DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 51928

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria de bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2023/24 nunha universidade galega.

Mediante a Resolución do 3 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 250 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2023/24 nunha universidade galega (DOG núm. 23, do 2 de febreiro).

No artigo 14 da dita resolución establécese a Comisión de Valoración como o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes presentadas que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. A Comisión de Valoración, o 26 de xuño de 2023, elaborou un informe no cal se concretou o resultado da avaliación efectuada e unha prelación das solicitudes pola puntuación obtida.

De conformidade co disposto nos artigos 13 e 16 da citada resolución, a Subdirección Xeral do Retorno, como órgano instrutor do procedemento, á vista do expediente do informe da Comisión Avaliadora, das alegacións presentadas, e unha vez recibidos os xustificantes da matrícula nos diferentes másteres das tres universidades galegas, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas aos solicitantes seleccionados, así como a denegación das solicitudes que non acreditaron reunir algún requisito exixido nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude.

Vistas todas as solicitudes presentadas, visto o informe da Comisión de Valoración da súa reunión do 26 de xuño de 2023, vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral do Retorno, e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder bolsas ás 250 persoas que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega, así como o importe que en cada caso se sinala, que se corresponden con aquelas que obtiveron as maiores puntuacións e xustificaron a súa matrícula nun máster dos ofertados nesta convocatoria no prazo establecido.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución.

Artigo 2

Establecer unha lista de 6 persoas suplentes que se relacionan no anexo II, formada por aquelas persoas que acreditaron estar matriculadas nun máster e non foron adxudicatarias da bolsa, ordenadas segundo a puntuación outorgada, para cubrir as renuncias ou baixas que puidesen producirse dalgunha persoa adxudicataria da bolsa.

Artigo 3

Denegar as 238 solicitudes que constan no anexo II desta resolución, formada polas persoas que non reúnen os requisitos establecidos para poder participar nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude, sinalando en cada caso o motivo de denegación.

Artigo 4

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigas poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 22 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2023

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Apelidos e nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster matriculado

Universidade

Créditos

Anualidade 2023

Anualidade 2024

Importe
total

1

Abadín Rozenbaum, Lucía Iara

*****3351

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

2

Acebedo Iglesias, María Soledad

*****6436

Arxentina

Asistencia e Investigación Sanitaria

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

3

Acosta Bembibre, Rodrigo Javier

*****3619

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

4

Alderete Flores, Marcos

*****5760

México

Computación de Altas Prestacións-High Performance Computing

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

5

Allen Taboada, Armando

*****3076

Uruguai

Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

6

Alonso Pintado, Sofía

*****1535

Uruguai

Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

7

Altamirano Macri, María Guadalupe

*****2512

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

8

Álvarez Domínguez, Santiago

*****6678

México

Xestión Empresarial do Deporte

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

9

Álvarez Escontrela, Juan

*****5645

Venezuela

Economía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

10

Álvarez Lobaina, Alexis

*****0861

Cuba

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

11

Álvarez Montenegro, Manuel

*****5957

Venezuela

Xestión Empresarial do Deporte

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

12

Álvarez Nosewicz, Rodrigo

*****1651

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

13

Alviárez Vieites, Bryan

*****2951

Venezuela

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

14

Alvite Valverde, Ximena Romina

*****3661

Uruguai

Xenómica e Xenética

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

15

Amoedo Quintella, Matheus

*****0322

Brasil

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

16

Andrada Cary, Camila Itati

*****3681

Uruguai

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

17

Andueza Cabello, Silvina Alejandra

*****5935

Arxentina

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

18

Antón Meza, Roberto Manuel

*****1578

México

Administración integrada de empresas e responsabilidade social corporativa

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

19

Araneta García, María Victoria

***8264**

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

20

Argiles Bonomo, Pablo Martín

*****7677

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

21

Ariza Blanco, Santiago Tomás

*****4022

Arxentina

Bioinformática para Ciencias da Saúde

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

22

Bäcker Garrido, Aniela María

*****7767

Uruguai

Economía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

23

Bardanca Rellán, Víctor

*****0698

Brasil

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

24

Baron Amoedo, Galdino José

***4775**

Venezuela

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

25

Barreiro Morales, Adolfo

***1353**

México

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

26

Barrientos Randone, Ludmila

*****1629

Arxentina

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

27

Bastos Acuña, Belén

*****8183

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

28

Beis Gómez, Eugenia

*****1090

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

29

Belfi Castro, Francisco Antonio

*****4528

Arxentina

Prevención de Riscos Laborais

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

30

Bello Guiguez, Cecilia

*****8903

Arxentina

Desafíos das Cidades

UVigo

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

31

Belmonte Méndez, Alejandro

***8356**

Venezuela

Enerxía e Sustentabilidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

32

Besuschio Macedo, Camila

*****5605

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

33

Bustos López, Natalia del Pilar

*****2501

Chile

Xerontoloxía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

34

Bustos López, Camila Francisca

*****6122

Chile

Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

35

Caballero Mellado, Fabiana de la Rosa

*****6023

Cuba

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

36

Cabral Barreira, Tiago

*****5939

Brasil

Economía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

37

Campos Suzuki, Víctor Manuel

***4370**

México

Enerxía e Sustentabilidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

38

Canabal Sanmartín, Lidia

***4997**

Chile

Desafíos das Cidades

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

39

Cano Estévez, Karina Vanesa

*****8219

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

40

Caramés Harcevnicow, Rodrigo

*****2325

Uruguai

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

41

Cardoso Garrido, Eduardo

*****3856

Brasil

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

42

Carreiro Bagliani, Emilia María

***5242**

Arxentina

Neurociencia

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

43

Carrillo Castro, María Victoria

*****1613

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

44

Carvalho Martínez, Felipe Carlos

*****4574

Brasil

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

45

Casaluci Varela, Aloha

***2581**

Suíza

Xestión e Dirección Laboral

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

46

Casas Pérez, Mónica Irina

***8560**

Uruguai

Xestión e Dirección Laboral

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

47

Castaño Otero, Fernando Martín

*****0157

Arxentina

Técnicas Estatísticas

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

48

Castelo Becerra, Marta

***7051**

Reino Unido

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

49

Castro Lozada, Daniela del Valle

*****9294

Venezuela

Xerontoloxía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

50

Cedeira Lens, Florencia

*****1509

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

51

Cerdeira Janeiro, Paloma María Dolores

***9614**

México

Dirección integrada de proxectos (dúas especialidades: sistemas de información/ocio e deporte)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

52

Cerdeira Varela, Ana Victoria

*****6336

México

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

53

Chan Das Airas, Clarisa

*****5448

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

54

Cives Sollevatto, Verónica Gabriela

*****3699

Arxentina

Desafíos das Cidades

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

55

Corrales Fernández, Agustín María

*****2502

Uruguai

Xerontoloxía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

56

Cortegoso Ruiz, Manuel Alejandro

*****2597

Arxentina

Estudos avanzados sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

57

Costa Justo, Christelle

***0996**

Estados Unidos de América

Tradución para a Comunicación Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

58

Couceiro López, Pablo José

*****3988

Arxentina

Dirección integrada de proxectos (especialidade en edificación e desenvolvemento territorial)

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

59

Couste Giambruno, Estefanía

*****9212

Uruguai

Xestión e Dirección Laboral

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

60

Cristi Monasterio, Rocío Macarena

*****9306

Chile

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

61

D’Agostino Gacio, Romina

*****7151

Arxentina

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

62

Da Cunha Martínez, Clara

*****2428

Brasil

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

63

Dacasa Oubiña, Iker

*****1114

México

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

64

De Pérgola Yannello, Florencia Romina

*****9316

Arxentina

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

65

Delgado Cortés, Adrián

*****6705

Venezuela

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

66

Diz Oubiña, Rocío

***1360**

México

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

67

Duarte Dias, Loren

***2489**

Brasil

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

68

Duarte Dias, Maite

***2489**

Brasil

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

69

Enríquez González, María Gabriela

*****0831

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

70

Enríquez Serrano, Alberto

*****3645

Cuba

Xerontoloxía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

71

Espiño Merola, Melissa Andrea

*****2092

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

72

Essain Díaz, Agustina Carla

*****4242

Arxentina

Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

73

Favretto González, Matías Leando

*****6821

Arxentina

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

74

Fernández Álvarez, María Victoria

*****5055

Arxentina

Investigación Biomédica

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

75

Fernández Amigo, Andrea

*****7682

Uruguai

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

76

Fernández Donis, Matías

*****9697

Arxentina

Economía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

77

Fernández Torres, Raquel

***4318**

Brasil

Biodiversidade Terrestre: caracterización, conservación e xestión

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

78

Ferreira Dias, María Gabriela

*****8376

Brasil

Comercio Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

79

Ferreyra Vidal, Teresa

*****4695

Arxentina

Neurociencia

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

80

Fonseca Freire, Alfredo Augusto

*****8949

Brasil

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

81

Fontela Mora, Victoria

***8708**

Arxentina

Economía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

82

Fraga Morel, Josefina

*****1804

Uruguai

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

83

Fraga Telechea, Gonzalo Agustín

*****4305

Arxentina

Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

84

Franco Rodríguez, Mateo Santiago

***3626**

Italia

Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

85

Frega Ferrare, María Florencia

*****0430

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

86

Freijo Becchero, Dafne Denisse

*****4500

Arxentina

Asistencia e Investigación Sanitaria

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

87

Fuertes Conde, Natalia Verónica

*****5910

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

88

García Fischer, Agustín

*****3812

Uruguai

Informática Industrial e Robótica

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

89

García Girón, Rocío

*****0912

Arxentina

Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

90

García Herrero, Isell María

*****1308

Cuba

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

91

García Rodríguez, Patricia

*****5604

Cuba

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

92

Garrido Hercila, Karla Regina

*****7096

Brasil

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

93

Gato Fernández, Eduardo

*****0251

Venezuela

Ciberseguridade

UVigo

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

94

Gesteira Mariani, Fernanda

*****4551

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

95

Gesteira Mariani, María Inés

*****7478

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

96

Gesteira Mariani, María Victoria

*****2075

Arxentina

Comercio Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

97

Gómez Contreras, Cristina Beatriz

*****2657

Venezuela

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

98

Gómez López, Fernanda Natalia

*****5770

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

99

González Abbona, Patricia

*****4636

Uruguai

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

100

González Da Silva, Clara

*****2267

Brasil

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

101

González García, Lara

***6358**

Portugal

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

102

González Giaimo, Rocío Victoria

*****4998

Arxentina

Desafíos das Cidades

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

103

González Pintos, Martina

*****5753

Uruguai

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

104

González Rodríguez, Miguel Alejandro

*****7812

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

105

Granara Miñan, María Milagros

*****5602

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

106

Guerra D'arcángelo, Federico

*****3476

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

107

Hereñu Battistoni, Ignacio Manuel

*****2376

Arxentina

Comercio Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

108

Hirsch Veloso, María Eugenia

*****2579

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

109

Hubert Curi, Agustina Daniela

*****7937

Arxentina

Investigación e innovación en didácticas específicas para educación infantil e primaria

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

110

Iglesias Bavosi, Florencia Rocío

*****9246

Arxentina

Psicopedagoxía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

111

Iglesias Valverde, Andrés

*****8321

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

112

Iriarte Fontán, María Soledad

*****8760

Arxentina

Tradución para a Comunicación Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

113

Jordán Callegari, Camila

*****8768

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

114

Katz García, Alejandro

*****5778

México

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

115

Lage Noya, Candela Rocío

*****6810

Arxentina

Exercicio Terapéutico en Fisioterapia

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

116

Landa Guillén, David

*****131

Cuba

Dirección integrada de proxectos (especialidade en edificación e desenvolvemento territorial)

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

117

Larrosa Gandos, Camila

*****0587

Uruguai

Exercicio Terapéutico en Fisioterapia

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

118

Leiro Ferraz, Clara

*****4640

Brasil

Comercio Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

119

Lewczuk García, Estefanía Flavia

*****3470

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

120

Librán Vázquez, Tamara

***3004**

Uruguai

Enerxía e Sustentabilidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

121

Licea Sánchez, José Enrique

*****8657

Cuba

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

122

Lirio Varela, Stefanía Yasmin

*****1867

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

123

López Ezcurra, Leandro Nicolás

*****6175

Arxentina

Industria 4.0

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

124

López López, Juan Ignacio

***8436**

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

125

López Prieto, Micaela

*****4628

Arxentina

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

126

López Senhorelli, Daniela

*****7803

Brasil

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

127

López Vizcaíno, David

***4729**

Irlanda

Tradución Multimedia

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

128

Lopo Rodrigues, Julio Víctor

*****5691

Brasil

Enerxía e Sustentabilidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

129

Losada Braca, Ramiro Tomás

*****0913

Arxentina

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

130

Lourenção Bouza, Isabela

*****5605

Brasil

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

131

Malatesta Álvarez, Carlos

***4361**

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

132

Mandolesi Fernández, Ivana Denise

*****3505

Arxentina

Dirección integrada de proxectos (especialidade en edificación e desenvolvemento territorial)

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

133

Marcano González, José Luis

*****8311

Venezuela

Xestión e Dirección Laboral

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

134

Marín Fernández, Daniela Ivana

***4362**

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

135

Márquez Rodríguez, Cecilia

*****6327

Uruguai

Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

136

Martín Fernández, Fernando Gabriel

*****2757

Cuba

Bioinformática para Ciencias da Saúde

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

137

Martín Fernández, Gabriel Fernando

*****0556

Cuba

Ciberseguridade

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

138

Martínez Barciela, Paula

***8998**

Noruega

Nutrición

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

139

Martínez-Chiloteguy Pérez, Laila Azul

*****3693

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

140

Marzo Rivera, Anakarina

*****6745

Venezuela

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

141

Mejía Fernández, Patricia Elizabeth

*****5089

Arxentina

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

142

Méndez Coria, Juan Pablo

*****5442

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

143

Méndez Guerrero, María José

*****9986

Uruguai

Dereito transnacional da empresa e das tecnoloxías dixitais

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

144

Mercado Molares, Camila Sofía

*****7878

Colombia

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

145

Millara Ascolese, Rocío

*****8935

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

146

Miranda Rodríguez, María Sol

*****7734

Arxentina

Neurociencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

147

Monesiglio Abelenda, María Fernanda

*****9192

Uruguai

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

148

Mongiovi Levy, Ignacio

*****9007

Arxentina

Economía

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

149

Monke Galán, Agustina

*****8172

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

150

Montaldo García, Christopher José

***4519**

Venezuela

Sistemas Aéreos non Tripulados

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

151

Montes Pan, Lucía

*****6883

Uruguai

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

152

Moreira Maia, Ana Paula

*****3861

Brasil

Enerxía e Sustentabilidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

153

Moscoso Greco, Lucía

*****4054

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

154

Mosquera Brea, Carolina

*****3790

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

155

Mouzo Williams, David

*****9551

México

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

156

Muello Senra, Victoria

*****3058

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

157

Muíño Ledoux, Aralia

*****1321

Cuba

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

158

Nicolás Pérez González, Mauro

*****2395

Alemaña

Economía

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

159

Nodar González, Agustina

*****7796

Arxentina

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

160

Nogueira Patrizi, María Belén

*****1961

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

161

Novas Duarte, Nuria

***1121**

Reino Unido

Neurociencia

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

162

Nóvoa Méndez, Camila

*****9051

Uruguai

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

163

Noya Conde, Belén

***6006**

Alemaña

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

164

Núnez Sánchez, Fernando

***0731**

Brasil

Intelixencia Artificial

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

165

Núñez Méndez, Rosalía

***4258**

Luxemburgo

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

166

Obregón Martínez, María Paula

*****3192

Arxentina

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

167

Ogando del Val, Camila

*****8529

México

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

168

Ogando Insuela Camargo, Leonardo

*****1416

Brasil

Desafíos das Cidades

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

169

Olveira Olveira, Jorge

***8161**

Alemaña

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

170

Outeda Burgos, Camila

*****8691

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

171

Padín Farías, Sofía

*****5459

Uruguai

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

172

Padulo Vieytes, Julieta

*****3417

Arxentina

Xerontoloxía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

173

Paglietti Beduchaud, Florencia

*****2852

Uruguai

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

174

Pais De Carvalho, Isabela

***7891**

Brasil

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

175

Palmeri Souto, Lorena

*****6011

Venezuela

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

176

Palmeri Souto, Vanessa

*****6007

Venezuela

Tradución Multimedia

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

177

Paredes Rodríguez, Carlos Augusto

*****0342

Venezuela

Enxeñaría da Automoción

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

178

Pedraza Francisco, Noelia

*****336

Cuba

Finanzas

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

179

Peña Mosquera, María Victoria

*****4836

Uruguai

Xornalismo e Comunicación Multimedia: novas tendencias en produción, xestión e difusión do coñecemento

