DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 14 de agosto de 2023 Páx. 48468

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, da compensación á frota pesqueira galega polas consecuencias da guerra de Ucraína, cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (código de procedemento PE107F).

BDNS (Identif:): 712074.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas de compensación á frota pesqueira galega polas consecuencias da guerra de Ucraína, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nas bases reguladoras, as persoas armadoras de embarcacións que teñan o seu porto base en Galicia, a licenza en vigor e estean de alta na lista terceira do Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Finalidade

Esta orde ten por finalidade compensar os efectos, na frota pesqueira galega da 3ª lista do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras, da subida do prezo do gasóleo producida como consecuencia da guerra de Ucraína.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, da compensación á frota pesqueira galega polas consecuencias da guerra de Ucraína, cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (código de procedemento PE107F).

Cuarto. Importe

As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 15.02.723B.770.2, código de proxecto 202300186, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

O importe máximo das axudas que se conceden no antedito exercicio orzamentario ascenderá a 3.626.568 €.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2023

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar