DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 18 de agosto de 2023 Páx. 48925

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 14 de agosto de 2023 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional.

Mediante a Orde da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades do 12 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 14, do 20 de xaneiro), ditáronse as normas para a aplicación do réxime de concertos educativos cos centros docentes privados para o curso académico 2023/24 e seguintes, de conformidade co establecido na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos.

Recibidas as solicitudes formuladas pola titularidade dos centros docentes, de conformidade co establecido no artigo 18 da devandita Orde do 12 de xaneiro de 2023, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, á vista dos expedientes da programación xeral do ensino e das dispoñibilidades orzamentarias, elaborou a proposta de resolución provisional, que se notificou en tempo e forma aos centros educativos afectados, co obxecto de formular as correspondentes alegacións, que foron valoradas.

Por canto antecede, en aplicación do artigo 7 do Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, que aproba o Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos, e do artigo 3 do Decreto 119/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Resolución definitiva dos concertos

1. Aprobar os concertos educativos cos centros docentes privados que se relacionan no anexo I desta orde correspondentes ás ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de ciclos formativos de formación profesional básica, de grao medio e de grao superior, así como a formación en centros de traballo para os ciclos formativos de grao medio de duración dun curso, que se realizará nos meses de setembro a novembro de 2023.

Os centros que se reflicten no anexo I dotaranse de financiamento, polo número de horas que nel se especifica, dos servizos de orientación educativa.

2. Denegar o concerto educativo solicitado pola titularidade dos centros educativos que se relacionan no anexo II desta orde polos motivos que en cada caso se especifican.

Artigo 2. Vixencia dos concertos

Os concertos educativos que se aproban terán unha duración máxima de 6 cursos académicos, desde o inicio do curso escolar 2023/24 ata a finalización do curso 2028/29, sen prexuízo das modificacións que, se é o caso, proceda introducir segundo o previsto no artigo 46 do Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos e no capítulo III da Orde do 12 de xaneiro de 2023.

Artigo 3. Formalización do concerto

1. A subscrición do concerto educativo formalizarase nun documento administrativo axustado ao modelo do anexo III da Orde do 12 de xaneiro de 2023 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos cos centros docentes privados para o curso académico 2023/24 e seguintes.

O documento será asinado pola persoa titular do centro privado ou a persoa con representación debidamente acreditada e polo director xeral de Centros e recursos Humanos, de conformidade co artigo 3 da Orde do 29 de xullo de 2022, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e coa disposición adicional segunda do Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

2. Se a persoa titular do centro non subscribise o documento administrativo de formalización na data que se lle notifique, entenderase decaída no seu dereito.

Artigo 4. Efectos

Esta orde terá efectos económicos e administrativos desde o día 1 de setembro de 2023.

Disposición adicional única. Acordo asinado o día 14 de xuño de 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e as organizacións empresariais e sindicais do ensino privado concertado

1. Durante o período de vixencia dos concertos que se aproban por medio desta orde, aplicarase o Acordo asinado o día 14 de xuño de 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e as organizacións empresariais e sindicais do ensino privado concertado sobre medidas de recolocación do profesorado afectado pola modificación das unidades concertadas.

2. No curso académico 2023/24, o devandito acordo é de aplicación ao persoal docente en pagamento delegado dos centros docentes privados concertados no curso académico 2022/23 que, como consecuencia da redución do número de unidades aprobada por esta orde, perda o posto de traballo do que é titular a partir do 31 de agosto de 2023, sempre que a modificación do concerto non sexa imputable á titularidade do centro educativo.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Unidades concertadas nas ensinanzas de Educación Infantil, Primaria,
Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial

Código

Denominación do centro

Concello

Educación infantil

Educación primaria

Educación secundaria obrigatoria

Educación especial

2º ciclo

Unidades

1º e 2º da ESO

3º e 4º da ESO

Psíquicos

Autistas

Plurideficientes

Unidades

Unidades

Horas Ori.

Unidades

Horas Ori.

