DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 18 de agosto de 2023 Páx. 49039

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2023 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas de Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 18 de xaneiro de 2023 (código de procedemento IN848F).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 18 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 28, do 9 de febreiro de 2023) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección, establecida no artigo 17, seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 31 de xullo de 2023 pola Comisión de Selección,

RESOLVO:

Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, a todas as solicitudes que figuran como anexo I, ás solicitudes presentadas á liña 2A, que figuran como anexo II, e ás solicitudes que figuran como anexo III a esta resolución (ordenadas por número de expediente).

O importe total das axudas concedidas é de 715.357,61 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación/proxecto

Liña

Anualidade 2023

Total

05.A2.561A.770.0 / 2016 00013

Liña 1. Servizos de apoio á innovación

517.452,61 €

715.357,61 €

Liña 2A. Tramitación de incentivos fiscais e bonificacións de persoal investigador

  79.445,00 €

Liña 2B. Xestión de axudas

118.460,00 €

Elaborar unha listaxe de agarda para as solicitudes que se relacionan no anexo IV e que son denegadas por non dispor de crédito suficiente para o seu financiamento.

Desestimar as solicitudes que se relacionan no anexo V polos motivos que se indican no dito artigo.

A relación de solicitudes que non foron admitidas a trámite figura no anexo VI.

Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no artigo 26 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 25 no seu punto 1.

O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 27 da resolución de convocatoria.

Contra esta resolución, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, ante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2023

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Entidades beneficiarias da liña 1 (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

006_IN848F_1_23_695264

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense

G32198970

19,5

50.000,00

35.000,00

013_IN848F_1_23_987323

Panificadora Santa Cruz, S.L.

B15208119

23

50.000,00

35.000,00

014_IN848F_1_23_1020707

Helma Ibérica Marcaje e Identificación, S.L.

B70315601

28

23.000,00

16.100,00

019_IN848F_1_23_1059269

Cmjets, S.L.

B04996401

29

30.000,00

21.000,00

022_IN848F_1_23_1069783

Distribuciones Seoane e Hijos, S.L.

B15295009

26

18.000,00

12.600,00

025_IN848F_1_23_1072953

Helper Marketing y Expansión, S.L.

B70311956

15,5

20.000,00

14.000,00

026_IN848F_1_23_1074618

Granxa Educativa Agrogandeira, S.L.

B32268062

16

30.186,47

21.130,53

027_IN848F_1_23_1074912

Tana26, S.L.

B10708493

16,5

21.500,00

15.050,00

028_IN848F_1_23_1079469

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L.

B70388129

21,5

32.000,00

22.400,00

030_IN848F_1_23_1080758

Valdeconsa, S.L.

B32299885

17

46.800,00

32.760,00

032_IN848F_1_23_1080931

Limpiezas y Reciclajes de Galicia, S.L.

B32435737

25

26.661,25

18.662,88

034_IN848F_1_23_1081814

Porto-Muíños, S.L.

B70314570

20

29.271,00

20.489,70

039_IN848F_1_23_1085398

Nasasbiotech, S.L.

B70433750

21,5

20.095,00

12.047,50

042_IN848F_1_23_1087360

Itera Técnica, S.L.

B27791599

16

49.500,00

30.450,00

045_IN848F_1_23_1088457

Soluciones Aeronáuticas de Galicia, S.L.

B70615778

17

30.300,00

21.210,00

049_IN848F_1_23_1091453

Amado Clínica Pediátrica, S.L.

B94116076

21

28.000,00

19.200,00

057_IN848F_1_23_1094928

Idi Ecosistemas, S.L.

B67935874

24

46.460,00

32.522,00

067_IN848F_1_23_1096545

Airas Moniz, S.L.

B27423151

18,5

46.900,00

32.830,00

075_IN848F_1_23_1097041

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

17,5

50.000,00

35.000,00

090_IN848F_1_23_1098441

Impresion3D Atlántico, S.L.

B70481619

19

50.000,00

35.000,00

091_IN848F_1_23_1098514

Miguel Ángel Roig Barber

***3092**

16

50.000,00

35.000,00

ANEXO II

Entidades beneficiarias da liña 2A (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

010_IN848F_2A_23_911986

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

B32015315

29

18.000,00

5.000,00

015_IN848F_2A_23_1024838

Moonoff, S.L.

B70328307

29

7.500,00

5.000,00

016_IN848F_2A_23_1039573

Councilbox Technology, S.L.

B27815596

20

11.300,00

5.000,00

020_IN848F_2A_23_1069440

Comenza, S.L.

B83900670

23

7.145,00

5.000,00

029_IN848F_2A_23_1079956

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

27

4.000,00

2.800,00

035_IN848F_2A_23_1081816

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

26

7.000,00

4.900,00

038_IN848F_2A_23_1083767

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

21

4.350,00

3.045,00

040_IN848F_2A_23_1086242

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

B70349543

25

3.500,00

2.450,00

050_IN848F_2A_23_1091898

Blue Quality, S.L.

B27854611

21

6.500,00

4.550,00

051_IN848F_2A_23_1092601

Artificial Intelligence Indestia, S.L.

B42796912

24

5.000,00

3.500,00

058_IN848F_2A_23_1094990

Krack Zapaterías, S.L.

B36283372

24

6.500,00

4.550,00

063_IN848F_2A_23_1096081

Cedie 2018, S.A.

A28021475

16

7.143,00

5.000,00

065_IN848F_2A_23_1096310

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

11

6.000,00

4.200,00

068_IN848F_2A_23_1096577

Paris Da-Kart Área Recreativa, S.A.

A27108042

24

6.500,00

4.550,00

071_IN848F_2A_23_1096732

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

9

7.000,00

4.900,00

074_IN848F_2A_23_1097027

Cedan Jobs, S.L.

B32449456

21

7.150,00

5.000,00

075_IN848F_2A_23_1097041

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

23

7.500,00

5.000,00

078_IN848F_2A_23_1097318

Aníbal Metalmecánica Gallega, S.L.

B32403750

27

16.000,00

5.000,00

ANEXO III

Entidades beneficiarias da liña 2B (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

005_IN848F_2B_23_689306

Global and Ecofriendly Natural Extracts, S.L.

B32444325

29

6.500,00 €

4.550,00 €

009_IN848F_2B_23_843743

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

12

7.200,00 €

5.000,00 €

016_IN848F_2B_23_1039573

Councilbox Technology, S.L.

B27815596

10

9.900,00 €

5.000,00 €

021_IN848F_2B_23_1069728

Instituto Degén, S.L.

B72881329

17

10.000,00 €

5.000,00 €

023_IN848F_2B_23_1071721

Blue Marine Oil, S.L.

B10862787

14

7.000,00 €

4.900,00 €

033_IN848F_2B_23_1081632

Kauman, S.A.

A36625093

4

7.000,00 €

4.900,00 €

038_IN848F_2B_23_1083767

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

18

5.000,00 €

3.500,00 €

044_IN848F_2B_23_1088168

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

16

7.150,00 €

5.000,00 €

048_IN848F_2B_23_1090832

Brigal, S.A.

A36659084

10

7.145,00 €

5.000,00 €

050_IN848F_2B_23_1091898

Blue Quality, S.L.

B27854611

15

2.000,00 €

1.400,00 €

052_IN848F_2B_23_1093123

Fish and Food Technology, S.L.

B02970937

20

7.100,00 €

4.970,00 €

053_IN848F_2B_23_1093230

Macrotest Informática, S.L.

B50308717

13

7.142,86 €

5.000,00 €

059_IN848F_2B_23_1095016

Sparks, Circuits and Robotics, S.L.

B27872753

15

7.000,00 €

4.900,00 €

066_IN848F_2B_23_1096540

Aguia Analítica Avanzada, S.L.

B10630606

23

6.000,00 €

4.200,00 €

068_IN848F_2B_23_1096577

Paris Da-Kart Área Recreativa, S.A.

A27108042

18

4.000,00 €

2.800,00 €

069_IN848F_2B_23_1096602

Technonavalia Marine Electronics, S.L.

B27780485

14

7.145,00 €

5.000,00 €

070_IN848F_2B_23_1096627

Ods Protein, S.L.

B05348370

22

6.000,00 €

4.200,00 €

071_IN848F_2B_23_1096732

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

15

2.000,00 €

1.400,00 €

075_IN848F_2B_23_1097041

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

23

7.500,00 €

5.000,00 €

076_IN848F_2B_23_1097234

Inverbis Analytics, S.L.

B02911808

17

6.000,00 €

4.200,00 €

077_IN848F_2B_23_1097236

Sinergias Sostenibles Resiforest, S.L.

B27504703

20

7.350,00 €

5.000,00 €

079_IN848F_2B_23_1097372

Silverlogy, S.L.

B01607258

14

7.000,00 €

4.900,00 €

081_IN848F_2B_23_1097436

Insati Innovation, S.L.

B27783216

22

7.150,00 €

5.000,00 €

082_IN848F_2B_23_1097543

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

9

7.100,00 €

4.970,00 €

084_IN848F_2B_23_1097863

Nova Industria Galega, S.L.

B27518364

14

4.000,00 €

2.800,00 €

094_IN848F_2B_23_1098783

Corpus Technologies, S.L.

B10562155

27

7.000,00 €

4.900,00 €

095_IN848F_2B_23_1098814

Triple Alpha Innovation, S.L.

B70548706

14

7.100,00 €

4.970,00 €

ANEXO IV

Solicitudes denegadas da liña 1 por non dispor de crédito suficiente (suplentes/lista de agarda)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

004_IN848F_1_23_625100

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

B36525772

15,5

50.000,00

35.000,00

061_IN848F_1_23_1095523

H Paniagua, S.L.

B32001893

15

36.020,00

25.214,00

052_IN848F_1_23_1093123

Fish and Food Technology, S.L.

