DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2023 Páx. 46560

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

Mediante a Resolución do 20 de abril de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 87, do 8 de maio), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2023 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (procedemento SI436A).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (en diante, CIM) (procedemento SI427B).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 9.011.665,83 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican a continuación:

Procedemento

Aplicación

Código de proxecto

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe total (€)

SI436A

11.20.312G.460.1

2021 00175

4.448.126,74

-

4.448.126,74

SI435A

11.20.313B.460.0

2023 00095

491.791,54

-

491.791,54

SI427B

11.20.313B.460.0

2015 00144

2.709.252,30

1.362.495,25

4.071.747,55

7.649.170,58

1.360.395,19

9.011.665,83

Recórdaselles ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, realizarase un primeiro pagamento do 80 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No Programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2023; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite. As entidades beneficiarias están exoneradas da obriga de constitución de garantía.

O 20 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) e Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 11 de outubro de 2023.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 18 de abril de 2024.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de espera das solicitudes susceptibles de axuda do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para ser atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible, segundo o especificado no artigo 2.2 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 14.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As axudas do programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) están financiadas con fondos finalistas do Estado do Plan Corresponsables; as axudas do Programa de apoio aos CIM (SI427B) están financiadas con fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia e as axudas do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) están cofinanciadas nun 60 % polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 no obxectivo político 4. Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do piar europeo de dereitos sociais; prioridade 2: Inclusión social e loita contra a pobreza; obxectivo específico ES04.8-Fomentar a inclusión activa co obxecto de promover a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a participación activa, e mellorar a empregabilidade, en particular para os grupos desfavorecidos; medida 2.H.03-Programa de atención a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

b) De acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, as subvencións para as actuacións e actividades recollidas nos diferentes programas desta convocatoria son incompatibles con calquera outra axuda pública para a mesma actuación ou actividade.

Se a actividade ou actuación subvencionada xera ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes, o seu importe será deducido do gasto subvencionable logo de aplicar o tipo fixo no momento da concesión da axuda, en atención aos declarados, obtidos ou previstos na solicitude de axuda. Para o caso de que os ingresos obtidos non se fixesen constar na solicitude ou fosen superiores aos declarados nela, a dedución farase ou reaxustarase no momento do pagamento final.

No caso do programa Plan Corresponsables, cando as entidades teñan establecido o pagamento dunha taxa, os ingresos obtidos das cotas para o acceso das familias con maiores ingresos económicos deberán reverter no propio Plan Corresponsables e recollerse na xustificación que se vaia presentar.

c) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigos 22 (obrigas das entidades beneficiarias) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

d) No artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, se é o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

e) Unha vez notificada a resolución de concesión da subvención, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez (10) días a súa aceptación e comprometerse a executar o programa, medida ou actuación subvencionada no prazo e nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non comunicalo no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

f) Os períodos de referencia para o desenvolvemento dos distintos programas e para a imputación dos gastos subvencionables son os seguintes:

– Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A): serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2023, ambos os dous incluídos. Non obstante, para as entidades locais que foron beneficiarias das axudas do Plan Corresponsables no ano 2022 ao abeiro da Resolución do 14 de xullo de 2022 (DOG núm. 142, do 27 de xullo), polo procedemento SI436A, serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de xaneiro de 2023 e ata 30 de setembro de 2023, ambos os dous incluídos.

– Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A): serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2023, ambos os dous incluídos.

– Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B): serán subvencionables os custos de persoal xerados entre o 1 de abril de 2023 e o 31 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos. As entidades beneficiarias deberán identificar e xustificar de maneira independente os gastos directos de persoal que se imputarán en cada exercicio. Os gastos de persoal correspondentes ao período comprendido entre o 1 de abril de 2023 e o 30 de novembro de 2023 imputaranse ao exercicio 2023, e os gastos correspondentes ao período comprendido entre o 1 de decembro de 2023 e o 31 de marzo de 2024, ao exercicio 2024.

g) As actuacións correspondentes ao Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) xustificaranse a través das modalidades de custos simplificados consonte o disposto nos artigos artigos 53.1.d) e 56.1 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño, segundo os custos directos de persoal subvencionables, aos que se engade un tipo fixo do 10 % para financiar o resto de custos subvencionables da actuación.

A xustificación para o programa Plan Corresponsables (SI436A) realizarase a custo real mediante a presentación das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente acreditativos dos gastos de persoal correspondentes ás actuacións subvencionadas.

A xustificación para o Programa de apoio aos CIM (SI427B) realizarase consonte o disposto nos artigos 8 e 9 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

h) No caso particular do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A), informar as entidades locais beneficiarias de que a aceptación da subvención podería implicar a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2023

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

Nº de expediente

Entidade (orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Cálculo do gasto elixible (*) (€)

Puntuación

Importe da concesión segundo a puntuación

SI436A

2023/182

Concello da Baña

P1500700H

Na Baña somos corresponsables

42.272,85

60

40.159,21 €

SI436A

2023/172

Concello da Bola

P3201500J

Concilia verán 2023

7.380,65

39

5.904,52 €

SI436A

2023/36

Concello da Cañiza

P3600900I

Eu quero ser

7.649,40

28

6.119,52 €

SI436A

2023/53

Concello da Estrada

P3601700B

Programa espazo concilia

30.501,17

33

24.400,94 €

SI436A

2023/153

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento urbano de verán

19.250,00

30

15.400,00 €

SI436A

2023/176

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Trives corresponsable, campamento de verán: xogando en igualdade

17.968,50

43

16.171,65 €

SI436A

2023/96

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

A Pobra corresponsable

113.680,57

37

90.944,46 €

SI436A

2023/184

Concello da Veiga

P3208400F

Plan Corresponsables da Veiga

58.333,97

60

55.417,27 €

SI436A

2023/143

Concello de Abadín

P2700100G

Bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos de idade

27.156,89

43

24.441,20 €

SI436A

2023/115

Concello de Abegondo

P1500100A

Plan Corresponsables: bolsas de coidado abeteca municipal

28.388,80

45

25.549,92 €

SI436A

2023/65

Concello de Agolada

P3602000F

Plan Corresponsables concello de Agolada

4.393,03

29

3.514,42 €

SI436A

2023/125

Concello de Alfoz

P2700200E

Programa apertura CEIP fóra do horario lectivo

14.210,92

40

11.368,74 €

SI436A

2023/62

Concello de Allariz

P3200200H

Concilia verán

16.103,89

34

12.883,11 €

SI436A

2023/154

Concello de Aranga

P1500300G

Plan corresponsable dependencias municipais. Conciliando de xeito corresponsable

18.359,20

45

16.523,28 €

SI436A

2023/51

Concello de Arbo

P3600100F

Espazo de conciliación familiar

8.635,00

36

6.908,00 €

SI436A

2023/99

Concello de Arzúa

P1500600J

Xogarzúa 2023

17.810,28

29

14.248,22 €

SI436A

2023/13

Concello das Neves

P3603400G

As Neves concilia

34.057,05

31

27.245,64 €

SI436A

2023/76

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Bolsas de coidado en dependencias habilitadas para o efecto

31.023,83

33

24.819,06 €

SI436A

2023/77

Concello de Avión

P3200500A

Corresponsables Avión

38.374,16

59

36.455,45 €

SI436A

2023/118

Concello de Baiona

P3600300B

Campaña de sensibilización de fomento da corresponsabilidade no ámbito dos coidados

7.700,00

27

6.160,00 €

SI436A

2023/71

Concello de Bande

P3200700G

Concilia Bande

11.275,00

32

9.020,00 €

SI436A

2023/03

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Servizo de conciliación en vacacións de verán

5.111,04

27

4.088,83 €

SI436A

2023/147

Concello de Baralla

P2703600C

Campamento de verán para a conciliación da vida laboral e familiar

14.315,40

27

11.452,32 €

SI436A

2023/162

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás concilia

38.500,00

37

30.800,00 €

SI436A

2023/28

Concello de Barreiros

P2700500H

+Concilia Barreiros

13.593,89

33

10.875,11 €

SI436A

2023/08

Concello de Becerreá

P2700600F

Actividades para nenas e nenos de 3 a 12 anos en períodos non lectivos

9.543,60

28

7.634,88 €

SI436A

2023/137

Concello de Bergondo

P1500800F

Plan Corresponsables Bergondo

34.105,50

55

30.694,95 €

SI436A

2023/89

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

16.270,05

40

13.016,04 €

SI436A

2023/84

Concello de Boborás

P3201400C

Bolsa de coidados, concilia e lecer

39.108,88

49

35.197,99 €

SI436A

2023/157

Concello de Boimorto

P1501000B

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A). Modalidade artigo 6.2.1.b) da convocatoria

18.029,00

40

14.423,20 €

SI436A

2023/79

Concello de Boqueixón

P1501200H

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local, artigo 6.2.1.b) da Resolución do 20 de abril de 2023 SXI

33.070,51

36

26.456,41 €

SI436A

2023/186

Concello de Bóveda

P2700800B

Programa Bóveda concilia

10.042,19

44

9.037,97 €

SI436A

2023/83

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa do Plan Corresponsables-programa Meniñeiro

17.503,46

27

14.002,77 €

SI436A

2023/149

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

10.164,00

38

8.131,20 €

SI436A

2023/179

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Plan de actuación formación corresponsabilidade

36.300,00

44

32.670,00 €

SI436A

2023/12

Concello de Cangas

P3600800A

Programa enredos de verán

28.428,26

21

22.742,61 €

SI436A

2023/80

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Programa conciliación corresponsable de Carballeda de Avia

40.520,21

45

36.468,19 €

SI436A

2023/161

Concello de Carballedo

P2700900J

Campamento de verán

8.320,13

32

6.656,10 €

SI436A

2023/173

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

37.180,59

44

33.462,53 €

SI436A

2023/34

Concello de Carnota

P1502000A

Aldea de verán

26.983,00

38

21.586,40 €

SI436A

2023/185

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Plan concilia verán Castrelo-Arnoia

17.061,00

62

16.207,95 €

SI436A

2023/104

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Programa xogamos, rimos, igualamos

23.912,90

33

19.130,32 €

SI436A

2023/152

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Plan Corresponsable 2023

9.366,23

30

7.492,98 €

SI436A

2023/54

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Campamento urbano concilia 2023

15.397,14

27

12.317,71 €

SI436A

2023/70

Concello de Castroverde

P2701100F

Espazo de lecer en Castroverde

20.108,03

44

18.097,23 €

SI436A

2023/101

Concello de Catoira

P3601000G

Programa concilia verán

16.163,00

32

12.930,40 €

SI436A

2023/107

Concello de Cee

P1502300E

Programa de fomento da conciliación

21.923,95

36

17.539,16 €

SI436A

2023/181

Concello de Celanova

P3202500I

Conciliación e igualdade en Celanova

25.559,42

29

20.447,54 €

SI436A

2023/47

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

8.252,20

32

6.601,76 €

SI436A

2023/91

Concello de Cerceda

P1502400C

Cerceda concilia

27.722,12

41

24.949,91 €

SI436A

2023/22

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Concilia verán

22.255,22

27

17.804,18 €

SI436A

2023/67

Concello de Chantada

P2701600E

Chantacampamentos-xornadas lúdiconcilia

27.610,00

34

22.088,00 €

SI436A

2023/30

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós 2023

19.307,24

41

17.376,52 €

SI436A

2023/188

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

9.900,00

43

8.910,00 €

SI436A

2023/111

Concello de Corcubión

P1502800D

Plan Corresponsables. Bolsa de coidados Corcubión concilia

14.361,97

40

11.489,58 €

SI436A

2023/112

Concello do Corgo

P2701400J

Programa de conciliación da vida familiar e laboral de pais, nais, titores e titoras do Corgo

30.520,60

44

27.468,54 €

SI436A

2023/122

Concello de Cortegada

P3202800C

Plan concilia Cortegada

7.953,00

30

6.362,40 €

SI436A

2023/05

Concello de Covelo

P3601300A

Programa de conciliación e corresponsabilidade

10.244,52

47

9.220,07 €

SI436A

2023/74

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa Cuntilín

113.437,50

45

102.093,75 €

SI436A

2023/133

Concello de Curtis

P1503200F

Abrindo camiños á corresponsabilidade

56.696,24

60

53.861,43 €

SI436A

2023/81

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación municipal. Escola de verán 2023

16.038,79

33

12.831,03 €

SI436A

2023/187

Concello de Dozón

P3601600D

Correponsables: concilia-campamentos

12.122,00

39

9.697,60 €

SI436A

2023/151

Concello de Esgos

P3203200E

Campamento conciliación verán Esgos 2023

3.788,27

27

3.030,62 €

SI436A

2023/160

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

14.385,25

28

11.508,20 €

SI436A

2023/21

Concello de Forcarei

P3601800J

Concilia Forcarei

16.489,00

35

13.191,20 €

SI436A

2023/44

Concello de Frades

P1503900A

Corresponsables Frades

45.551,55

60

43.273,97 €

SI436A

2023/20

Concello de Friol

P2702000G

Servizo de madrugadores

11.000,00

33

8.800,00 €

SI436A

2023/165

Concello de Gondomar

P3602100D

Campaña de sensibilización para a corresponsabilidade

4.651,44

27

3.721,15 €

SI436A

2023/109

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

23.670,69

39

18.936,55 €

SI436A

2023/169

Concello de Guntín

P2702300A

Plan Corresponsables: bolsa de coidados

12.658,53

48

11.392,68 €

SI436A

2023/148

Concello do Incio

P2702400I

Programa de conciliación do concello do Incio

31.900,00

53

28.710,00 €

SI436A

2023/92

Concello de Irixoa

P1504000I

Concilia Irixoa

17.512,01

35

14.009,61 €

SI436A

2023/175

Concello de Lalín

P3602400H

Plan Corresponsables-conciliaLalín

150.000,00

48

135.000,00 €

SI436A

2023/129

Concello da Lama

P3602500E

Plan concilia y Plan madruga

9.812,42

40

7.849,94 €

SI436A

2023/126

Concello de Láncara

P2702600D

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

7.195,45

28

5.756,36 €

SI436A

2023/25

Concello de Larouco

P3203900J

Verán corresponsable en Larouco

9.763,60

37

7.810,88 €

SI436A

2023/60

Concello de Laza

P3204000H

Proxecto Plan Corresponsables

50.896,98

45

45.807,28 €

Si436a

2023/11

Concello de Leiro

34625059P

Plan Corresponsables Leiro 2023

4.070,55

30

3.256,44 €

SI436A

2023/33

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e máis eu xogamos ao mesmo

20.130,00

44

18.117,00 €

SI436A

2023/29

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

15.140,60

45

13.626,54 €

SI436A

2023/167

Concello de Maceda

P3204400J

Programa mañanceiros

67.786,43

44

61.007,79 €

SI436A

2023/86

Concello de Maside

P3204600E

Maside concilia 2023

26.873,00

38

21.498,40 €

SI436A

2023/103

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos

27.800,30

49

25.020,27 €

SI436A

2023/38

Concello de Meaño

P3602700A

Ludoconcilia Meaño no verán somos iguais-corresponsabilidade

17.844,02

33

14.275,22 €

SI436A

2023/177

Concello de Meis

P3602800I

Campamento urbán: Meis coa cultura urbana en igualdade

887,48

28

709,98 €

SI436A

2023/106

Concello de Melón

P3204700C

Conciliación familiar-familias madrugadoras-campamentos

133.165,07

48

119.848,56 €

SI436A

2023/128

Concello de Mesía

P1504800B

Programa respira Mesía 2023

29.973,10

49

26.975,79 €

SI436A

2023/166

Concello de Miño

P1504900J

Respira Miño-campus deportivo-coñecendo Miño-fomentando autonomía

71.071,51

44

63.964,36 €

SI436A

2023/35

Concello de Moeche

P1505000H

Campamento de conciliación familiar

16.335,00

33

13.068,00 €

SI436A

2023/180

Concello de Mondariz

P3603000E

Mondariz campaverán

15.972,00

32

12.777,60 €

SI436A

2023/04

Concello de Mondariz-Balneario

P3603100C

Programa de conciliación e corresponsabilidade

7.708,18

46

6.937,36 €

SI436A

2023/119

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamentos pequesmondo

29.013,27

41

26.111,94 €

SI436A

2023/87

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Concilia en igualdade

3.328,05

25

2.662,44 €

SI436A

2023/136

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

16.110,00

32

12.888,00 €

SI436A

2023/170

Concello de Monterroso

P2703200B

Concilia Monterroso

32.673,97

44

29.406,57 €

SI436A

2023/121

Concello de Mos

P3603300I

Programa de apoio á conciliación do concello de Mos 2023

26.613,31

48

23.951,98 €

SI436A

2023/171

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

12.046,10

34

9.636,88 €

SI436A

2023/146

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

7.920,00

38

6.336,00 €

SI436A

2023/140

Concello de Muros

P1505400J

Muros corresponsable

12.315,16

28

9.852,13 €

SI436A

2023/110

Concello de Muxía

P1505300B

Campamento emociónate; Pekebarca

13.667,19

32

10.933,75 €

SI436A

2023/63

Concello de Narón

P1505500G

Bolsas de coidado

41.661,43

42

37.495,29 €

SI436A

2023/164

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia merendas

12.045,00

31

9.636,00 €

SI436A

2023/93

Concello de Nigrán

P3603500D

Campamentos urbanos

23.131,36

30

18.505,09 €

SI436A

2023/32

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación Oímbra verán corresponsables 2023

