DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 22 de agosto de 2023 Páx. 49424

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2023 pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o curso académico 2023/24 entre o persoal docente dos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo (código de procedemento ED002B).

Mediante a Resolución do 8 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia nº 116, do 20 de xuño) convocouse o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2023/24 entre o persoal docente dos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Con base no disposto no punto quinto da dita resolución, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar e facer pública, tanto no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, https://www.edu.xunta.gal/, como no Diario Oficial de Galicia, a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2023/24 entre o persoal docente dos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, de acordo coas normas para a adxudicación de destino provisional establecidas pola Orde do 7 de xuño de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 113, do 14 de xuño).

Segundo. A adxudicación definitiva terá efectividade o día seguinte ao da súa publicación no dito portal da internet desta consellería, sen prexuízo de que a toma de posesión se efectuará conforme o disposto no artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais

Terceiro. De conformidade co disposto no citado artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018, o persoal adxudicatario tomará posesión no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa do 1 de setembro de 2023, con independencia da data de inicio das actividades lectivas fixada mediante a Orde do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. Os nomeamentos serán remitidos ao enderezo de correo electrónico das persoas interesadas.

Quinto. Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición, electronicamente, no trámite activado para o efecto no procedemento ED002B, no prazo dun mes, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, un recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades

ANEXO

Adxudicación definitiva primaria

DNI/NIE

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Itinerante

Afín

Bilingüe

Centros itinerantes

***8941**

Abad Rosillo, Melani

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9226**

Abadín Parente, Laura

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32016431

***9805**

Abal Viqueira, Sara

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8691**

Abalde González, Paula

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6910**

Abalde Rey, Nerea

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3073**

Abalo García, Sabela

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8096**

Abalo Nogueira, Beatriz

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597039-Orientación

S

N

N

36003388

***0638**

Abdulkadir Rodríguez, Nadia

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8856**

Abeijón Abal, Paula

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8257**

Abel Flores, Paula

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

27000541

***1627**

Abeledo Insua, Fátima

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2859**

Abeledo Vázquez, Lorena

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3199**

Abella Armada, Nerea

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2436**

Abelleira Castro, Lino

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5170**

Abelleira Fernández, Lorena

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7115**

Abonjo Sánchez, Vanessa

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7953**

Abraila Mateo, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4786**

Abucide Castelao, Isabel

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0437**

Abuín Vilariño, Águeda

32017-Carballeda de Valdeorras

32015025-CEIP de Casaio

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32002781

***3135**

Afonso Rolán, Brais

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7661**

Agra Barreiro, María del Carmen

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Vila de Cee

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8997**

Agrafojo Ferreiro, Ángela

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8474**

Agrelo Janza, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4106**

Agruña García, Vanesa Cristina

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2921**

Agulla Carrera, Borja

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0672**

Agulla Fervenza, Rocío

36029-Moaña

36004733-CEIP Plurilingüe de Reibón

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1199**

Agulló Díaz, Sabela

15036-Ferrol

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9634**

Ahijado Gómez, Luis

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***8228**

Aira López, Marta

32067-Rairiz de Veiga

32011032-CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32014151

***6317**

Aladro Aláez, Irene

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15025670

***5314**

Alameda López, Mirian

27032-Monterroso

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3254**

Alba Fernández, Ángela

36006-Cambados

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6372**

Aldao Placer, Marta

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4699**

Aldrey Blanco, Laura

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0778**

Aldrey Viño, Susana

15007-A Baña

15019301-CPI de San Vicente

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***0773**

Alejo Lagarón, Ana María

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7060**

Alén Barja, Noelia

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32009116

***7138**

Aller González, Laura

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9979**

Aller Longueira, María Jesús

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1678**

Alonso Adrio, Pablo

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9725**

Alonso Álvarez, Carla

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36017648

***0246**

Alonso Baz, Natividad María

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2532**

Alonso Brito, Ana Belén

32005-Baltar

32016236-CEIP de Baltar

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32002043

***4272**

Alonso Castro, María

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36014945

***5951**

Alonso Castro, María José

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6767**

Alonso Castro, Rocío

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8686**

Alonso Chamosa, Cristina

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5401**

Alonso Correa, Maruxa

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9560**

Alonso García, Vanesa

36008-Cangas

36015950-CEIP Plurilingüe da

Espiñeira-Aldán

597031-Educación Infantil

N

N

S

***9539**

Alonso González, Ana Belén

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8214**

Alonso González, Paula

36051-Sanxenxo

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

36017582, 36019104

***8131**

Alonso López, Karina

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***2988**

Alonso Nieves, Ana María

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4602**

Alonso Pérez, Pablo

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15009597, 15009676

***2783**

Alonso Prieto, Pablo

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597034-Educación Física

N

N

N

***4185**

Alonso Rodríguez, Enrique

27066-Viveiro

27013387-CEIP de Celeiro

597035-Música

N

N

N

***9239**

Alonso Silva, Verónica

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4405**

Alonso Vidal, Laura

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9197**

Alonso Vilasuso, María Luisa

27066-Viveiro

27014100-EEI San Roque

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6921**

Alvar Nóvoa, Millán

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3585**

Álvarez Álvarez, Mishel

36051-Sanxenxo

36015846-CEIP de Noalla-Telleiro

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***3583**

Álvarez Amor, María Mercedes

15016-Camariñas

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6429**

Álvarez Areas, Santiago

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

597035-Música

N

N

N

***2175**

Álvarez Bértolo, María Filomena

32011-Beariz

32001920-CEIP de Beariz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2619**

Álvarez Bértolo, María Yolanda

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4167**

Álvarez Castro, Mónica

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8865**

Álvarez Conde, Rosa María

32042-Lobios

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

597034-Educación Física

N

N

N

***0193**

Álvarez Cuadrado, Natalia

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7267**

Álvarez Díaz, Carmen

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3770**

Álvarez Díaz, Mónica

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597031-Educación Infantil

N

N

S

***2776**

Álvarez Domínguez, Sandra

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7085**

Álvarez Ensa, Javier

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5017**

Álvarez Fernández, Concepción

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5740**

Álvarez Fernández, María

32068-Ramirás

32011135-CEIP Rogelio García Yáñez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2896**

Álvarez Fernández, María Natalia

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***9069**

Álvarez Garcés, Marta

36003-Baiona

36014362-EEI de Agro-Baredo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7790**

Álvarez García, Víctor Manuel

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

36013916

***8564**

Álvarez Gromaz, Lucía

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5226**

Álvarez Iglesias, Noelia

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9900**

Álvarez Iglesias, Patricia

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597034-Educación Física

N

N

N

***7628**

Álvarez López, Carolina

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597031-Educación Infantil

N

N

S

***4958**

Álvarez López, Natalia

36047-Rodeiro

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3394**

Álvarez Lorenzo, Laura

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9109**

Álvarez Malingre, Marta

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6694**

Álvarez Nogueira, Paula

36045-Redondela

36007631-CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

597038-Educación Primaria

N

N

S

***5186**

Álvarez Ojeda, María

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5823**

Álvarez Paredes, Victoria

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***5229**

Álvarez Pérez, Diego

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597034-Educación Física

N

N

N

***1477**

Álvarez Pérez, Margarita

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4822**

Álvarez Pérez, Silvia

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6386**

Álvarez Rivero, Beatriz

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5823**

Álvarez Rodríguez, María Clementina

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5556**

Álvarez Salgado, Greta

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1889**

Álvarez Sánchez, Sheila

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1807**

Álvarez Sánchez, Teresita del Niño Jesús

32058-O Pereiro de Aguiar

32020771-EPAPU de Pereiro de Aguiar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***6279**

Álvarez Silva, Ana María

32086-Viana do Bolo

32013661-CEIP Bibei

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8661**

Álvarez Somoza, Elena

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***6069**

Álvarez Suárez, Aida

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7983**

Álvarez Táboas, Patricia

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7288**

Álvarez Teixeira, María Luisa

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Vila de Cee

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15003224

***6067**

Álvarez Vázquez, Yoel

36057-Vigo

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

597031-Educación Infantil

N

S

N

***1706**

Álvarez Vidal, Eva

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0720**

Alvedro Viquendi, Alba

15003-Aranga

15021779-CEIP da Castellana

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7781**

Alves da Silva, Daniela Patricia

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7081**

Alvite Pereira, David

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

***4295**

Ambroa Carrera, Jéssica

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9930**

Ameneiros Cribeiro, Gabriel

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3134**

Amigo Pou, Patricia

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6247**

Amil Fernández, Laura

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8231**

Amoedo García, Inés

36057-Vigo

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3667**

Amor Rodríguez, Sara

15075-Sada

15014881-CEIP Sada e os seus Contornos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1324**

