

***7366**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVigo

3.500

ED415A-2023-000171-00

Velasco

Guitián

Silvia

***1806**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UDC

3.500

ED415A-2023-000203-00

Velo

Rodríguez

Alejandro

***1666**

Grao en Dereito

UDC

3.500

ED415A-2023-000275-00

Villanueva

Montes

Asunción

***0066**

Grao en Criminoloxía

USC

3.500

ED415A-2023-000067-00

Villar

Abeijón

Pablo

***5969**

Grao en Ciencia Política e da Administración

USC

3.500

ED415A-2023-000010-00

Vinseiro

Ríos

Ángela

***9690**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

3.500

– Enxeñaría e Arquitectura

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título universitario

Univ.

Importe (€)

ED415A-2023-000041-00

Albertuz

Ribas

Francisco

***1380**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVigo

3.500

ED415A-2023-000283-00

Ares

Sáinz

José Luis

***5089**

Grao en Enxeñaría Química

USC

3.500

ED415A-2023-000207-00

Bendaña

Gómez

Manuel

***0322**

Grao en Enxeñaría Informática

USC

3.500

ED415A-2023-000232-00

Eiroa

Martínez

Daniel

***2464**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UDC

3.500

ED415A-2023-000055-00

Espasandín

Varela

Álex

***0886**

Grao en Tecnoloxías Mariñas

UDC

3.500

ED415A-2023-000256-00

Fernández

Amado

Blanca

***2880**

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

UDC

3.500

ED415A-2023-000046-00

García

Núñez

Sergio

***1561**

Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

3.500

ED415A-2023-000114-00

González

Carpintero

Nicolás

***6629**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

3.500

ED415A-2023-000295-00

González

Santos

Alejandro

***9585**

Grao en Enxeñaría Informática

USC

3.500

ED415A-2023-000239-00

Lomba

Lomba

Néstor

***1509**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVigo

3.500

ED415A-2023-000021-00

Miguélez

Millos

Ángel

***1593**

Grao en Enxeñaría Informática

UDC

3.500

ED415A-2023-000026-00

Montenegro

Vázquez

Iván

***9258**

Grao en Enxeñaría da Enerxía

UVigo

3.500

ED415A-2023-000050-00

Núñez

Fernández

Alba

***8385**

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

UVigo

3.500

ED415A-2023-000099-00

Ollero

Cadilla

Iria

***6192**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

3.500

ED415A-2023-000270-00

Ríos

Otero

Marcos

***5699**

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

USC

3.500

ED415A-2023-000130-00

Sánchez

Fernández

Álvaro

***7511**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVigo

3.500

ED415A-2023-000172-00

Sola

Sanmartín

Mar

***9186**

Grao en Estudos de Arquitectura

UDC

3.500

ED415A-2023-000053-00

Villaverde

Caridad

Alberto

***5202**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

3.500

Listaxe de persoas non premiadas

Nº expediente

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF

Título/s universitario/s

Univ.

Motivo da denegación

ED415A-2023-000054-00

Abad

Lorenzo

Ana

***4632**

Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000195-00

Acea

Otero

Gema

***2506**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000019-00

Alcalde

Silveira

Miguel

***3626**

Grao en Filoloxía Clásica

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000193-00

Allariz

Pena

Inés

***5058**

Grao en Lingua e Literatura Galegas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000242-00

Alonso

García

Candela

***5345**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000170-00

Alonso

García-Cabezón

Marina

***0421**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000112-00

Alonso

López

Alejandro

***1867**

Grao en Tradución e Interpretación

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000267-00

Álvarez

González

Anaís Noela

***6007**

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000265-00

Álvarez

Monsalve

Luisana

***0129**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000153-00

Álvarez

Sánchez

Raquel

***8401**

Grao en Estudos de Arquitectura

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000107-00

Alvite

Piñeiro

Tania

***1543**

Grao en Óptica e Optometría

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000214-00

Arijón

Allo

Sheila

***2858**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000205-00

Baliña

Rodríguez

Iván

***7723**

Grao en Psicoloxía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000039-00

Becerra

Pereiro

Carmen

***6063**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000125-00

Beiro

Suso

Nahír

***9382**

Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000169-00

Beloborodova

Anastasia

***6797**

Grao en Linguas Estranxeiras

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000209-00

Bermúdez

Milleiro

Iago Manuel

***9381**

Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000289-00

Blanco

Fernández

Lucía

***0499**

Grao en Xornalismo

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000122-00

Blanco

Núñez

Silvia

***9033**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000025-00

Bourtal

Bouhalloufa

Siham

***0106**

Grao en Dereito

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000290-00

Cabana

Bedoya

María

***2271**

Grao en Mestre de Educación

Infantil/Grao en Mestre de

Educación Primaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000197-00

Cabanas

Chedas

Daniel

***3439**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000048-00

Calvo

Riveiro

Andrea

***9322**

Grao en Linguas Estranxeiras

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000181-00

Carbajal

Martínez

Begoña

***7369**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000258-00

Carles

Barreiro

Andrea

***9177**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000282-00

Carral

López

Antón Manuel

***6019**

Grao en Comunicación Audiovisual

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000146-00

Carrera

Rodríguez

Lucía

***6332**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000063-00

Carril

Barcia

Aida

***0742**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000199-00

Carro

Mareque

María Fátima

***0775**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000008-00

Castaño

Bermúdez

Juliana

***2549**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000200-00

Castro

Liberatoscioli

Valentina

***1585**

Grao en Educación Social

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000137-00

Castro

Mosquera

Tamara

***0216**

Grao en Educación Infantil

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000051-00

Castro

Rodríguez

María

***3125**

Grao en Enfermaría

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000088-00

Castro

Traba

Cristopher

***7836**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000215-00

Cebro

García

Irea

***9215**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000223-00

Cernadas

Lema

Carmen Gloria

***1305**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000300-00

Comesaña

Carballal

Pablo

***9011**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000120-00

Comesaña

Fernández

Fabiola

***9494**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000042-00

Conde

Gómez

Laura

***5972**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000095-00

Corral

Vieiro

María

***8421**

Grao en Educación Social

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000011-00

Costa

Cuiña

Nerea

***0018**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000040-00

Da Costa

Ojea

José María

***6549**

Grao en Traballo Social

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000280-00

De Jesús

Mújica

Samantha Carolina

***9500**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000244-00

De las Llanderas

Fornos

Pablo

***1720**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000236-00

Del Río

Serantes

Jacobo Abrahan

***9137**

Grao en Lingua e Literatura

Españolas

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000240-00

Díaz

Longueira

Antonio Javier

***3813**

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000166-00

Doforno

Nóvoa

Cecilia

***7456**

Grao en Comunicación Audiovisual/Grao en Xornalismo

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000186-00

Domínguez

Alonso

Carla

***8338**

Grao en Xeografía e Historia

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000116-00

Domínguez

Bastos

Óscar

***6138**

Grao en Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000269-00

Domínguez

Montaña

María Antonia

***1354**

Grao en Galego e Portugués:

Estudos Lingüísticos e Literarios

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000173-00

Doural

Petioka

Evelin

***1582**

Grao en Dereito

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000144-00

Duque

Villaverde

Andrés

***5793**

Grao en Química

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000004-00

Fandiño

Gómez

Sergio

***6033**

Grao en Fisioterapia

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000192-00

Feijoo

Moreira

Helena

***9315**

Grao en Enxeñaría Química

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000298-00

Fernández

Alcañiz

Roque

***9642**

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000216-00

Fernández

Ayán

José Manuel

***0859**

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000187-00

Fernández

Fernández

Samuel

***7979**

Grao en Educación social

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000190-00

Fernández

Lomba

Natalia

***8410**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000118-00

Fernández

Peña

Silvia

***6130**

Grao en Enfermaría

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000278-00

Fernández

Suárez

Nerea

***6596**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000022-00

Fernández

Theotonio

Álvaro

***0802**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000245-00

Fernández

Vilanova

Felipe

***8390**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000273-00

Ferreiro

García

Sandra

***9482**

Grao en Lingua e Literatura Galegas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000299-00

