DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44357

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

ORDE do 14 de xullo de 2023 pola que se dispón o nomeamento dunha vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que se deberán facer necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 16 de setembro de 2010, faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das devanditas competencias.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

O nomeamento de Luisa María Sánchez Méndez como vogal representante da Comunidade Autónoma de Galicia no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023

Alfonso Villares Bermúdez
Conselleiro do Mar