DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44567

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2023/321-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: LMTA, substitución do apoio A23I5GVS//32-1 da LMTA PSY804 e RC.

Situación: Vilaboa.

Características técnicas:

Substitución do apoio A23I5GVS//32-1 da LMTA PSY804, por un apoio C-2000/12, no cal se instala un reconectador telecontrolado.

Liña de media tensión aérea (LMTA) a 20 kV, con condutor LA-56, de 47 metros de lonxitude, con orixe no apoio existente A231NPS6//32 da LMT PSY804 e final no apoio proxectado C-2000/12.

Retensado do van comprendido entre o apoio proxectado C-2000/12 e o existente A241CN3A//32-2 (44 metros de condutor LA-30).

A instalación está situada no lugar de Seixas, parroquia de Santa Cristina de Cobres, no municipio de Vilaboa (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno 43, 36071 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase a disposición do público para a súa consulta no portal da Consellería de Economía, Industria e Innovación (https://economia.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica?langId=gl_ES) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 29 de xuño de 2023

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Número de expediente: IN407A 2023/321-4.

Denominación: LMTA, substitución do apoio A23I5GVS//32-1 da LMTA PSY804 e RC.

Concello: Vilaboa.

Núm.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

Apoio (m2)

1

Seixas

Rústico

36058A063001490000LM

Fermín Vidal Rosendo

2,00