A Coruña

15000132

CPR Plurilingüe Alca

Ames

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15020431

CPR Agarimo

Arteixo

0

0

0

0

0

0

5

0

0

15000600

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15002566

CPR Plurilingüe Artai

Carballo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15003200

CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo

Cee

3

12

4

12

4

13

0

0

1

15021974

EFAG Fonteboa

Coristanco

0

0

2

8

2

8

0

0

0

15004009

CPR Plurilingüe Calasancias

A Coruña

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

A Coruña

9

18

6

12

6

13

1

0

0

15004046

CPR Cid

A Coruña

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

A Coruña

9

18

6

12

6

13

1

1

0

15004101

CPR Plurilingüe Cristo Rey

A Coruña

0

0

8

12

8

13

0

0

0

15004198

CPR Plurilingüe Hijas de Jesús

A Coruña

12

24

0

0

0

0

0

0

0

15004231

CPR Plurilingüe Karbo

A Coruña

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

A Coruña

15

30

8

12

8

13

0

0

0

15004435

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos

A Coruña

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

A Coruña

0

6

2

8

2

8

0

0

0

15004526

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

A Coruña

6

18

6

12

6

13

0

0

0

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

A Coruña

6

12

4

12

4

13

0

0

1

15004642

CPR Plurilingüe Santa María del Mar

A Coruña

12

24

8

12

8

13

0

0

1

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

A Coruña

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

A Coruña

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

8

20

8

12

8

13

0

0

2

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

A Coruña

9

18

6

12

6

13

0

0

3

15004861

CEEPR Nosa Señora de Lourdes - Aspronaga

A Coruña

0

0

0

0

0

0

9

2

1

15022000

CPR Plurilingüe Montegrande

A Coruña

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15027757

CEEPR Aspanaes

A Coruña

0

0

0

0

0

0

0

7

0

15005853

CPR Plurilingüe A Ponte Pasaxe

Culleredo

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

6

6

2

8

2

8

0

0

0

15024884

CPR Plurilingüe Rías Altas

Culleredo

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15032157

CPR Plurilingüe Andaina

Culleredo

6

12

4

12

2

12

0

0

0

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

4

12

4

12

4

13

0

0

0

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Ferrol

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15006420

CPR Plurilingüe La Salle

Ferrol

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15006432

CPR Tirso de Molina

Ferrol

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15006456

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Ferrol

5

12

4

12

4

13

0

0

0

15006481

CPR Plurilingüe Compañía de María

Ferrol

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15006501

CPR Plurilingüe Cristo Rey

Ferrol

5

12

4

12

4

13

0

0

0

15006511

CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac

Ferrol

3

9

4

12

4

13

2

0

0

15006547

CPR Plurilingüe San Rosendo

Ferrol

3

6

0

0

0

0

2

0

0

15006602

CPR Belén

Ferrol

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15006638

CPR Ludy

Ferrol

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15025359

CEEPR Aspanaes Ricardo Touceda

Ferrol

0

0

0

0

0

0

0

6

0

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

2

6

2

8

2

8

0

0

0

15009470

CPR Loyola

Mugardos

2

6

2

8

2

8

0

0

0

15006596

CEEPR Nosa Señora de Chamorro

Narón

0

0

0

0

0

0

2

0

0

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15010137

CPR Ayala

Narón

3

6

2

8

2

8

1

0

0

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15010769

CPR Plurilingüe Maria Assumpta

Noia

5

12

4

12

4

13

1

0

0

15010794

CPR Plurilingüe Jaime Balmes

Noia

4

11

4

12

4

13

0

0

0

15011002

CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey

Oleiros

9

18

6

12

6

13

0

0

0

15021925

CPR Ntra. Sra. del Monte Carmelo

A Pobra do Caramiñal

3

0

0

0

0

0

0

0

0

15013461

CPR Plurilingüe San José

Pontedeume

3

6

2

8

2

8

0

0

0

15013497

CPR Luís Vives

Pontedeume

1

4

2

8

2

8

0

0

0

15027678

CEEPR Aspanaes

As Pontes de García Rodríguez

0

0

0

0

0

0

0

1

0

15014349

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribeira

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15014416

CPR Plurilingüe La Milagrosa-Josefa Sobrido

Ribeira

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15014520

CPR Plurilingüe Galaxia

Ribeira

3

10

4

12

4

13

0

0

1

15014532

CPR Plurilingüe Bayón

Ribeira

3

6

2

8

2

8

0

0

1

15032674

CEEPR Amicos

Ribeira

0

0

0

0

0

0

2

3

2

15021950

CEEPR Aspace

Sada

0

0

0

0

0

0

0

0

7

15015241

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. Inmaculada

Santa Comba

2

5

0

0

0

0

0

0

0

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Santiago de Compostela

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15015378

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

9

18

6

12

6

13

2

0

0

15015421

CPR Plurilingüe Juventud

Santiago de Compostela

2

6

0

0

0

0

0

0

0

15015469

CPR San Jorge

Santiago de Compostela

3

6

0

0

0

0

2

0

0

15015482

CPR Plurilingüe Emma

Santiago de Compostela

2

6

2

8

2

8

0

0

0

15015524

CPR Plurilingüe Vilas Alborada

Santiago de Compostela

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

3

6

2

8

2

8

2

0

0

15015551

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Santiago de Compostela

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15015597

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Santiago de Compostela

3

6

0

0

0

0

0

0

0

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Santiago de Compostela

9

18

8

12

8

13

0

0

0

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Santiago de Compostela

6

12

4

12

4

13

0

0

0

15025347

CEEPR Aspanaes-Duques de Lugo

Santiago de Compostela

0

0

0

0

0

0

0

9

0

15027046

CPR Raiola

Santiago de Compostela

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Lugo

27004453

CPR Plurilingüe Martínez Otero

Foz

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27004465

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar

Foz

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27006218

CPR Plurilingüe Cervantes

Lugo

3

6

0

0

0

0

0

0

0

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Lugo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

