DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52089

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 31 de agosto de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) e pola Resolución do 31 de agosto de 2022 (DOG núm.168, do 5 de setembro) para cualificar o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2023

Carlos Calzadilla Bouzón
Presidente do tribunal

ANEXO

A2 Enxeñaría técnica forestal (estabilización)

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

Quenda

Exercicio

2º exercicio

3º exercicio

Concurso

Total

1

***3262**

Martil del Toral, María Jesús

Libre

16,67

23,10

Exento/a

40,00

79,77

2

***6178**

Tomé Fernández, Xosé Manuel

P. interna

16,31

18,77

Exento/a

44,00

79,08

3

***8541**

Vicente Barral, Alejandro

P. interna

16,25

18,56

Exento/a

44,00

78,81

4

***6390**

Marchena Corredera, Fernando

Libre

21,15

20,67

Exento/a

36,71

78,53

5

***9508**

Llamas Castiñeira, Matilde

Libre

20,26

20,17

Exento/a

36,51

76,94

6

***8376**

Gallego Gutiérrez, Alberto

Libre

17,40

18,56

Exento/a

39,76

75,72

7

***7805**

Palacios Lázaro, Nuria

Libre

18,54

23,56

Exento/a

32,50

74,60

8

***5922**

Mendoza Pardo, Ana María

Libre

16,46

17,91

Exento/a

40,00

74,37

9

***6210**

Prieto Blanco, Marta

P. interna

15,5

15,33

Exento/a

42,32

73,15

10

***1410**

Giráldez Cortegoso, María Araceli

Libre

23,44

26,27

Exento/a

23,20

72,91

11

***1344**

Bellas Vázquez, Susana

Libre

19,06

19,93

Exento/a

33,85

72,84

12

***6953**

Otero Alcalde, Alejandro

Libre

23,70

18,11

Exento/a

29,22

71,03

13

***2221**

García Gómez, Francisco Javier

Libre

19,27

18,72

Exento/a

32,81

70,80

14

***2766**

González Vilela, María Pilar

Libre

16,09

16,92

Exento/a

36,90

69,91

15

***1806**

Bello Pallas, María Marcela

Libre

15,63

15,00

Exento/a

37,31

67,94

16

***4438**

Otero Fernández, Javier

P. interna

21,88

21,27

Exento/a

24,14

67,29

17

***2419**

Magdalena Fernández, Irene

Libre

19,64

29,32

Exento/a

17,96

66,92

18

***1485**

Fernández Pastoriza, José Antonio

Libre

23,54

20,68

Exento/a

15,08

59,30

19

***4206**

García Almeneiro, Nayra

Libre

15,63

22,69

Exento/a

18,32

56,64

20

***2140**

Arias Vázquez, Óscar

Libre

21,09

23,67

Exento/a

11,76

56,52

21

***4755**

García Freitas, Sheila

Libre

18,65

21,40

Exento/a

12,25

52,30

22

***3051**

López Paz, María Teresa

Libre

19,22

16,80

Exento/a

12,89

48,91

23

***8672**

Fernández Lamas, Fátima

Libre

17,97

18,44

Exento/a

12,36

48,77

24

***6823**

Iglesias Ferreiro, Evaristo José

Libre

20,52

15,66

Exento/a

4,84

41,02

25

***7034**

Fernández Pichel, Laura

Libre

18,49

19,09

Exento/a

1,00

38,58