Ferreiro

Vilariño

Mariña

***9530**

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000058-00

Figueroa

González

Leticia

***5526**

Grao en Enfermaría

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000253-00

Fornos

Álvarez

Ana

***2860**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000027-00

Galán

Santos

Sabela

***5299**

Grao en Bioloxía

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000145-00

García

García

Brais

***1374**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000103-00

García

Mato

Andrea

***9235**

Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000062-00

García

Ontiyuelo

Mario

***1373**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000092-00

García

Rodríguez

Carla

***8390**

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000182-00

Gil

Pallares

María Eugenia

***0059**

Grao en Matemáticas/Grao en Física

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000110-00

Gómez

Álvarez

Iván

***9099**

Grao en Veterinaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000072-00

Gómez

Barral

Gonzalo

***3002**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000061-00

Gómez

Novoa

Tania

***6692**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000241-00

Gómez

Rodríguez

María Anjhara

***4687**

Grao en Ciencias da Cultura e

Difusión Cultural

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000188-00

González

Abalde

Paula

***8666**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000264-00

González

Bretaña

Alba

***1177**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000251-00

González

Candón

Sofía

***7634**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000002-00

González

Fernández

Cristina

***6123**

Grao en Filosofía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000123-00

González

García

Iago

***6118**

Grao en Lingua e Literatura Galegas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000079-00