18.370,00

35

14.696,00 €

SI436A

2023/19

Concello de Ortigueira

P1506200C

Programa municipal de conciliación conciliortigueira

16.443,80

29

13.155,04 €

SI436A

2023/57

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

3.413,59

27

2.730,87 €

SI436A

2023/139

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

82.260,15

46

74.034,14 €

SI436A

2023/150

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

38.500,00

81

38.500,00 €

SI436A

2023/90

Concello de Paderne

P1506500F

Conciliación Paderne

40.944,01

38

32.755,21 €

SI436A

2023/120

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Medidas de conciliación municipales

72.710,00

45

65.439,00 €

SI436A

2023/123

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Plan Corresponsables Parada de Sil 2023

28.627,50

48

25.764,75 €

SI436A

2023/138

Concello de Paradela

P2704200A

Programa Corresponsables en Paradela: axuda á conciliación de familias con menores a cargo

2.573,66

27

2.058,93 €

SI436A

2023/116

Concello do Páramo

P2704300I

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

15.025,38

27

12.020,30 €

SI436A

2023/113

Concello de Pastoriza

P2704400G

A Pastoriza concilia: Plan Corresponsables 2023

32.307,00

60

30.691,65 €

SI436A

2023/16

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Campamento de verán do concello de Pazos de Borbén

11.440,00

32

9.152,00 €

SI436A

2023/100

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Plan Corresponsables

182.429,94

81

182.429,94 €

SI436A

2023/141

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

15.840,00

43

14.256,00 €

SI436A

2023/15

Concello de Petín

P3206100D

Diverpetín

4.950,00

27

3.960,00 €

SI436A

2023/75

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia 2023

20.018,90

40

16.015,12 €

SI436A

2023/124

Concello de Pobra do Brollón

P2704700J

A Pobra corresponsable

9.900,00

49

8.910,00 €

SI436A

2023/27

Concello de Poio

P3604100B

Espazo concilia

9.606,69

33

7.685,35 €

SI436A

2023/10

Concello de Pol

P2704600B

Conciliación municipal do concello de Pol

12.724,80

27

10.179,84 €

SI436A

2023/42

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Ponte Caldelas concilia campamento de verán

12.559,80

33

10.047,84 €

SI436A

2023/168

Concello de Ponteareas

P3604200J

Actividades conciliación concello de Ponteareas

83.158,02

38

66.526,42 €

SI436A

2023/68

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

17.225,21

23

13.780,17 €

SI436A

2023/40

Concello de Pontecesures

P3604400F

Programa de Plan Corresponsables en el ámbito local

17.136,02

36

13.708,82 €

SI436A

2023/178

Concello de Pontedeume

P1507000F

Servicio de conciliación municipal rueiros/as verán 2023

27.500,00

33

22.000,00 €

SI436A

2023/142

Concello de Porqueira

P3206300J

Taller de manualidades, taller música, taller ximnasia

13.250,95

39

10.600,76 €

SI436A

2023/78

Concello de Portomarín

P2704900F

Corresponsables Portomarín

45.402,70

39

36.322,16 €

SI436A

2023/158

Concello de Rábade

P2705600A

Corresponsabilidade no concello de Rábade

14.454,00

39

11.563,20 €

SI436A

2023/72

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Campamento de verán en Rairiz de Veiga

1.852,40

28

1.481,92 €

SI436A

2023/73

Concello de Ramirás

P3206900G

Programa concilia infancia Ramirás 2023

7.927,92

34

6.342,34 €

SI436A

2023/114

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación 2023 convocatoria verán plan de sensibilización e formación en corresponsabilidade

54.558,86

31

43.647,09 €

SI436A

2023/52

Concello de Rianxo

P1507300J

Programa de conciliación do concello de Rianxo

33.319,88

24

26.655,90 €

SI436A

2023/64

Concello de Ribadavia

P3207000E

Conciliación

24.249,28

41

21.824,35 €

SI436A

2023/46

Concello de Ribadeo

P2705100B

Mini campamento aventura en igualdade, Ribadeo coa mocidade

3.300,00

34

2.640,00 €

SI436A

2023/155

Concello de Ribadumia

P3604600A

Bolsa de coidados profesionais para menores de 0 a 3 anos prestados en dependencias municipais

150.000,00

46

135.000,00 €

SI436A

2023/37

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Actividades para o Programa do plan corresponsable no ámbito local do concello de Ribas de Sil

6.362,40

27

5.089,92 €

SI436A

2023/31

Concello de Rodeiro

P3604700I

Programa concilia Rodeiro

29.370,00

45

26.433,00 €

SI436A

2023/108

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois. Diververán

22.000,00

40

17.600,00 €

SI436A

2023/69

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Río-concilia: coeducación e sostibilidade

23.144,00

51

20.829,60 €

SI436A

2023/49

Concello de Sandiás

P3207800H

Campamento de conciliación verán 2023

8.375,41

32

6.700,33 €

SI436A

2023/82

Concello de Santiso

P1508000E

Concilia e desfruta de Santiso

5.524,56

43

4.972,10 €

SI436A

2023/09

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Programa de conciliación Sanxenxo 2023 (ludotecas, obradoiros..)

52.982,78

36

42.386,22 €

SI436A

2023/88

Concello de Sarria

P2705700I

Sarria concilia

149.996,00

52

134.996,40 €

SI436A

2023/127

Concello de Silleda

P3605200I

Silleda english camp

20.442,22

34

16.353,78 €

SI436A

2023/50

Concello de Sober

P2705900E

Concilia Sober e xornadas de sensibilización e formación en corresponsabilidade

13.866,64

60

13.173,31 €

SI436A

2023/02

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa Plan Corresponsables en ámbito local

7.260,00

27

5.808,00 €

SI436A

2023/07

Concello de Soutomaior

P3605300G

Espazo concilia

38.931,75

47

35.038,58 €

SI436A

2023/14

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de verán en Taboada

12.158,48

28

9.726,78 €

SI436A

2023/43

Concello de Toén

P3208200J

Servizo madrugadores e campamentos de verán

8.253,41

32

6.602,73 €

SI436A

2023/24

Concello de Tordoia

P1508500D

Vacacións lúdicas

17.358,00

35

13.886,40 €

SI436A

2023/98

Concello de Touro

P1508600B

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local 6.2.1.b)

21.335,05

41

19.201,55 €

SI436A

2023/56

Concello de Trabada

P2706100A

Trabada concilia

22.288,02

49

20.059,22 €

SI436A

2023/144

Concello de Trasmiras

P3208300H

Programa Corresponsables Trasmiras 2023

10.810,14

31

8.648,11 €

SI436A

2023/58

Concello de Triacastela

P2706200I

Programa Plan Corresponsables

9.584,78

34

7.667,82 €

SI436A

2023/06

Concello de Tui

P3605500B

Igual é máis

11.425,04

25

9.140,03 €

SI436A

2023/145

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Concilia Val do Dubra

49.601,31

48

44.641,18 €

SI436A

2023/117

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo, ludinadal e ludiverán

27.381,78

43

24.643,60 €

SI436A

2023/41

Concello de Valdoviño

P1508800H

Concilia tempos

27.605,20

40

22.084,16 €

SI436A

2023/48

Concello de Valga

P3605600J

Conciliando en igualdade

46.441,51

51

41.797,36 €

SI436A

2023/85

Concello de Vedra

P1509000D

Espazo corresponsable conxuga

57.687,64

46

51.918,88 €

SI436A

2023/102

Concello de Verea

P3208500C

Concilia Verea

37.848,80

44

34.063,92 €

SI436A

2023/39

Concello de Verín

P3200025I

Teatro rural pola corresponsabilidade

13.281,64

94

13.281,64 €

SI436A

2023/95

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

17.040,98

28

13.632,78 €

SI436A

2023/132

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo municipal de atención domiciliaria da infancia (Sadi)

120.496,78

38

96.397,42 €

SI436A

2023/01

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Concilia de verán 2023

19.951,69

29

15.961,35 €

SI436A

2023/45

Concello de Vilaboa

P3605800F

Vilaverán

9.317,00

24

7.453,60 €

SI436A

2023/59

Concello de Vilalba

P2706500B

Programa Madrugadores

6.409,16

32

5.127,33 €

SI436A

2023/17

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica Pau 2023

16.489,00

39

13.191,20 €

SI436A

2023/159

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Vilar de Barrio concilia

13.977,81

32

11.182,25 €

SI436A

2023/66

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concilia verán 2023 Vilar de Santos

17.842,62

31

14.274,10 €

SI436A

2023/183

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Actuacións orientadas a facilitar a conciliación das familias

12.723,34

56

12.087,17 €

SI436A

2023/105

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

12.100,00

27

9.680,00 €

SI436A

2023/97

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

25.592,50

55

23.033,25 €

SI436A

2023/156

Concello de Vimianzo

P1509300H

Programa Corresponsables Vimianzo 2023

62.295,64

41

56.066,08 €

SI436A

2023/23

Concello de Viveiro

P2706700H

Plan Corresponsables Viveiro

17.600,00

28

14.080,00 €

SI436A

2023/55

Concello de Xermade

P2702100E

Campamento de verán Xermade concilia 2023

7.471,90

38

5.977,52 €

SI436A

2023/94

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Escola de igualdade e coeducación

7.320,50

56

6.954,48 €

SI436A

2023/134

Concello do Carballiño

P3202000J

Servizo de conciliación O Carballiño

37.389,98

38

29.911,98 €

SI436A

2023/131

Concello do Folgoso do Courel

P2701700C

Campamento de verán concilia no Courel

9.543,60

28

7.634,88 €

SI436A

2023/163

Concello do Irixo

P3203600F

Programa Plan Corresponsables-proxecto concilia

45.980,00

69

43.681,00 €

SI436A

2023/174

Concello do Pino

P1506700B

Programa de conciliación familiar concello do Pino 2023

28.350,01

37

22.680,01 €

SI436A

2023/18

Concello do Porriño

P3603900F

Medidas de conciliación para familias con menores de 16 anos ao seu cargo e fomento do emprego

13.395,80

21

10.716,64 €

SI436A

2023/26

Concello do Saviñao

P2705800G

Servizo de aula de verán-ludoteca

19.432,60

28

15.546,08 €

SI436A

2023/61

Concello do Vicedo

P2706400E

Ludoteca de verán

7.427,38

29

5.941,90 €

SI436A

2023/130

Mancomunidade Conso Frieiras

P3200016H

Medidas municipais de conciliación lúdico-educativas

33.000,00

66

31.350,00 €

SI436A

2023/135

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

76.978,00

77

76.978,00 €

Total:

4.448.126,74€

(*) Custos directos de persoal (subvencionable) menos os ingresos, de ser o caso, máis un 10 %.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº de expediente

Entidade (orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto
elixible (*)

Puntuación

Importe da concesión segundo a puntuación

SI435A-2023-023

Concello da Guarda

P3602300J

Prevención e tratamento integral da violencia de xénero

8.624,00 €

52,00

7.761,60 €

SI435A-2023-014

Concello da Mezquita

P3204900I

Nós-outras mulleres III

15.180,00 €

47,75

13.500,00 €

SI435A-2023-065

Concello da Peroxa

P3206000F

Empoderamento das mulleres da Peroxa

8.800,00 €

49,00

7.920,00 €

SI435A-2023-075

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Programa Adelaida

8.374,52 €

48,75

7.537,07 €

SI435A-2023-011

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

33.000,00 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2023-055

Concello da Teixeira

P3208100B

Apoio, empoderamento, atención, asesoramento, orientación das mulleres do concello da Teixeira

6.050,00 €

49,00

5.445,00 €

SI435A-2023-027

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

17.912,27 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2023-083

Concello de Amoeiro agrupado co Concello de Coles

P3200300F

Programa Emilia

13.030,49 €

77,75

13.030,49 €

SI435A-2023-017

Concello de Avión

P3200500A

IV escola de empoderamento feminino

16.390,00 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2023-033

Concello de Bande

P3200700G

Igualbande-servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

6.171,00 €

47,00

5.553,90 €

SI435A-2023-058

Concello de Boborás

P3201400C

Mulleres empoderadas en Boborás 2023

16.500,00 €

51,50

13.500,00 €

SI435A-2023-072

Concello de Cabanas

P1501500A

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

6.600,00 €

49,50

5.940,00 €

SI435A-2023-009

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos e nenas e adolescentes con exposición á violencia de xénero

14.256,00 €

48,00

12.830,40 €

SI435A-2023-091

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Empodérate: fórmate desde o rural

16.049,00 €

60,00

14.250,00 €

SI435A-2023-088

Concello de Castrelo de Miño agrupado co Concello da Arnoia

P3202300D

Escola de empoderamento

16.500,00 €

78,50

16.500,00 €

SI435A-2023-074

Concello de Castro Caldelas agrupado co Concello de Montederramo

P3202400B

Somos mulleres caldelás

14.241,70 €

75,00

13.529,62 €

SI435A-2023-020

Concello de Cenlle

P3202600G

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

6.600,00 €

49,25

5.940,00 €

SI435A-2023-038

Concello de Coirós

P1502700F

Programa violeta-empodera a túa vida

12.622,50 €

48,00

11.360,25 €

SI435A-2023-071

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa de mediación artística e acción terapéutica

9.964,43 €

45,50

8.967,99 €

SI435A-2023-048

Concello de Curtis agrupado cos concellos de Sobrado e Vilasantar

P1503200F

Naturalmente en morado

33.000,00 €

81,50

28.000,00 €

SI435A-2023-077

Concello de Entrimo agrupado cos concellos de Calvos de Randín e Rairiz de Veiga

P3203100G

Programa Rosalía: mulleres de Entrimo, Rairiz de Veiga e Calvos de Randín

17.009,30 €

81,00

17.009,30 €

SI435A-2023-052

Concello de Guitiriz

P2702200C

Servizo de atención psicolóxica a mulleres en situación de vulnerabilidade

15.998,40 €

46,00

13.500,00 €

SI435A-2023-019

Concello de Lobios

P3204300B

Escola de empoderamento do Xurés 2023

7.260,00 €

53,00

6.534,00 €

SI435A-2023-076

Concello de Maceda

P3204400J

Espazo mulleres

9.317,00 €

46,00

8.385,30 €

SI435A-2023-042

Concello de Maside

P3204600E

Escola de empoderamento Maside

7.920,00 €

47,50

7.128,00 €

SI435A-2023-018

Concello de Melón

P3204700C

Apoderamento da muller

16.500,00 €

50,50

13.500,00 €

SI435A-2023-030

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Servizo de promoción da igualdade de Parada de Sil

6.600,00 €

47,50

5.940,00 €

SI435A-2023-085

Concello de Pontedeume

P1507000F

Servizo de asesoramento xurídico para a muller

10.010,00 €

51,00

9.009,00 €

SI435A-2023-035

Concello de Ramirás

P3206900G

Ramirás é muller

8.305,44 €

46,75

7.474,90 €

SI435A-2023-036

Concello de Ribadavia

P3207000E

Igualdade en Ribadavia

6.050,00 €

44,50

5.445,00 €

SI435A-2023-087

Concello de Salceda de Caselas agrupado cos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves

P3604900E

Programa Xuntas

17.941,88 €

81,75

17.941,88 €

SI435A-2023-008

Concello de San Xoán de Río agrupado co Concello de Larouco

P3207100C

En rede: participación e liderado feminino

30.800,00 €

78,50

28.000,00 €

SI435A-2023-006

Concello de Santa Comba

P1507800I

Sé-senda entre iguais

16.445,00 €

47,00

13.500,00 €

SI435A-2023-047

Concello de Verea

P3208500C

Tempos de mulleres

7.260,00 €

50,75

6.534,00 €

SI435A-2023-034

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

8.250,00 €

48,25

7.425,00 €

SI435A-2023-013

Concello de Xinzo de Limia agrupado cos concellos de Sandiás e Vilar de Barrio

P3203300C

Programa Hypatia: de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

18.114,91 €

68,75

17.209,16 €

SI435A-2023-080

Concello do Irixo agrupado co Concello de San Amaro

P3203600F

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

11.000,00 €

66,25

10.450,00 €

SI435A-2023-051

Mancomunidade de Municipios Comarca de Ordes

P1500003G

Ter en conta

5.042,40 €

65,50

4.790,28 €

SI435A-2023-016

Mancomunidade de Municipios Comarca de Verín

P3200025I

Respira IV. Proxecto de terapia asistida con cabalos

13.200,00 €

81,50

13.200,00 €

SI435A-2023-061

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras

P3200016H

En clave de muller III

16.500,00 €

77,50

16.500,00 €

SI435A-2023-032

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

27.999,40 €

96,00

27.999,40 €

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº de expte.

