DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Venres, 21 de xullo de 2023 Páx. 44602

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2023 pola que se publica a relación vixente de persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, e atribuíuse, así mesmo, á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento e do rendemento deportivo de base, a elevación da proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

Con base no artigo 12.3 do Decreto 165/2020, do 17 de setembro, farase a publicación periódica da relación de persoas que teñen en vigor os recoñecementos regulados neste decreto.

En consecuencia, esta Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación vixente de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel (incluídas as de carácter vitalicio), alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia, xuíces, árbitros e técnicos que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento,
rendemento deportivo de base, xuíces, árbitros e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abal Nartallo

Tono

***1338**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

2

Abal Giráldez

Sara

***0894**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

3

Abalde Díaz

Alberto

***6814**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

4.4.2027

4

Abeijón Priegue

Daniel

***7146**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

5

Abelleira Rey

Amy

***3066**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

6

Aboy Agrasar

Lidia

***2883**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

7

Abuín Sánchez

Irea

***3637**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

8

Acevedo Gómez

Ana

***4718**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

9

Acuña Pousada

Eloy

***6145**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

23.7.2023

10

Agís Piñeiro

Carla

***4381**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

11

Agulla Fernández

Carolina

***4892**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

6.10.2023

12

Alava Montenegro

Javier

***3045**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

13

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

14

Allegue Pena

Óscar

***3812**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

15

Alonso Alonso

Damián

***0144**

Remo

Deportista de alto nivel

8.2.2025

16

Alonso Gómez

Irea

***4403**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

17

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

18

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

12.12.2026

19

Alonso Villar

Denis

***6768**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

20

Álvarez Rodríguez

Iria

***1092**

Remo

Deportista de alto

rendemento

12.11.2026

21

Álvarez Domínguez

Carlos

***7297**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

22

Álvarez Domínguez

David

***8091**

Boxeo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

23

Álvarez Domínguez

Pablo

***9654**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

24

Álvarez Durán

Iago

***8310**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

25

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.7.2023

26

Álvarez Falque

Sofía

***4824**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

11.5.2024

27

Álvarez Fernández

Diego

***0137**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

13.8.2023

28

Álvarez Fernández

Yadhira

***0456**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

29

Álvarez Núñez

Martín

***1451**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

30

Álvarez Rodríguez

Lara

***1091**

Remo

Deportista de alto

rendemento

12.11.2026

31

Álvarez Rodríguez

Jorge

***0446**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

32

Álvarez Saco

Carla

***3087**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

33

Álvarez Suárez

Laura

***6371**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

34

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

35

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

36

Alvedro del Río

Álvaro

***1661**

Remo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

37

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

Deportista de alto nivel

11.7.2024

38

Amil Araújo

Mara

***7418**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

39

Amoedo Fernández

Uxía

***5104**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

40

Amor Pardo

Aarón

***2460**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

41

Amor Vizoso

David

***2393**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

42

Amorín Martín

Manuel

***7979**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

43

Andrade Sánchez

Christian

***4244**

Caza

Deportista de alto nivel

1.11.2027

44

Andrade Suárez

Bruno

***5950**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

45

Antañón Vieites

Lucas

***7336**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

46

Antelo Fernández

Pablo

***1740**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

47

Añón Puente

Daniel

***4628**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

48

Arancibia Murillo

Dariana Abigail

***0524**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

29.6.2026

49

Aranda Olalla

José Antonio

***5646**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

21.4.2028

50

Araújo Avendaño

Jorge Alejandro

***9632**

Surf

Deportista de alto nivel

27.9.2025

51

Araújo Rodríguez

Yago

***2130**

Atletismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

52

Arboleya Vega

Román

***9286**

Balonmán

Deportista de alto nivel

12.11.2026

53

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

54

Areáns Gregs

Daniel

***8837**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

55

Ares Filloy

Jaime

***5023**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

56

Ares Maneiro

Jesús

***9902**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

57

Ares Maseda

Ana Vanessa

***3750**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

15.11.2027

58

Ares Roel

Iván

***2115**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

1.12.2025

59

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

60

Arias Sanjuán

Alejandro

***1983**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

61

Armada Santos

Vega

***0100**

Esgrima

Deportista de alto nivel

15.3.2027

62

Ayude López

José Manuel

***9160**

Kickboxing

Técnico de alto nivel

26.11.2024

63

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.12.2025

64

Ayude Pallas

Nahum

***0036**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

29.6.2026

65

Baccani

Gianmarco

***4494**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

66

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

5.12.2025

67

Balboa Fernández

Aldara

***9612**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

68

Baldomar Domínguez

Hugo

***1839**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

69

Balsa Vigo

Javier

***7994**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

28.5.2028

70

Balsa Val

Antón

***5506**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

71

Barcala Muñiz

Vanessa

***9793**

Remo

Deportista de alto nivel

7.8.2027

72

Barcia Rama

Daniel

***0845**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

73

Bardelás Rivera

Alex

***6505**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.11.2027

74

Barreira García

Silas

***9289**

Hípica

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

75

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Orientación

Deportista de alto nivel

26.6.2026

76

Barreiro Baliño

Martín

***8630**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.9.2026

77

Barreiro Hermelo

David

***1329**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

78

Barreiro López

José

***1533**

Piragüismo

Deportista de alto

rendemento

27.12.2027

79

Barreiro Malvido

Antonio

***4099**

Piragüismo

Técnico de alto nivel

29.6.2026

80

Barreras Sanjurjo

Esperanza

***7207**

Surf

Deportista de alto nivel

23.12.2025

81

Barro Casanova

Malena

***2131**

Remo

Deportista de alto nivel

20.12.2025

82

Barros Castro

María del Pilar

***1504**

Actividades

subacuáticas

Deportista de alto nivel

26.5.2028

83

Barros Vila

Darío

***7169**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

84

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

85

Bastos Novelle

Yolanda

***1071**

Vela

Deportista de alto rendemento

12.11.2026

86

Batán Álvarez

Rubén

***5964**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

29.6.2026

87

Batista Emboirik

Edgar

***4287**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

88

Bautista García

Fernando David

***7955**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

89

Bautista Maestre

María

***6305**

Taekwondo

Árbitro alto nivel

12.11.2026

90

Becerra Bernárdez

Yoel

***8187**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

91

Bellas Prieto

Lucía

***4082**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

92

Bello Álvarez

Moisés

***9640**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

93

Bello Álvarez

Saúl

***9767**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

94

Bello Armada

Andrea

***4173**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

95

Bello Blanco

Gabriel

***0656**

Remo

Deportista de alto

rendemento

20.6.2026

96

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.8.2026

97

Benaches Gilsanz

Iria

***0894**

Balonmán

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

98

Benedetti González

Julia

***1318**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.8.2024

99

Benito Díaz

Jesús

***9827**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.4.2027

100

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

101

Berdullas Calviño

Saúl

***0002**

Tenis

Deportista de alto nivel

30.10.2026

102

Bermúdez Barros

Carlos

***1434**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

103

Bermúdez Vara

Rubén

***1977**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

104

Bernárdez Rodríguez

David

***1179**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.9.2026

105

Berrocal Mata

Manuel

***1449**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

106

Blanco Piñeiro

Isaac

***2420**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

7.12.2025

107

Blanco Prol

Samuel

***6281**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

13.11.2025

108

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.5.2024

109

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

15.11.2025

110

Bolaño García

Jesús Francisco

***2272**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

111

Boudjenane Liñares

Mateo

***2626**

Taekwondo

Deportista de alto

rendemento

2.11.2027

112

Boullosa Zarraquiños

Iria

***2909**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

113

Bouzada Quintá

Luis

***1758**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

114

Bouzas Pedreira

Alicia

***7256**

Natación

Deportista de alto nivel

21.7.2027

115

Bouzón García

Víctor

***9048**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

116

Braña Barreiros

Alejandra

***4950**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

20.12.2025

117

Braña Jallas

Rubén

***3924**

Ximnasia

Deportista de alto

rendemento

11.7.2026

118

Braña Rial

Nicolás

***7858**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

30.7.2023

119

Brea Abreu

Joselyn Daniely

***6477**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

15.10.2023

120

Brea González

Santiago

***6372**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.11.2026

121

Brea Mariño

Uxía

***4370**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

122

Buba Sopko

Ricardo Martín

***4828**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

9.1.2027

123

Bueno López

Guillermo

***8280**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

124

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

125

Busto Bandín

Fernando

***7938**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

126

Cabaleiro Fernández

Marta

***7435**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

127

Cabana del Amo

Pablo

***1396**

Natación

Deportista de alto nivel

4.8.2026

128

Cabello Ortiz

Javier

***3525**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

15.10.2023

129

Cabezas Colinas

Elsa

***1639**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

130

Cabrera González

Pedro

***6852**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

131

Caeiro Mariño

Isabel

***0463**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

132

Cámera Martínez

Pablo Raúl

***0579**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

133

Camino Fernández

Carolina

***3670**

Voleibol

Deportista de alto nivel

4.4.2027

134

Campos Andrade

Manuel

***5758**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

135

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

136

Campos Méndez

Ignacio

***5826**

Vela

Deportista de alto

rendemento

12.11.2026

137

Campos Tato

Uxía

***6291**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.6.2027

138

Campos Varón

Pablo

***2101**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

139

Cancelas Fandiño

Javier

***1481**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

21.11.2025

140

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades

subacuáticas

Deportista de alto nivel

26.5.2028

141

Canosa García

Brais

***9918**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

142

Canosa Maceiras

Pedro

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto

rendemento

5.9.2026

143

Canosa Maceiras

Marta

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.6.2027

144

Cantero Ostos

Cristina

***6660**

Baloncesto

Técnico de alto nivel

2.3.2028

145

Cao Herva

Antón

***2900**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.7.2026

146

Caparrós Diéguez

Gonzalo

***4695**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

15.11.2027

147

Carballido González

Lucía

***0516**

Remo

Deportista de alto

rendemento

26.6.2027

148

Carballo González

Sofía

***6317**

Natación

Deportista de alto nivel

15.11.2027

149

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

150

Carballo Varela

Xavier

***5047**

Montañismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

151

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

Deportista de alto nivel

26.5.2024

152

Cardama Baez

Carmela

***9987**

Atletismo

Deportista de alto nivel

13.12.2026

153

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

154

Carlés Fontán

Marta

***4657**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

155

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

Deportista de alto nivel

4.4.2027

156

Carral García

Alejandro

***0699**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

157

Carreira Martínez

David

***0051**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

158

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

159

Carrera Fernández

Iago

***8095**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

160

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

20.8.2026

161

Carro Cortés

Hugo

***5121**

Golf

Deportista de alto nivel

11.9.2027

162

Carrón Muíña

Carla

***7303**

Natación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

163

Carulla Kocsis

Nikol

***7141**

Bádminton

Deportista de alto nivel

22.8.2027

164

Casal Iglesias

Marcos

***7000**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

165

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

12.1.2025

166

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

167

Casañas Pedrares

Hugo

***1163**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

168

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

Deportista de alto nivel

30.3.2024

169

Castiñeira Etcheverría

Tania María

***5796**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

25.8.2026

170

Castiñeiras Castro

Marta

***2828**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

171

Castro Albán

Nuno

***9639**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

172

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

173

Castro Freire

Salvador

***1922**

Remo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

174

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

175

Castro Santos

Natalia

***1425**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

12.11.2026

176

Castro Suárez

Nuria

***9257**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

177

Castro Valiño

María

***9782**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

178

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

8.6.2027

179

Cereijo García

Unai

***0035**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

180

Cernadas Ageitos

Nuria

***2526**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.8.2026

181

Cernadas González

Ana

***2175**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

182

Cerqueira Atares

Tirso

***4704**

Vela

Deportista de alto nivel

27.7.2024

183

Cerqueiro López

José

***8062**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

184

Cerviño Ruíz

Celia

***8291**

Tenis

Deportista de alto nivel

2.11.2027

185

Chacón Álvarez

Alejandro

***5380**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

186

Chamorro García

Xoel

***7487**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

187

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

188

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

189

Cid Acevedo

Carla

***0557**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

190

Cid Rancaño

Nicolás

***4827**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

27.12.2027

191

Cillero Seoane

Antón

***3877**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

192

Clouston Juane

Nicolás Kenneth

***0560**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

193

Cobas Pena

Judith

***3207**

Tenis de mesa

Deportista de alto nivel

1.7.2026

194

Coello Berreco

Sergio

***4432**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

16.2.2027

195

Collazo Castro

Luis Manuel

***7311**

Hípica

Deportista de alto nivel

13.8.2023

196

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

30.12.2024

197

Comparada González

Alex

***3136**

Fútbol

Deportista de alto nivel

27.12.2027

198

Conde Lamela

José Luis

***2524**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

29.11.2026

199

Conde Rodríguez

Naiara

***9972**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

200

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

201

Corcobado Pagán

Miguel

***0532**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

10.8.2024

202

Corral Alonso

Alberto

***0152**

Orientación

Deportista de alto nivel

12.12.2026

203

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

204

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

205

Cortizo Bernárdez

Raúl

***1447**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

206

Cortizo de Dios

Sara

***1310**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

207

Costa Bouzada

David

***7762**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

208

Costa Estévez

Eduardo

***4831**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

209

Costa Fernández

Héctor

***8115**

Actividades

subacuáticas

Deportista de alto nivel

23.9.2027

210

Costa Fernández

Lucas

***8632**

Natación

Deportista de alto

rendemento

18.6.2026

211

Costa Figueiras

Pedro

***3379**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

212

Costas Álvarez

Naihara

***8888**

Balonmán

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

213

Costas González

Alberto

***4039**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

214

Coton Vázquez

Anderson Dibaris

***2319**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

215

Cotos Fernández-Arruty

Marta Ánxela

***6392**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

216

Couce Filgueiras

Aldara

***6518**

Remo

Deportista de alto

rendemento

27.12.2027

217

Couce Insua

Sofía

***3928**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

218

Couto Fernández

Claudia

***8348**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

219

Covelo Lago

Xiana

***8836**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

220

Cruz Gómez

Lorena

***1454**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

221

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

28.11.2025

222

Cubela Morillo

Carmen Laia

***7343**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

223