González

González

Marta

***7687**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000064-00

González

Hermida

Marcos

***9406**

Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000220-00

González

Lois

Eladio Jesús

***7114**

Grao en Xornalismo

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000259-00

González

Natividad

Alexandra

***8709**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000134-00

González

Pinto

Adriana

***1547**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000237-00

González

Sande

Ismael

***5688**

Grao en Arquitectura Técnica

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000083-00

González

Vaqueiro

Marta

***8928**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000274-00

González Redondo

Rodríguez

Carlos

***6614**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000075-00

Gordejuela

del Rio

María

***9391**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000304-00

Grande

López

María de las Mercedes

***3529**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000089-00

Grech

Santi

Clara

***9096**

Grao en Traballo Social

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000176-00

Guerreira

Labrador

Carlos

***9107**

Grao en Lingua e Literatura

Españolas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000115-00

Guijas

Bravo

Pedro

***9737**

Grao en Enxeñaría Informática

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000035-00

Hermida

Carballido

Laura

***8458**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000049-00

Hernández

Faria de Moraes

Stella

***3573**

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000288-00

Herrera

Alfaya

Rodrigo

***5074**

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000108-00

Iglesias

Balsa

Candela

***6174**

Grao en Lingua e Literatura

Españolas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000185-00

Iglesias

Gómez

Santiago

***5881**

Grao en Filoloxía Clásica

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000111-00

Iglesias

Pérez

Andrea

***6139**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000127-00

Lage

Díaz

María

***8702**

Grao en Química

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000065-00

Lamas

Rodríguez

Carlos

***5032**

Grao en Física

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000191-00

Lastra

Vallines

Luis Miguel

***2323**

Grao en Bioloxía

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000167-00

León

Álvarez

Alba

***2721**

Grao en Estudos de Arquitectura

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000249-00

Lomba

Riego

Lucía

***8096**

Grao en Bioloxía/Grao en Química

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000106-00

López

Caamaño

Adrián Santiago

***8931**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000272-00

López

Casal

Jésica

***1589**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000136-00

López

García

Irea

***7238**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000277-00

López

Gil

Marta

***0243**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000093-00

López

Girón

Mireia

***1858**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000126-00

López

Pérez

María

***6434**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000015-00

López

Ramos

Antía

***1912**

Grao en Traballo Social

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000257-00

López

Ushakov

Cristian David

***1780**

Grao en Historia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000211-00

López-Chaves

Estévez

María

***6735**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000230-00

Lorenzo

González

Antonio

***5509**

Grao en Dereito

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000006-00

Lozano

Ramírez

Amado Tierra

***9915**

Grao en Xeografía e Historia

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000097-00

Luaces

Pérez

Andrea

***6610**

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

UVigo

Titulación inferior a 30 egresados

ED415A-2023-000291-00

Mahdaoui

Mañana

Yasmina

***7425**

Grao en Mestre de Educación

Infantil/Grao en Mestre de

Educación Primaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000084-00

Majadas

Moure

Alejandro Omar

***6530**

Grao en Matemáticas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000109-00

Martínez

Leboráns

Ana

***0746**

Grao en Enxeñaría Informática/Grao en Matemáticas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000287-00

Martínez

Sánchez-Gabriel

Lucía

***6368**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento

do Produto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000060-00

Martínez

Tacón

Lara

***4610**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000262-00

Mato

Martínez

Miguel

***9228**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000129-00

Méndez

Martínez

Mauro

***5348**

Grao en Comunicación Audiovisual

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000121-00

Miranda

Canedo

Pablo

***9278**

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000036-00

Miranda

Rodas

María Blanca

***5201**

Grao en Tradución e Interpretación

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000254-00

Montes

Rodríguez

Daniel

***8055**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000020-00

Mora

Arcas

Iago

***7646**

Grao en Filosofía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000104-00

Mosquera

Ferreiro

Lucía

***9203**

Grao en Biotecnoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000023-00

Mouriño

Avión

Alba

***6477**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000052-00

Navares

Vázquez

Juan Carlos

***4122**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000261-00

Ocampo

Pérez

Óscar

***4801**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000033-00

Otero

Lestón

Jesús

***0601**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000043-00

Ouro

Miguélez

Adrián

***9397**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000202-00

Pascual

Cao

Borja

***2484**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000255-00

Patacho

Mungarrieta

Paul Sebastian

***9275**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000302-00

Paz

Teijeiro

María José

***3574**

Grao en Humanidades

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000028-00

Pazos

Moure

Alex

***9418**

Grao en Matemáticas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000094-00

Pereira

Chamorro

Hugo

***9521**

Grao en Ciencia Política e da

Administración

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000149-00

Pereiro

Martínez

Xabier

***5578**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000217-00

Pérez

Barcala

Alba

***8937**

Grao en Lingua e Literatura Galegas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000292-00

