DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 169 Mércores, 6 de setembro de 2023 Páx. 51611

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2023 pola que se convoca a Xornada sobre narcotráfico, violencia e crime organizado. Situación actual en Europa, España e Galicia, en colaboración coa Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN).

Na sociedade actual estase a producir un preocupante incremento da violencia, ligada moitas das veces á sobreprodución mundial de drogas que teñen entrada no noso país e, particularmente en Galicia, por terra, mar e aire.

Estas infraestruturas favorecen o asentamento de bandas criminais no noso país, onde atopan o marco ideal para a distribución da droga empregando métodos moi sofisticados que lles permiten ter o control do tráfico e do branqueo dos cartos.

Estamos, sen dúbida, ante un problema de seguridade de primeira orde, polo que se fai necesaria unha formación especializada e actualizada entre o persoal das forzas e corpos de seguridade, o persoal de xudicatura e fiscalía, e o persoal de centros penitenciarios, entre outros. Polo tanto, dentro das actividades programadas para o ano 2023, e ao abeiro das funcións atribuídas pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública, anúnciase a convocatoria da Xornada sobre narcotráfico, violencia e crime organizado. Situación actual en Europa, España e Galicia, en colaboración coa Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN).

1. Datos da actividade.

Denominación: Xornada sobre narcotráfico, violencia e crime organizado. Situación actual en Europa, España e Galicia.

Tipo: xornada.

Horas lectivas: 6 horas.

Modalidade: presencial.

Data: 4 de outubro de 2023.

2. Persoas destinatarias.

Persoal das forzas e corpos de seguridade, xudicatura, Ministerio Fiscal, persoal de centros penitenciarios e demais persoal interesado.

Prazas ofertadas: sen límite.

Programa:

9.30-10.00 horas. Inauguración.

10.00-10.40 horas. Mafia, terrorismo e narcotráfico.

10.45-11.55 horas. Narcotráfico, crime organizado e violencia extrema. Que está pasando? Situación actual en España.

12.00-12.25 horas. Pausa café.

12.30-14.00 horas. Mesa de expertos das FCSE. Experiencias e recomendacións, desde as grandes operacións antidroga á venda polo miúdo.

14.00-16.15 horas. Pausa xantar.

16.15-17.30 horas. Mesa de expertos do eido xudicial e penitenciario. Experiencias e recomendacións.

17.30 horas. Fin da xornada.

3. Solicitudes de participación.

a) O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.gal

Non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

b) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

c) É obrigatorio consignar no formulario de solicitude un número de teléfono móbil e un correo electrónico co fin de poder realizar as notificacións necesarias.

d) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo do alumnado, que non se axusten ao formulario de solicitude ou que sexan presentadas fóra de prazo.

e) Prazo para a presentación de solicitudes:

O prazo de inscrición e presentación de solicitudes de participación rematará o día 2 de outubro de 2023.

4. Formulario normalizado de solicitude.

a) O formulario de solicitude a que se refire a base anterior deberá ser cuberto pola persoa solicitante necesariamente a través da páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública, dispoñible no enderezo da internet http://agasp.xunta.gal

b) Para cubrir correctamente o formulario de solicitude, no citado enderezo da internet disporase de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes.

c) O formulario de solicitude poderá ser cuberto ata as 14.00 horas da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

d) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, as persoas interesadas poderán dirixirse á Agasp a través do número de teléfono 886 20 61 10 ou do enderezo de correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

Obrigas das persoas admitidas.

As persoas que resulten seleccionadas teñen a obriga de participar no desenvolvemento da actividade, agás que comuniquen a súa imposibilidade de asistencia con 48 horas, como mínimo, de antelación ao comezo desta. Esta renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, a través do correo electrónico, ao enderezo formacion.agasp@xunta.gal

En caso contrario, serán excluídas automaticamente da selección para as dez seguintes actividades que se convoquen para as cales reúnan os requisitos exixidos de participación (artigos 18 e 21 do Regulamento de réxime interior da Agasp, en relación co artigo 46 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro).

5. Desenvolvemento da actividade:

Lugar: sede da Academia Galega de Seguridade Pública.

Datas: 4 de outubro de 2023.

Horario: das 9.30 ás 17.30 horas.

6. Dereitos e deberes das persoas participantes.

Durante o desenvolvemento da actividade, ás persoas participantes seralles de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp, aprobado mediante a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 4 de febreiro de 2009 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro).

7. Modificacións e incidencias.

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá modificar o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 30 de agosto de 2023

Santiago Villanueva Álvarez
Director da Academia Galega de Seguridade Pública