27006243

CPR María Auxiliadora

Lugo

6

12

4

12

4

13

1

0

1

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

27006280

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos

Lugo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

27006322

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Lugo

6

12

4

12

4

13

0

0

1

27006358

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Lugo

3

6

0

0

0

0

0

0

0

27006437

CPR Plurilingüe San José

Lugo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

27007211

CPR Plurilingüe Fundación Educativa Torre de Lemos

Monforte de Lemos

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27007223

CPR Real Colegio Padres Escolapios

Monforte de Lemos

6

12

4

12

4

13

0

0

0

27007235

CPR Ferroviario

Monforte de Lemos

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27010911

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Sarria

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27011998

CPR Plurilingüe La Merced

Sarria

3

6

2

8

2

8

0

0

0

27013624

CPR Plurilingüe Landro

Viveiro

3

6

0

0

0

0

0

0

0

Ourense

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

O Barco de Valdeorras

5

11

4

12

4

13

0

0

0

32002973

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

O Carballiño

3

6

2

8

2

8

0

0

0

32016066

CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro

O Carballiño

3

6

2

8

2

8

2

0

1

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Celanova

3

6

2

8

2

8

0

0

0

32016731

CPR Malvedo

Coles

0

0

1

0

2

0

0

0

0

32008410

CPR Plurilingüe Santo Ángel

Ourense

6

12

4

12

4

13

0

0

1

32008446

CPR Plurilingüe Concepción Arenal

Ourense

3

9

4

12

4

13

3

0

0

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Ourense

9

18

6

12

6

13

0

0

1

32008513

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Ourense

9

18

6

12

6

13

1

0

0

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Ourense

6

12

5

12

6

13

2

0

0

32008550

CPR Plurilingüe San José

Ourense

6

12

4

12

4

13

0

0

0

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Ourense

9

18

6

12

6

13

1

0

0

32008616

CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle

Ourense

3

6

2

12

4

12

0

0

1

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

3

6

2

8

2

8

2

0

0

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

Ourense

3

6

2

8

2

8

0

0

0

32009050

CPR Plurilingüe San Pío X

Ourense

3

6

0

0

0

0

0

0

0

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Ourense

1

4

2

8

2

8

0

0

1

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

5

12

4

12

4

13

2

0

0

32020823

CEEPR Ilustre Mestre

Ourense

0

0

0

0

0

0

0

2

0

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

3

6

2

8

2

8

1

0

0

32020720

CPR Plurilingüe Miraflores

O Pereiro de Aguiar

3

6

2

8

2

8

0

0

0

32020631

CPR Pablo VI Fátima

A Rúa

3

6

2

8

2

8

0

0

0

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

6

12

4

12

4

13

0

0

1

Pontevedra

36000351

CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Bueu

3

6

2

8

2

8

0

0

1

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

Caldas de Reis

3

6

4

12

4

13

0

0

0

36000429

CPR Plurilingüe La Encarnación

Caldas de Reis

3

6

0

0

0

0

0

0

1

36000569

CPR Salesianos A Mercé

Cambados

0

0

2

8

2

8

0

0

0

36000831

CPR Plurilingüe Sagrada Familia

Cangas

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36000910

CPR Plurilingüe Casa de la Virgen

Cangas

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

3

9

4

12

4

13

2

0

0

36016115

CPR Plurilingüe Eduardo Pondal

Cangas

5

10

4

12

4

13

2

0

0

36002323

CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes

A Estrada

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36015949

CPR San José

Gondomar

6

0

0

0

0

0

0

0

0

36003960

CPR Plurilingüe Padres Somascos

A Guarda

3

6

2

8

2

8

0

0

1

36003996

CPR Plurilingüe San José

A Guarda

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36019840

CEEPR San Jerónimo Emiliani

A Guarda

0

0

0

0

0

0

1

4

3

36013801

CPR Sonrisas y Lágrimas

A Illa de Arousa

6

0

0

0

0

0

0

0

0

36004113

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Lalín

3

8

2

8

2

8

1

0

1

36004514

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Marín

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

5

12

4

12

4

13

0

0

0

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

6

12

4

12

4

13

2

0

0

36005919

CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda

Nigrán

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36018847

CEEPR Juan María

Nigrán

0

0

0

0

0

0

2

1

4

36020155

CPR Estudio

Nigrán

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36007515

CPR Plurilingüe Santiago Apóstol

Ponteareas

3

7

4

12

4

13

0

0

0

36007527

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Ponteareas

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36006237

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, Praceres

Pontevedra

6

12

4

12

4

13

5

0

0

36006456

CEEPR Juan XXIII

Pontevedra

0

0

0

0

0

0

1

0

5

36006641

CPR Plurilingüe Calasancio

Pontevedra

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36006675

CPR San José

Pontevedra

3

6

0

0

0

0

0

0

0

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

9

18

6

12

6

13

0

0

0

36006705

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores

Pontevedra

7

18

6

12

6

13

0

0

0

36019815

CEEPR Amencer

Pontevedra

0

0

0

0

0

0

0

0

4

36006973

CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga Rodríguez

O Porriño

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36006997

CPR Santo Tomás

O Porriño

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36017031

CEEPR Aceesca

O Porriño

0

0

0

0

0

0

1

4

4

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Redondela

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

3

6

2

8

2

8

2

0

0

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Silleda

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36009147

CPR Santiago Apóstol

Soutomaior

6

12

4

12

4

13

2

0

0

36019876

CPR Santa María

Tui

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36009925

CPR Plurilingüe Amor de Dios

Vigo

5

16

6

12

6

13

0

0

0

36010095

CPR Martín Códax

Vigo

6

18

6

12

6

13

0

0

0

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Vigo

5

12

4

12

4

13

1

0

0

36010253

CEEPR Fogar e Clin. San Rafael

Vigo

0

0

0

0

0

0

3

0

3

36010356

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36010435

CPR Plurilingüe El Castro

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36010800

CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36010824

CPR Plurilingüe Monterrey

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36010848

CPR Plurilingüe San Fernando

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

1

36010897

CPR Santa Cristina

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Vigo

12

24

8

12

8

13

0

0

0

36010915

CPR Plurilingüe Atlántida

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36010927

CPR Plurilingüe Alborada

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Vigo

7

18

6

12

6

13

0

0

0

36011099

CPR Plurilingüe Labor

Vigo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36011117

CPR Plurilingüe Losada

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

6

12

5

12

6

13

1

0

0

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Vigo

9

18

6

12

6

13

0

0

0

36011181

CPR Plurilingüe Mariano

Vigo

9

18

6

12

6

13

0

0

0

36011191

CPR Montecastelo

Vigo

0

6

2

8

2

8

0

0

0

36011211

CPR Plurilingüe San Miguel 2

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Vigo

3

12

4

12

4

13

0

0

1

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

6

18

6

12

6

13

1

0

0

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Vigo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36011300

CPR Plurilingüe San Blas - Vista Alegre

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36011312

CPR San Fermín

Vigo

3

6

0

0

0

0

0

0

0

36011351

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Vigo

5

12

4

12

4

13

0

0

0

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36011491

CPR Plurilingüe Possumus

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

1

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

2

36011531

CPR Plurilingüe Alba

Vigo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36011750

CPR Plurilingüe Don Bosco

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36011831

CPR Plurilingüe Las Acacias

Vigo

6

6

2

8

2

8

0

0

0

36011865

CPR Quiñones de León

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36014209

CPR Plurilingüe Andersen Augalonga

Vigo

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36014234

CPR Plurilingüe Atalaya - Cantabria

Vigo

3

6

0

0

0

0

0

0

0

36015275

CEEPR San Francisco

Vigo

0

0

0

0

0

0

3

0

0

36015287

CEEPR Aspanaex

Vigo

0

0

0

0

0

0

2

0

3

36015998

CEEPR Menela

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

8

0

36016097

CPR Plurilingüe Montesol

Vigo

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36024057

CPR Plurilingüe Bouza Brey

Vigo

3

6

2

8

2

8

1

0

0

36025104

CEEPR Amencer-Aspace

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

0

6

36012456

CPR Plurilingüe Sagrada Familia

Vilagarcía de Arousa

6

12

4

12

4

13

0

0

0

36012468

CPR Plurilingüe San Francisco

Vilagarcía de Arousa

3

6

2

8

2

8

0

0

0

36019864

CEEPR Bata - Os Mecos

Vilagarcía de Arousa

0

0

0

0

0

0

0

4

0

36024574

CEEPR Princesa Letizia

Vilagarcía de Arousa

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Formación profesional básica

Código

Denominación do centro

Concello

Unidades concertadas

Denominación

15020431

CPR Agarimo

Arteixo

1

1º Agroxardinaría e Composicións Florais

1

2º Agroxardinaría e Composicións Florais

1

1º Carpintaría e Moble

1

2º Carpintaría e Moble

1

1º Cociña e Restauración

1

2º Cociña e Restauración

15004356

CPR Nebrija Torre de Hércules

A Coruña

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

A Coruña

1

1º Servizos Comerciais

1

2º Servizos Comerciais

15032431

CPR Aula Nosa

A Coruña

1

1º Informática de Oficina

1

2º Informática de Oficina

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

15026649

CPR Divino Maestro

A Pobra do Caramiñal

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

32016731

CPR Malvedo

Coles

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

1

1º Informática de Oficina

1

2º Informática de Oficina

32008914

CPR Santo Cristo

Ourense

1

1º Peiteado e Estética

1

2º Peiteado e Estética

32009189

CPR Ramón María del Valle- Inclán

Ourense

1

1º Reforma e Mantemento de Edificios

1

2º Reforma e Mantemento de Edificios

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

32015530

CPR San Martín

Ourense

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

36000569

CPR Salesianos A Mercé

Cambados

1

1º Agroxardinaría e Composicións Florais

1

2º Agroxardinaría e Composicións Florais

1

1º Peiteado e Estética

1

2º Peiteado e Estética

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Redondela

1

1º Mantemento de Vehículos

1

2º Mantemento de Vehículos

1

1º Servizos Comerciais

1

2º Servizos Comerciais

36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

Vigo

1

1º Arranxos e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel

1

2º Arranxos e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel

36011211

CPR Plurilingüe San Miguel 2

Vigo

1

1º Informática de Oficina

1

2º Informática de Oficina

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Vigo

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

36011348

CPR San Miguel

Vigo

1

1º Electricidade e Electrónica

1

2º Electricidade e Electrónica

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

1

1º Servizos Comerciais

1

2º Servizos Comerciais

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Vigo

1

1º Informática e Comunicacións

1

2º Informática e Comunicacións

36011853

CPR Daniel Castelao

Vigo

1

1º Electricidade e Electrónica

1

2º Electricidade e Electrónica

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

36016152

CPR Divino Maestro

Vigo

1

1º Informática de Oficina

1

2º Informática de Oficina

36016723

CPR Mendiño

Vigo

1

1º Servizos Administrativos

1

2º Servizos Administrativos

Ciclos formativos de grao medio de formación profesional

Código

Denominación do centro

Concello

Unidades concertadas

Denominación

15020313

EFAG El Piñeiral

Arzúa

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Formación en Centros de Traballo

1

1º Panadaría, Repostaría e Confeitaría

1

2º Panadaría, Repostaría e Confeitaría

15021974

EFAG Fonteboa

Coristanco

1

1º Guía no Medio Natural e de Tempo Libre

1

2º Guía no Medio Natural e de Tempo Libre

1

1º Produción Agropecuaria

1

2º Produción Agropecuaria

15004061

CPR Cervantes

A Coruña

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15004231

CPR Plurilingüe Karbo

A Coruña

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

A Coruña

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Emerxencias Sanitarias

1

2º Emerxencias Sanitarias

15004356

CPR Nebrija Torre de Hércules

A Coruña

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Farmacia e Parafarmacia

1

2º Farmacia e Parafarmacia

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

A Coruña

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

15021986

CPR Cruz Roja Española

A Coruña

1

1º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

1

2º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Formación en Centros de Traballo

1

1º Farmacia e Parafarmacia

1

2º Farmacia e Parafarmacia

15009470

CPR Loyola

Mugardos

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15010769

CPR Plurilingüe Maria Assumpta

Noia

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

15026649

CPR Divino Maestro

A Pobra do Caramiñal

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

15013461

CPR Plurilingüe San José

Pontedeume

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

27011718

CPR Belarmino Fernández Iglesias

Sober

1

1º Cociña e Gastronomía

1

2º Cociña e Gastronomía

1

1º Servizos en Restauración

1

2º Servizos en Restauración

32008914

CPR Santo Cristo

Ourense

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Formación en Centros de Traballo

1

1º Farmacia e Parafarmacia

1

2º Farmacia e Parafarmacia

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

32009189

CPR Ramón María del Valle-Inclán

Ourense

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

32015530

CPR San Martín

Ourense

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

Caldas de Reis

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

1

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

1

1º Farmacia e Parafarmacia

1

2º Farmacia e Parafarmacia

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

1

1º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

1

2º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

1

1º Electromecánica de Vehículos Automóbiles

1

2º Electromecánica de Vehículos Automóbiles

36005671

EFAG A Cancela

As Neves

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Formación en Centros de Traballo

1

1º Panadaría, Repostaría e Confeitaría

1

2º Panadaría, Repostaría e Confeitaría

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Redondela

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

1

1º Electromecánica de Vehículos Automóbiles

1

2º Electromecánica de Vehículos Automóbiles

1

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

Vigo

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

1

1º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

1

2º Atención a Persoas en Situación de Dependencia

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Vigo

1

1º Sistemas Microinformáticos e Redes

36011348

CPR San Miguel

Vigo

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Instalacións de Telecomunicacións

1

2º Instalacións de Telecomunicacións

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36011521

CPR Vivas

Vigo

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Formación en Centros de Traballo

