DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Xoves, 31 de agosto de 2023 Páx. 51102

I. Disposicións xerais

Consellería do Medio Rural

ORDE do 25 de agosto de 2023 pola que se modifican normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia (códigos de procedemento MR441B e MR441C).

O Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola, ten por obxecto establecer a normativa básica en materia de declaracións obrigatorias do sector vitivinícola, necesaria para dotar dunha maior transparencia o sector vitivinícola e para dispoñer de mellores informacións do seu mercado, así como para o desenvolvemento da normativa comunitaria.

O Real decreto 1054/2022, do 27 de decembro, polo que se establece e se regula o Sistema de información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria, así como o Rexistro Autonómico de Explotacións Agrícolas e o Caderno dixital de explotación agrícola, na súa disposición derradeira terceira modificou o Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola, establecendo a obriga de formalizar a declaración de colleita nos soportes informáticos que dispoñan para o efecto as respectivas comunidades autónomas.

Consonte o anterior, procede modificar o procedemento de presentación das declaracións de colleita previsto nas declaracións, anexo D: I a e anexo D: I b do Decreto 256/2011, do 7 de decembro.

A través desta norma regúlanse cuestións procedementais, co obxecto de adecualas á regulación que contén a normativa estatal básica. Este é o caso da presentación das declaración de colleita, cuxa obrigatoriedade de presentación telemática se prevé na normativa nacional.

A disposición derradeira terceira do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia, faculta a persoa titular da consellería competente en materia de agricultura para ditar cantas disposicións sexan necesarias para a execución e cumprimento do disposto neste decreto e modificar os anexos, en particular de acordo coas modificacións da normativa básica estatal e comunitaria, así como para modificar as datas e os prazos contidos nel e as normas procedementais que considere oportunas. En consonancia co anterior, esta orde constitúe o instrumento xurídico axeitado para afrontar a necesaria adecuación da normativa autonómica á normativa estatal básica na necesaria acomodación das normas procedementais autonómicas aos postulados da normativa básica.

En virtude de todo o exposto e en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo único. Modificación do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia

O Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia, queda modificado como segue:

Primeiro. O artigo 26.bis queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 26.bis. Forma e lugar de presentación da solicitude de alta, baixa ou modificación dos datos do REOVI e de declaracións e comunicacións obrigatorias do sector vitivinícola de Galicia

1. As declaracións de viño e mosto por instalación previstas na alínea a) do número 1 do artigo 24 presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da aplicación informática que existe no Sistema de información de mercados do sector vitivinícola (INFOVI), de acordo co previsto no Real decreto 739/2015, do 31 de xullo. A URL da páxina web de acceso a esta aplicación é https://www.aica.gob.es/

A declaración de colleita prevista na alínea b) do número 1 do artigo 24. Procedementos MR441B (anexo D: I a) e MR441C (anexo D: I b) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta as súas solicitudes recollidas neste punto presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.

2. Nos casos que se enumeran neste punto, a presentación será preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e persoas traballadoras autónomas e as persoas representantes dunha das anteriores. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Os supostos que se rexerán polo disposto neste número 2 son os seguintes:

a) Declaración de alta, baixa ou modificación dos datos do Rexistro Xeral de Operadores do Sector Vitivinícola (REOVI). Procedemento MR441H (anexo D: II deste decreto).

b) Comunicación da eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola. Procedemento MR441D (anexo D: III).

c) Declaración de produción: provedores prevista na alínea c) do número 1 do artigo 24. Procedemento MR441E (anexos D: IV a e D: IV b).

d) A declaración de destino das producións das plantacións ilegais. Procedemento MR441G (anexo D: V deste decreto).

3. A declaración de colleita de uva presentada polo consello regulador da denominación de orixe co código de procedemento MR441I, regulada na disposición adicional cuarta desta norma, presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda. Para a presentación desta declaración poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)».

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2023

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file