B02970937

14,5

48.900,00

34.230,00

073_IN848F_1_23_1096886

Abraham Tenoira Reina

***7204**

14,5

23.000,00

16.100,00

055_IN848F_1_23_1094715

José Luis Peña García

***9375**

14

50.000,00

35.000,00

072_IN848F_1_23_1096774

Taste Lab, S.L.

B70453402

14

29.000,00

20.300,00

096_IN848F_1_23_1098900

Xestión Empresarial Innovadora, S.L.

B10582500

14

17.000,00

11.900,00

017_IN848F_1_23_1042516

CO2 Smart Tech, S.A.

A70252002

13,5

15.000,00

10.500,00

023_IN848F_1_23_1071721

Blue Marine Oil, S.L.

B10862787

13,5

29.000,00

20.300,00

003_IN848F_1_23_612325

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

13

50.000,00

35.000,00

035_IN848F_1_23_1081816

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

13

43.000,00

30.100,00

047_IN848F_1_23_1090741

Ingeniería y Desarrollos del Norte, S.L.

B27312297

13

50.000,00

35.000,00

093_IN848F_1_23_1098698

Artio Nutrición, S.L.

B72661226

13

50.000,00

35.000,00

041_IN848F_1_23_1086776

José Manuel Ballester Vieitez

***2438**

12

49.700,00

34.790,00

087_IN848F_1_23_1098002

Aplicaciones y Resoluciones Avanzadas en Electrónica, S.L.

B70161278

12

50.000,00

35.000,00

031_IN848F_1_23_1080914

Yo Cuido, Servicios para el Hogar y Familia, S.L.

B32486847

11,5

21.780,00

15.246,00

037_IN848F_1_23_1083746

Ghop Tiendas Inteligentes, S.L.

B02912707

11

25.000,00

17.500,00

086_IN848F_1_23_1097958

Undodez, S.L.

B70327804

10,5

49.316,00

34.521,20

011_IN848F_1_23_925795

Lavaolas, S.L.

B32506107

10,5

50.000,00

35.000,00

043_IN848F_1_23_1087516

Enxenia, S.L.

B36931020

9

49.500,00

32.950,00

088_IN848F_1_23_1098022

Aine Producións, S.L.

B70433032

9

47.770,00

33.439,00

012_IN848F_1_23_948496

Espaciogeo, S.L.

B27725605

7

50.000,00

35.000,00

Total

883.986,00

617.090,20

ANEXO V

Solicitudes desestimadas

Nº de expediente

Liña

Razón social

CIF

Motivos

007_IN848F_1_23_739760

Liña 1

Padel Allariz, S.L.

B32479644

Artigo 7.4.e) VIII

018_IN848F_1_23_1055382

Liña 1

Dalam Consultech, S.L.

B05426903

Artigo 7.4.e) VIII

024_IN848F_2B_2023_1072847

Liña 1

Loberfa Soluciones Metálicas, S.L.

B70527940

Artigos 7.2 e 7.5.b)

046_IN848F_1_23_1088487

Liña 1

Open Check, S.L.

B72463003

Artigo 7.4.e)

060_IN848F_2B_2023_1095224

Liña 1

Tresice Ingeniería y Control, S.L.

B70523709

Artigos 7.2 e 7.5.b)

074_IN848F_1_23_1097027

Liña 1

Cedan Jobs, S.L.

B32449456

Artigo 7.4.e) VII

085_IN848F_1_23_1097903

Liña 1

Niucom 180, S.L.

B09633546

Artigo 7.2

002_IN848F_1_23_607394

Liña 1

Baup Solutions, S.L.

B70552625

Artigo 7.4.B (orzamento revisado)

ANEXO VII

Solicitudes inadmitidas

Nº de expediente

Liña

Razón social

CIF

Motivos

036_IN848F_1_23_1082383

Liña 1

Fundación San Rosendo

G32150427

Artigo 4.1

054_IN848F_1_23_1093944

Liña 1

Cruz Roja Española

Q2866001G

Artigo 4.1

056_IN848F_1_23_1094769

Liña 1

Gaictech, S.L.

B27711183

Artigo 5.2.a)

062_IN848F_1_23_1095676

Liña 1

Sacendi, S.L.

B36491462

Artigo 10.3

064_IN848F_1_23_1096159

Liña 1

Asociación Amicos

G15747678

Artigo 4.1

083_IN848F_1_23_1097790

Liña 1

José Ángel Carreira Montes

***1614**

Artigo 10.3

089_IN848F_1_23_1098119

Liña 1

Noemí Rodríguez Rodríguez

***7963**

Artigo 5.1.C

092_IN848F_1_23_1098628

Liña 1

Raúl González Bayón

***3456**

Artigo 5.1.C

008_IN848F_2B_23_780884

Liña 2B

Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer (Agadea)

G15483498

Artigo 10.3

080_IN848F_2B_23_1097415

Liña 2B

Trakio Solutions, S.L.

B05451869

Artigo 10.3