Currás Abasolo

Tomás

***8081**

Tenis

Deportista de alto nivel

22.6.2028

224

Da Costa Piñeiro

Lucía

***9683**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

225

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

226

Da Rocha Gómez

David

***0962**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

227

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

228

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

9.12.2024

229

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

21.9.2026

230

Dasilva Ferreia

Daiane

***3252**

Boxeo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

231

Dasilva Freiría

Rubén

***0905**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

232

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

233

De la Gándara Paz

Javier

***9287**

Vela

Deportista de alto nivel

15.11.2027

234

De la Gándara Paz

Jaime

***9287**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

235

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

12.11.2026

236

De Moura Álvarez

André

***2922**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

237

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

Deportista de alto nivel

31.12.2026

238

De la Torre Carabelos

Paula

***6034**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

4.7.2026

239

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.7.2023

240

Devesa Barreiro

Carme

***4846**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

241

Devesa Fernández

Emma

***8590**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

22.8.2027

242

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

243

Diallo Chao

Diaou

***1839**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

244

Díaz Cortón

Rocío

***0232**

Hípica

Deportista de alto nivel

9.6.2027

245

Díaz Fernández

Asheber

***3268**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

246

Díaz Figueiras

Alma

***0026**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

29.10.2023

247

Díaz Quintián

Noa

***7656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

28.8.2027

248

Díaz Toba

Serena

***4151**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

249

Díaz-Caneja Pérez-Colomer

Ignacio

***2781**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.6.2027

250

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

251

Do Carmo Hermo

Pablo

***9927**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

252

Do Carmo Silva

Carlos

***2218**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

253

Docal Fernández

Xoel

***8291**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

17.7.2027

254

Docampo Gamarra

Inés

***3318**

Atletismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

255

Domínguez Álvarez

Iago

***4732**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

256

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

***5309**

Remo

Deportista de alto rendemento

26.6.2027

257

Domínguez Casabella

Andrea

***8647**

Natación

Deportista de alto rendemento

18.6.2026

258

Domínguez Castro

Mario

***1179**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

259

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

Deportista de alto nivel

29.6.2026

260

Domínguez Figueira

Mauro

***8917**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

261

Domínguez Lago

Luisa María

***0330**

Natación

Técnico de alto nivel

10.7.2026

262

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

263

Domínguez Martín

Diego

***0271**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

264

Domínguez Torres

Enrique

***8034**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

265

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

26.11.2024

266

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

267

Dorado Zas

Antón

***3166**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

268

Dos Santos Souto

Teresa

***7935**

Voleibol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

269

Duro Pichel

Jaime

***6024**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

270

Echegoyen Domínguez

Tamara

***8364**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

271

El Nabaoui

El Mehdi

***3225**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

272

Embid Pérez

Álvaro Luís

***4850**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

273

Enríquez Gómez

Stella Maris

***1032**

Vela

Deportista de alto

rendemento

6.4.2026

274

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

275

Espiñeira Ameijeiras

Álvaro

***7010**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

276

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

277

Estévez Gómez

Daniel

***5734**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

278

Estévez Martínez

Raúl

***1710**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

279

Expósito Teixeira

Miguel

***9272**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

280

Ezquerro Fernández

María

***5883**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

281

Fajardo Sampedro

Alissa

***2797**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

282

Faña Guerrero

Wilker Isidro

***2134**

Boxeo

Deportista de alto nivel

13.8.2023

283

Fariña Mallón

Aitana

***9529**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

284

Fariña Martínez

Paula

***7955**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

11.12.2023

285

Faro Martínez

Yoel

***7585**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

286

Faye Faye

Ngagne

***7224**

Kung Fu

Deportista de alto nivel

15.10.2023

287

Feijoo Gómez

Eva

***5912**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

288

Feijoo Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

289

Felpeto González

María Luisa

***2966**

Orientación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

290

Felpeto Lamas

Marta

***1953**

Piragüismo

Xuíz de alto nivel

7.8.2026

291

Fente Pena

Tania

***5621**

Fútbol

Árbitro alto nivel

1.7.2026

292

Fernández Arias

Diego Indalecio

***3829**

Orientación

Deportista de alto nivel

11.12.2026

293

Fernández Alonso

Iago

***4559**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

294

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

7.7.2026

295

Fernández Baltar

Manuel

***5702**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

296

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

297

Fernández Bouza

María

***8889**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

298

Fernández Bouza

Celia

***8889**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

299

Fernández Busto

Raúl

***3439**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

300

Fernández Enríquez

Ignacio

***9454**

Bádminton,

parabádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

301

Fernández Ferreiro

Jacobo

***8670**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

302

Fernández Ferreiro

Gabriel

***8670**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

303

Fernández Fraga

Alicia

***1806**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.12.2023

304

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

13.8.2023

305

Fernández Fuertes

Marcos

***5414**

Vela

Deportista de alto nivel

21.12.2026

306

Fernández Galloso

Aitor

***0567**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

307

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

12.6.2026

308

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.12.2026

309

Fernández García

Ignacio

***6795**

Vela

Deportista de alto nivel

13.8.2023

310

Fernández González

Ramón

***8245**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

311

Fernández Justo

Paula

***9682**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

12.11.2026

312

Fernández Lago

David

***4801**

Deporte adaptado, cegos

Deportista de alto nivel

2.11.2027

313

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.8.2024

314

Fernández López

Javier

***8662**

Balonmán

Técnico de alto nivel

4.4.2027

315

Fernández López

José Luis

***8018**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

9.6.2027

316

Fernández López

Manuel

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

31.7.2026

317

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

1.2.2026

318

Fernández López

Rubén

***6568**

Xadrez

Deportista de alto

rendemento

2.3.2028

319

Fernández Mendía

Xavier Roberto

***7814**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

320

Fernandez Moscoso

Anxo

***5645**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

15.10.2023

321

Fernández Nieto

Cristian

***0452**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

322

Fernández Nóvoa

Martín

***4851**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

23.7.2027

323

Fernández Ordóñez

Sabela

***4481**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

324

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.9.2026

325

Fernández Pérez

David

***8498**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

13.9.2025

326

Fernández Ramallo

Carla

***3726**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

327

Fernández Sacristán

Pedro

***9948**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

328

Fernández Sánchez

Iván

***5586**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

329

Fernández Vasco

Miguel

***7632**

Vela

Deportista de alto nivel

15.11.2027

330

Fernández Vázquez

Gabriel

***7599**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

15.11.2027

331

Fernández-Herrerín

Tomás

***2932**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

13.8.2023

332

Fernández-Villarenaga Fernández

Inés

***0895**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

333

Ferreiro Naranjo

Manuel

***0515**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.2.2027

334

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento desde 08 2023, ata agosto mantén alto nivel

28.5.2027

335

Ferreiro Naranjo

Manuel

***0515**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

336

Ferrer Doporto

Lucía

***4321**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

13.9.2025

337

Ferrer Fernández

David

***2200**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

27.6.2026

338

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación, deportista con discapacidade

Deportista de alto nivel

26.5.2028

339

Figueroa Gómez

Mauro

***2403**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

340

Filgueira López

Pablo

***3620**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

27.12.2027

341

Filgueiras Barcenilla

María

***2448**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

342

Flores Ferreiro

Mónica

***2331**

Tríatlon e péntatlon moderno, xuíz

paratríatlon

Xuíz de alto nivel

28.8.2026

343

Flórez Marriaga

Josue

***2963**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

27.4.2024

344

Fontán García

Anxela

***4860**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

345

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.9.2026

346

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

12.11.2026

347

Fraga García-Corona

Roi

***3884**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

348

Franco Cucucovich

Santiago

***1164**

Montañismo

Deportista de alto nivel

28.10.2026

349

Franco de Pablo

Samuel

***3617**

Piragüismo

Deportista de alto

rendemento

4.4.2027

350

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

351

Franco Martínez

Borja Domingo

***2522**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

352

Franco Martínez

Tomasa

***2521**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

353

Franco Ojea

Manuel

***8409**

Tenis

Xuíz de alto nivel

24.7.2026

354

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

355

Freire Rodríguez

Manuel

***7509**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

356

Fuentefría Sánchez

Ruth

***0777**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

357

Fuentes Silva

Diego

***8865**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

358

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

359

Gaitero Martín

Marta

***3616**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

24.3.2024

360

García Álvarez

Noa

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

361

García Álvarez

Zoe

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

362

García Arias

Belén

***9664**

Atletismo

Deportista de alto nivel

18.10.2025

363

García Ben

Zeltia Natividade

***7032**

Ximnasia

Xuíz de alto nivel

2.3.2028

364

García Castro

Mateo

***0036**

Natación

Deportista de alto nivel

2.11.2027

365

García de Castro

Marco

***4573**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

366

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

2.3.2024

367

García García

Sergio

***2741**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

12.11.2026

368

García García

Ángel

***6945**

Orientación

Deportista de alto nivel

24.7.2026

369

García Maestu

Xoel

***4572**

Montañismo

Deportista de alto

rendemento

2.11.2026

370

García Martínez

Iago

***2365**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

371

García Martínez

Marco

***7719**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

372

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

373

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

374

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2027

375

García Pereira

Enrique

***1987**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

376

García Pérez

Jéssica María

***1000**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

377

García Portela

Pablo

***6237**

Vela

Deportista de alto nivel

12.11.2026

378

García Puga

Uxía

***8391**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

379

García Quilón

Gregorio

***4726**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

380

García Rodríguez

Lucas

***2820**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2024

381

García Rodríguez

María

***7319**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

382

García Rodríguez

Ainoha

***5914**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.6.2027

383

García Silva

Antía

***8439**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

15.12.2024

384

García Souto

Hugo

***8068**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

385

García Suárez

Helena

***0093**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

386

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

21.7.2023

387

García Torné

David

***7274**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

13.8.2023

388

García Torres

Rocío

***9937**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

15.10.2023

389

García Valle

Irene

***5090**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

390

García Varela

Caliope

***5119**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

391

García Vidal

Mírian

***6063**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.5.2026

392

García Villaverde

Anxo

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

393

Garnelo Hermida

Pilar

***8318**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

394

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

395

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado, natación

Deportista de alto nivel

21.8.2026

396

Garrido Cabello

Cristina

***6664**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

9.6.2027

397

Garrigós Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

25.4.2027

398

Gastaldo Ariza

Raimon

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

399

Gayol Santamarina

Nicolás

***2342**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

400

Gayoso Vázquez

Miguel

***4408**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

401

Goimil Liñares

Andrea

***9453**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

11.12.2027

402

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

Deportista de alto nivel

25.8.2024

403

Golpe Mondragón

David

***0635**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

10.4.2027

404

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

Deportista de alto nivel

4.7.2026

405

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

406

Gómez López

Lola Xiao

***2183**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2027

407

Gómez Lorenzo

Xabi

***6325**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

408

Gómez Martiñán

Raúl

***7985**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

409

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

410

Gómez Noya

Javier

***0123**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

13.8.2023

411

Gómez Otero

Silvestre

***7250**

Boxeo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

412

Gómez Pérez

Diego

***4737**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

413

Gómez Quintero

Álvaro

***9233**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

414

Gómez Redondas

Mario

***8345**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

415

Gomillión

Evan Burel

***8777**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

416

Gontán Iglesias

Ainoa

***9611**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

20.6.2026

417

González Villares

Santiago

***9644**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

418

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

419

González Baña

Ainhoa

***9117**

Baile deportivo

Deportista de alto

rendemento

29.10.2027

420

González Bocero

Adrián

***3406**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

2.2.2025

421

González Borges

David

***7343**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

21.4.2028

422

González Caride

Martín

***4523**

Kung Fu

Deportista de alto nivel

15.10.2023

423

González Cosque

Alberto

***6803**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

424

González Dacosta Evangelista

Noa

***9394**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

425

González Díaz

Marcos

***7400**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

426

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

427

González Esteban

Paula Cristina

***4324**

Vela

Deportista de alto nivel

28.12.2023

428

González Esteban

Míriam

***4715**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

429

González Esteban

Paloma

***7229**

Vela

Deportista de alto nivel

28.12.2023

430

González Fermoso

Marta

***6900**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

431

González Fontán

Mauro

***7878**

Ciclismo

Deportista de alto

rendemento

26.5.2028

432

González Fraguela

Iván

***4692**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

433

González Franco

Nicolás

***9554**

Vela

Deportista de alto nivel

17.4.2027

434

González Gil

Carlota

***6087**

Remo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

435

González González

Zulema

***9873**

Fútbol

Árbitro alto nivel

12.11.2026

436

González González

Rubén

***2053**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

437

González Izard

Pablo

***8571**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

438

González López

Mateo

***4983**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

2.3.2028

439

González Martín

María

***8285**

Remo

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

440

González Meixus

Pablo

***4749**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

441

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.6.2026

442

González Rico

Elena

***5061**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.4.2024

443

González Rodríguez

Yago

***2520**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

444

González Sedes

Bruno

***3656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

445

González Silva

David

***3253**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

17.10.2025

446

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

447

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.1.2026

448

Graña Galván

Lucía

***7763**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

449

Gudín Pérez

Andrea

***9960**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

450

Guerra Vázquez

Víctor

***0317**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.2.2027

451

Guerreiro Sánchez

Antón

***1583**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.10.2027

452

Guerrero Campo

Santiago

***7341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

453

Guerrero Mouriz

Lucía

***2778**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

454

Guerrero Mouriz

Adrián

***2778**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

455

Guiotto Sánchez

Marco

***7484**

Natación

Deportista de alto nivel

13.8.2023

456

Guisande Vieito

Carla

***1472**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.10.2025

457

Guridi Diéguez

Valeria Batire

***0458**

Deportes de inverno

Deportista de alto nivel

26.5.2028

458

Guzmán Bitar

Johan Sebastian

***0129**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.6.2027

459

Henderson

John

***2108**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

15.10.2023

460

Hermelo Rodríguez

Ada

***1663**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

461

Hernández Cubas

Yeremay

***9455**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

462

Hernández Martín

Carla

***7628**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

463

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

464

Hernández Núñez

Álvaro José

***1576**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

5.10.2024

465

Hernández Souto

Javier

***0251**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.7.2023

466

Herrero Baspino

César

***7372**

Vela

Deportista de alto nivel

2.11.2027

467

Herrero Valcárce

Lucía

***3579**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

13.8.2023

468

Iemma Plaza

Alessandro

***3960**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

469

Iglesias Campos

Nerea

***8963**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

17.10.2025

470

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

471

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

472

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

30.6.2024

473

Iglesias Gómez

Sara

***7848**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

3.11.2025

474

Iglesias Gómez

Carolina

***9533**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

475

Iglesias Pascual

Luis

***3153**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

15.10.2023

476

Iglesias Pérez

Antonio

***6443**

Bádminton

Deportista de alto nivel

26.5.2028

477

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.5.2024

478

Iglesias Rial

Cloe

***6321**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.10.2024

479

Iglesias Rodríguez

Joaquín

***2223**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

480

Iglesias Sobrino

Ana

***8221**

Rugby

Deportista de alto nivel

31.12.2026

481

Iglesias Sousa

Ángela

***8645**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

482

Insua Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

26.3.2027

483

Jácome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

484

Jácome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.9.2026

485

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

Deportista de alto nivel

30.7.2027

486

Jiménez Fernández

Andrés

***1859**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

487

Jiménez Quintela

Yohana

***2182**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

488

Jorge Vázquez

Roi

***5933**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

22.11.2026

489

Lago Andrade

Xiana

***2934**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

490

Lago Cobas

Nerea

***2536**

Remo

Deportista de alto nivel

28.7.2026

491

Lago Misa

Blanca

***7077**

Birlos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

492

Laíño Otero

Manuel

***9577**

Remo

Deportista de alto nivel

22.5.2027

493

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

2.3.2024

494

Lama Pereira Lage

Álvaro

***9466**

Billar

Deportista de alto nivel

27.12.2027

495

Lamas Serrano

Xan

***0305**

Actividades

subacuáticas

Deportista de alto nivel

22.6.2028

496

Landeira Noya

Antía

***5533**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.6.2027

497

Larramendi Balladares

Tiago

***7339**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

498

Lasarte Fernández

Marta

***2283**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

499

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2027

500

Lastra Castillo

Manuela

***7253**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

501

Lata Cagiao

Irene

***4530**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.7.2024

502

Lavandeira Amado

Álvaro

***0488**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

503

Leira Vidal

Sandra

***1917**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

504

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

16.8.2025

505

Lemos Fernández

Iria Guadalupe

***8843**

Natación

Deportista de alto nivel

23.7.2027

506

Lemos Prieto

Hugo

***3263**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

507

Lestón Pérez

Tania

***2590**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

508

Liaño Carvalho

André

***4081**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

509

Liaño Carvalho

Inés

***4081**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

510

Lima Luaces

Celia

***6637**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

511

Liñares Iglesias

Ester

***1921**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

512

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

513

Logroño Ferro

Rafael

***5044**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

514

Lois Barcia

Melani

***5790**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

515

Lois Rodríguez

Mateo

***6555**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

516

Longa Gómez

Clara

***9313**

Ximnasia

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

517

Longo Ferreiros

Kevin

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

23.5.2027

518

López Antonio

Nahir

***5451**

Esgrima

Deportista de alto nivel

2.11.2027

519

López de la Fuente

Noel

***9397**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

520

López del Río

Eugenio

***1725**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

521

López Durán

Rubén

***3381**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

522

López Fernández

David

***0601**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

523

López Fernández

Nuria

***7041**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

20.3.2025

524

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

30.12.2026

525

López Formoso

Miguel

***2527**

Birlos

Deportista de alto nivel

26.9.2026

526

López Formoso

Julia

***2527**

Birlos

Deportista de alto nivel

23.2.2026

527

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

28.11.2026

528

López González

Fernando

***9057**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

529

López González

Nicolás

***3648**

Orientación

Deportista de alto nivel

21.12.2026

530

López González

Javier

***8906**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

531

López González

Martín

***2276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2027

532

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

533

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

Deportista de alto nivel

1.8.2026

534

López Iglesias

Antón

***1603**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

535

López Lamas

Iago

***0483**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

536

López Mora

Diego

***8245**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

537

López Moral

Carlos

***9933**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

18.10.2024

538

López Rey

Anxo

***2401**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

539

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.6.2027

540

López Romero

Lucía

***2245**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

541

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

23.12.2025

542

López Torres

Bruno

***4192**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

543

López Vernet

María Milagros

***0806**

Ciclismo,

paraciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

544

López Villar

Paula

***5078**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

545

Lorenzo Colinas

Xoel

***7452**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2025

546

Lorenzo Colinas

Roi

***7453**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

547

Losada García

Sofía

***5424**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

548

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

549

Loureiro Mosquera

Daniel

***2443**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.4.2027

550

Louro Ramos

Tomás

***9106**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

551

Louro Rodríguez

Aalyah

***2181**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

29.10.2027

552

Ludeña Pérez

Iria

***0977**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

553

Maciel Andrés

Jorge

***8911**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

554

Mallo Otero

Javier

***6931**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

555

Mallo Pena

Iago

***9111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

556

Malov Castro

Alexander

***7086**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

557

Marcote Domínguez

Laura

***1016**

Baile deportivo

Deportista de alto

rendemento

29.10.2027

558

Marcuello Chuchaykina

Valentina

***3482**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

559

Mardones Esplúguez

Álvaro

***2309**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

560

Marín Martínez

Rosalía

***2935**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

561

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

Deportista de alto nivel

5.6.2026

562

Martínez Bobo

Candela

***7384**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

563

Martínez Domínguez

Xela

***8607**

Atletismo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

564

Martínez García

Aarón

***4989**

Kung Fu

Deportista de alto nivel

15.10.2023

565

Martínez García Picher

Javier

***8658**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

26.5.2028

566

Martínez Gómez

Sofía

***5731**

Orientación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

567

Martínez Negreira

Agustín

***9546**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

568

Martínez Nogueira

Yago

***8450**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

569

Martínez Novoa

Miguel

***1785**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

570

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2024

571

Martínez Pernas

Candela

***4133**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

572

Martínez Pose

Alberto

***7697**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

573

Martínez Quintana

Aranai

***9803**

Tenis

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

574

Martínez Roque

Roi

***0836**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

575

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

576

Martínez Suárez

Hugo

***7424**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

577

Mata Diéguez

Brian

***0486**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

578

Mateo Álvarez

Roi Dae -In

***4192**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

579

Mateo Rego

Daniel

***5880**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.5.2024

580

Mateo Rego

Paula

***5880**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.5.2024

581

Mato Gómez

Daniel

***7349**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

3.7.2026

582

Mato Pombo

José Alberto

***7321**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

583

Matos Paes

Nathan

***8462**

Volei praia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

584

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

585

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

Deportista de alto nivel

30.3.2024

586

Meilán García

Aldara

***8451**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

587

Meilán Irago

Samuel

***1931**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

588

Mella Boullón

David

***9224**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

589

Mendes

Seydiba

***4301**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

590

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

Deportista de alto nivel

21.7.2024

591

Méndez García

Adrián

***4265**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.9.2024

592

Méndez Leis

Samuel

***2229**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

2.10.2026

593

Méndez Ortiz

Alejandro

***2119**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.4.2026

594

Méndez Puga

Mario

***8822**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

595

Méndez Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

596

Meneses Hinajeros

Santiago Andrés

***7579**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

23.10.2026

597

Merino Ruíz

Daniel

***0083**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

13.8.2023

598

Mesejo Martínez

Pedro

***7040**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

599

Miguens Sánchez

Diego

***9014**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

600

Miguez Fernández

Diego

***5825**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

2.3.2028

601

Miguez Gayoso

Manuel

***0306**

Motociclismo

Deportista rendemento deportivo de base

1.10.2023

602

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

603

Mijares Grobas

Pablo

***0283**

Vela

Deportista de alto nivel

24.7.2024

604

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

605

Millares Sieira

Clara M.ª

***8501**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

606

Mira Juárez

Laura M.ª

***1614**

Ciclismo

Deportista de alto

rendemento

9.6.2027

607

Miramontes Tornero

Andrea

***5512**

Esgrima

Deportista de alto nivel

12.3.2026

608

Molares Molina

José

***8077**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

609

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

1.9.2023

610

Montemuíño Martínez

Irene

***9722**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

611

Montero Caaveiro

Candela

***2832**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

14.7.2023

612

Montero Peteira

Alejandro

***2683**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

613

Montes Lale

Alejandro

***1679**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

614

Moraña Sobrido

Pedro

***2593**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

615

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

616

Moreira Pazos

Yago

***4319**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

617

Moreno Campo

June

***2985**

Judo e D.A.

Deportista de alto

rendemento

26.5.2028

618

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo,

paracanoe

Deportista de alto nivel

3.8.2027

619

Mourelle Costa

Alba María

***1565**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

620

Mourelos Buezas

Marta

***6027**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

621

Mourenza Rocha

Inés

***1139**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

622

Mourenza Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

623

Mourenza Rocha

Inés

***1139**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

624

Mourenza Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

625

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

626

Mouro Periscal

Ricardo

***7224**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

627

Mulet Gómez

Ana Patricia

***5877**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

628

Muñiz Ruiz

Alejandro

***5963**

Fútbol

Árbitro alto nivel

26.5.2028

629

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

25.10.2024

630

Muñoz Pardellas

Nicolás

***1816**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

7.9.2027

631

Murado Gómez

David

***0402**

Fútbol

Deportista de alto

rendemento

10.8.2027

632

Nájera León

Mario

***2133**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

633

Navarrete Santana

Esther

***9376**

Atletismo

Deportista de alto nivel

1.9.2024

634

Navarro Losada

Sergi

***4018**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

635

Navaza Eiras

Ismael

***0324**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

636

Naveira Filgueiras

Roberto Antonio

***9969**

Judo e D.A.

Técnico de alto nivel

8.8.2024

637

Naveira Martínez

José Antonio

***1606**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

638

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo discap.

Deportista de alto nivel

17.12.2023

639

Negreira Mariño

Luis

***5626**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

640

Neira Rodríguez

Marta

***7534**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

641

Neo Suárez

Xurxo

***6954**

Motociclismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

642

Nieto Núñez

Marcos

***4004**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

643

Nieto Pérez

Lorena

***8473**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

644

Nieves Campelo

Gustavo

***5249**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

15.10.2023

645

Nimo Álvarez

Xaido

***6965**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

8.10.2023

646

Nogueira Patiño

José Miguel

***6317**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.4.2027

647

Nogueras Marentes

José Manuel

***7759**

Orientación

Deportista de alto nivel

9.6.2027

648

Noriega Figueroa

Jairo

***0305**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

649

Novas Benavides

Lorena

***5567**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

650

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

651

Nóvoa Sánchez

Ana

***4033**

Bádminton

Deportista de alto nivel

27.11.2026

652

Noya Cardona

Erik Paulo

***3016**

Montañismo

Deportista de alto nivel

2.11.2026

653

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

8.8.2026

654

Ochoa Ruiz

Martín

***7937**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

655

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.9.2025

656

Onggarov

Bekbol

***7908**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

657

Orjales Vidal

Adrián

***2546**

Tiro con arco

adaptado

Deportista de alto nivel

19.12.2027

658

Ortega Moinelo

Nicolás

***8396**

Atletismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

659

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

13.8.2023

660

Osco Abreu

Aimara

***9178**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

661

Otero García

Diego

***1380**

Remo

Deportista de alto nivel

30.5.2027

662

Otero Ezcurra

Matías Valentín

***6444**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

663

Otero Fernández

Paula

***1855**

Natación

Deportista de alto nivel

29.6.2026

664

Otero Martínez

Marta

***5962**

Voleibol

Deportista de alto nivel

13.8.2023

665

Otero Padín

Mario

***2097**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

666

Otero Refigio

Silvia

***7111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

667

Otero Santiago

Antía

***6490**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.9.2025

668

Otero Sousa

Javier

***0552**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

669

Otero Undabeitia

Álvaro

***3739**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

670

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

671

Pacheco Rodal

Esther

***1578**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

672

Padín Garrido

Hugo

***0115**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

673

Pallares Ferreiro

Juan Alejandro

***5324**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

20.10.2027

674

Palmas Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

675

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

676

Pan Sellarés

Marcos

***2733**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

677

Parada Freijido

Pablo

***5161**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

678

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.4.2024

679

Pardavila Lorenzo

Samuel

***1421**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

680

Pardavila Lorenzo

Mauro

***1421**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

681

Pardo dos Santos

Lorena

***7024**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

9.3.2024

682

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

Deportista de alto nivel

26.5.2028

683

Pardo Siota

Javier

***4512**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31.12.2027

684

Pardo Vila

Óscar

***1984**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

685

Parga Basanta

Lucía

***5526**

Orientación

Deportista de alto nivel

29.9.2026

686

Pasabant Quintian

Mikel

***4667**

Vela

Deportista de alto nivel

9.6.2027

687

Pastoriza Gallego

Julio

***4770**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2026

688

Pastoriza Queimaño

Mario

***6343**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.9.2026

689

Paz Albores

Alejandro

***9867**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

690

Paz Iglesias

Rocío

***3191**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

691

Paz Romero

Manuel Alejandro

***3399**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.5.2027

692

Pazos Amoedo

Alex

***8372**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

693

Pazos García

David

***5044**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

694

Pazos Guiance

Nicolás

***2819**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

695

Pedreira Pedreira

Alejandro

***7432**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

696

Peláez López

Xián

***4597**

Montañismo

Deportista de alto

rendemento

21.4.2028

697

Peleteiro Herrero

Alejandra

***9309**

Vela

Deportista de alto nivel

6.8.2026

698

Pena Díaz

Julián

***5613**

Tiro olímpico

Deportista de alto

rendemento

23.9.2025

699

Pena Vicente

Elsa

***8405**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

1.10.2027

700

Penas Fernández

Naiara

***4271**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

2.7.2026

701

Penedo González

Yeray

***4974**

Tiro olímpico

Deportista de alto

rendemento

30.10.2026

702

Pensado Albertí

Brais

***7996**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

703

Pensado Albertí

Lluc

***7102**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

704

Peña Cordeiro

Manuel

***3387**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

11.8.2027

705

Peña Pita

Felipe

***3188**

Orientación

Deportista de alto nivel

15.5.2026

706

Peña Vior

Carlota

***2281**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

707

Pereira Lorenzo

Lucía

***2977**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

28.11.2026

708

Pereira Rubín

Blanca

***6159**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

709

Pereira Salinas

Naiara

***6384**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

710

Pereiro Rodríguez

Carolina

***8973**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

711

Pérez Álvarez

Martín

***1061**

Vela

Deportista de alto nivel

14.4.2027

712

Pérez Bacelar

Martín

***6282**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

713

Pérez Campo

Álvaro

***2413**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

714

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

7.6.2026

715

Pérez Cortegoso

Daniel

***8780**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

716

Pérez Domínguez

Laura

***8816**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

717

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo técnico

Técnico de alto nivel

12.11.2026

718

Pérez Fernández

Alex

***2493**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

24.10.2024

719

Pérez Garaboa

Pablo

***4481**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

720

Pérez Gómez

Aída

***1557**

Volei praia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

721

Pérez Lema

Ana

***9559**

Remo

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

722

Pérez Longa

Miguel

***4524**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

723

Pérez Lorenzo

Manuel

***0134**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

724

Pérez Medín

Antón

***4398**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

725

Pérez Méndez

Hugo

***4653**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.7.2026

726

Pérez Pacheco

Verónica

***1163**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

727

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.4.2024

728

Pérez Reñones

José Ángel

***5106**

Golf

Deportista de alto nivel

16.5.2026

729

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

730

Pérez Santiago

Tomás

***2853**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

731

Pérez Soler

Eva

***0169**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

732

Pérez Soto

Emma Sihuang

***8271**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.3.2027

733

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

2.3.2024

734

Pérez Trebolle

Alejandro

***8114**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

735

Pernas Río

Jonathan

***0352**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

736

Picón Voces

Carlos Gutier

***4275**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

737