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

180

Pérez Coroas, Shirley

*****2797

Cuba

Comunicación en medios sociais e creación de contidos dixitais

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

181

Pérez Marrero, Adriano Gianni

*****8676

Cuba

Matemática Industrial

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

182

Pérez Chada Feu, María Pilar

*****1324

Arxentina

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

183

Pérez Fantini, Rocío

*****2176

Arxentina

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

184

Pérez Ramírez, David

*****9670

Venezuela

Prevención de Riscos Laborais

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

185

Pérez Ramírez, Diego

*****7294

Venezuela

Mecatrónica

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

186

Pérez Torres, Marina

***9111**

Reino Unido

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

187

Pérez Vázquez, Elisa

*****6241

Uruguai

Intelixencia Artificial

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

188

Peteiro Sánchez, Laura

***0063**

Cabo Verde

Acuicultura

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

189

Piatti Pajares, Martina

*****5474

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

190

Pinotti Alonso, Giannina

*****3387

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

191

Piskulic Rama, Julieta Aldana

*****6081

Arxentina

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

192

Pollan Vázquez, Noelia

*****8373

Uruguai

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

193

Posada Rodríguez, Noa Mariña

***6073**

Austria

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

194

Pose Souza, Caio

*****9231

Brasil

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

195

Prieto Coello, Diamela

*****4331

Cuba

Psicoxerontoloxía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

196

Prieto Rodríguez, Laura

*****0761

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

197

Ranieri González, Carolina

*****2831

Arxentina

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

198

Recalde Pequeño, Juan José

*****6761

Uruguai

Técnicas Estatísticas

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

199

Rey Zaccagnino, María Belén

*****3463

Arxentina

Investigación Biomédica

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

200

Rial González, Aarón

***5237**

Dinamarca

Ciberseguridade

UDC

90

5.000,00 €

6.250,00 €

11.250,00 €

201

Rigamonti Nicolenco, Belén

*********

Uruguai

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

202

Ríos Núñez, Ana

*****5790

Venezuela

Comercio Internacional

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

203

Riveira Ferrari, Lucas Michael

*****5244

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

204

Rodrigues Álvarez, Lidiane Aparecida

***13.5**

Brasil

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

205

Rodríguez Brandwijk Nodelijk, David Santiago

***1948**

Venezuela

Xestión Empresarial do Deporte

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

206

Rodríguez Champalbert, María Emilia

*****7090

Arxentina

Comunicación en medios sociais e creación de contidos dixitais

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

207

Rodríguez Ortiz, Diego

*****8218

México

Economía

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

208

Rondeau Fariña, Marianela

*****6346

Uruguai

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

209

Rovira Ruiz, María Alejandra

*****2244

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

210

Saa Hernández, Frank

*****9998

Venezuela

Enxeñaría da Automoción

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

211

Salgueiro López, Luz María

*****1831

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

212

Salonio Carbó, Augusto Pablo

*****8992

Arxentina

Biodiversidade Terrestre: caracterización, conservación e xestión

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

213

Sampedro Di Sciullo, José Ignacio

*****3912

Arxentina

Dereito transnacional da empresa e das tecnoloxías dixitais

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

214

San Román Surraco, Lucía

*****9850

Uruguai

Investigación e innovación en didácticas específicas para educación infantil e primaria

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

215

Sánchez Barbieri, Lucía

*****2638

Arxentina

Economía

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

216

Sansón Collazo, Camila

*****8153

Uruguai

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

217

Santoro Aguirre, Romina Vanina

*****2659

Arxentina

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

218

Seijo Alarcón, Andreina

*****2454

Venezuela

Dirección integrada de proxectos (especialidade en edificación e desenvolvemento territorial)

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

219

Senlle Rigoli, Juan Agustín

***8876**

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

220

Seoane Franco, José Manuel

*****2252

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

221

Serra Aguiño, María Emilia

*****1151

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

222

Serra Carpintero, Rodrigo Enrique

*****8605

Arxentina

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

223

Sesmonde Fleitas, Camila

*****9863

Uruguai

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

224

Silva Calvo, Martina

*****6023

Arxentina

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

225

Silva Segura, Marisol

*****1243

Arxentina

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

226

Sirvent Tubío, Rocío

*****9958

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

227

Soberon Miorelli, Bianca

*****2993

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

228

Sodorini Rodríguez, María Florencia

*****5108

Arxentina

Comunicación en medios sociais e creación de contidos dixitais

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

229

Sorí Martínez, Ana Sofía

*****2704

Cuba

Biotecnoloxía Avanzada

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

230

Sosa Fernández, Irene Beatriz

*****6826

Venezuela

Dirección de Arte en Publicidade

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

231

Soutelo Amoedo, David

***8294**

Reino Unido

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

6.250,00 €

11.250,00 €

232

Souto Martínez, Juan Manuel

*****0233

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

233

Stancov Vázquez, Valentina

*****1066

Uruguai

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

234

Tabárez Domínguez, María Victoria

*****1520

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

235

Taladrid Cobos, Ignacio Javier

*****7014

Arxentina

Sistemas Aéreos non Tripulados

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

236

Tasende Teixeira, Julia

*****1160

Brasil

Dereito transnacional da empresa e das tecnoloxías dixitais

USC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

237

Teijeiro Carreira, María Belén

***9673**

Arxentina

Xenómica e Xenética

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

238

Téllez Vilaboy, Meily

*****1071

Cuba

Dirección de pemes (pequenas e medianas empresas)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

239

Temprano Rojas, Ana Karina

*****2160

Venezuela

Dirección e planificación do turismo interior e de saúde

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

240

Tojeiro Carpente, Caetán

***2266**

Francia

Enxeñaría Informática

UDC

90

5.000,00 €

6.250,00 €

11.250,00 €

241

Torres Martínez, Melanie

*****9904

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

242

Uzal Dos Santos, João Vitor

*****4282

Brasil

Dirección integrada de proxectos (especialidade en edificación e desenvolvemento territorial)

