DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47062

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2023 pola que se autoriza a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa das bateas Luis e Portela I.

Antecedentes:

1. O día 5 de xullo de 2023, María Rodríguez Costas solicitou autorización para a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, das concesións administrativas das bateas Luis e Portela I.

2. A persoa interesada achegou a documentación requirida para a súa tramitación.

Consideracións legais e técnicas:

1. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), e coa Orde do 21 de febreiro de 2022 sobre delegación de competencias en diversos órganos de dirección da Consellería do Mar e na Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia (DOG núm. 41, do 1 de marzo).

2. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, nos seus artigos 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios mortis causa, e con forma de pactos de apartación ou de mellora.

3. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 126, do 2 de xullo).

De acordo con todo o indicado, resolvo:

Autorizar a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa dos seguintes viveiros:

Tipo: batea.

Nome: Luis (REGA: ES360080054601).

Situación:

Cuadrícula nº: 31.

Polígono: G.

Distrito: Cangas (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis)

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 8.11.1974.

Fin de vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: María Rodríguez Costas (***3230**).

Novo titular: Maximino Portela Rodríguez (***3836**).

Tipo: batea.

Nome: Portela I (REGA: ES360080053801).

Situación:

Cuadrícula nº: 56.

Polígono: C.

Distrito: Cangas (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.4.1958.

Fin de vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: María Rodríguez Costas (***3230**)

Nova titular: María Isabel Portela Rodríguez (***3834**).

Os novos titulares das concesións quedan subrogados nos dereitos e nas obrigas da anterior desde o momento da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a persoa titular da Consellería do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Vigo, 11 de xullo de 2023

O conselleiro do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo