DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44504

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se declara deserto un posto vacante nesta consellería convocado para a súa provisión, polo sistema de libre designación, mediante a Orde do 6 de marzo de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 53, do 16 de marzo).

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Política Social e Xuventude, mediante a Orde do 6 de marzo de 2023 (DOG núm. 53, do 16 de marzo), de conformidade co establecido na base sexta da referida orde, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Declarar deserto o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderá impugnarse directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2023

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO

Denominación do posto: secretario/a do/a director/a xeral.

Código: PS.C05.00.000.15770.001.

Nivel: 18.

Dependencia: Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.

Localidade: Santiago de Compostela.