DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Venres, 25 de agosto de 2023 Páx. 50497

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos-SE Pontesampaio, situada nos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/122).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, pola Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e polo artigo 46 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante: Tiraventos, S.L.

Denominación do proxecto: modificación do proxecto de liña eléctrica PE Dos Cotos-subestación Ponte Sampaio. Xuño 2023.

Concellos afectados: Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra (Pontevedra).

Orzamento total (execución material): 1.627.770,95 €.

Obxecto: evacuación da enerxía xerada polo parque eólico Dos Cotos.

Características técnicas recollidas no proxecto:

Liña eléctrica de alta tensión a 66 kV, que sae de xeito subterráneo da subestación do parque eólico Dos Cotos, convértese a aérea percorrendo un tramo intermedio de case 14 km, e remata novamente de xeito subterráneo no tramo final ata alcanzar a subestación eléctrica de Pontesampio.

Potencia para transportar: 30 MW.

A liña ten una lonxitude total de 16.955,10 metros, repartida en tres tramos:

– Tramos inicial e final subterráneos en gabia, de 2.212,40 e 868,8 metros de lonxitude respectivamente, con 3 condutores RHZ1 36/66 kV 1×630 Al baixo tubo de PE-AD de dobre parede de 200 mm de diámetro, e por riba destes un cable de comunicacións de fibra óptica tipo monomodo protexido mediante tubo de PE-AD de dobre parede de 110 mm de diámetro. Nas zonas do trazado executadas baixo o firme de vías ou cunetas, estes tubos aloxaranse embebidos dentro dun prisma de formigón HM-20. A unha distancia entre 10 e 20 cm sobre a capa de formigón e sobre todo o percorrido montarase unha protección mecánica con cinta de sinalización que advirta da existencia de cables eléctricos de alta tensión por debaixo dela. Cada 400 metros, como distancia media, executarase unha arqueta ou deixarase unha cala de tiro para facilitar o tendido dos cables e a execución de empalmes.

– Tramo intermedio constituído por unha liña aérea con 65 apoios, con paso subterráneo-aéreo e aéreo-subterráneo nos apoios 1 e 65, respectivamente, de 13.873,90 m de lonxitude total e cotas que varían entre 57 e 500 m, con 3 condutores nus de aluminio con alma de aceiro tipo LARL-280 242-AL1/39-A20SA (281,1 mm² de sección por condutor) e cable de garda tipo OPGW (cable combinado de protección e comunicacións) de 180 mm² de sección. Tendidos sobre apoios metálicos de celosía de diferentes tipos con cimentacións de formigón, compostos por perfís de aceiro galvanizado, cos seus correspondentes illadores, ferraxes e sistemas de posta a terra. Discorre polos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 21.10.2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o parque eólico Dos Cotos e as súas infraestruturas de evacuación e, con base no artigo 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e no 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 26.10.2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia do procedemento administrativo correspondente á LAT 66 kV PE Dos Cotos-SE Ponte Sampaio, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto técnico, estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico, e a relación de bens e dereitos afectados, a cal figura nos anexos que se insiren con esta resolución.

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, pola Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e polo artigo 46 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

A consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Consellería de Economía, Industria e Innovación: https://economia.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe «Instalacións de xeración». A atención será telefónica no número 986 80 52 34, de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir ás dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias do Concello de Cerdedo-Cotobade (rúa Chan-Carballedo, 11, 36856 Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, ou Praza do Concello, 1, 36130 Cerdedo, Pontevedra), do Concello de Ponte Caldelas (avenida de Galicia, 17, 36820 Ponte Caldelas, Pontevedra), e do Concello de Pontevedra (rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra, Pontevedra).

Pontevedra, 26 de xullo de 2023

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados (RBDA)

Cerdedo-Cotobade

Ref. catastral

Polígono

Parcela

Nome do titular

Pleno

dominio de apoios (m²)

Servidume de camiños (m²)

Servidume

camiños

existentes (m²)

Servidume líña subterránea (m²)

Sevidume de voo (m²)

Faixa de

xestión de

biomasa (m²)

Cultivo

Lugar

36012A05700030

057

00030

MVMC Borela

261,2

3.727,9

1.631,8

905,8

14.150,5

6.473,9

Matogueira

Freixa

36012A05700249

057

00249

MVMC Rebordelo
Presidente: Mª Luz Mouriño Pardo

0,0

0,0

0,0

9.426,1

0,0

0,0

Matogueira

Freixa

36012A05700250

057

00250

MVMC Loureiro

0,0

0,0

0,0

384,3

0,0

0,0

MT Matogueira

Freixa. Cotobade (Pontevedra)

36012A05700251

057

00251

MVMC de Augasantas

0,0

0,0

0,0

1.227,5

0,0

0,0

EU Eucaliptos

Freixa. Cotobade (Pontevedra)

36012A05800028

058

00028

MVMC Borela

327,3

3.085,1

7.829,2

0,0

20.318,2

9.565,4

Matogueira

Portavedos

36012A05800628

058

00628

Carlos Portela Morgade

41,5

14,2

0,0

0,0

590,8

361,5

Eucaliptos

Carballeira

36012A05800637

058

00637

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

16,9

Eucaliptos

Freixa

36012A05800638

058

00638

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1.443,3

311,1

Eucaliptos

Freixa

36012A05801082

058

01082

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

14.30,9

311,0

Eucaliptos

Freixa

36012A06401190

064

01190

MVMC Borela

0,0

0,0

0,0

41,4

0,0

0,0

EU Eucaliptos

Pé da Moa. Cotobade (Pontevedra)

Ponte Caldelas

Ref. catastral

Polígono

Parcela

Nome do titular

Pleno

dominio de apoios (m²)

Servidume de camiños (m²)

Servidume

camiños

existentes (m²)

Servidume líña subterránea (m²)

Sevidume de voo (m²)

Faixa de

xestión de

biomasa (m²)

Cultivo

Lugar

36043A00200107

002

00107

MVMC Almofrei
Secretario: Camilo Pazos Couto

30,6

532,2

374,9

1.078,3

606,8

Matogueira

Xeixo Blanco

36043A00200148

002

00148

MVMC Mirón
Presidente: Benigno Vilariño Martínez

0,0

0,0

393,0

1.097,8

519,7

Eucaliptos

Pomar Bello

36043A00300001

003

00001

Comunidade de Montes en Man Comun de Mirón

0,0

1,7

1.659,6

0,0

0,0

Matogueira

Monte de Chan Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A00300002

003

00002

MVMC Buchabade
Presidente: Miguel Ángel Calviño Pérez

211,7

1417,9

3.269,1

20.137,1

8.147,0

Matogueira/eucaliptos

Monte de Chan Grande

36043A00300014

003

00014

MVMC Mirón
Presidente: Benigno Vilariño Martínez

30,6

136,3

1.015,0

907,2

592,8

Pastos

Monte de Chan Grande

36043A01400105

014

00105

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

1,6

4,6

Matogueira

Monte

36043A01500092

015

00092

MVMC Buchabade
Presidente: Miguel Ángel Calviño Pérez

168,2

2.313,5

0,0

13.807,1

6.294,0

Eucaliptos/matogueira

Goletas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100144

021

00144

Constantino Souto Sabajanes
Arlinda Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

530,6

167,6

Carballeira

Fontán Seco. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100145

021

00145

Ermindo Garrido González

0,0

0,0

0,0

349,5

72,1

Eucaliptos

Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100146

021

00146

Hros. Claudio Martínez
Rep: María Sabajanes

0,0

0,0

0,0

152,7

78,9

Prados/matogueira

Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100147

021

00147

Hermosinda Martínez Sabajanes

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

PD Prados ou pradeiras

Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100186

021

00186

María Carmen Diz Sabajanes

0,0

0,0

0,0

0,0

13,7

PD Prados ou pradeiras

Guisal. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100187

021

00187

Luciano Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

212,8

35,6

PD Prados ou pradeiras

Guisal da Rochela. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100188

021

00188

Mª Carmen Diz Sabajanes

0,0

0,0

0,0

99,3

0,6

Prados ou pradeiras

Guisal. Ponte caldelas (Pontevedra)

36043A02100189

021

00189

Constantino Souto Sabajanes
Arlinda Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

27,7

44,6

Prados ou pradeiras

Cereixeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100327

021

00327

Ricardina Lusquiños Seoane

0,0

0,0

0,0

135,9

78,7

Prados ou pradeiras

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100328

021

00328

Susana Diz Franco

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

PD Prados ou pradeiras

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100330

021

00330

Manuel Míguez Alfaya

0,0

0,0

0,0

328,4

164,4

Matogueira

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100331

021

00331

Manuel Vidal Carballo
Rep: Isolina Vidal Corral

32,1

25,6

0,0

261,5

194,2

Prados ou pradeiras

Palomar. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100338

021

00338

Constantino Souto Sabajanes
Arlinda Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

332,0

145,3

Prados ou pradeiras

Palomar. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100347

021

00347

Dolores Ares Sanmartin

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

PD Prados ou pradeiras

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100348

021

00348

Laureano Pérez Lusquiños

0,0

0,0

0,0

42,5

40,6

Carballeira

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100349

021

00349

Ricardina Lusquiños Seoane

0,0

0,0

0,0

273,6

156,2

MT Matogueira

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100351

021

00351

Agapito Lusquiños Rilo

0,0

0,0

0,0

259,6

119,0

Prados ou pradeiras

Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100353

021

00353

Carlos Sabajanes Seoane

0,0

0,0

0,0

41,9

43,7

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100354

021

00354

Domitila Diz Diz

0,0

0,0

0,0

60,4

21,0

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100356

021

00356

Félix Rodríguez Diz

0,0

0,0

0,0

63,0

16,1

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100357

021

00357

Félix Rodríguez Diz

0,0

0,0

0,0

103,5

19,4

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100358

021

00358

Marisol Diz Lorenzo

0,0

0,0

0,0

43,7

20,4

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100359

021

00359

Ana María Cortegoso Reguera

0,0

0,0

0,0

202,2

14,6

Prados ou pradeiras

Rocheliña. Ponte Caldelas (pontevedra)