Entidade local

NIF

Concellos conveniados/agrupados/mancomunados

Ptos.

Posto

Orzamento 2023 (€)

Concesión 2023 (€)

Total concedido entidade anualidade 2023 (€)

Orzamento 2024 (€)

Concesión 2024 (€)

Total concedido entidade anualidade 2024 (€)

Total concedido entidade (€)

SI427B 2023/14

Concello da Coruña

P1503000J

44,50

Dirección do CIM

47.056,65

3.864,00

30.000,00

25.503,29

1.936,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

36.416,96

13.068,00

19.847,78

6.532,00

At. Psicolóxica

36.416,96

13.068,00

19.847,78

6.532,00

SI427B 2023/48

Concello da Estrada

P3601700B

31,50

As. Xurídico

8.833,04

7.066,43

27.066,43

4.416,52

3.533,22

13.533,22

40.599,65

At. Psico./Direc.

35.019,60

20.000,00

17.509,80

10.000,00

SI427B 2023/33

Concello da Guarda

P3602300J

26,40

Dirección do CIM

19.612,82

15.690,26

28.687,51

9.806,41

7.845,13

12.845,13

41.532,64

As. Xurídico

6.979,92

5.583,94

3.489,96

1.700,00

At. Psicolóxica

9.266,64

7.413,31

4.633,32

3.300,00

SI427B 2023/17

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

84,50

As. Xur./Direc.

31.904,08

20.000,00

40.000,00

17.014,88

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

30.201,45

20.000,00

16.117,65

10.000,00

SI427B 2023/25

Concello da Laracha

P1504200E

40,05

At. Psico./Direc.

39.862,60

20.000,00

28.274,71

21.593,44

10.000,00

15.648,42

43.923,13

As. Xurídico

7.179,36

6.461,42

3.589,68

3.230,71

Ax. Igualdade

6.972,00

1.813,29

9.296,00

2.417,71

SI427B 2023/81

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Castro Caldelas, Manzaneda, San Xoán de Río

58,10

At. Psico./Direc.

20.649,17

19.616,71

31.079,13

11.190,89

10.000,00

20.220,96

51.300,09

As. Xurídico

5.749,92

5.462,42

4.443,12

4.220,96

Ax. Dinamización

8.321,63

6.000,00

8.746,19

6.000,00

SI427B 2023/55

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

39,50

As. Xurídico

4.698,32

3.758,66

23.758,66

2.349,16

1.879,33

11.879,33

35.637,99

At. Psico./Direc.

30.351,15

20.000,00

16.405,47

10.000,00

SI427B 2023/03

Concello de Ames

P1500200I

36,20

As. Xur./Direc.

35.533,68

18.750,00

30.000,00

17.766,84

9.375,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

19.163,22

11.250,00

9.581,61

5.625,00

SI427B 2023/60

Concello de Ares

P1500400E

41,80

As. Xurídico

9.333,34

8.400,01

28.400,01

4.666,66

4.199,99

14.199,99

42.600,00

At. Psico./Direc.

40.273,36

20.000,00

20.136,68

10.000,00

SI427B 2023/83

Concello de Arteixo

P1500500B

21,50

As. Xurídico

9.702,00

7.500,00

30.000,00

5.445,00

3.750,00

15.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

29.358,84

16.071,00

15.673,68

8.036,00

Ax. Igualdade

8.712,00

6.429,00

4.114,00

3.214,00

SI427B 2023/39

Concello de Arzúa

P1500600J

35,80

Dirección do CIM

22.646,23

13.636,00

30.000,00

11.323,12

6.818,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

14.388,32

8.182,00

7.194,16

4.091,00

At. Psicolóxica

18.505,22

8.182,00

9.252,61

4.091,00

SI427B 2023/34

Concello de Avión

P3200500A

38,50

At. Psico./Direc.

28.065,71

18.904,00

29.182,00

15.854,71

10.679,00

15.818,00

45.000,00

As. Xurídico

7.260,00

4.890,00

3.630,00

2.445,00

Ax. Igualdade

8.000,00

5.388,00

4.000,00

2.694,00

SI427B 2023/59

Concello de Baiona

P3600300B

31,50

As. Xurídico

10.499,66

8.399,73

28.737,35

5.328,58

4.262,86

14.431,17

43.168,52

At. Psicolóxica

7.333,28

5.866,62

3.666,64

2.933,31

Ax. Igualdade/Direc.

31.925,72

14.471,00

17.737,70

7.235,00

SI427B 2023/41

Concello de Barbadás

P3200900C

Taboadela

59,00

Dirección do CIM

20.244,13

12.000,00

35.053,64

10.962,97

6.000,00

18.000,00

53.053,64

As. Xurídico

12.196,32

11.586,50

6.609,36

6.000,00

At. Psicolóxica

12.070,67

11.467,14

6.540,79

6.000,00

SI427B 2023/42

Concello de Boiro

P1501100J

15,00

As. Xurídico

10.182,06

7.127,44

13.019,98

5.818,32

4.072,82

7.439,82

20.459,80

At. Psicolóxica

8.417,92

5.892,54

4.810,00

3.367,00

SI427B 2023/58

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

83,00

As. Xur./Direc.

20.252,67

15.000,00

30.000,00

10.962,99

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

19.092,93

15.000,00

10.335,21

7.500,00

SI427B 2023/85

Concello de Bueu

P3600400J

47,00

As. Xur./Direc.

31.386,93

15.122,22

29.188,98

17.003,73

8.190,41

15.811,02

45.000,00

At. Psicolóxica

29.196,27

14.066,76

15.816,95

7.620,61

SI427B 2023/70

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

74,50

Dirección do CIM

15.843,69

15.051,51

55.051,51

9.289,11

8.824,65

28.824,65

83.876,16

As. Xurídico

26.930,49

20.000,00

14.310,97

10.000,00

At. Psicolóxica

24.073,39

20.000,00

13.098,58

10.000,00

SI427B 2023/50

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

72,20

As. Xurídico

14.776,96

9.333,00

35.332,67

7.388,48

4.667,00

17.667,33

53.000,00

At. Psicolóxica

12.383,28

9.333,00

6.191,64

4.667,00

Ax. Igualdade/Direc.

28.032,88

16.666,67

14.016,44

8.333,33

SI427B 2023/21

Concello de Cangas

P3600800A

28,50

At. Psico./Direc.

33.774,54

20.000,00

25.420,80

18.028,10

10.000,00

2.632,96

38.053,76

As. Xurídico

6.776,00

5.420,80

3.291,20

2.632,96

SI427B 2023/01

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

41,00

As. Xurídico

5.566,00

5.009,40

29.165,00

2.783,00

2.504,70

14.582,70

43.747,70

At. Psico./ Direc.

22.992,64

19.566,00

11.488,32

9.783,00

Ax. Igualdade

5.099,55

4.589,60

2.550,00

2.295,00

SI427B 2023/62

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

62,50

Dirección do CIM

36.513,60

20.000,00

38.666,00

18.256,80

10.000,00

22.485,87

61.151,87

As. Xurídico

11.616,00

9.333,00

5.808,00

4.667,00

At. Psicolóxica

11.374,00

9.333,00

5.687,00

4.667,00

Ax. Igualdade

0,00

0,00

3.317,76

3.151,87

SI427B 2023/51

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

71,30

As. Xurídico

8.799,92

8.359,92

17.692,92

4.399,96

4.179,96

8.846,96

26.539,88

At. Psico./Direc.

25.759,12

9.333,00

12.879,56

4.667,00

SI427B 2023/53

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

65,55

As. Xur./Direc.

20.606,87

19.576,53

28.038,71

9.333,76

8.867,07

13.451,31

41.490,02

At. Psicolóxica

8.907,56

8.462,18

4.825,52

4.584,24

SI427B 2023/26

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

71,10

Dirección do CIM

17.016,88

16.166,04

37.058,04

8.508,44

8.083,02

18.529,02

55.587,06

As. Xurídico

13.079,68

12.000,00

7.421,00

6.000,00

At. Psicolóxica

9.360,00

8.892,00

4.680,00

4.446,00

SI427B 2023/15

Concello de Culleredo

P1503100H

28,20

At. Psico./Direc.

35.750,16

20.000,00

30.000,00

19.791,86

10.000,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

14.255,14

10.000,00

7.127,62

5.000,00

SI427B 2023/63

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

69,00

As. Xurídico

6.345,85

6.028,56

23.361,56

3.559,94

3.381,94

12.048,94

35.410,50

At. Psicolóxica

12.653,38

9.333,00

6.783,90

4.667,00

Ax. Igualdade

11.936,71

8.000,00

6.628,59

4.000,00

SI427B 2023/23

Concello de Ferrol

P1503700E

37,00

As. Xurídico

46.593,04

10.000,00

30.000,00

23.305,52

5.000,00

15.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

36.161,87

10.000,00

16.995,31

5.000,00

Ax. Dinamización

14.530,00

10.000,00

7.265,00

5.000,00

SI427B 2023/36

Concello de Gondomar

P3602100D

30,00

As. Xurídico

7.279,36

5.823,49

27.823,49

3.639,68

2.911,74

13.911,74

41.735,23

At. Psicolóxica

17.007,58

12.000,00

8.667,19

6.000,00

Ax. Igualdade/Direc.

27.142,07

10.000,00

13.978,92

5.000,00

SI427B 2023/40

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

70,00

As. Xurídico

19.517,68

18.541,80

71.281,10

9.905,21

9.409,95

35.925,65

107.206,75

At. Psico./Direc.

20.427,68

19.406,30

10.367,05

9.848,70

Ax. Igualdade

20.427,68

16.666,00

10.367,05

8.334,00

Ax. Igualdade

20.427,68

16.667,00

10.367,05

8.333,00

SI427B 2023/11

Concello de Lugo

P2702800J

42,00

As. Xurídico

42.179,20

15.000,00

30.000,00

21.089,60

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

47.799,52

15.000,00

23.899,76

7.500,00

SI427B 2023/82

Concello de Maceda

P3204400J

37,75

As. Xurídico

14.279,16

11.250,00

27.639,67

7.242,45

5.625,00

13.942,72

41.582,39

At. Psico./ Direc.

20.487,09

16.389,67

10.397,15

8.317,72

SI427B 2023/47

Concello de Marín

P3602600C

26,00

As. Xurídico

8.296,56

6.637,25

26.637,25

4.148,28

3.318,62

13.318,62

39.955,87

At. Psico./Direc.

35.713,68

20.000,00

18.258,62

10.000,00

SI427B 2023/54

Concello de Melide

P1504700D

37,00

As. Xur./Direc.

23.670,64

9.400,00

17.243,58

11.835,32

4.600,00

8.521,79

25.765,37

At. Psicolóxica

9.804,48

7.843,58

4.902,24

3.921,79

SI427B 2023/08

Concello de Moaña

P3602900G

45,50

As. Xur./Direc.

38.260,48

15.513,25

29.572,77

20.710,76

8.397,47

15.427,23

45.000,00

At. Psicolóxica

34.675,12

14.059,52

17.337,56

7.029,76

SI427B 2023/30

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

79,50

As. Xurídico

8.559,04

8.559,04

25.892,04

4.642,60

4.642,60

13.309,60

39.201,64

At. Psico./Direc.

18.626,52

9.333,00

9.913,96

4.667,00

Ax. Igualdade

12.243,76

8.000,00

6.613,20

4.000,00

SI427B 2023/61

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao, Sober

84,50

As. Xur./Direc.

35.139,84

20.000,00

56.666,00

17.569,92

10.000,00

28.334,00

85.000,00

At. Psicolóxica

28.907,12

20.000,00

14.453,56

10.000,00

Ax. Igualdade

29.061,76

16.666,00

14.530,88

8.334,00

SI427B 2023/84

Concello de Mos

P3603300I

23,50

As. Xurídico

9.902,90

7.922,32

13.257,76

4.951,45

3.961,16

6.467,20

19.724,96

At. Psicolóxica

6.669,30

5.335,44

3.132,55

2.506,04

SI427B 2023/28

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

79,00

As. Xur./Direc.

15.316,08

9.333,33

28.666,66

7.658,04

4.666,67

14.333,34

43.000,00

At. Psicolóxica

15.316,08

9.333,33

7.658,04

4.666,67

Ax. Igualdade

17.976,21

10.000,00

9.574,61

5.000,00

SI427B 2023/75

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

61,50

As. Xurídico

7.613,44

7.232,77

30.525,19

3.920,92

3.724,87

15.600,46

46.125,65

At. Psico./Direc.

16.097,28

15.292,42

8.290,09

7.875,59

Ax. Dinamización

10.565,66

8.000,00

4.709,26

4.000,00

SI427B 2023/57

Concello de Muxía

P1505300B

43,50

As. Xur./Direc.

31.705,88

19.575,00

28.844,69

17.531,80

9.788,00

14.896,63

43.741,32

At. Psicolóxica

10.299,65

9.269,69

5.676,26

5.108,63

SI427B 2023/80

Concello de Negreira

P1505700C

44,00

As. Xur./Direc.

23.547,12

15.000,00

30.000,00

12.917,28

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

21.723,35

15.000,00

11.942,89

7.500,00

SI427B 2023/64

Concello de Nigrán

P3603500D

39,00

As. Xur./Direc.

35.448,99

18.750,00

30.000,00

18.936,87

9.375,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

16.190,19

11.250,00

8.631,35

5.625,00

SI427B 2023/07

Concello de Noia

P1505800A

39,00

As. Xurídico

12.000,00

9.333,33

29.333,33

6.000,00

4.666,67

14.666,67

44.000,00

At. Psico./Direc.

38.093,92

20.000,00

19.046,96

10.000,00

SI427B 2023/79

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

83,00

As. Xur./Direc.

28.171,44

20.000,00

40.000,00

14.085,72

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

23.615,84

20.000,00

11.807,92

10.000,00

SI427B 2023/04

Concello de Ourense

P3205500F

39,00

At. Psico./Direc.

44.108,06

15.000,00

30.000,00

23.678,78

7.500,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

39.724,57

15.000,00

21.536,94

7.500,00

SI427B 2023/71

Concello de Outes

P1506300A

47,00

As. Xur./Direc.

24.894,18

15.000,00

30.000,00

11.078,09

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

23.758,98

15.000,00

10.571,91

7.500,00

SI427B 2023/69

Concello de Padrón

P1506600D

Dodro, Rois

67,70

As. Xurídico

12.100,00

9.333,33

26.266,66

6.050,00

4.666,66

13.133,32

39.399,98

At. Psicolóxica

16.387,76

9.333,33

8.193,88

4.666,66

Ax. Dinamización

8.000,00

7.600,00

4.000,00

3.800,00

SI427B 2023/43

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso, Portomarín

79,50

Dirección do CIM

20.721,41

20.000,00

55.328,00

11.225,73

10.000,00

28.664,00

83.992,00

As. Xurídico

21.179,18

20.000,00

11.547,44

10.000,00

At. Psicolóxica

12.000,00

9.328,00

6.000,00

4.664,00

Ax. Igualdade

6.000,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2023/31

Concello de Poio

P3604100B

47,00

As. Xur./Direc.

36.982,83

15.000,00

30.000,00

19.913,48

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

38.419,12

15.000,00

19.209,56

7.500,00

SI427B 2023/38

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

34,20

As. Xur./Direc.

38.548,15

20.000,00

30.000,00

20.622,31

10.000,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

15.637,74

10.000,00

9.916,36

5.000,00

SI427B 2023/09

Concello de Ponteareas

P3604200J

28,20

As. Xurídico

9.719,23

6.138,54

27.555,80

5.187,99

2.445,66

15.244,20

42.800,00

At. Psico./ Direc.

25.825,72

16.528,46

13.886,48

8.887,34

Ax. Igualdade

6.111,00

4.888,80

4.889,00

3.911,20

SI427B 2023/65

Concello de Pontevedra

P3603800H

33,50

As. Xurídico

9.600,00

7.500,00

30.000,00

4.800,00

3.750,00

15.000,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

32.900,00

16.071,00

18.800,00

8.036,00

Ax. Igualdade

9.375,00

6.429,00

5.000,00

3.214,00

SI427B 2023/20

Concello de Quiroga

P2705000D

Folgoso do Courel, Ribas de Sil

64,10

As. Xur./Direc.

