DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Mércores, 19 de xullo de 2023 Páx. 44222

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de diversos postos de supervisor/a de área funcional, convocados pola Resolución do 18 de maio de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 99, do 26 de maio).

Convocada por la Resolución do 18 de maio de 2023 (DOG núm. 99, do 26 de maio) a provisión de varios postos de supervisor/a de área funcional, polo sistema de libre designación, esta xerencia, á vista das solicitudes e méritos acreditados polos aspirantes, e de conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como no artigo 3 da Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño) pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, no Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, e de acordo co establecido na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril) de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio) e pola Orde do 13 de maio de 2022 (DOG núm. 102, do 30 de maio),

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de área funcional, convocados pola Resolución do 18 de maio de 2023 (DOG núm. 99, do 26 de maio).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e o posto adxudicado son da mesma área de saúde, ou no prazo de quince días hábiles, se son de distinta área de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do/da interesado/a, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada, perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Coruña, 12 de xullo de 2023

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Denominación do posto: supervisor/a de área funcional de Críticos e Urxencias.

Nome e apelidos: María Belén Blanco Longueira.

DNI (*): ***6326**.

Denominación do posto: supervisor/a de área funcional Xeral.

Nome e apelidos: Teba Elberdín Pazos.

DNI (*): ***8092**.

Denominación do posto: supervisor/a de área funcional Xeral.

Nome e apelidos: María Belén Lema Facal.

DNI (*): ***1646**.

Denominación do posto: supervisor/a de área funcional Xeral.

Nome e apelidos: María Waleska Suárez Pérez.

DNI (*): ***9513**.

Denominación do posto: supervisor/a de área funcional de Recursos Humanos.

Nome e apelidos: Patricia López García.

DNI (*): ***1174**.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal.