DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Luns, 24 de xullo de 2023 Páx. 45678

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Galicia Calidade, S.A.U.

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2023 pola que se publica a baremación provisional das persoas aspirantes que foron admitidas na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso como persoal laboral fixo en diversas categorías da entidade instrumental do sector público autonómico da comunidade autónoma.

Por medio da Resolución do 6 de marzo de 2023 nomeouse o tribunal de selección do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, da entidade instrumental do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia Galicia Calidade, S.A.U.

O punto 3 da base III da convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso como persoal laboral fixo en diversas categorías da entidade instrumental do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia Galicia Calidade, S.A.U., establece que, rematado o prazo de acreditación de méritos, o tribunal baremará a fase de concurso e publicará a puntuación resultante no DOG.

Unha vez rematada a fase de baremación polo referido tribunal respecto das distintas categorías, na súa sesión do 29 de xuño de 2023, adoptou os seguintes,

ACORDOS:

Primeiro. Baremación provisional

Aprobar a baremación provisional dos aspirantes das distintas categorías e prazas convocadas, segundo se expón a continuación:

I. Praza convocada:

Categoría

Prazas

Titulación

Licenciado/a ou equivalente

1

Licenciado/a en dereito ou equivalente

Baremación provisional Licenciado/a en dereito ou equivalente:

Nome

DNI

Base

III.1.1.1.a).a)

Base

III.1.1.1.a).b)

Base

III.1.1.2).a)

Base

III.1.1.2).b)

Total

Díaz Barreiros, Elena

***6136**

21,25

25

5

51,25

Fernández Carrero. María del Carmen

***6135**

15,62

25

5

45,62

Martínez Villaverde, Juan José

***1068**

25,87

15,35

5

46,22

Rodríguez Regueiro, Fátima

***6424**

27,12

25

5

57,12

Varela Rodríguez, Marta

***3254**

54,9

25

79,9

II. Praza convocada:

Categoría

Prazas

Titulación

Licenciado/a ou equivalente

1

Licenciado/a en ciencias da comunicación ou equivalente

Baremación provisional Licenciado/a en ciencias da comunicación ou equivalente:

Nome

DNI

Base

III.1.1.1.a).a)

Base

III.1.1.1.a).b)

Base

III.1.1.2).a)

Base

III.1.1.2).b)

Total

Fernández González, Iván

***3821**

54,9

22,05

76,95

Quinteiro Vaamonde, Pedro Pablo

***1695**

21,87

25

46,87

III. Praza convocada:

Categoría

Prazas

Titulación

Licenciado/a ou equivalente

1

Licenciado/a en económicas ou equivalente

Baremación provisional Licenciado/a en económicas ou equivalente:

Nome

DNI

Base

III.1.1.1.a).a)

Base III.1.1.1.a).b)

Base

III.1.1.2).a)

Base

III.1.1.2).b)

Total

Alcalde García, Beatriz

***1078**

54,9

25

79,9

Cuíña Puente, Mercedes

***5525**

37

3,15

40,15

Pawlowska Pawlowska, Ewa

***4466**

7,96

25

32,96

Segundo. Publicación

Proceder, de acordo co establecido na base III.3 da convocatoria, á publicación no DOG da baremación provisional dos aspirantes nas distintas categorías.

Terceiro. Prazo de reclamacións

Consonte o disposto no parágrafo segundo do punto 3 da base III da convocatoria, as persoas aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación contra a baremación provisional ante o propio tribunal, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da dita baremación no DOG.

Para tales efectos, ao abeiro do disposto na base IV.14 da convocatoria, as comunicacións que formulen as persoas aspirantes ao tribunal dirixiranse á persoa titular de Galicia Calidade, S.A.U.

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2023

Laura Suárez Fernández
Presidenta do tribunal de selección