27.339,90

20.000,00

28.861,22

13.669,94

10.000,00

14.449,61

43.310,83

At. Psicolóxica

9.327,60

8.861,22

4.683,80

4.449,61

SI427B 2023/72

Concello de Redondela

P3604500C

37,75

As. Xurídico

13.713,28

10.000,00

34.000,00

6.856,64

4.000,00

11.000,00

45.000,00

At. Psico/Direc.

37.207,78

20.000,00

16.111,88

5.000,00

Ax. Igualdade

33.234,15

4.000,00

14.230,92

2.000,00

SI427B 2023/29

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

70,45

As. Xur./Direc.

26.749,32

20.000,00

30.985,34

13.374,64

10.000,00

15.492,67

46.478,01

At. Psicolóxica

11.563,52

10.985,34

5.781,76

5.492,67

SI427B 2023/74

Concello de Ribeira

P1507400H

36,40

As. Xur./Direc.

35.628,08

20.000,00

30.000,00

18.081,23

10.000,00

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

25.842,00

10.000,00

13.114,81

5.000,00

SI427B 2023/18

Concello de Santa Comba

P1507800I

46,50

As. Xurídico

25.259,61

9.333,00

18.666,00

12.463,43

4.667,00

9.334,00

28.000,00

At. Psico./Direc.

20.707,15

9.333,00

12.771,53

4.667,00

SI427B 2023/16

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

43,00

As. Xurídico

38.807,29

7.925,00

30.001,00

19.403,65

3.962,00

14.999,00

45.000,00

At. Psicolóxica

41.115,75

7.925,00

20.557,87

3.962,00

Ax. Igualdade

45.392,48

14.151,00

22.696,24

7.075,00

SI427B 2023/24

Concello de Sanxenxo

P3605100A

28,00

As. Xurídico

10.596,95

8.477,56

28.477,56

5.298,47

4.238,78

14.238,78

42.716,34

At. Psico./Direc.

32.380,45

20.000,00

16.190,22

10.000,00

SI427B 2023/37

Concello de Sarria (*)

P2705700I

31,00

At. Psicolóxica

18.811,82

12.000,00

22.000,00

9.405,90

6.000,00

11.000,00

33.000,00

Ax. Igualdade

16.462,55

10.000,00

8.231,27

5.000,00

SI427B 2023/45

Concello de Silleda

P3605200I

39,00

As. Xur./Direc.

30.555,92

15.813,00

30.000,00

15.277,96

7.906,50

15.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

27.415,20

14.187,00

13.707,60

7.093,50

SI427B 2023/10

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

65,90

As. Xurídico

8.333,28

7.916,62

35.113,82

4.166,64

3.958,31

17.556,91

52.670,73

At. Psico./Direc.

31.361,54

20.000,00

15.680,77

10.000,00

Ax. Igualdade

7.576,00

7.197,20

3.788,00

3.598,60

SI427B 2023/73

Concello de Teo

P1508300I

35,50

As. Xurídico

19.185,59

9.333,00

29.333,00

10.393,71

4.667,00

14.667,00

44.000,00

At. Psico./Direc.

40.046,68

20.000,00

21.489,62

10.000,00

SI427B 2023/49

Concello de Valga

P3605600J

Moraña, Pontecesures

56,10

As. Xurídico

7.718,16

7.332,25

22.144,98

3.859,08

3.666,13

11.032,52

33.177,50

At. Psicolóxica

10.140,30

9.360,00

5.304,24

4.640,00

Ax. Igualdade

5.739,72

5.452,73

2.869,88

2.726,39

SI427B 2023/67

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

41,60

As. Xurídico

16.134,80

10.000,00

30.000,00

8.067,40

5.000,00

15.000,00

45.000,00

At. Psico./ Direc.

31.225,12

20.000,00

15.612,56

10.000,00

SI427B 2023/78

Concello de Vigo

P3605700H

36,80

As. Xurídico

34.000,00

20.000,00

30.000,00

16.000,00

10.000,00

15.000,00

45.000,00

Ax. Igualdade

14.400,00

10.000,00

7.100,00

5.000,00

SI427B 2023/66

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

29,50

Dirección do CIM

38.646,40

10.527,00

30.000,00

22.602,65

5.263,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

8.334,48

4.386,00

4.167,44

2.193,00

At. Psicolóxica

14.388,29

6.316,00

8.167,73

3.158,00

Ax. Igualdade

35.419,58

8.771,00

20.123,39

4.386,00

SI427B 2023/46

Concello de Vilalba

P2706500B

33,10

As. Xur./Direc.

34.553,37

9.333,33

20.430,88

18.705,77

4.666,67

13.547,04

33.977,92

At. Psicolóxica

11.238,34

8.990,67

6.083,97

4.666,67

Ax. Igualdade

2.633,60

2.106,88

5.267,13

4.213,70

SI427B 2023/22

Concello de Viveiro

P2706700H

37,50

As. Xur./Direc.

46.190,72

20.000,00

27.069,61

23.095,36

10.000,00

13.534,81

40.604,42

At. Psicolóxica

8.837,01

7.069,61

4.418,51

3.534,81

SI427B 2023/13

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

43,50

At. Psico./Direc.

33.380,08

15.000,00

30.000,00

16.690,04

7.500,00

15.000,00

45.000,00

As. Xurídico

32.389,12

15.000,00

16.194,56

7.500,00

SI427B 2023/35

Concello de Zas

P1509400F

30,00

Dirección do CIM

20.188,03

16.150,42

26.060,43

10.935,79

8.748,63

13.703,64

39.764,07

As. Xurídico

5.885,84

4.708,67

2.942,92

2.354,34

At. Psicolóxica

6.501,68

5.201,34

3.250,84

2.600,67

SI427B 2023/12

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

26,00

Dirección do CIM

34.436,04

22.000,00

32.000,00

18.655,52

8.000,00

13.000,00

45.000,00

As. Xurídico

10.850,56

5.000,00

5.425,28

2.500,00

At. Psicolóxica

11.345,20

5.000,00

5.672,60

2.500,00

SI427B 2023/19

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

71,20

As. Xurídico

7.402,08

7.031,98

27.031,98

3.701,04

3.515,99

13.515,99

40.547,97

At. Psicolóxica

25.093,04

20.000,00

12.546,52

10.000,00

SI427B 2023/52

Concello do Grove

P3602200B

29,10

As. Xurídico

9.742,40

7.793,92

27.337,66

4.871,20

3.896,96

13.668,83

41.006,49

At. Psico./Direc.

24.429,68

19.543,74

12.214,84

9.771,87

SI427B 2023/77

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, A Teixeira

79,50

As. Xurídico

21.494,80

20.000,00

40.000,00

10.747,40

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. Psico./ Direc.

21.974,24

20.000,00

10.987,12

10.000,00

SI427B 2023/27

Concello do Porriño

P3603900F

33,00

As. Xur./Direc.

32.000,84

18.750,00

29.505,33

17.260,03

9.375,00

15.000,00

44.505,33

At. Psicolóxica

13.444,16

10.755,33

7.279,96

5.625,00

SI427B 2023/68

Mancomunidade da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

80,00

Dirección do CIM

26.090,32

20.000,00

76.667,00

17.087,36

10.000,00

38.333,00

115.000,00

As. Xurídico

22.937,12

20.000,00

15.190,72

10.000,00

At. Psicolóxica

26.090,32

20.000,00

17.087,36

10.000,00

Ax. Igualdade

21.020,00

16.667,00

10.510,00

8.333,00

SI427B 2023/06

Mancomunidade da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

75,70

At. Psico./Direc.

24.178,74

20.000,00

45.000,00

13.969,78

10.000,00

23.000,00

68.000,00

As. Xurídico

9.000,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

Ax. Igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

Ax. Dinamización

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2023/76

Mancomunidade de Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

68,50

As. Xurídico

8.261,76

7.848,67

44.515,34

4.130,88

3.924,34

22.257,67

66.773,01

At. Psico./Direc.

25.217,25

20.000,00

12.608,63

10.000,00

Ax. Igualdade

22.182,16

16.666,67

11.091,08

8.333,33

SI427B 2023/32

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

82,50

Dirección do CIM

24.897,36

20.000,00

65.518,00

12.448,68

10.000,00

32.482,00

98.000,00

As. Xurídico

12.080,64

9.333,00

6.040,32

4.667,00

At. Psicolóxica

22.402,64

20.000,00

11.201,32

10.000,00

Ax. Dinamización

8.240,00

8.185,00

3.815,00

3.815,00

Ax. Igualdade

10.890,00

8.000,00

4.658,50

4.000,00

SI427B 2023/44

Mancomunidade Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

61,00

As. Xur./Direc.