Anca Pena, Juan Ángel

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6467**

Andión García, Silvia

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6549**

Andrade Baliño, José

36018-Forcarei

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3124**

Andrade Gandoy, María José

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1767**

Andrade Macias, Gladys Karla

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***5233**

Andrade Pérez, Laura

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Educación Primaria

N

N

S

***3122**

Andrés Costa, Marta de

36045-Redondela

36015548-EEI de Ventosela

597031-Educación Infantil

S

N

N

36015214

***4871**

Andrés Rubio, Ana Catalina de

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597039-Orientación

N

N

N

***3755**

Andújar Vilas, María Eva

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2152**

Aneiros Pedreiras, Carla María

15070-As Pontes de García Rodríguez

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3172**

Anjos Diéguez, Oliverio

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5005**

Ansareu Becerra, Alba

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1899**

Ansede Freire, María Belén

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4015**

Anta Díaz, Liliana Rosa

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***2928**

Anta Rodríguez, Alicia

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4450**

Antelo Pais, Sandra

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

15019542, 15020659, 15022826

***3822**

Añón Caamaño, Xulia

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15002086

***6289**

Aragunde Dieste, José Antonio

36006-Cambados

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

36015093, 36018859

***6598**

Aragunde Soutullo, Jacobo

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8514**

Arango Díaz, Andrea

27018-A Fonsagrada

27003850-CEIP Plurilingüe Santa María

597035-Música

N

N

N

***7495**

Araújo Casalmorto, Carolina

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9845**

Araújo Meiriño, Verónica

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0592**

Ardura López, Jaime

27066-Viveiro

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6867**

Arenas Arias, María del Carmen

27057-Sarria

27011743-CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5893**

Ares Blanco, Noelia

15056-Negreira

15010575-CEIP Plurilingüe O Coto

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15026391

***1867**

Ares de la Iglesia, Patricia

15030-A Coruña

15005014-CEIP Raquel Camacho

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9090**

Ares Nieto, Iria

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***6381**

Ares Sánchez, María Jesús

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597038-Educación Primaria

N

N

S

***1701**

Argibay Castro, María Esther

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***4615**

Arias Basadre, Ana Belén

27055-Samos

27014240-CEIP de Samos

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6109**

Arias Campos, Sara

36038-Pontevedra

36013837-EEI Fina Casalderrey

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***8626**

Arias Diz, María

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5972**

Arias Fernández, Estrela

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***5759**

Arias Fernández, Lorena

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5219**

Arias García, Adrián

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2573**

Arias García, Sara

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4778**

Arias López, Estefanía

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0509**

Arias Nogueira, María Ángeles

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del

Valle-Inclán

597034-Educación Física

N

S

N

***2395**

Arias Otero, Eva

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***4614**

Arias Paz, Laura

36026-Marín

36004496-CEIP de Sequelo-Marín

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0403**

Arias Pintor, Iria

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5719**

Arias Rodríguez, Ana

15078-Santiago de Compostela

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***5193**

Armesto López, María

27057-Sarria

27011743-CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0821**

Armesto Martínez, Carla

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***9551**

Arnejo Rey, María Belén

15071-Porto do Son

15013928-CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6071**

Arnoso Bouza, María Belén

36060-Vilagarcía de Arousa

36015263-CEIP Plurilingüe de Rubiáns

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36012742

***5779**

Asensio Roldán, Antonio Manuel

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del

Valle-Inclán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***3104**

Asteinza Sánchez, Luis Ramón

32022-Castrelo de Miño

32003503-CEIP de Castrelo de Miño

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32015918

***3174**

Aulet Suárez, María

32018-Carballeda de Avia

32015906-CEIP Pena Corneira

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32000708

***9535**

Ayaso Vilar, Ana

15067-A Pobra do Caramiñal

15013059-EEI de Vilariño

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8481**

Ayude Vázquez, Isabel

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597039-Orientación

S

N

N

36006833

***8091**

Baamonde Fernández, Diego

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6100**

Babarro Carballo, Laura

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9514**

Bacelo González, Vanesa

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0673**

Balay Hermida, Verónica

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3144**

Ballesteros Fernández, María

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

***3144**

Ballesteros Fernández, Rosa

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***2393**

Ballón Marey, Ana María

27037-As Nogais

27008148-CEIP das Nogais

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***1204**

Balseiro Díaz, Raquel

15901-Cariño

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1309**

Balseiro Koolman, Lucía

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9955**

Balseiro Legaspi, Eva

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6452**

Balseiro Rodríguez, Xulia

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4085**

Baltar Janeiro, Alba

32068-Ramirás

32011135-CEIP Rogelio García Yáñez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***1399**

Baltar Pérez, Lorena

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1021**

Baltasar Otero, Melania

36024-Lalín

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0936**

Baña Nieto, Ana María

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3636**

Bañobre Torres, María

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3634**

Bao Núñez, Noelia

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1991**

Bao Saiz, Viviana Mercedes

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597039-Orientación

N

N

N

***7380**

Baquero Peña, Laura

27057-Sarria

27011743-CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***4949**

Barandela Prieto, Lorena

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0257**

Barbadillo Vázquez, Leticia

15017-Cambre

15019608-EEI de San Bartolomeu

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3743**

Barbeira Álvarez, Sandra

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6808**

Barbeito Candal, Estíbaliz

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597039-Orientación

N

N

N

***3886**

Barbosa Álvarez, José Manuel

32091-Vilardevós

32014501-CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

597034-Educación Física

N

N

N

***7218**

Barcala Sanmarco, Sonia

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4227**

Barciela Escudero, Leticia

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2196**

Barciela Fernández, Bibiana

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2123**

Barge Carrete, Paula

32020-Cartelle

32003059-CEIP San Marcos

597035-Música

N

N

N

***4765**

Barja Graña, Susana

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0794**

Barral López, Ana

15902-Oza-Cesuras

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0109**

Barreiro Álvarez, María Aránzazu

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1594**

Barreiro Cancelas, Ana Belén

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2541**

Barreiro Couto, Carlota

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4522**

Barreiro Iglesias, Lucía

15901-Cariño

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15021755

***8703**

Barreiro López, Antía

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP Plurilingüe de Vite

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8232**

Barreiro Sabajanes, María de los Ángeles

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597035-Música

N

S

N

***4572**

Barreiro Vila, Vanesa

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

597034-Educación Física

N

N

N

***3287**

Barrio Carramal, Noelia

36032-Moraña

36013527-EEI de Lamas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8846**

Barro Domínguez, Caterina

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7662**

Barros Giráldez, Xiana

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1611**

Barros Graña, Carmen María

32071-Riós

32015256-CEIP Plurilingüe das Vendas da Barreira

597035-Música

N

N

S

***5177**

Barros Rodríguez, María del Mar

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597038-Educación Primaria

N

N

S

***8726**

Barros Rodríguez, María José

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597039-Orientación

N

N

N

***7948**

Barros Sobral, Nerea

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7125**

Barros Troncoso, Liliana

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6605**

Barturen Ferro, Mar

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7601**

Basanta Melgarejo, Marta

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6017**

Basanta Quintás, Nuria

27001-Abadín

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6931**

Basanta Varela, Aida

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15025566

***0831**

Bascoy Rial, Sheila

15013-Brión

15001744-EEI dos Ánxeles

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15001811

***1722**

Basteiro Estévez, Cristina

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597031-Educación Infantil

N

N

S

***7265**

Batista Limérez, Nuria

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597038-Educación Primaria

N

S

N

***0376**

Bautista Rodríguez, Marta

36057-Vigo

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9496**

Bayer Lloves, Andrea

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2728**

Bazaco Budiño, Lidia

32050-Monterrei

32015657-CEIP de Medeiros

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4544**

Bellas Fernández, Vanesa

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7329**

Bello Fernández, Iria

32074-San Amaro

32015921-CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***0857**

Bello Pérez, Noelia

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5576**

Bellón Rodríguez, Patricia

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2720**

Beloso Chaves, Olalla

36038-Pontevedra

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2035**

Ben García, Alexandra

36057-Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36010228

***8789**

Bendaña López, María Teresa

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9028**

Bendoiro Mariño, Pilar

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2663**

Bendoiro Taboada, Rosa

15047-Mesía

15008982-EEI de Olas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8185**

Berdeal Núñez, Claudia

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0843**

Bereijo Barcia, Laura

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15005233

***8128**

Bericochea Álvarez, Diana

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe

Ben-Cho-Shey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9377**

Bermejo Lucas, Luis Andrés

32073-Rubiá

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

597034-Educación Física

N

N

N

***4052**

Bermúdez Casás, Susana

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1612**

Bermúdez García, María Luisa

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597039-Orientación

S

N

N

36013023

***8014**

Bermúdez Rego, Judith

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9599**

Bernal Garrido, Alba

36057-Vigo

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36010472

***1823**

Bernárdez Blanco, María Luz

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9955**

Bertoa Aldao, María José

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

15018938, 15018987

***0608**

Bértoa Rodríguez, Noelia

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***2031**

Besada Uhía, Alba

36022-O Grove

36003807-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9983**

Blanco Araújo, María del Carmen

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8686**

Blanco Babarro, Irian

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5741**

Blanco Bouzo, Laura

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2640**

Blanco Costa, Alba

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9154**

Blanco Fernández, Amara

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7138**

Blanco Fernández, María Pilar

32027-Cortegada

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

597039-Orientación

S

N

N

32015891, 32016261, 32020628

***1503**

Blanco García, Marta

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3633**

Blanco García, Yoshua

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***5891**

Blanco Hidalgo, Yara

36057-Vigo

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9730**

Blanco Iglesias, Victoria Eugenia

27902-Burela

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6921**

Blanco Lagos, Jorge

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***4358**

Blanco López, Raquel

27015-Cospeito

27016388-CEIP Plurilingüe de Muimenta

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2955**

Blanco Paderne, Raquel

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6293**

Blanco Pérez, Loreto María

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Educación Primaria

N

N

S

***5553**

Blanco Rial, Maite

15059-Ordes

15025487-CEIP Campomaior

597034-Educación Física

N

N

N

***2636**

Blanco Sarria, Marta

32027-Cortegada

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8330**

Blanco Taboada, Elena

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4408**

Blanco Vázquez, Patricia

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15033149

***1578**

Blanco de la Parra, Rosa

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0190**

Blas Parga, Fátima

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

597034-Educación Física

N

N

N

***7043**

Boado Casas, Diana

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3909**

Boado López, Borja

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6689**

Bodega Pedreira, María

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3731**

Boga Dans, Lidia

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1235**

Boga Rico, Lucía

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15020921

***5783**

Boiso Aparicio, Virginia

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2934**

Bolaños Abeledo, Nerea

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597034-Educación Física

N

N

N

***4021**

Bon Bon, Josefa

36029-Moaña

36019438-CEIP A Guía

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36004711

***0950**

Bonet Carballo, África

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597038-Educación Primaria

N

N

S

***8334**

Boo López, Sabela

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6682**

Borines Ferreira, Elvira

36050-Salvaterra de Miño

36014738-CEIP Plurilingüe de Leirado

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36008751

***7364**

Borrazás Lariño, Ana

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597031-Educación Infantil

N

N

S

***3079**

Borrazas Verdía, Elena María

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1854**

Borrero Avila, Liseth Nattalie

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36004174

***0509**

Botana Iglesias, Alba

15082-Teo

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15017041

***4990**

Botella Nicolás, Luis

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597035-Música

N

N

N

***8010**

Bouso García, Cristina

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3785**

Bouzas Parada, Irene

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de

Pumar-Urdilde

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9218**

Bouzas Seoane, María Carmen

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3753**

Brantuas Villaverde, Carina Virginia

15030-A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***2277**

Braña Regueiro, José Ramón

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597034-Educación Física

N

N

N

***2571**

Brao Gómez, Hortensia

15032-Curtis

15005877-CEIP de Teixeiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8869**

Bravo Pérez, Marta Luisa

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de

Pumar-Urdilde

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0862**

Brenlla Pereira, Laura

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3811**

Bretal González, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597039-Orientación

N

N

N

***8632**

Bruzos González, Andrea

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4016**

Bruzos Salgueiro-Díaz, Isabel

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6979**

Buceta Fariña, María Jesús

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

597038-Educación Primaria

N

S

N

***5931**

Bugallo Camiña, Clara

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP Plurilingüe San Clemente de César

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4533**

Buján Casal, Jennifer

15083-Toques

15017314-CEIP Plurilingüe de Toques

597034-Educación Física

N

N

N

***4708**

Buján García, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6467**

Bujeiro Barral, Diana María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8075**

Burgaña Caballero, Olaia

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597038-Educación Primaria

N

N

S

***2788**

Buyo Collazo, Gema-Anais

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4448**

Caamaño Lendoiro, Nerea

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2478**

Caamaño López, Sandra

15062-Outes

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3215**

Caamaño Vázquez, Cecilia

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***0616**

Cabada Rodríguez, Anxos

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36002335, 36002359

***6449**

Cabado Ares, María

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Vila de Cee

597039-Orientación

N

N

N

***0557**

Cabado Ferreiro, Vanesa

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36004137

***6232**

Cabana González, Rosana

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***7587**

Cabanelas Peralejo, Andrea

15044-Mañón

15008398-CEIP Francisco López Estrada

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5845**

Cabano Galán, Raquel

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3385**

Cabarcos Blanco, Estefanía

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0845**

Cabo Pereiro, Jessica

15083-Toques

15017314-CEIP Plurilingüe de Toques

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7993**

Cabo Pérez, Marta

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36009913

***0999**

Cabrera Alonso, Carla

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3189**

Cacheda Cajaraville, Luis

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597035-Música

N

N

N

***9986**

Cacheda Pérez, Marta Elena

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6828**

Cadavid Menor, Luis Miguel

32005-Baltar

32016236-CEIP de Baltar

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0655**

Cadilla Pérez, Ana

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5073**

Caloto Sandamil, Ana María

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1120**

Calvar Riobó, María Inés

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP Plurilingüe San Clemente de César