1

1º Farmacia e Parafarmacia

1

2º Farmacia e Parafarmacia

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36011609

CPR Colegio Hogar Afundación

Vigo

1

1º Impresión Gráfica

1

2º Impresión Gráfica

1

1º Instalacións de Telecomunicacións

1

2º Instalacións de Telecomunicacións

1

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

2

1º Mecanizado

2

2º Mecanizado

1

1º Preimpresión Dixital

1

2º Preimpresión Dixital

1

1º Soldadura e Caldeiraría

1

2º Soldadura e Caldeiraría

36011853

CPR Daniel Castelao

Vigo

1

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

1º Sistemas Microinformáticos e Redes

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36013795

CPR CEBEM

Vigo

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36016152

CPR Divino Maestro

Vigo

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36016723

CPR Mendiño

Vigo

1

1º Actividades Comerciais

1

2º Actividades Comerciais

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

2

Formación en Centros de Traballo

1

1º Xestión Administrativa

1

2º Xestión Administrativa

36025165

CPR FP Montecastelo

Vigo

1

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

1

1º Sistemas Microinformáticos e Redes

1

2º Sistemas Microinformáticos e Redes

Ciclos formativos de grao superior de formación profesional

Código

Denominación do centro

Concello

Unidades concertadas

Denominación

15020313

EFAG El Piñeiral

Arzúa

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

1

1º Márketing e Publicidade

1

2º Márketing e Publicidade

15021974

EFAG Fonteboa

Coristanco

1

1º Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal

1

2º Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal

1

1º Paisaxismo e Medio Rural

1

2º Paisaxismo e Medio Rural

1

1º Transporte e Loxística

1

2º Transporte e Loxística

15004231

CPR Plurilingüe Karbo

A Coruña

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

A Coruña

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Transporte e Loxística

1

2º Transporte e Loxística

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

15005270

CPR Afundación A Coruña

A Coruña

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Asistencia á Dirección

1

2º Asistencia á Dirección

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1

2º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Web

1

2º Desenvolvemento de Aplicacións Web

15021986

CPR Cruz Roja Española

A Coruña

1

1º Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear

1

2º Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear

1

1º Laboratorio Clínico e Biomédico

1

2º Laboratorio Clínico e Biomédico

15010769

CPR Plurilingüe Maria Assumpta

Noia

1

1º Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

1

2º Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

27011718

CPR Belarmino Fernández Iglesias

Sober

1

1º Vitivinicultura

1

2º Vitivinicultura

32008914

CPR Santo Cristo

Ourense

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

1

1º Ensino e Animación Sociodeportiva

1

2º Ensino e Animación Sociodeportiva

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

1

1º Ensino e Animación Sociodeportiva

1

2º Ensino e Animación Sociodeportiva

1

1º Integración Social

1

2º Integración Social

36005671

EFAG A Cancela

As Neves

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

Vigo

1

1º Hixiene Bucodental

1

2º Hixiene Bucodental

1

1º Mediación Comunicativa

1

2º Mediación Comunicativa

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Vigo

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

1

1º Integración Social

1

2º Integración Social

36011521

CPR Vivas

Vigo

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1

2º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

36011609

CPR Colegio Hogar Afundación

Vigo

1

1º Automatización e Robótica Industrial

1

2º Automatización e Robótica Industrial

1

1º Mantemento Electrónico

1

2º Mantemento Electrónico

1

1º Programación da Produción en Fabricación Mecánica

1

2º Programación da Produción en Fabricación Mecánica

36011622

CPR Aloya

Vigo

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

1

2º Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

1

1º Asistencia á Dirección

1

2º Asistencia á Dirección

1

1º Educación Infantil

1

2º Educación Infantil

1

1º Integración Social

1

2º Integración Social

1

1º Laboratorio Clínico e Biomédico

1

2º Laboratorio Clínico e Biomédico

1

1º Márketing e Publicidade

1

2º Márketing e Publicidade

1

1º Transporte e Loxística

1

2º Transporte e Loxística

36011853

CPR Daniel Castelao

Vigo

1

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

1

2º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1

2º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

36013795

CPR CEBEM

Vigo

1

1º Administración e Finanzas

1

2º Administración e Finanzas

1

1º Asistencia á Dirección

1

2º Asistencia á Dirección

1

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1

2º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

36015822

CPR Marcote

Vigo

1

1º Automatización e Robótica Industrial

36025165

CPR FP Montecastelo

Vigo

1

1º Automatización e Robótica Industrial

1

2º Automatización e Robótica Industrial

ANEXO II

Solicitudes de subscrición desestimadas

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Motivo

27006425

Seminario Diocesano Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

Non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 6 e 24 da Orde do 12 de xaneiro de 2023

36019724

CPR Cemar

Balneario-Mondariz

Pontevedra

Non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 6 e 24 da Orde do 12 de xaneiro de 2023

36024392

CPR Aula Estudio

Vigo

Pontevedra

Non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 6 e 24 da Orde do 12 de xaneiro de 2023