DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47294

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ourense

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público correspondente ás prazas reservadas a promoción interna para o exercicio 2022.

En cumprimento do establecido no artigo 70.2 do texto refundido do Estatuto básico do empregado público, e no artigo 48.4 da Lei do emprego público de Galicia, faise público que a Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou, en sesión extraordinaria e urxente, celebrada o 1 de decembro de 2022, a oferta de emprego público correspondente ás prazas reservadas a promoción interna para o exercicio 2022, publicada no Boletín Oficial da provincia de Ourense núm. 296, do 28 de decembro de 2022, nos seguintes termos:

1º) Aprobar a oferta de emprego público de prazas de promoción interna correspondente ao exercicio 2022, integrada polas seguintes prazas reservadas para promoción interna vertical:

A) Escala da Administración xeral:

• 2 xestores/as da Administración xeral (escala da Administración xeral, subescala de xestión, grupo A, subgrupo A2).

• 3 administrativos da Administración xeral (escala de Administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1).

• 14 auxiliares da Administración xeral (escala da Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2).

B) Escala de Administración especial:

• 1 técnico auxiliar de mantemento de edificios municipais (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: técnico auxiliar de mantemento de edificios municipais, subgrupo C1).

• 2 inspectores de obras (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos especiais, categoría: inspector municipal de obras, subgrupo C2).

• 1 capataz de sinalización viaria (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: capataz de sinalización viaria, subgrupo C2).

• 1 oficial de mantemento de museo (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: oficial de mantemento de museos, subgrupo C2).

• 2 oficiais de mantemento de edificios municipais (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: oficial de mantemento de edificios municipais, subgrupo C2).

• 1 axudante técnico de medio ambiente (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos especiais, categoría: axudante técnico de medio ambiente, subgrupo C2).

• 4 oficial xardineiro (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: oficial xardineiro, subgrupo C2).

• 2 condutores funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: condutor, subgrupo C2).

• 9 auxiliares técnicos de pantalla (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos especiais, categoría: auxiliar técnico de pantalla, subgrupo C2).

• 2 técnicos auxiliares de pantalla (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos especiais, categoría: técnico auxiliar de pantalla, subgrupo C1).

• 2 oficiais electricistas (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: oficial electricista, subgrupo C2).

• 2 oficiais de tráfico (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: oficial de tráfico, subgrupo C2).

C) Corpo da policía local:

• 2 inspectores principais de policía local (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase policía local, escala executiva, categoría inspector principal, subgrupo A2).

• 1 inspector de policía local (funcionario, escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase policía local, escala executiva, categoría inspector, subgrupo A2).

D) Persoal do servizo de extinción de incendios e emerxencias:

• 1 oficial de incendios (escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de extinción de incendios, categoría: oficial de incendios, subgrupo A1).

• 1 suboficial de incendios (escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de extinción de incendios, categoría: suboficial de incendios, subgrupo C1).

• 1 sarxento de incendios (escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase persoal de extinción de incendios, categoría: sarxento de incendios, subgrupo C1).

2º) Ordenar a publicación da oferta de emprego no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense, no Boletín Oficial da provincia, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

Réxime de recursos: contra este acordo as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición, no prazo de un mes, ou ben acudir directamente á vía xudicial e interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados contaranse a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas poderán interpoñer calquera outro recurso ou acción xudicial ou administrativa que consideren oportuna.

Ourense, 13 de xullo de 2023

Gonzalo Pérez Jácome
Alcalde presidente