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

36024938

***4857**

Calvelo Codesido, Álvaro

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Educación Primaria

N

N

S

***3709**

Calvelo Moledo, Rocío

15021-Carral

15032959-CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

597035-Música

N

N

N

***3346**

Calvelo Reyes, Lidia

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7145**

Calvelo Simil, Lucía

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7097**

Calviño Husillos, María

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1118**

Calvo González, Inés

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7831**

Calvo Rios, Nair

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7040**

Calvo Rodríguez, Ana Belén

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3306**

Calvo Varela, Joaquín

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5564**

Calvo Vázquez, Selene

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***8694**

Camblor Quirós, Miguel

15017-Cambre

15025554-CEIP Emilio González López

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***0056**

Cambre Díaz, Mario

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9173**

Camino Seoane, Alba

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0556**

Campello Fraga, Noemí

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9500**

Campelo Ledo, Marta

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

32015025

***9742**

Campo Brea, Raquel

36057-Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0207**

Campos Alonso, Jorge

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597034-Educación Física

N

N

N

***3078**

Campos Fariña, Lorena

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2119**

Campos Pérez, Josefa

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0626**

Cancela Bouzas, María Dolores

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8448**

Cancela Pose, Sara

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4132**

Cancela Torreira, Mónica

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3715**

Cancelas Álvarez, Montserrat

36008-Cangas

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7577**

Cancio Rego, José Ramón

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4894**

Canda Sobrado, Patricia

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597039-Orientación

S

N

N

36010265

***9929**

Candal García, Natalia

15073-Ribeira

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15014571

***2239**

Candal Mosquera, Cristina

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9094**

Candia Lage, Iria

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8092**

Cangado Castro, María Luz

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6765**

Canosa Castiñeira, Ramón

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15020374, 15022322

***0684**

Canosa López, Pablo

15072-Rianxo

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8146**

Canosa Pasantes, Fabián

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597034-Educación Física

N

S

N

***9835**

Cañola Blanco, Sindy Estefanía

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8297**

Cao Casabella, Cristina

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***1015**

Cao Noya, Cristina

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3401**

Cao Pérez, Karina María

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7223**

Capelo Graña, Juan Carlos

36029-Moaña

36016590-CEIP de Abelendo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1211**

Capelo Rodríguez, Susana

15019-Carballo

15024896-CEIP Plurilingüe de

Nétoma-Razo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15032251

***9131**

Caramés Fondevila, Rocío

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8680**

Caramés Pardavila, Marina

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597034-Educación Física

N

N

N

***1384**

Caramés Sánchez, Lorena

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7897**

Carballal López, María Mercedes

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***7808**

Carballas Pérez, Cibrán

36006-Cambados

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

597034-Educación Física

N

N

N

***0705**

Carballeira González, María Luisa

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6379**

Carballo Blanco, Susana

36057-Vigo

36014787-EEI Monte da Guía

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36024045

***1198**

Carballo Carballa, María de la Concepción

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8377**

Carballo Gómez, María

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4142**

Carballo López, Ana Isabel

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8641**

Carballo Requejo, Gabriela

32077-Sandiás

32016042-CEIP de Sandiás

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***9241**

Carballo Rodríguez, Paula

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0269**

Carballo Touriño, Paula

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2985**

Carballo Vila, Teresa

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe

Igrexa-Valadares

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3739**

Carballude Iturburua, Ana

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide Nº 1

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7497**

Carbia Méndez, Ana María

36014-Crecente

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6743**

Carbia Vilar, José

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597035-Música

S

S

S

15021160

***6846**

Cardama Aldecoa, Aden

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36005956

***0898**

Caride López, Silvia

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8118**

Carmona Dearriba, Florencia Micol

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9240**

Carou Vigo, Sara

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0318**

Carpente Bosch, María

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15009597

***3892**

Carpente Freire, Elena

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597039-Orientación

N

N

N

***4570**

Carpintero Atrio, Marta

36050-Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9337**

Carracedo Barros, Natalia

36017-A Estrada

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7846**

Carralero Marzoa, María Arantzazu

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2848**

Carrasco Becedillas, Jennifer

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***6254**

Carrasco Guerra, Andrea

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***5635**

Carregal Rivera, Carlos Tomás

27007-Begonte

27000897-CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4448**

Carreira Carreira, Laura

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4693**

Carreira Sierra, Verónica

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597039-Orientación

S

N

N

27001609

***4856**

Carreira Vigo, Alicia

27011-Castroverde

27002249-CPI Plurilingüe de Castroverde

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8607**

Carrera García, Iria

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8770**

Carrera Rivero, Tamara

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8403**

Carrero Rodríguez, Gema María

36023-A Guarda

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6469**

Carrero de Oliveira, María del Carmen

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6751**

Carro Fontenla, Susana María

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6940**

Carro Suárez, Beatriz

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32016455

***6194**

Casado Dacosta, Sonia

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0210**

Casado Puig, Andrea

15030-A Coruña

15025037-CEIP Sagrada Familia

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5382**

Casais Piñeiro, Uxía

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2752**

Casal Álvarez, Raúl

15030-A Coruña

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

597035-Música

N

N

S

***5979**

Casal Casalderrey, Cristina

36026-Marín

36004484-CEIP Plurilingüe da Laxe

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36004681

***9094**

Casal Fernández, Adriana

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2967**

Casal Heredia, José Ramón

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597034-Educación Física

N

N

N

***4453**

Casal Pena, Natalia

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5578**

Casal Penedo, José Manuel

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0135**

Casalderrey Iglesias, María Begoña

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***2145**

Casas Reigosa, María José

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8375**

Casas Vázquez, Esteban

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7904**

Casas Vázquez, Lucas

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9672**

Casas Vázquez, Lucía

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7568**

Casasnovas Ubeira, María José

36042-Ponteareas

36007370-CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8733**

Cascallar Agrelo, Denis

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1639**

Cases de Orozco, Miguel

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8409**

Castelo Espiñeira, María Luz

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1191**

Castelo Pérez, Nuria

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8373**

Castillo Alcaraz, Olalla

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7619**

Castillo Carballa, Guillelme Denís

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7188**

Castillo García, Ana María

36055-Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8190**

Castillo Pereiro, Noemí

36057-Vigo

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***9511**

Castiñeira Barreiro, Patricia

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6985**

Castiñeira Dubra, María Tamara

15041-A Laracha

15007655-CEIP de Caión

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3634**

Castiñeira López, Leticia

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7429**

Castiñeira Vilariño, María Rocío

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6197**

Castiñeira Vizcaíno, Teresa

36020-Agolada

36003480-CEIP Plurilingüe de Agolada

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4869**

Castiñeiras Pereira, Raquel

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6791**

Castiñeiras Verdes, María Patricia

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36005622, 36005658

***2532**

Castrillón Freijeiro, Verónica

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9792**

Castro Chico, Cinthya

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15014295

***0219**

Castro Couceiro, Jessica

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4662**

Castro Cruz, Eva Belén

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7167**

Castro Fernández, Iria

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36007242

***9320**

Castro González, Carmela

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3256**

Castro Jorge, Lucía

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6696**

Castro López, Soraya

32086-Viana do Bolo

32013661-CEIP Bibei

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

32016777

***6614**

Castro López, Tomás

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9580**

Castro Lorenzo, Elisa

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1568**

Castro Nogueira, Amara

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4814**

Castro Palen, María Esther

36060-Vilagarcía de Arousa

36012419-CEIP Arealonga

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4345**

Castro Paredes, José Ramón

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***0059**

Castro Pazos, Angélica María

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

***4884**

Castro Quintáns, Sara

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7183**

Castro Rial, María del Carmen

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9170**

Castro Roa, Mónica

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4815**

Castro Rodríguez, Ana Isabel

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***3732**

Castro Rodríguez, Jesús

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9436**

Castro Ruiz, Eva María

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0413**

Castro Sánchez, Isabel

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3543**

Castro Suárez, María de los Ángeles

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597039-Orientación

N

N

N

***9604**

Castro Vázquez, María

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15014571

***8844**

Castro Vidal, Hugo de

36902-Cerdedo-Cotobade

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

597034-Educación Física

N

N

N

***3531**

Castro Vila, María Pilar

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597039-Orientación

N

N

N

***9100**

Cayetano Sío, Laura

36057-Vigo

36015834-CEIP Altamar

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2641**

Cazás Rosende, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP Plurilingüe de Vite

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9227**

Ceballos Rivera, Ángeles

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7214**

Cebey Martínez, Helena

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027411

***0353**

Cedeira Zas, María del Carmen

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***2295**

Cepeda Losada, Raquel

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8941**

Cernadas Trillo, Karina

36029-Moaña

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

597039-Orientación

S

N

N

36016590

***6809**

Cerneira Montes, María Carmen

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***9671**

Cerredelo García, Enrique

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7794**

Cerviño Alonso, Raquel

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597038-Educación Primaria

N

N

S

***1250**

Cerviño Sánchez, Tania

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8907**

Cespón Abuín, Sheila

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8681**

Chamborro Gómez, Pamela

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7925**

Chantada Gómez, Silvia

36006-Cambados

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

597039-Orientación

N

N

N

***1528**

Chao Barreiro, María

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***9192**

Chao Martínez, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1566**

Chao Miño, Cristina

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3120**

Charlón Cedeira, Enrique

15016-Camariñas

15002062-CEIP de Camelle

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0581**

Chaudarcas Montes, Sarai

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6340**

Chaves Abelleira, Sara

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8455**

Chouza Rodríguez, Elena

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8549**

Cid Fernández, Lidia

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***8953**

Cid Montero, Manuela

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6347**

Cid Nóvoa, María

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8880**

Cinza Sanjurjo, Patricia

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0915**

Cives Negreira, Sara

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597039-Orientación

S

N

N

15023508

***4651**

Cobas González, Laura

36035-Nigrán

36015160-EEI As Dunas Panxón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0855**

Cobas Pérez, Sheila

36057-Vigo

36010538-CEIP Plurilingüe Lope de Vega

597034-Educación Física

N

N

N

***2348**

Cobelas Sobrino, Jorge

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3653**

Cociña Míguez, Lucía

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597039-Orientación

N

N

N

***2117**

Codesido Miras, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597039-Orientación