15.100,00

12.866,34

36.036,32

5.133,66

4.876,98

13.055,41

49.091,73

At. Psicolóxica

14.558,00

13.048,92

4.951,08

4.703,53

Ax. Igualdade

10.653,75

10.121,06

3.657,79

3.474,90

SI427B 2023/05

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

79,00

As. Xur./Direc.

24.937,76

20.000,00

59.598,44

12.468,88

10.000,00

29.859,84

89.458,28

At. Psicolóxica

6.265,10

6.265,10

3.193,18

3.193,18

Ax. Igualdade

25.518,56

16.666,67

12.892,28

8.333,33

Ax. Dinamización

18.180,24

16.666,67

9.090,12

8.333,33

SI427B 2023/02

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

73,00

At. Psico./Direc.

20.825,00

19.783,75

48.128,79

11.281,00

10.000,00

24.172,56

72.301,35

As. Xurídico

3.872,00

3.678,40

1.936,00

1.839,20

Ax. Igualdade

18.980,27

16.666,64

10.281,55

8.333,36

Ax. Dinamización

16.913,36

8.000,00

8.456,68

4.000,00

(*) Concello de Sarria: o posto de asesoramento xurídico/dirección non é subvencionable porque non está ocupado nos termos establecidos no Decreto 130/2016 (artigo 4.1 das bases reguladoras).

ANEXO II

Lista de agarda

a) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº de expediente

Entidade (orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto
elixible (*)

Puntuación

Importe

SI435A-2023-001

Concello de Soutomaior

P3605300G

Espazo autocoidado

9.966,00 €

43,75

8.969,40 €

SI435A-2023-084

Concello de Ribadumia

P3604600A

Ribadumia coa diversidade

16.500,00 €

42,50

13.500,00 €

SI435A-2023-057

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa de atención, apoio e acompañamento psicolóxico individualizado a mulleres vítimas de violencia de xénero e/ou en situación de vulnerabilidade do concello de Tomiño

7.139,00 €

42,00

6.425,10 €

SI435A-2023-037

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Obradoiro fotoemoción

2.260,89 €

41,75

2.034,80 €

SI435A-2023-063

Concello de Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Xunqueira de Espadanedo coa igualdade e contra a violencia de xénero

6.600,00 €

40,00

5.280,00 €

SI435A-2023-050

Concello da Rúa

P3207300I

Matria

13.200,00 €

39,50

10.560,00 €

SI435A-2023-082

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

16.503,43 €

39,50

12.000,00 €

SI435A-2023-081

Concello de Petín

P3206100D

Cheas de vida

13.200,00 €

38,50

10.560,00 €

SI435A-2023-046

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Poñémonos moradas

13.200,00 €

38,00

10.560,00 €

SI435A-2023-070

Concello de Muíños

P3205200C

Proxecto sementando a igualdade no rural

8.800,00 €

38,00

7.040,00 €

SI435A-2023-062

Concello de Vigo

P3605700H

Programa de atención psicolóxica a fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero

16.113,24 €

37,00

12.000,00 €

SI435A-2023-002

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Autocoidado e autocoñecemento para mulleres

1.524,60 €

35,50

1.219,68 €

SI435A-2023-021

Concello de Pontecesures

P3604400F

Mulleres en rede

7.480,00 €

35,50

5.984,00 €

SI435A-2023-069

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Programa somos igualdade

7.700,00 €

35,50

6.160,00 €

SI435A-2023-024

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás empodera

10.560,00 €

33,00

8.448,00 €

SI435A-2023-049

Concello de Padrón

P1506600D

Padrón con orgullo

4.835,38 €

32,50

3.868,30 €

SI435A-2023-064

Concello de Moraña

P3603200A

Programa de prevención, avaliación e intervención psicolóxica no ámbito da igualdade para persoas con diversidade funcional ou enfermidade mental

3.960,00 €

32,00

3.168,00 €

SI435A-2023-043

Concello de Ortigueira

P1506200C

Programa de promoción da igualdade con voz de muller

2.574,00 €

31,75

2.059,20 €

SI435A-2023-005

Concello de Gondomar

P3602100D

Programa de formación e empoderamento feminino para o emprego

5.379,00 €

31,50

4.303,20 €

SI435A-2023-089

Concello de Mos

P3603300I

Programa promoción da igualdade Concello de Mos 2023

5.577,00 €

31,50

4.461,60 €

SI435A-2023-004

Concello de Tui

P3605500B

Programa de apoio municipal a mulleres vulnerables 2023

16.499,99 €

30,75

12.000,00 €

SI435A-2023-010

Concello de Viveiro

P2706700H

As gardadoras do saber

13.200,00 €

30,00

10.560,00 €

SI435A-2023-029

Concello de Silleda

P3605200I

Mulleres en rede

6.512,00 €

30,00

5.209,60 €

SI435A-2023-025

Concello de Portas

P3604000D

Programa Cóidome

1.597,20 €

28,88

1.277,76 €

SI435A-2023-040

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero-curso de defensa persoal

638,88 €

28,75

511,10 €

SI435A-2023-003

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Aprendendo na internet

6.600,00 €

28,50

5.280,00 €

SI435A-2023-022

Concello de Valdoviño

P1508800H

A memoria herdada

3.465,00 €

26,25

2.772,00 €

SI435A-2023-054

Concello de Cee

P1502300E

Mellora da empregabilidade feminina: curso de manipulación de alimentos

1.320,00 €

25,75

1.056,00 €

SI435A-2023-067

Concello de Portomarín

P2704900F

Programa Portomarín prevención

3.314,21 €

25,50

2.651,37 €

SI435A-2023-007

Concello de Cambados

P3600600E

Mulleres en rede

6.512,00 €

25,00

5.209,60 €

SI435A-2023-039

Concello da Estrada

P3601700B

Medramos xuntas

4.400,00 €

24,50

3.520,00 €

SI435A-2023-066

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Club de lectura engaladas

9.295,00 €

24,50

7.436,00 €

SI435A-2023-028

Concello de Noia

P1505800A

Nós mesmas

3.190,00 €

23,75

2.552,00 €

SI435A-2023-026

Concello de Vilalba

P2706500B

Talleres formativos para mellorar a empregabilidade de mulleres en situación de vulnerabilidade

2.970,00 €

22,50

2.376,00 €

SI435A-2023-041

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Obradoiro de musicoterapia para mulleres

2.420,00 €

22,50

1.936,00 €

SI435A-2023-045

Concello de Nigrán

P3603500D

Curso de defensa persoal destinado a mulleres

1.320,00 €

22,50

1.056,00 €

SI435A-2023-060

Concello de Baiona

P3600300B

Arteterapia transformas

3.300,00 €

22,50

2.640,00 €

SI435A-2023-044

Concello de Betanzos

P1500900D

Apodérate

1.650,00 €

21,75

1.320,00 €

SI435A-2023-031

Concello de Ames

P1500200I

Grupos de apoio a mulleres vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

5.984,00 €

20,00

4.188,80 €

SI435A-2023-012

Concello do Porriño

P3603900F

Taller de crecemento persoal para mulleres vítimas de violencia de xénero

1.466,30 €

19,75

1.026,41 €

SI435A-2023-056

Concello de Redondela

P3604500C

Obradoiro para mulleres

550,00 €

18,50

385,00 €

SI435A-2023-059

Concello de Teo

P1508300I

A caravana da igualdade no rural

3.300,00 €

18,50

2.310,00 €

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos, de ser o caso.

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

a) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº de expediente

Entidade

NIF

Nome da medida

Causa

SI435A-2023-015

Concello de Ribadeo

P2705100B

Mural LGTBIQA+ no campo de fútbol e obradoiro contra a LGTBIfobia con inauguración do mural

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-068

Concello do Valadouro

P2706300G

Valadouro coeduca

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-073

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Programa de empoderamento para mulleres en situación de especial vulnerabilidade do concello de Campo Lameiro

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-078

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Programa conéctate 2.0

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-079

Concello da Cañiza agrupado co Concello de Melón

P3600900I

Programa Clara

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-086

Concello de Trazo

P1508700J

Programa de apoio municipal a mulleres en situación de vulnerabilidade

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-090

Concello do Grove

P3602200B

Programa de coidados e atención a mulleres: recuperándonos

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2023-053

Concello de Arzúa

P1500600J

Camiño á igualdade: Arzúa unha nova etapa

Renuncia