Piedras González

Elísabeth

***1346**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.2.2025

738

Piña Estéves

Leticia

***7864**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

739

Piña Refojos

Luis Alberto

***9201**

Tríatlon e péntatlon moderno

Técnico de alto nivel

1.9.2024

740

Piñeiro Bermúdez

Blanca

***4559**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

741

Piñeiro Ouviña

Álvaro

***8935**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

1.10.2027

742

Piñeiro Pereira

Diego

***7880**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

743

Piñeiro Pérez

Felipe

***8604**

Birlos

Deportista de alto nivel

27.12.2027

744

Piñeiro Varela

María

***1092**

Orientación

Deportista de alto

rendemento

25.9.2026

745

Piñón Rodríguez

Martín

***9925**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

746

Piñón Sureda

Paula

***8414**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

747

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

748

Planas Otero

Luciano

***1112**

Boxeo

Técnico de alto nivel

30.7.2026

749

Pombo Álvarez

Tomás

***5593**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

5.11.2023

750

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

751

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

752

Porto de la Calle

Enrique

***5257**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

753

Porto Taboas

Basilio

***8749**

Bádminton

Deportista de alto nivel

31.12.2027

754

Pose Busto

Adrián

***8929**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

755

Pose Pérez

Antía

***1842**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.7.2023

756

Pousa Dios

Lindia-Miel

***1985**

Vela

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

757

Prada Pérez

Adrián

***3578**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

21.12.2026

758

Prego Menor

Alejandro Pablo

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

759

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

760

Prego Reguera

Alejandro

***6434**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

761

Prieto Afonso

Christian

***3531**

Birlos

Deportista de alto nivel

20.9.2025

762

Prieto Sapena

Claudia

***2277**

Surf

Deportista de alto nivel

9.6.2027

763

Prieto Villar

Andrés

***0432**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.4.2027

764

Puente-Dodd Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

9.6.2027

765

Puentes Barcia

Iván

***1462**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

24.4.2027

766

Punzón Herrero

Jorge

***0915**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

767

Queimaño Vilaboy

Eva

***7595**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.9.2025

768

Quereda Rodríguez

Almudena

***6379**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

769

Quintáns Vázquez

Germán

***7315**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

31.7.2023

770

Ramilo Trigo

José Enrique

***0269**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.9.2023

771

Ramírez Alzate

Iván Darío

***1237**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

772

Ramos Salinas

Jorge Esteban

***7684**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

773

Ramos Sánchez

Damián Jaime

***6829**

Ciclismo adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

774

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

25.4.2024

775

Rebón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

776

Reclusa Muñoz

Tobías Victorio

***5823**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

777

Redondo Gago

Milagros

***5956**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

11.12.2025

778

Regozo Bournaud

Maxime

***4019**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

779

Reimúndez Queimadelos

Yadira

***6202**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

780

Repáraz Sánchez

Ainhoa

***9198**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

781

Reverendo López

Santiago

***4549**

Hípica

Deportista rendemento deportivo de base

26.6.2023

782

Rey Cuadrado

Carlos

***9854**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.7.2027

783

Rey Fernández

Diego

***5072**

Billar

Deportista de alto nivel

6.2.2027

784

Reyes Pla

Enmanuelle

***4739**

Boxeo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

785

Riobó Hermelo

Martín

***6205**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

27.12.2023

786

Rioboo Roca

Joel

***2718**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

787

Ríos Coto

Hugo

***9338**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

788

Riqueza Rea

Alfonso

***1995**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

789

Rivadulla Lorenzo

Desiree

***1059**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

23.11.2026

790

Rivas Capeáns

Manuel

***5555**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

791

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.12.2025

792

Rivas Moure

Lucía

***3487**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

793

Rodríguez Alonso

Julia

***6806**

Natación

Deportista de alto nivel

2.3.2028

794

Rodríguez Baño

Lara

***2274**

Birlos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

795

Rodríguez Cancio

Marta

***4899**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

30.10.2026

796

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

797

Rodríguez Díaz

Mateo

***2020**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

798

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

16.11.2027

799

Rodríguez Domínguez

Maikel

***7378**

Orientación

Deportista de alto

rendemento

9.6.2027

800

Rodríguez Filgueira

Fátima

***8474**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

2.7.2026

801

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno con

discapacidade

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

802

Rodríguez Galiano

Javier

***6483**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

803

Rodríguez García

Lucía

***8733**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

804

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

805

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

806

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

807

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

808

Rodríguez Huertas

Uxía

***8292**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

809

Rodríguez Iglesias

Daniela

***7491**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

810

Rodríguez Iglesias

Gustavo

***7136**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.9.2026

811

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.5.2027

812

Rodríguez Lima

Juan

***8892**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.6.2027

813

Rodríguez Loredo

Eva

***5606**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.11.2026

814

Rodríguez Martínez

Noelia Luana

***7481**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

815

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

816

Rodríguez Montero

Vera

***2597**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

15.5.2026

817

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

818

Rodríguez Naveira

Jacobo

***5639**

Kung Fu

Deportista de alto nivel

15.10.2023

819

Rodríguez Novoa

Miguel

***8827**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

8.1.2026

820

Rodríguez Pernas

Raquel

***4544**

Remo

Deportista de alto nivel

7.9.2025

821

Rodríguez Queijas

Carlos

***1502**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

822

Rodríguez Ramos

Darío

***3954**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

823

Rodríguez Requejo

Alba María

***4619**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

824

Rodríguez Rilo

Alejandro

***2214**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

31.10.2026

825

Rodríguez Rodríguez

Saúl

***4171**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

15.11.2027

826

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

827

Rodríguez Romero

Iker

***8297**

Motociclismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

828

Rodríguez Sánchez

Leo

***2335**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

829

Rodríguez Sousa

Damián

***8670**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2027

830

Rodríguez Suárez

José Alfredo

***3762**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

831

Rodríguez Tábara

Ana

***7645**

Vela

Deportista de alto nivel

18.6.2027

832

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

833

Rojas Suárez

Dolores

***6023**

Atletismo

Xuíz de alto nivel

5.8.2026

834

Román Leirós

Jorge

***8795**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

835

Romero Azpitarte

Marcial

***5028**

Judo e D.A.