Pérez

Graña

Noemí

***7823**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000007-00

Pérez

Sánchez

María

***4064**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000177-00

Pérez

Varela

Iria

***6885**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000014-00

Pernas

Fraguela

Carlos

***4176**

Grao en Química

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000284-00

Pino

González

Manuel

***6371**

Grao en Bioloxía

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000070-00

Piñeiro

Lobato

Gonzalo

***8416**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000279-00

Portela

Pazos

María

***6658**

Grao en Xeografía e Historia

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000087-00

Posada

Fernández

David

***2919**

Grao en Logopedia

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000235-00

Pose

Gallart

Marina

***0844**

Grao en Dereito

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000178-00

Pousa

Besada

María del Carmen

***8132**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000268-00

Puente

Ferreiro

Julián

***4693**

Grao en Enfermaría

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000012-00

Puentes

Carro

Rebeca

***9448**

Grao en Mestre de Educación

Infantil/Grao en Mestre de

Educación Primaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000029-00

Quintas

Pérez

Marcos

***4479**

Grao en Física

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000151-00

Ramos

Trasar

Inés

***5834**

Grao en Pedagoxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000128-00

Rancaño

Míguez

Manuel

***6799**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000031-00

Rey

Muiños

Pilar

***8154**

Grao en Educación Infantil

UDC

Renuncia

ED415A-2023-000213-00

Ribeiro

Casal

Sara

***5698**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000189-00

Rocha

Grandal

David

***6897**

Grao en Bioloxía

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000293-00

Rodríguez

Carballido

Alba

***9845**

Grao en Enxeñaría en

Organización Industrial

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000297-00

Rodríguez

Fernández

Sara

***3908**

Grao en Tradución e Interpretación

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000286-00

Rodríguez

González

María

***6243**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000059-00

Rodríguez

Lamas

María

***0667**

Grao en Enfermaría

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000222-00

Rodríguez

Pedrouzo

Ana

***7770**

Grao en Bioloxía/Grao en Química

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000037-00

Rosario

García

Sergio

***1461**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000184-00

Rubial

Yáñez

Pablo

***3220**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000001-00

Sánchez

Barco

Alba

***4992**

Grao en Odontoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000034-00

Sánchez

Rodríguez

Alfonso

***2850**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000233-00

Sande

Rivadulla

Martina

***9221**

Grao en Fisioterapia

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000226-00

Santomé

Pereiro

Lidia

***1432**

Grao en Educación Infantil

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000071-00

Sixto

Maceiras

Uxía-Zihan

***8752**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000056-00

Solís

Gómez

Adrián

***8178**

Grao en Enxeñaría Informática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000285-00

Souto

Rodríguez

César

***6466**

Grao en Belas Artes

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000030-00

Soutullo

Rivas

María

***8825**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000138-00

Suárez

del Río

Saúl

***0920**

Grao en Dereito/Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000271-00

Sui

Chengchen

***2297**

Grao en Física

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000113-00

Tous

Bejerano

Carlota

***7873**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000154-00

Trincado

Diéguez

Roberto

***3552**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000246-00

Vaqueiro

Agulla

Isidro

***0785**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000005-00

Varela

Otero

Xurxo

***8336**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000228-00

Varela

Rodríguez

Alba

***5921**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000229-00

Varela

Rodríguez

Lucía

***5921**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000175-00

Vargas

Regueiro

Alba

***8261**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000204-00

Vázquez

Añel

Martin

***9413**

Grao en Socioloxía

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000294-00

Vázquez

Díaz

Diego

***8537**

Grao en Nutrición Humana e Dietética

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000032-00

Vázquez

Fernández

Eder

***0952**

Grao en Dereito

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000017-00

Vázquez

Iglesias

Fernando

***2968**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000150-00

Veiga

Presa

Laura

***2827**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000102-00

Verdeal

Hermida

Hugo

***6374**

Grao en Mestre de Educación

Infantil/Grao en Mestre de

Educación Primaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000148-00

Vicente

Martínez

Cristian

***9699**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000139-00

Vidal

Miramontes

Sergio Constantino

***2416**

Grao en Enxeñaría Informática

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000156-00

Vidal

Sanches

Víctor

***6242**

Grao en Bioloxía

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000301-00

Vide

Chao

Cristina María

***8664**

Grao en Mestre de Educación

Infantil/Grao en Mestre de

Educación Primaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2023-000238-00

Vilas

Merelas

Soraya Mistral

***0150**

Grao en Dereito

UDC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000224-00

Villanueva

Mariz

Carlos

***7071**

Grao en Matemáticas

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000263-00

Villar

Montero

Ángel

***5514**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000003-00

Villar

Ramos

Adrián

***7477**

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000135-00

Yagüe

Novoa

Nicolás

***9319**

Grao en Enxeñaría Biomédica

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000227-00

Yáñez

Santana

Carolina

***4541**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2023-000068-00

Zorelle

Pinto

Miriam

***6342**

Grao en Educación Primaria

UVigo

Nota inferior á da persoa premiada