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

243

Valeriani Graña, Beatriz

*****8950

Brasil

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

244

Valije González, Mayra Lucelia

*****7841

Arxentina

Dirección integrada de proxectos (dúas especialidades: sistemas de información/ocio e deporte)

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

245

Varela Ruiz, Javier

*****1659

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

246

Vázquez López, Adrián

***0435**

Reino Unido

Sistemas Aéreos non Tripulados

UVigo

60

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

247

Vázquez Marmorato, Magali

*****3538

Arxentina

Investigación en educación, diversidade cultural e desenvolvemento comunitario

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

248

Vilagines Blanco, Agustina

*****5754

Arxentina

Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos

UDC

90

5.000,00 €

7.000,00 €

12.000,00 €

249

Vilanova Farias, Gabriela

*****6395

Brasil

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

250

Villafines Rodríguez, Lucas

*****9088

Arxentina

Dirección e planificación do turismo interior e de saúde

UVigo

60

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

Totais

1.250.000,00 €

896.750,00 €

2.146.750,00 €

ANEXO II

Apelidos e nome

DNI

País de residencia

Máster

Universidade

Créditos

Puntuación total

1

Sastre Iriarte, Sergio

*****2459

Venezuela

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

13,02

2

Gualano Turnes, Paula

***4329**

Uruguai

Dirección integrada de proxectos (dúas especialidades: sistemas de información/ocio e deporte)