N

N

N

***6872**

Coello Carballo, Natalia

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***4065**

Collazo Carusone, Cristina

36057-Vigo

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6254**

Collazo Lorenzo, Iván

15015-Cabanas

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

597034-Educación Física

N

N

S

***3824**

Collazo Queiruga, Angharad María

15071-Porto do Son

15013928-CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9287**

Colmenero Morán, Óscar

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6412**

Comesaña Pereira, Ana

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9887**

Conchado Castro, Noelia

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3349**

Conde Codesido, Rocío

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8377**

Conde Estévez, Miriam

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8867**

Conde Groba, Sergio

32042-Lobios

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

597038-Educación Primaria

N

S

N

***7084**

Conde López, Katiana

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8193**

Conde Martínez, Gema

36055-Tui

36015020-CEIP de Randufe

597035-Música

N

N

N

***3043**

Conde Noguerol, Jaime

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9398**

Conde Prol, Noelia

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***9002**

Conde Soto, Beatriz

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2880**

Constantino Fernández, Francisco José

36047-Rodeiro

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

597035-Música

N

N

N

***6871**

Cordal Lagares, Eva

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9519**

Cores Álvarez, María

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3620**

Corral de Juan, Eliseo

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4595**

Corral Pérez, María

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

32008847

***1888**

Corral Ramallo, María

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

597034-Educación Física

N

N

S

***7423**

Corral Rodríguez, Gisela Itziar

15030-A Coruña

15025037-CEIP Sagrada Familia

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3240**

Corral Valín, Alicia

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3689**

Corral Varela, Clara

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7608**

Correa Martínez, Eva

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5739**

Correa Noya, Lara

15045-Mazaricos

15008490-CEIP Víctor Sáenz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3780**

Correa Pardo, Ana María

27042-Paradela

27009347-CEIP Plurilingüe San Miguel

597031-Educación Infantil

N

S

N

***0373**

Corredera Ferreiro, Nerea

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0375**

Corredoira Rodríguez, Mónica

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0523**

Cortes Maceiras, Lorena

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0213**

Cortés Seoane, Lidia

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1794**

Cortizo Carballo, María

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7357**

Corveiras Otero, Pablo

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***5714**

Costa Mosquera, Sara

15065-Padrón

15012626-EEI de Pontecesures

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4045**

Costa Muíños, Paula

15011-Boiro

15023341-CEIP Plurilingüe Santa María do Castro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***2939**

Costa Pereira, María

15016-Camariñas

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4149**

Costa Polo, María Soledad

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8027**

Costoya Iglesias, Christian

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597034-Educación Física

N

N

N

***5761**

Cotelo Cancela, María Carmen

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0034**

Cousido Martínez, Roberto

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597039-Orientación

N

N

N

***9411**

Couso Alonso, Elba

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3797**

Couso García, Montserrat

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1915**

Couso Rodríguez, María Victoria

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6321**

Couso Vidal, Carlota

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6137**

Couto Sanmartín, Sesé

27033-Muras

27015876-CEIP Antía Cal Vázquez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***0248**

Couto Trigo, Paula

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7392**

Covelo Fernández, Karina Mariel

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7388**

Covelo Pascual, Joshua

36057-Vigo

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

597031-Educación Infantil

S

S

N

36010538

***6461**

Crespo Fernández, Ánxela

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0871**

Crespo García, Manuel

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0847**

Crespo Vilas, Raquel

27041-Pantón

27009050-CEIP Plurilingüe Monte Baliño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8010**

Crujeiras Sampedro, Ángela María

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9298**

Cruz Anguis, María Dolores

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3359**

Cruz Coello, Inés

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2804**

Cruz García, Juan José

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597035-Música

S

S

N

32015529

***4981**

Cuba Carracedo, Cristina

27044-A Pastoriza

27009608-CEIP O Salvador

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2207**

Cuervo Fernández, Noelia

27030-Mondoñedo

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4701**

Cuiña Iglesias, Diego

36017-A Estrada

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597035-Música

N

N

N

***7398**

Cupeiro Barja, María José

27044-A Pastoriza

27016716-IES Fonmiñá

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0554**

Curbelo Fariña, Natalia Carolina

15029-Coristanco

15002670-CEIP Canosa-Rus

597039-Orientación

S

N

N

15003807

***7898**

Currás Cid, Carlos

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8675**

Currás Iglesias, Juan José

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

32013521

***3728**

Cutrín Carbia, Eva

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597039-Orientación

N

N

N

***8310**

Da Costa Grobas, María Montserrat

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8365**

Da Silva Sánchez, Fátima

36010-Catoira

36001240-EEI de Dimo

597037-Audición e Linguaxe

S

S

S

36018161, 36024161

***6384**

Dacal Pavón, Cristina

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0116**

Dacosta Salgado, Rafael

15089-Vedra

15018471-CEIP Ortigueira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6507**

Dacuña Amoedo, Natalia

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8724**

Dafonte Docampo, Leticia

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0159**

Damil Mato, Javier

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597034-Educación Física

N

N

N

***0859**

Damota Bermúdez, Dunia

32005-Baltar

32016236-CEIP de Baltar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***5357**

Darriba Rodríguez, Lucía

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9963**

Darrosa López, Andrea

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***5313**

Dasairas Carballido, Luis

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1127**

De Araújo Parada, Ana Isabel

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***4957**

De Araújo Parada, María del Carmen

36057-Vigo

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5723**

De Castro Pardo, Cristina

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8083**

De Lamas Rañón, María Jesús

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597038-Educación Primaria

N

N

S

***8209**

De Victorino García, Francisco

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3838**

Deiros Cal, Adrián

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***2606**

Deive García, Andrea

15025-Cerdido

15003534-CEIP da Barqueira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3708**

Deive Pérez, Sara

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597039-Orientación

N

N

N

***1377**

Del Río Casal, Andrea

36045-Redondela

36007710-CEP Plurilingüe Santa Mariña

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7770**

Delgado Cid, Beatriz

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2364**

Delgado Pérez, Rocío

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4013**

Devesa Queiruga, Rafael

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5716**

Díaz Abeijón, Mónica

15047-Mesía

15009007-EEI Visantoña

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

15008982

***7169**

Díaz Armesto, Goretti

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2980**

Díaz Armesto, María Jesús

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***4882**

Díaz Balboa, María José

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9983**

Díaz Blanco, Lucía

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5481**

Díaz Cartelle, Ana Isabel

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0594**

Díaz Cernadas, Leticia

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6746**

Díaz Freire, Patricia

32054-Ourense

32009165-CEIP Plurilingüe As Mercedes

597038-Educación Primaria

N

N

S

***8454**

Díaz Losada, Andrea

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4534**

Díaz Novoa, Cristina

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4843**

Díaz Otero, María Pilar

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3117**

Díaz Paradelo, Jaime

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597035-Música

N

S

N

***8217**

Díaz Pérez, Lua Branca

36060-Vilagarcía de Arousa

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

597039-Orientación

S

N

N

36012869, 36016565

***3608**

Díaz Piñeira, Patricia

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1053**

Díaz Plazas, Marta

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15020672, 15020714, 15020775

***6444**

Díaz Rodríguez, Lucía

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4983**

Díaz Taboada, Alba

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7936**

Díaz Torneiro, Lucía

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32014902

***4928**

Díaz Torrón, Daniel

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8498**

Díaz Vázquez, Andrea

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4004**

Díaz Vázquez, Nathalie

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8972**

Díaz Vidal, Carla

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5651**

Díaz Vidaurre, Catuxa

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15019542

***9236**

Díaz-Caneja Castro, Alba

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***6135**

Diéguez Fernández, Josefina

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597034-Educación Física

N

N

N

***5529**

Diéguez Fernández, Paula

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

S

***3114**

Diéguez Paz, Marina

27065-Vilalba

27015724-CEIP Monseivane

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6493**

Diéguez Pérez, Miguel

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4684**

Diéguez Porto, Nerea

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3271**

Diéguez Sánchez, Diego

36014-Crecente

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

597034-Educación Física

N

N

N

***0932**

Diéguez Souto, David

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597039-Orientación

N

N

N

***4949**

Díez Alonso, Paula

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1310**

Dios Abilleira, Montserrat

36043-Ponte Caldelas

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

597039-Orientación

S

N

N

36006778

***3045**

Diz García, Sandra

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0083**

Diz Vázquez, María Vanesa

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1797**

Dobarro Rubido, Luis

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6894**

Docampo Cantón, Leticia

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3223**

Docampo Pérez, Miriam

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6530**

Domenech Valentí, Lucía

15030-A Coruña

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7369**

Domínguez Caneda, Alba

15030-A Coruña

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6866**

Domínguez Dapía, Fernando

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2932**

Domínguez Fernández, María Jesús

36041-Poio

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36015895

***8946**

Domínguez Fernández, Raquel

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597038-Educación Primaria

N

S

N

***7416**

Domínguez García, Montserrat

15017-Cambre

15023053-CEIP Portofaro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9488**

Domínguez González, Lucía

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2473**

Domínguez González, María Isabel

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597039-Orientación

N

N

N

***9568**

Domínguez Iglesias, Raquel

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5085**

Domínguez Lama, Antonio Luis

36041-Poio

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7059**

Domínguez Martínez, Patricia

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8570**

Domínguez Oubiña, Juan Pablo

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4748**

Domínguez Rodríguez, María

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9609**

Domínguez Rodríguez, Víctor

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6413**

Domínguez Sendín, Clara

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8114**

Domínguez Senlle, Ana María

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

597035-Música

N

N

N

***6003**

Domínguez Sousa, María José

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3645**

Domínguez Vello, Tania

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6451**

Domuro Arias, Antía

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0712**

Dono García, Beatriz

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***7585**

Dopico Campos, Iria

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8409**

Dopico Díaz, Verena

15036-Ferrol

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1482**

Dopico Rouco, María Luisa

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4248**

Dorado Reboredo, José María

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***6670**

Dorado Rodríguez, David

32068-Ramirás

32011135-CEIP Rogelio García Yáñez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9127**

Doylet Vargas, Ingrid Carolina

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8073**

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597039-Orientación

N

N

N

***8721**

Durán Espasandín, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1986**

Durán Fernández, Elena María

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5544**

Durán García, Iris

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9288**

Durán Liñares, Marta

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***8717**

Durán López, María del Mar

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597039-Orientación

N

N

N

***6024**

Duro Pichel, Antía

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7986**

Eddahaoui, Majda

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4033**

Edreira Pena, Andrea

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1627**

Egan Rodríguez, Melany Soledad

15072-Rianxo

15027401-CEIP Ana María Diéguez

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3657**

Eguino Miguélez, Fernando

36057-Vigo

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

597039-Orientación

N

N

N

***1415**

Eirís Guillín, María José

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***7715**

Eiriz García, Borja

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9956**

Enríquez Fernández, Carlos

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8732**

Enríquez García, Gladys

27033-Muras

27015876-CEIP Antía Cal Vázquez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7133**

Enríquez Rey, Olalla

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9551**

Enríquez da Palma, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15015861

***3269**

Escobar García, María

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1705**

Espada Fernández, Aida

36035-Nigrán

36016620-CEIP da Cruz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0318**

Espantoso Pombo, Raquel

15052-Muxía

15009676-CEIP Virxe da Barca

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

15022139

***3619**

España Fariñas, Lucía

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32008951

***1523**

Espasandín Martínez, María

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***0537**

Espiño Cobas, Enrique

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5697**

Esporas Placer, David

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9491**

Estévez Abad, Lourdes

32030-Entrimo

32014902-CEIP Santa María A Real

597035-Música

N

N

N

***8184**

Estévez Estévez, Nerea

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5026**

Estévez Fernández, Marta

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15005233

***5800**

Estévez Pérez, Romina

15020-Carnota

15002761-CEIP Plurilingüe de Carnota

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7829**

Estévez Rodríguez, Raquel

36039-O Porriño

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7783**

Estévez Santiago, Gloria

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9231**

Estévez Vázquez, Concepción

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

36004095

***1182**

Estévez Villanueva, María Isabel

36029-Moaña

36016814-EEI do Con

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1703**

Estraviz Martínez, Paula

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9889**

Expósito Enes, Nadia Mercedes

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9549**

Expósito Prado, Eva María

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8490**

Fabre Ruiz-Aragón, Francisco José

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***9303**

Fábregas Martínez, Benigno

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597034-Educación Física

N

N

N

***1180**

Factor García, Isabel

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***0240**

Fafián Seoane, María del Carmen

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597039-Orientación

N

N

N

***3552**

Fajardo Fernández, Ángela María

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0104**

Fajo González, Ana María

36054-Tomiño

36009524-CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2107**

Falcón Pérez, Inés

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8172**

Faraldo Couceiro, Lucía

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15023041

***8039**

Fariña Fernández, Catalina

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9772**

Fariña Martínez, Cristina

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1784**

Fariña Souto, Manuel

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2050**

Federico Cotón, María

15053-Muros

15024951-CEIP Plurilingüe de Louro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1094**

Feijoo Míguez, Lucía

32039-Laza

32015165-CEIP O Castiñeiro

597035-Música

N

N

N

***9485**

Feijóo Padrón, Yolanda

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4755**

Feito Mirás, Luís Miguel

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3650**

Fernández Alonso, Begoña

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597038-Educación Primaria

N

S

N

***7356**

Fernández Alonso, Guadalupe

27044-A Pastoriza

27009463-CEIP de Bretoña

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27016388

***7819**

Fernández Alonso, Naren Virginia

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3086**

Fernández Álvarez, Álvaro

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5288**

Fernández Álvarez, Lorena

36057-Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

597038-Educación Primaria

S

N

S

36010228

***9050**

Fernández Álvarez, Rocío

36050-Salvaterra de Miño

36014738-CEIP Plurilingüe de Leirado

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5654**

Fernández Balado, José Carlos

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597034-Educación Física

N

N

N

***7851**

Fernández Besteiro, Sofía

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***8390**

Fernández Borrajo, Cristina

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe

Ben-Cho-Shey

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9724**

Fernández Caamaño, Guillermina

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6212**

Fernández Campos, María Josefa

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2308**

Fernández Carballo, María del Carmen Pilar

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9309**

Fernández Carneiro, Lucía

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36016620

***2787**

Fernández Carril, David

15046-Melide

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4722**

Fernández Casas, José Luis

32063-A Pobra de Trives

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

597035-Música

N

N

S

***8197**

Fernández Casasnovas, Ángel Javier

36021-Gondomar

36018987-CRA Antía Cal

597039-Orientación

S

N

N

36017703

***4976**

Fernández Cernadas, Lorena

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1579**

Fernández Cubero, Loreto

15054-Narón

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6986**

Fernández da Vila, Cristina

36045-Redondela

36014817-CEIP Plurilingüe da

Igrexa-Chapela

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3114**

Fernández Díaz, Águeda

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2467**

Fernández Dobarro, María Nieves

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9979**

Fernández Escariz, Clara Teresa

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7675**

Fernández Fernández, Andrés

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597039-Orientación

S

N

N

27011032

***9411**

Fernández Fernández, Beatriz

36045-Redondela

36007710-CEP Plurilingüe Santa Mariña

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8610**

Fernández Fernández, María

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6693**

Fernández Fernández, Sara

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4590**

Fernández Fernández, Susana

36057-Vigo

36010150-CEIP Mestres Goldar

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36010587

***6742**

Fernández Fernández, Xiana

32054-Ourense

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4767**

Fernández Ferreira, Elías Noel

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7479**

Fernández Ferreira, María

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6485**

Fernández Ferreiro, Lucía

32025-Cenlle

32015918-CEIP Carmen García Carrasco

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9204**

Fernández Garabatos, Ruth María

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2562**

Fernández Garay, María del Rosario

15036-Ferrol

15024941-CEIP Plurilingüe A Laxe

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7039**

Fernández García, Andrés

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***5355**

Fernández García, María del Pilar

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597039-Orientación

N

N

N

***9279**

Fernández García, Paula

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7079**

Fernández García, Sonia

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6564**

Fernández Garrido, Paula

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7489**

Fernández Gómez, María Yolanda

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0239**

Fernández Gómez, Silvia

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

***3513**

Fernández González, Criselda

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6255**

Fernández González, Rebeca

32039-Laza

32015165-CEIP O Castiñeiro

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32016790

***8160**

Fernández Iglesias, Aida

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4134**

Fernández Iglesias, Rebeca

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***6501**

Fernández Jorge, Irene

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8159**

Fernández Lago, Marta

36045-Redondela

36007710-CEP Plurilingüe Santa Mariña

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2144**

Fernández Limia, Sonia

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9050**

Fernández Lois, Ana María

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2593**

Fernández López, Portal

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4546**

Fernández López, Silvia

32009-O Barco de Valdeorras

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7081**

Fernández Martínez, Noelia

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5535**

Fernández Méndez, Inés

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5293**

Fernández Méndez, María Mercedes

36057-Vigo

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

597039-Orientación

S

N

N

36010009

***5556**

Fernández Montero, Ana

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9327**

Fernández Montero, Natalia

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597038-Educación Primaria

N

S

N

***4494**

Fernández Moreira, Melina

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4604**

Fernández Muñoz, María Dolores

36050-Salvaterra de Miño

36014738-CEIP Plurilingüe de Leirado

597035-Música

N

N

S

***6185**

Fernández Nieto, Ana Isabel

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597038-Educación Primaria

N

N

S

***5635**

Fernández Novoa, Andrea

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***8189**

Fernández Osorio, Begoña

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7339**

Fernández Otero, Gonzalo

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1158**

Fernández Pedreira, Coral

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4823**

Fernández Piñeiro, Remedios

15036-Ferrol

15021834-CEIP Ledicia

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***2951**

Fernández Placín, Sherezade

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***0633**

Fernández Precedo, Sara

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597035-Música

N

N

N

***5553**

Fernández Quintas, Susana

32054-Ourense

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***2948**

Fernández Riádigos, Vicente Eliseo

15056-Negreira

15010575-CEIP Plurilingüe O Coto

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0467**

Fernández Rilo, Giovanna María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6017**

Fernández Río, Miguel Ángel

27023-Guntín

27005263-CEIP Plurilingüe de Lousada

597031-Educación Infantil

N

S

N

***5274**

Fernández Rocafort, Belén

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5659**

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8404**

Fernández Rodríguez, Jennifer

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

597039-Orientación

S

N

N

32014501, 32015165, 32015256

***6502**

Fernández Rodríguez, Lorena

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8262**

Fernández Rodríguez, Marta

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8074**

Fernández Rodríguez, Natalia

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4656**

Fernández Rodríguez, Paula

27035-Negueira de Muñiz

27007892-CEIP de Negueira de Muñiz

597035-Música

N

S

S

***9388**

Fernández Rosende, Rebeca

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0220**

Fernández Sanromán, José Manuel

36035-Nigrán

36016620-CEIP da Cruz

597039-Orientación

S

N

N

36018434

***1910**

Fernández Sueiro, Félix

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4912**

Fernández Sueiro, Iria

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

597037-Audición e Linguaxe

S

S

S

36014684

***5185**

Fernández Sueiro, Laura

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***7658**

Fernández Tallón, Marta

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9145**

Fernández Tenorio, Tamara

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4399**

Fernández Timiraos, Carmen

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1554**

Fernández Traba, María

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597039-Orientación

N

N

N

***7613**

Fernández Varela, Adrián

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8751**

Fernández Varela, Sonia

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

27015785

***7742**

Fernández Vázquez, Belén

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15019281

***7323**

Fernández Vázquez, Estefanía

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4865**

Fernández Vázquez, Mónica

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597039-Orientación

S

N

N

32000356

***5748**

Fernández Vázquez, Pablo

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4612**

Fernández Vázquez, Verónica

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7536**

Fernández Velo, Mercedes

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2752**

Fernández Vilela, Emma

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597034-Educación Física

N

N

N

***1361**

Fernández Zorrilla, Andrea

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9798**

Ferreira Álvarez, Soraya

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9219**

Ferreira Palmeiro, María Inmaculada

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0733**

Ferreiro Blanco, Francisco

15060-Oroso

15032509-CRA de Oroso

597034-Educación Física

S

N

N

***6048**

Ferreiro López, María Sol

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5744**

Ferreiro Negreira, Águeda María

15068-Ponteceso

15013230-CEIP As Forcadas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***4584**

Ferreiro Pena, María

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038-Educación Primaria

N

S

N

***7162**

Ferreiro Tejo, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597034-Educación Física

N

N

N

***0270**

Ferreiro Vilas, Verónica

15056-Negreira

15010575-CEIP Plurilingüe O Coto

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5670**

Ferreiroa Fernández, Leticia

36017-A Estrada

36014854-CEIP Plurilingüe de Oca

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8963**

Ferreirós Gómez, Anabel

15045-Mazaricos

15008490-CEIP Víctor Sáenz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6448**

Ferro Dios, Manuel

15011-Boiro

15022085-CEIP de Pazos-Comoxo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1533**

Ferro Íñiguez, Susana

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1432**

Ferro Martínez, Sara

15008-Bergondo

15032561-CRA de Bergondo

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

***5847**

Ferro Rodríguez, Diego

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0666**

Ferro Varela, María Purificación

36026-Marín

36004484-CEIP Plurilingüe da Laxe

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

S

N

***5692**

Ferrón Gómez, Santiago

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597034-Educación Física

N

N

N

***8252**

Figueiras Vázquez, Miguel

27018-A Fonsagrada

27003850-CEIP Plurilingüe Santa María

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6484**

Figueiredo Beceiro, Beatriz

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

32010775

***6866**

Filgueira Viturro, María Selina

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9713**

Filgueiras Martínez, Marta

36007-Campo Lameiro

36000685-CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36013527, 36013539, 36013540

***5107**

Filgueiras Moure, María Isabel

36057-Vigo

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3124**

Filloy Jeremías, Ángela

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6979**

Fioretti González, María Dolores

32063-A Pobra de Trives

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9765**

Flórez Seivane, María Guadalupe

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1963**

Fojo Garrido, África

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1046**

Folgar Ribadas, Ramón

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597038-Educación Primaria

N

N

S

***2688**

Fondevila Blanco, María Beatriz

36038-Pontevedra

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4395**

Fondo Bello, Cristina

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2810**

Fonseca Lorenzo, Nadia

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8401**

Fontán Ces, Andrea

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4685**

Fontán Jamardo, María Jesús

36023-A Guarda

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas- Nicolás Gutiérrez Campo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36015706

***9756**

Fontán Lago, Alba María

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1094**

Fontán Vidal, Sheila

36057-Vigo

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6440**

Fonte Pampín, Lucía

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7802**

Fonteboa Rubinos, Monserrat

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7628**

Fontela Ferreiro, Mónica

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9789**

Formoso Fernández, Eva

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15027332

***6053**

Fórneas Rey, Sandra

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***0361**

Fortuna González, Alejandro

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5502**

Fouz López, Nerea

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1252**

Fraga Caballero, Asier

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2781**

Fraga Fernández, Andrea

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2015**

Fraga Martínez, Ana María

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4247**

Fraga Méndez, Covadonga

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597035-Música

N

N

N

***6532**

Fraga Romero, Lucía

15048-Miño

15023223-CEIP de Bemantes

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1261**

Fraga Vilas, Noelia

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1487**

Fragueiro Blanco, Ana María

36902-Cerdedo-Cotobade

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9109**

Framiñán Quinteiro, Ana Belén

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8409**

Franco Ojea, Antía

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1691**

Franco Pena, Noelia María

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7964**

Franco Rodríguez, Adriana

36055-Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8768**

Franco Soto, María

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***0535**

Freán Bernedo, Basilio

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1956**

Freijeiro Baqueiro, Paula

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3138**

Freire Fernández, Iván

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597034-Educación Física

N

N

N

***1104**

Freire García, Leandro Manuel

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9963**

Freire Lodeiro, Beatriz

15030-A Coruña

15033228-CEIP Plurilingüe Novo Mesoiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0034**

Freire Painceira, Andrés

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0152**

Freire Pardo, Mirian

15071-Porto do Son

15013928-CEIP Plurilingüe de

Sobrado-Nebra

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

15013761, 15013783, 15013898, 15013989, 15024756

***2319**

Freire Sandá, Cristina

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0155**

Freire Tobio, Irene

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4996**

Freire Vizcaíno, Tania

36026-Marín

36004472-CEIP Plurilingüe do Carballal

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***0186**

Freiría Alonso, Nair

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8573**

Frías Bajo, Itziar

36055-Tui

36016668-CEIP Plurilingüe de Caldelas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7732**

Froufe Lagoa, Ruth

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5621**

Fuentes Gende, Ana Belén

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1278**

Fuentes Rivas, Piedad

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***2827**

Fuentes Rodríguez, Daniel

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1127**

Fuertes Ferreiro, Alicia

15073-Ribeira

15025281-CEIP de Olveira

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15014271

***1262**

Gabeiras García, Miguel

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1417**

Gago Portela, Ángel Antonio

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3700**

Galante García, Cristina

15045-Mazaricos

15008490-CEIP Víctor Sáenz

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15021810

***0638**

Galbán Outeiral, Sabela

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***6749**

Gallego Otero, Bernardo

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6435**

Gallego Suárez, Jaime

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7055**

Gallo Gavín, Silvina

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4911**

Gamallo Santos, María Lucita

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***6222**

Garaboa Vázquez, Patricia

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8270**

García Abalo, Marta

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7899**

García Abelairas, Sonia

36038-Pontevedra

36019608-CEIP de Marcón

597039-Orientación

N

N

N

***5385**

García Alvarellos, María Luz

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***5129**

García Ares, Cecilia María

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15026704

***8041**

García Arnoso, Aida

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597034-Educación Física

N

N

N

***4274**

García Barreiro, Raquel

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6454**

García Bértoa, Alba

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7463**

García Blanco, Lucía

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1754**

García Blanco, Vanesa

36024-Lalín

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8125**

García Boimorto, María José

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2020**

García Bouza, Susana

15036-Ferrol

15021834-CEIP Ledicia

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***0356**

García Bugallo, Nerea

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027903

***3465**

García Buño, María Amalia

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0655**

García Casas, Jacobo

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597034-Educación Física

N

N

N

***1123**

García Corbacho, Pilar

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36003388

***7523**

García Cotos, Laura

15075-Sada

15014881-CEIP Sada e os seus Contornos

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***0758**

García Couto, Carolina

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte Díaz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1940**

García Devesa, Jimena

27032-Monterroso

27020823-EPAPU de Monterroso

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8564**

García Díaz, María del Carmen

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6691**

García Domínguez, María de los Ángeles

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3464**

García Dosouto, Estela

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0728**

García Duro, Alba

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9717**

García Fernández, Elena Asunción

27902-Burela

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***0806**

García Fernández, Laura

15030-A Coruña

15033228-CEIP Plurilingüe Novo Mesoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1775**

García Fernández, Santiago

27052-Ribas de Sil

27011032-CEIP de San Clodio

597034-Educación Física

N

N

N

***7896**

García Fuentes, Olalla

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1925**

García García, Carmen

36057-Vigo

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6093**

García Gómez, Sara

27057-Sarria

27014082-EEI Xela Arias

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***6480**

García González, Juan

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2373**

García González, María

32007-Baños de Molgas

32001312-CEIP de Baños de Molgas

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32005691

***8742**

García González, Uxía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

597038-Educación Primaria

N

N

S

***3315**

García Gutiérrez, María Nieves

36057-Vigo

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9533**

García Herrero, María de las Mercedes

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5484**

García López, Fernando

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9129**

García López, Lucía

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8870**

García López, Noemi

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3505**

García Martínez, Manuel

27024-O Incio

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597034-Educación Física

N

S

N

***6115**

García Meijueiro, Natalia

36902-Cerdedo-Cotobade

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8389**

García Millán, Alexandra

36023-A Guarda

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0916**

García Moledo, Nicole

15021-Carral

15032959-CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9817**

García Mosquera, Uxía

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2715**

García Novo, Juan

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1683**

García Pérez, Cristian

15902-Oza-Cesuras

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

597034-Educación Física

N

N

N

***2979**

García Piñeiro, Ana Belén

36051-Sanxenxo

36015846-CEIP de Noalla-Telleiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4451**

García Pitart, María Sofía

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

36003662

***2940**

García Prieto, Irene

36022-O Grove

36014878-CEIP Plurilingüe de Conmeniño

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6425**

García Quiza, María Julia

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

15020672, 15020714, 15020775

***1511**

García Revuelta, Andrea

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8080**

García Rodríguez, Ana Amalia

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8904**

García Rodríguez, Emilia

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8274**

García Rodríguez, Sara

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5879**

García Rodríguez, Vanesa

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6517**

García Romero, Gonzalo

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597034-Educación Física

N

N

N

***3213**

García Sánchez, Alba María

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2458**

García Souto, María Victoria

15054-Narón

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***1745**

García Suárez, Cristina

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9341**

García Suárez, Francisco José

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597035-Música

N

N

N

***1990**

García Subiela, María Pilar

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9700**

García Taracido, Benjamín Abel

27055-Samos

27014240-CEIP de Samos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1435**

García Valiño, Olga

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7879**

García Varela, Alba

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0479**

García Vázquez, Noa María

27025-Xove

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

597038-Educación Primaria

N

N

S

***2711**

García do Campo, Sara

15030-A Coruña

15033228-CEIP Plurilingüe Novo Mesoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***5226**

Garrido Belenda, María José

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27016662

***7835**

Garrido Dapena, Begoña

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1309**

Garrido Eirín, Marina

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7327**

Garrido Figueiras, María Luz

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Vila de Cee

597034-Educación Física

S

N

N

15007266, 15009676

***9596**

Garrido Prieto, Diego

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36018631

***4304**

Gasalla Díaz, Rocío

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3685**

Gavín Villar, Francisco José

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038-Educación Primaria

N

S

N

***0125**

Gayoso Sánchez-Agustino, Marta

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8916**

Gende Pazos, Lorena

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0304**

Gerpe Méndez, Laura

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3865**

Gestal Couso, Marta

15017-Cambre

15023053-CEIP Portofaro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8344**

Gesto Álvarez, María Jesús

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***0937**

Gesto Parga, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597039-Orientación

S

N

N

15016085

***3354**

Gigirey Vilar, Ana

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1364**

Gil Álvarez, Sandra

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6165**

Gil Calvo, María Dolores

15030-A Coruña

15004991-CEIP Cidade Vella

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15005701

***6634**

Gil Casasnovas, Sara

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597035-Música

N

N

N

***5095**

Gil Diz, Lidia

32012-Os Blancos

32002043-CEIP Plurilingüe dos Blancos

597035-Música

N

S

N

***5740**

Gil Fernández, Inmaculada

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9046**

Gil González, Nerea

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8364**

Gil Otero, Patricia

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1353**

Gil Rodríguez, Alba

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36018963

***8260**

Gil Santos, María Andrea

27013-Cervo

27020859-CEIP Península da Paz

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***5760**

Gil Vilariño, Montserrat

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

36013564, 36017648

***3555**

Giménez Calviño, Carmen María

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3015**

Giménez Solla, Belén

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597039-Orientación

S

N

N

***7240**

Goas Amado, Gonzalo

15029-Coristanco

15033198-CRA A Tarandeira

597035-Música

S

N

N

***6345**

Godoy Vega, Ana María

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15023375

***6282**

Golobardas Magdalena, Zoraida

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0944**

Gómez Alfaro, Daniel

36057-Vigo

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5678**

Gómez Bande, Cristina

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

S

N

***2100**

Gómez Casal, María Guadalupe

36022-O Grove

36003807-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5973**

Gómez Crego, Yéssica

15090-Vilasantar

15020921-CEIP de Présaras

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15016784, 15017314, 15021780

***2698**

Gómez Domínguez, Adrián

32015-O Bolo

32015098-CEIP do Bolo

597034-Educación Física

N

S

N

***5779**

Gómez Ferreira, Tania

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2970**

Gómez Freire, Laura

15071-Porto do Son

15013898-CEIP de Seráns

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

15024756

***8876**

Gómez Fuentes, Santiago

15089-Vedra

15018471-CEIP Ortigueira

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8660**

Gómez Gayoso, Andrea

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***8177**

Gómez Gómez, Eva

27010-Castro de Rei

27001609-CEIP Ramón Falcón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1609**

Gómez Gómez, María Teresa

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5090**

Gómez González, Mónica

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2339**

Gómez Lorenzo, Adrián Francisco

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5166**

Gómez Lorenzo, María Sonia

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4068**

Gómez Montes, Ana María

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8011**

Gómez Moreira, Rocío

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

36013710

***6738**

Gómez Muíño, Ana María

15034-Dumbría

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9805**

Gómez Naya, Sonia

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***9286**

Gómez Pérez, Aida

15065-Padrón

15012742-CEIP Flavia

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15012626, 15021056

***8864**

Gómez Pérez, María

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

N

S

***8690**

Gómez Quintas, Paula

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6729**

Gómez Rodríguez, Josefa

32067-Rairiz de Veiga

32011032-CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8790**

Gómez Rodríguez, María

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4298**

Gómez Sánchez, Susana

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597034-Educación Física

N

N

N

***9894**

Gómez Souto, Paula

15018-A Capela

15020969-CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8085**

Gómez Torrado, Marta

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7918**

Gómez Vázquez, Fátima

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4262**

Gómez Vázquez, Marta

15031-Culleredo

15033149-CEIP Plurilingüe Vila de Rutis

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7684**

Gómez Vázquez, Susana

36054-Tomiño

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8485**

Gómez Vega, Aldara

27066-Viveiro

27013387-CEIP de Celeiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7412**

Gómez del Valle Gómez, Paula

15902-Oza-Cesuras

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15021779, 15022152

***9266**

Gontán Suárez, María del Carmen

15019-Carballo

15032251-CRA Ponte da Pedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15002581

***7214**

González Aldrey, Andrea

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7799**

González Alonso, Silvia

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36005774

***7198**

González Álvarez, Anaís

27049-Portomarín

27010520-CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

597031-Educación Infantil

N

N

S

***6095**

González Ares, Lorena

27019-Foz

27004519-CEIP Fondo Nois

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***5962**

González Arias, María

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7931**

González Barral, Candela

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***8401**

González Barros, Mónica

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1000**

González Beceiro, Mariana

15055-Neda

15022577-CEIP de Maciñeira

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1997**

González Cabaleiro, María de las Nieves

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

N

36015214, 36015548

***8888**

González Camba, Marta

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9074**

González Campos, María Jesús

15062-Outes

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2084**

González Carracedo, Carlos

32025-Cenlle

32015918-CEIP Carmen García Carrasco

597034-Educación Física

N

N

N

***1360**

González Castro, María José

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7612**

González Cedillo, César

36902-Cerdedo-Cotobade

36001343-CEIP Plurilingüe San Xoán Bautista

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***2967**

González Chillón, Eva

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5947**

González Cifuentes, María Elena

36039-O Porriño

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1294**

González de Jesús, Diana

15082-Teo

15026169-CRA de Teo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

***1342**

González Díaz, José Manuel

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7998**

González Díaz, Marta

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15027319

***5251**

González Díaz-Faes, Ana

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1002**

González Docampo, Cecilia

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4956**

González Eimil, Tamara

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9063**

González Eiros, Tania

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6756**

González Estévez, Cristina

32073-Rubiá

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9990**

González Fernández, Ana

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9631**

González Ferreiro, Natalia

36020-Agolada

36003480-CEIP Plurilingüe de Agolada

597035-Música

N

N

N

***4974**

González Figueiral, Kelly

36004-Bueu

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9219**

González García, Lara

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6514**

González García, Silvia María

36024-Lalín

36013916-EEI de Donramiro

597031-Educación Infantil

N

N

S

***6874**

González Gómez, María Eugenia

36055-Tui

36009901-IES San Paio

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7083**

González González, Ana

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9814**

González González, Cecilia

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8802**

González González, Lorena

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

S

***9575**

González González, María del Carmen

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***2366**

González González, María del Mar

27047-A Pobra do Brollón

27010155-CEIP Plurilingüe da Pobra de Brollón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7878**

González Granja, Alexandra

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597037-Audición e Linguaxe

S

S

S

36012869, 36016565, 36017004, 36018896

***8798**

González Hermida, Silvia Alba

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36012985

***0941**

González Iglesias, María

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3510**

González Juncal, Rosa María

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9080**

González Kennedy, Tania

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597035-Música

N

N

N

***5635**

González Lestón, Juan María

36036-Oia

36016735-CEIP de Refoxos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7114**

González Lois, Ariadna María

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7927**

González López, Alba

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3442**

González Losada, Eva

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8310**

González Louro, Pablo

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6620**

González Martín, María de los Ángeles

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9515**

González Martínez, Adriana

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***6339**

González Martínez, Eva

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2867**

González Martínez, Lucía

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

27016297

***8334**

González Méndez, Alejandro

27062-Triacastela

27015979-CEIP Eduardo Cela Vila

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7798**

González Méndez, Naír

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8758**

González Menor, Noemi

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

S

***3803**

González Mira, Raquel

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7073**

González Navaza, Silvia

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597039-Orientación

S

N

N

36024070

***6672**

González Novegil, Nerea

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3678**

González Núñez, María

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36020295

***4001**

González Painceira, Yaiza

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9086**

González Pallares, Yolanda

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597039-Orientación

N

N

N

***5712**

González Pego, Rosa

15073-Ribeira

15024771-CEP Plurilingüe de Carreira

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15014568

***7302**

González Pérez, Beatriz

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4837**

González Pérez, Catia

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8099**

González Pérez, Sandra

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

597038-Educación Primaria

N

S

N

***4088**

González Pombo, Nuria

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9908**

González Prieto, Vanesa

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2642**

González Regueiro, Cesáreo Martín

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1674**

González Rey, Diana

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2378**

González Rivas, Manuela

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597039-Orientación

S

N

N

36001975, 36013916

***6413**

González Riveiro, Nuria

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8361**

González Rodríguez, Alba

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6268**

González Rodríguez, Andrea

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe

Ben-Cho-Shey

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6483**

González Rodríguez, Olalla

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597035-Música

N

N

N

***3806**

González Rodríguez, Rosa María

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4384**

González Sánchez, Daniel

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6295**

González Silva, Sandra

36022-O Grove

36014878-CEIP Plurilingüe de Conmeniño

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***1395**

González Sobrado, María del Carmen

36057-Vigo

36015834-CEIP Altamar

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***0857**

González Souto, Concepción

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***0429**

González Varela, María Pilar

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do

Castrillón-Coiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9191**

González Vázquez, Clara

15072-Rianxo

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***5067**

González Vázquez, Diana María

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597035-Música

N

N

N

***5893**

González Vázquez, Erica

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5893**

González Vázquez, Silvia

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6364**

Gragera López, Sara

15030-A Coruña

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

597039-Orientación

S

N

N

15023363

***4853**

Grande Outomuro, María Herminia

15005-Arteixo

15020714-EEI de Larín de Arriba

597031-Educación Infantil

S

S

N

15000363

***1179**

Graña Fernández, María Vanesa

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597039-Orientación

S

N

N

36016619

***1120**

Graña Solla, Raquel

36038-Pontevedra

36019608-CEIP de Marcón

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***6788**

Gregori Arias, Mireia

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1682**

Grela Táboas, Eva María

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36016929

***6473**

Groba Cruces, Vanesa

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32007272, 32015256

***9477**

Groba Rodríguez, María de las Mercedes

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6395**

Guadarrama Conde, Adriana

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0718**

Gude Urdangarín, Olaia

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP Plurilingüe de Vite

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9300**

Guede Estévez, Raquel

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597034-Educación Física

N

N

N

***7570**

Guede Otero, Efrén

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5057**

Guerra Gianzo, María Isabel

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2347**

Guerra Ledo, Marta

27040-Palas de Rei

27014070-CEIP Plurilingüe de Palas de Rei

597039-Orientación

N

N

N

***1576**

Gutiérrez Sas, Lara

36057-Vigo

36010101-CEIP Plurilingüe O Sello

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36010423

***8338**

Gutiérrez Soto, Laura

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5260**

Harris García, Africa Rhiannon

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8765**

Hermida González, Eva

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***3935**

Hermida Novás, Ledicia

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9363**

Hermida Rodríguez, Eva

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1756**

Hermida Romero, Sandra

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15025670

***6908**

Hermida Valiña, María Josefa

27030-Mondoñedo

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9343**

Hermida Varela, Alberto

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***3159**

Hermo Armental, Ana Isabel

15067-A Pobra do Caramiñal

15023417-CEP Plurilingüe Pilar Maestu Sierra

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6514**

Hernández Basterrechea, Paula

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8240**

Hernández Gallego, Lucía

15036-Ferrol

15021834-CEIP Ledicia

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6999**

Hernández Vidal, Marta

36038-Pontevedra

36017661-CEIP Plurilingüe Praza de Barcelos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***3512**

Hervés Eiras, María

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

597039-Orientación

S

N

N

36015044

***4978**

Hurtado Sanjurjo, Manuel

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597034-Educación Física

N

S

N

***8457**

Ibárrez Álvarez, Sara

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1039**

Ibusquiza Abalde, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***0800**

Iglesias Aldao, Patricia

15029-Coristanco

15033198-CRA A Tarandeira

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3342**

Iglesias Alonso, Elena María

32054-Ourense

32009165-CEIP Plurilingüe As Mercedes

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8839**

Iglesias Castrillón, Javier

15034-Dumbría

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4790**

Iglesias Domínguez, Elena

36057-Vigo

36014556-CEP Plurilingüe Santa

Tegra-Teis

597039-Orientación

S

N

N

36010678, 36014787

***4512**

Iglesias Folgoso, Rosa María

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5124**

Iglesias García, Paula

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597038-Educación Primaria

N

N

N

***0801**

Iglesias Giráldez, Paula

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***5577**

Iglesias López, Raquel

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***0106**

Iglesias Loures, Ana Belén

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3424**

Iglesias Mouro, Manuel Andrés

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

S

***7427**

Iglesias Parada, Patricia

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9304**

Iglesias Pillado, María Belén

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4711**

Iglesias Pontes, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15016267-EEI Bispo Teodomiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3148**

Iglesias Rega, Sonia

15005-Arteixo

15020775-EEI da Lagoa

597034-Educación Física

N

S

N

***8997**

Iglesias Río, Iria

36021-Gondomar

36018987-CRA Antía Cal

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

***4308**

Iglesias Riveiro, Noela

15065-Padrón

15022322-EEI da Escravitude

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8885**

Iglesias Rodríguez, Aloia

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4265**

Iglesias Rodríguez, Raquel

36021-Gondomar

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***2555**

Iglesias Souto, Alicia

15078-Santiago de Compostela

15027745-CEE A Barcia

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***4756**

Iglesias Suárez, María Jesús

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***2350**

Iglesias Susavila, Alba

15071-Porto do Son

15025542-CEIP Plurilingüe Xuño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3056**

Iglesias Vázquez, José Luis

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide Nº 1

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0734**

Ignacio Cancela, Inés

27061-Trabada

27012607-CEIP Plurilingüe Celso Currás

597031-Educación Infantil

N

S

N

***7241**

Infante Dubra, Tania

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7700**

Insua Asorey, Nilda

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8290**

Irimia Irimia, Tania

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

597034-Educación Física

N

N

N

***1443**

Jalda Miranda, Andrea

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8754**

Jiménez Rodeiro, Paula

15002-Ames

15032649-EEI do Milladoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***3461**

Joga Gómez, Dolores María

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

***9023**

Joga Gómez, Raquel

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

***3525**

Juanatey Martínez, Laura

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9628**

Jul Fabián, Sandra

27902-Burela

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4641**

Jul Rodríguez, María de los Ángeles

27065-Vilalba

27014094-EEI de Vilalba

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7554**

Julías Casas, María del Carmen

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1128**

Jurschik Rodríguez, Ánxela

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597039-Orientación

S

N

N

36005622, 36005658

***3057**

Justo López, Concepción

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7136**

Justo Taboada, Susana

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9373**

Lafuente Grille, María

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5546**

Lafuente López, María Carmen

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4143**

Lage Guitián, Lucía

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4859**

Lago Aller, Laura

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6254**

Lago Fidalgo, Alexandra

15059-Ordes

15011105-CEIP de Mesón do Vento

597039-Orientación

N

N

N

***0005**

Lago González, Diana

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0986**

Lago Lago, Dominga Jesusa

15071-Porto do Son

15025542-CEIP Plurilingüe Xuño

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***9237**

Lago Marote, Gabriel

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597034-Educación Física

N

N

N

***8454**

Lago Rodríguez, Sara

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***9165**

Lago Sande, María Beatriz

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***6673**

Lago Silva, Cristina

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9170**

Lalín Otero, Eunice

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8769**

Lamas Piñón, Ania

15055-Neda

15022577-CEIP de Maciñeira

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1314**

Lameiro Ferradás, Elena

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5437**

Lareo Camiña, Manuel Antonio

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1873**

Lareo Vilela, Lidia

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9561**

Larrán Corbacho, Xulia

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4597**

Larrán Costas, Marta

15072-Rianxo

15027401-CEIP Ana María Diéguez

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15023430

***0037**

Lasarte Valverde, Carmen

36057-Vigo

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***1046**

Laya Iglesias, Paula

15006-Arzúa

15000612-CEIP de Arzúa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0725**

Lázara Fontao, Marta

36061-Vilanova de Arousa

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8535**

Leal Otero, María José

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8268**

Lebón Gallego, Jesús

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***1501**

Lebrero Álvarez, Carla

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8770**

Lede Silva, Elena

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9279**

Ledo Conde, Pablo

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1682**

Leira Antón, Alba

15036-Ferrol

15024941-CEIP Plurilingüe A Laxe

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7001**

Leiro Diz, Alberto

36061-Vilanova de Arousa

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7935**

Leiro Raposo, Alba

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9736**

Leiros Barreiro, Concepción

36038-Pontevedra

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9304**

Leirós Giráldez, María Carmen

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7576**

Leis Casais, Lucita

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6081**

Leis Montero, Paloma

36902-Cerdedo-Cotobade

36001343-CEIP Plurilingüe San Xoán Bautista

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3599**

Leivas Rodríguez, Norberto

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4325**

Lema Blanco, Mariña

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7794**

Lema Moledo, María Jesús

15062-Outes

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027976

***1578**

Lema Pérez, Marta

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3892**

Lemos Piñeiro, Sara

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1542**

Leonardo Docanto, María

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7807**

Lerones Herrero, María Victoria

36027-Meaño

36015871-CEIP Plurilingüe de

Meaño-As Covas

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***3078**

Lesta Rodríguez, Aitor

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4179**

Limeres Suárez, María

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3292**

Limia González, Nerea

36038-Pontevedra

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36006122

***8107**

Limia Sanmamed, Nuria

36050-Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7551**

Liñares Cerviño, María Teresa

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***9724**

Liste Prieto, Natalia

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5840**

Liz Díaz, Tania

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8217**

Lobato López, Obdulia María

15056-Negreira

15010575-CEIP Plurilingüe O Coto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***7103**

Lobera Testa, Fe

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***1512**

Lodeiro Pereira, Noemi

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

36006420

***2536**

Lois Díaz, Anaís

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1715**

Lois Vázquez, Rosanna

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5964**

Lomba Alonso, Xan Lois

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***3617**

Lombardero Díaz, Cristina Vanessa

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

597039-Orientación

N

N

N

***0964**

López Adá, Sara

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597031-Educación Infantil

N

N

S

***5734**

López Alonso, Alba

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1257**

López Alonso, Cristina

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5481**

López Alonso, Silvia

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8783**

López Baltar, María Nieves

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0283**

López Barcia, Andrea

15016-Camariñas

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

597031-Educación Infantil

N

N

N

***5534**

López Barro, Laura

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***1120**

López Basoa, Iria

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8860**

López Bermúdez, Nerea

27018-A Fonsagrada

27003850-CEIP Plurilingüe Santa María

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1828**

López Calvete, Rebeca

15077-Santa Comba

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

15015238

***5828**

López Castaño, Alba

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0126**

López Castro, Alberto

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***1888**

López Castro, Eva

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***2633**

López Conde, Sonia

15070-As Pontes de García Rodríguez

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

597039-Orientación

S

N

N

15013591

***6870**

López Cruz, Mónica

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9813**

López Díaz, Eva María

15021-Carral

15032959-CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

597039-Orientación

N

N

N

***5710**

López Díaz, Isabel

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4233**

López Díaz, Mónica

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***7644**

López Domínguez, Marta

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***3632**

López Fernández, Elena

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***5812**

López Fernández, Monserrat

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3962**

López Figueroa, Raquel

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***9663**

López Freire, María del Pilar

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597039-Orientación

N

N

N

***5218**

López García, Ánxela

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***7603**

López García, Isabel Emma

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597031-Educación Infantil

N

S

N

***9987**

López Geada, Marta

15021-Carral

15032959-CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15003017

***7682**

López Gil, Ana

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***8212**

López González, María Dolores

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3823**

López Hombre, Miriam

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15011567

***5599**

López Lage, Beatriz

36057-Vigo

36015834-CEIP Altamar

597038-Educación Primaria

N

N

N

***5244**

López López, Alejandra

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3690**

López López, Diego

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597034-Educación Física

N

N

N

***1514**

López López, Yolanda

15054-Narón

15026111-CRA de Narón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8959**

López Martínez, Leticia

36006-Cambados

36015093-CEIP San Tomé

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7872**

López Martínez, Leticia

27028-Lugo

27014033-EEI Fingoi nº 2

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1129**

López Míguez, Ralph

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597035-Música

N

N

N

***1294**

López Montero, Sergio

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7986**

López Moreira, Uxía

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597038-Educación Primaria

N

N

S

***6902**

López Moure, Marcos

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597034-Educación Física

S

N

N

32015657

***3711**

López Muñiz, Alberto

15021-Carral

15032959-CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

S

***4035**

López Neira, Mónica

32086-Viana do Bolo

32013661-CEIP Bibei

597031-Educación Infantil

N

N

N

***1299**

López Novas, Andrea

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do

Castrillón-Coiro

597038-Educación Primaria

N

N

S

***2739**

López Otero, Virginia María

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***6073**

López Pájaro, Marta

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***0641**

López Pereira, María del Carmen

36041-Poio

36015895-CEIP de Espedregada

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4088**

López Pérez, Inés

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0677**

López Pérez, Paula

27007-Begonte

27000897-CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8805**

López Permuy, Ana Berta

15054-Narón

15026111-CRA de Narón

597031-Educación Infantil

N

N

N

***8056**

López Ramudo, Lorena

15035-Fene

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4490**

López Ramudo, María José

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

***9030**

López Rendal, Zoraida

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***2772**

López Rodríguez, Aquilina María

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597039-Orientación

N

N

N

***4744**

López Rodríguez, David

27052-Ribas de Sil

27011032-CEIP de San Clodio

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0632**

López Rodríguez, Eva

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597031-Educación Infantil

N

N

N

***6892**

López Rodríguez, Natalia

27058-O Saviñao

27015785-CEIP de Currelos

597031-Educación Infantil

N

S

N

***0016**

López Rodríguez, Patricia

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

***8202**

López Rodríguez, Tania

27029-Meira

27006735-CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9478**

López Sa, Nerea

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4827**

López Sande, Eva

36017-A Estrada

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597038-Educación Primaria

N

N

N

***7027**

López Sotelo, Estefanía

36018-Forcarei

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36003111

***0308**

López Souto, Sara

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597038-Educación Primaria

N

N

N

***3601**

López Valcárcel, Esmeralda

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***3790**

López Varela, Estela María

27022-Guitiriz

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

27005020

***4142**

López Vázquez, Iria

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

597034-Educación Física

N

N

N

***4103**

López Vázquez, Itziar

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597031-Educación Infantil

N

N

N

***4661**

López Vázquez, María Teresa

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597037-Audición e Linguaxe

N

S

N

***1062**

López Vázquez, Sonia

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4730**

López Vieira, Óscar

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597037-Audición e Linguaxe

S

S

N

32016431

***0993**

López Villaverde, Sara Pilar

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***5113**

López Yáñez, María Carmen

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597031-Educación Infantil

N

N

N

***9399**

López-Leitón Peino, Alejandra

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2483**

Lorenzo Argibay, María Mercedes

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

N

***6694**

Lorenzo Castro, Eva María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***8665**

Lorenzo Conde, Josefa

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***4363**

Lorenzo González, Nerea

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

N

***7346**

Lorenzo Miguéns, Alba

15067-A Pobra do Caramiñal

15013163-EEI Fernández Varela

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

N

15013059, 15013072, 15014571, 15026236

***0400**

Lorenzo Muñoz, Diego

15036-Ferrol

15021834-CEIP Ledicia

597034-Educación Física

N

N

N

***5973**

Lorenzo Núñez, María del Mar

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

597038-Educación Primaria

N

S

N

***7001**

Lorenzo Pérez, Miriam

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8821**

Lorenzo Rodríguez, Noelia

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

N

N

***6153**

Lorenzo Santos, Ariana

32054-Ourense

32009165-CEIP Plurilingüe As Mercedes

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***8058**

Lores Cons, Gonzalo

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597038-Educación Primaria

N

N

N

***9180**

Losada Tenreiro, Ana Patricia

36057-Vigo

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

597037-Audición e Linguaxe

N

N

N

***1046**

Loureiro Vázquez, Eva

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

597038-Educación Primaria

N

N

N

***8410**

Lourido Corral, Breogán

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

N

***1336**

Lourido Otero, Javier

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***0410**

Louzán Lema, Iria

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

N

***4993**

Lozano Rodríguez, María

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***3469**

Lugilde Martínez, Alba

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038-Educación Primaria

N

S

N

***0048**

Lugrís Castro, Emilio

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597034-Educación Física

N

N

N

***5033**

Maciñeiras Abelleira, Rocío

27024-O Incio

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597031-Educación Infantil

N

S

N

***0743**

Maciñeiras Blanco, Ángela María

36020-Agolada

36003480-CEIP Plurilingüe de Agolada

597031-Educación Infantil

N

N

N

***2775**

Magallais Cotilla, Uxía Xende

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

***7854**

Magide López, Nerea

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597037-Audición e Linguaxe

S

N

N

15015676

***6233**

Mallo Pereira, Luisa

36006-Cambados

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

597031-Educación Infantil

N

N

N

***0462**

Malvar Pazos, María Esperanza

36038-Pontevedra

36006195-CEIP A Carballeira

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***4546**

Mandiá García, Esther

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

N

***8265**

Manín Díaz, Xulia

27902-Burela

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

S

***0502**

Manrique Velayos, Clara