DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52079

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 2 de agosto de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a relación de persoas aspirantes que superaron a fase de concurso-oposición do proceso selectivo, por orde das puntuacións obtidas.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, os aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista nas letras a), b) e c) da citada base e, se for o caso, a indicada na letra d).

Segundo. Elevar a dita relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que os aspirantes que figuren nela sexan propostos para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

Acceso

Exercicio 1

Exercicio 2

Exercicio 3

Fase concurso

Total

***9361**

Martínez Verez, Alejandro

Base I.1.1

25,76

29,37

Exento

14,63

69,76

***1662**

López Fraga, María José

Libre

24,10

28,17

Exenta

17,49

69,76

***8237**

Gómez Álvarez, Belén

Libre

30,63

27,09

Exenta

9,86

67,58

***5355**

Saborido Díaz, María del Carmen

Libre

27,92

30,75

Exenta

7,03

65,70

***2258**

Vázquez Pita, Marta

Libre

25,56

21,52

Exenta

17,40

64,48

***3973**

Vázquez Grandas, Juan José

Libre

25,21

28,64

Exento

10,23

64,08

***6886**

Picos Nebril, Juan José

Promoción interna

21,75

22,79

Exento

19,00

63,54

***5134**

Regueira Camaniel, Marta

Libre

27,29

20,48

Exenta

13,30

61,07

***2024**

Doporto González, Cristina

Libre

26,88

31,09

Exenta

0,00

57,97

***4755**

García Freitas, María José

Libre

25,42

29,17

Exenta

2,72

57,31

***5016**

Novoa Davite, Agar

Libre

26,81

30,31

Exenta

0,00

57,12

***0578**

Botana Fernández, Adrián

Libre

25,76

24,46

Exento

6,19

56,41

***3636**

Rodal Barreiro, Diego

Libre

27,22

20,03

Exento

9,05

56,30

***1979**

Romay Ibon, Nuria

Libre

24,17

22,76

Exenta

9,02

55,95

***2591**

Bouzas Pais, María Mercedes

Libre

21,94

23,20

Exenta

8,60

53,74

***5705**

Maseda Sangiao, Javier

Libre

26,94

26,58

Exento

0,00

53,52

***0209**

Fernández Chao, Begoña

Libre

23,61

22,02

Exenta

5,60

51,23

***6200**

Barciela Alonso, Paula

Libre

23,40

20,13

Exenta

7,70

51,23

***0553**

Eiras Carlin, Juan

Libre

21,60

28,93

Exento

0,00

50,53

***3302**

García Corral, Álvaro

Libre

24,58

23,02

Exento

0,48

48,08

***5093**

López López, Noelia

Libre

21,46

24,62

Exenta

1,20

47,28

***7402**

Sánchez Vila, Ana Vanesa

Libre

21,81

25,10

Exenta

0,00

46,91

***7005**

Lago Iglesias, Lucía

Libre

21,94

23,51

Exenta

0,60

46,05

***9503**

Barrio Vilar, María

Libre

22,08

23,32

Exenta

0,00

45,40

***4626**

Montes Alvarellos, Jorge

Libre

22,36

21,68

Exento

1,06

45,10

***4958**

Fernández Canto, María Nerea

Libre

21,74

22,26

Exenta

0,00

44,00