UVigo

60

12,96

3

Liste Legato, Noelia Marina

*****678

Arxentina

Dereito transnacional da empresa e das tecnoloxías dixitais

USC

90

12,94

4

López Aparicio, Micaela

*****7825

Arxentina

Economía

UDC

60

12,84

5

Lavandeira Arguello, Sofía

*****3205

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

12,80

6

Tedone Trueba, Nadia Soledad

*****5255

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

UVigo

60

11,98

ANEXO III

Apelidos e nome

DNI/pasaporte

Causa de denegación

1

Abreu Basualdo, Marisol

*****6509

Desiste da súa solicitude de bolsa

2

Acosta Bembibre, Lucas Ezequiel

*****8422

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

3

Afonso Ríos, María Noelia

*****1761

Desiste da súa solicitude de bolsa

4

Aira Muñiz, Andrea

*****4905

Desiste da súa solicitude de bolsa

5

Allocati Naya, Nicolás Javier

*****3010

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

6

Álvarez Bravo, Abraham

*****3455

Desiste da súa solicitude de bolsa

7

Álvarez Masi, Pilar

*****9011

Desiste da súa solicitude de bolsa

8

Amaya Díaz, Rocío Soledad

*****5486

Desiste da súa solicitude de bolsa

9

Amejeiras Guasp, Camila

***2726**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

10

Arrieta Méndez, Adolfo Fernando

*****3026

Desiste da súa solicitude de bolsa

11

Arrieta Méndez, María José

*****7622

Desiste da súa solicitude de bolsa

12

Artigas Anllo, Tiago Manuel

*****9924

Desiste da súa solicitude de bolsa

13

Azcárate Vega, María Victoria

*****0560

Desiste da súa solicitude de bolsa

14

Azevedo Garrido, Sylvia

***3308**

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

15

Barreiro Pereyra, Santiago

*****7046

Desiste da súa solicitude de bolsa

16

Barros Sanabria, Ana Cristina

***3268**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

17

Bartoli Valiña, Ornella

*****4038

Desiste da súa solicitude de bolsa

18

Bauhoffer Aramburú, Sabrina

*****7179

Desiste da súa solicitude de bolsa

19

Béjar Palenzuela, Jasier Armando

*****3035

Desiste da súa solicitude de bolsa

20

Belfi Castro, Carlos Manuel

*****4599

Desiste da súa solicitude de bolsa

21

Berriolo Álvarez, Joaquín

*****7076

Desiste da súa solicitude de bolsa

22

Berrutti Picado, Alejandra

*****8461

Desiste da súa solicitude de bolsa

23

Besteiro Farias, Florencia Belén

*****8879

Desiste da súa solicitude de bolsa

24

Blundell García, Alexander

*****6259

Desiste da súa solicitude de bolsa

25

Bonilla Troncoso, Cecilia

*****2970

Desiste da súa solicitude de bolsa

26

Brito Abelenda, Soledad

*****3342

Desiste da súa solicitude de bolsa

27

Cabaleiro Campo, Rubén

***6209**

Desiste da súa solicitude de bolsa

28

Camiña Prado, Ricardo Manuel

***9980**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

29

Campot Ledo, Ayelen

*****5698

Desiste da súa solicitude de bolsa

30

Canteros Lopéz, Natalia Soledad

*****8374

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

31

Carballal Lozada, María Fernanda

**********

Desiste da súa solicitude de bolsa

32

Carballal Citrullo, Guadalupe Belén

*****3472

Desiste da súa solicitude de bolsa

33

Carbone Buela, Maximiliano Alejandro

*****2667

Desiste da súa solicitude de bolsa

34

Carnavalle Quiroga, María Daniela

*****8709

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

35

Carrera Labandeira, Nicolás

*****5865

Desiste da súa solicitude de bolsa

36

Carrillo Cantero, Iván

***8794**

Desiste da súa solicitude de bolsa

37

Carro Segundo, Camila

*****3578

Desiste da súa solicitude de bolsa

38

Carvalho Rodríguez, Federico

*****4307

Desiste da súa solicitude de bolsa

39

Cascardo García, Julieta

*****1256

Desiste da súa solicitude de bolsa

40

Castillo Carrodeguas, María

*****4011

Desiste da súa solicitude de bolsa

41

Castillo Fernández, Melina Jesica

*****6297

Desiste da súa solicitude de bolsa

42

Castiñeira Oubiña, María Elisa

*****3358

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

43

Castro Montes, Carolina

*****7239

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

44

Cerviño Ferreira, Laura

*****3915

Desiste da súa solicitude de bolsa

45

Chelle Brandt, Juan Manuel

*****4476

Desiste da súa solicitude de bolsa

46

Cobos Flores, Fernando

*****6907

Desiste da súa solicitude de bolsa

47

Codesido Calvo, Andrés Eduardo

*****1397

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

48

Collazo Caraballo, Sebastián

*****6923

Desiste da súa solicitude de bolsa

49

Copa Hernández, Alexei

*****8510

Desiste da súa solicitude de bolsa

50

Cordeiro Bosio, Juan Manuel

*****4554

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

51

Cores Barrón, Adolfo

*****8255

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

52

Costas Álvarez, Diana Valentina

*****7296

Desiste da súa solicitude de bolsa

53

Cuellas Gallo, Mariángeles

***120**

Desiste da súa solicitude de bolsa

54

Cuello Casanova, María Victoria

*****5777

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

55

De Freitas Bratti, Exequiel Agustín

*****7671

Desiste da súa solicitude de bolsa

56

De Lima Gamallo, Raphael Augusto

*****7591

Desiste da súa solicitude de bolsa

57

De Lucca Agrelo, Agostina

*****4061

Desiste da súa solicitude de bolsa

58

De Veer Pérez, Luisamar de las Nieves

*****2828

Desiste da súa solicitude de bolsa

59

Del Corro Vidal, Rodolfo

***9575**

Desiste da súa solicitude de bolsa

60

Del Rosario González, Paula

***7759**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

61

Díaz Hera, José Antonio

***4387**

Desiste da súa solicitude de bolsa

62

Díaz Prieto, Ignacio Eugenio

***6166**

Desiste da súa solicitude de bolsa

63

Docampo Cairo, Andrea Claudia

*****4468

Non ser menor de 40 anos

64

Domínguez Vargas, Matías

*****9436

Desiste da súa solicitude de bolsa

65

Effa Gallego, Sofía Belén

*****1418

Desiste da súa solicitude de bolsa

66

Espósito Busto, Ignacio

*****9411

Desiste da súa solicitude de bolsa

67

Fabeiro Sosa, María Paula

*****4459

Desiste da súa solicitude de bolsa

68

Facal Mariño, Eliana Silvia

***6227**

Desiste da súa solicitude de bolsa

69

Faro Alfaro, Rita María

***9425**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

70

Febles Acosta, Ángel

***9231**

Desiste da súa solicitude de bolsa

71

Fernández De Paiva, Nina

*****8186

Desiste da súa solicitude de bolsa

72

Fernández Fernández, Pedro José

***9747**

Desiste da súa solicitude de bolsa

73

Fernández Alfano, Micaela Mariel

*****5545

Desiste da súa solicitude de bolsa

74

Fernández Noguera, María Candela

*****3910

Desiste da súa solicitude de bolsa

75

Fernández Puentes, Marcos Ariel

***1273**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

76

Ferreiro Mundiña, Alejandro

***5275**

Desiste da súa solicitude de bolsa

77

Fierro Grunhaut, Ampari

***8275**

Non acreditar residir fóra de España

78

Figueiras Rama, Paula

***3629**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

79

Finochietti García, Carolina

*****5458

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

80

Finochietti García, Julieta

*****6074

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

81

Fontenla Freije, Florencia

***270**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

82

Frugoni Sánchez, Lucía Martina

*****1762

Desiste da súa solicitude de bolsa

83

Gaitán Melograno, Mercedes Beatriz

*****7861

Desiste da súa solicitude de bolsa

84

García Martínez, Ariel

*****3937

Desiste da súa solicitude de bolsa

85

García Temperley, Ximena Lis

***5734**

Desiste da súa solicitude de bolsa

86

García Martínez, Marta

***5710**

Desiste da súa solicitude de bolsa

87

García Rellán, Maximino

***4112**

Desiste da súa solicitude de bolsa

88

Garrido Cansanção, Natalia

*****1959

Desiste da súa solicitude de bolsa

89

Gavilanes Ormíguez, Adriana

***2170**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

90

Gil Amorín, Mónica

*****3816

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

91

Godoy Díaz, Solange

*****7407

Desiste da súa solicitude de bolsa

92

Goldstein Valencia, Tatiana

*****1618

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

93

Gómez Contreras, Andrea Beatriz

*****7274

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

94

Gómez Zabala, Federico

*****8359

Desiste da súa solicitude de bolsa

95

Gómez Zabala, Verónica

*****8474

Desiste da súa solicitude de bolsa

96

González Vertiramo, Emanuel

*****3378

Desiste da súa solicitude de bolsa

97

González Avila, Marianna

***4564**

Desiste da súa solicitude de bolsa

98

González Harcevnicow, Manuel Alberto

*****5145

Desiste da súa solicitude de bolsa

99

González Rodríguez, Micaela

*****6694

Desiste da súa solicitude de bolsa

100

González Rodríguez, Rocío

*****5164

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

101

González Ruiz, María Isabel

*****9532

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

102

Grosso Antelo, Gisela

*****0744

Desiste da súa solicitude de bolsa

103

Guisande Torilo, Belén del Amor

***4351**

Desiste da súa solicitude de bolsa

104

Herrera Rodríguez, Ivana Lucrecia

***3323**

Desiste da súa solicitude de bolsa

105

Iglesias García, Paula

*****0503

Desiste da súa solicitude de bolsa

106

Iglesias Hernández, Mauricio

*****6173

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

107

Iglesias Matsumura, Benito

*****2846

Desiste da súa solicitude de bolsa

108

Inchausti Balian, Pilar

*****0209

Desiste da súa solicitude de bolsa

109

Isidro Perdigón, Manuel

***5981**

Desiste da súa solicitude de bolsa

110

Leis Breglia, Carolina Mariel

*****1628

Desiste da súa solicitude de bolsa

111

Lemos Peña, Luciana Manuela

*****1510

Desiste da súa solicitude de bolsa

112

Lendorio Blanco, Juan Carlos

***1835**

Desiste da súa solicitude de bolsa

113

Ligorria Ozón, Nicolás Gabriel

***8582**

Desiste da súa solicitude de bolsa

114

Lima Lema, Natalia

*****5840

Desiste da súa solicitude de bolsa

115

Linari Márquez, María Agustina

*****8189

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

116

Lind Salgado, Luciana Melisa

*****7746

Desiste da súa solicitude de bolsa

117

Liñeira Díaz, Ismael

*****8943

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

118

Lodeiro Dell’iaconi, Guillermo

*****7528

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

119

López Baquero, Santiago Alejo

*****0171

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

120

López Da Silva, Christian Alberto

*****1796

Desiste da súa solicitude de bolsa

121

López Do Prado Bispo, Larissa

*****2881

Desiste da súa solicitude de bolsa

122

López Doval, Juan Carlos

*****0817

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

123

López Regueira, Rodolfo

*****9162

Desiste da súa solicitude de bolsa

124

López Rodríguez, Camila

*****6517

Desiste da súa solicitude de bolsa

125

Lozano Jalda, Ignacio Agustín

*****4637

Desiste da súa solicitude de bolsa

126

Macinich Ferreira, Betania

*****6557

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

127

Malvar Guedes, Matheus Manuel

*****5491

Desiste da súa solicitude de bolsa

128

Malvárez Graziano, Gastón

*****2176

Ser beneficiario/a desta bolsa nunha convocatoria anterior e renunciar á mesma despois do 15 de setembro do ano da convocatoria