Técnico de alto nivel

6.10.2026

836

Romero Fernández

Noa

***9748**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.8.2027

837

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

838

Romero Gómez

Nuria

***0888**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

839

Romero Ourille

Antía

***9552**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

840

Romero Saco

Uxía

***4550**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

841

Ropero García

María Teresa

***7675**

Billar

Deportista de alto nivel

30.5.2026

842

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

843

Rosendo González

María Iria

***8417**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

844

Rosendo Piñeiro

Hugo

***7244**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

16.10.2023

845

Roza Fonticiella

Pelayo

***0896**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

846

Roza Fonticiella

Pablo

***0896**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

847

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

848

Saavedra Rodríguez

Bruno

***9116**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028

849

Salanova Liste

Adrián

***9754**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

850

Salaño Varela

Aris

***7676**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

851

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

Deportista de alto nivel

23.7.2027

852

Salgado García

Carlota

***2803**

Atletismo

Deportista de alto nivel

18.6.2027

853

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

Deportista de alto nivel

4.4.2027

854

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

22.6.2028

855

Salgueiro Montero

Roi

***7779**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

11.6.2027

856

Salvado Prieto

Eva

***7766**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2024

857

Salvador García

Jorge

***3469**

Remo

Deportista de alto

rendemento

17.6.2025

858

Sampedro Lema

Lucía

***0546**

Remo

Deportista de alto nivel

11.10.2025

859

Sánchez Grandal

Samuel

***4177**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

860

Sánchez Iglesias

Iago

***5005**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

861

Sánchez Novellas

Aida

***6478**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.5.2024

862

Sánchez Parrondo

Carmen

***0184**

Atletismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

863

Sánchez Rey

Kevin

***1203**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

864

Sánchez Rivas

Pablo

***8708**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

19.6.2027

865

Sánchez Rojo

Diego

***8909**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

866

Sánchez Sáez

Alicia

***1427**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

867

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

868

Sánchez Santamaría

Ashley

***5838**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

869

Sancosmed Vázquez

Juan José

***7270**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

870

Sande Robles

Iago

***9135**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

871

Sandino Ramos

Antonio Manuel

***2218**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

13.8.2023

872

Sanjurjo Rivas

Rodrigo

***6957**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

873

Santamaría Pérez

Carme

***2688**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

874

Santomé Pontis

Gabrielle

***9594**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

30.12.2024

875

Santomé González

Manuel

***8043**

Caza

Deportista de alto nivel

15.10.2023

876

Santos Bernal

Martín

***4611**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

877

Santos Orge

Alba Itziar

***5542**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

28.7.2026

878

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

24.11.2024

879

Santos Villalón

Pedro Fikadu

***7433**

Atletismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

880

Sanz Barreiro

Martín

***2410**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

881

Saura Gómez

Lucía

***2972**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

882

Seoane Vaz

Bruno

***9583**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

883

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

27.12.2027

884

Sesar Vila

Carla

***5669**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

885

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikoloz

***7826**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

886

Sieiro Barreiro

Carla

***7985**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

887

Sieiro Barreiro

Adrián

***6203**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.8.2027

888

Sierra Malvar

Javier

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

889

Sierra Malvar

Miguel

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

890

Sío Seijo

Aroa

***7406**

Montañismo

Deportista de alto nivel

27.7.2024

891

Sío Trillo

Hernán

***1023**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

892

Sobrado González

Jaime

***1803**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.10.2023

893

Sobral Lusquiños

Claudia

***8174**

Vela

Deportista de alto nivel

8.6.2027

894

Sobrinho de Souza

Joao Eduardo

***9618**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

1.5.2026

895

Soler Benito

Jacobo

***6787**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

896

Soneira Balado

Sara

***6021**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

897

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

9.6.2027

898

Soto Álvarez

Uxía

***8830**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

24.7.2027

899

Soto Fidalgo

Martina

***2245**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

900

Soto Groba

Lucía

***8828**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

901

Soutelo González

Lucía

***8372**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

902

Soutelo González

Cristina

***8372**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

903

Souto Andújar

Hugo

***5889**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

904

Souto Vigo

Jesús

***0532**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

3.10.2025

905

Suárez Agrasar

María del Pilar

***1662**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

2.3.2028

906

Suárez Barros

Christian

***1953**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

907

Suárez Corral

Brais

***5411**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

908

Suárez Gómez

Paula

***2813**

Xadrez

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

909

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

Deportista de alto nivel

15.10.2023

910

Suárez Jamardo

Aroa

***3173**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

911

Sueiro Martínez

José Gregorio

***1441**

Boxeo

Deportista de alto nivel

11.9.2026

912

Sureda Pardo

Uxía

***5671**

Atletismo

Deportista de alto nivel

3.10.2025

913

Szabo Tatar

Ferenc

***3505**

Halterofilia

Técnico de alto nivel

16.10.2027

914

Taboada Cid

Anxo

***6271**

Halterofilia

Deportista de alto

rendemento

4.4.2027

915

Taboada Prieto

Sara

***0569**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

916

Taibo González

Manuel

***0480**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

15.10.2023

917

Talín Maiz

Ramón

***4848**

Tenis

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

918

Tarrío Ponte

Ander

***9108**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

919

Tato Arjona

Roi

***1468**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

920

Tato Fernández

Samuel

***5203**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

1.12.2024

921

Tavares Sousa

Wilson Alberto

***7848**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

922

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

923

Tellado Rey

Daniel

***3800**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

924

Tenreiro Cortegoso

Joaquín

***3957**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

31.7.2023

925

Tenreiro Suárez

Lucía

***2710**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

926

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

927

Tocuyo Mayorga

Jénnifer

***0341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.10.2025

928

Tojo Vara

Diego

***1934**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

929

Tomé de Bordóns

Yago

***9958**

Remo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

930

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

931

Toro Prieto Puga

Sofía

***0253**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

932

Torrado Mollinedo

Pedro

***2797**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

933

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

934

Torreiro Guillín

Lara Casilda

***0705**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

935

Torres Gestal

Marta

***2399**

Vela

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

936

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

12.4.2026

937

Touceda Lourido

Laura

***2736**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

938

Touriño Fernández

Candela

***4578**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

939

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

Deportista de alto nivel

15.10.2023

940

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

Deportista de alto nivel

13.9.2025

941

Trigo Martínez

Pablo

***7855**

Fútbol

Deportista de alto nivel

8.12.2026

942

Trillo Valeiro

Sergio

***2099**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

30.11.2024

943

Troitiño Amoedo

Sergio

***1408**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

944

Túñez Lema

Patricia

***0625**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

29.6.2026

945

Urdiales García

Hugo

***8932**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

946

Val Alonso

Brais

***6208**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

947

Vale Fernández

Araceli

***9686**

Montañismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

948

Vale Fernández

Natalia

***9686**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

949

Valiña Seijas

Lucía

***5871**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

950

Valiño García

Carolina

***5569**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

951

Valle Gómez

Néstor

***9268**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

14.9.2024

952

Vallines Fernández

Fernando

***9114**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

953

Varela Molejón

Lucía

***7897**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

954

Varela Mosteiro

Ana

***2688**

Atletismo Deporte para Cegos

Deportista de alto nivel

26.6.2027

955

Varela Paz

Borja

***5471**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

956

Varela Pena

Fabián

***0445**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto rendemento

25.7.2027

957

Varela Tubío

Daniel

***1128**

Golf

Deportista de alto nivel

22.6.2028

958

Varela Vieites

Gonzalo

***5231**

Patinaxe

Deportista de alto

rendemento

22.6.2028

959

Vázquez Basteiro

Pablo

***0586**

Piragüismo

Deportista de alto

rendemento

27.12.2027

960

Vázquez Bouza

Daniel

***0471**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.7.2027

961

Vázquez Brandón

Elena

***2105**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

962

Vázquez Bueno

Pedro

***6810**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

963

Vázquez Díaz

Tomás

***3836**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

12.11.2026

964

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

965

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

26.5.2028

966

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

967

Vázquez Liste

David

***6347**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

968

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

969

Vázquez Mesías

Angela

***3061**

Remo

Deportista de alto nivel

23.6.2024

970

Vázquez Muñiz

Marta

***9909**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

971

Vázquez Pérez

Hugo

***0353**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

972

Vázquez Rodríguez

Gabriel

***4215**

Kung Fu

Deportista de alto nivel

15.10.2023

973

Vázquez Vidal

Brais

***9639**

Remo

Deportista de alto nivel

11.10.2025

974

Veiga Amado

Marco

***2381**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

975

Veiga Freire

Jesús Manuel

***5899**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

7.5.2024

976

Veiga Pérez

Iker

***4111**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

977

Veira Quiñones

Tomás

***3116**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

978

Vicente Ferreira

Daniel

***0170**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

979

Vicente Ferreira

Yago

***0170**

Salvamento

e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

980

Vicente García

David

***4702**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.7.2026

981

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo,

parataekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

982

Vidal Castro

Amaia

***1669**

Salvamento

e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

983

Vidal Fraga

Adrián

***0108**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

984

Vidal Iglesias

Alejandro

***1821**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

985

Vidal Rodríguez

Anxo

***4397**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

2.7.2026

986

Vidal Torres

Anxo

***2847**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.10.2026

987

Videla Migués

Víctor

***7291**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.3.2024

988

Videla Miguéns

Andrea

***7292**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

989

Viéitez Mariño

Sara

***9310**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

3.11.2025

990

Vieito Cobián

Tomás

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

20.9.2024

991

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

10.10.2025

992

Vigo Sánchez

Noa

***9060**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

993

Vila Bargiela

Desiree

***9399**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

21.12.2026

994

Vila Veiga

Mercedes

***7915**

Péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

5.12.2025

995

Vilar Magdaleno

Saúl

***7532**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

996

Vilariño García

Gonzalo

***5439**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

997

Vilas Fernández

Julio Alberto

***0384**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

998

Vilela Montes

Rubén

***0427**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

999

Villar González

Manuel

***2634**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

1.000

Villar Manteiga

Jorge

***5333**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

1.001

Villarroel Salgueiro

José Alberto

***4173**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

26.5.2028

1.002

Villaverde Puente

Andrea

***5112**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

9.6.2027

1.003

Villaverde Varela

Hugo

***2722**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1.004

Virulegio Niño

Daniel

***2942**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.7.2026

1.005

Vosberg Castro

Lisa

***1892**

Atletismo

Deportista de alto

rendemento

18.6.2027

1.006

Wan Zalimy

Mía Sofía

***3269**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

7.7.2027

1.007

Wizner

Pérez-Lafuente

Jaime

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1.008

Wizner

Pérez-Lafuente

Martín

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1.009

Yáñez Pérez

Lucas

***0000**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028