36043A02100360

021

00360

Manuel Sabajanes Sanmartín

0,0

0,0

0,0

15,2

32,7

Prados ou pradeiras

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100361

021

00361

Hros. Mª Carmen López Garrido. Rep: Mª Carmen Conde López

0,0

0,0

0,0

217,9

44,1

Matogueira

Veiga do Río. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100362

021

00362

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

157,1

31,2

Matogueira

Rochelo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100363

021

00363

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

15,5

34,7

Prados ou pradeiras

Rocheliña. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100373

021

00373

María David Garrido

0,0

0,0

0,0

103,1

66,5

Labor ou labradío secaño

Navaliños. Ponte Caldelas

36043A02100374

021

00374

Daniel Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

213,2

52,7

Prados ou pradeiras

Navaliños. Ponte Caldelas

36043A02100375

021

00375

Luciano Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

576,0

218,1

Prados ou pradeiras

Navaliños. Ponte Caldelas

36043A02100377

021

00377

José Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

91,5

44,6

Prados ou pradeiras

Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100378

021

00378

Luciano Martínez Martínez

6,0

45,5

0,0

123,5

97,1

Prados ou pradeiras

Navaliño Pequeno. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100379

021

00379

Lealdina Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

0,3

9,8

PD Prados ou pradeiras

Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100385

021

00385

José Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

133,0

74,2

Prados ou pradeiras

Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100414

021

00414

Araceli Duato Diz

0,0

0,0

0,0

23,4

77,3

Prados ou pradeiras

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100415

021

00415

Celia Martínez Lorenzo

3,5

26,8

0,0

278,6

92,7

Prados ou pradeiras

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100418

021

00418

Nieves Souto Sabajanes

0,0

0,0

0,0

164,0

64,4

Prados

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100419

021

00419

Mª Lucila Boullosa Lale

0,0

0,0

0,0

181,1

87,9

Prado e piñeiral madeirable

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100420

021

00420

Manuel Seoane Ares

0,0

0,0

0,0

222,5

90,4

PD Prados ou pradeiras

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100421

021

00421

Mercedes Pérez Lusquiños

0,0

0,0

0,0

214,6

84,5

Prado ou pradeiras de regadío

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100422

021

00422

Mercedes Martínez Diz

0,0

0,0

0,0

133,2

51,7

Prado ou pradeiras de regadío

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100423

021

00423

Lealdina Martínez Diz

0,0

0,0

0,0

133,0

51,5

Prado ou pradeiras de regadío

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100425

021

00425

Manuela Diz Martínez

0,0

0,0

0,0

188,7

73,4

Prado ou pradeiras de regadío

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100428

021

00428

Claudino Garrido Ares

0,0

0,0

0,0

409,3

157,0

Prados ou pradeiras

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100429

021

00429

Ricardina Lusquiños Seoane

0,0

0,0

0,0

1,4

10,8

Prados ou pradeiras

Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100859

021

00859

Luciano Casal Souto

0,0

0,0

0,0

698,5

243,5

Prados

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100862

021

00862

José Manuel Martínez Sanmartín

0,0

0,0

0,0

84,7

56,9

Prado e piñeiral madeirable

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100863

021

00863

Videlina Franco Martínez

0,0

0,0

0,0

447,1

135,5

Prado

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100864

021

00864

Amadeo Seoane Franco

0,0

0,0

0,0

75,0

46,4

Prado

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100865

021

00865

Amadeo Seoane Franco

0,0

0,0

0,0

226,2

88,8

Prados ou pradeiras

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100893

021

00893

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

14,9

40,2

Matogueira

Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100894

021

00894

Luciano Domínguez Garrido

0,0

0,0

0,0

299,4

105,7

Prados ou pradeiras

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100895

021

00895

Mª Esther Diz Franco
Susana Diz Franco

0,0

0,0

0,0

227,3

90,5

Prado

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100896

021

00896

Hros. Daniel Tourón
Rep: Dolores Lusquiños Tourón

0,0

0,0

0,0

661,4

240,1

Matogueira

Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100911

021

00911

María Ángeles Lorenzo Franco

0,0

0,0

0,0

0,0

6,8

EU Eucaliptos

Cabada do Creso. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100912

021

00912

Hros. Evaristo Souto Sabajanes.
Rep: Mª Celia Souto

33,4

313,7

0,0

659,6

540,7

Eucaliptos

Porto do Seixo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100913

021

00913

Celso Diz Sabajanes

0,0

40,8

0,0

98,6

74,2

Eucaliptos

Cotas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100933

021

00933

Hros. Secundino Carballo.
Rep: María Carballo

29,8

123,9

0,0

550,7

399,6

Eucaliptos

Folgada de Cotas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100968

021

00968

MVMC Aluncia
Presidente: Fidel Casal Seoane

0,0

114,0

0,0

2.738,8

868,7

Matogueira

Cotas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02100999

021

00999

Felicita López Garrido

0,0

0,0

0,0

102,1

52,4

Prados ou pradeiras

Fonte da Parda. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200133

022

00133

MVMC Buchabade
Presidente: Miguel Ángel Calviño Pérez

0,0

0,0

0,0

1.443,5

349,9

Matogueira

Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200134

022

00134

MVMC Buchabade
Presidente: Miguel Ángel Calviño Pérez

0,0

0,0

0,0

414,9

206,6

Piñeiral madeirable

Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200137

022

00137

Mª José Martínez Martínez

0,0

184,6

0,0

447,7

298,6

Piñeiral madeirable

Comareiro dos Cruces. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200138

022

00138

Luciano Martínez Regueira

0,0

98,1

0,0

118,2

60,9

Piñeiral madeirable

Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200139

022

00139

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

5,0

0,0

42,1

51,6

Piñeiral madeirable

Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200141

022

00141

Hros. Héctor Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

4,4

28,2

Piñeiral madeirable

Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200143

022

00143

Hros. Severino Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

0,1

12,3

Piñeiral madeirable

Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200176

022

00176

Dolores Parada Balagones

0,0

0,0

0,0

21,1

31,4

Carballeira

Leiriñas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200279

022

00279

Hros. Manuel López Pérez

0,0

0,0

0,0

185,0

64,2

Matogueira

Troncelo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200282

022

00282

Hros. José Martínez Regueira

0,0

40,1

0,0

93,1

86,3

Eucaliptos

Grandes. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200285

022

00285

Hros. Celina Senra Cortizo
Rep: Alfredo Padín Senra

29,8

112,4

0,0

826,2

460,7

Eucaliptos

Malvar. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200774

022

00774

Mª Flora Martínez Sanmartín

0,0

0,0

0,0

271,9

81,8

Eucaliptos

Rega das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200775

022

00775

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

196,3

46,2

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200776

022

00776

Hros. José Carlos Bertola Franco

0,0

0,0

0,0

170,7

28,4

Eucaliptos

Minada. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200777

022

00777

Marina Sanmartín Piñón

0,0

0,0

0,0

136,1

28,6

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200783

022

00783

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

EU Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200784

022

00784

Oudario Martínez Regueira

0,0

0,0

0,0

180,1

121,7

Eucaliptos

Comareiro do Pino. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200787

022

00787

Manuel Mateo Martínez

0,0

0,0

0,0

721,8

228,4

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200788

022

00788

Hros. Mercedes Torres Peleteiro

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

EU Eucaliptos

Fraga das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200789

022

00789

Hros. Matilde Mariño Falcón

0,0

0,0

0,0

363,1

119,9

Eucaliptos

Xesteira das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200792

022

00792

Manuel Martínez Regueira

0,0

0,0

0,0

28,1

42,3

Eucaliptos

Guinaldo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200793

022

00793

Segundo Moreira Gradín

0,0

0,0

0,0

137,6

51,7

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200794

022

00794

Manuel Martínez Torres

0,0

0,0

0,0

449,3

55,3

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200795

022

00795

Hros. Matilde Mariño Falcón

0,0

0,0

0,0

33,7

62,1

Eucaliptos

Cavadas de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200830

022

00830

Manuel Martínez Torres

37,8

8,9

0,0

219,8

155,1

Eucaliptos

Riboi. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200831

022

00831

Manuel Martínez Torres

0,0

0,0

0,0

835,7

301,7

Eucaliptos

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200887

022

00887

Manuel Martínez Torres

0,0

0,0

0,0

27,0

37,2

Carballeira

Minadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200888

022

00888

Hros. María Floreana Martínez Peñeiro

0,0

0,0

0,0

413,6

57,1

Carballeira

Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200889

022

00889

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

136,9

81,7

Carballeira

Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200892

022

00892

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

15,4

32,8

Carballeira

Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200893

022

00893

Hros. María Floreana Martínez Peñeiro

0,0

0,0

0,0

371,5

102,8

Carballeira

Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200899

022

00899

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

6,6

22,7

Eucaliptos

Troncelos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200900

022

00900

Manuel Rodríguez Regueira

0,0

0,0

0,0

208,8

69,0

Eucaliptos

Troncelos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02200912

022

00912

MVMC Aluncia
Presidente: Fidel Casal Seoane

68,5

492,2

1.166,9

3.401,0

1.587,0

Matogueira

Aluncia-Xustáns

36043A02201535

022

01535

Manuel Lorenzo Franco

0,0

0,0

0,0

455,2

179,3

Matogueira

Danxelo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201550

022

01550

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

MT Matogueira

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201551

022

01551

Hros. Juventina Mariño Casal

0,0

0,0

0,0

13,4

28,1

Matogueira

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201552

022

01552

Hros. Ángel León Barciela

0,0

0,0

0,0

430,1

123,0

Matogueira

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201553

022

01553

Amadeo Seoane Franco

0,0

0,0

0,0

27,8

42,3

Matogueira

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201558

022

01558

Lealdina Lusquiños Franco

0,0

0,0

0,0

345,5

105,5

Prados ou pradeiras

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201559

022

01559

Amadeo Seoane Franco

0,0

0,0

0,0

309,2

66,4

Prados ou pradeiras

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201560

022

01560

Araceli Duato Diz

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

PD Prados ou pradeiras

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201562

022

01562

Araceli Duato Diz

0,0

0,0

0,0

89,1

71,7

Prados ou pradeiras

Coutadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201853

022

01853

Mª Nieves Franco Pérez

0,0

0,0

0,0

543,7

173,5

Matogueira

Redondiña. Ponte Caldelas (pontevedra)

36043A02201867

022

01867

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

253,8

74,9

Matogueira

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201868

022

01868

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

104,4

66,3

Matogueira

Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201871

022

01871

En proceso de investigación ou descoñecido

38,6

158,6

0,0

1.650,6

792,3

Matogueira

Resas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201872

022

01872

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

MT Matogueira

Troncelos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A02201873

022

01873

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

738,9

204,1

Matogueira

Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000503

050

00503

María Tourón Martínez

0,0

74,6

0,0

210,5

154,4

Eucaliptos

Espondeira de Fontán. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000504

050

00504

José Tomé Tourón

0,0

0,0

0,0

12,1

25,8

Eucaliptos

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000505

050

00505

Celso Martínez Martínez

0,0

79,3

0,0

235,6

109,4

Eucaliptos

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000506

050

00506

Daniel Martínez Martínez

30,0

181,3

0,0

358,0

257,5

Eucaliptos

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000507

050

00507

María Martínez Soto

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

MT Matogueira

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000508

050

00508

Felicita López Garrido

0,0

27,5

0,0

70,4

60,7

Eucaliptos

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000509

050

00509

Aurea Martínez Lorenzo

0,0

0,0

500,8

0,0

0,0

EU Eucaliptos

Cabeiron. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000511

050

00511

Nieves Couto Sanmartín

0,0

38,3

0,0

107,4

66,2

Carballeira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000513

050

00513

María Martínez Soto

0,0

87,3

67,7

248,8

155,6

Carballeira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000515

050

00515

Daniel Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

1,3

7,6

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000521

050

00521

María Sanmartín Ares

0,0

31,2

0,0

84,3

72,5

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000522

050

00522

María Sanmartín Ares

28,9

37,9

0,0

210,0

43,6

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000523

050

00523

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

2,0

0,0

33,7

72,6

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000524

050

00524

Celso Diz Sabajanes

0,0

0,0

0,0

188,0

128,5

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000531

050

00531

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

199,4

76,7

Eucaliptos

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000533

050

00533

Constantino Souto Sabajanes
Arlinda Lorenzo Martínez

0,0

0,0

0,0

249,1

78,1

Eucaliptos

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000562

050

00562

Daniel Martínez Martínez

0,0

37,7

0,0

86,4

58,9

Eucaliptos

Pedreira de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000563

050

00563

Aurora Reguera Alfaya

0,0

43,9

0,0

86,8

68,1

Eucaliptos

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000564

050

00564

Severina Míguez Alfaya

31,0

27,2

0,0

193,6

76,7

Eucaliptos

Pedreira de Baixo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000565

050

00565

Luciano Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

2,8

69,0

Eucaliptos

Pedreira de Baixo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000567

050

00567

Luciano Martínez Martínez

0,0

215,1

0,0

783,7

354,1

Piñeiral madeirable

Cabeiron do Faro. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000569

050

00569

Luciano Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

342,1

162,3

Piñeiral madeirable

Pedreira de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000570

050

00570

Felicita López Garrido

0,0

0,0

0,0

356,6

142,3

Piñeiral madeirable

Pedreira de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000571

050

00571

Eulogio Franco Souto

0,0

0,0

0,0

231,3

82,3

Matogueira

Pedreira de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000572

050

00572

Hros. Manuel Juncal
Rep: Serafín Juncal

0,0

0,0

0,0

57,2

25,3

Matogueira

Pedreira de Baixo. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000576

050

00576

Ricardina Lusquiños Seoane

0,0

157,3

0,0

419,6

248,4

Piñeiral madeirable

Cabeirons. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000577

050

00577

Manuel Soto Garrido

0,0

52,1

0,0

183,2

75,3

Matogueira

Cabeirons. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000578

050

00578

Dina Tomé Martínez

0,0

0,0

0,0

2,7

17,9

Matogueira

Cabeirons. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000592

050

00592

José Martínez Conde

0,0

0,0

0,0

1.045,0

338,2

Matogueira

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000593

050

00593

Manuel Soto Garrido

0,0

0,0

0,0

2,8

45,0

Matogueira

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000596

050

00596

Claudino Dacal Martínez

0,0

0,0

0,0

434,0

176,8

Matogueira

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000597

050

00597

Hdos. Benito Souto
Rep: Bertila Tomé Martínez

0,0

0,0

0,0

53,5

45,4

Matogueira

Fonte Sobreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000598

050

00598

Enrique Franco Souto

0,0

0,0

0,0

1.038,6

312,2

Matogueira

Portela. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000599

050

00599

Daniel Martínez Martínez

0,0

0,0

0,0

242,1

97,1

Matogueira

Portela. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000600

050

00600

Luciano Martínez Martínez

0,0

93,5

0,0

152,9

135,7

Piñeiral madeirable

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000607

050

00607

Laureano Pérez Lusquiños

0,0

0,0

0,0

312,2

93,7

Matogueira

Portela de Arriba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000608

050

00608

Marcial Seoane Martínez

0,0

0,0

0,0

571,6

164,0

Matogueira

Portela de Arriba. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000612

050

00612

MVMC Baltar.
Presidente: Marisol Seoane Mentín

0,0

0,0

0,0

444,9

127,6

Matogueira

Chan da Rotea. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000625

050

00625

Claudino Dacal Martínez

0,0

0,0

0,0

449,5

133,1

Matogueira

Fonte Sobreiro. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000649

050

00649

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

MT Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000652

050

00652

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

19,7

39,9

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000653

050

00653

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

39,7

0,0

54,9

18,0

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000751

050

00751

Luis Orge Martínez

0,0

0,0

0,0

58,5

38,1

Eucaliptos

Costa. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000752

050

00752

María Bertila Tomé Martínez

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

MT Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000753

050

00753

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

26,0

0,0

58,3

46,4

Matogueira

Cerro. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000760

050

00760

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

40,3

75,7

73,9

43,3

Matogueira

Espondeira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05000783

050

00783

Manuel Sabajanes Sanmartin

33,4

0,0

0,0

440,8

251,4

Matogueira

Pedreira. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05200008

052

00008

Comunidade de Monte Veciñal en Man Común Aluncia

0,0

0,0

767,2

0,0

0,0

MM Piñeiral madeirable

Monte de Cristo Rey. Ponte Caldelas (Pontevedra)

36043A05200020

052

00020

MVMC Baltar.
Presidente: Marisol Seoane Mentín

230,0

2.297,6

6.806,9

12.829,6

6.615,9

Matogueira e piñeiral madeirable

Areas. Ponte Caldelas (Pontevedra)

Pontevedra

Ref. catastral

Polígono

Parcela

Nome do titular

Pleno

dominio de apoios (m²)

Servidume de camiños (m²)

Servidume

camiños

existentes (m²)

Servidume líña subterránea (m²)

Sevidume de voo (m²)

Faixa de

xestión de

biomasa (m²)

Cultivo

Lugar

408

00265

Marcial Currás Sabajanes

0,1

106,1

0,0

0,0

229,6

165,0

Labor o labradío

Cabada do Rozo

36900A40800275

408

00275

Marta Miñán

0,0

0,0

0,0

0,0

156,3

78,7

Prado ou pradeira de regadío

Requeiro

36900A40800276

408

00276

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

172,6

66,3

Labor ou labradío

Requeiro

36900A40800277

408

00277

Agustín Fernández Fernández

0,0

0,0

0,0

0,0

178,8

76,1

Prado ou pradeira de regadío

Campo Manchega

36900A40800278

408

00278

Sin informacion en Catastro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

Sen información en Catastro

Sen información en Catastro

36900A40800279

408

00279

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

82,0

40,9

Prado ou pradeira de regadío

Lorenzos-Arriba dos Caños

36900A40800292

408

00292

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

7,5

Matogueira

Requeiro

36900A40801014

408

01014

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

78,3

147,8

198,0

0,0

1.375,6

846,4

Matogueira

Londiño

36900A40801015

408

01015

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

119,5

643,8

0,0

49,6

4.691,5

1.983,7

Matogueira

Londiño

36900A40801335

408

01335

Jesús Conde Miñán

0,0

0,0

0,0

0,0

419,1

208,2

Matogueira

Regueiro

36900A40801336

408

01336

María Isaura Conde Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

58,9

43,0

Matogueira

Cabada do Rozo

36900A40801338

408

01338

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

218,0

139,7

Matogueira

Lonjas

36900A40801354

408

01354

Consuelo Fernández Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

369,9

191,3

Matogueira

Mato do Eido

36900A40801361

408

01361

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

17,7

Matogueira

Cachadiñas

36900A40801362

408

01362

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

44,7

31,2

Matogueira

Cachadiñas

36900A40801367

408

01367

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

14,7

0,0

0,0

134,5

41,9

Matogueira

Cachadiñas

36900A40801368

408

01368

Rafael Gutiérrez González

0,0

116,5

0,0

0,0

265,4

155,1

Eucaliptos

Cachadiñas

36900A40801369

408

01369

Saturnino Barreiro Vidal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,3

EU Eucaliptos

Cachadiñas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40801370

408

01370

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

39,4

0,0

0,0

109,5

51,5

Eucaliptos

Cachadiñas

36900A40801372

408

01372

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

25,8

Eucaliptos

Cachadiñas

36900A40801373

408

01373

Rafael Gutiérrez González

0,0

92,5

0,0

0,0

289,0

109,3

Eucaliptos

Cachadiñas

36900A40801377

408

01377

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

9,2

0,0

0,0

45,4

35,6

Eucaliptos

Cachadiñas

36900A40900172

409

00172

Agustín Fernández Fernández

0,0

0,0

0,0

0,0

32,9

36,3

Pastos

Paramos

36900A40900174

409

00174

Roberto da Cruz Polo
Alicia Sabajanes Feijo

30,0

25,4

0,0

0,0

95,2

57,7

Piñeiral madeirable

Carballeira

36900A40900207

409

00207

María Fernández Acuña

0,0

0,0

0,0

0,0

178,7

64,1

Labor ou labradío

Rozo

36900A40900208

409

00208

Manuel Conde Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

19,9

Labor ou labradío

Rozo de Arriba

36900A40900209

409

00209

Hros. Rogelia Míguez Reguera
Rep: Casimiro Acuña Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

14,2

Labor ou labradío

Rozo

36900A40900210

409

00210

Manuel Conde Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

C- Labor ou labradío secaño

Rozo de Arriba. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40900211

409

00211

Manuel Fernández Sabajanes

0,0

0,0

0,0

0,0

330,1

62,0

Labor ou labradío

Mato Vello

36900A40900215

409

00215

Erminda Conde Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

161,6

51,1

Pastos

Marbella

36900A40900216

409

00216

Consuelo Fernández Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

247,1

62,6

Labor ou labradío

Marbella

36900A40900218

409

00218

Consuelo Fernández Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

C- Labor ou labradío secaño

Rozo. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40900219

409

00219

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

38,5

Labor ou labradío

Marbella

36900A40900230

409

00230

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

1.822,5

631,2

Matogueira

Cartas

36900A40900231

409

00231

Manuel Fontáns Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

38,2

Labor ou labradío

Lambuqueiro

36900A40900463

409

00463

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

28,2

Matogueira

Cartas

36900A40900464

409

00464

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

42,8

32,5

0,0

0,0

3.446,1

1.175,8

Matogueira e eucaliptos

Chan das Vales

36900A40901493

409

01493

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1.143,1

271,3

Matogueira

Cobertoiras

36900A40901497

409

01497

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,5

0,0

0,0

82,9

57,6

Matogueira

Cabadiña de Arriba

36900A40901499

409

01499

María Fernández Acuña

0,0

30,7

21,7

0,0

1.236,2

314,0

Matogueira

Fontiñas

36900A40901500

409

01500

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

359,4

97,2

Matogueira

Fontiñas

36900A40901501

409

01501

En proceso de investigación ou descoñecido

33,4

8,9

0,0

0,0

120,7

66,5

Matogueira

Fontiñas

36900A40901502

409

01502

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

MT Matogueira

Fontiñas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901505

409

01505

Gloria Acuña Conde

0,0

0,0

31,3

0,0

337,7

148,6

Matogueira

Fontiñas

36900A40901506

409

01506

Hros. Rogelia Míguez Reguera
Rep: Carlos Acuña Míguez

3,8

235,4

0,0

0,0

1.091,3

549,5

Matogueira

Corneda

36900A40901509

409

01509

Casimiro Míguez Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

918,0

244,5

Matogueira

Corneda

36900A40901510

409

01510

Carmen Parada Torres
Rep: Mercedes

0,0

0,0

0,0

0,0

1.279,6

254,0

Matogueira

Cabada de Garvelle

36900A40901513

409

01513

Gloria Acuña Conde

0,0

0,0

0,0

0,0

40,2

34,9

Matogueira

Garbelle

36900A40901514

409

01514

Antonio Reguera López
Agustín Reguera López

0,0

0,0

0,0

0,0

299,8

181,5

Matogueira

Garbelle

36900A40901516

409

01516

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

227,7

67,7

Matogueira

Fontiñas

36900A40901517

409

01517

María Fernández Fernández

0,0

0,0

0,0

0,0

404,1

111,7

Matogueira

Fontiñas

36900A40901518

409

01518

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

18,0

Matogueira

Fontiñas

36900A40901519

409

01519

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

631,1

160,1

Matogueira

Fontiñas

36900A40901520

409

01520

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9

24,0

Matogueira

Fontiñas

36900A40901521

409

01521

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

MT Matogueira

Fontiñas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901537

409

01537

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

582,8

106,1

Matogueira

Fontán Seca

36900A40901545

409

01545

Gloria Acuña Conde

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

8,6

Matogueira

Coutada

36900A40901553

409

01553

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

32,8

45,4

EU Eucaliptos

Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901558

409

01558

Elsa Míguez Fernández

0,0

0,0

0,0

0,0

565,8

126,2

Matogueira

Paramos

36900A40901559

409

01559

Juan Jesús Míguez Portela

0,0

0,0

0,0

0,0

372,3

96,8

Matogueira

Bandiña Pequeña

36900A40901560

409

01560

María Fernández Fernández

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,3

MT Matogueira

Paramos. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901561

409

01561

Mª Jesús Fernández Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

74,7

44,5

Matogueira

Carballeira

36900A40901562

409

01562

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

49,8

Matogueira

Carballeira

36900A40901566

409

01566

Teresa Acuña Parada

0,0

0,0

0,0

0,0

124,7

65,8

Matogueira

Carballeira

36900A40901620

409

01620

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,1

EU Eucaliptos

Paramos. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901622

409

01622

Domingo Reguera Reguera
Amelia Reguera Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

482,6

137,9

Eucaliptos

Paramos

36900A40901623

409

01623

Luciano Reguera Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

956,3

229,3

Eucaliptos

Paramos de Alá

36900A40901656

409

01656

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

EU Eucaliptos

Fontiñas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901658

409

01658

José Conde Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

117,8

47,7

Eucaliptos

Fontiñas

36900A40901697

409

01697

Amador Reguera Míguez

32,6

51,6

0,0

0,0

954,7

367,3

Matogueira

Coutada

36900A40901699

409

01699

Manuel López Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

305,1

111,6

Matogueira

Corte de Cartas

36900A40901700

409

01700

Antonio Reguera López
Agustín Reguera López

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

MT Matogueira

Carta de Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901707

409

01707

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

85,2

21,9

Matogueira

Derrochas

36900A40901708

409

01708

Mª Jesús Fernández Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

92,9

36,8

Matogueira

Derrochas

36900A40901709

409

01709

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

151,9

52,2

Matogueira

Derrochas

36900A40901710

409

01710

Antonio Torres Torres

0,0

0,0

0,0

0,0

63,8

68,0

Matogueira

Derrochas

36900A40901712

409

01712

Eulalia Portela Portela

0,0

0,0

0,0

0,0

312,5

41,0

Matogueira

Derrochas

36900A40901713

409

01713

María Alicia Fontán Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

20,9

MT Matogueira

Derrochas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40901714

409

01714

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

670,6

269,0

Matogueira

Corte de Cartas

36900A40901715

409

01715

José Daniel Reguera Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

580,3

166,8

Matogueira

Coutada

36900A40902088

409

02088

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

20,6

EU Eucaliptos

Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40902089

409

02089

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

MM Piñeiral madeirable

Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40902091

409

02091

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

29,2

EU Eucaliptos

Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40902092

409

02092

Manuel Reguera Reguera
José Reguera Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