129

Manazzoni Paz, Luciana

*****168Y

Desiste da súa solicitude de bolsa

130

Manolizi Fontaíña, Juana

*****0205

Desiste da súa solicitude de bolsa

131

Mansi Alonso, María Agustina

*****1047

Desiste da súa solicitude de bolsa

132

Maquieira Martínez, Diego Ezequiel

*****6793

Desiste da súa solicitude de bolsa

133

Marín González, Guillermo

*****5692

Desiste da súa solicitude de bolsa

134

Mariño Maulelo, Iván Alejandro

*****2533

Desiste da súa solicitude de bolsa

135

Mariuzzi Riveiro, Francisco

*****5555

Desiste da súa solicitude de bolsa

136

Marques Blanco, Joyce Marina

*****5752

Desiste da súa solicitude de bolsa

137

Martínez Chouza, Isabel

*****5581

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

138

Martínez Martínez, Andrea

***4112**

Desiste da súa solicitude de bolsa

139

Martínez Tejera, Pamela

*****2302

Desiste da súa solicitude de bolsa

140

Martínez Vázquez, Miguel Alejandro

***9893**

Desiste da súa solicitude de bolsa

141

Martul Curzi, Ignacio David

***0715**

Desiste da súa solicitude de bolsa

142

Massola Ros, Sabrina

*****1431

Desiste da súa solicitude de bolsa

143

Mena Ferramacho, Gonzalo Ariel

*****4724

Desiste da súa solicitude de bolsa

144

Metidieri Guimil, Pilar

*****3680

Desiste da súa solicitude de bolsa

145

Molina Samuelle, María Pía

*****5779

Desiste da súa solicitude de bolsa

146

Morán Gil, Ana Carmen

***8132**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

147

Moreira Montoiro, Ana Isabel

***4721**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

148

Moroño Moreno, Macarena

***8497**

Desiste da súa solicitude de bolsa

149

Muñiz Núñez, Federico

*****6198

Desiste da súa solicitude de bolsa

150

Napoli Goncalves, Gianina

*****7868

Desiste da súa solicitude de bolsa

151

Novoa Fernández, Catalina

*****3512

Desiste da súa solicitude de bolsa

152

Noya Salvado, Gabriela

***7289**

Desiste da súa solicitude de bolsa

153

Núñez Peñaloza, Carlos Ignacio

***5505**

Desiste da súa solicitude de bolsa

154

Olivera Pailos, María Victoria

*****2530

Desiste da súa solicitude de bolsa

155

Orlandi Otero, Agustín María

*****7077

Desiste da súa solicitude de bolsa

156

Orrea Donadini, Diego

*****5977

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

157

Ortiz Paz, Magela Isabel

*****9904

Desiste da súa solicitude de bolsa

158

Otero Acosta, Federico Nahuel

*****9707

Desiste da súa solicitude de bolsa

159

Otero Bahal, Sergio Nicolás

*****6054

Non ser menor de 40 anos

160

Otero Dos Santos, Rafael

*****4407

Desiste da súa solicitude de bolsa

161

Otero Rabinovich, Bárbara

*****4412

Desiste da súa solicitude de bolsa

162

Pagglianno Nieto, Nicolás

*****1877

Desiste da súa solicitude de bolsa

163

Paglianiti Gándara, Lucía Florencia

*****4565

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

164

Palazzo Mosquera, Daniela Andreina

*****4383

Desiste da súa solicitude de bolsa

165

Panozzo Bueses, Valeria Rosario

*****5563

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

166

Panteón Soto, Malena Sol

***0209**

Desiste da súa solicitude de bolsa

167

Pardo Amendolare, Juan Ignacio

*****2312

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

168

Pascual Salinas, Federico

*****7205

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

169

Pasqualis Politi Pérez, Sofía

***8383**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

170

Peláez Mosquera, María

*****7247

Non acreditar estar vinculado con Galicia segundo as bases da convocatoria

171

Penas Martínez, María del Mar

*****0196

Desiste da súa solicitude de bolsa

172

Pereira Castro, Santiago Manuel

*****2332

Desiste da súa solicitude de bolsa

173

Perelli Domínguez, Laura

***0634**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

174

Pérez López, María del Carmen

*****2284

Desiste da súa solicitude de bolsa

175

Perramón Castro, Santiago Carlos

*****3255

Desiste da súa solicitude de bolsa

176

Photiades Fabeiro, Florencia

*****4177

Desiste da súa solicitude de bolsa

177

Pino Fernández, Alejandro

***4526**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

178

Porto Núñez, Maryelena

*****0680

Desiste da súa solicitude de bolsa

179

Prieto Chin, José Carlos

***5890**

Desiste da súa solicitude de bolsa

180

Puente Puente, Agustina

*****2019

Desiste da súa solicitude de bolsa

181

Ramos Nieto, María Rosa

*****0131

Desiste da súa solicitude de bolsa

182

Raposeiras Neumark, Julieta Sofía

*****8340

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

183

Redondo Marsiglia, Paula

*****8322

Desiste da súa solicitude de bolsa

184

Reija Chao, Uxía

***4426**

Desiste da súa solicitude de bolsa

185

Rivero De Cunto, Valerio

*****3944

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

186

Rivero Serpa, Camila

***0877**

Desiste da súa solicitude de bolsa

187

Rocino Rodríguez, Ramiro Francisco

*****4041

Desiste da súa solicitude de bolsa

188

Rodríguez Alarcón, María Shanti

*****8096

Desiste da súa solicitude de bolsa

189

Rodríguez Castellanos, Lisandra

***4264**

Desiste da súa solicitude de bolsa

190

Rodríguez Diéguez, Pablo

***7580**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

191

Rodríguez Lamazares, Adriana

*****9617

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

192

Rodríguez Otero Luppi, Agustín Pedro

*****1033

Desiste da súa solicitude de bolsa

193

Rodríguez Rey, Juan Pablo

*****0391

Desiste da súa solicitude de bolsa

194

Rodríguez Saragiotto, Juliana Paula

*****2620

Desiste da súa solicitude de bolsa

195

Roleri Cascón, Manuel

*****7949

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

196

Romarís D’agostino, Juan Manuel

*****8236

Desiste da súa solicitude de bolsa

197

Romero Breijo, Brais

***0934**

Desiste da súa solicitude de bolsa

198

Romero Gallo, Julieta

*****4665

Desiste da súa solicitude de bolsa

199

Saínza Martínez, Iván

***2923**

Desiste da súa solicitude de bolsa

200

Sánchez Beloqui, Nicole Aime

***4334**

Non acreditar estar vinculado a un concello galego

201

Sánchez González, Christian

*****1780

Non acreditar estar vinculado con Galicia segundo as bases da convocatoria

202

Sánchez Lado, Sergio Javier

*****1408

Desiste da súa solicitude de bolsa

203

Sánchez Srur, María Florencia

*****3358

Desiste da súa solicitude de bolsa

204

Sanchidrián García, Sandra

***0364**

Desiste da súa solicitude de bolsa

205

Sandianes Alcover, Joan Manuel

*****0038

Desiste da súa solicitude de bolsa

206

Santurio Medina, Emil

***8819**

Desiste da súa solicitude de bolsa

207

Sarángello Fernández, Germán Alfonso

*****2449

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

208

Sierralta Vázquez, Elizabeth

*****8551

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

209

Stok Angrisani, Santiago

*****8108

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

210

Suárez Seoane, Daniel

***0582**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

211

Taberneiro Silva, Francisco Jesús

*****4717

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

212

Taboada Solís, Miguel

***0140**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

213

Tenreiro Antón, Cristina

***6893**

Desiste da súa solicitude de bolsa

214

Testas Barreiro, Marco Antonio

***5827**

Desiste da súa solicitude de bolsa

215

Torrado Ferreirós, Rebeca

***8112**

Desiste da súa solicitude de bolsa

216

Torres Argañaras, José María

*****2289

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva en prazo

217

Torres Hermida, Fernando

*****5323

Desiste da súa solicitude de bolsa

218

Tournier Vázquez, Valentina

***1991**

Desiste da súa solicitude de bolsa

219

Trians Liporaci, Camila

*****7440

Desiste da súa solicitude de bolsa

220

Tuja Porteiro, Sebastián

*****857

Desiste da súa solicitude de bolsa

221

Varela Parra, Mayra Dolores

***0516**

Desiste da súa solicitude de bolsa

222

Varela Garrido, Rocío

*****2995

Non ser menor de 40 anos

223

Varela Joris, Luis Gustavo

***4906**

Desiste da súa solicitude de bolsa

224

Vargas Navarro, Rocío del Carmen

*****4948

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

225

Vázquez Buendía, Verónica

***4207**

Desiste da súa solicitude de bolsa

226

Vázquez Fernández, María del Carmen

*****0812

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

227

Vázquez Gallo, Luciano Esteban

*****5005

Desiste da súa solicitude de bolsa

228

Vázquez Taboada, Ana Rocío

***7685**

Desiste da súa solicitude de bolsa

229

Veiga De Marcos, Karen

*****2015

Desiste da súa solicitude de bolsa

230

Veiga Picazo, Giuliana Mailen

*****4971

Desiste da súa solicitude de bolsa

231

Vence Monterrey, Alba Daniela

***9701**

Desiste da súa solicitude de bolsa

232

Veneziale Rey, Ana Magdalena

***2788**

Desiste da súa solicitude de bolsa

233

Vidal Gómez, Martín

***9579**

Desiste da súa solicitude de bolsa

234

Vieiro Valiña, Analia

***2040**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

235

Villar Lorenzo, Rubén

***7123**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

236

Yarcho Romero, Rocío Belén

*****0908

Non acreditar ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude da bolsa

237

Zalabeite Carballo, Pedro Manuel

***9300**

Desiste da súa solicitude de bolsa

238

Zangaro Casuso, Danilo

*****6541

Desiste da súa solicitude de bolsa