DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Mércores, 19 de xullo de 2023 Páx. 44218

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2023, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado por Resolución do 31 de maio de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 115, do 18 de xuño) pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron a fase de concurso-oposición do proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 29 de xuño de 2023, o tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado por Resolución do 31 de maio de 2021 (DOG núm. 115, do 18 de xuño),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a relación de aspirantes que superaron a fase de concurso-oposición do proceso selectivo, por orde das puntuacións obtidas.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, os aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista nas letras a), b) e c) da citada base e, se for o caso, a indicada na letra d).

Segundo. Elevar a dita relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que os aspirantes que figuran nela sexan propostos para o seu nomeamento como funcionarios en prácticas.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2023

José Ángel Mourelo Ortueta
Presidente do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

Exercicio 1

Exercicio 2

Exercicio 3

Exercicio 4

Fase concurso

Total

***6603**

Concepción Piñeiro Rodríguez

14,50

27,10

24,95

Exenta

25,57

92,12

***1495**

Daniel Gómez Abeledo

15,25

24,75

24,03

Exento

19,84

83,87

***1593**

Sonia Reverter Viso

14,55

22,30

19,20

Exenta

23,00

79,05

***1574**

Adrián Grandal López

18,65

28,70

28,39

Exento

2,26

78,00

***2626**

Juan José Fraga Falcón

11,77

23,15

21,31

Exento

19,30

75,53

***5134**

Carmen Carreira Méndez

14,35

24,15

20,11

Exenta

13,15

71,76

***4721**

Lidia González Mareque

15,85

24,25

22,90

Exenta

6,32

69,32

***2528**

Iago Ferreiro Fernández

12,14

24,20

26,76

Exento

5,24

68,34

***3292**

Isabel García Novais

16,40

27,00

21,49

Exenta

3,30

68,19

***8334**

David González Vázquez

16,90

22,95

27,80

Exento

0,00

67,65

***8167**

Elba López Fernández

15,75

25,85

23,78

Exenta

0,00

65,38

***2217**

Irene Pérez Mendaña Piñeiro

16,40

23,70

22,67

Exenta

0,00

62,77

***4450**

Laura Asorey Souto

15,03

28,70

18,07

Exenta

0,70

62,50

***5939**

Ana María Mosquera Rey

11,70

25,50

25,10

Exenta

0,00

62,30

***5395**

Laura Miramontes Borrajo

15,20

26,05

20,78

Exenta

0,00

62,03

***4848**

Fernando Campo Regueiro

12,90

23,20

18,58

Exento

6,90

61,58

***9004**

Leticia Conde Delgado

11,03

23,45

26,99

Exenta

0,00

61,47

***9701**

Mónica Pedrares Tuñas

15,00

19,10

19,88

Exenta

7,46

61,44

***0197**

Marta López Cabana

10,74

21,95

26,84

Exenta

0,00

59,53

***5528**

María del Rosario Fraga Martínez

11,92

25,15

19,32

Exenta

2,58

58,97

***1125**

Pilar Mariño Moure

13,00

25,55

19,21

Exenta

0,40

58,16

***2170**

Patricia Conde Lois

10,37

20,40

25,02

Exenta

0,60

56,39

***4026**

Pablo Queiruga Parada

10,51

25,55

17,57

Exento

2,75

56,38

***6658**

José Manuel Pombo Arzúa

10,14

21,55

19,63

Exento

4,10

55,42

***0104**

Iria Garrido Antelo

14,60

18,15

20,19

Exenta

0,90

53,84

***9828**

Bárbara González Martín

12,00

19,45

18,49

Exenta

0,30

50,24