202,6

95,1

Eucaliptos

Cartas

36900A40902134

409

02134

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

59,7

Matogueira

Cartas

36900A40902136

409

02136

María Regura Regura

0,0

0,0

0,0

0,0

207,4

70,8

Carballeira

Cochos

36900A40902137

409

02137

Mª Carmen Reguera López

0,0

0,0

0,0

0,0

716,8

243,4

Eucaliptos

Cochos

36900A40902138

409

02138

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

11,4

FG Carballeira

Cartas. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40902139

409

02139

Amador Reguera Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

342,1

104,9

Eucaliptos

Cartas

36900A40902140

409

02140

Ramón Reguera Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

324,5

90,2

Eucaliptos

Bandiña do Río

36900A40902141

409

02141

José Daniel Reguera Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

58,9

44,4

Eucaliptos

Bandiña do Río

36900A40902142

409

02142

Manuel López Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

295,4

48,6

Eucaliptos

Pé do Muíño

36900A40902143

409

02143

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

227,7

52,5

Eucaliptos

Fachicas

36900A40902144

409

02144

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

177,8

25,8

Carballeira

Muíño de Cartas

36900A40902145

409

02145

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

229,1

32,7

Carballeira

Bandiña do Río

36900A40902146

409

02146

José Torres Torres

0,0

0,0

0,0

0,0

162,1

26,6

Carballeira

Bandiña do Río

36900A40902147

409

02147

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

301,6

57,6

Eucaliptos

Fachicas

36900A40902149

409

02149

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

196,9

53,6

Eucaliptos

Fachicas

36900A40902150

409

02150

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

79,9

39,6

Eucaliptos

Fachicas

36900A40902151

409

02151

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

21,3

24,8

Eucaliptos

Fachicas

36900A40902152

409

02152

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

28,3

Eucaliptos

Sucartas

36900A40902153

409

02153

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

43,2

Eucaliptos

Bandiña do Río

36900A40902154

409

02154

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

44,9

Eucaliptos

Bandiña do Río

36900A40902155

409

02155

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

21,4

EU Eucaliptos

Bandiña do Río. Pontevedra (Pontevedra)

36900A40902259

409

02259

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

182,6

56,5

Matogueira

Fontiñas

36900A41100003

411

00003

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

0,0

0,0

360,6

0,0

2.002,7

748,0

Matogueira

Cabano

36900A41100004

411

00004

MVMC Pontesampaio
Presidente: Manuel Santos Míguez

66,5

181,3

36,7

0,0

3.987,4

1.717,0

Eucaliptos e matogueira

Cabano. Pontevedra (Pontevedra)

36900A41100774

411

00774

Mª Carmen Reguera López

35,2

86,6

0,0

0,0

436,0

206,4

Matogueira

Bandiña do Río

36900A41100775

411

00775

María Asunción Fernández Reguera

0,0

0,5

0,0

0,0

652,8

199,8

Matogueira

Bandiña do Río

36900A41100776

411

00776

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

59,1

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100777

411

00777

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

158,6

42,3

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100778

411

00778

José Manuel Parada Seijo

0,0

0,0

0,0

0,0

140,3

39,5

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100779

411

00779

María Alicia Fontán Reguera

0,0

0,0

0,0

0,0

120,7

44,1

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100780

411

00780

José Manuel Portela Portela

0,0

0,0

0,0

0,0

67,9

33,0

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100782

411

00782

José Torres Torres

0,0

0,0

0,0

0,0

56,6

38,5

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100783

411

00783

José Daniel Reguera Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

44,4

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100784

411

00784

José Daniel Reguera Míguez

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

38,5

Matogueira

Bandiño do Río

36900A41100785

411

00785

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

MT Matogueira

Bandiña do Río Pontevedra (Pontevedra)

36900A41100833

411

00833

José Vicente Torres Pérez

0,0

29,4

0,0

0,0

54,1

65,4

Matogueira

Cadillos

36900A41100834

411

00834

Juan Manuel Reguera Míguez

0,0

96,1

0,0

0,0

174,8

146,4

Matogueira

Cadillos

36900A41100835

411

00835

Hros. Mª Palmira Portela Acosta
Rep: Mª del Carmen Raña Portela

30,6

30,6

0,0

0,0

475,6

310,9

Matogueira

Mato das Uces

36900A41100848

411

00848

Domingo Reguera López

0,0

0,0

0,0

0,0

1.225,7

495,2

Matogueira

Pereiriños

36900A41100897

411

00897

María David Garrido

0,0

0,0

0,0

0,0

204,6

92,6

Matogueira

Baldañóns

36900A41100906

411

00906

Antonio Torres Torres

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

11,8

Matogueira

Veiga Longa

36900A41100907

411

00907

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

16,7

MT Matogueira

Outeiro de Arriba. Pontevedra (Pontevedra)

36900A41100908

411

00908

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,7

MT Matogueira

Veiga Longa. Pontevedra (Pontevedra)

36900A41100910

411

00910

Ramón Reguera Reguera

0,0

103,5

0,0

0,0

290,3

146,7

Matogueira

Cadillos

36900A41100924

411

00924

En proceso de investigación ou descoñecido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2,7

MT Matogueira

Cabaro. Pontevedra (Pontevedra)