DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44356

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

ORDE do 12 de xullo de 2023 pola que se dispón o nomeamento dunha vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que deberán facerse necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das ditas competencias.

Por outra banda, a teor do previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 6 de xuño de 2002, no cal se fixou a composición do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, nel intégranse un representante dos concellos de Cervo e Xove que alternarán cada dous anos.

Mediante a Orde do 1 de xuño de 2022 (DOG núm. 111, do 10 de xuño) dispúxose o nomeamento dun vogal en representación do Concello de Cervo, cuxo pleno, na sesión que tivo lugar o 30 de xuño de 2023, acordou propoñer unha nova designación.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída, por proposta do Concello de Cervo,

DISPOÑO:

O nomeamento de María Dolores García Caramés como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en representación do Concello de Cervo.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2023

Alfonso Villares Bermúdez
Conselleiro do Mar