DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Venres, 21 de xullo de 2023 Páx. 44699

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras e editoras nas actividades que se realicen no sector do libro, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT221A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputan, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, as resolucións administrativas publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no portal https://www.cultura.gal

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 10.40.432A.770.01 do procedemento CT221A para a participación de persoas escritoras, ilustradoras, tradutoras e editoras nas actividades realizadas no sector do libro no ano 2023.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Persoa beneficiaria

Ámbito xeográfico

Importe da axuda

Paula Lago Pereira

Vitoria-Gasteiz

500 €

Triqueta Verde, S.L.

Newark (EE.UU.)

Fráncfort

1.600 €

900 €

Ediciones del Viento, S.L.

Londres (Inglaterra)

900 €

Kenia Quintáns Portas

Bilbao

500 €

Julia Lago Fernández-Couto

Guadalajara (México)

Chispita (México)

1.600 €

1.600 €

Bunker Books, S.L.

León

Granada

500 €

500 €

Silvia Penas Estévez

Cataluña

Toledo

500 €

500 €

Hércules de Ediciones, S.L.

Liber (Madrid)

Fráncfort

500 €

900 €