DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44361

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xullo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia xustifícase polas razóns indicadas no punto primeiro do acordo.

En consecuencia, por proposta da Axencia Tributaria de Galicia e unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación e na Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 6 de xullo de 2023, adoptou o seguinte

acordo:

Primeiro. Aprobar a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 6 de xullo de 2023, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Modificacións:

– Nos centros de destino que se relacionan modifícanse os seguintes postos de traballo, que quedan do seguinte xeito:

missing image file
missing image file